Vertaa PF-selostetta

ROZEX emulsiovoide 0,75 %, geeli 0,75 %

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Metronidatsoli 7,5 mg/g (0,75 %)
Apuaineet: Geeli: propyleeniglykoli, metyyliparahydroksibentsoaatti, propyyliparahydroksibentsoaatti.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Geeli ja emulsiovoide.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Rosaceaan liittyvien eryteeman, tulehduksellisten papuloiden ja pustuloiden hoitoon.

Annostus ja antotapa

Rozex tulee levittää ohuena kerroksena ihottuma-alueelle kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla. Hoidettavat alueet on pestävä miedolla puhdistusaineella ennen Rozexin levittämistä. Potilaat voivat käyttää Rozexin levittämisen jälkeen kosmeettisia aineita, joilla ei ole komedogeenisia eikä astringoivia ominaisuuksia.

Iäkkäät
Annostusta ei tarvitse sovittaa iäkkäitä potilaita hoidettaessa.

Pediatriset potilaat
Rozexia ei suositella käytettäväksi lapsilla, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Keskimääräinen hoitoaika on 3-4 kuukautta. Suositeltua hoitoaikaa ei tulisi ylittää. Jos hoidosta on kuitenkin havaittu olevan selvää hyötyä, hoitava lääkäri voi harkita hoidon jatkamista vielä 3-4 kuukauden ajan tilan vaikeusasteesta riippuen. Kliinisissä tutkimuksissa metronidatsolia on annettu paikallisesti rosacean hoitoon enintään 2 vuoden ajan. Ellei selvää kliinistä paranemista ole havaittavissa, hoito on lopetettava.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Valmisteen joutumista silmiin tai limakalvoille on vältettävä. Mikäli ärsytysoireita esiintyy, potilasta on kehotettava käyttämään Rozexia harvemmin tai keskeyttämään sen käyttö joksikin aikaa ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

Altistusta UV-säteilylle (auringonotto, solarium, aurinkolamppu) pitäisi välttää metronidatsolihoidon aikana. UV-säteily muuttaa metronidatsolin inaktiiviksi metaboliitiksi, joten sen teho heikkenee huomattavasti. Kliinisissä tutkimuksissa ei ole ilmoitettu metronidatsolin käyttöön liittyviä fototoksisia haittavaikutuksia.

Metronidatsoli on nitroimidatsoli, ja sitä tulisi käyttää varoen, mikäli potilaalla havaitaan tai hänellä on aikaisemmin todettu verenkuvan muutos.

Lääkeaineen tarpeetonta ja pitkäaikaista käyttöä on vältettävä. Joissakin tutkimuksissa on saatu viitteitä metronidatsolin karsinogeenisuudesta tietyillä eläinlajeilla. Tähän mennessä ei ole todettu karsinogeenisia vaikutuksia ihmisellä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Rozex-geeli sisältää propyleeniglykolia, joka saattaa aiheuttaa ihoäsytystä. Rozex-geeli sisältää myös metyyliparahydroksibentsoaattia ja propyyliparahydroksibentsoaattia, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutukset systeemisesti vaikuttavien lääkeaineiden kanssa ovat epätodennäköisiä, sillä metronidatsolin imeytyminen on vähäistä Rozexin kutaanisen käytön jälkeen.

Disulfiraamin kaltainen reaktio on kuitenkin havaittu pienellä osalla potilaista, jotka ovat käyttäneet samanaikaisesti oraalista metronidatsolia ja alkoholia.

Oraalisesti annetun metronidatsolin on raportoitu myös tehostavan varfariinin ja muiden kumariiniantikoagulanttien vaikutusta, mikä pidentää protrombiiniaikaa. Paikallisesti käytettävän metronidatsolin vaikutusta protrombiiniaikaan ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Rozexin käytöstä ei toistaiseksi ole kokemusta raskaana olevien potilaiden hoidossa. Jos metronidatsolia annetaan oraalisesti, se läpäisee istukan ja siirtyy nopeasti sikiön verenkiertoon. Sikiötoksisuutta ei havaittu, kun metronidatsolia annettiin oraalisesti joko rotille tai hiirille. Koska eläimillä tehdyt lisääntymistutkimukset eivät kuitenkaan aina ennusta vastetta ihmisellä ja koska on osoitettu, että oraalinen metronidatsolihoito on karsinogeeninen joillakin jyrsijöillä, tätä valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana vain, jos se on selvästi tarpeen.

