Vertaa PF-selostetta

STALEVO tabletti, kalvopäällysteinen 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

50 mg/12,5 mg/200 mg

Yksi tabletti sisältää 50 mg levodopaa, 12,5 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 1,2 mg sakkaroosia.

75 mg/18,75 mg/200 mg

Yksi tabletti sisältää 75 mg levodopaa, 18,75 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 1,4 mg sakkaroosia.

100 mg/25 mg/200 mg

Yksi tabletti sisältää 100 mg levodopaa, 25 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 1,6 mg sakkaroosia.

125 mg/31,25 mg/200 mg

Yksi tabletti sisältää 125 mg levodopaa, 31,25 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 1,6 mg sakkaroosia.

150 mg/37,5 mg/200 mg

Yksi tabletti sisältää 150 mg levodopaa, 37,5 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 1,9 mg sakkaroosia ja apuaineen ainesosana 2,6 mg natriumia.

175 mg/43,75 mg/200 mg

Yksi tabletti sisältää 175 mg levodopaa, 43,75 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 1,89 mg sakkaroosia.

200 mg/50 mg/200 mg

Yksi tabletti sisältää 200 mg levodopaa, 50 mg karbidopaa ja 200 mg entakaponia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Yksi tabletti sisältää 2,3 mg sakkaroosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti)

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Stalevo-tabletteja käytetään Parkinsonin tautia sairastaville aikuisille potilaille, joiden annosvaikutuksen lopussa esiintyviä motorisia tilanvaihteluita ei ole saatu vakautettua levodopa/dopadekarboksylaasiestäjä (DDC) -hoidolla.

Annostus ja antotapa

Annostus

Potilaalle optimaalinen levodopan päiväannos tulee hakea annosta huolellisesti titraten. Päivittäinen annos olisi mielellään optimoitava valitsemalla yksi seitsemästä saatavilla olevasta tablettivahvuudesta (50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg tai 200 mg/50 mg/200 mg levodopa/karbidopa/entakaponi).

Potilasta tulee neuvoa ottamaan vain yksi Stalevo-tabletti kunakin annoskertana. Potilailla, jotka saavat vähemmän kuin 70–100 mg karbidopaa vuorokaudessa, esiintyy herkemmin pahoinvointia ja oksentelua. Kokemukset yli 200 mg:n päiväannoksista karbidopaa ovat rajallisia ja korkein suositeltu entakaponin päiväannos on 2 000 mg, joten korkein vuorokausiannos on 10 tablettia Stalevo-valmisteen vahvuuksille 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg ja 150 mg/37,5 mg/200 mg. Kymmenen Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg -tablettia vastaa 375 mg:aa karbidopaa vuorokaudessa. Tämän päivittäisen karbidopa-annoksen mukaisesti Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg -tablettien korkein suositeltu vuorokausiannos on 8 tablettia ja Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg -tablettien korkein suositeltu vuorokausiannos on 7 tablettia.

Yleisesti ottaen Stalevo on tarkoitettu käytettäväksi potilaille, joita jo hoidetaan Stalevo-tabletteja vastaavilla annosvahvuuksilla tavanomaista levodopa/DDC-estäjä-valmistetta ja entakaponia.

Stalevo-hoidon aloittaminen potilaalle, jota jo hoidetaan levodopa/DDC-estäjä-valmisteilla (karbidopa tai benseratsidi) ja entakaponi-tableteilla

a. Potilas voidaan siirtää suoraan Stalevo-hoidolle, jos häntä jo hoidetaan entakaponilla ja tavanomaisella levodopa/karbidopa-valmisteella käyttäen annoksia, jotka vastaavat Stalevo-valmisteen tablettivahvuuksia. Esimerkiksi potilas, joka ottaa neljä kertaa päivässä yhden 50 mg/12,5 mg:n levodopa/karbidopa-tabletin ja samanaikaisesti sen kanssa yhden 200 mg:n entakaponi-tabletin, voi ottaa neljä kertaa päivässä yhden 50 mg/12,5 mg/200 mg:n Stalevo-tabletin aiempien levodopa/karbidopa ja entakaponi- tablettiensa sijasta.

b. Aloitettaessa Stalevo-hoitoa potilaalle, jota jo hoidetaan entakaponilla ja levodopa/karbidopa-valmisteella käyttäen annoksia, jotka eivät vastaa Stalevo-tabletteja (50 mg/12,5 mg/200 mg tai 75 mg/18,75 mg/200 mg tai 100 mg/25 mg/200 mg tai 125 mg/31,25 mg/200 mg tai 150 mg/37,5 mg/200 mg tai 175 mg/43,75 mg/200 mg tai 200 mg/50 mg/200 mg), tulee potilaan Stalevo-annostelu titrata huolellisesti optimaalisen kliinisen vasteen saavuttamiseksi. Stalevo-hoidon alussa haetaan sellainen levodopan vuorokausiannos, joka vastaa mahdollisimman hyvin potilaan aiemmin käyttämää levodopan vuorokausiannosta.

c. Aloitettaessa Stalevo-hoitoa potilaalle, jota jo hoidetaan entakaponilla ja tavanomaisella levodopa/benseratsidi-valmisteella, levodopa/benseratsidi-hoito tulisi keskeyttää edellisenä iltana ja aloittaa hoito Stalevo-tableteilla seuraavana aamuna. Stalevo-valmisteen aloitusannoksen tulisi sisältää saman verran tai vähän (5–10 %) aiempaa enemmän levodopaa.

Stalevo-hoidon aloittaminen potilaalle, jota ei vielä hoideta entakaponilla

Entakaponihoidon aloittamista nykyistä hoitoa vastaavalla Stalevo-annoksella voidaan harkita joillekin Parkinsonin tautia sairastaville potilaille, joiden annosvaikutuksen lopussa esiintyviä motorisia tilanvaihteluita ei ole saatu vakautettua tavanomaisilla levodopaa ja DDC-estäjää sisältävillä valmisteilla. Entakaponihoidon aloittamista suoraan Stalevo-tableteilla ei kuitenkaan suositella, mikäli potilaalla esiintyy dyskinesioita tai hänen päivittäinen levodopa-annoksensa ylittää 800 mg. Tällaiselle potilaalle entakaponihoito on hyvä aloittaa erillisillä entakaponitableteilla, muuttaa tarvittaessa levodopa-annostelua ja siirtyä Stalevo-hoitoon vasta sopivan annostelun löydyttyä.

