Vertaa PF-selostetta

PRATSIOL tabletti 1 mg, 2 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Pratsiol 1 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 1,1 mg pratsosiinihydrokloridia, joka vastaa 1 mg pratsosiinia.

Pratsiol 2 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 2,2 mg pratsosiinihydrokloridia, joka vastaa 2 mg pratsosiinia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi 1 mg:n tabletti sisältää 48,1 mg laktoosia.

Yksi 2 mg:n tabletti sisältää 96,1 mg laktoosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Verenpainetauti.

Hyvänlaatuisen prostatahyperplasian oireiden lievitys.

Annostus ja antotapa

Annostus

Verenpaineen hoito

Pratsiolin aloitusannostus on 0,5 mg 2–3 kertaa päivässä. Ensimmäinen annos on syytä ottaa illalla nukkumaan mennessä. Kerta-annosta nostetaan 3–7 vuorokauden välein 0,5–1 mg potilaan vasteen mukaan. Lopullisen hoitovasteen ilmenemiseen voi kulua 1–2 kk. Ylläpitoannos on yksilöllinen, enimmäisannos on 20 mg vuorokaudessa. Tavallinen ylläpitoannos on 4–6 mg/vrk 2–3 annokseen jaettuna.

Eturauhasen liikakasvu

Aloitusannostus on 0,5 mg 2 kertaa päivässä. Ensimmäinen annos on syytä ottaa illalla nukkumaan mennessä. Kerta-annosta nostetaan 3–7 vuorokauden välein 0,5–1 mg potilaan vasteen mukaan. Lopullisen hoitovasteen ilmenemiseen voi kulua 1–2 kk. Tavallinen ylläpitoannos on 2 mg kahdesti vuorokaudessa, mitä ei tule ylittää.

Munuaisten ja maksan vajaatoiminnan yhteydessä sekä vanhuksilla saattaa annostusta olla tarpeen pienentää.

Pediatriset potilaat

Pratsosiinin turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu.

Pratsosiinin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille kinatsoliineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ensimmäiseen annokseen liittyvän posturaalisen hypotension, huimauksen ja pyörtymisen välttämiseksi on syytä aloittaa hoito 0,5 mg:n annoksella, joka otetaan nukkumaan mennessä. Vanhukset ovat muita herkempiä pratsosiinin ortostaattista hypotensiota ja ensiannokseen liittyvää huimausta aiheuttavalle vaikutukselle. Tämä tulee huomioida myös hoidettaessa prostatahyperplasiapotilaita.

Pratsosiinin lisääminen muita verenpainetta laskevia lääkkeitä saavalle potilaalle saattaa laskea verenpainetta huomattavasti, ja hoito on aloitettava varovasti pienillä annoksilla.

Pratsosiinin ja fosfodiesteraasi 5:n (PDE5) estäjien, sildenafiilin, tadalafiilin tai vardenafiilin, samanaikainen käyttö saattaa joillakin potilailla johtaa oireelliseen verenpaineen laskuun. Posturaalisen hypotension riskin minimoimiseksi potilaan alfasalpaajahoidon tulisi olla vakaa ennen PDE5 ‑estäjähoidon aloittamista.

Fyysinen rasitus, kuumuus ja alkoholi voivat pahentaa pratsosiinin hypotensiivistä vaikutusta.

Munuaisten ja maksan vajaatoiminnan yhteydessä sekä vanhuksilla tulee etenkin lääkitystä aloitettaessa noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pratsosiinia ei suositella potilaille, joilla on sydämen vajaatoiminta, joka johtuu sydänpussin restriktiivisestä sairaudesta, aortta- tai hiippaläpän ahtaumasta tai keuhkoemboliasta. Pratsosiinia on syytä annostella varoen angina pectorista sairastaville potilaille.

Narkolepsian ja aivoverenkierron häiriöihin liittyvien oireiden on kuvattu pahentuneen pratsosiinihoidon aikana, joten pratsosiinin käyttöön näitä sairastavilla potilailla on syytä suhtautua pidättyvästi.

Harmaakaihileikkauksen yhteydessä on joillakin potilailla, jotka käyttävät tai ovat aiemmin käyttäneet tamsulosiinia, todettu IFIS-oireyhtymä (Intraoperative Floppy Iris Syndrome, pienen pupillin syndrooman variantti). Kysymyksessä voi olla luokkavaikutus, koska yksittäisiä tapauksia on todettu myös muita alfa1‑adrenoseptorisalpaajia käyttäneillä potilailla. Oireyhtymä saattaa lisätä leikkauskomplikaatioiden riskiä, joten harmaakaihileikkausta suunniteltaessa leikkaavan lääkärin ja hoitohenkilökunnan on selvitettävä, käyttääkö potilas parhaillaan tai onko hän aiemmin käyttänyt jotain alfa1‑adrenoseptorisalpaajaa.

