Vertaa PF-selostetta

WILATE injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 500 IU VWF/500 IU FVIII, 1000 IU VWF/1000 IU FVIII

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Wilaten pakkauksessa on injektiokuiva-ainetta ja liuotinta liuosta varten. Yksi injektiopullollinen sisältää valmisteen nimen mukaan 500 IU/1000 IU ihmisen von Willebrand -tekijää (VWF) ja ihmisen hyytymistekijää VIII (FVIII).

Valmis injektioliuos, joka on valmistettu käyttäen 5 ml tai 10 ml injektionesteisiin käytettävää vettä, jossa on 0,1 % polysorbaatti 80:tä, sisältää noin 100 IU/ml ihmisen von Willebrand -tekijää.

Wilate-valmisteen spesifinen aktiivisuus on ≥ 67 IU VWF:Rco yhtä milligrammaa valkuaisainetta kohti.

Von Willebrand -tekijän teho (IU) selvitetään määrittämällä ristosetiinikofaktorin teho (VWF:RCo) voimassa olevan kansainvälisen standardin mukaan (International Standard for von Willebrand Factor Concentrate, WHO).

Valmis injektioliuos, joka on valmistettu käyttäen 5 ml tai 10 ml injektionesteisiin käytettävää vettä, jossa on 0,1% polysorbaatti 80:tä, sisältää noin 100 IU/ml ihmisen hyytymistekijää VIII.

Teho (IU) selvitetään tekemällä Euroopan farmakopean mukainen kromogeeninen määritys. Wilate-valmisteen spesifinen aktiivisuus on noin ≥ 67 IU FVIII:C yhtä milligrammaa valkuaisainetta kohti.

Valmistettu ihmisluovuttajien plasmasta.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:
Wilate 500: 11,7 mg natriumia ml:aa käyttökuntoon saatettua liuosta kohti (58,7 mg natriumia per injektiopullo).
Wilate 1000: 11,7 mg natriumia ml:aa käyttökuntoon saatettua liuosta kohti (117,3 mg natriumia per injektiopullo).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Von Willebrandin tauti
Verenvuodon tai kirurgisiin toimenpiteisiin liittyvän verenvuodon ehkäisy ja hoito von Willebrandin tautia sairastavilla, kun hoito desmopressiinillä (DDAVP) on tehotonta tai vasta-aiheista.

A-hemofilia
A-hemofiliaa (synnynnäistä hyytymistekijä VIII:n puutosta) sairastavien potilaiden verenvuodon hoito ja ehkäisy.

Ehto

Von Willebrandin taudin (VWD) ja A-hemofilian hoito tulee aloittaa veren hyytymishäiriöihin perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus ja antotapa

Hoidon pitää tapahtua hyytymishäiriöiden hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.Tuote on tarkoitettu kertakäyttöön, ja potilaalle tulee antaa koko injektiopullollinen. Jos pulloon jää liuosta, hävitä se paikallisten määräysten mukaan.

Von Willebrandin tauti
VWF:RCo- ja FVIII:C-arvojen suhde on 1:1. Yksi IU VWF:RCo:ta ja FVIII:C:tä painokiloa kohti nostaa kyseisen valkuaisaineen pitoisuutta plasmassa 1,5–2 prosentilla normaalista aktiivisuudesta. Riittävän hemostaasin aikaansaamiseen tarvittava Wilate-annos on yleensä noin 20–50 IU/kg. Se suurentaa VWF:RCo- ja FVIII:C-arvoa noin 30–100 %.

Tarvittava Wilate-alkuannos saattaa olla 50–80 IU painokiloa kohti erityisesti, jos potilaalla on tyypin 3 von Willebrandin tauti, sillä plasman hyytymistekijäpitoisuuksien pitämiseen riittävän suurina saatetaan näillä potilailla tarvita suurempia annoksia kuin muuntyyppistä von Willebrandin tautia sairastavilla.

Pediatriset potilaat
Käytöstä lapsille on saatavilla rajoitetusti tietoa joten Wilate-valmisteen käyttöä ei voida suositella alle 6-vuotiaille lapsille.

Verenvuodon ehkäisy kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä tai jos potilaalla on vaikeita vammoja:
Jos Wilate-valmistetta käytetään verenvuodon ehkäisyyn kirurgisen toimenpiteen yhteydessä, tulee valmiste antaa 1-2 tuntia ennen toimenpiteen aloittamista. VWF:RCo-arvon pitää olla vähintään 60 IU/dl (≥ 60 %) ja FVIII:C-arvon ≥ 40 IU/dl (≥ 40 %).

Sopivan suuruisia annoksia annetaan 12–24 tunnin välein. Tarvittava annos ja hoidon kesto riippuvat siitä, millaisessa kunnossa potilas on, minkä tyyppinen ja kuinka vaikea verenvuoto on kyseessä, sekä VWF:RCo- ja FVIII:C-arvosta.

