Vertaa PF-selostetta

SALOFALK enterodepotrakeet 1500 mg, 3000 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi annospussi Salofalk 1 500 mg rakeita sisältää 1 500 mg mesalatsiinia.
Yksi annospussi Salofalk 3 000 mg rakeita sisältää 3 000 mg mesalatsiinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
Yksi annospussi Salofalk 1 500 mg rakeita sisältää 3,0 mg aspartaamia ja 0,12 mg sakkaroosia.
Yksi annospussi Salofalk 3 000 mg rakeita sisältää 6,0 mg aspartaamia ja 0,24 mg sakkaroosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depotrakeet.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Lievän tai keskivaikean colitis ulcerosan akuuttivaiheiden hoitoon ja remission ylläpitohoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset ja iäkkäät potilaat

Colitis ulcerosan akuuttivaiheiden hoito:

Kerran vuorokaudessa 1 annospussi Salofalk 3 000 mg rakeita. Vaihtoehtoisesti 1 tai 2 annospussia Salofalk 1 500 mg rakeita (vastaten 1,5–3,0 g mesalatsiinia vuorokaudessa) potilaskohtaisen kliinisen tarpeen mukaan. Lääke otetaan mieluiten aamuisin.

Colitis ulcerosan remission ylläpitohoito:

Normaali ylläpitohoito on 0,5 g mesalatsiinia kolme kertaa vuorokaudessa (aamulla, keskipäivällä ja illalla), mikä vastaa kokonaisvuorokausiannosta 1,5 g mesalatsiinia.

Jos potilaalla on lisääntynyt uusiutumisen riski lääketieteellisten syiden takia tai vaikeuksia noudattaa normaalia annostusta (kolme kertaa vuorokaudessa), voi annostusohjetta muuttaa niin, että vuorokaudessa otetaan 3,0 g mesalatsiinia kerta-annoksena mieluiten aamuisin.

Pediatriset potilaat

Valmisteen tehosta lapsille (ikä 6–18 vuotta) on vain rajallisesti tietoa.

Yli 6-vuotiaat lapset:

Sairauden aktiivivaiheissa: Annostus tulee määritellä yksilöllisesti. Aloitusannos on 30-50 mg/kg/vrk joko kerran vuorokaudessa, mieluiten aamuisin, tai jaettuna useampaan annokseen. Enimmäisannos on 75 mg/kg/vrk. Kokonaisannos ei saa ylittää aikuisten enimmäisannosta.
Ylläpitohoidossa: Annostus tulee määritellä yksilöllisesti. Aloitusannos on 15-30 mg/kg/vrk jaettuna useampaan annokseen. Kokonaisannos ei saa ylittää aikuisten suositusannosta.
Yleisesti ottaen suositellaan, että lapsille, joiden paino on enintään 40 kg, annetaan puolet aikuisten annoksesta ja yli 40 kg:n painoisille lapsille tavanomainen aikuisten annos.

Antotapa

Salofalk -annospusseissa olevia rakeita ei saa pureskella. Rakeet asetetaan kielelle ja niellään pureskelematta runsaan nesteen kera.

Sekä akuutteja tulehdusvaiheita hoidettaessa että pitkäaikaishoidon aikana Salofalk -rakeita pitää käyttää säännöllisesti ja johdonmukaisesti toivotun hoitovaikutuksen saavuttamiseksi.

Colitis ulcerosan akuuttivaiheiden hoito kestää yleensä 8 viikkoa. Lääkäri päättää hoidon keston.

Vasta-aiheet

Salofalk -rakeet ovat vasta-aiheisia seuraavissa tapauksissa:

  • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, salisylaateille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ennen hoitoa ja hoidon aikana otetaan hoitavan lääkärin päätöksen mukaan verikokeita (verenkuva ja erittelylaskenta, maksan toimintakokeet kuten ALAT- ja ASAT-arvot, seerumin kreatiniini) ja virtsakokeita (liuskatestit). Suosituksena on tehdä kontrollitutkimukset 14 päivän kuluttua hoidon aloittamisesta ja tämän jälkeen vielä 2–3 kertaa 4 viikon välein.

