Vertaa PF-selostetta

SPIRIX tabletti 25 mg, 50 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi Spirix 25 mg -tabletti sisältää 25 mg spironolaktonia.

Yksi Spirix 50 mg -tabletti sisältää 50 mg spironolaktonia.

Apuaine:

Yksi Spirix 25 mg -tabletti sisältää 52,95 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi Spirix 50 mg -tabletti sisältää 24 mg laktoosimonohydraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Essentiaalinen hypertensio, jos muu hoito on riittämätön tai ei sovi potilaalle

  • Sydämen vajaatoiminnan ja siihen liittyvien turvotusten hoito
  • Maksakirroosiin ja muihin maksasairauksiin (esim. maligniteetteihin) liittyvän askiteksen ja turvotusten hoito
  • Nefroottisen oireyhtymän ja siihen liittyvien turvotusten hoito
  • Muut turvotustilat
  • Primäärinen hyperaldosteronismi: diagnosointi ja lyhytkestoinen preoperatiivinen hoito sekä hoito, jos potilasta ei leikata
  • Yhdessä tiatsidi- ja loop-diureettien kanssa näiden aiheuttaman hypokalemian ja hypomagnesemian rajoittaminen ja hoito ja myös additiivisen diureesin ja hypotensiivisen tehon aikaansaaminen

Annostus ja antotapa

Vuorokausiannos voidaan ottaa kerta-annoksena tai kahteen osa-annokseen jaettuna. Tabletit pitäisi ottaa aterian yhteydessä, koska tällöin niiden imeytyminen paranee.

Hypertensio: Tavallinen annos on 50–100 mg/vrk. Tarvittaessa vuorokausiannos voidaan suurentaa 200 mg:aan. Hoitovaste saadaan yleensä 2 viikon kuluessa, mikä on huomioitava annostitrauksessa.

Turvotustilat: Tavallinen annos on 25–100 mg/vrk. Tarvittaessa vuorokausiannos voidaan suurentaa lyhytaikaisesti 200–400 mg:aan.

Sydämen vajaatoiminta: Tavallinen annos on 100 mg/vrk. Tarvittaessa vuorokausiannos voidaan suurentaa 200 mg:aan. Ylläpitoannos määritetään yksilöllisesti hoitovasteen mukaan.

Hypokalemia/hypomagnesemia: 25–100 mg/vrk, kun oraalinen kalium- tai magnesiumsubstituutio ei riitä.

Primäärin hyperaldosteronismin diagnostiikka:

Pitkä koe: 400 mg/vrk 3–4 viikon ajan. Hypokalemian korjaantuminen ja verenpaineen lasku viittaavat primääriin hyperaldosteronismiin.

Lyhyt koe: 400 mg/vrk 4 vrk:n ajan. Kaliumarvojen suureneminen lääkityksen aikana ja pieneneminen sen lopettamisen jälkeen viittaavat primääriin hyperaldosteronismiin.

Primäärin hyperaldosteronismin hoito: Preoperatiivisessa hoidossa 100–400 mg/vrk. Jos potilasta ei leikata, määritetään yksilöllisesti pienin mahdollinen ylläpitoannos.

Iäkkäät potilaat: Annosten muuttaminen ei yleensä ole tarpeen, ellei potilaalla ole munuaisten tai maksan vajaatoimintaa (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Lapset: Vastasyntyneille 0,5–1 mg/kg joka 8. tunti. Muille lapsipotilaille 1–3 mg/kg/vrk 1–4 osa-annokseen jaettuna, enimmäisannos 200 mg/vrk. Pitkäaikaishoidossa tai yhdessä muiden diureettien kanssa käytettynä 1–2 mg/kg/vrk.

