Vertaa PF-selostetta

PERATSIN tabletti, päällystetty 2 mg, 4 mg, 8 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

2 mg tabletti:

Yksi tabletti sisältää 2 mg perfenatsiinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 36 mg laktoosia (monohydraattina). Yksi tabletti sisältää 38 mg sakkaroosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

4 mg tabletti:

Yksi tabletti sisältä 4 mg perfenatsiinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 35 mg laktoosia (monohydraattina). Yksi tabletti sisältää 38 mg sakkaroosia. Yksi tabletti sisältää 0,002 mg natriumbentsoaattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

8 mg tabletti:

Yksi tabletti sisältä 8 mg perfenatsiinia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 33 mg laktoosia (monohydraattina). Yksi tabletti sisältää 38 mg sakkaroosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, päällystetty.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Psykoosit ja skitsofrenia. Vaikeiden pahoinvointi- ja oksennustilojen ehkäisy ja hoito.

Annostus ja antotapa

Annostus on yksilöllinen. Päiväannos on 4–24 mg jaettuna 1–3 annokseen.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille, feokromosytooma, luuytimen toiminnanhäiriöt, aivovaurio, voimakkaasti alentunut tajunnantaso.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Neuroleptit saattavat pidentää QT‑aikaa annosriippuvaisesti. Kääntyvien kärkien takykardia ‑tapauksia ja äkkikuolemia on ilmoitettu (ks. myös kohta Haittavaikutukset). Varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa potilaita, joilla on merkittävä bradykardia, synnynnäinen tai suvussa esiintynyt pitkä QT ‑syndrooma tai muu samanaikainen lääkitys, jonka tiedetään pidentävän QT‑aikaa (ks. myös kohta Yhteisvaikutukset). Elektrolyyttihäiriöt (hypokalemia ja hypomagnesemia) lisäävät pahanlaatuisten rytmihäiriöiden vaaraa ja ne tulisi korjata ennen fentiatsiinihoidon aloitusta ja myös hoidon aikana (ks. myös kohdat Yhteisvaikutukset, Haittavaikutukset ja Yliannostus).

Hoidettaessa sydänsairaita, maksan tai keuhkojen vajaatoimintaa sairastavia, diabeetikkoja, vanhuksia tai epileptikkoja on noudatettava huomattavaa varovaisuutta ja pyrittävä pienimpään tehokkaaseen annokseen.

Laskimotukoksia (VTE) on raportoitu antipsykoottisten lääkkeiden käytön yhteydessä. Koska antipsykooteilla hoidettavilla potilailla usein on hankittuja laskimotukoksille altistavia riskitekijöitä, kaikki mahdolliset riskitekijät on tunnistettava ennen Peratsin-hoidon aloittamista sekä hoidon aikana ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet on suoritettava.

Muiden psykoosilääkkeiden samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Jollekin muulle antipsykootille yliherkän potilaan hoidossa on ensiannoksen jälkeiseen tarkkailuun kiinnitettävä ristiallergiavaaran vuoksi erityistä huomiota.

Perfenatsiini voi olla haitallinen antikolinergiselle vaikutukselle herkille potilaille, kuten vanhuksille ja ahdaskulmaglaukoomaa tai eturauhasen liikakasvua sairastaville sekä parkinsonismipotilaille.

Perfenatsiinihoito on syytä lopettaa vähitellen.

Randomisoitujen, lumekontrolloitujen kliinisten tutkimusten mukaan aivoverenkiertohäiriöiden vaara suurenee kolminkertaiseksi niillä dementiapotilailla, joilla on käytössä atyyppinen psykoosilääke. Tämän mekanismia ei tiedetä. Lisääntynyttä riskiä ei voi poissulkea muidenkaan psykoosilääkkeiden käytön yhteydessä tai muilla potilasryhmillä. Perfenatsiinia tulee käyttää varoen niillä potilailla, joilla on aivohalvauksen riski.