Jos löydökset ovat normaalit, kontrollitutkimuksia tulee tehdä 3 kuukauden välein. Jos uusia oireita ilmenee, kontrollitutkimukset on tehtävä heti.

On suositeltavaa noudattaa varovaisuutta, jos potilaalla on maksan vajaatoiminta.

Mesalatsiinia ei pidä käyttää, jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta.

Mesalatsiinin aiheuttaman munuaistoksisuuden mahdollisuus tulee ottaa huomioon, jos munuaistoiminta heikkenee hoidon aikana. Tällöin Salofalk-rakeiden käyttö on lopetettava välittömästi.

Nefrolitiaasitapauksia on raportoitu mesalatsiinin käytön yhteydessä koskien myös munuaiskiviä, jotka ovat 100 prosenttisesti mesalatsiinia. On suositeltavaa varmistaa riittävä nesteen saanti hoidon aikana.

Mesalatsiini voi aiheuttaa virtsan värjäytymisen punaruskeaksi, kun se on ollut kontaktissa natriumhypokloriitin kanssa (esim. WC:ssä, joka on pesty natriumhypokloriitilla, jota tietyt valkaisevat puhdistusaineet sisältävät).

Vakavaa veren dyskrasiaa on raportoitu hyvin harvoin mesalatsiinin käytön yhteydessä. Hematologiset tutkimukset tulee tehdä, jos potilaalla on selittämätöntä verenvuotoa, mustelmia, purppuraa, anemiaa, kuumetta tai nielun ja kurkunpään kipua. Salofalk-rakeiden käyttö on lopetettava, jos veren dyskrasiaa epäillään tai se todetaan.

Mesalatsiinin aiheuttamia sydämen yliherkkyysreaktioita (myokardiittia ja perikardiittia) on raportoitu harvoin. Tällöin Salofalk-hoito on lopetettava välittömästi.

Potilaita, joilla on jokin keuhkosairaus, tulee seurata hyvin huolellisesti mesalatsiinin käytön aikana. Tämä koskee etenkin astmaatikkoja.

Vakavat ihoon kohdistuvat haittavaikutukset
Mesalatsiinihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihoon kohdistuvia haittavaikutuksia, mukaan lukien yleisoireista eosinofiilistä oireyhtymää (DRESS), Stevens-Johnsonin oireyhtymää (SJS) ja toksista epidermaalista nekrolyysiä (TEN).
Mesalatsiinin käyttö on lopetettava heti, jos potilaalla ilmenee vakavien ihoreaktioiden oireita ja löydöksiä, kuten ihottumaa, limakalvovaurioita tai muita merkkejä yliherkkyydestä.

Jos potilas on saanut aiemmin haittavaikutuksia sulfasalatsiinia sisältävien valmisteiden käytön yhteydessä, on aiheellista seurata hänen tilaansa tarkoin mesalatsiini-hoidon alkuvaiheissa. Jos Salofalk-rakeet aiheuttavat akuutteja intoleranssiongelmia kuten vatsan kouristelua, akuuttia vatsakipua, kuumetta, vaikeaa päänsärkyä tai ihottumaa, hoito tulee lopettaa heti.

Tämä lääkevalmiste sisältää 1 mg/2 mg/3 mg/6 mg aspartaamia per annospussi Salofalk 500 mg/1 000 mg/1 500 mg/3 000 mg rakeita. Aspartaami on fenyylialaniinin lähde. Se voi olla haitallinen henkilöille, joilla on fenyyliketonuria (PKU).