Entakaponi lisää levodopan vaikutuksia. Tämän vuoksi erityisesti potilailla, joilla esiintyy dyskinesioita, voi olla tarpeen vähentää levodopa-annosta 10–30 % Stalevo-hoidon ensimmäisinä päivinä tai viikkoina. Levodopan vuorokausiannosta voidaan vähentää potilaan kliinisen vasteen mukaisesti pidentämällä annosväliä ja/tai pienentämällä levodopan annosta.

Annosmuutokset hoidon aikana

Kun potilas tarvitsee enemmän levodopaa, tulee harkita joko Stalevo-tablettien annosvälin lyhentämistä ja/tai vaihtoehtoisten Stalevo-vahvuuksien käyttöä annossuositusten puitteissa.

Kun potilas tarvitsee vähemmän levodopaa, Stalevo-hoidon vuorokausiannosta tulisi alentaa, joko pidentämällä annosväliä tai käyttäen pienempää vahvuutta.

Jos Stalevo-tablettien rinnalla käytetään samanaikaisesti muita levodopavalmisteita, on noudatettava suosituksia korkeimmista sallituista vuorokausiannoksista.

Stalevo-hoidon lopettaminen: Jos Stalevo-hoito (levodopa/karbidopa/entakaponi) lopetetaan ja potilas siirretään levodopa/DDC-estäjä-hoidolle, johon ei kuulu entakaponia, on välttämätöntä hakea uudestaan potilaalle sopiva muiden Parkinson-lääkkeiden ja erityisesti levodopan annostaso, jotta Parkinsonin taudin oireet pysyvät hallinnassa.

Pediatriset potilaat: Stalevo-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät potilaat: Stalevo-hoidon annossuositukset ovat iäkkäille potilaille samat kuin muillekin potilaille.

Maksan vajaatoiminta: On suositeltavaa, että Stalevo-valmistetta annetaan varovasti potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta. Annoksen pienentäminen voi olla aiheellista (ks. kohta Farmakokinetiikka). Vaikea maksan vajaatoiminta, ks. kohta Vasta-aiheet.

Munuaisten vajaatoiminta: Munuaisten vajaatoiminta ei vaikuta entakaponin farmakokinetiikkaan. Erityisiä tutkimuksia levodopan ja karbidopan farmakokinetiikasta munuaisten vajaatoimintapotilailla ei ole raportoitu. Sen vuoksi Stalevo-valmistetta on annettava varoen potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta mukaan lukien potilaat, jotka saavat dialyysihoitoa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Antotapa

Tabletti otetaan suun kautta ja voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman (ks. kohta Farmakokinetiikka). Yksi tabletti sisältää yhden hoitoannoksen ja tabletti on otettava kokonaisena.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
 • Vaikea maksan vajaatoiminta.
 • Ahdaskulmaglaukooma.
 • Feokromosytooma.
 • Stalevo-tablettien yhteiskäyttö epäselektiivisten monoamiinioksidaasiestäjien (MAO-A ja MAO-B) kanssa (esim. feneltsiini ja tranylkypromiini).
 • Yhteiskäyttö selektiivisten MAO-A-estäjien ja selektiivisten MAO-B-estäjien kanssa (ks. kohta Yhteisvaikutukset).
 • Aiempi maligni neuroleptioireyhtymä (MNS) ja/tai ei-traumaattinen rabdomyolyysi.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

