Vertaa PF-selostetta

PLENDIL depottabletti 2,5 mg, 5 mg, 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

2,5 mg: Yksi tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia.
5 mg: Yksi tabletti sisältää 5 mg felodipiinia.
10 mg: Yksi tabletti sisältää 10 mg felodipiinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
2,5 mg: Yksi tabletti sisältää 28 mg laktoosia ja 2,5 mg makrogoliglyserolihydroksistearaattia.
5 mg: Yksi tabletti sisältää 28 mg laktoosia ja 5 mg makrogoliglyserolihydroksistearaattia.
10 mg: Yksi tabletti sisältää 28 mg laktoosia ja 10 mg makrogoliglyserolihydroksistearaattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet

Lääkemuoto

Depottabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Hypertensio.

Stabiili angina pectoris.

Annostus ja antotapa

Annostus

Hypertensio
Annos on sovitettava yksilöllisesti. Tavallisesti hoito aloitetaan annoksella 5 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan tarvittaessa pienentää 2,5 mg:aan kerran vuorokaudessa tai suurentaa 10 mg:aan kerran vuorokaudessa potilaan vasteesta riippuen. Tarvittaessa hoitoon voidaan lisätä toinen verenpainelääke. Tavallinen ylläpitoannos on 5 mg kerran vuorokaudessa.

Angina pectoris
Annos on sovitettava yksilöllisesti. Tavallinen aloitusannos on 5 mg kerran vuorokaudessa. Tarvittaessa annos voidaan suurentaa 10 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Iäkkäät potilaat
Iäkkäillä potilailla on hoidon aloitusta harkittava pienimmällä mahdollisella annoksella.

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta
Annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta.

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta
Felodipiinin pitoisuus plasmassa saattaa olla kohonnut potilailla, joilla on maksan vajaatoiminta, ja pienempi annos voi olla riittävä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Pediatriset potilaat
Felodipiinin käytöstä hypertensiivisillä pediatrisilla potilailla on vain vähän kokemusta kliinisissä tutkimuksissa (ks. kohdat Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka).

Antotapa

Depottabletit otetaan aamuisin ja ne niellään veden kera. Jotta valmisteen depotominaisuudet säilyisivät, depottabletteja ei saa jakaa, murskata tai pureskella. Tabletit voi ottaa tyhjään mahaan tai kevyen aterian jälkeen, joka ei sisällä runsaasti rasvaa tai hiilihydraatteja.

Vasta-aiheet

 • Raskaus
 • Yliherkkyys felodipiinille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • Kompensoitumaton sydämen vajaatoiminta
 • Akuutti sydäninfarkti
 • Epästabiili angina pectoris
 • Hemodynaamisesti merkittävä sydänläpän ahtauma
 • Dynaaminen sydämen ulosvirtauskanavan ahtauma.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Felodipiinin tehoa ja turvallisuutta hypertensiivisten kriisien hoidossa ei ole tutkittu.

Felodipiini saattaa aiheuttaa merkittävää verenpaineen laskua ja sen seurauksena takykardiaa. Tämä voi johtaa sydänlihaksen iskemiaan sille alttiilla potilailla.

Felodipiini metaboloituu maksan kautta, joten suuremmat terapeuttiset pitoisuudet ja vasteet ovat odotettavissa potilailla, joilla on selvästi heikentynyt maksan toiminta (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Yhteiskäyttö valmisteiden kanssa, jotka indusoivat tai estävät voimakkaasti CYP3A4‑entsyymejä johtaen vastaavaan felodipiinin pitoisuuden voimakkaaseen suurenemiseen tai pienenemiseen plasmassa.Tämän vuoksi tällaisia yhdistelmiä on vältettävä (ks. Kohta Yhteisvaikutukset).

Plendil sisältää laktoosia. Potilaille, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi‑galaktoosin imeytymishäiriö ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Plendil sisältää myös risiiniöljyä, mikä voi aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.

