Vertaa PF-selostetta

NITRO depotlaastari 5 mg/24 h, 10 mg/24 h

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 depotlaastari sisältää 250 tai 500 mg glyseryylitrinitraatti-laktoosimonohydraattihierrettä, joka vastaa 25 tai 50 mg glyseryylitrinitraattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depotlaastari.

Nitro-depotlaastarit ovat terveelle iholle kiinnitettäväksi tarkoitettuja lääkelaastareita, joista vapautuu glyseryylitrinitraattia ihon läpi (transdermaalisesti) vakionopeudella/cm. Annoksen suuruus riippuu siten pelkästään laastarin pinta-alasta.

Laastarin osat ovat: 1. ihonvärinen päällyskalvo, 2. glyseryylitrinitraatti-apuaineseoksen sisältävä lääkesäiliö, 3. puoliläpäisevä polymeerikalvo (vapautumiskalvo), 4. silikonipohjainen liima-ainekerros ja 5. suojakalvo, joka poistetaan ennen laastarin kiinnittämistä iholle.

Jos ihon läpäisevyys on normaalia suurempi, laastarin vapautumiskalvo rajoittaa lääkeaineen vapautumista. Vaikuttava aine imeytyy ihon läpi suoraan verenkiertoon suhteellisen tasaisina pitoisuuksina koko sen ajan, jonka laastari on annosteluohjeen mukaisesti kiinnitettynä iholle.

Lääkesäiliössä oleva ylimääräinen glyseryylitrinitraatti toimii varastona imeytymisgradientin aikaansaamiseksi, eikä vapaudu normaalikäytössä. Iholle kiinnitetystä laastarista esimerkiksi vapautuu 12 tunnin kuluessa 10 % sen alun perin sisältämästä glyseryylitrinitraattimäärästä.

Nitro 5 mg/24 t depotlaastarin tekniset ominaisuudet:
Laastarista vapautuu glyseryylitrinitraattia5 mg/24 t
Keskimääräinen vapautumisnopeus20-25 μg/cm2/t
Glyseryylitrinitraatin määrä laastarissa25 mg
Laastarin pinta-ala10 cm2

Nitro 10 mg/24 t depotlaastarin tekniset ominaisuudet:
Laastarista vapautuu glyseryylitrinitraattia10 mg/24 t
Keskimääräinen vapautumisnopeus20-25 μg/cm2/t
Glyseryylitrinitraatin määrä laastarissa50 mg
Laastarin pinta-ala20 cm2

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Angina pectoris -kohtausten ehkäiseminen joko yksin tai yhdistettynä muihin iskeemisen sydänsairauden lääkkeisiin, esim. beetasalpaajaan ja/tai kalsiuminestäjään.

Annostus ja antotapa

Nitraattien vaste vaihtelee eri potilailla; hoidossa on käytettävä pienintä tehokasta annosta. Hoito aloitetaan yleensä yhdellä Nitro 5 mg/24 t (0,2 mg/t) depotlaastarilla. Ylläpitohoidossa annosta voidaan nostaa kahteen Nitro 5 mg/24 t depotlaastariin tai yhteen Nitro 10 mg/24 t depotlaastariin (0,4 mg/t) vuorokaudessa.

Iäkkäät potilaat

Nitro-depotlaastareiden käytöstä iäkkäille potilaille ei ole erityisiä tietoja; annostussuositusten muuttaminen iäkkäille potilaille ei näyttäisi kuitenkaan olevan tarpeen.

Lapset

Nitro-depotlaastareiden vaikutuksista lapsille ei tiedetä riittävästi, mistä syystä niitä ei suositella lapsille.

Paikallisen ärsytyksen estämiseksi laastari on kiinnitettävä aina eri paikkaan iholla.

Laastaria ei saa puolittaa tai leikata käyttöön vain osaa laastarista.

Pitkävaikutteisia nitraateja käytettäessä, transdermaaliset muodot mukaan lukien, voi yhtäjaksoisessa hoidossa ilmetä toleranssia ja tehon heikkenemistä. Toleranssin estämiseksi suositellaan 8-12 tunnin nitraatitonta jaksoa joka vuorokaudessa, tavallisesti yöaikaan. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että useimmille potilaille tauotettu hoito on tehokkaampaa kuin jatkuva hoito. Jatkuva Nitro-depotlaastari -hoito voi sopia potilaille, joilta kliininen vaste voidaan arvioida luotettavasti pitkäaikaishoidossa.