 • Lääkkeiden aiheuttamien ekstrapyramidaalireaktioiden hoitoa Stalevo-tableteilla ei suositella.
 • Stalevo-valmistetta on annettava varoen potilaalle, jolla on iskeeminen sydänsairaus, vaikea kardiovaskulaarinen sairaus tai keuhkosairaus, bronkiaaliastma, munuaissairaus tai endokrinologinen sairaus tai jolla on aiemmin ollut mahahaavatauti tai kouristuksia.
 • Stalevo-hoitoa aloitettaessa ja erityisesti annoksen titrausvaiheessa on potilaan sydämen toimintaa seurattava huolella, mikäli potilas on sairastanut sydäninfarktin ja hänellä esiintyy eteis- tai kammioperäisiä rytmihäiriöitä.
 • Kaikkien Stalevo-tableteilla hoidettavien potilaiden psyykkistä tilaa on seurattava huolellisesti, jotta havaitaan mahdolliset psyykkisen tilan muutokset, kuten itsetuhoisia piirteitä omaavan depression kehittyminen tai muun vakavasti epäsosiaalisen käyttäytymisen puhkeaminen. Aikaisemmin psykoosia sairastaneita tai parhaillaan psykoosia sairastavia potilaita on hoidettava varoen.
 • Dopamiinireseptoreita salpaavia antipsykootteja, erityisesti D2-reseptoriantagonisteja, on käytettävä varoen Stalevo-tablettien kanssa. Potilasta on seurattava huolellisesti, jotta havaitaan mahdollinen Parkinson-lääkehoidon vaikutusten heikkeneminen ja sairauden oireiden paheneminen.
 • Stalevo-valmistetta voidaan käyttää varoen potilaalle, jolla on krooninen avokulmaglaukooma, mikäli hänen silmänpaineensa on hyvin hallinnassa. Silmänpainetta seurataan huolellisesti hoidon aikana muutosten havaitsemiseksi.
 • Stalevo voi aiheuttaa ortostaattista hypotensiota. Sen vuoksi Stalevo-valmistetta on annettava varoen potilaalle, joka käyttää myös muita lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa pystyyn nousemiseen liittyvää verenpaineen laskua.
 • Käytettäessä entakaponia yhdessä levodopan kanssa Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla on esiintynyt uneliaisuutta ja äkillistä nukahtelua. Sen vuoksi on noudatettava varovaisuutta ajettaessa tai käytettäessä koneita ja laitteita (ks. kohta Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn).
 • Kliinisissä tutkimuksissa dopaminergisiä haittavaikutuksia, esim. dyskinesioita, esiintyi yleisemmin niillä potilailla, jotka saivat entakaponia ja dopamiiniagonisteja (kuten bromokriptiiniä), selegiliiniä tai amantadiinia, kuin potilailla, jotka saivat lumelääkettä kyseisten lääkkeiden kanssa. Stalevo-hoitoa aloitettaessa on muiden Parkinsonin taudin lääkkeiden annoksia mahdollisesti muutettava, mikäli potilaalla ei ole entakaponilääkitystä.
 • Rabdomyolyysia on kuvattu harvoissa tapauksissa vaikeiden dyskinesioiden tai malignin neuroleptioireyhtymän (MNS) seurauksena potilailla, joilla on Parkinsonin tauti. Potilaan tilaa on sen vuoksi seurattava huolellisesti, mikäli Stalevo-annosta pienennetään äkillisesti tai hoito lopetetaan, varsinkin jos potilas on myös neuroleptihoidolla. MNS-oireyhtymään kuuluu rabdomyolyysi ja hypertermia, ja tyypillisiä piirteitä ovat motoriset oireet (jäykkyys, lihasnykäykset ja vapina), psyykkisen tilan muutokset (esim. kiihtyneisyys, sekavuus ja kooma), hypertermia, autonomisen järjestelmän häiriöt (takykardia, epävakaa verenpaine) ja kohonnut seerumin kreatiinifosfokinaasitaso. Yksittäisissä tapauksissa voi esiintyä vain osa näistä oireista ja/tai löydöksistä. Varhainen diagnoosi on tärkeä MMS:n asianmukaiselle hoidolle. Äkillisesti keskeytetyn Parkinsonin taudin lääkehoidon yhteydessä on raportoitu MNS:ää muistuttavaa oireyhtymää, johon liittyy lihasjäykkyyttä, kohonnutta ruumiinlämpöä, psyykkisen tilan muutoksia ja seerumin kreatiniinifosfokinaasitasojen nousua. Kontrolloiduissa tutkimuksissa ei MNS:ää tai rabdomyolyysiä ole raportoitu entakaponihoidon äkillisen lopettamisen yhteydessä. Entakaponin markkinoille tulon jälkeen malignia neuroleptioireyhtymää on raportoitu yksittäisiä tapauksia erityisesti silloin, kun entakaponihoito ja muu samanaikainen dopaminerginen lääkitys on äkillisesti lopetettu tai annosta on äkillisesti pienennetty. Jos pidetään tarpeellisena korvata Stalevo levodopalla ja DCC-estäjällä ilman entakaponia tai muuta dopaminergistä lääkitystä, tulisi siirtyminen tehdä hitaasti ja levodopa-annoksen lisääminen voi olla välttämätöntä.
 • Yleisanestesian yhteydessä Stalevo-hoitoa voidaan jatkaa niin kauan kuin nesteiden ja lääkkeiden nauttiminen suun kautta on sallittua. Jos hoito keskeytetään väliaikaisesti, normaalia vuorokausiannosta voidaan jatkaa heti, kun potilas kykenee ottamaan lääkkeitä suun kautta.
 • Pitkäaikaishoidon aikana suositellaan maksan, hematopoieesin, verenkiertoelimistön ja munuaisten toiminnan tutkimista säännöllisin väliajoin.
 • Ripuloivien potilaiden painon seuranta on suositeltavaa mahdollisen liiallisen painonmenetyksen estämiseksi. Pitkittynyt tai jatkuva ripuli, joka ilmaantuu entakaponihoidon aikana, saattaa olla merkki koliitista. Pitkittyneen tai jatkuvan ripulin ilmetessä tulisi lääkkeen anto keskeyttää ja harkita asianmukaisia hoitoja ja tutkimuksia.
 • Potilaita pitää seurata säännöllisesti impulssikontrollin häiriöiden kehittymisen varalta. Potilaiden ja heidän omaishoitajiensa on hyvä tietää, että impulssikontrollin häiriöihin liittyviä käytösoireita (kuten pelihimo, lisääntynyt libido, hyperseksuaalisuus, pakonomainen tuhlaaminen tai ostelu, ahmiminen ja pakonomainen syöminen) voi esiintyä potilailla, jotka ovat käyttäneet dopamiiniagonistia tai muuta dopaminergista levodopaa sisältävää lääkettä, kuten Stalevo-valmistetta. Hoidon uudelleenarviointi on suositeltavaa, jos tällaisia oireita esiintyy.
 • Dopamiinin säätelyhäiriöön liittyvä oireyhtymä (dopamiinidysregulaatio-oireyhtymä, DDS) on joillakin karbidopa-levodopahoitoa saaneilla potilailla todettu riippuvuushäiriö, joka johtaa valmisteen liialliseen käyttöön. Ennen hoidon aloittamista potilaita ja heistä huolehtivia henkilöitä on varoitettava mahdollisesta DDS:n riskistä (ks. myös kohta Haittavaikutukset).
 • Potilaille, jotka lyhyessä ajassa kokevat etenevää anoreksiaa, asteniaa ja painon laskua, pitäisi harkita yleistä lääkärintutkimusta, joka sisältää maksan toimintakokeet.
 • Levodopa/karbidopa-valmisteet voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia virtsan moniliuskakokeessa ketonurian osalta. Virtsanäytteen keittäminen ei muuta tätä reaktiota. Vääriä negatiivisia tuloksia voidaan saada käytettäessä glukoosioksidaasimenetelmiä glukosurian toteamiseen.
 • Stalevo sisältää sakkaroosia ja siksi potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin puutos, ei pidä käyttää tätä lääkettä.
 • Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg sisältää natriumia 2,6 mg per tabletti. Korkein suositeltu annos (10 tablettia vuorokaudessa) sisältää 26 mg natriumia, joka vastaa 1,3 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille.
 • Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg ja 200 mg/50 mg/200 mg -valmisteet sisältävät alle 1 mmol (23 mg) natriumia per korkein suositeltu päiväannos eli niiden voidaan sanoa olevan ”natriumittomia”.

