Vertaa PF-selostetta

VESICARE tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg, 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Vesicare 5 mg kalvopäällysteinen tabletti:
Yksi tabletti sisältää 5 mg solifenasiinisuksinaattia vastaten 3,8 mg solifenasiinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti (107,5 mg)

Vesicare 10 mg kalvopäällysteinen tabletti:
Yksi tabletti sisältää 10 mg solifenasiinisuksinaattia vastaten 7,5 mg solifenasiinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti (102,5 mg)

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Yliaktiivisesta virtsarakosta johtuvan pakkoinkontinenssin ja/tai tihentyneen virtsaamistarpeen ja virtsapakon oireenmukainen hoito.

Annostus ja antotapa

Annostus:
Aikuiset ja vanhukset
Suositusannos on 5 mg solifenasiinisuksinaattia kerran päivässä. Annosta voidaan suurentaa tarvittaessa 10 mg:aan kerran päivässä.

Pediatriset potilaat:
Vesicare-valmisteen turvallisuutta ja tehoa lapsilla ei ole vielä varmistettu. Siksi Vesicare-valmistetta ei pidä käyttää lapsille.

Munuaisten vajaatoimintapotilaat
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen, jos potilaalla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma >30 ml/min). Potilaita, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma ≤ 30 ml/min), tulee hoitaa varoen, ja maksimiannos on 5 mg kerran päivässä (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Maksan vajaatoimintapotilaat
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen potilaille, joilla on lievä maksan vajaatoiminta. Potilaita, joilla on kohtalainen maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pisteet 7 - 9), tulee hoitaa varoen, ja maksimiannos on 5 mg kerran päivässä (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Potentit CYP4503A4 -estäjät
Vesicare-valmisteen enimmäisannos on 5 mg annettaessa samanaikaisesti ketokonatsolia tai terapeuttisin annoksin muita potentteja CYP3A4-estäjiä, esim. ritonaviiri, nelfinaviiri, itrakonatsoli (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Antotapa:
Vesicare otetaan suun kautta. Tabletit tulee niellä kokonaisina nesteen kanssa. Lääke voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman.

Vasta-aiheet

Solifenasiini on vasta-aiheinen potilaille, joilla on virtsaumpi, vaikea gastrointestinaalinen sairaus (mukaan lukien toksinen megakoolon), myasthenia gravis tai ahdaskulmaglaukooma tai joilla näiden tilojen riski on kohonnut.

 • Vaikuttavalle aineelle tai jollekin valmisteen apuaineelle yliherkät potilaat
 • Hemodialyysipotilaat (ks. kohta Farmakokinetiikka)
 • Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat (ks. kohta Farmakokinetiikka)
 • Samanaikainen potentin CYP3A4-estäjän, esim. ketokonatsolin, käyttö potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta tai kohtalainen maksan vajaatoiminta (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Muut tihentyneen virtsaamistarpeen aiheuttavat syyt (sydänvika tai munuaissairaus) tulee selvittää ennen Vesicare-hoidon aloittamista. Mahdollinen virtsatieinfektio on hoidettava asianmukaisesti bakteerilääkkeellä.

Vesicare-valmistetta tulee käyttää varoen seuraavissa tapauksissa:

 • kliinisesti merkitsevä virtsarakon ulosvirtauseste ja virtsaumpiriski
 • gastrointestinaalinen obstruktiivinen häiriö
 • maha-suolikanavan motiliteetin vähenemisriski
 • vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma ≤ 30 ml/min; ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Farmakokinetiikka), ja näillä potilailla maksimiannos on 5 mg
 • kohtalainen maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pisteet 7 - 9, ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Farmakokinetiikka), ja näillä potilailla maksimiannos on 5 mg
 • samanaikainen potentin CYP3A4-estäjän, esim. ketokonatsolin, käyttö (ks. kohta Annostus ja antotapa ja Yhteisvaikutukset)
 • hiatushernia/gastroesofagiaalinen refluksi ja/tai esofagiittia mahdollisesti aiheuttavien tai pahentavien lääkevalmisteiden (kuten bifosfonaattien) samanaikainen käyttö
 • autonominen neuropatia.