Salofalk -rakeet sisältävät sakkaroosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin puutos, ei pidä käyttää tätä lääkettä.
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annospussi eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Spesifisiä yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

  • Laktuloosi tai muut samankaltaiset ulosteen pH-arvoa alentavat valmisteet: mesalatsiinin vapautuminen rakeista saattaa heikentyä bakteerimetaboliasta johtuvan pH-arvon alenemisen vuoksi

Jos potilas käyttää samanaikaisesti atsatiopriinia, 6-merkaptopuriinia tai tioguaniinia, on otettava huomioon, että atsatiopriinin, 6-merkaptopuriinin tai tioguaniinin myelosuppressiiviset vaikutukset saattavat voimistua.

On heikkoa näyttöä siitä, että mesalatsiini saattaa heikentää varfariinin antikoagulanttivaikutusta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ei ole olemassa riittäviä tietoja mesalatsiininkäytöstä raskaana oleville naisille. Tiedot rajallisesta määrästä raskauksia eivät kuitenkaan viittaa mesalatsiinin haitallisiin vaikutuksiin raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen terveyteen. Toistaiseksi saatavana ei myöskään ole muuta tarkkaa epidemiologista tietoa.

Yhdessä tapauksessa, jossa raskaana oleva nainen käytti suurta mesalatsiiniannosta (2–4 g suun kautta) pitkään raskauden aikana, vastasyntyneellä todettiin munuaisten vajaatoimintaa.

Suun kautta annetulla mesalatsiinilla tehdyissä eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen.

Salofalk-rakeita tulee käyttää raskauden aikana vain, jos hoidon mahdolliset hyödyt ylittävät siihen mahdollisesti liittyvät riskit.

Imetys

N-asetyyli-5-aminosalisyylihappo ja vähemmässä määrin myös mesalatsiini erittyvät rintamaitoon. Imetyksen aikaisesta käytöstä on toistaiseksi vain rajallisesti kokemusta. Yliherkkyysreaktioiden kuten ripulin mahdollisuutta imeväisellä ei voida sulkea pois. Näin ollen Salofalk-rakeita tulee käyttää imetyksen aikana vain, jos hoidon mahdolliset hyödyt ylittävät siihen mahdollisesti liittyvät riskit. Jos imeväiselle kehittyy ripulia, imetys tulee lopettaa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Mesalatsiinilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

MedDRA-luokituksen mukainen esiintymistiheys

 

Yleinen

(≥ 1/100,

< 1/10)

Melko harvinainen

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Veri ja imukudos

   

Veriarvojen muutokset (aplastinen anemia, agranulosytoosi, pansytopenia, neutropenia, leukopenia, trombosytopenia)

 
Immuunijärjestelmä   Yliherkkyysreaktiot kuten allerginen eksanteema, lääkekuume, lupus erythematosuksen kaltainen oireyhtymä, pankoliitti 

Hermosto

Päänsärky 

Heitehuimaus

Perifeerinen neuropatia

 

Sydän

  

Myokardiitti,

perikardiitti

  

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

   

Allergiset ja fibroottiset keuhkoreaktiot (mukaan lukien hengenahdistus, yskä, bronkospasmi, alveoliitti, eosinofiilinen keuhkokuume, keuhkojen infiltraatit, pneumoniitti)

 

Ruoansulatuselimistö

 Vatsakipu, ripuli, dyspepsia, ilmavaivat, pahoinvointi, oksentelu, akuutti haimatulehdus

 

 

 
Maksa ja sappi  Kolestaattinen hepatiittiHepatiitti 
Iho ja ihonalainen kudosIhottuma, kutina ValoherkkyysHiustenlähtöYleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS), Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS), toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN)
Luusto, lihakset ja sidekudos  NivelkipuLihaskipu 

Munuaiset ja virtsatiet

   

Munuaistoiminnan häiriöt, mm. akuutti ja krooninen interstitiaalinefriitti ja munuaisten vajaatoiminta

Nefrolitiaasi*

Sukupuolielimet ja rinnat

   

(Korjautuva) oligotsoospermia

 
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat  Astenia, uupumus  
Tutkimukset Maksan toiminnan parametrien muutokset (transaminaasien ja kolestaasin parametrien nousu), haimaentsyymien muutokset (lipaasin ja amylaasin nousu), eosinofiilien määrän nousu   

*Katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet lisätietoja varten

Mesalatsiinihoidon yhteydessä on ilmoitettu vakavia ihoon kohdistuvia haittavaikutuksia, mukaan lukien yleisoireista eosinofiilistä oireyhtymää (DRESS), Stevens-Johnsonin oireyhtymää (SJS) ja toksista epidermaalista nekrolyysiä (TEN) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Valoherkkyys
Vaikeammista reaktioista on ilmoitettu potilailla, joilla on aiempi ihosairaus, kuten atooppinen ihotulehdus tai atooppinen ihottuma.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www-sivusto: www.fimea.fi

Yliannostus

Yliannostuksesta on niukasti tietoja (esimerkiksi itsemurhayritys suurten oraalisten mesalatsiiniannosten yhteydessä), eivätkä ne viittaa munuais- tai maksatoksisuuteen. Spesifistä vastalääkettä ei ole. Hoito on oireenmukaista ja elintoimintoja tukevaa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Suolistotulehdusten lääkkeet; Aminosalisyylihappo ja sitä muistuttavat lääkeaineet, ATC-koodi: A07EC02

Vaikutusmekanismi

Tulehdusta lievittävän vaikutuksen mekanismia ei tunneta. In vitro tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että lipoksigenaasin estolla voi olla osuutta asiaan.

Lääkkeen on myös osoitettu vaikuttavan suolen limakalvon prostaglandiinipitoisuuksiin. Mesalatsiini (5-aminosalisyylihappo eli 5-ASA) saattaa myös siepata reaktiivisia happiradikaaleja.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Suun kautta otettava mesalatsiini vaikuttaa lähinnä paikallisesti suolen limakalvolla. Se vaikuttaa suolen luumenin puolelta myös limakalvon alaiseen kudokseen. Siksi on tärkeää, että mesalatsiini pääsee kulkeutumaan tulehdusalueille. Mesalatsiinin systeemisellä biologisella hyötyosuudella ja plasman lääkeainepitoisuuksilla ei siis ole merkitystä hoitotehon kannalta, mutta ne vaikuttavat valmisteen turvallisuuteen. Salofalk-rakeet ovat enteropäällysteisiä, jotta vaikuttava aine pääsisi halutulle alueelle. Eudragit L -päällysteen ansiosta mesalatsiinin vapautuminen riippuu pH:sta, ja rakeiden matriksirakenne hidastaa lääkkeen vapautumista.

Farmakokinetiikka

Yleistä tietoa mesalatsiinista:

Imeytyminen

Mesalatsiinia imeytyy eniten suolen proksimaalisilta alueilta ja vähiten sen distaalisilta alueilta.

Biotransformaatio

Mesalatsiini metaboloituu sekä presysteemisesti suolen limakalvolla että maksassa farmakologisesti inaktiivisesti N-asetyyli-5-aminosalisyylihapoksi (N-Ac-5-ASA). Asetylaatio ei nähtävästi riipu potilaan asetylaatiofenotyypistä. Osa asetylaatiosta tapahtuu nähtävästi paksusuolen bakteerien vaikutuksesta. Mesalatsiini sitoutuu 43-prosenttisesti ja N-Ac-5-ASA taas 78-prosenttisesti proteiineihin.

Eliminaatio

Mesalatsiini ja sen metaboliitti N-Ac-5-ASA eliminoituvat ulosteeseen (valtaosa), munuaisten kautta (20–50 % riippuen antotavasta, valmistemuodosta ja mesalatsiinin vapautumistavasta) ja sappeen (vähäinen osuus). Munuaisten kautta erittyy lähinnä N-Ac-5-ASAa. Noin 1 % suun kautta otettavasta kokonaismesalatsiiniannoksesta erittyy rintamaitoon, lähinnä N-Ac-5-ASAn muodossa.

