Vertaa PF-selostetta

RETAFER depottabletti 50 mg, 100 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

50 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää kuivattua rauta(II)sulfaattia vastaten 50 mg Fe2+.

100 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää kuivattua rauta(II)sulfaattia vastaten 100 mg Fe2+.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: sakkaroosi.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depottabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Raudanpuutteen ehkäisy ja hoito.

Annostus ja antotapa

Annostus

50 mg tabletti: Yli 12-vuotiaille ja aikuisille raudanpuutteen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon 1 tabletti 1–2 kertaa vrk:ssa. Raskauden aikana 1 tabletti 1–2 kertaa vrk:ssa.

100 mg tabletti: Aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille raudanpuutteen ehkäisyyn 1 tabletti vrk:ssa ja raudanpuuteanemian hoitoon 1 tabletti 1–2 kertaa vrk:ssa. Raskauden aikana 1 tabletti 1–2 kertaa vrk:ssa.

On suositeltavaa, että terveydenhuollon ammattilainen aloittaa hoidon ja seuraa sitä, jos potilas on alle 18-vuotias, jos potilas on iäkäs tai jos potilas on raskaana tai imettää (ks. kohdat Vasta-aiheet, Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Raskaus ja imetys).

Pediatriset potilaat

50 mg tabletti: 6–12-vuotiaille lapsille raudanpuutteen ehkäisyyn 1 tabletti päivässä ja raudanpuuteanemian hoitoon 1 tabletti 1–2 kertaa vrk:ssa.

Hoidon suositeltava kesto raudanpuuteanemiassa

Hoidon kesto riippuu raudanpuutoksen vaikeusasteesta. Hoitoa jatketaan yleensä niin kauan, että hemoglobiiniarvo normaalistuu ja tämän jälkeen vielä 3–6 kuukautta, jotta elimistön rautavarastot täydentyvät.

Antotapa

Tabletteja ei saa imeskellä, pureskella tai pitää suussa, vaan ne on nieltävä kokonaisina veden kanssa.

Tabletit otetaan ennen ruokailua tai ruokailun aikana sen mukaan, miten ruuansulatuskanava sietää niitä.

Tabletit suositellaan otettavaksi aterioiden välissä, koska ruoka vähentää raudan imeytymistä. Mikäli ilmenee ruuansulatuskanavan ärsytystä, voidaan tabletit ottaa myös aterian yhteydessä.

Vasta-aiheet

  • Hemokromatoosi
  • Hemosideroosi
  • Krooninen hemolyysi
  • Sideroblastinen anemia, lyijyanemia, talassemia ja anemian muodot, jotka ovat seurausta muista hemoglobinopatioista.
  • Esofagusstriktuura ja/tai tukkeumaa aiheuttavat muutokset ruoansulatuskanavassa.
  • Toistuvat verensiirrot muiden kuin raudanpuute- tai vuotoanemioiden hoidossa
  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ärsytys, eroosio, haavaumat, verenvuodot ja ahtaumat ruoansulatuskanavassa ovat mahdollisia, etenkin, jos tabletti jää kiinni ruoansulatuskanavan yläosaan.

Retaferia on käytettävä varoen potilailla, joilla on nielemisvaikeuksia. Suun haavaumien ja hampaiden värjäytymisriskin vuoksi tabletteja ei saa imeskellä, pureskella tai pitää suussa, vaan ne on nieltävä kokonaisina veden kanssa.

Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on maha-suolikanavan sairaus kuten tulehduksellinen suolistosairaus, divertikuliitti, gastriitti tai mahan tai suoliston haava.

Parenteraalisia ja oraalisia rautavalmisteita ei pidä käyttää samanaikaisesti.

Raudanpuutteen ja anemian syy pitää selvittää huolellisesti etenkin, jos kyseessä on lapsi tai iäkäs potilas (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Vasta-aiheet).

Rautahoidon aikana saattaa esiintyä hampaiden värjääntymistä. Värjäytymät saattavat poistua hoidon päätyttyä itsestään, valkaisevaa hammastahnaa käyttäen, tai hammaslääkäri voi valkaista hampaat.

Rautasulfaattitablettien aspiraatio voi aiheuttaa keuhkoputken limakalvon nekroosia, joka voi aiheuttaa yskimistä, veriysköksiä, keuhkoputken ahtaumaa ja/tai keuhkoinfektion (vaikka aspiraatio olisi tapahtunut päiviä tai kuukausia ennen näiden oireiden ilmaantumista). Iäkkäitä potilaita ja potilaita, joilla on nielemisvaikeuksia, tulisi hoitaa rautasulfaattitableteilla vasta, kun yksittäisen potilaan riski aspiraatioon on huolellisesti arvioitu. Vaihtoehtoisia lääkemuotoja on harkittava. Potilaan on hakeuduttava lääkäriin, jos epäillään tabletin aspiraatiota.

Tämä lääke sisältää sakkaroosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin puutos, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Pediatriset potilaat

Rautavalmisteiden yliannostus voi aiheuttaa lapsilla rautamyrkytyksen, joten Retafer-tabletit tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.

