Vertaa PF-selostetta

UROMITEXAN tabletti, kalvopäällysteinen 400 mg, 600 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Mesna 400 mg tai 600 mg.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Uromitexan 400 mg tabletit sisältävät 59,3 mg laktoosimonohydraattia/tabletti

Uromitexan 600 mg tabletit sisältävät 88,9 mg laktoosimonohydraattia/tabletti

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Urotoksisilla oksatsafosforiiniannoksilla hoidettujen potilaiden virtsatietoksisten vaikutusten (hemorraginen kystiitti, mikrohematuria ja makrohematuria) ehkäisy.

Annostus ja antotapa

Annostus

Mesnahoitoa tulee jatkaa niin pitkään kuin oksatsafosforiinihoito jatkuu, ja lisäksi siihen asti kunnes metaboliittien pitoisuus on laskenut ei-toksiselle tasolle. Tämä tapahtuu yleensä 8-12 tunnissa oksatsafosforiinihoidon lopettamisen jälkeen, mutta se voi vaihdella annoksesta riippuen. Mesnan annosta laskettaessa tablettimäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen tablettiin. Virtsantuotannon tulee olla vähintään 100 ml/tunti (kuten myös oksatsafosforiinihoidon aikana), ja virtsa on tutkittava hoidon aikana mahdollisen hematurian ja proteinurian havaitsemiseksi.

Virtsaan erittyvän mesnan kokonaismäärä oraalisen annon jälkeen on noin 50 % verrattuna laskimoantoon. Erittyminen virtsaan alkaa jopa 2 tuntia myöhemmin kuin laskimoon annettuna ja kestää kauemmin.

Jaksottainen oksatsafosforiinihoito
Oraalisesti annetun mesnan annoksen tulee olla 40 % annetusta oksatsafosforiiniannoksesta pyöristettynä alaspäin lähimpään kokonaiseen tablettiin. Mesnan tablettiannos otetaan 2 tuntia ennen sekä 2 ja 6 tuntia oksatsafosforiinin antamisen jälkeen. Jos mesnan anto aloitetaan laskimonsisäisesti, tablettiannosta ei oteta 2 tuntia ennen oksatsafosforiinin antamista. Laskimoanto aloitetaan tällöin samanaikaisesti oksatsafosforiinin kanssa.

24 tunnin ifosfamidi-infuusio
Mesnatabletit annetaan 2 ja 6 tunnin kuluttua siitä, kun yhdistetyn ifosfamidi- ja mesnainfuusion antaminen on lopetettu. Annoksen tulee olla 50 % annetusta ifosfamidiannoksesta pyöristettynä alaspäin lähimpään kokonaiseen tablettiin.

Esimerkki: Jos ifosfamidia annetaan 5 g/m2, annetaan parenteraalisesti sama annos mesnaa samaan aikaan. Sekä 2 että 6 tunnin kuluttua annetaan mesnatabletteja annos, joka vastaa 50 %:a ifosfamidiannoksesta.

Jatkuva, pitkäaikainen ifosfamidi-infuusio
Mesnatabletit annetaan 2 ja 6 tunnin kuluttua siitä, kun yhdistetyn ifosfamidi- ja mesnainfuusion antaminen on lopetettu. Kummankin oraalisen annoksen tulee olla 50 % viimeisten 24 tunnin aikana annetusta annoksesta pyöristettynä lähimpään kokonaiseen tablettiin.

Esimerkki: Jos potilas saa ifosfamidia 14 g/m2 7 päivän ajan, päivittäinen annos on 2 g/m2. Mesnan tablettiannos perustuu ifosfamidin vuorokausiannokseen, 2 g/m2, josta 50 % annetaan 2 tunnin kuluttua ja 50 % 6 tunnin kuluttua.

Pediatriset potilaat
Lapsilla, joita hoidetaan erittäin suurilla oksatsafosforiiniannoksilla, saattaa annostiheyden ja/tai annosten lukumäärän lisääminen olla tarpeellista. Jos mesnaa annetaan parenteraalisesti samaan aikaan ifosfamidin kanssa, tulee mesnatabletteja antaa annos, joka vastaa 40 %:a ifosfamidiannoksesta 1, 3, 6 ja 9 tunnin kuluttua ifosfamidin antamisen lopettamisesta.