Lievää ienhyperplasiaa on raportoitu potilailla, joilla on vaikea ientulehdus/periodontiitti. Hyperplasia voidaan välttää tai sitä voidaan vähentää huolellisella hammashygienialla.

Plendil sisaltää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Felodipiini metaboloituu maksassa sytokromi P450 3A4:n (CYP3A4) vaikutuksesta. Samanaikainen CYP3A4‑entsyymijärjestelmään vaikuttavien lääkeaineiden käyttö saattaa vaikuttaa felodipiinin pitoisuuteen plasmassa.

Entsyymaattiset yhteisvaikutukset

Sytokromi P450:n isoentsyymiä 3A4 estävät ja indusoivat lääkeaineet saattavat vaikuttaa felodipiinin pitoisuuteen plasmassa.

Yhteisvaikutukset, jotka lisäävät felodipiinipitoisuutta plasmassa
CYP3A4‑entsyymin estäjien on osoitettu suurentavan felodipiinin pitoisuuksia plasmassa. Kun felodipiinia annettiin yhdessä tehokkaan CYP3A4:n estäjän itrakonatsolin kanssa, felodipiinin Cmax suureni 8‑kertaiseksi ja AUC 6‑kertaiseksi. Kun annettiin samanaikaisesti felodipiinia ja erytromysiiniä, felodipiinin Cmax ja AUC suurenivat noin 2,5‑kertaisiksi. Simetidiini suurensi felodipiinin Cmax‑ ja AUC‑arvoja noin 55 %. Yhteiskäyttöä voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa on vältettävä.

Jos ilmenee kliinisesti merkityksellisiä haittavaikutuksia, jotka johtuvat lisääntyneestä felodipiinialtistuksesta, kun felodipiinia annetaan yhdessä voimakkaiden CYP3A4:n estäjien kanssa, on harkittava felodipiinin annoksen muuttamista ja/tai CYP3A4:n estäjän käytön lopettamista.

Esimerkkejä:

 • simetidiini
 • erytromysiini
 • itrakonatsoli
 • ketokonatsoli
 • HIV-lääkkeet/proteaasin estäjät (esim. ritonaviiri)
 • tietyt flavonoidit greippimehussa.

Felodipiini-valmistetta ei pidä ottaa greippimehun kanssa.

Yhteisvaikutukset, jotka vähentävät felodipiinipitoisuutta plasmassa
Sytokromi P450 3A4 ‑järjestelmän entsyymi-indusorien on osoitettu pienentävän felodipiinin pitoisuuksia plasmassa. Kun felodipiinia annettiin yhdessä karbamatsepiinin, fenytoiinin tai fenobarbitaalin kanssa, felodipiinin Cmax pieneni 82 % ja AUC 96 %. Yhteiskäyttöä voimakkaiden CYP3A4:n indusorien kanssa on vältettävä.

Jos ilmenee tehon puutetta, joka johtuu vähentyneestä felodipiinialtistuksesta, kun felodipiinia annetaan yhdessä voimakkaiden CYP3A4:n indusorien kanssa, on harkittava felodipiinin annoksen muuttamista ja/tai CYP3A4:n indusorin käytön lopettamista.

Esimerkkejä:

 • fenytoiini
 • karbamatsepiini
 • rifampisiini
 • barbituraatit
 • efavirentsi
 • nevirapiini
 • Hypericum perforatum (mäkikuisma)

Muut yhteisvaikutukset

Takrolimuusi: Felodipiini saattaa suurentaa takrolimuusipitoisuutta. Samanaikaisessa käytössä seerumin takrolimuusipitoisuutta on seurattava ja takrolimuusiannosta muutettava tarvittaessa.

Siklosporiini: Felodipiini ei vaikuta siklosporiinipitoisuuksiin plasmassa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Felodipiinia ei saa käyttää raskauden aikana. Ei-kliinisissä lisääntymistoksisuustutkimuksissa todettiin sikiön kehitykseen kohdistuvia vaikutuksia, joiden katsottiin johtuvan felodipiinin farmakologisesta vaikutuksesta.