Lisääntynyt kuolleisuus iäkkäillä dementiaa sairastavilla henkilöillä

Tulokset kahdesta suuresta seurantatutkimuksesta osoittivat, että antipsykooteilla hoidettavilla iäkkäillä, dementiaa sairastavilla henkilöillä, on hieman kohonnut kuolleisuusriski verrattuna niihin, joita ei hoideta. Tiedot eivät ole riittäviä riskin suuruuden tarkkaan arviointiin ja syy kohonneeseen riskiin on tuntematon.

Peratsin-valmistetta ei ole hyväksytty dementiaan liittyvien käytöshäiriöiden hoitoon.

Apuaineet

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkevalmistetta.

Peratsin 4 mg sisältää 0,002 mg natriumbentsoaattia per tabletti.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Perfenatsiini voimistaa muitten aineitten, esimerkiksi alkoholin, anksiolyyttien, antidepressanttien, unilääkkeitten ja antihistamiinien, keskushermostoa lamaavaa vaikutusta.

Perfenatsiinia saaville potilaille adrenaliini saattaa aiheuttaa käänteisreaktiona verenpaineen laskun. Perfenatsiini voi heikentää guanetidiinin, metyylidopan ja klonidiinin verenpainetta laskevaa vaikutusta.

Yhteiskäyttöä muiden QT‑aikaa pidentävien sekä elektrolyyttihäiriöitä aiheuttavien lääkkeiden kanssa tulee välttää.

Perfenatsiini voimistaa muitten antikolinergisten aineitten vaikutuksia ja voi mahan ja suolen tyhjenemistä hidastaessaan vaikuttaa muitten aineitten imeytymiseen.

Perfenatsiini ja muut sytokromi P2D6:n kautta metaboloituvat aineet voivat estää toistensa metaboliaa. CYP2D6:n kautta metaboloituvat ja yhteisvaikutuksille herkkiä ovat mm. tioridatsiini, tsuklopentiksoli, haloperidoli, risperidoni, amitriptyliini, imipramiini, klomipramiini, nortriptyliini, mianseriini, paroksetiini, fluoksetiini, fluvoksamiini, sertraliini, venlafaksiini, dekstrometorfaani, kodeiini, tramadoli, enkainidi, flekainidi, propafenoni, meksiletiini, alprenololi, metoprololi, propranololi, timololi, fenytoiini ja klorokiini.

Lisäksi kinidiini, valproaatti ja simetidiini voivat estää perfenatsiinin metaboliaa. Disulfiraami, karbamatsepiini, fenobarbitaali, omepratsoli sekä tupakointi voivat nopeuttaa perfenatsiinin eliminaatiota ja alentaa sen pitoisuutta plasmassa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Perfenatsiini läpäisee istukan ja erittyy äidinmaitoon. Ihmisellä sen ei tiedetä olevan teratogeeninen. Psykoosilääkkeille (myös Peratsin) kolmannen raskauskolmanneksen aikana altistuneilla vastasyntyneillä on ekstrapyramidaali- ja lääkevieroitusoireiden riski. Oireiden vaikeusaste ja kesto synnytyksen jälkeen voi vaihdella. Näitä vastasyntyneillä esiintyviä oireita voivat olla agitaatio, hypertonia, hypotonia, vapina, uneliaisuus, hengitysvaikeus tai syömishäiriöt. Siksi vastasyntyneiden vointia pitää seurata huolellisesti.

Imetys

Äidinmaidosta imeväiseen tuleva perfenatsiinimäärä on niin pieni, ettei sillä ole farmakologista vaikutusta.

Perfenatsiinin käyttöä on syytä välttää raskauden ja imetyksen aikana. Jos raskaudenaikaista lääkehoitoa pidetään välttämättömänä, on käytettävä pienintä tehokasta annosta ja pyrittävä lääkkeettömään jaksoon juuri ennen laskettua aikaa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Perfenatsiini aiheuttaa sedaatiota ja motorisen suorituskyvyn heikkenemistä. Erityisesti ensimmäisten hoitoviikkojen aikana perfenatsiinia saavien potilaitten kyky ajaa moottoriajoneuvoa ja suoriutua erityistä tarkkuutta vaativista tehtävistä on heikentynyt. Hoidon jatkuessa kehittyy kuitenkin toleranssia sedatoivaa vaikutusta kohtaan. Lisäksi antikolinergisestä vaikutuksesta johtuva näöntarkkuuden heikkeneminen voi heikentää ajokykyä.