Vanhukset
Tarkemmat tiedot puuttuvat. Kliinisissä tutkimuksissa on ollut mukana yli 65-vuotiaita potilaita eikä mitään tälle ikäryhmälle tyypillisiä haittavaikutuksia ole raportoitu. Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Riskipotilaat
Riskiryhmään kuuluvat ne potilaat, jotka ovat äskettäin saaneet sädehoitoa pikkulantioon, joilla on ollut hemorraginen kystiitti ifosfamidi- tai syklofosfamidihoidon jälkeen tai joilla on ollut virtsatieahtauma. Mesnan tablettiannoksen tulee olla 50 % oksatsafosforiiniannoksesta esim. 1, 3, 6, ja 9 tunnin kuluttua siitä, kun infuusio on lopetettu. Samaan aikaan infuusion kanssa mesnaa annetaan parenteraalisesti samankokoinen annos kuin oksatsafosforiinia.

Vasta-aiheet

Tunnettu yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai muille tioleille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyys
Mesnan käyttöön virtsateiden suojaamisessa liittyviä hypersensitiivisiä reaktioita on raportoitu. Koska anafylaktoidiset reaktiot ovat mahdollisia, on varmistettava, että tarpeellinen ensiapulääkitys on saatavilla. Reaktioita ovat:
Ihoreaktiot, joissa oireita kuten paikallinen tai yleistynyt urtikaria tai muut eksanteeman muodot, kutina, polttava tunne, angioedeema ja/tai punoitus.

Lisäksi on raportoitu vakavia tapauksia, joissa on ilmennyt suurirakkulaisia ja haavaisia iho- ja limakalvoreaktioita. Jotkut reaktiot sopivat Stevens-Johnsonin oireyhtymään, toksiseen epidermaaliseen nekrolyysiin tai eryteema exudativum multiformeen.

Muut ilmenneet reaktiot sopivat toistopunoittuman diagnoosiin. Valoihottumaa on myös raportoitu.

Joissain tapauksissa ihoreaktioiden ohella on ilmennyt yksi tai useampi muu oire, kuten:

 • kuume
 • kardiovaskulaariset oireet, ks. kohta Haittavaikutukset
 • akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan sopivat oireet
 • pulmonaariset oireet, ks. kohta Haittavaikutukset
 • pitkittynyt protrombiiniaika (PT) ja partiaalinen tromboplastiiniaika (PTT), disseminoituneen intravaskulaarisen koagulaation (DIC) merkkejä laboratorioarvoissa
 • hematologiset poikkeavuudet, ks. kohta Haittavaikutukset
 • kohonneet maksaentsyymiarvot
 • pahoinvointi, oksentelu
 • raajakipu, artralgia, myalgia, huonovointisuus
 • stomatiitti ja
 • konjunktiviitti.

Jotkut reaktiot ovat ilmenneet anafylaksiana.

Kuumetta, johon liittyy esimerkiksi hypotensio ilman iho-oireita, on raportoitu.

Sekä vakavia sekä lievempiä ihoreaktioita on raportoitu kun mesnakuureilla on hoidettu sekä vakavia autoimmuunihäiriöitä että maligniteetteja.

Useimmissa tapauksissa reaktiot ovat ilmenneet ensimmäisen hoitokerran aikana, sen jälkeen tai useiden viikkojen jälkeen altistumisesta mesnalle. Muissa tapauksissa ensimmäinen reaktio havaittiin vasta useita kuukausia altistumisen jälkeen.

Monissa tapauksissa oireet ilmenivät altistumispäivänä ja niihin liittyi taipumus ilmetä lyhyemmällä aikavälillä myöhempien altistumisten jälkeen.

Joillakin potilailla reaktioiden ilmeneminen ja/tai vakavuus vaihteli annetun annoksen mukaan.

Reaktioiden uusiutumista, jossain tapauksissa vakavampina, on raportoitu uudelleen altistumisen yhteydessä. Kaikissa tapauksissa reaktio ei kuitenkaan uusiutunut myöhemmän altistumisen jälkeen.

