Vertaa PF-selostetta

NICOTINELL MINT imeskelytabletti 2 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi imeskelytabletti sisältää:

Vaikuttava aine: 2 mg nikotiinia (vastaa 6,144 mg nikotiinibitartraattidihydraattia).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: aspartaami (0,01 g), maltitoli (0,9 g) ja natrium (9,8 mg).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Imeskelytabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Nicotinell on tarkoitettu aikuisille.

Tupakkariippuvuuden hoito nikotiinin vieroitusoireita ja tupakanhimoa lievittämällä (ks. kohta Farmakodynamiikka) ja siten tupakoinnin lopettamisen tai tupakoinnin tilapäisen vähentämisen helpottaminen henkilöillä, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin. Tavoitteena on tupakoinnin pysyvä lopettaminen.

2 mg:n vahvuutta käytetään, kun vieroitusoireet ovat voimakkaita.

Potilasneuvonta ja tuki yleensä parantavat onnistumismahdollisuuksia.

Annostus ja antotapa

Lapset ja nuoret (alle 18 vuotta)

Alle 18-vuotiaiden ei tule käyttää Nicotinell Mint -imeskelytabletteja ilman lääkärin suositusta. Alle 18-vuotiaiden Nicotinell-imeskelytablettihoidosta ei ole kokemusta.

Aikuiset ja vanhukset

Annostus:

Nicotinell Mint 2 mg -imeskelytabletti on tarkoitettu tupakoitsijoille, joilla on vahva tai hyvin vahva nikotiiniriippuvuus ja tupakoitsijoille, joiden tupakoinnin lopettaminen on aikaisemmin epäonnistunut nikotiinikorvaushoidon avulla.

Optimaalinen annos valitaan alla olevan taulukon mukaisesti:

Jos suuriannoksista muotoa (2 mg imeskelytablettia) käytettäessä ilmenee haittavaikutuksia, pieniannoksisen muodon (1 mg imeskelytabletin) käyttöä tulee harkita.

Aloitusannos määritetään yksilöllisesti potilaan nikotiiniriippuvuuden perusteella.

Yksi imeskelytabletti laitetaan suuhun, kun tupakan tarve tuntuu voimakkaana.

Aluksi yksi imeskelytabletti joka tai joka toinen tunti. Normaaliannos on 8-12 imeskelytablettia vuorokaudessa. Tupakoinnin lopettamisessa ja tupakoinnin vähentämisessä suurin vuorokausiannos on 15 imeskelytablettia.

Nicotinell Mint -imeskelytablettien pääasiallinen käyttötarkoitus on tupakoinnin lopettaminen.

Tupakoinnin lopettaminen:

Käyttäjien tulee lopettaa tupakointi kokonaan Nicotinell Mint -imeskelytablettihoidon aikana.

Hoidon kesto on yksilöllinen. Yleensä hoidon tulisi kestää vähintään 3 kuukautta, minkä jälkeen vuorokaudessa käytettyjen imeskelytablettien määrää pienennetään asteittain tai vaihtoehtoisesti voidaan siirtyä käyttämään 1 mg:n imeskelytabletteja ja sitten vähitellen pienentää imeskelytablettien määrää vuorokaudessa.

Hoito tulee lopettaa, kun annos on pienennetty 1-2 imeskelytablettiin vuorokaudessa. Yli 6 kuukautta kestävää Nicotinell Mint 2 mg -imeskelytablettien kaltaisten nikotiinilääkevalmisteiden käyttöä ei yleensä suositeta. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista imeskelytablettihoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi.

Henkilöitä, jotka ovat käyttäneet oraalista nikotiinikorvaushoitoa yli 9 kuukautta, neuvotaan hankkimaan lisäapua ja tietoja terveydenhuollon ammattilaisilta.

Ohjaus saattaa auttaa tupakoitsijoita lopettamaan.