Yhteisvaikutukset

Muut Parkinsonin taudin lääkkeet: Tähän mennessä ei ole olemassa viitteitä siitä, että yhteisvaikutukset estäisivät Stalevo-tablettien samanaikaisen käytön muiden tavanomaisten Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa. Entakaponi voi suurina annoksina vaikuttaa karbidopan imeytymiseen. Annossuosituksia noudatettaessa (200 mg entakaponia korkeintaan 10 kertaa päivässä) ei yhteisvaikutuksia karbidopan kanssa kuitenkaan ole havaittu. Entakaponin ja selegiliinin yhteisvaikutuksia on tutkittu toistuvan annoksen tutkimuksissa Parkinson-potilailla, joita hoidettiin levodopalla ja DDC-estäjällä, eikä mitään yhteisvaikutuksia havaittu. Kun selegiliiniä käytetään Stalevo-tablettien kanssa, ei 10 mg:n vuorokausi-annosta tulisi ylittää.

Varovaisuutta olisi noudatettava, kun annetaan seuraavia lääkeaineita samanaikaisesti levodopa-hoidon kanssa:

Verenpainelääkkeet: Oireista posturaalista hypotensiota voi esiintyä, kun levodopa lisätään verenpainelääkkeitä käyttävän potilaan lääkitykseen. Verenpainelääkityksen annosta voidaan mahdollisesti joutua muuttamaan.

Masennuslääkkeet: Joissakin harvinaisissa tapauksissa on samanaikaisesti käytettyjen trisyklisten antidepressanttien ja levodopa/karbidopa-lääkityksen yhteydessä raportoitu hypertensiota ja dyskinesiaa. Kerta-annostutkimuksissa terveillä vapaaehtoisilla ei ole havaittu yhteisvaikutuksia entakaponin ja imipramiinin, eikä entakaponin ja moklobemidin välillä. Huomattavaa määrää Parkinson-potilaita on hoidettu levodopa/karbidopa/entakaponi-yhdistelmällä, yhdistettynä useisiin muihin lääkehoitoihin mukaan lukien MAO-A-estäjät, trisykliset antidepressantit, noradrenaliinin takaisinotonestäjät kuten desipramiini, maprotiliini ja venlafaksiini ja COMT:n kautta metaboloituvat lääkevalmisteet (esim. katekolirakenteiset yhdisteet, paroksetiini). Mitään farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia ei ole havaittu. On kuitenkin noudatettava varovaisuutta, kun näitä lääkevalmisteita käytetään samanaikaisesti Stalevo-tablettien kanssa (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Muut vaikuttavat aineet: Dopamiinireseptoriantagonistit (esim. jotkut antipsykootit ja antiemeetit), fenytoiini ja papaveriini voivat vähentää levodopan terapeuttista vaikutusta. Näitä lääkevalmisteita yhdessä Stalevo-tablettien kanssa käyttäviä potilaita olisi tarkkailtava terapeuttisen vasteen mahdollisen alenemisen havaitsemiseksi.

Koska in vitro -kokeissa entakaponilla on ollut affiniteettiä sytokromi P450 2C9 -isoentsyymiin (ks. kohta Farmakokinetiikka), Stalevo voi mahdollisesti vaikuttaa niiden lääkeaineiden pitoisuuksiin, jotka metaboloituvat tämän isoentsyymin kautta, kuten S-varfariini. Terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä yhteisvaikutustutkimuksessa entakaponi ei kuitenkaan muuttanut plasman S-varfariinipitoisuuksia. R-varfariinin AUC-arvot olivat keskimäärin 18 % korkeammat [CI90 11–26 %]. INR-arvot nousivat keskimäärin 13 % [CI90 6–19 %]. Sen vuoksi INR-arvojen mittaamista suositellaan, kun entakaponihoito aloitetaan potilaille, jotka saavat varfariinia.

Muut interaktiot: Koska levodopa kilpailee tiettyjen aminohappojen kanssa, voi runsasproteiininen ruokavalio heikentää Stalevo-tablettien imeytymistä.

Levodopa ja entakaponi voivat kelatoida rautaa ruoansulatuskanavassa. Siksi rautavalmisteiden nauttimisen ja Stalevo-tablettien annostelun välillä tulisi olla vähintään 2–3 tuntia (ks. kohta Haittavaikutukset).

In vitro-kokeet: Entakaponi sitoutuu ihmisellä albumiinin sitoutumiskohtaan II, johon myös useat muut lääkeaineet sitoutuvat, mukaan lukien diatsepaami ja ibuprofeeni. In vitro -tutkimusten mukaan merkittävää syrjäytymistä ei ole odotettavissa lääkeaineiden terapeuttisilla pitoisuuksilla eikä tällaisista lääkeaineinteraktioista toistaiseksi olekaan mitään viitteitä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Levodopa/karbidopa/entakaponi-yhdistelmän käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa. Eläinkokeissa on osoitettu lisääntymistoksisuutta näitä lääkeaineita erikseen annettaessa (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mahdollinen riski ihmisille on tuntematon. Stalevo-tabletteja ei pidä käyttää raskauden aikana ellei äidin lääkkeestä saama hyöty ylitä mahdollisia sikiöön kohdistuvia riskejä.

Imetys

Levodopa erittyy äidinmaitoon. On todisteita siitä, että levodopa-hoito estää maidon erittymistä. Karbidopa ja entakaponi erittyivät maitoon eläimillä, mutta ei tiedetä erittyvätkö ne ihmisen rintamaitoon. Levodopan, karbidopan ja entakaponin turvallisuudesta lapsille ei ole tietoa. Stalevo-hoidon aikana ei tule imettää.

Hedelmällisyys

Entakaponin, levodopan tai karbidopan erikseen annettuna ei ole havaittu vaikuttavan haitallisesti hedelmällisyyteen prekliinisissä tutkimuksissa. Levodopan, karbidopan ja entakaponin vaikutuksia hedelmällisyyteen yhdessä annettuna ei ole tutkittu eläimillä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Stalevo-valmisteella voi olla huomattava vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Levodopa, karbidopa ja entakaponi voivat yhdessä aiheuttaa huimauksen tunnetta ja pystyyn nousemiseen liittyvää oireista verenpaineen laskua. Tämän vuoksi potilaan olisi noudatettava varovaisuutta ajaessaan tai käyttäessään koneita ja laitteita.