Imetys

Felodipiinia on todettu ihmisen rintamaidossa, eikä sen käyttöä rintaruokinnan aikana suositella, koska ei ole riittävästi tietoja sen mahdollisista vaikutuksista imeväiseen.

Hedelmällisyys

Ei ole tietoja felodipiinin vaikutuksista potilaan hedelmällisyyteen. Rotilla tehdyssä ei-kliinisessä lisääntymistutkimuksessa (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta) todettiin, että lähellä terapeuttisia annoksia olevilla annoksilla oli vaikutuksia sikiön kehitykseen, mutta ei hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Felodipiinilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Jos felodipiinia käyttävällä potilaalla on päänsärkyä, pahoinvointia, huimausta tai väsymystä, reaktiokyky saattaa heikentyä. Erityisesti hoitoa aloitettaessa kehotetaan varovaisuuteen.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Felodipiini voi aiheuttaa ihon tai kasvojen punoitusta, päänsärkyä, sydämentykytystä, huimausta ja väsymystä. Useimmat näistä reaktioista ovat annoksesta riippuvaisia ja ilmenevät hoidon alussa tai annosta nostettaessa. Jos tällaisia oireita ilmenee, ne ovat tavallisesti ohimeneviä ja lievenevät ajan kuluessa.

Felodipiinihoitoa saavilla potilailla voi ilmetä annoksesta riippuvaista nilkkojen turvotusta, joka johtuu prekapillaarisesta vasodilaatiosta eikä yleisestä nesteen kertymisestä.

Lievää ienhyperplasiaa on raportoitu potilailla, jolla on vaikea ientulehdus/parodontiitti. Hyperplasia voidaan välttää tai sitä voidaan vähentää huolellisella hammashygienialla.

Taulukoitu lista haittavaikutuksista

Alla luetellut haittavaikutukset on havaittu kliinisissä tutkimuksissa ja seurannassa myyntiluvan myöntämisen jälkeen.

Haittatapahtumien esiintyvyys on määritelty seuraavasti:
Hyvin yleinen: ≥ 1/10
Yleinen: ≥ 1/100, < 1/10
Melko harvinainen: ≥ 1/1 000, < 1/100
Harvinainen: ≥ 1/10 000, < 1/1 000
Hyvin harvinainen: < 1/10 000

Taulukko 1: Haittavaikutukset

Elinjärjestelmä

Esiintymistiheys

Haittavaikutus

Hermosto

Yleinen

Päänsärky

Melko harvinainenHuimaus, parestesia

Sydän

Melko harvinainen

Takykardia, sydämentykytys

Verisuonisto

Yleinen

Punastuminen

Melko harvinainenHypotensio
HarvinainenPyörtyminen

Ruoansulatuselimistö

Melko harvinainen

Pahoinvointi, vatsakipu

HarvinainenOksentelu
Hyvin harvinainenIenhyperplasia, ientulehdus

Maksa ja sappi

Hyvin harvinainen

Maksaentsyymiarvojen kohoaminen

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Ihottuma, kutina

HarvinainenNokkosihottuma
Hyvin harvinainenValoyliherkkyysreaktio, leukosytoklastinen vaskuliitti

Luusto, lihakset ja sidekudos

Harvinainen

Nivelsärky, lihassärky

Munuaiset ja virtsatiet

Hyvin harvinainen

Tiheävirtsaisuus

Sukupuolielimet ja rinnat

Harvinainen

Impotenssi / seksuaalinen toimintahäiriö

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Perifeerinen edeema

Melko harvinainenVäsymys
Hyvin harvinainenYliherkkyysreaktiot, kuten angioedeema, kuume

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

Yliannostus

Oireet
Yliannostus voi aiheuttaa voimakkaan perifeerisen vasodilataation, johon liittyy huomattava verenpaineen lasku ja joskus bradykardia.

Hoito
Mikäli aiheellista: lääkehiilen anto ja vatsahuuhtelu, jos se tehdään korkeintaan yhden tunnin kuluttua yliannostuksesta.

