Vertaa PF-selostetta

NOVOSEVEN injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 1 mg (50 KIU), 2 mg (100 KIU), 5 mg (250 KIU), 8 mg (400 KIU)

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

NovoSeven 1 mg (50 KIU)
NovoSeven on injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Injektiopullo sisältää 1 mg aktivoitua eptakogi alfaa (vastaa 50 KIU/injektiopullo).

NovoSeven 2 mg (100 KIU)
NovoSeven on injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Injektiopullo sisältää 2 mg aktivoitua eptakogi alfaa (vastaa 100 KIU/injektiopullo).

NovoSeven 5 mg (250 KIU)
NovoSeven on injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Injektiopullo sisältää 5 mg aktivoitua eptakogi alfaa (vastaa 250 KIU/injektiopullo).

NovoSeven 8 mg (400 KIU)
NovoSeven on injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Injektiopullo sisältää 8 mg aktivoitua eptakogi alfaa (vastaa 400 KIU/injektiopullo).

1 KIU = 1 000 IU (kansainvälistä yksikköä).

Aktivoitu eptakogi alfa on rekombinanttia hyytymistekijää VIIa (rFVIIa), jonka molekyylimassa on noin 50 000 daltonia. Sitä valmistetaan hamsterin munuaissoluissa (BHK = baby hamster kidney ‑solut) yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Kun injektiokuiva-aine on liuotettu liuottimeen, valmiste sisältää 1 mg/ml eptakogi alfaa (aktivoitua).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

NovoSeven on tarkoitettu verenvuotojen hoitoon ja verenvuotojen ehkäisemiseen jouduttaessa leikkaukseen tai invasiivisiin toimenpiteisiin seuraavissa potilasryhmissä:

 • potilaat, joilla on synnynnäinen hemofilia ja joilla on inhibiittoreita hyytymistekijöitä VIII tai IX vastaan > 5 Bethesda-yksikköä (BU)
 • potilaat, joilla on synnynnäinen hemofilia ja joilla oletettavasti on voimakas anamnestinen vaste hyytymistekijöille VIII tai IX
 • potilaat, joilla on hankinnainen hemofilia
 • potilaat, joilla on synnynnäinen FVII-puutos
 • Glanzmannin tautia sairastavat potilaat, joilla on tai on ollut vastareaktioita verihiutaleiden siirrolle tai jos verihiutaleita ei ole saatavilla.

Vaikea synnytyksenjälkeinen verenvuoto
NovoSeven on tarkoitettu vaikean synnytyksenjälkeisen verenvuodon hoitoon, kun kohtua supistavilla lääkeaineilla ei saavuteta riittävää hemostaasia.

Ehto

Hoito tulee aloittaa hemofilian hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus ja antotapa

Hoito tulee aloittaa hemofilian ja/tai verenvuototautien hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Vaikean synnytyksenjälkeisen verenvuodon hoidossa pitää konsultoida asianmukaista monialaista asiantuntijapoolia. Synnytyslääkäreiden lisäksi tähän kuuluvat anestesiologit, tehohoitolääkärit ja/tai hematologit. Tavanomaiset hoitokäytännöt on toteutettava potilaan yksilöllisen tilanteen vaatimalla tavalla. Jotta NovoSeven-hoidolla saavutettaisiin optimaalinen hyöty, on suositeltavaa pitää fibrinogeenipitoisuus ja verihiutalemäärä riittävällä tasolla.

Annostus

Hemofilia A tai B, johon liittyy inhibiittoreita tai potilaat, joilla oletettavasti on voimakas anamnestinen vaste

Annos
NovoSeven-valmistetta on annettava mahdollisimman nopeasti verenvuodon alkamisen jälkeen. Suositeltava alkuannos on 90 µg/kg, joka annetaan iv-bolusinjektiona.
NovoSeven-alkuannoksen jälkeen voidaan tarvita lisäinjektioita. Hoidon kesto ja injektioiden välinen aika vaihtelevat verenvuodon vakavuuden sekä meneillään olevien invasiivisten toimenpiteiden tai leikkaustyypin mukaan.

Pediatriset potilaat
Nykyisen kliinisen kokemuksen perusteella ei yleensä ole aiheellista erilaistaa lasten ja aikuisten annostuksia. Lapsilla on kuitenkin nopeampi puhdistuma kuin aikuisilla ja sen vuoksi lapsipotilailla saatetaan tarvita suurempia annoksia rFVIIa:ta, jotta saavutettaisiin samankaltaisia plasmakonsentraa-tioita kuin aikuisilla (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Annosväli
Alussa 2–3 tuntia, jotta saavutetaan hemostaasi.
Jos hoidon jatkaminen on tarpeen, annosväliä voi pidentää hemostaasin saavuttamisen jälkeen portaittain 4, 6, 8 tai 12 tuntiin sinä aikana, kun hoidon katsotaan olevan aiheellista.

Lievät tai keskivaikeat vuodot (myös kotihoito)
Varhaisessa vaiheessa annettu hoito on osoittautunut tehokkaaksi lievien ja keskivaikeiden nivel-, lihas- ja mukokutaanisten vuotojen hoidossa. Kahta annosohjetta voidaan suositella:

 1. Kaksi tai kolme 90 µg/kg suuruista injektiota annosteltuna kolmen tunnin välein. Jos lisähoitoa tarvitaan, voidaan antaa yksi 90 µg/kg suuruinen lisäannos.
 2. Yksi yksittäinen 270 µg/kg suuruinen injektio.

Kotihoito ei saa kestää yli 24 tuntia. Kotihoidon jatkamista voidaan harkita vasta kun on konsultoitu hemofilian hoitoon erikoistunutta sairaalaa.

Kliinistä kokemusta 270 µg/kg suuruisen kerta-annoksen antamisesta iäkkäille potilaille ei ole.

Vakavat vuodot
Alkuannokseksi suositellaan 90 µg/kg. Se voidaan antaa matkalla sairaalaan, missä potilaan hoito yleensä tapahtuu. Seuraava annos vaihtelee verenvuodon tyypin ja vaikeuden mukaan. Annos annetaan aluksi joka toinen tunti, kunnes kliinisesti havaitaan parantumista. Jos hoidon jatkaminen on aiheellista, annosväli voidaan nostaa 3 tuntiin 1–2 päivän ajaksi. Tämän jälkeen annosväli voidaan nostaa portaittain 4, 6, 8 tai 12 tuntiin niin kauan kuin hoitoa on aiheellista jatkaa. Suurta vuotoa voidaan hoitaa 2–3 viikkoa, mutta pitempäänkin, jos se on kliinisesti perusteltua.