Potilaita, joita hoidetaan Stalevo-tableteilla ja joilla esiintyy uneliaisuutta ja/tai yhtäkkisiä nukahtamisjaksoja, on neuvottava välttämään ajamista tai toimintoja, joissa alentunut huomiokyky voi aiheuttaa heille tai muille vakavan loukkaantumis- tai kuolemanvaaran (esim. koneita käytettäessä), kunnes nämä oireet ovat menneet ohi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Haittavaikutukset

a. Yhteenveto haittavaikutuksista

Stalevo-valmisteen yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat dyskinesiat, joita ilmenee noin 19 %:lla potilaista; ruuansulatuskanavan oireet, mukaan lukien pahoinvointi ja ripuli, noin 15 %:lla ja 12 %:lla potilaista; lihasten, luuston ja sidekudoksen kipu esiintyen noin 12 %:lla potilaista; sekä harmiton virtsan värjäytyminen punaruskeaksi (kromaturia) esiintyen noin 10 %:lla potilaista. Vakavia ruuansulatuskanavan verenvuotoja (melko harvinainen) ja angioedemaa (harvinainen) on havaittu kliinisissä tutkimuksissa, joissa hoitona on ollut Stalevo tai entakaponi yhdistelmähoitona levodopa/DDC-estäjä-valmisteen kanssa. Vakavaa hepatiittia, jossa on lähinnä kolestaattisia piirteitä, rabdomyolyysia ja malignia neuroleptioireyhtymää voi esiintyä Stalevo-hoidon yhteydessä, vaikka yhtään tapausta ei ole identifioitu kliinisestä tutkimusdatasta.

b. Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Ohessa esitetyt taulukossa 1. luetellut haittavaikutukset on kerätty yhteen tutkimusaineistoista, joissa on yhdistetty 11 kaksoissokkoutettua kliinistä tutkimusta käsittäen 3 230 potilasta, joista 1 810 sai Stalevo-hoitoa tai entakaponihoitoa yhdistettynä levodopa/DDC-estäjä-valmisteeseen ja 1 420 sai lumelääkettä yhdistettynä levodopa/DDC-estäjä-valmisteeseen tai kabergolini-hoitoa yhdistettynä levodopa/DDC-estäjä-valmisteeseen, sekä markkinoilletulon jälkeen kerätystä tiedosta siitä lähtien, kun entakaponi tuli markkinoille yhdistelmäkäyttöön levodopa/DDC-estäjä-valmisteen kanssa.

Haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyden mukaan, ensimmäisenä yleisin, seuraavasti: Hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto kliinisistä tai epidemiologista tutkimuksista ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Taulukko 1. Haittavaikutukset

Veri ja imukudos

Yleinen: Anemia

Melko harvinainen: Trombosytopenia

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Yleinen: Painon lasku*, ruokahaluttomuus*

Psyykkiset häiriöt

Yleisen: Masennus, hallusinaatiot, sekavuus*, poikkeavat unet*, ahdistuneisuus, unettomuus

Melko harvinainen: Psykoosi, agitaatio*

Tuntematon: Itsemurhakäyttäytyminen, dopamiinin säätelyhäiriöön liittyvä oireyhtymä

Hermosto

Hyvin yleinen: Dyskinesia*

Yleinen: Parkinsonin taudin oireiden paheneminen (esim. bradykinesia)*, vapina, on- ja off-ilmiöt, dystonia, psyykkiset häiriöt (esim. muistin huononeminen, dementia), uneliaisuus, huimaus*, päänsärky

Tuntematon: Maligni neuroleptioireyhtymä*

Silmät

Yleinen: Näön hämärtyminen

Sydän

Yleinen: Muut iskeemiset sydäntapahtumat kuin sydäninfarkti (esim. angina pectoris)**, sydämen rytmihäiriö

Melko harvinainen: Sydäninfarkti**

Verisuonisto

Yleinen: Ortostaattinen hypotensio, hypertensio

Melko harvinainen: Ruoansulatuskanavan verenvuoto

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen: Hengenahdistus

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen: Ripuli*, pahoinvointi*

Yleinen: Ummetus*, oksentelu*, dyspepsia, vatsakipu ja vatsavaivat*, suun kuivuminen*

Melko harvinainen: Koliitti*, dysfagia

Maksa ja sappi

Melko harvinainen: Poikkeava maksan toimintakokeen tulos*

Tuntematon: Hepatiitti, jossa on lähinnä kolestaattisia piirteitä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)*

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen: Ihottuma*, lisääntynyt hikoilu

Melko harvinainen: Muun kuin virtsan värjäytyminen (esim. ihon, kynsien, hiusten, hien)*

Harvinainen: Angioedeema

Tuntematon: Urtikaria*

Luusto, lihakset ja sidekudos

Hyvin yleinen: Lihasten, luuston ja sidekudoksen kipu*

Yleinen: Lihaskouristukset, nivelkipu

Tuntematon: Rabdomyolyysi*

Munuaiset ja virtsatiet

Hyvin yleinen: Virtsan värjäytyminen*

Yleinen: Virtsatieinfektio

Melko harvinainen: Virtsaretentio

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen: Rintakipu, perifeerinen turvotus, kaatuminen, kävelyhäiriö, voimattomuus, väsymys

Melko harvinainen: Huonovointisuus

* Haittavaikutukset, jotka pääasiallisesti johtuvat entakaponista tai ovat yleisempiä entakaponin kanssa (ero vähintään 1 % kliinisissä tutkimuksissa) kuin levodopa/DDC-estäjä-valmisteella yksinään, ks. kohta c.