Tupakoinnin vähentäminen:

Nicotinell Mint -imeskelytabletteja tulee käyttää tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi. Tarkoituksena on vähentää tupakoinnin määrää mahdollisimman paljon. Savukkeiden lukumäärä korvataan asteittain Nicotinell-imeskelytableteilla. Jos päivittäisten savukkeiden lukumäärän vähentäminen ei ole onnistunut vähintään 50 %:lla 6 viikon jälkeen, on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Tupakoinnin lopettamista on yritettävä heti kun tupakoitsija kokee olevansa siihen valmis, mutta viimeistään 4 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta. Tämän jälkeen Nicotinell-imeskelytablettien määrää tulisi asteittain pienentää, esim. pienentämällä annosta yhdellä imeskelytabletilla joka 2.–5. päivä. Jos tupakoinnin lopettaminen ei onnistu 6 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Yli 6 kuukautta kestävää Nicotinell Mint -imeskelytablettien käyttöä ei yleensä suositeta. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista imeskelytablettihoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi. Ohjaus saattaa auttaa tupakoitsijoita lopettamaan.

Antotapa:

  • Imeskelytablettia imeskellään kunnes maku tuntuu voimakkaana.
  • Sen jälkeen imeskelytabletin annetaan levätä posken ja ikenen välissä.
  • Kun maku heikkenee, imeskely aloitetaan uudelleen.
  • Imeskelyrutiini on yksilöllinen ja sitä toistetaan kunnes imeskelytabletti on kokonaan liuennut (noin 30 minuuttia).

Samanaikainen happamien nesteiden, kuten kahvin tai virvoitusjuomien nauttiminen voi vähentää nikotiinin imeytymistä suun limakalvolta. Näiden juomien nauttimista 15 minuutin aikana ennen imeskelytabletin ottamista tulee välttää.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys nikotiinille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Tupakoimattomien ei tule käyttää Nicotinell Mint -imeskelytabletteja.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tupakasta riippuvaisia henkilöitä, joilla on äskettäin ollut sydäninfarkti, sekä potilaita, joilla on epästabiili tai paheneva angina pectoris (mukaan lukien Prinzmetalin angina), vaikeita sydämen rytmihäiriöitä, kontrolloimaton kohonnut verenpaine tai äskettäinen aivoverenkierron häiriö, tulee rohkaista lopettamaan tupakointi ilman farmakologisia apuneuvoja, esimerkiksi ohjauksen avulla. Jos tämä ei onnistu, Nicotinell Mint -imeskelytablettien käyttöä voidaan harkita, mutta koska tiedot valmisteen turvallisuudesta tässä potilasryhmässä ovat suppeita, hoito tulee aloittaa ainoastaan tarkassa lääkärin valvonnassa.

Nicotinell Mint -imeskelytablettien käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, jos potilaalla on kohonnut verenpaine, stabiili angina pectoris, aivoverenkierron sairaus, okklusiivinen perifeerinen valtimosairaus, sydämen vajaatoiminta, diabetes mellitus, hypertyreoosi, feokromosytooma tai vaikea maksan ja/tai munuaisten vajaatoiminta. Potilaita tulee aluksi rohkaista lopettamaan tupakointi ilman farmakologisia apuneuvoja, esimerkiksi ohjauksen avulla.

Nielty nikotiini saattaa pahentaa niiden henkilöiden oireita, joilla on aktiivinen esofagiitti, suun tai nielun tulehdus tai gastriitti tai maha- tai pohjukaissuolihaava.

Aikuisten tupakoitsijoiden hoidon aikana sietämät nikotiiniannokset saattavat aiheuttaa pienille lapsille voimakkaita myrkytysoireita ja osoittautua fataaleiksi (ks. Yliannostus.).

Apuaineita koskevia erityisvaroituksia

Nicotinell Mint -imeskelytabletit sisältävät makeutusaineita, mukaan lukien aspartaami ja maltitoli.

Nicotinell Mint 2 mg -imeskelytabletti sisältää aspartaamia (E951), joka on fenyylialaniinin lähde.