Haittavaikutukset

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Veri ja imukudos

Lievä leukosytoosi tai leukopenia n. 30 %:lla

Agranulosy-toosi, aplastinen anemia

Umpieritys

Dopamiini-salpauksesta johtuva hyperprolak-tinemia ja siihen liittyvät kuukautis-häiriöt, rintojen kasvu ja gynekomas-tia

Glukoosi-toleranssin muutokset

Aineenvaih-dunta ja ravitsemus

Ruokahalun muutokset ja painonnousu

Psyykkiset häiriöt

Sedaatio erityisesti hoidon alkuvaihees-sa

Hermosto

Akuutit dystoniat, akatisia, parkinso-nismin kaltaiset oireet ja pitkäaikaisen lääkityksen yhteydessä tardiivi dyskinesia ja perioraalinen treemori

Antikoliner-giset haitta-vaikutukset (kuten suun kuivuminen, virtsaretentio, akkommo-daatiovai-keus, sykkeen nousu, ummetus, ahdaskulma-glaukooman akutisoitu-minen, impotenssi, muistihäiriöt).

Alfaresepto-reiden salpauksen aiheuttama asentohypo-tensio, priapismi ja ejakulaatio-vaikeudet.

Kouristus-kynnyksen aleneminen (muilla kuin epileptikoilla kouristusris-ki on hyvin pieni).

Pahanlaatui-nen neuroleptioi-reyhtymä

Silmät

Lääkeaineen kertyminen sarveiskal-voon, linssiin ja sidekalvoon aiheuttaen sakkaumia (kertyminen riippuu kumulatiivisesta annoksesta)

Sydän

Kammio-arytmia ‑ VF, VT

Rytmihäiriöt suurilla pitoisuuksil-la, QT‑ajan pidentymi-nen, selittämätön äkkikuole-ma, sydämenpy-sähdys, kääntyvien kärkien takykardia

Verisuonisto

Hypotensio

Iho ja ihonalainen kudos

Iho-oireet (lähinnä nokkosrok-ko, dermatiitti, kutina) n. 5 %:lla, näkyvän valon ja UVA-aallonpi-tuuksien valoyliherk-kyys

Hirsutismi

Raskauteen, synnytyk-seen ja perinataali-kauteen liittyvät haitat

Vastasynty-neen lääkeaine-vieroitusoi-reyhtymä, (ks. kohta Raskaus ja imetys)

Sukupuoli-elimet ja rinnat

Libidon muutokset, viivästynyt orgasmi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Väsymys erityisesti hoidon alkuvaihees-sa

Antipsykoottisten lääkkeiden käytön yhteydessä on raportoitu laskimoperäisiä tromboembolioita, keuhkoembolia ja syvä laskimotukos mukaan lukien – näiden yleisyys on tuntematon.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Perfenatsiinin hengenvaarallinen annos aikuiselle on noin 800 mg (Peratsin 2 mg 100 tabletin pakkauksessa on enintään 200 mg). Perfenatsiinin yliannostuksen oireina ovat huomattavan vaikeat ekstrapyramidaalioireet, keskushermoston lama ja vähäisemmässä määrin muut yllä mainitut haitat. Oireet ovat voimakkaimmillaan yleensä viimeistään 24 tuntia yliannoksesta.