Jos potilas saa hyytymistekijää VIII sisältäviä VWF-valmisteita, FVIII:C-arvoja plasmassa on seurattava, jotta huomattaisiin, jos ne säilyvät pitkään liian suurina, sillä se saattaisi lisätä verisuonitukoksen vaaraa erityisesti, jos potilaalla tiedetään olevan kliinisiä tai laboratorioarvoihin liittyviä riskitekijöitä. Jos plasmassa havaitaan liian suuria FVIII:C-arvoja, on harkittava annosten pienentämistä, annosvälin pidentämistä tai sellaisen VWF-valmisteen käyttöä, jossa on vähän hyytymistekijää VIIII.

Ehkäisevä hoito:
Valmistetta annetaan von Willebrandin tautia (VWD) sairastaville potilaille pitkäaikaiseen verenvuodon ehkäisyyn 20–40 IU painokiloa kohti 2–3 kertaa viikossa. Joissain tapauksissa, kuten gastrointestinaalisessa verenvuodossa, saatetaan tarvita suurempia annoksia.

A-hemofilia

Hoidon seuranta
Hoidon aikana on määritettävä hyytymistekijä VIII:n pitoisuutta annoksen ja toistuvien infuusioiden antovälin selvittämiseksi. Potilaat voivat reagoida eri tavalla hyytymistekijä VIII:n hoitoon, ja lääkkeen puoliintumisaika sekä potilaan toipuminen saattavat vaihdella. Kehon painoon perustuvaa annosta voi olla tarpeen muuttaa ali- tai ylipainoisilla potilailla. Erityisesti suurten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä korvaushoitoa täytyy seurata tarkasti analysoimalla hyytymistä (plasman hyytymistekijä VIII:n aktiivisuus).

Annostus
Tarvittava korvaushoitoannos ja hoidon kesto riippuvat siitä, kuinka vaikea hyytymistekijä VIII:n puutos on, verenvuodon sijainnista ja vaikeudesta sekä potilaan kliinisestä tilasta.

Hyytymistekijä VIII:n annos ilmaistaan kansainvälisinä yksikköinä (IU) Maailman terveysjärjestön voimassa olevan hyytymistekijä VIII:aa sisältävien valmisteiden standardin mukaisesti. Hyytymistekijä VIII:n aktiivisuus plasmassa ilmaistaan joko prosentteina (suhteessa normaaliin ihmisen plasmaan) tai mieluiten kansainvälisinä yksikköinä (IU, plasman hyytymistekijä VIII:n pitoisuus kansainvälisen standardin mukaisesti).

Yksi kansainvälinen yksikkö (IU) hyytymistekijä VIII:n aktiivisuutta vastaa hyytymistekijä VIII:n pitoisuutta millilitrassa normaalia ihmisen plasmaa.

Hoito tarvittaessa:
Tarvittava hyytymistekijä VIII:n annos lasketaan sen kokeellisen havainnon perusteella, että 1 kansainvälinen yksikkö (IU) hyytymistekijä VIII:aa painokiloa kohti lisää pitoisuutta plasmassa 1,5–2 prosentilla normaalista aktiivisuudesta. Tarvittava annos määritetään seuraavan kaavan mukaan:

Tarvittavat yksiköt = kehon paino (kg) x haluttu hyytymistekijä VIII:n pitoisuuden lisäys (%) (IU/dl) x 0,5 IU/kg

Annos ja annostiheys täytyy aina sovittaa yksilöllisesti kliinisen tehon mukaan. Seuraavien verenvuotojen yhteydessä plasman FVIII-pitoisuuden ei tulisi laskea mainitulla jaksolla alle mainitun pitoisuuden (% normaalista tai IU/dl).

Seuraavaa taulukkoa voidaan käyttää apuna valittaessa käytettävää annosta verenvuotojen ja kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä.

Verenvuodon vaikeusaste / kirurginen toimenpide

Tarvittava hyytymistekijä VIII:n pitoisuus (%)

(IU/dl)

Annostiheys (h) / hoidon kesto (vrk)

Verenvuoto

Alkava hemartroosi, lihasverenvuoto tai suun verenvuoto

20–40

Anna valmistetta 12–24 tunnin välein. Vähintään vuorokausi, kunnes verenvuoto on kivun perusteella arvioiden loppunut tai parantunut.

Laajempi hemartroosi, lihasverenvuoto tai hematooma

30–60

Toista infuusio 12–24 tunnin välein vähintään 3–4 päivänä, kunnes kipu ja akuutti toimintarajoite ovat hävinneet.

Hengenvaaralliset verenvuodot

60–100

Toista infuusio 8–24 tunnin välein, kunnes vaaraa ei enää ole.

Kirurgiset toimenpiteet

Pienet kirurgiset toimenpiteet, kuten hampaanpoisto

30–60

24 tunnin välein, vähintään yhtenä päivänä, kunnes potilas paranee.

Suuret kirurgiset toimenpiteet

80–100
(ennen toimenpidettä ja sen jälkeen)

Toista infuusio 8–24 tunnin välein, kunnes haava paranee riittävästi, ja jatka sitten hoitoa vähintään 7 vuorokautta, niin että hyytymistekijä VIII:n aktiivisuus säilyy 30–60 prosentin tasolla (IU/dl).