Invasiivinen toimenpide tai leikkaukset
Alkuannos 90 µg/kg annetaan juuri ennen toimenpidettä/leikkausta. Annos toistetaan 2 tunnin kuluttua ja sitten 2–3 tunnin välein ensimmäisten 24–48 tunnin ajan toimenpiteen/leikkauksen ja potilaan kliinisen tilan mukaan. Suurissa leikkauksissa annostusta tulee jatkaa 2–4 tunnin välein 6–7 päivän ajan. Annosväliä voidaan tämän jälkeen nostaa 6–8 tuntiin vielä 2 viikoksi. Suurissa leikkauksissa hoitoa voidaan jatkaa 2–3 viikon ajan, kunnes haava on parantunut.

Hankinnainen hemofilia

Annos ja annosväli
NovoSeven-valmistetta on annettava mahdollisimman nopeasti verenvuodon alkamisen jälkeen. Suositeltava alkuannos on 90 µg/kg, joka annetaan iv-bolusinjektiona. NovoSeven-alkuannoksen jälkeen voidaan tarvittaessa antaa lisäinjektioita. Hoidon kesto ja injektioiden välinen aika vaihtelevat verenvuodon vakavuuden sekä meneillään olevien invasiivisten toimenpiteiden tai leikkaustyypin mukaan.
Alussa annosväli on 2-3 tuntia. Kun hemostaasi on saavutettu, annosväli voidaan nostaa portaittain 4, 6, 8 tai 12 tuntiin niin kauan kuin hoitoa on aiheellista jatkaa.

Hyytymistekijä VII:n puutos

Annos, annosalue ja annosväli
Verenvuotojen hoitoon ja leikkaukseen tai invasiiviseen toimenpiteeseen joutuvien potilaiden verenvuotojen ehkäisyyn suositellaan aikuisille ja lapsille annosaluetta 15–30 µg/kg 4–6 tunnin välein, kunnes hemostaasi on saavutettu. Annos ja injektiotiheys määräytyvät yksilöllisesti potilaan mukaan.

Pediatriset potilaat
Niukka kliininen kokemus pitkäaikaisesta ennaltaehkäisystä on kerätty alle 12-vuotiailta pediatrisilta potilailta, joilla oli vaikea kliininen taudinkuva (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Ennaltaehkäisyssä annoksen ja injektiotiheyden pitää perustua kliiniseen vasteeseen ja ne määräytyvät yksilöllisesti kunkin potilaan mukaan.

Glanzmannin tauti

Annos, annosalue ja annosväli

Verenvuotojen hoitoon ja leikkaukseen tai invasiiviseen toimenpiteeseen joutuvien potilaiden verenvuotojen ehkäisyyn suositellaan annosta 90 µg/kg (annosalue 80–120 µg/kg) 2 tunnin (1,5–2,5 tunnin) välein. Tehokkaan hemostaasin varmistaminen edellyttää vähintään kolmea annostuskertaa. Suositeltava antotapa on bolusinjektio, koska jatkuvaan infuusioon saattaa liittyä tehon puutetta.

Potilaille, joilla ei esiinny vastareaktioita, verihiutaleet ovat ensimmäinen hoitovaihtoehto Glanzmannin taudissa.

Vaikea synnytyksenjälkeinen verenvuoto

Annosalue ja annosväli
Verenvuodon hoidossa suositeltava annosalue on 60–90 µg/kg. Annos annetaan iv-bolusinjektiona. Suurin hyytymisaktiivisuus on odotettavissa 10 minuutin kuluttua. Toinen annos voidaan antaa potilaan yksilöllisen kliinisen vasteen perusteella.
Mikäli hemostaattinen vaste on riittämätön, suosituksena on, että toinen annos voidaan antaa 30 minuutin kuluttua.

Antotapa

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa. Anna liuos iv-bolusinjektiona 2–5 minuutin kuluessa.

Hoidon tarkkaileminen – laboratoriokokeet

NovoSeven-hoitoa ei tarvitse tarkkailla. Annostusta säädetään verenvuodon vakavuuden ja NovoSeven-hoidon kliinisen hoitovasteen perusteella.

Protrombiiniajan (PT) ja aktivoidun partiaalisen tromboplastiiniajan (aPTT) on todettu lyhentyneen rFVIIa-valmisteen annon jälkeen. PT:n ja aPTT:n sekä rFVIIa-valmisteen kliinisen tehon välillä ei ole kuitenkaan osoitettu olevan korrelaatiota.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille tai hiiren, hamsterin tai naudan proteiineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Patologisissa tiloissa, joissa kudostekijää saattaa esiintyä tavallista enemmän, voi NovoSeven-hoitoon liittyä riski trombin tai DIC-oireyhtymän (DIC = disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio) kehittymiseen.

Tällainen tilanne saattaa esiintyä potilailla, joilla on pitkälle kehittynyt ateroskleroosi, ruhjevammoja, verenmyrkytys tai DIC-oireyhtymä. Tromboembolisten komplikaatioiden vuoksi varovaisuutta on noudatettava, kun NovoSeven-valmistetta annetaan potilaille, jotka ovat sairastaneet sepelvaltimotautia, joilla on maksasairaus, leikkauspotilaille leikkauksen jälkeen, naisille raskausaikana tai synnytyksen yhteydessä, vastasyntyneille tai potilaille, joilla on riski saada tromboembolisia tapahtumia tai DIC-oireyhtymä. Näissä tapauksissa NovoSeven-hoidon mahdollinen hyöty tulee punnita komplikaatioriskiin nähden.