Joillain potilailla, joilla reaktio on anamneesissa, on esiintynyt viivästyneitä positiivisia tuloksia ihokokeissa. Negatiivinen viivästynyt reaktio ei kuitenkaan poissulje yliherkkyyttä mesnalle. Välittömiä positiivisia reaktioita on esiintynyt potilailla huolimatta aiemmasta altistumisesta mesnalle tai yliherkkyysreaktioiden historiasta. Ne voivat liittyä testissä käytetyn mesnaliuoksen pitoisuuteen.

Lääkkeen määrääjien tulisi

 • olla tietoisia tällaisten reaktioiden mahdollisuudesta ja siitä, että reaktiot voivat pahentua uudelleenaltistumisen jälkeen ja voivat joissain tapauksissa olla henkeä uhkaavia,
 • olla tietoisia siitä, että yliherkkyysreaktiot mesnalle voidaan tulkita olevan samankaltaisia sepsiksen kliinisen kuvan kanssa ja autoimmuunihäiriöpotilailla samankaltaisia piilevän taudin pahenemisen kanssa

Tioliyhdisteet
Mesna on tioliyhdiste eli sulfhydryyli (SH) -ryhmän sisältävä orgaaninen yhdiste. Tioliyhdisteiden haittavaikutusprofiileissa on joitain yhtäläisyyksiä, mukaan lukien vakavat ihoreaktiot. Lääkeaineet amifostiini, penisillamiini ja kaptopriili ovat esimerkkejä tioliyhdisteistä.
Ei ole tiedossa onko potilailla, joilla on aiemmin ilmennyt tioliyhdisteen aiheuttama haittavaikutus, suurempi riski saada jokin reaktio tai samanlainen reaktio toisesta tioliyhdisteestä. Harkittaessa myöhempää hoitoa jollakin toisella tioliyhdisteellä tällaisen potilaan kohdalla tulee kasvaneen riskin mahdollisuus kuitenkin ottaa huomioon.

Varotoimet
Mesna on kehitetty oksatsafosforiinien aiheuttaman hemorragisen kystiitin riskiä pienentäväksi hoidoksi. Se ei estä eikä lievitä muita oksatsafosforiinihoidossa ilmeneviä haittavaikutuksia tai toksisuutta, siksi muuta suojalääkitystä jatketaan tavalliseen tapaan.
Mesna ei ehkäise hemorragista kystiittiä kaikilla potilailla. Potilaita tulee tarkkailla sen mukaisesti.
Aamuvirtsanäyte tulisi tutkia hematurian varalta (mikroskooppinen näyttö punasoluista) joka päivä ennen oksatsafosforiiniterapiaa. Jos hematuriaa ilmenee oksatsafosforiinihoidon aikana annettaessa Uromitexania suositellun annostuksen mukaisesti, riippuen hematurian vakavuudesta, saattaa oksatsafosfosriinihoidon lopettaminen olla aiheellista. Riittävää virtsantuloa tulee ylläpitää, kuten oksatsafosfariinihoidon yhteydessä edellytetään.

Laktoosisisältö
Mesnatabletit sisältävät laktoosia. Tämä tulisi ottaa huomioon käytettäessä tabletteja potilaille, joilla on laktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosimalabsorptio tai galaktoosi-intoleranssi.

Vaikutus laboratoriotesteihin
Mesnahoito voi aiheuttaa vääriä positiivisia reaktioita natriumnitroprussidipohjaisissa virtsatesteissä (mukaan lukien testiliuskat) ketoaineita tutkittaessa. Mesnalle altistumisen jälkeen ketoainevärireaktio on pikemminkin punavioletti kuin violetti ja se on epästabiilimpi.

Mesnahoito voi aiheuttaa vääriä positiivisia reaktioita Tillmannin reagenssiin perustuvassa askorbiinihapon määrityksessä virtsasta.

Mesnahoito voi aiheuttaa negatiivisia reaktioita testiliuskalla tehtävässä virtsan punasolumäärityksessä. Virtsan punasolujen määrittämiseksi tarkasti suositellaan virtsanäytteen mikroskopointia.

Terveillä vapaaehtoisilla tehdyissä farmakokineettisissä tutkimuksissa seerumin kreatiniinin fosfokinaasiarvot olivat matalampia näytteissä, jotka otettiin 24 tuntia mesnan annon jälkeen kuin ennen antoa otetuissa näytteissä. Vaikka saatavilla oleva tieto ei riitä määrittämään syytä tälle, ilmiötä voidaan pitää merkittävänä tioleista (esimerkiksi N-asetyylikysteiini) riippuvien entsymaattisten kreatiniini fosfokinaasitestien häiriötekijänä.