Ehkäisevä hoito:
hyytymistekijä VIII:aa annetaan vaikeaa A-hemofiliaa sairastaville potilaille pitkäaikaiseen verenvuodon ehkäisyyn tavallisesti 20–40 IU painokiloa kohti 2–3 vuorokauden välein. Tätä lyhyemmät annosvälit tai suuremmat annokset saattavat olla tarpeen erityisesti nuorille potilaille.

Jatkuva infuusio:
Ennen leikkausta tulee suorittaa farmakokineettinen analyysi, jotta saadaan laadittua arvio puhdistumasta. Infuusionopeuden lähtötaso lasketaan seuraavasti:

Infuusionopeus (IU/kg/h) = puhdistuma (ml/kg/h) x haluttu vakaan tilan (steady state) taso (IU/ml)

Ensimmäisen 24 tunnin jatkuvan infuusion jälkeen puhdistuma tulee laskea joka päivä käyttäen mitattuun tasoon ja tunnettuun infuusionopeuteen perustuvaa vakaan tilan yhtälöä.

Pediatriset potilaat
Puutteellisten tietojen takia Wilate-valmisteen käyttöä ei voida suositella alle 6-vuotiaille A-hemofiliaa sairastaville lapsille.

Antotapa
Laskimoon. Injektio- tai infuusionopeus saa olla korkeintaan 2–3 ml minuutissa.

Lääkevalmisteen käyttökuntoon saattaminen ennen valmisteen antoa, ks kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys
Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi annetun valmisteen nimi ja eränumero on kirjattava selkeästi.

Yliherkkyys
Allergiatyyppiset yliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia Wilate-valmistetta käytettäessä. Valmiste sisältää tekijä VIII:n lisäksi jäämiä muista ihmisen proteiineista. Jos yliherkkyysoireita ilmenee, on potilaita neuvottava lopettamaan valmisteen käyttö heti ja ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Potilaille on kerrottava, että yliherkkyysreaktion ensimmäisiä merkkejä ovat nokkospaukamat, yleistynyt nokkosihottuma, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen, verenpaineen lasku ja anafylaksia.

Sokkitapauksissa noudatetaan tavanomaista sokin hoitokäytäntöä.

Tarttuvat aineet
Ihmisen verestä tai plasmasta tehtyjen lääkevalmisteiden välityksellä tapahtuvien tartuntojen torjuntaan käytetään yleensä seuraavia keinoja: luovuttajien valinta, spesifisten infektion merkkiaineiden seulonta yksittäisistä luovutuseristä ja plasmapooleista, ja virusten tehokas inaktivointi tai eliminointi valmistusvaiheissa. Silti ihmisen verestä tai plasmasta tehtyjä lääkevalmisteita käytettäessä tartunnan vaaraa ei pystytä sulkemaan kokonaan pois. Tämä koskee myös tuntemattomia ja uusia viruksia ja muita taudinaiheuttajia.

Torjuntamenetelmien katsotaan tehoavan vaipallisiin viruksiin, kuten ihmisen immuunikatovirus (HIV), hepatiitti B -virus (HBV) ja hepatiitti C -virus (HCV) sekä vaipattomaan hepatiitti A -virukseen. Niistä saattaa olla jonkin verran hyötyä myös parvovirus B19:n kaltaisia vaipattomia viruksia vastaan.

Parvovirus B19 -infektio voi olla vakava, jos potilas on raskaana (sikiön infektio) tai sairastaa immuunivajavuutta tai jos erytrosytopoieesi on lisääntynyt (potilaalla on esim. hemolyyttinen anemia).

Tarvittavia rokotuksia (A- ja B-hepatiittia vastaan) on syytä harkita, jos potilas saa säännöllisesti tai toistuvasti ihmisen plasmasta valmistettuja VWF- / hyytymistekijä VIII -tiivisteitä.

Aina kun Wilate-valmistetta annetaan potilaalle, on suositeltavaa kirjata ylös valmisteen nimi ja eränumero, jotta pystyttäisiin yhdistämään, mitä valmiste-erää potilas on saanut.

Von Willebrandin tauti

Tromboemboliset tapahtumat
Käytettäessä hyytymistekijää VIII sisältävää von Willebrand -tekijävalmistetta hoitavan lääkärin tulee ottaa huomioon, että hoidon jatkuessa FVIII:C-arvo voi nousta liikaa. Jos potilas saa tällaisia valmisteita, on seurattava, ettei plasman FVIII:C-arvo pysy pitkään kovin suurena, sillä se saattaisi lisätä verisuonitukoksen vaaraa.

Verisuonitukos on vaarana käytettäessä hyytymistekijää VIII sisältäviä von Willebrand -tekijävalmisteita erityisesti, jos potilaalla tiedetään olevan kliinisiä tai laboratoriokokein todettuja riskitekijöitä. Siksi riskipotilaita on seurattava verisuonitukoksen ensi oireiden varalta. Laskimoveritulppia on ehkäistävä nykysuositusten mukaisesti.