Nitro 5 mg/24 t tai Nitro 10 mg/24 t depotlaastaria ei ole tarkoitettu akuuttien angina pectoris -kohtausten lievittämiseen, mihin tarkoitukseen on käytettävä nopeavaikutteisia nitraatteja.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys glyseryylitrinitraatille, sille sukua oleville orgaanisille nitraateille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • hypovolemia
  • akuutti verenkiertohäiriö, johon liittyy merkittävä hypotensio (shokki, systolinen verenpaine < 90 mmHg)
  • Vakava hypotensio (systolinen verenpaine < 90 mmHg)
  • tilat, joihin liittyy kohonnut kallonsisäinen paine (esimerkiksi päähän kohdistuneeseen vammaan tai aivoverenvuotoon liittyen)
  • sydämen tamponaatio
  • sydämen ahtaumasta johtuva sydänlihaksen vajaatoiminta (esim. aortta- tai mitraalistenoosi tai konstriktiivinen perikardiitti)
  • Samanaikainen käyttö fosfodiesteraasi tyyppi 5:n (PDE5) -estäjien, kuten sildenafiilin, tadalafiilin tai vardenafiilin kanssa on kontraindisoitua, koska PDE5 -estäjät voivat voimistaa glyseryylitrinitraatin vasodilatoivaa vaikutusta ja aiheuttaa vakavan hypotension.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Nitro-depotlaastareiden pitkäaikaishoidon äkillistä keskeyttämistä tulee välttää ja on järjestettävä ylimenohoito siirryttäessä muuhun lääkitykseen.

Laastari sisältää alumiinikalvon. Sen vuoksi laastari on poistettava ennen magneetti- tai sähkökenttien asettamista keholle kuten esim. magneettikuvauksen, sähköisen rytminsiirron tai diatermiahoidon aikana.

Jos potilas on juuri sairastanut sydäninfarktin tai hänellä on ilmennyt akuutti sydämen vajaatoiminta, Nitro-depotlaastareita on käytettävä varovasti tarkan valvonnan ja/tai hemodynaamisen kontrollin alaisena.

Hoidettaessa potilasta, jolle kehittyy merkittävä hypotensio, laastari on syytä poistaa.

Varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa potilaita, joilla on vaikeasta anemiasta johtuva hypoksemia (mukaan lukien G6PD puutoksesta aiheutuva), koska heillä glyseryylitrinitraatin metabolia on heikentynyt (ks. Farmakokinetiikka). Samoin varovaisuutta on noudatettava hoidettessa potilaita, joilla on keuhkosairaudesta tai iskeemisestä sydämen toiminnanvajauksesta johtuva hypoksemia ja ventilaation / perfuusion epätasapaino. Angina pectorista, sydäninfarktia tai aivoiskemiaa sairastavilla potilailla on usein muutoksia pienissä ilmateissä, jolloin ilmenee erityisesti alveolaarista hypoksiaa. Potilailla, jotka kärsivät alveolaarisesta hypoventilaatiosta keuhkoperfuusio siirtyy vasokonstriktion seurauksena alueilta, joilla esiintyy alveolaarista hypoksiaa keuhkojen paremmin tuulettuville alueille (Euler-Liljestrandin mekanismi). Glyseryylitrinitraatti voi vasodilataattorina estää tämän suojaavan vasokonstriktion ja näin lisätä perfuusiota keuhkojen huonosti tuulettuvilla alueilla, pahentaen ventilaatio/perfuusio -epätasapainoa ja edelleen vähentäen valtimoiden happiosapainetta.

Varovaisuutta on noudatettava myös hoidettaessa potilaita, joilla on hypertrofinen obstruktiiviinen kardiomyopatia tai cor pulmonale.

Hypertrofinen kardiomyopatia

Nitraattihoito voi pahentaa hypertrofisesta kardiomyopatiasta johtuvaa rintakipua.