Vaikeassa synnytyksenjälkeisessä verenvuodossa ja raskausaikana vallitsevat kliiniset tilat (synnytys, vaikea verenvuoto, verensiirto, DIC, leikkaus / invasiiviset toimenpiteet ja koagulopatia) ovat tunnettuja tekijöitä, jotka lisäävät NovoSeven-valmisteen antamiseen liittyvää tromboembolioiden riskiä ja etenkin laskimotromboembolian riskiä. Nämä tekijät on otettava huomioon NovoSeven-valmistetta käytettäessä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Koska rekombinantti hyytymistekijä VIIa NovoSeven saattaa sisältää hyvin pieniä määriä hiiren immunoglobuliinia, naudan immunoglobuliinia ja muita viljelmän proteiinijäämiä (hamsterin ja naudan seerumin proteiineja), on olemassa vähäinen mahdollisuus, että potilaille, joita hoidetaan tällä valmisteella, kehittyy yliherkkyysreaktioita näille proteiineille. Sellaisessa tapauksessa voidaan harkita hoitoa suonensisäisillä antihistamiineilla.

Annostelu tulee lopettaa välittömästi, jos potilas saa allergisen tai anafylaktistyyppisen reaktion. Mahdollinen sokki hoidetaan normaalin hoitokäytännön mukaisesti. Potilaille tulee kertoa yliherkkyysreaktioiden ensioireista. Mikäli sellaisia oireita ilmenee, potilasta tulee neuvoa lopettamaan valmisteen käyttö välittömästi ja ottamaan yhteys hoitavaan lääkäriin.

Vakavien vuotojen yhteydessä valmistetta tulee antaa mielellään sairaalassa, joka on erikoistunut hoitamaan hemofiliapotilaita, joilla on inhibiittoreita hyytymistekijöille VIII tai IX. Jos tämä ei ole mahdollista, valmiste tulisi antaa läheisessä yhteistyössä hemofiliapotilaiden hoitoon erikoistuneen lääkärin kanssa.

Jos vuotoa ei saada hallintaan, sairaalahoito on välttämätöntä. Potilaiden tai heidän hoitajiensa tulisi ilmoittaa lääkärille ja hoitoa ohjaavalle sairaalalle kaikesta NovoSeven-valmisteen käytöstä mahdollisimman pian.

Hyytymistekijä VII:n puutoksesta kärsiviä potilaita tulee seurata määrittämällä protrombiiniaika ja hyytymistekijä VII:n hyytymisaktiivisuus ennen NovoSeven-valmisteen annostusta ja annostuksen jälkeen. Jos hyytymistekijä VIIa:n aktiivisuus ei saavuta odotettua tasoa tai vuotoa ei saada hallintaan hoidettassa potilasta suositellulla annoksella, voidaan epäillä vasta-ainemuodostusta. Tällöin tulee tehdä vasta-ainemääritys. Tromboosia on raportoitu FVII:n puutoksesta kärsivillä potilailla, jotka ovat saaneet NovoSeven-valmistetta leikkauksen aikana, mutta NovoSeven-valmisteella hoidettavien hyytymistekijä VII:n puutoksesta kärsivien potilaiden tromboosiriskistä ei ole tietoa (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Natriumpitoisuus
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per injektio eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Jäljitettävyys
Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yhteisvaikutukset

NovoSeven-valmisteen ja hyytymistekijäkonsentraattien mahdollisten interaktioiden vaarasta ei ole tietoa. Aktivoidun tai aktivoimattoman protrombiini-kompleksikonsentraatin samanaikaista käyttöä tulee välttää.

Antifibrinolyyttisten lääkeaineiden on havaittu vähentävän hemofiliapotilaiden verenhukkaa leikkausten yhteydessä, erityisesti ortopedisissa leikkauksissa ja sellaisten alueiden leikkauksissa, joissa fibrinolyyttinen aktiivisuus on suuri, kuten suuontelossa. Antifibrinolyyttisiä lääkeaineita käytetään myös verenhukan vähentämiseen naisille, joilla on synnytyksenjälkeistä verenvuotoa. Antifibrinolyyttisten lääkeaineiden ja rFVIIa-valmisteen samanaikaisesta käytöstä on kuitenkin vain vähän tietoja.

Koe-eläintutkimusten perusteella (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta) rekombinanttia tekijä VIIa-valmistetta ei suositella käytettäväksi yhdessä rekombinantin tekijä XIII:n kanssa. Rekombinanttien tekijöiden VIIa ja XIII välisestä yhteisvaikutuksesta ei ole saatavilla kliinistä tietoa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Varotoimenpiteenä on suositeltavaa välttää NovoSeven-valmisteen käyttöä raskauden aikana. Tiedot rajallisesta määrästä raskauksia eivät viittaa rFVIIa:n haitallisiin vaikutuksiin raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen terveyteen, kun NovoSeven-valmistetta on käytetty hyväksytyissä käyttöaiheissa. Toistaiseksi tarjolla ei ole muuta tarkkaa epidemiologista tietoa. Eläinkokeiden perusteella ei ole saatu tietoa suorista tai epäsuorista haitallisista vaikutuksista raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Imetys

rFVIIa:n erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. rFVIIa:n erittymistä maitoon ei ole tutkittu eläimillä. Päätös imettämisen jatkamisesta/lopettamisesta tai NovoSeven-valmisteen käytön jatkamisesta/lopettamisesta tulee tehdä ottaen huomioon rintaruokinnan hyöty lapselle ja NovoSeven-hoidon hyöty naiselle.

Hedelmällisyys

Koe-eläintutkimukset ja kauppaantuonnin jälkeen saadut tiedot eivät viittaa rFVIIa:lla olevan haitallisia vaikutuksia miesten tai naisten hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia ovat alentunut terapeuttinen vaste, kuume, ihottuma, laskimoiden tromboemboliset tapahtumat, kutina ja urtikaria. Näitä vaikutuksia on raportoitu melko harvinaisina (≥ 1/1 000, < 1/100).

Taulukoitu yhteenveto haittavaikutuksista

Taulukossa 1 on listattu haittavaikutukset, jotka on raportoitu kliinisten tutkimusten aikana ja kauppaantuonnin jälkeen. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Kauppaantuonnin jälkeen raportoitujen (eli ei kliinisissä tutkimuksissa todettujen) haittavaikutusten esiintymistiheys on esitetty tuntemattomana.

Kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui 484 potilasta (4 297 hoitojaksoa), joilla oli hemofilia A ja B, hankittu hemofilia, tekijä VII:n puutos tai Glanzmannin tauti, osoittautui, että haittavaikutukset ovat yleisiä (≥ 1/100, < 1/10). Koska hoitojaksojen kokonaismäärä kliinisissä tutkimuksissa on alle 10 000, matalin mahdollinen haittavaikutusten esiintymistiheys, mikä voidaan asettaa, on harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000).