Yhden imeskelytabletin sisältämä aspartaami vastaa 5 mg:a fenyylialaniinia. Fenyylialaniini voi olla haitallista henkilöille, joilla on fenyyliketonuria.

Koska Nicotinell Mint 2 mg -imeskelytabletti sisältää maltitolia (E 965), joka on fruktoosin lähde:

  • potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen hedelmäsokerin sietokyvyttömyys, ei pidä käyttää tätä lääkettä
  • se voi olla lievästi laksatiivinen.

Maltitolin kaloriarvo 2,3 kcal/g.

Nicotinell Mint 2 mg -imeskelytabletti sisältää 9,8 mg natriumia yhtä tablettia kohti.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa

Nicotinell Mint -imeskelytabletin ja muiden lääkkeiden yhteisvaikutuksesta ei ole saatavana tietoa.

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakointiin, mutta ei nikotiiniin, liittyy CYP1A2-aktiivisuuden lisääntyminen. Tupakoinnin lopettamisen jälkeen tämän entsyymin substraattien puhdistuma voi vähentyä ja joidenkin lääkeaineiden pitoisuudet plasmassa voivat suureta, millä voi olla potentiaalista kliinistä merkitystä sellaisten aineiden suhteen, joiden terapeuttinen leveys on pieni, esim. teofylliini, takriini, olantsapiini ja klotsapiini.

Myös muiden CYP1A2-entsyymin vaikutuksesta metaboloituvien lääkeaineiden, kuten kofeiinin, parasetamolin, fenatsonin, fenyylibutatsonin, pentatsosiinin, lidokaiinin, bentsodiatsepiinien, varfariinin, estrogeenin ja B12-vitamiinin pitoisuus plasmassa voi suureta. Vaikutuksen kliinistä merkitystä näille lääkeaineille ei tunneta.

Tupakointi voi heikentää propoksyfeenin analgeettista vaikutusta, vähentää diureettista vastetta furosemidiin sekä heikentää propranololin verenpainetta alentavaa ja sydämen lyöntitaajuutta vähentävää vaikutusta ja heikentää hoitovasteita haavan paranemisessa H2-antagonistien käytön yhteydessä.

Tupakointi ja nikotiini saattavat suurentaa hydrokortisonin ja katekoliamiinien pitoisuutta veressä, eli nifedipiinin ja adrenergisten antagonistien vaikutus voi heiketä ja adrenergisten agonistien vaikutus voimistua.

Lisääntynyt insuliinin ihonalainen imeytyminen, jota esiintyy tupakoinnin lopettamisen jälkeen, saattaa vaatia insuliiniannoksen pienentämistä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Raskaana oleville tulee aina suosittaa täydellistä tupakoinnin lopettamista ilman nikotiinikorvaushoitoa.

Siitä huolimatta, tupakoinnin lopettamisessa epäonnistuneelle, tupakasta vahvasti riippuvaiselle raskaana olevalle naiselle voidaan suosittaa tupakoinnin lopettamista nikotiinikorvaushoitoa käyttäen. Tosiasiassa sikiölle aiheutuva riski on todennäköisesti pienempi kuin tupakoinnista odotettu vaara seuraavista syistä:

  • pienemmät nikotiinin huippupitoisuudet plasmassa kuin inhaloidusta nikotiinista
  • ei lisäaltistusta polysyklisille hiilivedyille ja hiilimonoksidille
  • parantuneet mahdollisuudet tupakoinnin lopettamiseen kolmanteen kolmannekseen mennessä.

Raskauden kolmannen kolmanneksen aikana jatkettu tupakointi voi aiheuttaa sikiön kasvun hidastumista tai jopa keskenmenon tai lapsen syntymisen kuolleena, päivittäisen tupakoinnin määrästä riippuen.

Tupakasta luopumiseen nikotiinikorvaushoidon kanssa tai ilman sitä ei pitäisi ryhtyä yksistään vaan osana lääketieteellisesti ohjattua tupakoinnin lopettamisohjelmaa.