Rintakipukohtausten lisääntyminen

Rintakipukohtausten lisääntymisen mahdollisuus tulee ottaa huomioon laastarittomien jaksojen aikana tauotetussa hoidossa. Näissä tapauksissa muun samanaikaisen angina pectoris -lääkityksen käyttö on suotavaa.

Toleranssi sublinguaaliselle glyseryylitrinitraatille

Jos glyseryylitrinitraatti-laastarille kehittyy toleranssia, voi myös sublinguaalisen glyseryylitrinitraatin vaikutus rasituksen sietokykyyn heiketä (ks. Farmakodynamiikka).

Yhteisvaikutukset

Yhteiskäyttö muiden vasodilatoivien aineiden, kuten kalsiuminestäjien, ACE:n estäjien, beetasalpaajien, diureettien, muiden antihypertensiivisten lääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden, antipsykoottien ja trisyklisten antidepressanttien kanssa voi lisätä Nitro-depotlaastareiden hypotensiivista vaikutusta.

Yhteiskäyttö alkoholin kanssa voi aiheuttaa voimakkaan hypotension ja pyörtymisen.

Glyseryylitrinitraatti voi lisätä dihydroergotamiinin hyötyosuutta. Erityistä huomiota tähän on kiinnitettävä hoidettaessa sepelvaltimotautipotilaita, koska dihydroergotamiinilla on glyseryylitrinitraattiin nähden antagonistinen vaikutus, joka voi aiheuttaa sepelvaltimon vasokonstriktion.

Tulehduskipulääkkeet (asetyylisalisyylihappoa lukuun ottamatta) saattavat joissakin tapauksissa heikentää Nitro-depotlaastareiden terapeuttista vastetta. Samanaikainen käyttö amifostiinin tai asetyylisalisyylihapon kanssa voi voimistaa glyseryylitrinitraatin verenpainetta laskevaa vaikutusta.

Fosfodiesteraasi tyyppi 5:n -estäjät, kuten sildenafiili, tadalafiili ja vardenafiili lisäävät glyseryylitrinitraatin hypotensiivistä vaikutusta (ks. Vasta-aiheet).

ACE:n estäjät, nimenomaan SH-ryhmän sisältävät, kuten kaptopriili, voivat vähentää nitraattitoleranssin muodostumista.

Sapropteriini sisältää vaikuttavana aineena tetrahydrobiopteriinia (BH4), joka on typpioksidisyntetaasin kofaktori. On suositeltavaa noudattaa varovaisuutta käytettäessä sapropteriinia sisältäviä lääkkeitä samanaikaisesti typpioksidin (NO) metaboliaan tai toimintaan vaikuttavien vasodilatoivien valmisteiden kanssa. Näihin kuuluvat klassiset NO:n luovuttajat, esimerkiksi glyseryylitrinitraatti (GTN), isosorbididinitraatti (ISDN), isosorbidimononitraatti sekä muut vastaavat valmisteet.

Raskaus ja imetys

Raskaus ja imetys

Nitro-depotlaastareiden käytössä on noudatettava varovaisuutta raskauden, etenkin sen kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Tiedot nitraattien vaikutuksista raskauden aikana ja niiden kulkeutumisesta äidinmaitoon ovat puutteellisia eikä nitraattien mahdollisia haitallisia vaikutuksia imeväiseen voida sulkea pois. Imetyksen aikana on punnittava imetyksen hyödyt lapselle ja lääkehoidon hyödyt äidille ja päätettävä, lopetetaanko imetys vai keskeytetäänkö lääkitys tai pidättäydytäänkö siitä.

Hedelmällisyys

Nitraattien vaikutuksia ihmisten fertiliteettiin ei ole tutkittu.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Nitro-depotlaastareiden käyttö voi erityisesti hoidon alussa tai annosmuutosten yhteydessä heikentää potilaan reaktiokykyä tai aiheuttaa ortostaattista hypotensiota ja huimausta (sekä poikkeuksellisesti pyörtymistä yliannostuksen yhteydessä), mikä on huomioitava autolla ajettaessa tai koneita käytettäessä. Hyvän hoitotasapainon vallitessa nitraattien ei tiedetä heikentävän suorituskykyä liikenteessä tai tarkkuutta vaativassa työssä.