QT-ajan pitenemistä ja kääntyvien kärkien kammiotakykardiaa (Torsades de Pointes) on raportoitu potilailla, joilla on tähän liittyviä riskitekijöitä, kuten aiemmin todettu pitkä QT-oireyhtymä sekä hypokalemia.

Turvallisuutta ja tehokkuutta ei ole vielä varmistettu potilailla, joilla detrusor-lihaksen yliaktiivisuuteen on neurogeeninen syy.
Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö ei pidä käyttää tätä valmistetta.

Joillakin solifenasiinisuksinaattia käyttäneillä potilailla on todettu angioedeemaa ja siihen liittyvää hengitysteiden ahtautumista. Jos angioedeemaa ilmenee, solifenasiinisuksinaatin käyttö tulee lopettaa ja aloittaa asianmukainen hoito ja/tai hoitotoimenpiteet.

Joillakin solifenasiinisuksinaattia saaneilla potilailla on todettu anafylaktinen reaktio. Anafylaktisia reaktioita saavilla potilailla solifenaksiinisuksinaatin käyttö tulee lopettaa ja aloittaa asianmukainen hoito ja/tai hoitotoimenpiteet.

Vesicare-valmisteen enimmäisteho voidaan todeta aikaisintaan 4 viikon kuluttua.

Yhteisvaikutukset

Farmakologiset yhteisvaikutukset
Muiden antikolinergisesti vaikuttavien lääkkeiden samanaikainen käyttö saattaa voimistaa terapeuttisia vaikutuksia ja haittavaikutuksia. Vesicare-hoidon lopettamisen jälkeen tulee pitää noin viikon tauko ennen muun antikolinergisen hoidon aloittamista. Kolinergisten reseptoriagonistien samanaikainen käyttö saattaa heikentää solifenasiinin terapeuttista vaikutusta.
Solifenasiini saattaa heikentää maha-suolikanavan motiliteettia stimuloivien lääkkeiden, kuten metoklopramidin ja sisapridin, vaikutusta.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset
In vitro tutkimukset ovat osoittaneet, että terapeuttisina pitoisuuksina solifenasiini ei estä ihmisen maksan mikrosomaalisia entsyymejä, kuten CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 tai 3A4. Siksi on epätodennäköistä, että solifenasiini vaikuttaisi näiden CYP-entsyymien vaikutuksesta metaboloituvien lääkkeiden puhdistumaan.

Muiden lääkeaineiden vaikutukset solifenasiinin farmakokinetiikkaan
Solifenasiini metaboloituu CYP3A4:n vaikutuksesta. Potentin CYP3A4-estäjän, ketokonatsolin (200 mg/vrk) samanaikainen käyttö kaksinkertaisti solifenasiinin AUC-arvon. Annettaessa samanaikaisesti ketokonatsolia 400 mg/vrk solifenasiinin AUC-arvo kolminkertaistui. Siksi Vesicare-valmisteen enimmäisannos on 5 mg annettaessa samanaikaisesti ketokonatsolia tai terapeuttisin annoksin muita potentteja CYP3A4-estäjiä (esim. ritonaviiri, nelfinaviiri, itrakonatsoli)(ks. kohta Annostus ja antotapa).
Solifenasiinin ja potentin CYP3A4-estäjän samanaikainen käyttö on vasta-aiheinen potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta tai keskivaikea maksan vajaatoiminta.