Raskauden kolmannen kolmanneksen aikana nikotiinilla on hemodynaamisia vaikutuksia (esim. sikiön sydämen lyöntitaajuuden muutoksia), jotka voivat vaikuttaa kohta syntyvään sikiöön. Sen vuoksi kuudennen raskauskuukauden jälkeen imeskelytabletteja tulee käyttää ainoastaan lääkärin valvonnassa tupakoitsijoille, jotka ovat epäonnistuneet tupakoinnin lopettamisessa raskauden kolmanteen kolmannekseen mennessä.

Imetys

Nikotiinia erittyy rintamaitoon jopa terapeuttisia annoksia käytettäessä sellaisia määriä, että ne saattavat vaikuttaa lapseen. Tästä syystä imeskelytablettien käyttöä, samoin kuin tupakointia imetysaikana tulee välttää. Ellei tupakoinnin lopettaminen onnistu, imeskelytablettien käyttö imetysaikana tulee aloittaa ainoastaan lääkärin neuvosta. Jos nikotiinikorvaushoitoa käytetään imetysaikana, imeskelytabletti tulee ottaa heti imetyksen jälkeen, mutta ei kahden imetystä edeltävän tunnin aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ajamiseen tai koneiden käyttöön liittyvistä riskeistä ei ole näyttöä, kun imeskelytabletteja käytetään annossuositusten mukaisesti. Siitä huolimatta tulisi ottaa huomioon, että tupakoinnin lopettaminen voi aiheuttaa käytöksen muutoksia.

Haittavaikutukset

Nicotinell Mint -imeskelytabletti voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin tupakoimalla saatu nikotiini. Näiden voidaan katsoa johtuvan nikotiinin farmakologisista vaikutuksista, jotka ovat annosriippuvaisia. Annoksesta riippumattomia haittavaikutuksia ovat yliherkkyys, angioneuroottinen turvotus ja anafylaktiset reaktiot.

Useimmat potilaiden ilmoittamista haittavaikutuksista ilmenevät yleensä 3-4 ensimmäisen viikon aikana hoidon aloittamisesta.

Imeskelytableteista vapautuva nikotiini voi joskus aiheuttaa lievää kurkun ärsytystä ja lisätä syljen eritystä hoidon alussa. Sylkeen erittyvän nikotiinin runsas nieleminen voi aluksi aiheuttaa nikotuksia. Henkilöt, joilla on taipumusta huonoon ruuansulatukseen, voivat aluksi kärsiä lievistä ruuansulatushäiriöistä tai närästyksestä. Näitä oireita voidaan yleensä lievittää imeskelemällä tablettia vähemmän voimakkaasti.

Imeskelytablettien liiallinen käyttö voi aiheuttaa pahoinvointia, heikotusta tai päänsärkyä henkilöille, jotka eivät ole tottuneet vetämään tupakansavua henkeen.

Suun limakalvon aftamaisia haavaumia voi esiintyä enemmän tupakoinnista luopumisen jälkeen.

Haittavaikutukset luetellaan alla kohde-elinryhmän ja esiintymistiheyden mukaan. Esiintymistiheydet jaotellaan: hyvin yleinen (≥1/10); yleinen (≥1/100, <1/10); melko harvinainen (≥1/1000, <1/100); harvinainen (≥1/10 000, <1/1000); hyvin harvinainen (<1/10 000).

Hermosto:

Yleinen: heitehuimaus, päänsärky.

Ruuansulatuselimistö:

Yleinen: pahoinvointi, ilmavaivat, nikotukset, ylävatsan ärsytys, suun kuivuminen, suutulehdus ja ruokatorvitulehdus.

Sydän:

Melko harvinainen: sydämentykytys.
Harvinainen: sydän: eteisperäiset rytmihäiriöt.

Immuunijärjestelmä:

Harvinainen: yliherkkyys, angioneuroottinen turvotus ja anafylaktiset reaktiot.

Jotkut havaituista oireista, kuten heitehuimaus, päänsärky ja unettomuus, voivat olla myös tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita ja johtua siitä, että elimistö saa liian vähän nikotiinia.