** Sydäninfarktin ja muiden iskeemisten sydäntapahtumien insidenssit (0,43 % ja 1,54 %) ovat peräisin kolmentoista kaksoissokkotutkimuksen analyyseistä. Tutkimuksissa oli mukana 2 082 entakaponihoitoa saavaa potilasta, joilla oli annosvaikutuksen lopussa esiintyviä motorisia tilanvaihteluita.

c. Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Haittavaikutukset, jotka pääasiassa johtuvat entakaponista tai ovat yleisempiä entakaponilla kuin levodopa/DDC–estäjä-valmisteella yksinään käytettynä, on merkitty tähdellä taulukkoon 1 kohdassa Haittavaikutukset b. Jotkin näistä haittavaikutuksista liittyvät lisääntyneeseen dopaminergiseen aktiivisuuteen (esim. dyskinesia, pahoinvointi ja oksentelu) ja esiintyvät yleisimmin hoidon alkuvaiheessa. Levodopa-annoksen pienentäminen vähentää dopaminergisten oireiden vaikeusastetta ja esiintymistiheyttä. Muutamien haittavaikutusten, kuten ripulin ja virtsan värjäytymisen punaruskeaksi, tiedetään johtuvan suoraan vaikuttavasta aineesta, entakaponista. Entakaponi voi myös joissain tapauksissa aiheuttaa mm. ihon, kynsien, hiusten ja hien värjäytymistä. Muiden taulukon 1 kohdan Haittavaikutukset b haittavaikutusten tähdellä merkitseminen perustuu joko niiden yleisempään esiintyvyyteen kliinisissä tutkimustiedoissa entakaponin käytön yhteydessä (ero yleisyydessä vähintään 1 %), verrattuna siihen, kun levodopa/DDC-estäjä-valmistetta on käytetty yksinään tai yksittäisiin haittavaikutusraportteihin, jotka on vastaanotettu entakaponin markkinoille tulon jälkeen.

Joskus harvoin on levodopa/karbidopa-hoidon yhteydessä esiintynyt kouristuksia, joskaan niiden syy-yhteydestä levodopa/karbidopa-hoitoon ei ole varmuutta.

Impulssikontrollin häiriöt: Pelihimoa, lisääntynyttä sukupuolista halua, hyperseksuaalisuutta, pakonomaista tuhlaamista tai ostelua, ahmimista ja pakonomaista syömistä, voi esiintyä potilailla, jotka ovat käyttäneet dopamiiniagonistia tai muuta dopaminergista levodopaa sisältävää lääkettä, kuten Stalevo-valmistetta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Dopamiinin säätelyhäiriöön liittyvä oireyhtymä (dopamiinidysregulaatio-oireyhtymä, DDS) on riippuvuushäiriö, jota on todettu joillakin karbidopa-levodopahoitoa saaneilla potilailla. Siihen liittyy pakonomaista dopaminergisen lääkkeen väärinkäyttöä ja suurempien lääkeannosten käyttöä kuin on tarpeen motoristen oireiden lievittämiseksi. Tämä voi joissakin tapauksissa johtaa vaikeisiin dyskinesioihin (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Levodopan kanssa annettuun entakaponihoitoon on liittynyt yksittäisiä tapauksia, joissa on esiintynyt lisääntynyttä päiväaikaista uneliaisuutta ja yhtäkkisiä nukahtamisjaksoja.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Markkinoille tulon jälkeinen aineisto sisältää yksittäisiä yliannostustapauksia, joissa korkein vuorokausiannos on ollut vähintään 10 000 mg levodopaa ja 40 000 mg entakaponia. Akuutteja oireita ja löydöksiä näissä yliannostustapauksissa olivat agitaatio, sekavuustila, kooma, bradykardia, kammiotakykardia, Cheyne-Stokesin hengitys sekä ihon, kielen, sidekalvon ja virtsan värjäytyminen. Akuutin Stalevo-yliannostapauksen hoito on sama kuin akuutin levodopan yliannostuksen. Pyridoksiinilla ei kuitenkaan voida kumota Stalevo-valmisteen vaikutuksia. Sairaalahoitoa ja yleisiä tukitoimenpiteitä kuten välitöntä mahahuuhtelua ja toistuvaa lääkehiilen antoa suositellaan. Tämä saattaa lisätä entakaponin eliminaatiota vähentämällä erityisesti imeytymistä/takaisinottoa ruoansulatuskanavassa. Hengityksen, verenkierron ja munuaisten toimintaa on tarkkailtava huolellisesti ja käytettävä tarvittavia tukitoimia. EKG-seuranta on aloitettava ja potilasta on tarkkailtava huolellisesti mahdollisten rytmihäiriöiden kehittymisen varalta. Tarvittaessa on annettava sopivaa rytmihäiriöhoitoa. On myös otettava huomioon mahdollisuus, että potilas on ottanut Stalevo-tablettien lisäksi myös muita lääkkeitä. Dialyysihoidon merkitystä yliannostuksen hoidossa ei tunneta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: parkinsonismilääkkeet, dopa ja dopajohdokset, ATC-koodi: N04BA03

Nykyisen tiedon mukaan Parkinsonin taudin oireet liittyvät dopamiinin puutteeseen aivojen striatumin alueella. Itse dopamiini ei läpäise veriaivoestettä. Levodopa on dopamiinin esiaste, joka pystyy kulkeutumaan veriaivoesteen läpi keskushermostoon lievittäen Parkinson-potilaan oireita. Koska levodopa metaboloituu suurelta osin jo perifeerisissä kudoksissa, vain pieni osa levodopa-annoksesta pääsee keskushermostoon kun levodopaa käytetään ilman metaboliaa vähentäviä entsyyminestäjiä.

Karbidopa ja benseratsidi ovat perifeerisiä DDC-estäjiä, jotka vähentävät levodopan perifeeristä metaboliaa dopamiiniksi niin että suurempi määrä levodopaa pääsee aivoihin. Kun levodopan dekarboksylaatiota vähennetään antamalla samanaikaisesti DDC-estäjää, voidaan levodopaa käyttää pienempinä annoksina ja näin voidaan vähentää haittavaikutuksia kuten pahoinvointia.