Inhibiittorit
Erityisesti tyypin 3 von Willebrandin tautia sairastaville saattaa kehittyä von Willebrand -tekijää neutraloivia vasta-aineita. Ellei plasman VWF:RCo-aktiivisuus lisäänny odotetusti tai ellei verenvuotoa saada sopivalla lääkeannoksella hallintaan, on selvitettävä, onko potilaalla von Willebrand -tekijän vasta-aineita. Jos vasta-aineita on paljon, von Willebrand -tekijän antaminen ei välttämättä tehoa vaan on harkittava muita hoitovaihtoehtoja. Hoidosta vastaavalla lääkärillä täytyy olla kokemusta hyytymishäiriöiden hoidosta.

A-hemofilia

Inhibiittorit
Tekijä VIII:aa neutraloivien vasta‑aineiden (inhibiittoreiden) muodostuminen on tunnettu komplikaatio hemofilia A ‑potilaiden hoidossa.
Inhibiittorit ovat yleensä IgG-immunoglobuliineja, jotka estävät tekijä VIII hyytymistoiminnan aktivoitumisen ja joiden määrä ilmaistaan Bethesda yksikköinä (Bethesda Units, BU) millilitrassa plasmaa käyttämällä muunneltua määritystä. Inhibiittoreiden muodostumisen riski riippuu taudin vaikeusasteesta ja altistumisesta tekijä VIII:lle. Riski on suurin 50 ensimmäisen altistuspäivän aikana ja se jatkuu koko elämän ajan, vaikka riski on melko harvinainen. Joskus harvoin inhibiittoreita voi muodostua ensimmäisen 100 altistuspäivän jälkeen.

Inhibiittorien muodostumisen kliininen merkitys riippuu inhibiittori titteristä. Riittämättömän kliinisen vasteen riski on pienempi, jos potilaalla on alhaisen titterin inhibiittoreita verrattuna tilanteeseen, jossa potilaalla on korkean titterin inhibiittoreita.

Hyytymistekijä VIII ‑valmisteilla hoidettavien potilaiden inhibiittoreiden esiintyvyyttä on seurattava tarkkaan asianmukaisin kliinisin havainnoin ja laboratoriokokein. Jos odotettuja tekijä VIII:n aktiivisuuden plasmapitoisuuksia ei saavuteta tai jos verenvuotoa ei saada hallintaan asianmukaisella annoksella, on potilaalta testattava tekijä VIII:n inhibiittorin esiintyminen. Jos potilaalla on korkea inhibiittoripitoisuus, tekijä VIII -hoito ei ehkä ole tehokasta ja on harkittava muita terapeuttisia vaihtoehtoja. Näiden potilaiden hoidon on tapahduttava sellaisten lääkäreiden valvonnassa, joilla on kokemusta hemofiliasta ja tekijä VIII:n inhibiittoreista.

Sydän- ja verisuonitapahtumat
Hyytymistekijä VIII:n korvaushoito voi lisätä sydän- ja verisuonitapahtumien riskiä potilaille, joilla on sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.

Katetriin liittyvät komplikaatiot
Jos tarvitaan keskuslaskimokatetria, on otettava huomioon siihen liittyvien komplikaatioiden, kuten paikallisten infektioiden, bakteremian ja katetrikohdan tromboosin riski.

Tämä lääkevalmiste sisältää 58,7 mg natriumia per injektiopullo 500 IU VWF- / 500 IU FVIII ‑valmistetta ja 117,3 mg natriumia per injektiopullo 1000 IU VWF- / 1000 IU FVIII ‑valmistetta, jotka vastaavat 2,94 % ja 5,87 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.

Pediatriset potilaat
Luetellut varoitukset ja varotoimet koskevat sekä aikuisia että lapsia.

Yhteisvaikutukset

Ihmisen hyytymistekijä VIII:lla ei ole raportoitu yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Von Willebrand -tekijällä tai hyytymistekijällä VIII ei ole tehty lisääntymistä koskevia eläinkokeita.

Von Willebrandin tauti
Raskaana olevien tai imettävien naisten hoidosta ei ole kokemusta.
Wilate-valmistetta tulee antaa raskaana oleville tai imettäville von Willebrand -tekijän puutosta sairastaville potilaille vain, jos se on selvästi aiheellista. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että synnytys lisää näiden potilaiden verenvuodon vaaraa.

A-hemofilia
Koska A-hemofiliaa esiintyy harvoin naisilla, valmisteen käytöstä raskauden tai imetyksen aikana ei ole kokemusta. Siksi Wilate-valmistetta tulee käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on selvästi aiheellista.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Wilate-valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista
Yliherkkyyttä tai allergisia reaktioita (kuten angioedeemaa, infuusiokohdan kirvelyä ja pistelyä, vilunväristyksiä, punoitusta, yleistynyttä nokkosihottumaa, eryteemaa, kutinaa, ihottumaa, päänsärkyä, nokkospaukamia, verenpaineen laskua, letargiaa, pahoinvointia, levottomuutta, sydämen tiheälyöntisyyttä, puristuksen tunnetta rinnassa, hengenahdistusta, pistelyä, oksentelua, hengityksen vinkumista) on havaittu joissakin harvoissa tapauksissa, ja ne saattavat joskus johtaa vaikeaan anafylaksiaan (jopa sokkiin).