Mesnan oraalinen anto tulisi korvata laskimoannolla potilailla, joilla on pahoinvointia tai maha-suolikanavan leikkauksia.

Voi olla tarpeellista korvata mesnan oraalinen anto laskimoannolla potilailla, jotka saavat koko kehon säteilyhoitoa yhdessä suuriannoksisen syklofosfamidihoidon kanssa.

Käyttö iäkkäille

Valittaessa annosta vanhuksille pitää yleisesti noudattaa varovaisuutta ja ottaa huomioon maksan, munuaisten tai sydämen heikentyneen toiminnan sekä samanaikaisten sairauksien ja lääkehoitojen suurempi yleisyys. Oksatsafosfariinien ja mesnan suhteen tulee säilyä samana.

Yhteisvaikutukset

Mesna ei vaikuta oksatsafosforiinien systeemiseen tehoon. Kliinisissä kokeissa on osoitettu, että mesnan yliannostukset eivät vähentäneet oksatsafosforiinien akuuttia tai subakuuttia toksisuutta, leukotoksista aktiivisuutta tai immunosuppressiivista tehoa.

Varfariinin antikoagulanttisen vaikutuksen kasvua on raportoitu joissakin yksittäistapauksissa annettaessa potilaalle sekä ifosfamidi- että mesnahoitoa. Hyytymisarvoja tulisi seurata huolellisesti.

Raskaus ja imetys

Mesnan käytöstä raskaana olevilla ja imettävillä naisilla ei ole olemassa riittävää tietoa. Lääkärin tulee huolellisesti harkita mahdollisia riskejä ja hyötyä jokaisen potilaan kohdalla ennen mesnan käyttöä.

Jos potilasta hoidetaan oksatsafosforiineilla raskauden tai imetyksen aikana, tulee mesnaa antaa tavalliseen tapaan. Koska mesnaa käytetään suojalääkityksenä sytostaattihoitojen yhteydessä oksatsafosforiineilla hoidettaessa, myös sen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana koskevat samat säännöt kuin tämän tyyppistä sytostaattihoitoa.

Raskaus
Ei ole olemassa tietoja tai on vaan vähän tietoja mesnan käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei mesnalla ole havaittu olevan sikiötoksisia tai teratogeenisia vaikutuksia. Mahdollinen riski ihmisillä on tuntematon.

Imetys
Ei tiedetä, erittyykö mesna ihmisen rintamaitoon. Vastasyntyneeseen/imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida pois sulkea. On päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko mesnahoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Potilailla, jotka saavat mesnahoitoa, saattaa esiintyä haittavaikutuksia (mukaan lukien mm. pyörtymistä, pyörrytystä, letargiaa/uneliaisuutta, huimausta ja hämärtynyttä näköä), jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Päätös ajokyvystä tai koneiden käyttökyvystä tulee tehdä yksilöllisesti.

Haittavaikutukset

Koska mesnaa käytetään samanaikaisesti oksatsafosforiinien tai oksatsafosforiineja sisältävien yhdistelmähoitojen kanssa, on usein vaikea erottaa mesnan aiheuttamat haittavaikutukset samanaikaisesti annettujen sytostaattien aiheuttamista haittavaikutuksista. Seuraavat tiedot perustuvat terveillä vapaaehtoisilla tehtyihin farmakokineettisiin tutkimuksiin, joissa vapaaehtoiset eivät samanaikaisesti käyttäneet muita lääkkeitä.