Jos voimakasta verenpaineen laskua ilmenee, on aloitettava oireenmukainen hoito.

Potilas tulee asettaa makuuasentoon jalat kohotettuina. Jos samalla ilmenee bradykardiaa, annetaan atropiinia 0,5 – 1 mg laskimoon. Jos nämä toimenpiteet eivät riitä, plasmavolyymia on lisättävä esim. glukoosi-, fysiologisella keittosuola- tai dekstraani-infuusiolla. Jos tämäkään ei riitä, voidaan antaa sympatomimeettisia lääkeaineita, jotka vaikuttavat ensisijaisesti alfa1-adrenoreseptoreihin.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: kalsiumkanavan salpaajat, dihydropyridiinijohdokset;
ATC-koodi: C08CA02

Vaikutusmekanismi

Felodipiini on verisuoniselektiivinen kalsiuminestäjä. Se laskee valtimoverenpainetta systeemistä verisuonivastusta alentamalla. Koska felodipiini vaikuttaa selektiivisesti arteriolien sileään lihaksistoon, sillä ei terapeuttisina annoksina ole suoraa vaikutusta sydämen supistumisvireyteen tai johtumiseen. Felodipiinin käyttöön ei liity ortostaattista hypotoniaa, koska se ei vaikuta laskimoiden sileään lihaksistoon eikä adrenergiseen vasomotoriseen säätelyyn.

Felodipiinilla on lievä natriureettinen/diureettinen vaikutus eikä se aiheuta nesteretentiota.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Felodipiini on tehokas kaikenasteisen hypertension hoidossa. Sitä voidaan käyttää yksin tai yhdessä muiden verenpainelääkkeiden kanssa, esim. β-adrenergisen reseptorin salpaajien, ACE:n estäjän tai diureetin kanssa, verenpainetta laskevan tehon lisäämiseksi. Felodipiini alentaa sekä systolista että diastolista verenpainetta ja sitä voidaan käyttää isoloidussa systolisessa hypertensiossa.

Felodipiinilla on sydänlihaksen hapensaannin ja hapentarpeen välisen paremman tasapainon ansiosta rasitusrintakipua lievittäviä ja anti-iskeemisiä vaikutuksia. Felodipiini pienentää sepelvaltimoiden vastusta ja lisää sepelvirtausta ja sydänlihaksen hapensaantia laajentamalla sekä epikardiaalisia valtimoja että pikkuvaltimoja. Felodipiinin aiheuttama systeemisen verenpaineen lasku vähentää vasemman kammion jälkikuormitusta ja sydänlihaksen hapentarvetta.

Felodipiini parantaa rasituksensietokykyä ja vähentää angina pectoris ‑kohtauksia potilailla, joilla on rasituksen aiheuttama stabiili angina pectoris. Felodipiinia voidaan käyttää yksinään tai yhdistelmänä β-adrenergisen reseptorin salpaajien kanssa potilaille, joilla on stabiili angina pectoris.

Hemodynaamiset vaikutukset
Felodipiinin ensisijainen hemodynaaminen vaikutus perustuu ääreisvastuksen vähenemiseen, mistä seuraa verenpaineen lasku. Nämä vaikutukset ovat annoksesta riippuvia. Yleensä verenpaineen lasku voidaan havaita 2 tuntia ensimmäisen oraalisen annoksen ottamisesta, vaikutus kestää vähintään 24 tuntia ja minimin/maksimaalisen verenpaineen laskun suhde (trough/peak) suhde on tavallisesti yli 50 %.

Ääreisvastuksen väheneminen ja verenpaineen lasku korreloivat positiivisesti plasman felodipiinipitoisuuteen.

Sydänvaikutukset
Terapeuttisia annoksia käytettäessä felodipiini ei vaikuta sydämen supistumiskykyyn, eteis-kammiojohtumiseen eikä refraktaariaikaan.

Antihypertensiiviseen hoitoon felodipiinillä liittyy huomattava vasemman kammion hypertrofian väheneminen.