Yleisimmät haittavaikutukset ovat kuume ja ihottuma (melko harvinainen: ≥ 1/1 000, < 1/100), ja vakavimpiin haittavaikutuksiin kuuluvat laskimon tromboemboliset tapahtumat (melko harvinainen: ≥ 1/1 000, < 1/100) ja valtimon tromboemboliset tapahtumat (harvinainen: ≥ 1/10 000, < 1/1 000).
Alla olevassa taulukossa on esitetty sekä vakavien että ei-vakavien haittavaikutusten esiintymistiheydet elinjärjestelmien mukaan lueteltuina.

Taulukko 1 Kliinisten tutkimusten ja kauppaantuonnin jälkeiset haittatapahtumat

MedDRA-elinjärjestelmäluokka

Melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100)

Harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000)

Esiintymistiheys tuntematon

Veri ja imukudos

 
 • Disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • Disseminoituneeseen intravaskulaariseen koagulaatioon liittyvät laboratoriolöydökset, mukaanlukien kohonneet D-dimeeri- ja laskeneet AT-tasot (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • Koagulopatia
 

Ruoansulatuselimistö

 
 • Pahoinvointi
 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 • Alentunut terapeuttinen vaste*
 • Kuume
 • Injektiopaikan reaktiot, mukaanlukien kipu injektiopaikassa
 

Immuunijärjestelmä

 
 • Yliherkkyys (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • Anafylaktinen reaktio

Tutkimukset

 
 • Fibriinin hajoamistuotteiden määrän lisääntyminen
 • Alaniiniaminotransferaasin, alkalisen fosfataasin, laktaattidehydrogenaasin ja protrombiinin pitoisuuden nousu
 

Hermosto

 
 • Päänsärky
 

Iho ja ihonalainen kudos

 • Ihottuma (mukaanlukien allerginen dermatiitti ja erytematoottinen ihottuma)
 • Kutina ja urtikaria
 
 • Punoitus
 • Angioedeema

Verisuonisto

 • Laskimoiden tromboemboliset tapahtumat (syvä laskimotukos, tromboosi i.v.-annostelupaikassa, keuhkoembolia, maksan tromboemboliset tapahtumat mukaanlukien porttilaskimotukos, munuaislaskimotukos, tromboflebiitti, pinnallinen tromboflebiitti ja suoliston iskemia)
 • Valtimoiden tromboemboliset tapahtumat (sydäninfarkti, aivoinfarkti, aivoiskemia, aivovaltimotukos, aivoverisuonitapahtuma, munuaisvaltimotukos, perifeerinen iskemia, perifeerinen valtimotukos ja suoliston iskemia)
 • Angina pectoris
 • Intrakardiaalinen trombi

* Tehon puutetta (alentunut terapeuttinen vaste) on raportoitu. On tärkeää, että NovoSeven-valmiste annostellaan kohdassa Annostus ja antotapa suositeltujen annostusohjeiden mukaisesti.

Valittujen haittavaikutusten kuvaus

Inhiboivien vasta-aineiden muodostuminen

Kauppaantuonnin jälkeen ei ole saatu ilmoituksia inhiboivien vasta-aineiden kehittymisestä NovoSeven-valmistetta tai FVII:a vastaan hemofilia A- tai B-potilailla. Kauppaantuonnin jälkeisessä seurantarekisterissä on raportoitu inhiboivien vasta-aineiden kehittymistä NovoSeven-valmistetta vastaan potilaille, joilla on synnynnäinen FVII puutos.

Ainoa kliinisissä tutkimuksissa raportoitu haittavaikutus potilailla, joilla oli hyytymistekijä VII:n puutos, oli vasta-aineiden muodostuminen NovoSeven-valmistetta ja FVII:a vastaan (esiintymistiheys: yleinen (≥ 1/100, < 1/10)). Joissain tapauksissa vasta-aineet olivat inhiboivia in vitro. Näihin tapauksiin liittyi riskitekijöitä, jotka olivat saattaneet vaikuttaa vasta-aineiden kehittymiseen, kuten aikaisempi hoito ihmisplasmalla ja/tai plasmaperäisellä hyytymistekijä VII:llä, vaikea mutaatio FVII-geenissä ja NovoSeven-valmisteen yliannostus. NovoSeven-valmisteella hoidettavia potilaita, joilla on hyytymistekijä VII:n puutos, tulee tarkkailla hyytymistekijä VII:n vasta-aineiden kehittymisen varalta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Tromboemboliset tapahtumat - valtimot ja laskimot

Valtimoiden tromboemboliset tapahtumat ovat yleisiä (≥ 1/100, < 1/10) kun NovoSeven-valmistetta annostellaan potilaille hyväksyttyjen käyttöaiheiden ulkopuolella. Valtimoiden tromboembolisten haittavaikutusten (ks. taulukko: Verisuonisto) korkeampi riski (5,6 % NovoSeven-valmisteella hoidetuilla potilailla vs. 3,0 % lumelääkkeellä hoidetuilla potilailla) on osoitettu meta-analyysissä, jossa on yhdistetty tulokset plasebokontrolloiduista, useilla tutkimusasetelmilla tehdyistä tutkimuksista, joissa oli hyväksyttyjen käyttöaiheiden ulkopuolinen hoitoindikaatio. Tutkimuksissa oli erilaiset potilasryhmät ja näin ollen erilaiset riskiprofiilit.

NovoSeven-valmistetta ei saa käyttää hyväksyttyjen käyttöaiheiden ulkopuolella, sillä valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei niissä ole määritetty.

Tromboemboliset tapahtumat voivat johtaa sydänpysähdykseen.

Muut erityisryhmät

Potilaat, joilla on hankinnainen hemofilia

Hankinnaista hemofiliaa sairastavalla 61 potilaalla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa (yhteensä 100 hoitotapahtumaa) osoittautui, että tiettyjä haittatapahtumia raportoitiin useammin (1 %, perustuen hoitotapahtumiin): valtimon tromboembolisia tapahtumia (aivovaltimotukos, aivoverisuonitapahtuma), laskimon tromboembolisia tapahtumia (keuhkoembolia ja syvä laskimotukos), angina pectorista, pahoinvointia, kuumetta, punoittavaa ihottumaa ja tutkimuksia fibriinin hajoamistuotteiden lisääntyneestä määrästä.