Von Willebrandin tauti
Erityisesti tyypin 3 von Willebrandin tautia sairastaville saattaa joskus harvoin kehittyä von Willebrand -tekijää neutraloivia vasta-aineita. Jos niitä esiintyy, sen huomaa siitä, että hoidon kliininen vaikutus on riittämätön. Tällaiset vasta-aineet esiintyvät usein anafylaktisen reaktion yhteydessä. Jos siis potilaalle tulee anafylaktinen reaktio, on selvitettävä, onko hänellä neutraloivia vasta-aineita.

Näissä tapauksissa on aina syytä ottaa yhteyttä hemofilian hoitoon erikoistuneeseen keskukseen.

Verisuonitukos on vaarana erityisesti, jos potilaalla tiedetään olevan kliinisiä tai laboratoriokokein todettuja riskitekijöitä. Laskimoveritulppia on ehkäistävä nykysuositusten mukaisesti.

Jos potilas saa hyytymistekijää VIII sisältäviä von Willebrand -tekijävalmisteita ja plasman FVIII:C-pitoisuus säilyy pitkään suurena, verisuonitukoksen riski voi olla tavallista suurempi.

A-hemofilia
Neutraloivia vasta-aineita (inhibiittoreita) voi kehittyä hemofilia A -potilaille, jotka saavat tekijä VIII hoitoa, kuten Wilate, ks. kohta Farmakodynamiikka. Mikäli tällaisia inhibiittoreita ilmaantuu, se näkyy riittämättömänä kliinisenä vasteena hoidolle. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä erikoistuneeseen hemofiliakeskukseen.

Valmisteen turvallisuudesta sen mukana siirtyvien taudinaiheuttajien suhteen, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Taulukoitu haittavaikutusluettelo
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleiskatsaus kliinisissä tutkimuksissa, myyntiintulon jälkeisissä turvallisuustutkimuksissa ja muista myyntiintulon jälkeisistä lähteistä raportoiduista haittavaikutuksista MedDRA elinjärjestelmäluokan, nimityksen ja esiintymistiheyden mukaisesti.

Haittavaikutusten yleisyys esitetään seuraavasti: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Spontaanisti myyntiintulon jälkeen raportoitujen haittavaikutusten osalta raportointitiheys on merkitty tuntemattomaksi.

MedDRA:n vakio elinluokitusHaittavaikutusHaittavaikutuksen esiintyvyys
Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys

 

Anafylaktinen sokki

Melko harvinainen

 

Hyvin harvinainen
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatKuumeHarvinainen
Veri ja imukudos

Tekijä VIII:n inhibitio

 

von Willebrandin tekijän inhibitio

Melko harvinainen (PTP)*

Hyvin yleinen (PUP)*

 

Hyvin harvinainen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaYskäTuntematon
HermostoHeitehuimausTuntematon
RuoansulatuselimistöVatsakipuTuntematon
Luusto, lihakset ja sidekudosSelkäkipuTuntematon
Yleisyys perustuu kaikilla tekijä VIII -valmisteilla tehtyihin tutkimuksiin, joihin osallistui vaikeaa hemofilia A:ta sairastavia potilaita. PTP = aiemmin hoidetut potilaat, PUP = aiemmin hoitamattomat potilaat

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus
Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus, ks kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Von Willebrand -tekijän tai ihmisen hyytymistekijän VIII:n yliannostuksen aiheuttamia oireita ei ole raportoitu. Runsaan yliannostuksen sattuessa voi tulla veritulppia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: hemostaatit: veren hyytymistekijät: von Willebrand -tekijän ja hyytymistekijän VIII yhdistelmävalmisteet

Von Willebrandin tauti
Von Willebrand -tekijä (tiivisteestä) on ihmisen plasman normaali aineosa, joka vaikuttaa samalla tavalla kuin endogeeninen von Willebrand -tekijä.

Von Willebrand -tekijän annostelu korjaa sen puutosta sairastavien potilaiden hyytymishäiriöitä kahdella lailla:

 • Von Willebrand -tekijä saa verihiutaleet taas tarttumaan endoteelin alle suonen vauriokohdassa (koska se sitoutuu sekä endoteelin alle että verihiutaleen solukalvoon) ja saa näin aikaan primaarisen hemostaasin, mikä näkyy vuotoajan lyhenemisenä. Se saa tämän aikaan välittömästi, ja vaikutuksen tiedetään riippuvan suuressa määrin proteiinin polymerisaatiosta.
 • Von Willebrand -tekijä korjaa hitaasti sairauteen liittyvän hyytymistekijä VIII:n puutoksen. Laskimoon annettu von Willebrand -tekijä sitoutuu endogeeniseen hyytymistekijään VIII (jota potilaan elimistössä syntyy normaalisti) ja estää stabiloimalla sen nopeaa hajoamista.
  Tästä syystä pelkän von Willebrand -tekijän (VWF-valmisteen, jonka hyytymistekijä VIII:n pitoisuus on pieni) antaminen aiheuttaa toissijaisesti myös FVIII:C-arvon normalisoitumisen ensimmäisen infuusion jälkeen.
  Kun potilaalle annetaan hyytymistekijä VIII:aa sisältävää VWF-valmistetta, FVIII:C-arvo palautuu normaaliksi heti ensimmäisen infuusion jälkeen.