Haittavaikutukset

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100 ja <1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1000 ja <1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000 ja <1/1000)

Hyvin harvinainen (<1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Hyvin yleiset

Yleiset

Melko harvinaiset

Harvinaiset

Hyvin harvinaiset

Tuntematon

Psyykkiset häiriöt

Levottomuus

Hermosto

Päänsärky

Huimaus, pyörtyminen

Silmät

Näköhäiriöt

Sydän

Takykardia, bradykardia

Sydämen-

tykytys

Verisuonisto

Hypotensio (varsinkin ortostaattinen), kasvojen punoitus

Ruoansula-tuselimistö

Pahoinvointi, oksentelu

Iho ja ihonalainen kudos

Kosketus-ihottuma

Urtikaria

Yleistynyt ihottuma

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Eryteema, kutina, polttava tunne, ärsytys

Heikkouden tunne

Tutkimukset

Sydämen sykkeen nousu

Yksittäistapauksina on raportoitu asystole, totaaliblokki, angioneuroottinen edeema ja yliherkkyysreaktio.

Kuten muut nitraatti-valmisteet, glyseryylitrinitraatti aiheuttaa usein vasodilataatiosta johtuvaa päänsärkyä annosriippuvaisesti. Tämä yleensä häviää muutaman päivän kuluessa hoidon jatkuessa. Jos päänsärky jatkuu tauotetussa hoidossa, sitä voi hoitaa tavanomaisilla särkylääkkeillä. Jos särky on ongelmallista, glyseryylitrinitraatin annosta on pienennettävä tai sen anto keskeytettävä.

Mahdollinen ihon punoitus häviää yleensä muutaman tunnin kuluessa laastarin poistamisesta. Laastaria vaihdettaessa uusi laastari on kiinnitettävä eri paikkaan iholla paikallisen ärsytyksen estämiseksi.

Vähäinen sykkeen nousu voidaan tarvittaessa välttää yhdistämällä hoitoon beetasalpaaja.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta –tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

Yliannostus

Suuret glyseryylitrinitraattiannokset saattavat aiheuttaa vaikean hypotension, reflektorisen takykardian, päänsäryn tai kollapsin ja pyörtymisen. Methemoglobinemiaa on myös raportoitu glyseryylitrinitraatin vahingossa tapahtuneen yliannostelun seurauksena. Nitro-depotlaastareiden vapautumiskalvo vähentää yliannostelun todennäköisyyttä.

Nitro-depotlaastarin vaikutus voidaan keskeyttää nopeasti poistamalla laastari. Mahdollista hypotensiota tai kollapsin oireita voidaan hoitaa asettamalla potilas makuulle jalat kohotettuina. Methemoglobinemia hoidetaan hapettamalla potilasta ja annostelemalla metyleenisineä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Orgaaniset nitraatit, ATC-koodi: C01DA02.

Glyseryylitrinitraatti vapauttaa typpioksidia (NO), joka lisää sileätä lihasta relaksoivan syklisen GMP:n pitoisuutta. Verenkiertoelimissä glyseryylitrinitraatti vaikuttaa pääasiallisesti systeemisiin laskimoihin, mutta myös jonkin verran suuriin sepelvaltimoihin.

Angina pectoriksen hoidossa glyseryylitrinitraatin vaikutusmekanismi perustuu etupäässä laskimoiden kapasiteetin lisäämiseen (veren kerääntyminen laskimoihin), jonka seurauksena sydämeen palaava verimäärä vähenee. Tästä johtuen vasemman kammion loppudiastolinen paine (preload) ja täyttövolyymi pienenevät, ja sydämen hapentarve levossa ja erityisesti rasituksen aikana vähenee, mikä parantaa angina pectoris -potilaiden rasituksensietokykyä.

Sepelvaltimokierrossa glyseryylitrinitraatti laajentaa sekä seinämän ulkopuolisia konduktanssi- että pieniä resistanssisuonia. Lääke näyttää saavan aikaan sepelvaltimoiden verenvirtauksen uudelleenjakaantumisen iskeemisille subendokardiumin alueille laajentamalla selektiivisesti suuria epikardiaalisia suonia ja voivan myös laajentaa eksentrisiä ateroskleroottisia ahtaumia. Lisäksi glyseryylitrinitraatti relaksoi sekä spontaaneja että ergonoviinilla aiheutettuja verisuonispasmeja.