Yhteisvaikutukset

Rautavalmisteet vähentävät tetrasykliinien imeytymistä suolistossa. Lääkkeiden oton välisen ajan tulee olla vähintään 2 tuntia. Rautavalmisteet estävät doksisykliinin enterohepaattista kiertoa, joten rautavalmisteita ei suositella käytettäviksi doksisykliinikuurien aikana.

Rautavalmisteet voivat vähentää metyylidopan oraalista hyötyosuutta. Yhteiskäytössä metyylidopan verenpainetta laskeva vaikutus voi heikentyä.

Rautavalmisteet heikentävät kaptopriilin imeytymistä suolistosta 30–40 %. Lääkkeiden oton välisen ajan tulee olla vähintään 2 tuntia.

Rautavalmisteet vähentävät tyroksiinin imeytymistä suolistosta. Lääkkeiden oton välisen ajan tulee olla vähintään 2 tuntia.

Rautavalmisteiden on todettu vähentävän ainakin ofloksasiinin, siprofloksasiinin, enoksasiinin levofloksasiinin, moksifloksasiinin ja norfloksasiinin imeytymistä. Rautavalmisteiden käyttöä yhdessä näiden antibioottien kanssa tulee välttää.

Rautavalmisteet vähentävät penisillamiinin imeytymistä suolistosta.

Rautavalmisteet heikentävät voimakkaasti mykofenolaattimofetiilin imeytymistä suolistosta ja sen enterohepaattista kiertoa, joten rautavalmisteita ei suositella käytettäväksi mykofenolaattimofetiilihoidon aikana.

Rautaa sisältävät valmisteet voivat vähentää klodronaatin ja risendronaatin imeytymistä, eikä näitä aineita tule ottaa samanaikaisesti.

Rautasulfaattia sisältävät valmisteet ovat vähentäneet levodopan ja karbidopan oraalista hyötyosuutta vastaavasti 50 % ja 75 %. Näiden lääkeaineiden ja rautavalmisteen oton välisen ajan tulee olla niin pitkä kuin mahdollista.

Samanaikainen rautavalmisteiden käyttö voi vähentää entakaponin imeytymistä. Lääkkeiden oton välisen ajan tulee olla vähintään 2–3 tuntia.

Rautavalmisteen ja tulehduskipulääkkeiden yhteiskäyttö saattaa lisätä ruoansulatuskanavan limakalvojen ärsytystä.

Liha sekä ruuassa oleva sitraatti ja askorbiinihappo (C-vitamiini) lisäävät ravinnosta saatavan raudan imeytymistä. Sen sijaan mahan happamuutta vähentävät lääkeaineet, kuten antasidit, H2-salpaajat ja protonipumpun estäjät sekä ravinnossa olevat viljan fytaatti, tanniinit, kananmunien fosfoproteiinit, tee, kahvi, leseet, kaakao, suklaa ja kalsium heikentävät ravinnossa olevan raudan imeytymistä.

Raskaus ja imetys

Valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. On suositeltavaa, että terveydenhuollon ammattilainen aloittaa hoidon ja seuraa sitä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Retafer-valmisteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Rautaa sisältävät valmisteet voivat aiheuttaa ylävatsavaivoja, pahoinvointia, metallin makua suussa, ummetusta ja ripulia. Ärsytys, eroosio, haavaumat, verenvuodot ja ahtaumat ruoansulatuskanavassa ovat mahdollisia, etenkin, jos tabletti jää kiinni ruoansulatuskanavan yläosaan. Ulosteet voivat värjäytyä tummiksi. Harvinaisena haittavaikutuksena rautavalmisteet ovat aiheuttaneet hampaiden värjäytymistä. Haittavaikutusten esiintyvyys on yleensä annosriippuvaista. Yliherkkyysreaktiot valmisteen sisältämille aineille ovat hyvin harvinaisia, mutta mahdollisia. Ihottumaa ja kutinaa on ilmennyt rautavalmisteiden käytön yhteydessä.

Suun kautta otettavien rautavalmisteiden käyttö voi aiheuttaa tummia värjäytymiä mahan tai suoliston limakalvoon (pseudomelanoosi).

Markkinoille tulon jälkeen: Markkinoille tulon jälkeisen valvonnan aikana on ilmoitettu seuraavista haittavaikutuksista. Näiden vaikutusten yleisyyttä ei tunneta (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Ruoansulatuselimistö ja hengityselimet:

Suun haavaumat, jos käyttö on virheellistä ja tabletteja pureskellaan, imeskellään tai pidetään suussa. Iäkkäillä potilailla ja potilailla, joilla on nielemishäiriöitä, voi olla myös ruokatorven leesioiden tai keuhkoputkien nekroosin riski, jos tabletit kulkeutuvat hengitysteihin. Keuhkoputken ahtauma (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet

Myrkytysoireita ovat vatsakipu, oksentelu ja ripuli. Myös suoliston verenvuodot ovat yleisiä. Vakavasta rautamyrkytyksestä voi seurata verenpaineen romahtaminen, rauhattomuutta, sekavuutta ja lopulta kooma, johon liittyy maksavaurio. Oireiden alkamisaika voi vaihdella muutamasta minuutista muutamaan tuntiin yliannoksen nauttimisesta, kriittisin vaihe on yleensä 12–24 tunnin kohdalla. Myrkytys voi jälkiongelmina aiheuttaa ruuansulatuskanavan syöpymiä ja arpiahtautumia.