Von Willebrand -tekijä on hyytymistekijää VIII suojaava valkuaisaine, se edistää lisäksi verihiutaleiden kiinnittymistä verisuonen vauriokohtaan, ja sillä on merkitystä myös verihiutaleiden aggregaatiossa.

A-hemofilia
Hyytymistekijä VIII- ja VWF-kompleksi koostuu kahdesta molekyylistä (hyytymistekijä VIII ja von Willebrand tekijä), joiden fysiologiset tehtävät ovat erilaiset. Kun kompleksia infusoidaan hemofiliapotilaaseen, hyytymistekijä VIII sitoutuu verenkierrossa von Willebrand -tekijään. Aktivoitunut hyytymistekijä VIII toimii aktivoituneen hyytymistekijä IX:n kofaktorina ja nopeuttaa tekijän X aktivoitumista. Aktivoitunut tekijä X muuttaa protrombiinia trombiiniksi. Trombiini puolestaan muuttaa fibrinogeenia fibriiniksi niin että hyytymä voi muodostua.

A-hemofilia on perinnöllinen, sukupuolisidonnainen veren hyytymishäiriö, joka johtuu FVIII:C-pitoisuuden laskusta ja aiheuttaa runsaita verenvuotoja niveliin, lihaksiin tai sisäelimiin joko spontaanisti tai tapaturmaisesti tai kirurgisesti syntyneiden vammojen takia. Korvaushoito suurentaa plasman hyytymistekijä VIII:n pitoisuutta ja korjaa näin tilapäisesti hyytymistekijän puutteen ja verenvuototaipumuksen.

On huomattava, että vuotuista verenvuototapahtumien määrää (ABR) ei eri hyytymistekijätiivisteiden ja eri kliinisten tutkimusten välillä voida verrata.

Sen lisäksi, että von Willebrand -tekijä toimii hyytymistekijä VIII:n suojaproteiinina, välittää se verihiutaleiden adheesiota verisuonten vahingoittuneisiin kohtiin ja osallistuu verihiutaleiden aggregaatioon.

Farmakokinetiikka

Von Willebrandin tauti
Von Willebrand -tekijä (tiivisteestä) on ihmisen plasman normaali aineosa ja vaikuttaa samalla lailla kuin endogeeninen tekijä.

Seuraavat tulokset saatiin kolmen farmakokineettisen tutkimuksen meta-analyysin perusteella, johon sisältyi 24 arvioitavaa potilasta ja kaikkia VWD tyyppejä.

 

Kaikki VWD tyypit

VWD tyyppi 1

Parametri

N

Mean

SD

Min.

Max.

N

Mean

SD

Min.

Max.

Toipuminen

(%/IU/kg)

24

1.56

0.48

0.90

2.93

2

1.19

0.07

1.14

1.24

AUC0-
(h * %)

23

1981

960

593

4831

2

2062

510

1701

2423

Puoliintumisaika

(h)

24

23.3

12.6

7.4

58.4

2

39.7

18.3

26.7

52.7

MRT (h)

24

33.1

19

10.1

89.7

2

53.6

25.9

35.3

71.9

Puhdistuma
ml/h/kg

24

3.29

1.67

0.91

7.41

2

2.66

0.85

2.06

3.27

 

VWD tyyppi 2

VWD tyyppi 3

Parametri

N

Mean

SD

Min.

Max.

N

Mean

SD

Min.

Max.

Toipuminen

(%/IU/kg)

5

1.83

0.86

0.98

2.93

17

1.52

0.32

0.90

2.24

AUC0-
(h * %)

5

2971

1383

1511

4831

16

1662

622

593

2606

Puoliintumisaika

(h)

5

34.9

16

17.5

58.4

17

18

6.2

7.4

30.5

MRT (h)

5

53.5

24.6

27.8

89.7

17

24.7

8.5

10.1

37.7

Puhdistuma
ml/h/kg

5

1.95

1.02

0.91

3.31

17

3.76

1.69

1.83

7.41

Lyhenteiden selitykset: AUC = pitoisuus-aikakäyrän alle jäävä pinta-ala; MRT = keskimääräinen elimistössäoloaika

A-hemofilia
Hyytymistekijä VIII (tiivisteestä) on ihmisen plasman normaali aineosa ja vaikuttaa samalla lailla kuin endogeeninen hyytymistekijä VIII. Valmisteen injisoinnin jälkeen noin kaksi tai kolme neljäsosaa hyytymistekijästä VIII jää verenkiertoon. Hyytymistekijä VIII:n pitoisuuden plasmassa pitäisi olla 80–120 % ennakoidusta hyytymistekijä VIII:n aktiivisuudesta.