Glyseryylitrinitraatti laajentaa verenkierron valtimoita annosriippuvaisesti, minkä seurauksena systeeminen verisuonivastus (afterload) ja vasemman kammion systolinen seinämän jännitys pienenevät, jolloin sydämen hapenkulutus laskee.

Vaikka useimpien pitkäaikaisesti käytettävien lääkkeiden annostelu suunnitellaan siten, että lääkeainepitoisuudet plasmassa ovat jatkuvasti suurempia kuin vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvittava pienin pitoisuus, tämä menettely ei todennäköisesti sovi orgaanisille nitraateille. Useissa tutkimuksissa on ensimmäisen päivän aikana todettu toleranssin kehittymistä (eli tehon heikkeneminen rasituksen sietokykyä mitattaessa). Kuten farmakologisin perustein voidaan odottaa, toleranssi ilmenee myös suurilla, jopa yli 4 mg/h annoksilla. Kuitenkin eräissä hyvin kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa jatkuva laastarin käyttö ei ole vähentänyt rasituksen sietokykyä.

Orgaanisten nitraattien teho palautuu 8-12 tunnin nitraatittoman jakson jälkeen: lyhyempien jaksojen riittävyyttä ei ole täysin selvitetty. Tauotetusti käytetyn Nitro-depotlaastarin on todettu lisäävän rasituksen sietokykyä 8-12 tunnin ajaksi annoksilla 0,4-0,8 mg/t (10-20 mg/24 h).

Kontrolloidut kliiniset tutkimukset viittaavat siihen, että tauotettu nitraattien käyttö vähentää rasituksen sietokykyä nitraattivapaan jakson loppupuolella. Tämän havainnon kliinistä merkitystä ei tunneta (ks. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Farmakokinetiikka

Nitro-depotlaastarin kiinnittämisen jälkeen saavutetaan kahdessa tunnissa tasainen plasman glyseryylitrinitraattipitoisuus, joka pysyy samalla tasolla koko sen ajan, minkä laastari on annosteluohjeen mukaisesti iholle kiinnitettynä. Pitoisuus riippuu lineaarisesti laastarin pinta-alasta. Pitoisuudet ovat olleet samoja huolimatta siitä, onko laastari kiinnitetty olkavarteen, lantiolle tai rintakehälle. Laastarin irrottamisen jälkeen glyseryylitrinitraattipitoisuus plasmassa laskee jyrkästi. Glyseryylitrinitraatti ei keräänny elimistöön Nitro-depotlaastareiden jatkuvassa käytössä.

Glyseryylitrinitraatti metaboloituu nopeasti maksassa glutationista riippuvaisen orgaanisen nitraattireduktaasin vaikutuksesta. Lisäksi ihmisen punasoluilla tehdyt in vitro -tutkimukset ovat osoittaneet glyseryylitrinitraatin biotransformaatiota tapahtuvan punasoluissa tioliriippuvaisen entsymaattisen prosessin ja pelkistyneen hemoglobiinin kanssa tapahtuvan yhteisvaikutuksen kautta. Ihmisen punasolujen sisältämän pelkistyneen hemoglobiinin määrällä näyttää olevan tärkeä osa niiden metabolisessa aktiivisuudessa, ja tästä syystä on noudatettava varovaisuutta hoidettaessa anemiaa sairastavia potilaita (ks. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Eläintutkimuksissa on todettu maksan ulkopuolisen verisuonikudoksen (reisilaskimot, alaonttolaskimo, aortta) myös olevan tärkeä tekijä glyseryylitrinitraatin metaboloitumisessa. Tämä havainto on yhtäpitävä nitraateilla todetun suuren systeemisen puhdistuman kanssa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Glyseryylitrinitraatti ei ole ollut mutageeninen koirien ja rottien soluilla tehdyissä testeissä.

Kahden vuoden ajan annetut hyvin suuret glyseryylitrinitraattiannokset (360 - 435 mg/kg/vrk) ovat aiheuttaneet rotille maksakarsinoomia ja interstitiaalisia kivessolukasvaimia. Samanpituisessa tutkimuksessa hiirillä, annoksilla 1020 - 1060 mg/kg/vrk, ja rotilla, annoksilla 32 - 38 mg/kg/vrk, ei ole havaittu glyseryylitrinitraattihoitoon liittyviä kasvaimia.

