Vertaa PF-selostetta

NICOTINELL depotlaastari 7 mg/24 h, 14 mg/24 h, 21 mg/24 h

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Nikotiinia 17,5/35/52,5 mg/depotlaastari. Iholle kiinnitetystä depotlaastarista vapautuu nikotiinia vastaavasti n. 7/14/21 mg/24 tuntia. Lääkeainetta vapauttava pinta-ala on 10/20/30 cm2.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depotlaastari.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Apuna tupakoinnin lopettamiseen liittyvissä vieroitusoireissa.

Annostus ja antotapa

Tupakointi on lopetettava kokonaan, kun Nicotinellin käyttö aloitetaan.

Muita nikotiinia sisältäviä valmisteita (esim. purukumia) ei tule käyttää samanaikaisesti Nicotinellin kanssa.

Tupakoitsijoille, jotka polttavat yli 20 savuketta vuorokaudessa, suositellaan hoidon aloittamiseen Nicotinell 21 mg/24 tuntia depotlaastaria. Alle 20 savuketta vuorokaudessa polttavien hoito tulisi aloittaa Nicotinell 14 mg/24 tuntia depotlaastarilla. Nicotinellin eri vahvuuksia (21, 14 tai 7 mg/24 tuntia) 3-4 viikon hoitojaksoissa käyttäen nikotiinikorvaus voidaan lopettaa asteittain. Annostus voidaan sovittaa yksilöllisen vasteen mukaisesti käyttäen pidempään suurempaa annosta, jos tupakointia ei saada loppumaan tai vieroitusoireita esiintyy.

Yksi Nicotinell depotlaastari kiinnitetään iholle kerran vuorokaudessa ja sen annetaan olla paikallaan 24 tuntia tai valveillaoloajan. Laastarin ympärivuorokautinen käyttö on tarpeen, mikäli "tupakanhimo" tuntuu jo aamulla. Iholle ei saa kiinnittää samanaikaisesti useita Nicotinell depotlaastareita.

Nicotinell laastareita ei pidä pienentää leikkaamalla.

Yli 3 kuukauden hoitojaksoista ja yli 21 mg/24 tuntia annostelusta ei ole kliinistä kokemusta. Nicotinellin tehoa ja turvallisuutta alle 18-vuotiailla ei ole selvitetty.

Käyttökokemus yli 65-vuotiailla henkilöillä on vähäistä. Valmisteen turvallisuuteen liittyviä erityisongelmia tässä ikäryhmässä ei näyttäisi olevan.

Nicotinell-hoidon lisäksi keskusteluterapia tms. saattaa olla eduksi tupakoinnista vieroitettaessa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys tai nikotiiniallergia. Yleistyneet ihosairaudet. Akuutti sydäninfarkti, epästabiili angina pectoris, vaikeat arytmiat, äskettäinen aivoverenkierron häiriö. Ks. myös kohta Raskaus ja imetys.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Nikotiini on myrkyllinen aine ja nopeasti elimistöön imeytyessään muutaman milligramman annokset voivat olla tappavia. Nicotinell-hoito tulee keskeyttää, jos ilmenee nikotiinin yliannostuksen oireita. Lievä nikotiinimyrkytys aiheuttaa pahoinvointia, oksentamista, vatsakipua, ripulia, päänsärkyä, hikoilua ja kalpeutta (ks. kohta Yliannostus). Nikotiinimyrkytyksen oireet ilmenevät herkimmin lapsilla ja sellaisilla aikuisilla, jotka eivät ole aikaisemmin altistuneet nikotiinille.

Nikotiinilaastari on tarkoitettu avuksi tupakoinnin lopettamiseen liittyvissä vieroitusoireissa, eikä tupakoimattomien tule käyttää valmistetta.

Erityishuomautuksia, jotka koskevat Nicotinell depotlaastareiden joutumista lasten ulottuville: Jokainen Nicotinell depotlaastari on suljettu lapsiturvalliseen suojapakkaukseen seuraavista syistä:

Nikotiiniannokset, joita aikuiset sietävät Nicotinell-hoidon aikana, voivat aiheuttaa pienelle lapselle vakavia myrkytysoireita ja olla jopa tappavia. Lapsen leikkiessään iholleen kiinnittämä Nicotinell depotlaastari voi osoittautua kohtalokkaaksi, ellei asiaa huomata ajoissa. Tästä syystä Nicotinell depotlaastarit on aina säilytettävä poissa lasten ulottuvilta.