Kun levodopan dekarboksylaatiota vähennetään DDC-estäjillä, tulee katekoli-O-metyylitransferaasitiestä (COMT) levodopan perifeerinen päämetaboliareitti, jonka tuloksena muodostuu 3-O-metyylidopaa (3-OMD), mahdollisesti haitallista levodopan metaboliittia. Entakaponi on reversiibeli, spesifi ja pääasiassa perifeerisesti vaikuttava COMT-estäjä, joka on tarkoitettu yhteiskäyttöön levodopavalmisteiden kanssa. Entakaponi hidastaa levodopapitoisuuksien alentumista verenkierrossa mikä johtaa levodopan korkeampaan hyötyosuuteen (AUC). Tämän seurauksena levodopa-annoksen tuottama kliininen vaste lisääntyy ja pitenee.

Näyttö Stalevo-hoidon terapeuttisista vaikutuksista perustuu kahteen faasi III:n kaksoissokkotutkimukseen. Näihin tutkimuksiin osallistui 376 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta, joilla esiintyi motorisia tilanvaihteluita annosvaikutuksen lopussa. Potilaat saivat joko entakaponia tai lumelääkettä jokaisen levodopa/DDC-estäjä-annoksen kanssa. He merkitsivät kotipäiväkirjaan päivittäisen ON-ajan sekä ilman entakaponia että sen kanssa. Ensimmäisessä tutkimuksessa entakaponi lisäsi keskimääräistä päivittäistä ON-aikaa 1 h 20 min (CI95 % 45 min, 1 h 56 min) lähtötilanteeseen verrattuna. Tämä vastasi 8,3 %:n lisäystä päivittäisen ON-ajan osuuteen. Vastaavasti päivittäisen OFF-ajan osuus väheni 24 % entakaponiryhmässä ja 0 % lumelääkeryhmässä. Toisessa tutkimuksessa keskimääräinen ON-ajan osuus lisääntyi 4,5 % (CI95 % 0,93 %, 7,97 %) lähtötilanteesta vastaten keskimäärin 35 min päivittäistä ON-ajan lisäystä. Vastaavasti päivittäinen OFF-aika väheni 18 % entakaponiryhmässä ja 5 % lumelääkeryhmässä. Kukin Stalevo-tabletti vaikuttaa samoin kuin vastaava annos tavanomaista levodopa/karbidopa-valmistetta yhdistettynä 200 mg:n entakaponi-tablettiin. Siten nämä tulokset kuvaavat hyvin myös Stalevo-hoidon vaikutuksia.

Farmakokinetiikka

Vaikuttavan aineen yleiset ominaisuudet

Imeytyminen/jakautuminen: Levodopan, karbidopan ja entakaponin imeytymisessä on suuria yksilönsisäisiä ja yksilöiden välisiä vaihteluita. Sekä levodopa että entakaponi imeytyvät ja eliminoituvat nopeasti. Karbidopa imeytyy ja eliminoituu hieman levodopaa hitaammin. Yksinään ilman kahta muuta vaikuttavaa ainetta annettuna levodopan hyötyosuus on 15–33 %. Karbidopan hyötyosuus on 40–70 %, entakaponin 35 % 200 mg:n oraalisen annoksen jälkeen. Runsaasti suuria neutraaleja aminohappoja sisältävä ateria voi viivästyttää ja vähentää levodopan imeytymistä. Entakaponin imeytymiseen ruoka ei vaikuta merkittävästi. Sekä levodopan (Vd 0,36–1,6 l/kg) että entakaponin (Vdss 0,27 l/kg) jakautumistilavuus on kohtalaisen pieni. Karbidopan jakaantumistilavuudesta ei ole saatavana tietoja.

Levodopa sitoutuu plasman proteiineihin vain vähäisessä määrin, n. 10–30 %, kun taas karbidopasta sitoutuu noin 36 %. Entakaponi puolestaan sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin (noin 98 %), pääasiassa albumiiniin. Terapeuttisilla pitoisuuksilla entakaponi ei syrjäytä muita voimakkaasti proteiineihin sitoutuvia lääkeaineita (esim. varfariinia, salisyylihappoa, fenyylibutatsonia tai diatsepaamia), eikä mikään näistä lääkeaineista myöskään syrjäytä entakaponia merkittävässä määrin terapeuttisilla tai niitä suuremmilla pitoisuuksilla.

Biotransformaatio ja eliminaatio: Levodopa metaboloituu voimakkaasti useiksi metaboliiteiksi: dopadekarboksylaasin (DDC) kautta tapahtuva dekarboksylaatio ja katekoli-O-metyylitransferaasin (COMT) kautta tapahtuva O-metylaatio ovat tärkeimmät metaboliareitit.

Karbidopa metaboloituu kahdeksi päämetaboliitiksi, jotka erittyvät virtsaan glukuronideina ja konjugoitumattomina yhdisteinä. Muuttumattoman karbidopan osuus virtsaan erittyvästä määrästä on 30 %.

Entakaponi metaboloituu melkein kokonaan ennen erittymistään virtsaan (10–20 %) ja sappeen/ulosteeseen (80–90 %). Entakaponi ja sen aktiivinen metaboliitti, cis-isomeeri, joka kattaa noin 5 % plasman kokonaislääkemäärästä, metaboloituvat pääosin glukuronidoitumalla.

Levodopan kokonaispuhdistuma on noin 0,55–1,38 l/kg/h ja entakaponin noin 0,70 l/kg/h. Levodopan eliminaation puoliintumisaika (t1/2) on 0,6–1,3 tuntia, karbidopan 2–3 tuntia ja entakaponin 0,4–0,7 tuntia kutakin erikseen annettaessa.

Lyhyiden puoliintumisaikojen vuoksi ei toistuvan annostelun aikana esiinny todellista levodopan tai entakaponin kumuloitumista.

Ihmisen maksan mikrosomipreparaateilla suoritettujen in vitro -tutkimusten tulokset osoittavat, että entakaponi inhiboi sytokromi P450 2C9-isoentsyymiä (IC50 ~ 4 µM). Muihin P450-isoentsyymeihin (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A and CYP2C19) entakaponilla on vähäisesti tai ei ollenkaan inhiboivaa vaikutusta (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Ominaisuudet potilailla

Iäkkäät: Ilman karbidopaa ja entakaponia annetun levodopan imeytyminen on iäkkäillä suurempaa ja eliminaatio hitaampaa kuin nuorilla henkilöillä. Sen sijaan karbidopan kanssa annosteltuna levodopan imeytyminen on samanlaista nuorilla ja iäkkäillä. Silti levodopan AUC on iäkkäillä puolitoistakertainen johtuen ikääntymisen myötä alentuneesta DDC:n aktiivisuudesta ja puhdistuman hidastumisesta. Karbidopan tai entakaponin AUC:ssä ei ole merkittäviä eroja nuorempien (45–64-vuotiaiden) ja iäkkäiden(65–75-vuotiaiden) henkilöiden välillä.