Hoito on oireenmukainen. Lääkehiili ja suolihuuhtelu (jos yliannoksesta kulunut useita tunteja) estävät imeytymistä. Suolihuuhtelua käytetään vain vakavissa myrkytyksissä. Elektrolyytti- ja happo-emästasapainon häiriöt on hoidettava aktiivisesti. Kouristuksiin annetaan diatsepaamia (10–20 mg i.v.), ekstrapyramidaalioireisiin biperideeniä (2–5 mg i.m. tai hitaasti i.v.) ja hypotensioon dopamiinia tai noradrenaliinia. Adrenaliinia ei saa käyttää. Hemodialyysistä ja hemoperfuusiosta ei ole hyötyä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Psykoosi- ja neuroosilääkkeet sekä unilääkkeet, Piperatsiinirungon sisältävät fentiatsiinit, ATC‑luokka: N05AB03

Perfenatsiini on fentiatsiinin piperatsiinijohdos. Se salpaa dopamiinin D2‑reseptoreita ja ilmeisesti tähän perustuen vaikuttaa antipsykoottisesti ja aiheuttaa spontaanin aktiivisuuden ja aggressiivisuuden vähenemistä sekä emotionaalista välinpitämättömyyttä. Perfenatsiinilla on myös antiemeettinen, anksiolyyttinen ja kohtalainen epäspesifinen sedatiivinen vaikutus. Lisäksi se salpaa D1‑, H1‑, α1‑, muskariini- ja serotoniinireseptoreita.

Farmakokinetiikka

Perfenatsiini imeytyy täydellisesti ruuansulatuskanavasta, mutta alkureitin aineenvaihdunnan vuoksi sen biologinen hyötyosuus on 30–40 %. Huippupitoisuus tulee seerumiin 1–3 tunnissa suun kautta annostelusta. Perfenatsiinista on plasmassa vapaana 7–10 %, ja sen jakautumistilavuus on 20 l/kg. Plasmaan tulevat pitoisuudet riippuvat lähinnä perfenatsiinin sitoutumisesta kudoksiin. Perfenatsiini läpäisee istukan ja erittyyäidinmaitoon.Se metaboloituu lähinnä inaktiivisiksi metaboliiteiksi, osin sytokromi P450 2D6‑entsyymin kautta.Se erittyy virtsaan pääasiassa konjugoituneina metaboliitteinaan, ja sen eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on noin 10 tuntia. Maksan vajaatoimintaa sairastavat, vanhukset, imeväiset, sikiöt ja geneettisesti hitaat metaboloijat eliminoivat perfenatsiinia tavanomaista hitaammin.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Perfenatsiini on teratogeeninen rotalle ja hiirelle hyvin suurina annoksina. Teratogeeninen vaikutus ei ilmene rotalla, kun annos on 4–7 kertaa niin suuri kuin ihmiselle suositettu, eikä kaniinilla.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin
Maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, povidoni, magnesiumstearaatti

Tablettipäällyste
Makrogoli 6000, sakkaroosi, maissitärkkelys, kalsiumkarbonaatti, povidoni, karnaubavaha

Lisäksi
2 mg tabletissa: Titaanidioksidi (E171)
4 mg tabletissa: Titaanidioksidi (E171), kinoliinikeltainen (E104), indigokarmiini (E132), natriumbentsoaatti (E211)
8 mg tabletissa: Patenttisininen (E131).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

PERATSIN tabletti, päällystetty
2 mg 100 kpl (10,14 €)
4 mg 100 kpl (14,11 €)
8 mg 100 kpl (19,42 €)

PF-selosteen tieto

HDPE‑tölkki ja HDPE‑kierrekorkki.

100 tablettia.

Valmisteen kuvaus:

2 mg tabletti: Valkoinen, pyöreä, kupera, sokeripäällysteinen tabletti, halkaisija n. 6,8 mm.
4 mg tabletti: Vaaleanvihreä, pyöreä, kupera, sokeripäällysteinen tabletti, halkaisija noin 6,8 mm.
8 mg tabletti: Vaaleansininen, pyöreä, kupera, sokeripäällysteinen tabletti, halkaisija noin 6,8 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

PERATSIN tabletti, päällystetty
2 mg 100 kpl
4 mg 100 kpl
8 mg 100 kpl

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt (112), Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt (113).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

N05AB03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

12.05.2023

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com