Naiset, joilla on vaikea synnytyksenjälkeinen verenvuoto

Avoimessa, satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa laskimon tromboembolisia tapahtumia ilmoitettiin kahdella niistä 51 potilaasta, jotka saivat NovoSeven-valmistetta kerta-annoksena (mediaaniannos 58 μg/kg), eikä yhdelläkään niistä 33 potilaasta, joita ei hoidettu NovoSeven-valmisteella; kummassakaan ryhmässä ei ilmoitettu yhtään valtimon tromboembolista tapahtumaa.
Neljässä non-interventionaalisessa tutkimuksessa laskimon tromboembolisia tapahtumia ilmoitettiin kolmella niistä 358 potilaasta (0,8 %), joita hoidettiin NovoSeven-valmisteella (mediaaniannos alueella 63–105 µg/kg), ja valtimon tromboembolisia tapahtumia ilmoitettiin yhdellä (0,3 %) NovoSeven-valmistetta saaneella potilaalla.

Tiedossa olevat tromboembolista riskiä suurentavat tekijät, joilla on yhteys raskauteen ja vaikeaan synnytyksenjälkeiseen verenvuotoon, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

NovoSeven-valmisteen annosta rajoittavaa toksisuutta ei ole tutkittu kliinisissä tutkimuksissa.

Hemofiliapotilailla on raportoitu neljä yliannostustapausta 16 vuoden aikana. Ainoa yliannostuksen yhteydessä raportoitu komplikaatio oli lievä, ohimenevä verenpaineen nousu 16-vuotiaalla potilaalla, joka sai 24 mg rFVIIa:ta 5,5 mg:n sijaan.

Potilailla, joilla on hankinnainen hemofilia tai Glanzmannin tauti, ei ole raportoitu yliannostustapauksia.

Potilailla, joilla on hyytymistekijä VII:n puutos (jossa suositeltu annos on 15–30 μg/kg rFVIIa:a), yksi yliannostustapaus on yhdistetty tromboottiseen tapahtumaan (takaraivolohkon halvaus) iäkkäällä (> 80-vuotias) miespotilaalla, jota oli hoidettu suositeltavaan annokseen nähden 10–20 -kertaisella annoksella. Lisäksi yhdellä potilaalla, jolla on hyytymistekijä VII:n puutos, on raportoitu yliannostuksen yhteydessä vasta-aineiden muodostumista NovoSeven-valmistetta ja FVII:a vastaan.

Suositeltuja annoksia ei tulisi tahallisesti ylittää annosteluaikataulua suunniteltaessa, koska aiheutuvasta lisäriskistä ei ole tietoa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Veren hyytymistekijät, ATC-koodi: B02BD08

Vaikutusmekanismi
NovoSeven sisältää aktivoitua rekombinanttia hyytymistekijä VII:ää. Vaikutusmekanismiin kuuluu hyytymistekijä VIIa:n sitoutuminen vapautuneeseen kudostekijään. Tämä yhdistelmä aktivoi hyytymistekijä IX:n hyytymistekijä IXa:ksi ja hyytymistekijä X:n hyytymistekijä Xa:ksi, mikä puolestaan saa aikaan pienen protrombiinimäärän muuttumisen trombiiniksi. Vauriokohdassa trombiini aktivoi verihiutaleita sekä hyytymistekijä V:n ja VIII:n ja saa aikaan hemostaattisen tulpan muodostumisen, kun fibrinogeeni muuttuu fibriiniksi. Farmakologiset NovoSeven-annokset aktivoivat hyytymistekijä X:n suoraan aktivoitujen vauriopaikassa sijaitsevien verihiutaleiden pinnalla riippumatta kudostekijästä. Tämän seurauksena protrombiini muuttuu suureksi määräksi trombiinia riippumatta kudostekijästä.

Farmakodynaamiset vaikutukset
Hyytymistekijä VIIa:n farmakodynaaminen vaikutus lisää hyytymistekijä Xa:n, trombiinin ja fibriinin paikallista muodostumista.

Aika suurimman hyytymisaktiivisuuden saavuttamiseen NovoSeven-valmisteen antamisen jälkeen oli noin 10 minuuttia terveillä koehenkilöillä ja hemofiliapotilailla.

Teoreettista riskiä, että DIC-oireyhtymälle altistavia perussairauksia omaaville potilaille kehittyy hyytymisjärjestelmän systeeminen aktivaatio, ei voida täysin poissulkea.

Kliininen teho ja turvallisuus

Synnynnäinen FVII-puutos

Seurantarekisterissä (F7HAEM-3578), jossa oli synnynnäistä FVII puutosta sairastavia potilaita, mediaaniannos pitkäaikaisessa verenvuotojen ennaltaehkäisyssä 22:lla pediatrisella potilaalla (alle 12-vuotiaita) oli 30 µg/kg (17 µg/kg–200 µg/kg; useimmin käytetty annos oli 30 µg/kg kymmenellä potilaalla). Näillä potilailla oli tekijä VII puutos ja vaikea kliininen taudinkuva. Annostiheyden mediaani oli 3 annosta viikossa (1–7; useimmin raportoitu annostiheys oli 3 annosta viikossa 13:lla potilaalla).

Samassa rekisterissä kolmella 91:stä leikkauspotilaasta oli tromboembolisia tapahtumia.

Glanzmannin tauti

Seurantarekisterissä (F7HAEM-3521) oli 133 NovoSeven-valmisteella hoidettua Glanzmannin tautia sairastavaa potilasta. Mediaaniannos infuusiota kohden hoidettaessa 333 vuototapausta oli 90 µg/kg (vaihteluväli 28–450 µg/kg). NovoSeven-valmistetta käytettiin 157 kirurgisessa toimenpiteessä, joissa mediaaniannos oli 92 µg/kg (270 µg/kg:aan asti). Hoito NovoSeven-valmisteella, yksin tai yhdistettynä antifibrinolyytteihin ja/tai verihiutaleisiin, määritettiin tehokkaaksi kun vuoto loppui vähintään 6 tunnin ajaksi. Hoito tehosi 81 %:lle ja 82 %:lle potilaista, joilla oli positiivinen tai negatiivinen vastareaktio verihiutaleiden siirrolle. Vastaavasti hoito tehosi 77 %:lle ja 85 %:lle potilaista, jotka oli testattu positiiviseksi tai negatiiviseksi verihiutaleiden vasta-aineille. Positiivinen status tarkoitti, että ainakin kertaalleen oli todettu positiivinen testitulos millä tahansa hoitokerralla.