Haittavaikutukset: Esiintymistiheydet määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/ 100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinjärjestelmäluokka

Haittavaikutus

Esiintyvyystiheys

Infektiot

Faryngiitti

Yleinen

Veri ja imukudos

Lymfadenopatia

Yleinen

 

Trombosytopenia (yliherkkyys)

Tuntematon

 

Pansytopenia

Tuntematon

 

Leukopenia

Tuntematon

 

Lymfopenia

Tuntematon

 

Eosinofilia

Tuntematon

Immuunijärjestelmä

Hypersensitiiviset reaktiot

Tuntematon

 

Anafylaktodiset reaktiot

Tuntematon

 

Anafylaksia

Tuntematon

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Anoreksia

Yleinen

 

Heikentynyt ruokahalu

Yleinen

 

Dehydraation tunne

Yleinen

Psyykkiset häiriöt

Unettomuus

Yleinen

 

Painajaiset

Yleinen

Hermosto

Pyörrytys

Hyvin yleinen

 

Letargia/uneliaisuus

Hyvin yleinen

 

Päänsärky

Hyvin yleinen

 

Huimaus

Yleinen

 

Parestesia

Yleinen

 

Hyperestesia

Yleinen

 

Pyörtyminen

Yleinen

 

Hypoestesia

Yleinen

 

Tarkkaavuuden häiriöt

Yleinen

 

Kouristukset

Tuntematon

Silmät

Konjunktiviitti

Yleinen

 

Valonarkuus

Yleinen

 

Hämärtynyt näkö

Yleinen

 

Periorbitaalinen edeema

Tuntematon

Sydän

Sydämentykytyskohtaus

Yleinen

 

ST segmentin nousu

Tuntematon

 

Takykardia

Tuntematon

 

Epänormaali elektrokardiogrammi (EKG)

Tuntematon

Verisuonisto

Punastuminen

Hyvin yleinen

 

Punoitus

Yleinen

 

Verenkiertohäiriöt

Tuntematon

 

Hypotensio

Tuntematon

 

Hypertensio

Tuntematon

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yskä

Yleinen

 

Nenän tukkoisuus

Yleinen

 

Pleurakipu

Yleinen

 

Kuiva suu

Yleinen

 

Bronkospasmit

Yleinen

 

Dyspnea

Yleinen

 

Kurkunpään vaivat

Yleinen

 

Epitaksis

Yleinen

 

Takypnea

Tuntematon

 

Hengitysvaikeudet

Tuntematon

 

Hypoksia

Tuntematon

 

Vähentynyt happisaturaatio

Tuntematon

 

Hemoptyysi

Tuntematon

Ruoansulatuselimistö

Vatsakipu/koliikki

Hyvin yleinen

 

Pahoinvointi

Hyvin yleinen

 

Ripuli

Hyvin yleinen

 

Limakalvoärsytys1

Yleinen

 

Ilmavaivat

Yleinen

 

Oksentelu

Yleinen

 

Polttava kipu (substernaalinen/epigastriumin kipu)

Yleinen

 

Ummetus

Yleinen

 

Ienverenvuoto

Yleinen

 

Stomatiitti

Tuntematon

 

Paha maku suussa

Tuntematon

Maksa ja sappi

Kohonneet transaminaasiarvot

Yleinen

 

Hepatiitti

Tuntematon

 

Kohonnut gammaglutamyylitransferaasi

Tuntematon

 

Kohonnut veren alkalinen fosfataasi

Tuntematon

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma2

Hyvin yleinen

 

Kutina

Yleinen

 

Hyperhidroosi

Yleinen

 

Rakkulat

Tuntematon

 

Toksinen epidermaalinen nekrolyysi

Tuntematon

 

Stevens-Johnsonin oireyhtymä

Tuntematon

 

Nokkosihottuman kaltainen ödeema

Tuntematon

 

Monimuotoinen punavihoittuma

Tuntematon

 

Lääkeaineihottuma*

Tuntematon

 

Haavaumat ja/tai vesikellot/ rakkulanmuodostus**

Tuntematon

 

Angioedeema

Tuntematon

 

Toistopunoittuma

Tuntematon

 

Valoihottuma

Tuntematon

 

Urtikaria

Tuntematon

 

Polttava tunne

Tuntematon

 

Eryteema

Tuntematon

Luusto, lihakset ja sidekudos

Artralgia

Yleinen

 

Selkäkipu

Yleinen

 

Myalgia

Yleinen

 

Raajakipu

Yleinen

 

Kipu leuassa

Yleinen

Munuaiset ja virtsatiet

Dysuria

Yleinen

 

Akuutti munuaisten vajaatoiminta

Tuntematon

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Kuume

Hyvin yleinen

 

Influenssan kaltainen sairaus

Hyvin yleinen

 

Jäykkyys

Yleinen

 

Heikkous

Yleinen

 