Glyseryylitrinitraatti ei ole teratogeeninen rotilla.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Laktoosimonohydraatti

Dimetikoni

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Silikonipohjainen liima-aine

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

NITRO depotlaastari
5 mg/24 h 100 kpl (62,06 €)
10 mg/24 h 100 kpl (91,03 €)

PF-selosteen tieto

Nitro 5 mg/24 t ja Nitro 10 mg/24 t depotlaastarit on pakattu paperi-alumiini-muovilaminaatista valmistettuihin yksittäispakkauksiin.

Pakkauskoko: 100 kpl.

Valmisteen kuvaus:

Päällyskalvo ihonvärinen; merkintä CG DOD (Nitro 5 mg/24 t depotlaastari) ja CG DPD (Nitro 10 mg/24 t depotlaastari); lääkesäiliön sisältö valkoinen, pastamainen; liima-ainekerros väritön; suojakalvo valkoinen. Laastarin kokonaispituus 4,9 cm, leveys 3,2 cm (Nitro 5 mg/24 t depotlaastari) ja laastarin kokonaispituus 8,9 cm, leveys 3,2 cm (Nitro 10 mg/24 t depotlaastari).

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Hävittämisohje:

Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Käytetyt laastarit taitetaan kokoon ja hävitetään niin, että lapset eivät pääse niihin käsiksi.

Käyttö- ja käsittelyohje:

Laastarikotelo avataan repimällä (ei leikata) merkin kohdalta. Laastari otetaan esiin ja valkoinen suojakalvo poistetaan (laastarikotelo ja suojakalvo kannattaa säästää mahdollista laastarin myöhempää tilapäissäilytystä varten). Laastari kiinnitetään olkavarteen tai rintakehään, terveelle, puhtaalle, kuivalle ja karvattomalle iholle. Laastaria painetaan kämmenellä ihoa vasten vähintään 10-20 sekunnin ajan.

Hoito voi olla tauotettua tai jatkuvaa lääkärin ohjeen mukaisesti. Tauotetussa hoidossa pidetään 8-12 tunnin tauko poistamalla laastari esim. nukkumaan mennessä ja kiinnittämällä taas aamulla uusi laastari. Jatkuvassa hoidossa laastari poistetaan 24 tunnin kuluttua ja vaihdetaan heti uuteen.

Uusi laastari kiinnitetään eri kohtaan iholle, esim. rintakehän vastakkaiselle puolelle. Aikaisempaa kiinnityskohtaa voidaan käyttää muutaman päivän kuluttua uudelleen.

Laastaria ei tule kiinnittää punoittavalle tai ärtyneelle iholle. Iholla ei saa olla ihovoidetta tai

- rasvaa.

Laastari pysyy yleensä hyvin iholla ja sitä voidaan käyttää kylvyn, suihkun ja liikunnan aikana. Ennen saunaan menoa laastari sen sijaan kannattaa poistaa. Laastari säilytetään saunomisen ajan laastarikotelossa, suojakalvolla peitettynä (näin laastari ei pääse kuivumaan). Saunomisen jälkeen ihon jäähdyttyä laastari kiinnitetään uudelleen paikalleen ja varmistetaan, että laastari kiinnittyy kunnolla iholle. Jos laastarin uudelleen kiinnittäminen ei onnistu, laastarin vaihto kannattaa ajoittaa saunomisen yhteyteen.

Laastaria ei saa puolittaa tai leikata käyttöön vain osaa siitä.

Laastareita ei pidä altistaa suoralle UV-valolle (aurinko, solarium). Tästä syystä laastari kannattaa esim. kesäaikaan ja solariumissa käydessä suojata vaatteella.

Jos laastari irtoaa itsestään, sen voi yrittää kiinnittää uudelleen. Ellei tämä onnistu, laastari vaihdetaan uuteen, joka kiinnitetään eri kohtaan iholle.

Korvattavuus

NITRO depotlaastari
5 mg/24 h 100 kpl
10 mg/24 h 100 kpl

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Krooninen sydämen vajaatoiminta (201), Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö (206).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

C01DA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

17.06.2021

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com