Vaikea synnytyksenjälkeinen verenvuoto

NovoSeven-valmisteen tehoa ja turvallisuutta arvioitiin avoimessa kliinisessä monikeskustutkimuksessa 84 naisella, joilla oli vaikea synnytyksenjälkeinen verenvuoto. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko 60 µg/kg:n kerta-annos NovoSeven-valmistetta (yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon; N = 42) tai vertailuhoitoa (vain tavanomainen hoito; N = 42), kun kohtua supistavat lääkeaineet (sulprostoni) eivät olleet tehonneet. Demografiset tiedot ja synnytyksenjälkeisen verenvuodon hoito ennen satunnaistamista olivat hyvin samankaltaiset molemmissa hoitoryhmissä. Tavanomaiseen hoitoon kuului fibrinogeenia ja traneksaamihappoa. Tiedot fibrinogeenin/traneksaamihapon käytöstä oli saatavilla noin 57 %:lta NovoSeven-ryhmän potilaista ja 43 %:lta vertailuryhmän potilaista. Näistä potilaista noin 40 % sai fibrinogeenia ja/tai traneksaamihappoa molemmissa hoitoryhmissä. Verenvuodon katsottiin tyrehtyneen (eli hoidon onnistuneen), jos arvioitu verenvuoto väheni 30 minuutin kuluessa satunnaistamisesta alle 50 ml:aan 10 minuuttia kohti. Jos verenvuoto oli hallitsematon tai hoitoon reagoimaton, harkittiin invasiivisia toimenpiteitä.

Ensisijaisessa analyysissä pienempi määrä NovoSeven-ryhmän naisista tarvitsi vähintään yhden embolisaatio- ja/tai ligeeraustoimenpiteen kuin vertailuryhmässä (21 vs. 35 naista), mikä vastaa tilastollisesti merkitsevää 40 %:n suhteellisen riskin vähenemää NovoSeven-ryhmässä verrattuna vertailuryhmään (suhteellinen riski = 0,60 [95 %:n luottamusväli 0,43; 0,84, p = 0,0012]).

Vertailuryhmässä 8 potilasta 42:sta sai myöhään annettua NovoSeven-hoitoa erityisluvallisesti salvage-kohdunpoiston välttämiseksi, ja tämä onnistui kahdessa tapauksessa.

Farmakokinetiikka

Terveet koehenkilöt

Jakautuminen, eliminaatio ja lineaarisuus
rFVIIa-valmisteen farmakokinetiikkaa tutkittiin FVII-hyytymismäärityksen avulla 35 terveellä valkoihoisella ja japanilaisella koehenkilöllä suurenevan annoksen tutkimuksessa. Koehenkilöt ryhmiteltiin sukupuolen ja etnisen ryhmän mukaan, ja heille annettiin 40, 80 ja 160 µg/kg annokset rFVIIa-valmistetta (3 annosta kullekin) ja/tai plaseboa. Farmakokinetiikka oli samanlainen eri sukupuolten ja etnisten ryhmien välillä.
Jakautumistilavuuden keskiarvo vakaan tilan (steady state) vaiheessa oli 130–165 ml/kg, puhdistuman keskiarvo 33,3–37,2 ml/h×kg.
Terminaalisen puoliintumisajan keskiarvo oli 3,9–6,0 tuntia.
Farmakokineettiset profiilit olivat suhteessa annokseen.

Hemofilia A ja B, joihin liittyy inhibiittoreita

Jakautuminen, eliminaatio ja lineaarisuus
rFVIIa-valmisteen farmakokineettisiä ominaisuuksia tutkittiin FVIIa-määrityksen avulla 12 lapsipotilaalla (ikä 2-12 vuotta) ja 5 aikuispotilaalla ajanjaksona, jolloin heillä ei ollut vuotoja. Jakautumistilavuuden keskiarvo vakaan tilan (steady state) vaiheessa oli lapsipotilailla 196 ml/kg ja aikuisilla 159 ml/kg.
Puhdistuman keskiarvo oli noin 50 % korkeampi lapsipotilailla kuin aikuispotilailla (78 vs. 53 ml/h×kg), kun taas terminaalisen puoliintumisajan keskiarvo oli molemmissa ryhmissä 2,3 tuntia. Puhdistuma vaikuttaa olevan yhteydessä ikään ja sen vuoksi nuoremmilla potilailla puhdistuma saattaa olla suurentunut yli 50 %.
Lapsilla annosvastaavuus osoitettiin tutkituilla annoksilla 90 µg/kg ja 180 µg/kg. Tulokset olivat yhteneväisiä aikaisemmin matalammilla annoksilla (17,5–70 µg/kg rFVIIa) tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa.

Hyytymistekijä VII:n puutos

Jakautuminen ja eliminaatio
15 ja 30 µg/kg:n suuruisten rFVIIa-valmisteen kerta-annosten farmakokinetiikassa ei todettu merkitsevää keskinäistä eroa, kun tarkasteltiin seuraavia annoksesta riippumattomia parametreja: Jakautumistilavuus vakaan tilan vaiheessa (280–290 ml/kg), biologinen puoliintumisaika (2,82–3,11 h), kokonaispuhdistuma (70,8–79,1 ml/h×kg) ja lääkeaineen keskimääräinen elimistössäoloaika (3,75–3,80 h).
Keskimääräinen saanto plasmassa in vivo oli noin 20 %.

Glanzmannin tauti

NovoSeven-valmisteen farmakokinetiikkaa Glanzmannin tautia sairastavilla potilailla ei ole tutkittu, mutta sen oletetaan olevan samanlainen kuin hemofilia A- ja B-potilailla.