Apuaineet

Valmiste sisältää laktoosia, 1 mg tabletit 48,1 mg ja 2 mg tabletit 96,1 mg. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Pediatriset potilaat

Pratsosiinia ei vähäisen kliinisen kokemuksen vuoksi suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Yhteisvaikutukset

Pratsosiini voimistaa muiden verenpainetta alentavien lääkkeiden vaikutusta. Tämä on yleensä terapeuttisesti mielekästä, mutta voi johtaa hypotensioon erityisesti hyponatreemisilla potilailla. Pratsosiinin ensiannokseen liittyvät huimaus ja pyörrytys tulevat voimistuneesti esiin muita verenpainelääkkeitä, erityisesti beetasalpaajia ja kalsiuminestäjiä, saavilla potilailla.

Pratsosiinin ja fosfodiesteraasi 5:n (PDE5) estäjien, sildenafiilin, tadalafiilin tai vardenafiilin, samanaikainen käyttö saattaa joillakin potilailla johtaa oireelliseen verenpaineen laskuun (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Indometasiini voi heikentää pratsosiinin verenpainetta laskevaa vaikutusta. Pratsosiini saattaa heikentää suonensisäisesti annetun klonidiinin verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Feokromosytooman tutkimuksissa määritettävien katekoliamiinimetaboliittien pitoisuudet voivat nousta pratsosiini-hoidon yhteydessä, mikä voi johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Pratsosiinia on käytetty raskaudenaikaisen kohonneen verenpaineen hoitoon, eikä se ole aiheuttanut äidille tai sikiölle haittoja. Koska kontrolloidut tutkimukset puuttuvat, sen raskaudenaikaiseen käyttöön on syytä suhtautua harkiten.

Imetys

Pratsosiini erittyy ihmisen rintamaitoon vähäisessä määrin, ja sen imetyksenaikaiseen käyttöön on syytä suhtautua harkiten.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Pratsiol voi heikentää suoriutumista autolla ajamisesta ja koneiden käytöstä, koska se varsinkin hoidon alussa aiheuttaa huimausta ja väsymystä ja voi johtaa pyörtymiseen.

Haittavaikutukset

Ensimmäiseen annokseen liittyvät verenpaineen lasku, huimaus ja pyörtyminen ovat mahdollisia. Reaktion välttämiseksi on syytä aloittaa hoito 0,5 mg:n annoksella, joka otetaan nukkumaan mennessä. Hoidon jatkuessa tämä heijastevaikutus ei yleensä ilmene.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Yleiset (> 1/100), melko harvinaiset (> 1/1000, < 1/100), harvinaiset (< 1/1 000, mukaan lukien yksittäiset raportit).

Yleiset

Melko harvinaiset

Harvinaiset

Immuunijärjestelmä

Allergiset reaktiot

Psyykkiset häiriöt

Masennus, hermostuneisuus

Unihäiriöt

Hallusinaatiot

Hermosto

Huimaus, väsyneisyys, päänsärky, voimattomuus

Parestesiat

Silmät

Näköhäiriöt

Silmien punoitus

Kuulo ja tasapainoelin

Tinnitus

Sydän

Tykyttely

Rintakipu

Verisuonisto

Ortostaattinen hypotensio

Pyörtyminen, turvotukset

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hengenahdistus, nenän tukkoisuus

Nenäverenvuoto

Ruuansulatuselimistö

Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus, kuiva suu

Vatsakivut

Pankreatiitti

Maksa ja sappi

Poikkeavat maksa-arvot

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottuma

Lisääntynyt hikoilu, kutina

Alopesia, lichen planus

Luusto, lihakset ja sidekudos

Nivelkivut

Munuaiset ja virtsatiet

Tiheävirtsaisuus

Virtsainkontinenssi

Sukupuolielimet ja rinnat

Impotenssi

Priapismi

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Pratsosiinin akuutti toksisuus on ilmeisesti melko alhainen. Yli 60 mg:n annoksilla on aiheutunut vaikeita myrkytyksiä, joiden tärkeimmät oireet ovat hypotensio, takykardia, päänsärky, tajuttomuus, dyspnea ja pahoinvointi.

Yliannostuksen hoito koostuu lääkehiilen annosta ja verenkierron ylläpitämisestä. Verenkiertoa voidaan tukea makuuasennolla, nestehoidolla ja tarvittaessa vasopressorein (esim. dopamiini). Dialyysistä ei ole hyötyä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Adrenergisiä alfareseptoreja salpaavat lääkeaineet, ATC-koodi: C02CA01

Pratsosiini salpaa jo pieninä pitoisuuksina adrenergisia α1‑reseptoreita, mistä seuraa sileän lihaksen jänteyden ja erityisesti diastolisen verenpaineen aleneminen. Pratsosiini ei merkittävästi salpaa α2‑reseptoreita, mutta se estää syklisten nukleotidien hajoamista salpaamalla fosfodiesteraaseja.