Entsyymi-induktion vaikutuksia solifenasiinin farmakokinetiikkaan ja sen metaboliitteihin eikä myöskään suuren affiniteetin CYP3A4-substraattien vaikutusta solifenasiinin käytön yhteydessä ole tutkittu. Koska solifenasiini metaboloituu CYP3A4:n vaikutuksesta, farmakokineettiset yhteisvaikutukset muiden suuren affiniteetin CYP3A4-substraattien (esim. verapamiili, diltiatseemi) ja CYP3A4-entsyymiä indusoivien lääkkeiden (esim. rifampisiini, fenytoiini, karbamatsepiini) kanssa ovat mahdollisia.

Solifenasiinin vaikutus muiden lääkeaineiden farmakokinetiikkaan
Ehkäisytabletit
Vesicare-valmisteen käytön yhteydessä solifenasiinin ei ole havaittu vaikuttavan yhdistelmäehkäisytablettien (etinyyliestradioli/levonorgestreeli) farmakokinetiikkaan.

Varfariini
Vesicare ei muuttanut R-varfariinin eikä S-varfariinin farmakokinetiikkaa eikä niiden vaikutusta protrombiiniaikaan.

Digoksiini
Vesicare ei vaikuttanut digoksiinin farmakokinetiikkaan.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Solifenasiinihoidon aikana raskaaksi tulleista naisista ei ole kliinisiä tutkimustuloksia. Eläintutkimuksissa ei ole havaittu suoria haittavaikutuksia fertiliteettiin, alkion/sikiönkehitykseen tai synnytykseen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Ihmiseen mahdollisesti kohdistuvia riskejä ei tunneta. Valmistetta tulee määrätä varoen raskaana oleville naisille.

Imetys
Solifenasiinin erittymisestä maitoon ihmisellä ei ole tietoa. Hiirillä solifenasiini ja/tai sen metaboliitit erittyivät maitoon ja aiheuttivat vastasyntyneille poikasille annoksesta riippuen kasvun hidastumista (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Siksi Vesicare-valmisteen käyttöä tulee välttää imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Koska solifenasiini voi muiden antikolinergisten aineiden tavoin aiheuttaa näön hämärtymistä ja harvoin uneliaisuutta ja väsymystä (ks. kohta Haittavaikutukset), ajokyky ja koneiden käyttökyky voi heikentyä.

Haittavaikutukset

Yhteenveto haittavaikutusprofiilista
Solifenasiinin farmakologisen vaikutuksen vuoksi Vesicare saattaa aiheuttaa antikolinergisiä haittavaikutuksia, jotka ovat (yleensä) lieviä tai kohtalaisia. Antikolinergisten haittavaikutusten esiintymistiheys on annosriippuvainen.
Vesicare-valmisteen käytön yhteydessä useimmin ilmoitettu haittavaikutus oli suun kuivuminen. Sitä esiintyi 11 %:lla potilaista, jotka saivat 5 mg kerran päivässä, 22 %:lla potilaista, jotka saivat 10 mg kerran päivässä, ja 4 %:lla potilaista, jotka saivat plaseboa. Suun kuivuminen oli yleensä lievää ja johti vain satunnaisesti hoidon keskeyttämiseen. Yleisesti ottaen hoitomyöntyvyys oli erittäin hyvä (noin 99 %), ja noin 90 % potilaista, jotka saivat Vesicare-valmistetta, jatkoi 12 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa loppuun asti.