Vaikea synnytyksenjälkeinen verenvuoto

NovoSeven-valmisteen farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu potilailla, joilla on vaikea synnytyksenjälkeinen verenvuoto.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kaikki prekliinisen turvallisuusohjelman havainnot liittyivät rFVIIa-valmisteen farmakologiseen vaikutukseen.

Rekombinantin tekijä XIII:n (rFXIII) ja rekombinantin tekijä VIIa:n (rFVIIa) yhteiskäytön mahdollisesti synerginen vaikutus korkean riskin kardiovaskulaarisairaus-eläinmallissa makakiapinoilla johti suurentuneeseen farmakologiseen vaikutukseen (tromboosi ja kuolema) matalammilla annostasoilla kuin yksittäisinä aineina annettuna.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Injektiokuiva-aine
Natriumkloridi
Kalsiumklorididihydraatti
Glysyyliglysiini
Polysorbaatti 80
Mannitoli
Sakkaroosi
Metioniini
Kloorivetyhappo (pH:n säätämiseen)
Natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen)

Liuotin
Histidiini
Kloorivetyhappo (pH:n säätämiseen)
Natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen)
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

NovoSeven-valmistetta ei saa sekoittaa infuusionesteisiin eikä antaa infuusiona.

Kestoaika

Myyntipakkauksessa olevan tuotteen kestoaika on 3 vuotta, kun se säilytetään alle 25 °C:ssa.

Injektiopullossa
Liuottamisen jälkeen valmisteen on osoitettu olevan fysikaalisesti ja kemiallisesti stabiili 6 tunnin ajan, kun se säilytetään 25 °C:n lämpötilassa ja 24 tunnin ajan, kun se säilytetään 5 °C:n lämpötilassa. Mikrobiologiselta kannalta katsoen liuos tulee käyttää heti. Jos liuosta ei käytetä heti, säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei saa ylittää 24 tuntia, kun liuos säilytetään 2 °C - 8 °C:n lämpötilassa, ellei liuottamista ole suoritettu kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa. Liuotettu liuos on säilytettävä injektiopullossa.

Ruiskussa (50 ml:n polypropeeniruiskussa), vain sairaalakäyttöön
Liuottaminen on suoritettava kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa, ja henkilökunnalla on oltava siihen riittävä koulutus. Näissä olosuhteissa valmisteen on osoitettu olevan fysikaalisesti ja kemiallisesti stabiili 24 tunnin ajan, kun se säilytetään 25 °C:n lämpötilassa 50 ml:n ruiskussa (polypropeenia). Jos liuosta ei käytetä heti, olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla, eikä säilytysaika saa ylittää edellä mainittua.

Säilytys

 • Säilytä injektiokuiva-aine ja liuotin alle 25 °C.
 • Säilytä injektiokuiva-aine ja liuotin suojassa valolta.
 • Ei saa jäätyä.
 • Käyttövalmiiksi sekoitetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

NOVOSEVEN injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
1 mg (50 KIU) 1 pakkaus (liuotin esitäytetyssä ruiskussa) (746,47 €)
2 mg (100 KIU) 1 pakkaus (liuotin esitäytetyssä ruiskussa) (1455,63 €)
5 mg (250 KIU) 1 pakkaus (liuotin esitäytetyssä ruiskussa) (3425,75 €)
8 mg (400 KIU) 1 pakkaus (liuotin esitäytetyssä ruiskussa) (5359,82 €)

PF-selosteen tieto

NovoSeven-valmisteen liuotin on esitäytetyssä ruiskussa. Kaikkia pakkauksia ei välttämättä ole myynnissä.

NovoSeven 1 mg (50 KIU)/NovoSeven 2 mg (100 KIU) -pakkaukset sisältävät

 • 1 injektiopullo (2 ml) valkoista injektiokuiva-ainetta liuosta varten
 • 1 esitäytetty ruisku (3 ml) liuotinta liuottamista varten
 • 1 männänvarsi
 • 1 injektiopulloliitin, jossa on integroitu partikkelisuodatin, jonka huokoskoko on 25 mikrometriä.

NovoSeven 5 mg (250 KIU)/NovoSeven 8 mg (400 KIU) -pakkaukset sisältävät

 • 1 injektiopullo (12 ml) valkoista injektiokuiva-ainetta liuosta varten
 • 1 esitäytetty ruisku (10 ml) liuotinta liuottamista varten
 • 1 männänvarsi
 • 1 injektiopulloliitin, jossa on integroitu partikkelisuodatin, jonka huokoskoko on 25 mikrometriä.

Injektiopullo: Tyypin I lasia oleva injektiopullo, joka on suljettu klorobutyylista valmistetulla kumitulpalla. Kumitulpan suojana on alumiinikapseli. Avaamaton injektiopullo on suljettu polypropeenista valmistetulla suojaavalla muovihatulla, joka paikoillaan ollessaan on osoitus pullon koskemattomuudesta.

Esitäytetty ruisku: Tyypin I lasia oleva runko-osa, joka on suljettu polypropeenitulpalla, ja bromobutyylista valmistettu kumimäntä. Ruiskun suojus on bromobutyylikumia ja siinä on polypropeenisinetti osoituksena ruiskun koskemattomuudesta.

Männänvarsi: Valmistettu polypropeenista.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, kylmäkuivattu jauhe. Liuotin: kirkas, väritön liuos. Liuottamisen jälkeen valmisteen pH on noin 6,0.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

NovoSeven-valmisteen liuotin on esitäytetyssä ruiskussa. Kaikkia pakkauksia ei välttämättä ole myynnissä. Käsittelyohjeet on kuvattu alla.

Kuiva-aine injektiopullossa ja liuotin esitäytetyssä ruiskussa:

Käytä aina aseptista tekniikkaa.