Pratsosiini laajentaa sekä laskimoita että valtimoita. Sen verenpainetta alentava vaikutus perustuu virtausvastuksen ja sydämen esikuorman pienenemiseen. Tähän liittyy aluksi pulssitason nousu, pitkäaikaishoidossa syke voi jonkin verran hidastua.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla pratsosiini lisää sydämen isku- ja minuuttitilavuutta lisäämättä hapenkulutusta. Aortta- ja hiippaläppävuodoissa pratsosiini voi vähentää takaisinvirtausta. Verenpainepotilailla on osoitettu sydämen hapenkulutuksen väheneminen ja vasemman kammion hypertrofian väheneminen.

Munuaisten verenvirtaus ja hiussuonikerässuodoksen määrä eivät muutu tai lisääntyvät hiukan pratsosiinihoidon aikana. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla pratsosiini ei oleellisesti vaikuta munuaistoimintaan. Pratsosiini nostaa HDL/LDL-suhdetta ja alentaa plasman triglyseridipitoisuutta.

Pratsosiinia on käytetty paitsi sydämen vajaatoiminnan ja kohonneen verenpaineen lääkkeenä, myös eturauhasen liikakasvuun ja neurogeeniseen rakkoon liittyvän virtsausvaikeuden hoitoon, Raynaudin taudin hoitoon sekä feokromosytooman leikkausta edeltävänä hoitona.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Pratsosiinin biologinen hyötyosuus suun kautta otettuna on 43–85 %, keskimäärin 68 %. Alkureitin aikana pratsosiinia metaboloivat suolen mikrobit ja suolen seinämän ja maksan entsyymit. Plasmassa pratsosiinin huippupitoisuus tulee noin kahden tunnin kuluttua annostelusta. Ruokailu voi hidastaa pratsosiinin imeytymistä vaikuttamatta imeytyneen lääkeaineen määrään.

Jakautuminen

Pratsosiinin jakaantumistilavuus on 0,6 l/kg, vanhuksilla korkeampi kuin nuorilla. Plasmassa pratsosiinista sitoutuu orosomukoidiin ja heikommin albumiiniin 92–97 %. Vapaan pratsosiinin osuus lisääntyy maksakirroosissa, hypoalbuminemiassa ja kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa. Orosomukoidipitoisuutta lisäävät sairaudet, kuten tulehdustaudit, alentanevat plasman vapaan pratsosiinin määrää.

Eliminaatio

Pratsosiini metaboloidaan maksassa lähes täysin, metaboliiteista osa on heikosti aktiivisia. Pratsosiinin puhdistuma on 3 ml/min/kg ja eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on 2–4 tuntia, nuorilla keskimäärin lyhyempi kuin vanhuksilla. Sydämen vajaatoiminnan yhteydessä pratsosiinin puhdistuma pienenee ja eliminaatiovaiheen puoliintumisaika voi pidentyä yli kaksinkertaiseksi; myös raskaus hidastaa pratsosiinin eliminaatiota. Pratsosiinin verenpainetta alentava vaikutus kestää pidempään kuin puoliintumisajasta on pääteltävissä, kuitenkin selvästi alle vuorokauden.

Plasman pratsosiinipitoisuuden ja verenpainevasteen välillä ei ole selkeää riippuvuutta. Pratsosiini ei ole dialysoitavissa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Pratsosiini ei ole osoittautunut mutageeniseksi in vivo -kokeissa. Rotilla tehdyssä suuriannoksisessa 18 kk:n pratsosiinialtistuksessa ei havaittu karsinogeenista vaikutusta. Pratsosiinilla ei ole merkittävää vaikutusmekanismiin liittymätöntä toksisuuspotentiaalia ihmisellä. Eläinkokeissa pratsosiini ei ole ollut teratogeeninen.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Laktoosimonohydraatti

Maissitärkkelys

Liivate

Talkki

Magnesiumstearaatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PRATSIOL tabletti
1 mg (J) 100 kpl (16,95 €)
2 mg (J) 100 kpl (21,70 €)

PF-selosteen tieto

Pratsiol 1 mg ja 2 mg tabletti: HDPE-tölkki, HDPE-kierrekorkki; 100 tablettia.

Valmisteen kuvaus:

Pratsiol 1 mg tabletti: Valkoinen tai hieman kellertävä, jakouurteellinen, tasainen, viistoreunainen tabletti, koodi ORN 27, Ø noin 7 mm.

Pratsiol 2 mg tabletti: Valkoinen tai hieman kellertävä, jakouurteellinen, tasainen, viistoreunainen tabletti, koodi ORN 335, Ø noin 9 mm.

Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

PRATSIOL tabletti
1 mg 100 kpl
2 mg 100 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

C02CA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

16.06.2023

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com