Munuaisten vajaatoiminta: Spironolaktonia pitää antaa varoen kohtalaista munuaisten vajaatoimintaa sairastaville (kreatiniinipuhdistuma 30–50 ml/min) eikä sitä pitäisi antaa potilaille, joilla on vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min) (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Maksan vajaatoiminta: Spironolaktonin metabolia ja eliminaatio hidastuvat maksan vajaatoiminnan yhteydessä. Aloitusannos voi olla 100–200 mg/vrk. Pitkäaikaishoidossa suositellaan harkittavaksi lääkkeen ottamista joka toinen päivä (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Akuutti munuaisten vajaatoiminta. Anuria. Hyperkalemia. Addisonin tauti.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Hoidon aikana on syytä seurata seerumin elektrolyyttitasoja ja munuaisten toimintaa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa munuaisten ja maksan vajaatoimintaa sairastavia, iäkkäitä potilaita, diabeetikkoja sekä käytettäessä spironolaktonia yhdessä muun kaliumia säästävän diureetin, kaliumvalmisteen tai kaliumia sisältävien ravintovalmisteiden kanssa (ks. myös kohta Yhteisvaikutukset Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset). Lisäkaliumia voidaan antaa samanaikaisesti spironolaktonin kanssa vain todetun kaliuminpuutteen yhteydessä; veren kaliumpitoisuutta on seurattava tarkasti.

Maksakirroosipotilailla on raportoitu hyperkloreemista metabolista asidoosia, yleensä hyperkalemiaan liittyen, vaikka munuaisten toiminta on ollut normaalia.

Hyperkalemiaa tunnetusti aiheuttavien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö spironolaktonin kanssa saattaa aiheuttaa vakavan hyperkalemian.

Askitesta hoidettaessa ei potilaan painon pitäisi laskea lisääntyneen diureesin takia nopeammin kuin 1 kg/vrk

Spironolaktoni voi hidastaa mahahaavan paranemista.

Yhteisvaikutukset

Veren kaliumpitoisuus voi suurentua liikaa, jos spironolaktonia käytetään samanaikaisesti muiden kaliumia säästävien diureettien, kaliumvalmisteiden, kaliumia sisältävien ravintolisien, ACE:n estäjien, AT-II-reseptorinsalpaajien tai takrolimuusin kanssa.

Hyperkalemiaa tunnetusti aiheuttavien lääkevalmisteiden lisäksi myös trimetopriimi/sulfametoksatsolin (kotrimoksatsolin) samanaikainen käyttö spironolaktonin kanssa saattaa aiheuttaa kliinisesti merkittävää hyperkalemiaa.

Tulehduskipulääkkeet voivat hidastaa spironolaktonin metaboliittien eliminaatiota, heikentää spironolaktonin diureettista vaikutusta sekä altistaa hyperkalemialle.

Spironolaktoni voimistaa muiden verenpainelääkkeiden hypotensiivistä vaikutusta.

Spironolaktoni voi heikentää varfariinin tehoa. Lisääntynyttä natriureesia on kuvattu spironolaktonin ja hepariinin yhteiskäytössä.

Spironolaktoni pidentää digoksiinin puoliintumisaikaa, joten yhteiskäytössä saattaa digoksiinin annoksen muuttaminen olla tarpeen.

Spironolaktoni heikentää noradrenaliinin verenkiertovaikutuksia. Spironolaktonia käyttävän potilaan anestesiassa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Sprinolaktonin ja siklosporiinin yhteiskäyttöön liittyy suurentunut hyperkalemian ja munuaistoksisuuden riski.

Spironolaktoni on entsyymi-induktori ja voi siten nopeuttaa joidenkin lääkkeiden metaboloitumista.

Spironolaktoni saattaa häiritä kortisolin fluorometristä määritystä verestä ja virtsasta sekä digoksiinin immunologisia määritysmenetelmiä.

Raskaus ja imetys

Spironolaktonin raskaudenaikaiseen käyttöön ei ole todettu liittyvän erityisiä riskejä.

Eläinkokeissa on todettu rotilla urospuolisten alkioiden feminisoitumista.

Spironolaktonin aktiivinen metaboliitti, kanrenoni, erittyy vähäisessä määrin äidinmaitoon, mutta vaikutukset lapseen ovat epätodennäköisiä terapeuttisia annoksia käytettäessä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Erityisesti hoidon alussa ja annoksia muutettaessa voi ilmetä huimausta tai väsymystä, jotka saattavat häiritä autolla ajoa tai koneiden käyttöä.