Sekä ennen käyttöä että sen jälkeen Nicotinell depotlaastari sisältää merkittävän määrän nikotiinia. Nicotinellin käyttäjien tulee käsitellä laastareita huolellisesti ja laastarit tulee säilyttää niin, etteivät ne missään tapauksessa joudu lasten ulottuville ja käyttämiksi. Huolellisuutta tulee noudattaa sekä käyttämättömien että käytettyjen laastareiden käsittelyssä. Käytetyt laastarit on taitettava kaksin kerroin liimapuoli sisäänpäin heti iholta poistamisen jälkeen ja hävitettävä huolellisesti, etteivät lapset pääse niihin käsiksi missään olosuhteissa.

Tupakointi ja muiden nikotiinia sisältävien valmisteiden (esim. purukumin) käyttö on lopetettava kokonaan, kun Nicotinell-hoito aloitetaan. Jos tupakointia jatketaan tai muita nikotiinia sisältäviä valmisteita käytetään Nicotinell-hoidon aikana, saattavat mm. sydämeen ja verenkiertoelimistöön kohdistuvat tupakoinnin aiheuttamat haittavaikutukset lisääntyä nikotiinin yliannostuksen takia.

Nikotiinin farmakologisista ominaisuuksista johtuen ja, koska valmisteen käytöstä näillä potilailla ei ole kokemusta, seuraavien tilojen yhteydessä Nicotinellia tulee käyttää vain, kun valmisteen käytön edut on huolellisesti punnittu käyttöön liittyviin riskeihin nähden:

 • vaikea verenpainetauti
 • stabiili angina pectoris
 • aivoverenkierron sairaus
 • okklusiiviset perifeeristen valtimoiden sairaudet
 • sydämen vajaatoiminta
 • hypertyreoosi
 • diabetes mellitus
 • maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • mahahaava.

Näitä henkilöitä tulee rohkaista lopettamaan tupakointi ilman Nicotinellin käyttöä, mikäli mahdollista. Nicotinellin käyttöä tulee harkita vain, jos tupakoinnin lopettaminen ei muuten onnistu. Yleisesti ottaen Nicotinellin käytöstä aiheutuvan riskin voidaan odottaa olevan pienempi kuin tupakoinnin jatkamisesta aiheutuvan.

Mikäli ilmenee vaikeita tai hitaasti paranevia ihoreaktioita, Nicotinell-hoidon keskeyttäminen voi olla aiheellista.

Allergiset reaktiot: Muutamilla transdermaalista nikotiinia käyttäneillä potilailla on kliinisissä tutkimuksissa raportoitu herkistymistä. Potilaita, jotka herkistyvät nikotiinille, tulee varoittaa vaikeiden allergiareaktioiden mahdollisuudesta muille nikotiinia sisältäville valmisteille tai tupakoinnille altistuttaessa.

Yhteisvaikutukset

Nicotinellin ja muiden lääkkeiden yhteisvaikutuksista ei ole tietoja.

Tupakoinnin lopettaminen, joko nikotiinikorvaushoitoa käyttäen tai ilman sitä, voi muuttaa muun samanaikaisen lääkityksen kliinistä vastetta aikaisemmin tupakoineella henkilöllä ja lääkeannosten uudelleen määrittäminen voi olla tarpeen.

Koska tupakointi indusoi maksan mikrosomaalisia entsyymejä, joidenkin lääkeaineiden pitoisuus veressä voi laskea. Tällaisia lääkeaineita ovat esim. antipyriini, kofeiini, estrogeenit, desmetyylidiatsepaami, imipramiini, lidokaiini, oksatsepaami, pentatsosiini, fenasetiini, teofylliini ja varfariini. Vastaavasti tupakoinnin lopettaminen voi lisätä näiden lääkkeiden pitoisuuksia veressä.

Muita tupakoinnin vaikutuksia ovat propoksifeenin analgeettisen ja furosemidin diureettisen tehon heikkeneminen, propranololin farmakologisen vasteen muuttuminen sekä muutokset histamiini H2-salpaajan aikaansaamassa mahahaavan paranemisnopeudessa.

Sekä tupakointi että nikotiini voivat lisätä verenkierrossa olevien kortisolin ja katekoliamiinien pitoisuuksia. Nifedipiinin, sympatomimeettien ja adrenergisten reseptoreiden salpaajien annoksia voidaan joutua muuttamaan.

Raskaus ja imetys

Tupakointi vaikuttaa epäedullisesti raskauteen ja nikotiinin itsessään tiedetään aiheuttavan haittavaikutuksia tiineillä eläimillä. Nikotiini kulkeutuu sikiöön ja lisää annoksesta riippuen kohtalaisesti sikiön sydämen syketiheyttä. Nicotinellia ei pidä käyttää raskauden aikana muutoin kuin siinä tapauksessa, että tupakoinnin lopettaminen ilman nikotiinikorvaushoitoa ei onnistu.