Spesifistä tietoa Salofalk-rakeista:

Jakautuminen

Raekoko on noin 1 mm, joten valmiste siirtyy nopeasti mahasta ohutsuoleen.

Farmakoskintigrafian ja farmakokinetiikan yhdistetty tutkimus osoitti, että lääke etenee ileosekaalialueelle noin 3 tunnissa ja nousevaan kooloniin noin 4 tunnissa. Paksusuolen kokonaisläpikulkuaika on noin 20 tuntia. Arviolta noin 80 % annetusta annoksesta kulkeutuu koolonin, sigmasuolen ja peräsuolen alueelle.

Imeytyminen

Mesalatsiinin vapautuminen Salofalk-rakeista alkaa noin 2–3 tunnin viiveellä, ja plasman huippupitoisuudet saavutetaan noin 4–5 tunnissa. Suun kautta otetun mesalatsiinin systeeminen biologinen hyötyosuus on arviolta noin 15–25 %.

Ruokailu viivyttää imeytymistä 1–2 tuntia, mutta ei vaikuta imeytymisnopeuteen eikä imeytyvään määrään.

Eliminaatio

Käytettäessä 500 mg:n mesalatsiiniannoksia kolmesti vuorokaudessa mesalatsiinin ja N-Ac-5-ASAn yhteenlaskettu munuaispuhdistuma oli vakaassa tilassa noin 25 %. Alle 1 % suun kautta otetusta mesalatsiiniannoksesta erittyi kanta-aineen muodossa. Terminaalinen eliminaation puoliintumisaika, joka todettiin, kun Salofalk-rakeita annettiin kolme 500 mg:n kerta-annosta tai kolme 1 000 mg:n kerta-annosta oli 10,5 tuntia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, genotoksisuutta, karsinogeenisuutta (rotta) sekä lisääntymistoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Toistuvaisannosten toksisuutta koskevissa tutkimuksissa, joissa käytettiin suuria suun kautta annettuja mesalatsiiniannoksia, on havaittu munuaistoksisuutta (papillanekroosi ja epiteelivauriot proksimaalisen tubuluksen pars convolutassa tai koko nefronin alueella). Löydöksen kliinistä merkitystä ei tiedetä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Aspartaami (E 951), karmelloosinatrium, mikrokiteinen selluloosa, sitruunahappo, hypromelloosi, magnesiumstearaatti, metakryylihappo–metyylimetakrylaattikopolymeeri (1:1) (Eudragit L 100), metyyliselluloosa, polyakrylaattidispersio, 40 % (Eudragit NE 40 D, jossa 2 % nonoksinoli 100:ta), povidoni K 25, vedetön kolloidinen piidioksidi, simetikoni, sorbiinihappo, talkk, titaanidioksidi (E 171), trietyylisitraatti, vanilliiniaromi (sisältää sakkaroosia)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

4 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

SALOFALK enterodepotrakeet
1500 mg 100 kpl (119,25 €)
3000 mg 30 kpl (73,71 €)

PF-selosteen tieto

Pakkaus: polyesteri/alumiini/polyeteenikalvosta valmistetut annospussit. Yksi Salofalk 1 500 mg annospussi sisältää 2,79 g rakeita. Yksi Salofalk 3 000 mg annospussi sisältää 5,58 g rakeita.

Pakkauskoot: 100 annospussia, joissa Salofalk 1 500 mg rakeita. 30 annospussia, joissa Salofalk 3 000 mg rakeita.

Valmisteen kuvaus:

sauvamaisia tai pyöreitä, harmaanvalkoisia rakeita.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

SALOFALK enterodepotrakeet
1500 mg 100 kpl
3000 mg 30 kpl

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti (208).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

A07EC02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

04.06.2023

Yhteystiedot

VIFOR PHARMA NORDISKA AB
Gustav III:s Boulevard 46
SE-169 73 Solna
Sverige

+46 8 558 066 00
www.viforpharma.se
Info.nordic@viforpharma.com