Imetys
Oraalisen annon jälkeen metronidatsoli erittyy äidinmaitoon samanlaisina pitoisuuksina kuin mitä pitoisuudet ovat plasmassa. Vaikka pitoisuudet veressä ovat merkitsevästi pienemmät iholle levitettävän Rozexin kuin oraalisen metronidatsolin jälkeen, imettäviä äitejä hoidettaessa on arvioitava hoidon tärkeys äidille ja päätettävä, lopetetaanko imettäminen vai lääkkeen käyttö.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Farmakodynaamisen profiilin ja kliinisen kokemuksen perusteella vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole.

Haittavaikutukset

Seuraavia spontaaneja haittavaikutuksia on raportoitu ja ne on luokiteltu elinryhmittäin ja esiintyvyyden mukaan seuraavasti:

Elinryhmä

Esiintyvyys

Haittavaikutus

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Kuiva iho, punoitus, kutina, epämiellyttävät tuntemukset iholla (kuumotus, kipu/pistely iholla), ihon ärsytys, ruusufinnin paheneminen

Tuntematon

Kosketusihottuma, kasvojen turvotus, ihon hilseily

Hermosto

Melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100)

Tuntoaistin aleneminen, tuntoharha, makuhäiriö (metallin maku)

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100)

Pahoinvointi

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www.fimea.fi

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu ihmisellä. Lyhytaikaisissa toksisuustutkimuksissa rotille annettiin oraalisesti paikalliseen käyttöön tarkoitettua lääkemuotoa, joka sisälsi painoyksikköinä 0,75 % metronidatsolia, eikä toksisia vaikutuksia esiintynyt annoksen ollessa enintään 5 g valmista tuotetta painokiloa kohti. Tämä annos vastaa 72 kg painavalla aikuisella 12:n 30 g:n Rozex-putkilon sisältöä ja 12 kg painavalla lapsella kahden 30 g:n putkilon sisältöä otettuna oraalisesti.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä, ATC-koodi: D06BX01.
Metronidatsolilla on antibakteerisia ja antiprototsooisia vaikutuksia hyvin monia patogeeneja vastaan. Metronidatsolin vaikutusmekanismia rosacean hoidossa ei tunneta, mutta käytettävissä olevat farmakologiset tiedot viittaavat siihen, että teho perustuu antibakteeriseen ja/tai anti-inflammatoriseen vaikutukseen.

Farmakokinetiikka

Kun Rozex-geeliä tai -emulsiovoidetta levitettiin 12 terveen koehenkilön kasvojen iholle paikallisena 1 gramman kerta-annoksena, metronidatsolin maksimipitoisuuksien keskiarvo seerumissa oli geelillä 29,1 ng/ml (vaihteluväli: 19,1-42,7 ng/ml) ja emulsiovoiteella 32,9 ng/ml (vaihteluväli: 14,8-54,4 ng/ml). Tämä on alle 0,5 % yhden oraalisesti annetun 250 mg:n metronidatsolitabletin jälkeen mitattujen metronidatsolin maksimipitoisuuksien keskiarvosta seerumissa samoilla koehenkilöillä (keskiarvo Cmax = 7248 ng/ml, vaihteluväli: 4270-13970 ng/ml). Metronidatsolin Tlag- ja Tmax-arvot olivat paikallisesti käytetyn formulaation jälkeen merkitsevästi suuremmat (p < 0,05) kuin oraalisen annostelun jälkeen. Oraaliseen tablettimuotoon verrattuna Tmax-keskiarvo saavutettiin geeli- ja emulsiovoidemuodoilla 7,0 tuntia myöhemmin (95 %:n luottamusväli: 2,7-11,3 tuntia).

Hydroksimetaboliitin (2-hydroksimetyylimetronidatsoli) Cmax-arvo oli 250 mg:n oraalisen annoksen jälkeen 626-1788 ng/ml, ja se saavutettiin 4-12 tunnin kuluessa. Rozex-geelin tai -emulsiovoiteen paikallisen annon jälkeen hydroksimetaboliitin pitoisuus seerumissa jäi määritysrajan alapuolelle (< 9,6 ng/ml) useimpina mittausajankohtina. Hydroksimetaboliitin Cmax oli geelin tai emulsiovoiteen paikallisen käytön jälkeen määritysrajan alapuolella tai enintään 17,6 ng/ml.