Sukupuoli: Levodopan biologinen hyötyosuus on naisilla merkittävästi korkeampi kuin miehillä. Stalevo-tableteilla suoritetuissa farmakokineettisissä tutkimuksissa oli levodopan biologinen hyötyosuus pääasiassa painoerojen vuoksi suurempi naisilla kuin miehillä, kun taas sukupuolten välillä ei ollut eroja karbidopan ja entakaponin kohdalla.

Maksan vajaatoiminta: Entakaponin metabolia hidastuu potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-luokat A ja B). Tämä johtaa plasman entakaponipitoisuuksien kasvuun sekä imeytymis- että eliminaatiovaiheiden aikana (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Vasta-aiheet). Erityisistä tutkimuksista karbidopan ja levodopan farmakokinetiikasta maksan vajaatoimintapotilailla ei ole raportoitu, mutta on suositeltavaa, että Stalevo-valmistetta annetaan varoen potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta.

Munuaisten vajaatoiminta: Munuaisten vajaatoiminta ei vaikuta entakaponin farmakokinetiikkaan. Erityisiä tutkimuksia karbidopan ja levodopan farmakokinetiikasta munuaisten vajaatoimintapotilailla ei ole raportoitu. Kuitenkin on suositeltavaa harkita Stalevo-hoidon annosvälin pidentämistä, jos potilas saa dialyysihoitoa (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvaisannosten toksisuutta, genotoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset levodopasta, karbidopasta ja entakaponista yhdessä tai erikseen tutkittuna eivät viittaa mihinkään erityiseen vaaraan ihmisille. Entakaponilla tehdyissä toistuvaisannosten toksisuustutkimuksissa on havaittu anemiaa, joka todennäköisesti johtuu entakaponin rautaa kelatoivista ominaisuuksista. Entakaponilla tehdyissä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevissa tutkimuksissa on havaittu sikiöiden painon alentuneen ja luuston kehityksen lievästi hidastuneen kaniinilla systeemisen altistustason ollessa terapeuttisella alueella. Sekä levodopa että levodopa/karbidopa-yhdistelmä on aiheuttanut kaniinilla sisäelinten ja luuston epämuodostumia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin:

Kroskarmelloosinatrium

Magnesiumstearaatti

Maissitärkkelys

Mannitoli (E421)

Povidoni K 30 (E1201)

Kalvopäällyste 50/12,5/200 mg, 100/25/200 mg ja 150/37,5/200 mg:

Glyseroli (85 %) (E422)

Hypromelloosi

Magnesiumstearaatti

Polysorbaatti 80

Punainen rautaoksidi (E172)

Sakkaroosi

Titaanidioksidi (E171)

Keltainen rautaoksidi (E172)

Kalvopäällyste 75/18,75/200 mg, 125/31,25/200 mg, 175/43,75/200 mg ja 200/50/200 mg:

Glyseroli (85 %) (E422)

Hypromelloosi

Magnesiumstearaatti

Polysorbaatti 80

Punainen rautaoksidi (E172)

Sakkaroosi

Titaanidioksidi (E171)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

STALEVO tabletti, kalvopäällysteinen
50 mg/12,5 mg/200 mg 100 kpl (75,36 €)
75 mg/18,75 mg/200 mg 100 kpl (75,36 €)
100 mg/25 mg/200 mg 100 kpl (75,36 €)
125 mg/31,25 mg/200 mg 100 kpl (75,36 €)
150 mg/37,5 mg/200 mg 100 kpl (75,36 €)
175 mg/43,75 mg/200 mg 100 kpl (75,36 €)
200 mg/50 mg/200 mg 100 kpl (75,36 €)

PF-selosteen tieto

HDPE-pullo, jossa on lapsiturvallinen PP-suljin.

Pakkauskoot 50/12,5/200 mg, 100/25/200 mg ja 150/37,5/200 mg:

10, 30, 100, 130, 175 ja 250 tablettia.

Pakkauskoot 75/18,75/200 mg, 125/31,25/200 mg, 175/43,75/200 mg ja 200/50/200 mg:

10, 30, 100, 130 ja 175 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

50 mg/12,5 mg/200 mg

Ruskehtavan tai harmahtavan punainen, pyöreä, kupera, jakouurteeton tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”LCE 50”.

75 mg/18,75 mg/200 mg

Vaaleanruskehtavan punainen, soikea tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”LCE 75”.

100 mg/25 mg/200 mg

Ruskehtavan tai harmahtavan punainen, soikea, jakouurteeton, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”LCE 100”.

125 mg/31,25 mg/200 mg

Vaaleanruskehtavan punainen, soikea, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”LCE 125”.

150 mg/37,5 mg/200 mg

Ruskehtavan tai harmahtavan punainen, pitkänomaisen soikea, jakouurteeton, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”LCE 150”.

175 mg/43,75 mg/200 mg

Vaaleanruskehtavan punainen, soikea, jakouurteeton, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”LCE 175”.

200 mg/50 mg/200 mg

Tumma ruskehtavan punainen, soikea, jakouurteeton, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”LCE 200”.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

STALEVO tabletti, kalvopäällysteinen
50 mg/12,5 mg/200 mg 100 kpl
75 mg/18,75 mg/200 mg 100 kpl
100 mg/25 mg/200 mg 100 kpl
125 mg/31,25 mg/200 mg 100 kpl
150 mg/37,5 mg/200 mg 100 kpl
175 mg/43,75 mg/200 mg 100 kpl
200 mg/50 mg/200 mg 100 kpl

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt (110).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

N04BA03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.02.2023

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com