Plasman hyytymistekijä VIII:n aktiivisuus vähenee kaksivaiheisesti eksponentiaalisesti. Alkuvaiheessa se jakautuu intravaskulaariseen ja muihin nesteaitioihin siten, että eliminaation puoliintumisaika plasmasta on 3–6 tuntia. Seuraavassa, hitaammassa vaiheessa puoliintumisaika on 8–18 tuntia ja keskimäärin 15 tuntia. Tämä vastaa todellista biologista puoliintumisaikaa.

Kaksitoista potilasta käsittävässä kliinisessä tutkimuksessa saatiin seuraavat tulokset (kromogeeninen tutkimus, kaksoismittaus):

Parametri

Lähtöarvo

6 kuukauden arvo

Mean

SD

Mean

SD

Toipuminen (%/IU/kg)

FVIII:C 2.27

1.20

FVIII:C 2.26

1.19

AUCnorm
% * h/IU/kg

FVIII:C 31.3

7.31

FVIII:C 33.8

10.9

Puoliintumisaika (h)

FVIII:C 11.2

2.85

FVIII:C 11.8

3.37

MRT (h)

FVIII:C 15.3

3.5

FVIII:C 16.3

4.6

Puhdistuma
ml/h/kg

FVIII:C
3.37

0.86

FVIII:C
3.24

1.04

Lyhenteiden selitykset: AUC = pitoisuus-aikakäyrän alle jäävä pinta-ala; MRT = keskimääräinen elimistössäoloaika; SD = keskihajonta

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Wilate-valmisteen sisältämät von Willebrand -tekijä ja hyytymistekijä VIII ovat ihmisen plasman normaaleja aineosia ja vaikuttavat samalla lailla kuin vastaavat endogeeniset tekijät.

Näiden yhdisteiden konventionaaliset turvallisuustutkimukset eläimillä eivät lisäisi hyödyllistä tietoa olemassaolevaan kliiniseen kokemukseen nähden ja siksi niitä ei vaadita.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kuiva-aine
Natriumkloridi
Glysiini
Sakkaroosi
Natriumsitraatti
Kalsiumkloridi

Liuotin
Injektionesteisiin käytettävä vesi, jossa 0,1 % polysorbaatti 80:tä.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa eikä antaa samasta infuusiolaitteesta samaan aikaan muun laskimoon annettavan valmisteen kanssa.

Valmistetta tulee antaa vain pakkauksessa mukana olevilla injektio- ja infuusiolaitteilla, koska hyytymistekijä VIII tai von Willebrand -tekijä voivat tarttua joidenkin injektio- tai infuusiolaitteiden sisäpintaan, ja hoito voi silloin epäonnistua.

Kestoaika

3 vuotta.

Käyttövalmiin liuoksen säilyvyys on 4 tuntia huoneenlämmössä (maks. 25 °C). Käyttövalmis liuos tulee kuitenkin käyttää välittömästi, mikrobiologisen kontaminaatioriskin vähentämiseksi.

Säilytys

Säilytä kuiva-aine ja liuotin jääkaapissa (2–8 °C). Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Ei saa jäätyä.

Valmistetta voi säilyttää huoneenlämmössä (maks. 25 °C) 2 kuukautta. Siinä tapauksessa kestoaika päättyy 2 kuukauden kuluttua siitä kun valmiste on otettu jääkaapista ensimmäisen kerran. Potilaan tulee merkitä uusi kestoaika valmisteen ulkopakkaukseen. Käyttövalmista liuosta saa käyttää vain yhdellä kerralla. Jäljelle jäänyt liuos on hävitettävä.

Käyttökuntoon saatetun valmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

WILATE injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
500 IU VWF/500 IU FVIII 500/500 IU + 5 ml (100/100 IU/ml) (426,03 €)
1000 IU VWF/1000 IU FVIII 1000/1000 IU + 10 ml (100/100 IU/ml) (823,03 €)

PF-selosteen tieto

Pakkauskoot:
Wilate 500, 500 IU VWF ja 500 IU FVIII

Pakkauksen sisältö:
1 injektiopullollinen kuiva-ainetta, tyypin I lasia, suljettu (bromibutyylikumi)tulpalla ja repäisykorkilla
1 injektiopullollinen liuotinta (5 ml injektionesteisiin käytettävää vettä, jossa on 0,1 % polysorbaatti 80:tä), tyypin I lasia, suljettu (halobutyylikumi)tulpalla ja repäisykorkilla
1 välineistö laskimonsisäistä injektiota varten (1 siirtolaite, 1 infuusiovälineistö, 1 kertakäyttöinen ruisku)
2 alkoholipyyhettä.