Taulukkoyhteenveto haittavaikutuksista
Haittavaikutukset on luokiteltu seuraavasti:
hyvin yleiset ≥ 1/10
yleiset ≥ 1/100, < 1/10
melko harvinaiset ≥1/1000, < 1/100
harvinaiset ≥ 1/10 000, < 1/1000
hyvin harvinaiset < 1/10 000
tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Infektiot
Melko harvinaisetVirtsatieinfektio, kystiitti
Immuunijärjestelmä
TuntematonAnafylaktinen reaktio*
Aineenvaihdunta ja ravitsemus
TuntematonVähentynyt ruokahalu*, hyperkalemia*
Psyykkiset häiriöt
Hyvin harvinaisetHallusinaatiot*, sekavuus*
TuntematonDelirium*
Hermosto
Melko harvinaisetUneliaisuus, makuhäiriöt
Hyvin harvinaisetHeitehuimaus*, päänsärky*
Silmät
YleisetNäön hämärtyminen
Melko harvinaisetSilmien kuivuminen
TuntematonGlaukooma*
Sydän
TuntematonTorsades de Pointes*, pidentynyt QT-aika EKG:ssa*, eteisvärinä*, sydämentykytys*, takykardia*
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Melko harvinaisetNenän kuivuminen
TuntematonDysfonia*
Ruoansulatuselimistö
Hyvin yleisetSuun kuivuminen
YleisetUmmetus, pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, vatsakipu
Melko harvinaisetGestroesofageaalinen refluksitauti, kurkun kuivuminen
HarvinaisetPaksusuolen obstruktio, ulosteen pakkautuminen peräsuoleen, oksentelu*
TuntematonSuolen tukkeuma*, vatsavaivat*
Maksa ja sappi
TuntematonMaksan toimintahäiriö*, Poikkeavat maksan toimintakokeiden tulokset*
Iho ja ihonalainen kudos
Melko harvinaisetIhon kuivuminen
HarvinaisetKutina*, ihottuma*
Hyvin harvinaisetMonimuotoinen punavihoittuma*, urtikaria*, angioedeema
TuntematonHilseilevä ihottuma*
Luusto, lihakset ja sidekudos
TuntematonLihasheikkous*
Munuaiset ja virtsatiet
Melko harvinaisetVirtsaamisvaikeudet
HarvinaisetVirtsaumpi
TuntematonMunuaistoiminnan heikkeneminen*
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Melko harvinaisetVäsymys, perifeerinen turvotus
* todettu markkinoille tulon jälkeen

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Yliannostus

Oireet
Solifenasiinisuksinaattiyliannos saattaa aiheuttaa vakavia antikolinergisiä vaikutuksia. Suurin yksittäiselle potilaalle vahingossa annettu solifenasiinisuksinaattiannos oli 280 mg annettuna viiden tunnin aikana. Tästä aiheutui mielentilamuutoksia, jotka eivät vaatineet sairaalahoitoa.

Hoito
Solifenasiinisuksinaatin yliannostustapauksessa potilaalle on annettava lääkehiiltä. Vatsahuuhtelusta on hyötyä, jos se tehdään tunnin kuluessa, mutta potilasta ei tule oksennuttaa.

Kuten muidenkin antikolinergisten aineiden kohdalla, yliannostusoireita voidaan hoitaa seuraavasti:

 • Vaikeat sentraaliset antikolinergiset vaikutukset, kuten hallusinaatiot tai voimakas kiihottuneisuus: hoidetaan fysostigmiinilla tai karbakolilla.
 • Kouristukset tai voimakas kiihottuneisuus: hoidetaan bentsodiatsepiineilla.
 • Hengitysvajaus: hoidetaan avustamalla hengitystä.
 • Takykardia: hoidetaan beetasalpaajalla.
 • Virtsaumpi: hoidetaan katetroimalla.
 • Mydriaasi: hoidetaan pilokarpiinisilmätipoilla ja/tai siirtämällä potilas pimeään huoneeseen.

Kuten muidenkin muskariinireseptorien antagonistien kohdalla, yliannostustapauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota potilaisiin, joilla QT-aika on pidentynyt (esim. hypokalemiaa ja bradykardiaa sairastavat ja QT-väliä pidentäviä lääkevalmisteita samanaikaisesti käyttävät) ja joilla on aiemmin todettu sydänsairaus (sydänlihaksen hapenpuute, rytmihäiriöt, kongestiivinen sydämen vajaatoiminta).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Virtsatiespasmolyytit, ATC-koodi: G04BD08.