Liuottaminen

 • NovoSeven-injektiokuiva-ainepullon ja esitäytetyn liuotinruiskun tulisi olla huoneenlämpöisiä liuotettaessa. Poista muovihattu injektiopullosta. Jos hattu ei ole kunnolla kiinni tai puuttuu, injektiopulloa ei tule käyttää. Puhdista injektiopullon kumitulppa desinfektiopyyhkeellä ja anna sen kuivua muutama sekunti ennen käyttöä. Älä koske kumitulppaan puhdistamisen jälkeen.
 • Poista injektiopulloliittimen suojapaperi. Älä ota liitintä pois suojahatusta. Jos suojapaperi ei ole kunnolla kiinni tai se on rikkoutunut, älä käytä injektiopulloliitintä. Käännä suojahattu toisinpäin ja napsauta liitin kiinni injektiopulloon. Purista suojahattua kevyesti peukalolla ja etusormella. Poista suojahattu injektiopulloliittimestä.
 • Kierrä männänvartta myötäpäivään kiinni esitäytetyn ruiskun sisässä olevaan mäntään, kunnes tunnet vastuksen. Poista ruiskun suojus taivuttamalla sitä alaspäin kunnes rei'itys murtuu. Älä koske suojuksen alla olevaan ruiskun kärkeen. Jos ruiskun suojus on irrallaan tai puuttuu, älä käytä esitäytettyä ruiskua.
 • Kierrä esitäytettyä ruiskua tiukasti kiinni injektiopulloliittimeen, kunnes tunnet vastuksen. Pidä esitäytettyä ruiskua hieman kallellaan injektiopullon osoittaessa alaspäin. Paina männänvartta ruiskuttaaksesi kaiken liuoksen injektiopulloon. Pidä männänvartta alas painettuna ja pyöritä injektiopulloa varovasti, kunnes kuiva-aine on kokonaan liuennut. Älä ravista injektiopulloa, koska se voi aiheuttaa vaahtoamista.

Jos tarvitset isompia annoksia, toista menettely uusilla injektiopulloilla, esitäytetyillä ruiskuilla ja injektiopulloliittimillä.

Valmis NovoSeven-liuos on väritön ja siitä tulee silmämääräisesti tarkistaa partikkelit ja mahdollinen värin muutos ennen annostelua.

On suositeltavaa käyttää NovoSeven-liuos välittömästi liuottamisen jälkeen. Katso valmiin lääkevalmisteen säilytysohjeet kohdasta Kestoaika.

Annostelu

 • Pidä männänvarsi kokonaan sisään työnnettynä. Käännä ruisku injektiopulloineen ylösalaisin. Lopeta männänvarren painaminen ja anna sen liikkua itsestään takaisinpäin kun liuotettu liuos täyttää ruiskun. Vedä männänvartta hieman alaspäin saadaksesi sekoitetun liuoksen ruiskuun.
 • Pidä edelleen injektiopulloa ylösalaisin ja napauta ruiskua kevyesti saadaksesi mahdolliset ilmakuplat nousemaan yläosaan. Paina männänvartta hitaasti, kunnes kaikki ilmakuplat on poistettu.

Jos et tarvitse koko annosta, katso ruiskussa olevasta asteikosta kuinka paljon sekoitettua liuosta on otettu.

 • Kierrä injektiopulloliitin irti pulloineen.
 • NovoSeven on nyt valmis injisoitavaksi. Liuosta annetaan laskimoon sopivaan paikkaan hitaasti 2–5 minuutin ajan poistamatta neulaa injektiokohdasta.

Hävitä käyttämättä jääneet materiaalit turvallisesti. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Injektiopullojen sisällön yhdistäminen, vain sairaalakäyttöön:

In vitro -tutkimuksissa valmisteen on osoitettu olevan fysikaalisesti ja kemiallisesti stabiili 24 tunnin ajan, kun se säilytetään 25 °C:n lämpötilassa 50 ml:n (polypropeeni)ruiskussa. On osoitettu, että järjestelmä, johon kuuluu 50 ml:n (polypropeeni)ruisku, 2 metrin mittainen (polyeteenistä valmistettu) infuusioletku ja in-line-suodattimet, joiden huokoskoko on 0,2 - 5 mikrometriä, on yhteensopiva valmisteen kanssa.

Injektiopullojen sisällön yhdistäminen (vain sairaalakäyttöön):

 • Kaikki vaiheet on suoritettava kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa, ja henkilökunnalla on oltava tähän riittävä koulutus.
 • Jos valmistetta ei liuoteta, injektiopullojen sisältöä yhdistetä tai valmistetta käytetä suositellulla tavalla, käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.
 • Käytä aina injektiopulloliitintä.
 • Liuota valmiste edellä kohdassa Liuottaminen annettujen ohjeiden mukaisesti. Kierrä tyhjä ruisku irti injektiopulloliittimestä ja varmista, että injektiopulloliitin on kiinni liuotettua valmistetta sisältävässä injektiopullossa.
 • Toista menettely tarvittavalle määrälle injektiopulloja, esitäytettyjä ruiskuja ja injektiopulloliittimiä.
 • Vedä 50 ml:n (polypropeeni)ruiskuun noin 5 ml steriiliä ilmaa. Kierrä ruisku tiukasti kiinni injektiopulloliittimeen, kunnes tunnet vastuksen. Pidä ruiskua hieman kallellaan injektiopullon osoittaessa alaspäin. Ruiskuta injektiopulloon hiukan ilmaa painamalla männänvartta kevyesti. Käännä ruisku injektiopulloineen ylösalaisin ja vedä injektiopullon sisältö ruiskuun.
 • Toista edellä kuvattu menettely lopuille liuotettua valmistetta sisältäville injektiopulloille, kunnes ruiskussa on tarvittava määrä valmistetta.
 • Injektiota annettaessa on käytettävä in-line-suodatinta, jonka huokoskoko on 0,2- 5 mikrometriä. Varmista ennen lääkkeen antoa, että ruisku, infuusioletku ja in-line-suodatin on esitäytetty eikä niissä ole ilmaa.
 • Asiaankuuluvasti liuotettua valmistetta sisältävä ruisku on nyt valmis käytettäväksi CE-merkityn infuusiopumpun kanssa (jonka kanssa 50 ml:n ruisku on yhteensopiva).
 • Vain koulutettu sairaalahenkilökunta saa käyttää infuusiopumppua.

Korvattavuus

NOVOSEVEN injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
1 mg (50 KIU) 1 pakkaus
2 mg (100 KIU) 1 pakkaus
5 mg (250 KIU) 1 pakkaus
8 mg (400 KIU) 1 pakkaus

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Krooniset hyytymishäiriöt (126).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

B02BD08

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

05.01.2023

Yhteystiedot

NOVO NORDISK FARMA OY
Linnoitustie 6
02600 Espoo


020 762 5300
www.novonordisk.fi