Wilate 1000, 1000 IU VWF ja 1000 IU FVIII
Pakkauksen sisältö:
1 injektiopullollinen kuiva-ainetta, tyypin I lasia, suljettu (bromibutyylikumi)tulpalla ja repäisykorkilla
1 injektiopullollinen liuotinta (10 ml injektionesteisiin käytettävää vettä, jossa on 0,1 % polysorbaatti 80:tä), tyypin I lasia, suljettu (halobutyylikumi)tulpalla ja repäisykorkilla.
1 välineistö laskimonsisäistä injektiota varten (1 siirtolaite, 1 infuusiovälineistö, 1 kertakäyttöinen ruisku)
2 alkoholipyyhettä.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

 • Lue kaikki ohjeet ja noudata niitä huolellisesti!
 • Älä käytä Wilate-valmistetta etikettiin merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
 • Koko alla kuvatun työvaiheen aikana tulee säilyttää steriiliys!
 • Tarkasta käyttökuntoon saatettu lääkevalmiste silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen antoa.
 • Liuoksen pitää olla kirkasta tai opalisoivaa. Älä käytä liuoksia, jotka ovat sameita tai joissa on hiukkasia.
 • Valmis liuos on käytettävä välittömästi mikrobikontaminaation välttämiseksi.
 • Käytä ainoastaan mukana olevia infuusiovälineitä. Muiden injektio/infuusiolaitteiden käyttö saattaa lisätä riskejä ja aiheuttaa hoidon epäonnistumisen.

Ohjeet liuoksen valmistamiseksi:

1. Älä käytä valmistetta heti jääkaapista ottamisen jälkeen. Anna liuottimen ja kuiva-aineen lämmetä suljetuissa injektiopulloissa huoneenlämpöisiksi.

2. Irrota repäisykorkit molemmista injektiopulloista ja puhdista kummankin pullon kumitulppa pakkauksessa olevalla alkoholipyyhkeellä.

3. Siirtolaite on esitetty kuvassa 1. Aseta liuotinpullo tasaiselle alustalle ja pidä siitä tukevasti kiinni. Ota siirtolaite ja käännä se ylösalaisin. Aseta sen sininen osa liuotinpulloa vasten ja paina tiukasti, kunnes kuulet napsahduksen (kuvat 2+3). Älä väännä osia kiinnittäessäsi niitä toisiinsa.

4. Aseta kuiva-ainepullo tasaiselle alustalle ja pidä siitä tukevasti kiinni. Käännä liuotinpullo, johonsiirtolaite on kiinnitetty, ylösalaisin. Aseta valkoinen osa kuiva-ainepulloa (jauhe) vasten ja paina lujasti, kunnes kuulet napsahduksen (kuva 4). Älä väännä osia kiinnittäessäsi niitä toisiinsa. Liuotin valuu automaattisesti kuiva-ainepulloon.

5. Pidä molemmat injektiopullot edelleen kiinni toisissaan ja pyöritä kuiva-ainepulloa varovasti, kunnes valmiste on liuennut.
Injektiokuiva-aine liukenee huoneenlämmössä alle 10 minuutissa. Valmisteeseen voi muodostua hieman vaahtoa. Kierrä siirtolaite irti (kuva 5), jolloin vaahto häviää.

Hävitä tyhjä liuotinainepullo ja siinä oleva siirtolaitteen sininen osa.

Injisointiohjeet:
Pulssi on varmuuden vuoksi mitattava ennen lääkkeen injisointia ja sen aikana. Jos pulssi nousee selvästi, injektiota on hidastettava tai lääkkeen antaminen on keskeytettävä.

1. Kiinnitä ruisku siirtolaitteen valkoiseen osaan. Käännä pullo ylösalaisin ja vedä liuos ruiskuun (kuva 6).
Liuoksen tulee olla kirkasta tai hieman läpikuultavaa.
Kun liuos on siirretty, pidä ruiskun männästä tukevasti kiinni (ruisku edelleen ylösalaisin) ja irrota ruisku siirtolaitteesta (kuva 7).

Hävitä tyhjä injektiopullo yhdessä siirtolaitteen valkoisen osan kanssa.

2. Pyyhi aiottu injektiokohta pakkauksessa olevalla alkoholipyyhkeellä.

3. Kiinnitä mukana oleva infuusiovälineistö ruiskuun.

4. Työnnä neula ennalta valitsemaasi laskimoon. Jos olet käyttänyt kiristyssidettä suonen löytämiseksi, side tulee poistaa ennen Wilaten injisointia.
Ruiskuun ei saa päästä verta, sillä tällöin on vaarana fibriinihyytymien muodostuminen.

5. Ruiskuta liuos hitaasti laskimoon. Injektionopeus: 2–3 ml minuutissa.
Jos käytät useamman Wilate-injektiokuiva-ainepullollisen yhden hoitokerran aikana, voit käyttää samaa neulaa ja ruiskua. Siirtolaite on tarkoitettu kertakäyttöön.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

WILATE injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
500 IU VWF/500 IU FVIII 500/500 IU + 5 ml
1000 IU VWF/1000 IU FVIII 1000/1000 IU + 10 ml

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä: von Willebrandin taudin hoito erityisin edellytyksin (194).
 • Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä: von Willebrandin taudin hoito erityisin edellytyksin (332).

ATC-koodi

B02BD06

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

21.11.2022

Yhteystiedot

OCTAPHARMA NORDIC AB
Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa


09 8520 2710
www.octapharma.fi
info@octapharma.fi