Haittavaikutukset

Tavallisimmat spironolaktonin haittavaikutukset liittyvät antiandrogeenisiin vaikutuksiin ja ovat suhteessa annoksen suuruuteen ja hoidon kestoon. Yleisin haittavaikutus on gynekomastia, jota alle 100 mg:n vuorokausiannoksia käytettäessä esiintyy n. 13 %:lla potilaista. Gynekomastia on yleensä palautuvaa. Joissakin erittäin harvinaisissa tapauksissa rinnat saattavat jäädä hiukan suurentuneiksi.

Pitkäaikaishoidossa esiintyy kuukautiskierron häiriöitä ja myös virilisaatio naisilla on mahdollista.

Hyperkalemian riski spironolaktonihoidon aikana on pieni alle 100 mg:n vuorokausiannoksia käytettäessä, jos munuaisten toiminta on normaalia. Hyperkalemian riski suurenee suuria annoksia käytettäessä, munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä ja annettaessa lisäkaliumia. Samanaikainen hyponatremia ja asidoosi pahentavat tilannetta, jolloin voi esiintyä suun kuivumista, voimattomuutta, hajamielisyyttä ja sydämen toiminnan epäsäännöllisyyttä.

Hengenvaaralliset haittavaikutukset ovat harvinaisia, mutta vaikean hyperkalemian mahdollisuus on kuitenkin huomioitava etenkin pitkäaikaiskäytössä. Maksakirroosipotilailla on raportoitu hyperkloreemista metabolista alkaloosia. Suuriannoksinen spironolaktonihoito voi johtaa hyponatremiaan ja kuivumiseen.

Yleinen: ≥ 1/100 ja < 1/10

Melko harvinainen: ≥ 1/1000 ja < 1/100

Harvinainen: ≥ 1/10 000 ja < 1/1000

Hyvin harvinainen: < 1/10 000

Elinjärjestelmäluokka

Esiintymistiheys

Haittavaikutus

Veri ja imukudos

harvinainen

leukopenia, agranulosytoosi, trombosytopenia

Umpieritys

yleinen

gynekomastia, kuukautishäiriöt, mukaan lukien epäsäännölliset kuukautiset, amenorrea, postmenopausaaliset vuodot

hyvin harvinainen

hyvänlaatuiset rintakyhmyt, rintakipu

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

melko harvinainen

elektrolyyttihäiriöt, mukaan lukien hyperkalemia, hyponatremia

Psyykkiset häiriöt

melko harvinainen

sekavuus

Hermosto

melko harvinainen

lihaskrampit, parestesiat

Ruoansulatuselimistö

yleinen

pahoinvointi, ripuli

Maksa ja sappi

hyvin harvinainen

maksan toimintahäiriö

Iho ja ihonalainen kudos

melko harvinainen

eryteema, eksanteema, urtikaria, kutina

hyvin harvinainen

alopesia, hypertrikoosi

Esiintymistiheys tuntematon

pemfigoidi

Munuaiset ja virtsatiet

melko harvinainen

seerumin kreatiniinipitoisuuden suureneminen

harvinainen

akuutti munuaisten vajaatoiminta

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

yleinen

uneliaisuus, väsymys, päänsärky, impotenssi

harvinainen

huimaus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: www.fimea.fi.

Yliannostus

Kuolemaan johtaneita tai vakavia toksisia yliannostustapauksia ei ole raportoitu. Yliannostuksen oireita voivat olla pahoinvointi, oksentelu, ripuli, väsymys, sekavuus ja ihoreaktiot. Elektrolyyttitasapainon häiriöitä ja dehydraatiota saattaa esiintyä. Hyperkalemia voi ilmetä parestesioina, heikkoutena, lihasspasmeina ja tyypillisinä EKG-muutoksina.

Yliannostuksen hoitona on lääkeaineen imeytymisen estäminen lääkehiiltä antamalla sekä oireenmukainen ja elintoimintoja ylläpitävä hoito. Erityistä vastalääkettä ei ole. Sydämen toimintaa, elektorolyyttitasapainoa ja munuaisten toimintaa on syytä seurata. Hyperkalemiaa voidaan hoitaa antamalla nopeasti laskimonsisäisesti glukoosia yhdessä insuliinin kanssa. Myös kaliumia poistavia diureetteja ja ioninvaihtohartseja voidaan käyttää. Spironolaktonin anto on lopetettava ja kaliumin saantia on rajoitettava (myös ravinnosta).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kaliumia säästävät diureetit, aldosteroniantagonistit, spironolaktoni