Tabletit voivat takertua toisiinsa ruoansulatuskanavassa muodostaen kookkaita betsoaareja.

Pediatriset potilaat

Pienillä lapsilla 1–2 g:n rautamäärän nauttiminen saattaa johtaa kuolemaan.

Hoito

Rautamyrkytyksen hoidossa voidaan ensiapuna käyttää antasideja. Lääkehiilestä ei ole rautamyrkytyksen hoidossa hyötyä. Mahantyhjennyksen yhteydessä voidaan vatsalaukkuun jättää 1 %:sta NaHCO3:a sekä deferoksamiinia. Vaikeissa myrkytyksissä voidaan deferoksamiini antaa myös infuusiona tai injektiona lihakseen. Jos potilaalla on anuria, tulee kelatoitu rauta poistaa dialyysillä. Sokin, neste- ja elektrolyyttitasapainon sekä happo-emästasapainon hoidosta tulee huolehtia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Anemialääkkeet; kaksiarvoinen rauta, oraaliset valmisteet, ATC-koodi: B03AA07.

Elimistössä on normaalitilanteessa rautaa varastoituneena miehillä noin 1 g ja naisilla noin 0,5 g. Raudanpuute johtaa anemiaan, jossa punasolut ovat pienentyneet (mikrosytoosi) ja niiden sisältämä hemoglobiinimäärä alentunut (hypokromia). Monipuolinen ravinto takaa yleensä elimistön riittävän raudansaannin. Raudan päivittäinen tarve on 10–30 mg. Raudanpuutos voi johtua paitsi raudan riittämättömästä saannista myös raudan imeytymistä haittaavista tekijöistä. Yksipuolinen maitotuotteiden käyttö voi erityisesti kasvuikäisillä lapsilla aiheuttaa raudanpuutetta. Muita imeytymistä haittaavia tekijöitä voivat olla mm. ruuansulatuskanavan leikkaukset. Raudantarve kasvaa myös raskauden aikana. Raudanpuute voi syntyä myös raudan lisääntyneen menetyksen seurauksena. Naisilla raudantarve kasvaa kuukautisten ja esim. myoomien tai ehkäisykierukan aiheuttaminen vuotohäiriöiden vuoksi.

Farmakokinetiikka

Elimistön rautatasapainoa ylläpidetään pääasiassa säätelemällä sen imeytymistä, raudan erittyminen elimistöstä on suhteellisen vakaata eli n. 1 mg vuorokaudessa. Pääosa tästä määrästä erittyy suolistoon joutuneiden punasolujen sekä sapen ja mukoosan solujen mukana, pieni osa irtoavien ihosolujen ja virtsan kautta. Erittyminen on lisääntynyt mm. verenvuotojen (esim. kuukautisvuotojen) aikana. Raudan imeytyminen riippuu elimistön rautavarastoista ja sitä säädellään suolen limakalvon tasolla rautaa sitovan apoferritiinin avulla. Raudanpuutteessa lääkkeistä imeytyvän raudan hyötyosuus voi olla jopa 90 %, mutta mikäli elimistön rautavarastot ovat täynnä, imeytyminen voi jäädä hyvinkin vähäiseksi. Verenkierrossa rauta kulkee sitoutuneena transferriiniin, josta se luovutetaan kudoksiin esim. hemoglobiinisynteesiä tai varastointia varten.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Oraalisen raudan LD50 hiirellä on vaihdellut välillä 230–1100 mg/kg.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin

Askorbiinihappo

Risiiniöljy, hydrattu

Ammoniometakrylaattikopolymeeri, tyyppi B (Eudragit RS PO)

Metakrylaattihappokopolymeeri 12,5 % (Eudragit S12,5)

Magnesiumstearaatti

Talkki

Kalvopäällyste

Hypromelloosi

Sakkaroosi

Makrogoli 6000

Polysorbaatti 80

Titaanidioksidi (elintarvikeväri, E171)

Punainen rautaoksidi (elintarvikeväri, E172)

Magnesiumstearaatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

RETAFER depottabletti
50 mg 100 kpl (16,12 €)
100 mg 30 fol (6,16 €), 100 fol (16,63 €), 300 kpl (47,58 €)

PF-selosteen tieto

50 mg depottabletti: 100 depottablettia, HPDE-tölkki

100 mg depottabletti: 30 ja 100 depottablettia, PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkaus ja 300 depottablettia, ruskea tyypin III lasitölkki.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

50 mg depottabletti: Punaruskea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija noin 7 mm.
100 mg depottabletti: Punaruskea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, halkaisija noin 9 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

RETAFER depottabletti
50 mg 100 kpl
100 mg 30 fol, 100 fol, 300 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

B03AA07

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

07.10.2021

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com