Rintakipu

Yleinen

 

Huonovointisuus

Yleinen

 

Limakalvon reaktiot

Tuntematon

 

Energian puute

Tuntematon

 

Uupumus

Tuntematon

 

Kasvojen turvotus

Tuntematon

 

Periferaalinen edeema

Tuntematon

 

Astenia

Tuntematon

Tutkimukset

Disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio

Tuntematon

 

Pitkittynyt protrombiiniaika

Tuntematon

 

Pitkittynyt aktivoitu partiaalinen tromboplastiininaika

Tuntematon


1 oraalinen, rektaalinen
2 Mukaan lukien ei-kutiava, kutiava eryteema/erytematoottinen, eksemaattinen, papulaarinen ja/tai makulaarinen ihottuma
*yhdessä eosinofilian ja systeemisten oireiden kanssa
** mukokutaaninen, mukoosinen, oraalinen, vulvovaginaalinen, anorektaalinen

 • Ilmenemisaika
  Kuudessa terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä farmakokineettisessä tutkimuksessa haittavaikutukset esiintyivät joillakin tutkimushenkilöillä ensimmäisen mesna-altistumisen jälkeen ja joillakin toisen tai kolmannen altistumisen jälkeen. Yleensä tutkimushenkilöllä esiintyvät oireet kehittyivät useiden tuntien aikana.
 • Kokemukset uudelleenaltistamisesta
  Kaikilla tutkimushenkilöillä ei esiintynyt reaktioita ensimmäisen reaktion jälkeen kun taas joillakin reaktio pahentui uudelleenaltistamisen jälkeen.
 • Iho- ja limakalvoreaktiot
  Iho- ja limakalvoreaktioita on raportoitu esiintyneen sekä mesnan laskimoon annon että oraalisen annon jälkeen. Näitä reaktioita olivat ihottumat, kutina, punoitus, limakalvoärsytys, pleurakipu ja konjunktiviitti. Noin neljännellä tutkimushenkilöistä, joilla esiintyi haittavaikutuksia, esiintyi iho- ja limakalvoreaktioita muiden haittavaikutusten, kuten dyspnea, kuume, päänsärky, maha-suolikanavan oireet, uneliaisuus, huonovointisuus, myalgia ja influenssankaltaiset oireet, yhteydessä.
 • Maha-suolikanavan reaktiot
  Terveillä tutkimushenkilöillä raportoituja maha-suolikanavan reaktioita olivat pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu/koliikki, epigastriumin kipu / polttava tunne, ummetus ja ilmavaivat. Oireita raportoitiin mesnan laskimoon annon ja oraalisen annon jälkeen.
 • Vaikutus lymfosyytteihin in vivo
  Terveillä vapaaehtoisilla tehdyissä farmakokineettisissä tutkimuksissa mesnan kerta-annokset olivat usein yhteydessä nopeaan (24 tunnin kuluessa) ja joissain tapauksissa merkittävään alenemiseen lymfosyyttien määrässä, mikä tavallisesti korjaantui yhden viikon kuluessa annosta. Tiedot tutkimuksista, joissa annos on toistettu useiden päivien aikana, ovat riittämättömiä luonnehtimaan lymfosyyttien määrän muutoksien ajankohtaa kyseisissä olosuhteissa.
 • Vaikutus seerumin fosforiin in vivo
  Terveillä vapaaehtoisilla tehdyissä farmakokineettisissä tutkimuksissa mesnan kerta-anto tai anto useiden päivien aikana oli joissain tapauksissa yhteydessä kohtalaiseen, ohimenevään seerumin fosforipitoisuuden kasvuun.

Nämä ilmiöt tulisi huomioida laboratoriotuloksia tulkittaessa.

Kliinisiin kokeisiin osallistui myös yli 65-vuotiaita potilaita eikä mitään tälle ryhmälle erityisiä haittavaikutuksia raportoitu.