Vaikutusmekanismi
Solifenasiini on kilpaileva, spesifinen kolinergisten reseptorien antagonisti.
Virtsarakon hermotus tapahtuu parasympaattisten kolinergisten hermojen kautta. Asetyylikoliini supistaa detrusorin sileää lihasta muskariinireseptorien kautta, joista tärkeimpänä M3-alatyyppi. Farmakologiset tutkimukset in vitro ja in vivo osoittavat, että solifenasiini on muskariini-M3-alatyypin reseptorin kilpaileva estäjä. Lisäksi solifenasiinin todettiin olevan spesifinen muskariinireseptorien antagonisti, jolla on vähän tai ei lainkaan vaikutusta muihin tutkittuihin reseptoreihin ja ionikanaviin.

Farmakodynaamiset vaikutukset
Vesicare-valmisteen käyttöä annostasolla 5 mg ja 10 mg tutkittiin useissa kaksoissokkoutetuissa, satunnaistetuissa, kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa miehillä ja naisilla, joilla oli yliaktiivinen rakko.

Kuten alla olevasta taulukosta nähdään, sekä 5 mg että 10 mg annoksilla Vesicare-valmistetta saatiin aikaan tilastollisesti merkitsevä paraneminen ensisijaisissa ja toissijaisissa lopputapahtumissa plaseboon verrattuna. Valmisteen teho alkoi viikon sisällä hoidon aloittamisesta, ja stabilisoitui 12 viikon aikana. Avoimessa pitkäaikaistutkimuksessa osoitettiin, että valmisteen teho pysyi samana vähintään 12 kuukauden ajan. 12 viikon hoidon jälkeen oireet olivat hävinneet noin 50 %:lla potilaista, joilla oli ollut inkontinenssi ennen hoidon aloittamista, ja lisäksi 35 %:lla potilaista virtsaamistiheys väheni alle 8 virtsaamiskertaan päivässä. Yliaktiivisen rakon oireiden hoito myös vaikutti myönteisesti useisiin elämänlaadun mittareihin, kuten koettuun yleiseen terveydentilaan, inkontinenssin vaikutukseen, roolirajoituksiin, fyysisiin ja sosiaalisiin rajoituksiin, tunnetiloihin, oireiden vaikeusasteeseen, vaikeusasteiden mittareihin ja uneen/energisyyteen.

Tulokset (yhdistetyt tiedot) neljästä kontrolloidusta vaiheen 3 tutkimuksesta, joissa hoito kesti 12 viikkoa

 PlaseboVesicare 5 mg kerran päivässäVesicare 10 mg
kerran päivässä
Tolterodiini 2 mg
kahdesti päivässä
Virtsaamiskertojen määrä/24 h
Keskimääräinen lähtötaso11,912,111,912,1
Keskimääräinen väheneminen lähtötasosta1,42,32,71,9
muutos (%) lähtötasosta(12 %)(19 %)(23 %)(16 %)
n11385521158250
p-arvo* < 0,001< 0,0010,004
Virtsapakkokertojen määrä/24 h
Keskimääräinen lähtötaso6,35,96,25,4
Keskimääräinen väheneminen lähtötasosta2,02,93,42,1
muutos (%) lähtötasosta(32 %)(49 %)(55 %)(39 %)
n11245481151250
p-arvo* < 0,001< 0,0010,031
Inkontinenssikertojen määrä/24 h
Keskimääräinen lähtötaso2,92,62,92,3
Keskimääräinen väheneminen lähtötasosta1,11,51,81,1
muutos (%) lähtötasosta(38 %)(58 %)(62 %)(48 %)
n781314778157
p-arvo* < 0,001< 0,0010,009
Nokturiakertojen määrä/24 h
Keskimääräinen lähtötaso1,82,01,81,9
Keskimääräinen väheneminen lähtötasosta0,40,60,60,5
muutos (%) lähtötasosta(22 %)(30 %)(33 %)(26 %)
n10054941035232
p-arvo* 0,025< 0,0010,199
Virtsan määrä
Keskimääräinen lähtötaso166 ml146 ml163 ml147 ml
Keskimääräinen lisääntyminen lähtötasosta9 ml32 ml43 ml24 ml
muutos (%) lähtötasosta(5 %)(21 %)(26 %)(16 %)
n11355521156250
p-arvo* < 0,001< 0,001< 0,001
Käytettyjen siteiden määrä/24 h
Keskimääräinen lähtötaso3,02,82,72,7
Keskimääräinen väheneminen lähtötasosta0,81,31,31,0
muutos (%) lähtötasosta(27 %)(46 %)(48 %)(37 %)
n238236242250
p-arvo* < 0,001< 0,0010,010
Huom: Neljässä tutkimuksessa käytettiin Vesicare 10 mg:n annosta sekä plaseboa. Kahdessa tutkimuksessa neljästä käytettiin myös Vesicare 5 mg:n annosta ja yhdessä tutkimuksessa annettiin tolterodiinia 2 mg kahdesti päivässä.
Kaikissa tutkimuksissa ei arvioitu kaikkia parametrejä ja hoitoryhmiä. Siksi esitetyissä potilasmäärissä voi olla eroja parametrien ja hoitoryhmien välillä.
* P-arvo plaseboon verrattuna