Munuaisvaikutukset
Felodipiinilla on natriureettinen ja diureettinen vaikutus johtuen vähentyneestä suodattuneen natriumin takaisinimeytymisestä tubuluksissa. Felodipiini ei vaikuta päivittäiseen kaliumin erittymiseen. Felodipiini vähentää munuaisverisuonten virtausvastusta. Felodipiini ei vaikuta virtsan albumiinieritykseen.

Siklosporiinia saavilla munuaisensiirtopotilailla felodipiini alentaa verenpainetta ja parantaa sekä glomerulaarista suodatusnopeutta että munuaisen verenkiertoa. Felodipiini saattaa parantaa munuaissiirrännäisen toimintaa alkuvaiheessa.

Kliininen teho

HOT-tutkimuksessa (Hypertension Optimal Treatment) selvitettiin diastolisen verenpaineen kohdearvojen ≤ 90 mmHg, ≤ 85 mmHg ja ≤ 80 mmHg ja saavutetun verenpaineen vaikutuksia merkittäviin kardiovaskulaaritapahtumiin (eli akuuttiin sydäninfarktiin, aivohalvaukseen ja kardiovaskulaarikuolemaan), kun peruslääkkeenä oli felodipiini.

Yhteensä 18 790 hypertensiivistä (diastolinen paine 100 ‑ 115 mmHg), iältään 50 ‑ 80 -vuotiasta potilasta seurattiin keskimäärin 3,8 vuoden ajan (3,3 ‑ 4,9). Felodipiinia käytettiin joko yksinään tai yhdessä beeta-salpaajan ja/tai ACE:n estäjän ja/tai diureetin kanssa. Tutkimuksessa osoitettiin hyödyt systolisen paineen alentamisesta 139:ään mmHg ja diastolisen vastaavasti 83:een mmHg.

STOP-2 –tutkimus (Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2 study), johon osallistui 6614 iältään 70 ‑ 84 -vuotiasta potilasta, osoitti, että dihydropyridiiniryhmään kuuluvat kalsiuminestäjät felodipiini ja isradipiini ehkäisevät kardiovaskulaarikuolleisuutta ja -sairastuvuutta yhtä tehokkaasti kuin muut tavanomaiset verenpainelääkkeet eli ACE:n estäjät, beetasalpaajat ja diureetit.

Pediatriset potilaat

Felodipiinin käytöstä kliinisissä tutkimuksissa hypertensiivisillä lapsipotilailla on olemassa vähän tietoa. Kerran päivässä annettua 2,5 mg (n = 33), 5 mg (n = 33) ja 10 mg (n = 31) felodipiinia verrattiin lumelääkkeeseen (n = 35) satunnaistetussa, 3 viikkoa kestäneessä rinnakkaisryhmillä tehdyssä kaksoissokkotutkimuksessa, johon osallistui 6 ‑ 16 -vuotiaita primaaria hypertensiota sairastavia lapsia. Tutkimuksessa ei kyetty osoittamaan felodipiinin tehoa verenpaineen alenemiseen 6 ‑ 16 -vuotiailla lapsilla (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Felodipiinin pitkäaikaisvaikutuksia kasvuun, puberteettiin ja yleiseen kehitykseen ei ole tutkittu. Lisäksi lapsuudenaikaisen verenpainetta alentavan hoidon pitkäaikaisvaikutusta aikuisiän sydän- ja verisuoniperäisen sairastuvuuden ja kuolleisuuden vähenemiseen ei ole osoitettu.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Felodipiini imeytyy täydellisesti gastrointestinaalikanavasta depottablettien annon jälkeen. Felodipiinin biologinen hyötyosuus on ihmisellä noin 15 % ja se on annoksesta riippumaton terapeuttisia annoksia käytettäessä. Depot-muodon ansiosta imeytymisvaihe pitkittyy, mistä seuraa tasainen terapeuttinen felodipiinipitoisuus plasmassa 24 tunnin ajan. Huippupitoisuus plasmassa (tmax) saavutetaan depottableteilla 3−5 tunnin kuluttua. Felodipiinin imeytymisnopeus suurenee, mutta ei imeytymismäärä, kun felodipiini otetaan rasvaisen ruuan kanssa.