Paikallisesti annetun 1 g:n metronidatsoliannoksen aikaansaama altistus [aika-pitoisuuskäyrän alle jäävä pinta-ala (AUC)] oli 1,2 % (keskiarvo = 912,7 ng/h/ml) metronidatsolin oraalisen 250 mg:n kerta-annoksen AUC-arvosta (noin 67207 ng/h/ml).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Primaarista ihoärsytystä ei todettu, kun kaniineille annettiin Rozexia 24 tunnin kerta-annoksena naarmutetulle ja terveelle iholle okkluusiota käyttäen.

Metronidatsolilla on todettu mutageenisia vaikutuksia useissa bakteerianalyysijärjestelmissä invitro. In vivo metronidatsoli ei aiheuttanut mikrotumien muodostumista luuytimen polykromaattisissa erytrosyyteissä hiirillä, jotka saivat valmistetta intraperitoneaalisesti injektiona. Kromosomimuutosten lisääntymistä on raportoitu Crohnin tautia sairastavilla henkilöillä, joita on hoidettu 200-1200 mg/päivä metronidatsoliannoksilla 1-24 kuukauden ajan. Vaikka suurin osa näistä tutkimuksista osoitti, että metronidatsoli voi aiheuttaa mutaatioita, näin ei kuitenkaan pitäisi tapahtua hyvin hengittävissä nisäkkäiden soluissa, joiden aerobinen tila on normaali.

Oraalisesti annetun metronidatsolin karsinogeenisuutta on tutkittu rotilla, hiirillä ja hamstereilla. Nämä tutkimukset osoittivat, että oraalinen metronidatsoli lisää keuhkokasvaimien esiintymistä hiirillä ja mahdollisesti muita kasvaimia, kuten maksakasvaimia, rotilla. Sen sijaan kahdessa hamstereilla tehdyssä elinikäisessä karsinogeenisuustutkimuksessa saatiin negatiivinen tulos. Lisäksi yhdessä tutkimuksessa todettiin merkitsevää UV-valolla aiheutettujen ihokasvainten lisääntymistä karvattomilla hiirillä, joille oli annettu metronidatsolia intraperitoneaalisesti (15 mikrog painokiloa kohti päivässä 28 viikon ajan).

Näiden tulosten merkitys on epäselvä metronidatsolin paikalliselle käytölle rosacean hoidossa, eikä useiden vuosikymmenien systeemisen käytön aikana ole raportoitu havaintoja metronidatsolin mahdollisesta karsinogeenisesta vaikutuksesta ihmisillä. Vaikka näiden tulosten merkitys ihmiselle on epäselvä, potilaita olisi kehotettava välttämään metronidatsoligeelillä tai -emulsiovoiteella hoidettujen ihoalueiden liiallista altistamista auringonvalolle tai muulle UV-säteilylle, kuten solariumille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Geeli: Karbomeeri 940, propyleeniglykoli, dinatriumedetaatti, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti (E216), natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Emulsiovoide: Bentsyylialkoholi, isopropyylipalmitaatti, glyseroli, sorbitoli 70 % (kiteytymätön), emulsioiva vaha, maitohappo ja/tai natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ROZEX emulsiovoide
0,75 % 50 g (15,27 €)
ROZEX geeli
0,75 % 50 g (15,27 €)

Itsehoito

ROZEX emulsiovoide
0,75 % 30 g (18,10 €)
ROZEX geeli
0,75 % 30 g (18,10 €)

PF-selosteen tieto

Rozex-geeli ja -emulsiovoide on pakattu 30 g:n tai 50 g:n kokoonpainuvaan alumiiniputkiloon, joka on suljettu polypropyleenikierrekorkilla; pahvipakkauksessa.

Valmisteen kuvaus:

Geeli: Väritön tai hieman kellertävä homogeeninen geeli, joka saattaa muuttua hieman ruskehtavaksi ajan kuluessa.
Emulsiovoide: Valkoinen, kiiltävä öljy/vesi-emulsiovoide.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

ROZEX emulsiovoide
0,75 % 50 g

  • Peruskorvaus (40 %).

ROZEX emulsiovoide
0,75 % 30 g
ROZEX geeli
0,75 % 30 g, 50 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D06BX01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

12.02.2015

Yhteystiedot

GALDERMA NORDIC AB
Seminariegatan 21
SE-752 28 Uppsala
Sverige

+46 18 444 0330
www.galdermanordic.com
nordic@galderma.com