Tupakoinnin lopettamisen yhteydessä voi ilmetä yskänrokkoa, mutta sen yhteys nikotiinikorvaushoitoon on epäselvä.

Nikotiiniriippuvuutta voi ilmetä vielä tupakoinnin lopettamisen jälkeenkin.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostuksen yhteydessä voidaan havaita oireita, jotka muistuttavat runsaan tupakoinnin yhteydessä esiintyviä oireita.

Akuutti, tappava, oraalinen nikotiiniannos on noin 0,5-0,75 mg/kg, mikä vastaa 40-60 mg:aa aikuiselle. Jopa pienet nikotiinimäärät ovat vaarallisia lapsille ja voivat aiheuttaa vaikeita myrkytysoireita, jotka voivat osoittautua tappaviksi. Jos lapsen epäillään saaneen nikotiinimyrkytyksen, on otettava heti yhteys lääkäriin.

Nicotinell Mint 2 mg -imeskelytablettien yliannostus voi ilmetä vain, jos imeskellään useita tabletteja samanaikaisesti. Niellyn nikotiinin toksisuus todennäköisesti minimoituu, kun liiallisen nikotiinialtistuksen aiheuttamat pahoinvointi ja oksentelu ilmenevät varhaisessa vaiheessa.

Nikotiinimyrkytyksen yleisiin oireisiin kuuluvat heikotus, hikoilu, syljenvuoto, nielun polttelu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, mahakipu, näön ja kuulon häiriöt, päänsärky, takykardia ja sydämen rytmihäiriöt, hengenahdistus, syvä uupumus, verenkiertokollapsi, kooma ja tappavat kouristukset.

Yliannostuksen hoito

Yliannostuksen hoito tulee aloittaa heti, koska oireet saattavat kehittyä nopeasti. Oksentaminen on yleensä spontaania. Aktiivihiilen antamista suun kautta ja mahahuuhtelua tulee harkita niin pian kuin mahdollista ja tunnin sisällä nikotiinin nielemisestä. Elintoimintoja tulee tarkkailla ja hoitaa oireenmukaisesti.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet. ATC-koodi:N07 BA01.

Nikotiini, tupakan pääalkaloidi ja itsenäinen luonnossa esiintyvä lääkeaine, on nikotiinireseptorien agonisti ääreis- ja keskushermostossa. Sillä on voimakas keskushermosto- ja kardiovaskulaarinen vaikutus. Tupakkatuotteita käytettäessä on osoittautunut, että nikotiini aiheuttaa riippuvuutta ja käytön lopettamisesta aiheutuu tupakanhimoa ja muita vieroitusoireita. Tupakanhimoon ja vieroitusoireisiin sisällytetään voimakas tupakoinnin tarve, huonovointisuus, unettomuus, ärtyisyys, turhautuneisuus tai viha, ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, levottomuus ja lisääntynyt ruokahalu tai painon nousu. Imeskelytabletti korvaa osan nikotiinista, joka olisi saatu tupakasta, ja vähentää vieroitusoireiden ja tupakanhimon voimakkuutta.

Farmakokinetiikka

Nikotiinin imeytymisen määrä riippuu suuhun vapautuneen nikotiinin määrästä ja siitä, kuinka paljon sitä imeytyy suun limakalvoilta.

Pääosa Nicotinell Mint 2 mg -imeskelytablettien nikotiinista imeytyy suun limakalvolta. Nikotiinia sisältävän syljen mukana mahaan ja suolistoon joutunut osa nikotiinista inaktivoituu. Ensikierron metaboliasta johtuu, että nikotiinin systeeminen hyötyosuus on pieni. Tämän takia Nicotinell Mint 2 mg -imeskelytabletteja käytettäessä harvoin saadaan suuria ja nopeasti syntyviä systeemisiä nikotiinipitoisuuksia, joita havaitaan tupakoinnin yhteydessä.