Jakautuminen

Felodipiini sitoutuu noin 99 % plasman proteiineihin, lähinnä albumiiniin. Jakautumistilavuus vakaassa tilassa on 10 l/kg.

Biotransformaatio

Felodipiini metaboloituu laajasti maksassa sytokromi P450 3A4:n (CYP3A4) vaikutuksesta ja kaikki tunnistetut metaboliitit ovat inaktiivisia. Felodipiinin munuaispuhdistuma on korkea keskimääräisen veripuhdistuman ollessa 1200 ml/min. Merkittävää kumuloitumista pitkäaikaishoidossa ei tapahdu.

Iäkkäillä potilailla ja maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla felodipiinipitoisuudet plasmassa ovat keskimäärin korkeammat kuin nuoremmilla potilailla. Felodipiinin farmakokinetiikka ei muutu munuaisten vajaatoimintapotilailla, mukaan lukien hemodialyysipotilaat.

Eliminaatio

Felodipiinin eliminaatiovaiheen keskimääräinen puoliintumisaika on 25 tuntia ja vakaa tila saavutetaan 5 päivän kuluttua. Pitkäaikaishoitoon ei liity kumuloitumisriskiä. Noin 70 % annetusta annoksesta erittyy metaboliitteina virtsaan, loppu erittyy ulosteeseen. Alle 0,5 % annoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Pitoisuudet plasmassa ovat suoraan verrannollisia annokseen 2,5−10 mg:n terapeuttisella annosvälillä.

Pediatriset potilaat

Farmakokineettisessä kerta-annostutkimuksessa (felodipiini 5 mg:n depotvalmiste), johon osallistui rajoitettu määrä 6−16 -vuotiaita lapsia (n = 12) ei havaittu ilmeistä yhteyttä iän ja felodipiinin AUC:n, Cmax:n tai puoliintumisajan välillä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lisääntymistoksisuus
Rotilla tehdyssä felodipiinitutkimuksessa koskien hedelmällisyyttä ja yleistä lisääntymistä todettiin synnytyksen viivästymistä, mikä johti vaikeisiin synnytyksiin ja sen yhteydessä lisääntyneisiin sikiökuolemiin sekä varhaisiin postnataalisiin kuolemiin ryhmissä, jotka saivat keskisuuria ja suuria felodipiiniannoksia. Näiden vaikutusten katsottiin johtuvan suurten felodipiiniannosten kohdun supistuvuutta ehkäisevästä vaikutuksesta rotilla. Terapeuttisina annoksina ei felodipiinilla todettu olevan haitallisia vaikutuksia rottien hedelmällisyyteen.

Kaneilla suoritetuissa lisääntymistutkimuksissa todettiin annoksesta riippuvaa palautuvaa nisien suurentumista emolla ja annoksesta riippuvaa varpaiden epämuodostumista sikiöillä. Epämuodostumat sikiöillä syntyivät, kun felodipiinia annettiin raskauden alkuvaiheessa (ennen raskauden 15. päivää). Apinoilla tehdyissä lisääntymistutkimuksissa havaittiin varpaiden kärkiluiden virheasentoja.

Ei ollut muita prekliinisiä löydöksiä, joita olisi pidetty huolestuttavina, ja lisääntymiseen liittyvien löydösten katsotaan liittyvän felodipiinin farmakologiseen vaikutukseen, kun sitä annetaan verenpaineeltaan normaaleille eläimille. Näiden havaintojen merkitystä felodipiinia käyttäville potilaille ei tiedetä. Varvasluumuutosten kliinisiä tapauksia ei kuitenkaan ole raportoitu felodipiinille kohdussa altistuneilla sikiöillä tai vastasyntyneillä sisäisissä potilasturvallisuuteen liittyvissä tietokannoissa säilytetyn tiedon perusteella.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin

Hydroksipropyyliselluloosa
Hypromelloosi 50 mPa s
Hypromelloosi 10000 mPa s
Laktoosi vedetön
Makrogoliglyserolihydroksistearaatti
Mikrokiteinen selluloosa
Propyyligallaatti
Natriumalumiinisilikaatti
Natriumstearyylifumaraatti

Päällyste

2,5 mg:
Karnaubavaha
Keltainen rautaoksidi (E 172)
Hypromelloosi 6 mPa·s
Makrogoli 6000
Titaanidioksidi (E 171)

5 mg ja 10 mg:
Karnaubavaha
Punaruskea rautaoksidi (E 172)
Keltainen rautaoksidi (E 172)
Hypromelloosi 6 mPa·s
Makrogoli 6000
Titaanidioksidi (E 171)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Depottabletti 2,5 mg: (läpipainopakkaus): 2 vuotta.
Depottabletti 2,5 mg (purkki): 3 vuotta
Depottabletti 5 mg (läpipainopakkaus ja purkki): 3 vuotta
Depottabletti 10 mg (läpipainopakkaus ja purkki): 3 vuotta

Säilytys

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PLENDIL depottabletti
2,5 mg 98 fol (50,35 €)
5 mg 98 fol (49,79 €)
10 mg 98 fol (62,55 €)

PF-selosteen tieto

HD-polyeteenipurkki, jossa on tavanomainen polypropeenikorkki.
PVC/PVDC-alumiiniläpipainopakkaus.

Depottabletti 2,5 mg
Läpipainopakkaus
20 tablettia (läpipainopakkaus)
28 tablettia (kalenteriläpipainopakkaus)
30 tablettia (läpipainopakkaus)
50 tablettia (kerta-annospakkaus)
98 tablettia (kalenteriläpipainopakkaus
100 tablettia (läpipainopakkaus)

Muovipurkki
30 tablettia (purkki)
100 tablettia (purkki)
500 tablettia (purkki annosjakeluun)

Depottabletti 5 mg
Läpipainopakkaus
14 tablettia (kalenteriläpipainopakkaus)
20 tablettia (läpipainopakkaus)
28 tablettia (kalenteriläpipainopakkaus)
30 tablettia (läpipainopakkaus)
50 tablettia (kerta-annospakkaus)
90 tablettia (läpipainopakkaus)
98 tablettia (kalenteriläpipainopakkaus)
100 tablettia (läpipainopakkaus)

Muovipurkki
30 tablettia (purkki)
100 tablettia (purkki)
500 tablettia (purkki annosjakeluun)

Depottabletti 10 mg
Läpipainopakkaus
14 tablettia (kalenteriläpipainopakkaus)
20 tablettia (läpipainopakkaus)
28 tablettia (kalenteriläpipainopakkaus)
30 tablettia (läpipainopakkaus)
50 tablettia (kerta-annospakkaus)
90 tablettia (läpipainopakkaus)
98 tablettia (kalenteriläpipainopakkaus)
100 tablettia (läpipainopakkaus)

Muovipurkki
30 tablettia (purkki)
100 tablettia (purkki ja purkki annosjakeluun)
500 tablettia (purkki annosjakeluun)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

2,5 mg: Keltainen, pyöreä, kaksoiskupera depottabletti, jossa merkintä A/FL yhdellä puolella ja 2.5 toisella puolella. Tabletin halkaisija on 8,5 mm.
5 mg: Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera depottabletti, jossa merkintä A/Fm yhdellä puolella ja 5 toisella puolella. Tabletin halkaisija on 9 mm.
10 mg: Punaruskea, pyöreä, kaksoiskupera depottabletti, jossa merkintä A/FE yhdellä puolella ja 10 toisella puolella. Tabletin halkaisija on 9 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

PLENDIL depottabletti
2,5 mg 98 fol
5 mg 98 fol
10 mg 98 fol

 • Alempi erityiskorvaus (65 %). Krooninen verenpainetauti (205).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

C08CA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

02.07.2021

Yhteystiedot

ASTRAZENECA OY
Keilaranta 18
02150 Espoo


010 23 010
www.astrazeneca.fi