Farmakokinetiikka


Imeytyminen
Vesicare-tablettien oton jälkeen solifenasiinin huippupitoisuudet plasmassa (Cmax) saavutetaan 3-8 tunnissa. Tmax ei riipu annoksesta. Cmax ja AUC-arvo suurenevat suhteessa annokseen, kun annos on 5-40 mg. Absoluuttinen biologinen hyötyosuus on noin 90 %.
Ruuan nauttiminen ei vaikuta solifenasiinin Cmax-arvoon eikä AUC-arvoon.

Jakautuminen
Laskimonsisäisen annon jälkeen solifenasiinin ilmeinen jakaantumistilavuus on noin 600 l. Solifenasiini sitoutuu suuressa määrin (noin 98 %) plasman proteiineihin, pääasiassa happamaan α1-glykoproteiiniin.

Biotransformaatio
Solifenasiini metaboloituu pääasiassa maksassa erityisesti sytokromi P450 3A4:n (CYP3A4) vaikutuksesta. On myös vaihtoehtoisia metaboliareittejä, jotka saattavat osallistua solifenasiinin metaboliaan. Solifenasiinin systeeminen puhdistuma on noin 9,5 l/h ja terminaalinen puoliintumisaika 45-68 tuntia. Suun kautta tapahtuvan annon jälkeen plasmassa on todettu solifenasiinin lisäksi yksi farmakologisesti aktiivinen metaboliitti (4R-hydroksisolifenasiini) ja kolme ei-aktiivista metaboliittia (N-glukuronidi-, N-oksidi- ja 4R-hydroksi-N-oksidimetaboliitit).

Eliminaatio
Kun suun kautta annettiin 10 mg [14C-merkittyä] solifenasiinia, noin 70 % radioaktiivisuudesta mitattiin virtsasta ja 23 % ulosteesta 26 vuorokauden aikana. Noin 11 % radioaktiivisesti merkitystä lääkeaineesta erittyi virtsaan muuttumattomassa muodossa, 18 % N-oksidimetaboliittina, 9 % 4R-hydroksi-N-oksidimetaboliittina ja 8 % 4R-hydroksimetaboliittina (aktiivinen metaboliitti).

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus
Farmakokinetiikka on lineaarinen terapeuttisella annosalueella.

Muut erityisryhmät
Ikä
Annoksen muuttaminen potilaan iän perusteella ei ole tarpeen. Vanhuksilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että altistus solifenasiinille (AUC-arvo) solifenasiinisuksinaatin annon jälkeen (5 mg ja 10 mg kerran päivässä) oli samankaltainen terveillä vanhuksilla (65 - 80-vuotiailla) ja terveillä nuoremmilla potilailla (alle 55-vuotiailla). Keskimääräinen imeytymisnopeus ( tmax) oli vanhuksilla hieman hitaampi ja terminaalinen puoliintumisaika noin 20 % pidempi. Näiden vähäisten erojen ei katsota olevan kliinisesti merkitseviä.