ATC-koodi: C03DA01

Spironolaktoni on kilpaileva aldosteronireseptorin salpaaja. Sen vaikutukset perustuvat sekä kanta-aineeseen että aktiivisiin metaboliitteihin, kuten kanrenoniin. Spironolaktoni lisää diureesia estämällä natriumin takaisinimeytymistä distaalisissa tubuluksissa, jolloin K+-eritys samalla estyy. Diureettinen maksimivaikutus saavutetaan asteittain 2–3 päivässä hoidon aloittamisen jälkeen, ja diureesi jatkuu 2–3 päivää lääkityksen lopettamisen jälkeen.

Spironolaktonin munuaisvaikutus riippuu aldosteronista, ja spironolaktoni voi myös estää aldosteronin synteesiä. Lisääntyneen aldosteronierityksen yhteydessä, esim. maksakirroosipotilailla, spironolaktoni lisää natriumin ja veden erittymistä ja vähentää kaliumin erittymistä. Kun aldosteronin eritys on normaali, spironolaktonin diureettinen ja kaliumia pidättävä vaikutus on heikko. Enimmillään se voi estää 5 % natriumin takaisinimeytymisestä.

Spironolaktonilla on myös antiandrogeenistä vaikutusta. Se estää munasarjojen androgeenisynteesiä ja androgeenivaikutuksia reseptoritasolla.

Farmakokinetiikka

Spironolaktoni imeytyy nopeasti maha-suolikanavasta, ja hyötyosuus on 60–70 %. Maksimaalinen pitoisuus plasmassa saavutetaan noin 1–3 tunnin kuluttua kerta-annoksen jälkeen. Vakaan tilan taso saavutetaan 3–4 päivän kuluttua. Sekä spironolaktoni että sen päämetaboliitti, kanrenoni, sitoutuvat plasman proteiineihin n. 90-prosenttisesti.

Spironolaktoni metaboloituu pääosin maksassa. Päämetaboliitit, kanrenoni ja 7-alfa-tiometyyli-spironolaktoni, ovat farmakologisesti aktiivisia. Spironolaktonin puoliintumisaika terveillä on 1–2 tuntia ja kanrenonin 10–35 tuntia. Spironolaktoni erittyy metaboliitteina pääasiassa virtsaan ja jossain määrin myös ulosteeseen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Eläinkokeet ovat osoittaneet endokriinisiä häiriöitä sekä naaras- että koirasrotilla sekä koirasrottien ja rotan urospuolisten alkioiden feminisoitumista suhteellisen suuria annoksia käytettäessä. Pitkäaikaistutkimuksissa rotilla spironolaktoni on aiheuttanut tuumoreita suuria annoksia käytettäessä, todennäköisesti lajikohtaiseen maksan sytokromi P450 -entsyymien induktioon liittyen. Pitkäaikaistutkimuksessa apinoilla ei tuumoreita todettu. Spironolaktonin akuutti toksisuus rotilla, hiirillä ja kaneilla tutkittuna on vähäinen.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Spirix 25 mg: piparminttuöljy, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, povidoni, natriumlauryylisulfaatti, agar, riisitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti

Spirix 50 mg: levomentoli, piparminttuöljy, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, povidoni, natriumlauryylisulfaatti, natriumtärkkelysglykolaatti, riisitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen

Kestoaika

5 vuotta

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

SPIRIX tabletti
25 mg (J) 100 kpl (13,24 €)
50 mg (J) 100 kpl (22,75 €)

PF-selosteen tieto

100 tablettia, pakkaus: polyeteenipurkki

Valmisteen kuvaus:

Tabletit ovat valkoisia ja pienikokoisia, niiden läpimitta on 8 mm ja niissä on jakouurre.

Spirix 25 mg- tabletin tunnus on AB 43 ja 50 mg -tabletin tunnus on AB 72. Tabletti voidaan puolittaa.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia

Korvattavuus

SPIRIX tabletti
25 mg 100 kpl
50 mg 100 kpl

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Krooninen sydämen vajaatoiminta (201), Krooninen verenpainetauti (205).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

C03DA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

31.03.2016

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki


020 746 5000
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com