Nikotiinin intravenoosin annon jälkeinen jakaantumistilavuus on noin (2-)3 l/kg ja puoliintumisaika 2 tuntia. Nikotiini metaboloituu pääasiassa maksassa ja puhdistuma plasmasta on noin 1,2 l/min. Nikotiini metaboloituu myös munuaisissa ja keuhkoissa. Nikotiini läpäisee veriaivoesteen.

Yli 20 metaboliittia on tunnistettu. Näiden kaikkien uskotaan olevan vähemmän aktiivisia kuin nikotiini. Päämetaboliitti on kotiniini, jonka puoliintumisaika on 15-20 tuntia ja pitoisuus plasmassa noin 10 kertaa suurempi kuin nikotiinin pitoisuus. Nikotiini sitoutuu plasman proteiineihin alle 5 prosenttisesti. Samanaikaisesta lääkehoidosta tai sairaustilojen muutoksista johtuvien nikotiinin sitoutumismuutosten ei odoteta merkitsevästi vaikuttavan nikotiinin kinetiikkaan. Päämetaboliitit virtsassa ovat kotiniini (15 % annoksesta) ja trans-3-hydroksikotiniini (45 % annoksesta).

Noin 10 % nikotiinista erittyy muuttumattomana. Lähes 30 % saattaa erittyä virtsaan virtsanerityksen lisääntyessä ja pH:n ollessa alle 5.

Nicotinell Mint 2 mg:n -imeskelytabletin kerta-annoksella saatava huippupitoisuus plasmassa on noin

7,0 ng/ml ja vakaan tilan huippupitoisuus (yksi 2 mg:n imeskelytabletti tunnissa 12 tunnin ajan) noin 22,5 ng/ml (yhden savukkeen polttamisesta saatava keskimääräinen nikotiinipitoisuus plasmassa on 15-30 ng/ml). Huippupitoisuus plasmassa saadaan noin 48 minuutin kuluttua yhden tabletin imeskelystä ja vakaassa tilassa noin 30 minuutin kuluttua.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että Nicotinell 1 mg:n ja 2 mg:n -imeskelytablettien välillä on suora annos-pitoisuussuhde sekä Cmax:lle että AUC:lle. Tmax on sama molemmilla vahvuuksilla.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Joissakin in vitro -genotoksisuuskokeissa nikotiinilla saatiin positiivisia tuloksia, mutta samoissa koejärjestelyissä on saatu myös negatiivisia tuloksia. In vivo -peruskokeissa nikotiini oli negatiivinen.

Eläinkokeet ovat osoittaneet, että nikotiini aiheuttaa kiinnittyneen munasolun irtoamisen ja hidastaa sikiöiden kasvua. Karsinogeenisuustutkimusten tulokset eivät tuoneet selvää näyttöä nikotiinin kasvaimia aiheuttavasta vaikutuksesta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Maltitoli (E 965)
Vedetön natriumkarbonaatti
Natriumvetykarbonaatti
Polyakrylaattidispersio 30 %
Ksantaanikumi
Kolloidinen vedetön piidioksidi
Levomentoli
Piparminttuöljy
Aspartaami (E 951)
Magnesiumstearaatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

NICOTINELL MINT imeskelytabletti
2 mg 12 fol (mint) (-), 36 fol (mint) (-), 96 fol (mint) (-)

PF-selosteen tieto

12, 36, 72, 96, 144, 192 tai 204 imeskelytablettia (läpikuultamaton PVC/PE/PVDC/PE/PVC/Alu/PET -läpipainopakkaus)

tai

24, 72, 96 tai 144 imeskelytablettia (polypropyleeniputkilo, jossa on suljin ja putkilon sisäpuolella kosteutta imevä molekyylisiiviläsisus). Yhdessä putkilossa on 24 imeskelytablettia. Kartonkipakkauksessa on 1, 3, 4, tai 6 putkiloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

NICOTINELL MINT imeskelytabletti
2 mg 12 fol, 36 fol, 96 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N07BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

25.02.2020

Yhteystiedot

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE FINLAND OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

080 077 40 80
scanda.consumer-relations@gsk.com