Yksittäisiä, osittain elimiin liittyviä hypersensitiivisiä reaktioita on raportoitu, esim. alentunutta verihiutaleiden määrää (trombosytopeniaa), iho- ja limakalvoreaktioita, jotka vaihtelevat laajuudeltaan ja vakavuudeltaan (ihottuma, kutina, punoitus, rakkulat, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, Stevens-Johnsonin oireyhtymä), paikallista kudosturvotusta (urtikarielli ödeema) sekä konjunktiviittia. Hyvin harvinaisissa tapauksissa on raportoitu hypotensiota, johon on liittynyt verenkierto-häiriöitä sekä kohonnutta pulssia yli 100/min (takykardia), sekä vakavasta akuutista hypersensitiivisyysreaktiosta (anafylaktoidisesta reaktiosta) johtuvaa nopeutunutta hengitystä (takypnea), hypertensiota, ST-segmentin nousua, myalgiaa sekä ohimenevää nousua tietyissä maksantoimintakokeissa (esim. transaminaasit).


Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta–tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Tahattomat yliannostukset ja havainnot terveillä vapaaehtoisilla tehdystä suuriannoksisesta siedettävyystutkimuksesta osoittivat, että aikuisilla noin 4 – 7 g:n mesnan kerta-annokset voivat aiheuttaa oireita kuten pahoinvointia, oksentelua, vatsakipua/koliikkia, ripulia, päänsärkyä, heikkoutta, raaja- ja nivelkipua, ihottumaa, punoitusta, hypotensiota, bradykardiaa, takykardiaa, parestesiaa, kuumetta ja bronkospasmeja.

Pahoinvointia, oksentelua ja ripulia on esiintynyt merkittävästi enemmän oksatsafosfariinia saavilla potilailla, jotka saavat mesnaa laskimoon yli 80 mg/kg:n vuorokausiannoksella verrattuna potilaisiin, jotka saavat matalampia mesna-annoksia tai pelkästään nesteytyshoitoa. Spesifistä antidoottia ei ole.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sytostaattihoidon haittoja vähentävät lääkkeet, ATC-koodi V03AF01

Mesna ehkäisee oksatsafosforiinien (ifosfamidi, syklofosfamidi) aiheuttamaa virtsatietoksisuutta. Vaikutusmekanismi perustuu siihen, että valmiste sitoutuu akroleiiniin ja muodostaa ei-toksisen yhdisteen. Valmiste myötävaikuttaa myös 4-hydroksimetaboliittien hajoamisen hidastumiseen, jolloin akroleiinin muodostus virtsassa vähenee. Seerumissa mesna metaboloituu nopeasti dimesnaksi, glomerulaarisuodatuksen jälkeen dimesna muuttuu suurelta osin vapaaksi tioliksi.

Farmakokinetiikka

Oraalisesti annettu mesna imeytyy ohutsuolesta. Vapaan tiolin huippupitoisuus virtsassa saavutetaan 2-4 tunnin kuluttua lääkkeen antamisesta. Vapaan mesnan biologinen hyötyosuus virtsassa on noin 50 % (45-80 %) verrattuna laskimoon annettuun. Virtsaneritys on suhteessa annoskokoon 2400 mg:aan asti, suurempia annoksia ei ole tutkittu. Ravinto ei vaikuta mesnan imeytymiseen eikä virtsaneritykseen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei turvamääräyksiin liittyviä prekliinisiä tietoja valmisteyhteenvedossa jo esitettyjen tietojen lisäksi.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin: laktoosimonohydraatti 59,3 mg (400 mg:n tabletti) ja 88,9 mg (600 mg:n tabletti), mikrokiteinen selluloosa, kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, maissitärkkelys, povidoni K25, magnesiumstearaatti.
Kalvopäällyste: hypromelloosi, makrogoli 6000, titaanidioksidi (väriaine E171), simetikoni.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

UROMITEXAN tabletti, kalvopäällysteinen
400 mg 10 fol (203,80 €), 20 fol (393,55 €)
600 mg 10 fol (299,94 €), 20 fol (581,81 €)

PF-selosteen tieto

Alumiini/polyamidi-alumiini-PVC-läpipainopakkaus 10 ja 20 tablettia.

Valmisteen kuvaus:

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Tabletit ovat valkoisia ja niissä on jakouurre.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisohjeita.

Korvattavuus

UROMITEXAN tabletti, kalvopäällysteinen
400 mg 10 fol, 20 fol
600 mg 10 fol, 20 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

V03AF01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.02.2021

Yhteystiedot

BAXTER OY
HTC Nina, Tammasaarenkatu 1, PL 119
00181 Helsinki


09 862 1111