Solifenasiinin farmakokinetiikkaa ei ole vahvistettu lapsilla tai nuorilla.

Sukupuoli
Sukupuoli ei vaikuta solifenasiinin farmakokinetiikkaan.

Rotu
Rotu ei vaikuta solifenasiinin farmakokinetiikkaan.

Munuaisten vajaatoiminta
Solifenasiinin AUC-arvo ja Cmax eivät olleet merkitsevästi erilaisia potilailla, joilla oli lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta, ja terveillä vapaaehtoisilla. Potilailla, joilla oli vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma ≤ 30 ml/min) solifenasiinialtistus oli merkitsevästi suurempi kuin verrokeilla (Cmax noin 30 %, AUC-arvo yli 100 % ja t½ yli 60 % suurempi). Kreatiniinipuhdistuman ja solifenasiinipuhdistuman välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä suhde.
Farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu hemodialyysihoitoa saavilla potilailla.

Maksan vajaatoiminta: Potilailla, joilla on kohtalainen maksan vajaatoiminta (Child-Pugh-pisteet 7 - 9), Cmax ei muutu, AUC-arvo suurenee 60 %:lla ja t½ kaksinkertaistuu. Solifenasiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tiedot tavanomaisista turvallisuusfarmakologisista tutkimuksista, toistuvaisannostutkimuksista, fertiliteettiä sekä alkion/sikiön kehitystä koskevista tutkimuksista sekä genotoksisuus- ja karsinogeenisuustutkimuksista eivät paljasta erityistä vaaraa ihmisille. Hiirillä tehdyissä pre- ja postnataalista kehitystä selvittävissä tutkimuksissa emon solifenasiinihoito imetyksen aikana vähensi - annoksesta riippuen - eloonjääneiden poikasten määrää, alensi poikasten painoa ja hidasti fyysistä kehitystä merkitsevästi.
Annoksesta riippuvaa lisääntynyttä kuolleisuutta – ilman edeltäviä kliinisiä merkkejä - todettiin nuorilla hiirillä, joita hoidettiin 10. tai 21. päivästä syntymän jälkeen käyttäen annoksia, joilla saavutettiin farmakologinen teho. Molemmissa ryhmissä kuolleisuus oli suurempi kuin aikuisilla hiirillä. Nuorilla hiirillä, joita hoidettiin postnataalisesti 10. päivästä alkaen, plasman lääkeainealtistus oli suurempi kuin aikuisilla hiirillä. Päivästä 21 lähtien systeeminen altistus oli samaa luokkaa kuin aikuisilla hiirillä. Nuorten hiirten lisääntyneen kuolleisuuden aiheuttamia kliinisiä seuraamuksia ei tunneta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin
Maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste
Makrogoli 8000, talkki, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172) (Vesicare 5 mg), punainen rautaoksidi (E172) (Vesicare 10 mg).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Nämä lääkevalmisteet eivät vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

VESICARE tabletti, kalvopäällysteinen
5 mg 30 fol (45,87 €), 90 fol (118,97 €)
10 mg 30 fol (50,80 €), 90 fol (131,90 €)

PF-selosteen tieto

30 ja 90 tablettia (PVC/Al-läpipainopakkaus).

Valmisteen kuvaus:

Pyöreä, vaaleankeltainen (5 mg) tai vaaleanpunainen (10 mg) tabletti, jossa toisella puolella logo ja merkintä "150" (5 mg) tai "151" (10 mg).

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

VESICARE tabletti, kalvopäällysteinen
5 mg 30 fol, 90 fol
10 mg 30 fol, 90 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G04BD08

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.08.2021

Yhteystiedot

ASTELLAS PHARMA
Hatsinanpuisto 8
02600 Espoo


09 8560 6000
www.astellas.fi