Nikotiini kulkeutuu äidinmaitoon sellaisina määrinä, että imetettävään lapseen kohdistuvien haittavaikutusten mahdollisuus on olemassa myös terapeuttisia annoksia käytettäessä. Nicotinellia ei pidä käyttää imetyksen aikana muutoin kuin siinä tapauksessa, että tupakoinnin lopettaminen ilman nikotiinikorvaushoitoa ei onnistu.

Useilla eläinlajeilla suoritetut teratogeenisuustutkimukset ovat osoittaneet nikotiinin aiheuttavan epäspesifistä sikiön kasvun hidastumista. Hiiren syntymättömillä jälkeläisillä on esiintynyt joitakin luuston vajavaisuuksia raajojen perifeerisissä osissa, kun emoille on annettu nikotiinia subkutaanisesti 25 mg/kg, mikä annos on noin 120 kertaa suurempi kuin ihmisen transdermaalisella antotavalla saama annos. Krooninen subkutaaninen annostelu tiineillä rotilla annoksilla 1,5 tai 3 mg/kg on aiheuttanut jälkeläisillä joitakin käyttäytymishäiriöitä.

Rotilla ja kaniineilla suoritetuissa tutkimuksissa on todettu, että alkion kiinnittyminen kohdun limakalvoon voi jossain määrin estyä tai viivästyä johtuen nikotiinin aiheuttamasta DNA-synteesin vähenemisestä.

Ei ole selkeitä perusteita olettaa, että Nicotinellia käytettäessä saatavat nikotiinipitoisuudet olisivat teratogeenisia ja/tai vaikuttaisivat fertiiliyttä vähentävästi.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Annosteluohjeiden mukaisesti käytetyn Nicotinellin vaikutus reaktiokykyyn autolla ajettaessa tai muissa tarkkuutta vaativissa toimissa on vähäinen.

Haittavaikutukset

Transdermaalisesti käytetty nikotiini voi periaatteessa aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin tupakoinnin kautta elimistöön joutunut nikotiini. Jotkut hermostoperäiset haittavaikutukset kuten ärtyisyys ja levottomuus voivat olla myös tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita.

Koska Nicotinellilla saadut plasman nikotiinipitoisuuden huiput ovat matalampia ja tasaisempia kuin tupakoinnin yhteydessä saadut pitoisuudet, transdermaalisesti käytetyn nikotiinin aiheuttamien haittavaikutusten voidaan odottaa olevan vähäisempiä.

Merkittävimmät Nicotinellin haittavaikutukset ovat kiinnityskohdan ihoreaktioita, joita voi eriasteisina esiintyä jopa puolella laastarin käyttäjistä. Oireet johtuvat useimmiten nikotiinin paikallisesti ärsyttävästä vaikutuksesta. Kontaktiallergiaa (useimmissa tapauksissa nikotiinille) esiintyy vain noin 1-2 prosentilla käyttäjistä.

Nicotinellin käytön yhteydessä on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Tavallisia (> 1/100):

Yleisiä: Huimaus, päänsärky, nivel- tai lihassärky, influenssaa muistuttavat oireet.

Mahasuolikanavaan kohdistuvia: Vatsakivut, pahoinvointi, ruoansulatushäiriöt.

Ihoon kohdistuvia: Laastarin kiinnityskohdan reaktiot, kuten vaikeudeltaan eriasteinen kutina ja ihottuma, joihin voi liittyä paikallisia tulehdussolujen kertymistä, kontaktiallergia.

Psyykkisiä: Unihäiriöt, ”vilkkaat unet”, levottomuus, ärtyisyys ja alakuloisuus.

Muita: Lisääntynyt hikoilu.

Vähemmän tavallisia:

Verenkiertoelimistöön kohdistuvat: Sydämentykytys.

Harvinaisia (< 1/100):

Verenkiertoelimistöön kohdistuvat: Eteis-kammioarytmia.

Harvinaisena on kuvattu myös kontaktiallergian yleistymistä ja yksittäisissä tapauksissa on raportoitu nokkosihottumaa, angioneuroottista ödeemaa sekä hengenahdistusta.

Yliannostus

Nikotiinin myrkyllisyyttä ei voida suoraan verrata tupakointiin, koska tupakansavussa on lukuisia muita myrkyllisiä aineosia (esim. hiilimonoksidia ja tervaa).

Toleranssin kehittymisestä johtuen jatkuvasti tupakoivat henkilöt sietävät nikotiiniannoksia, jotka aiheuttaisivat ei-tupakoivilla myrkytysoireita. Usean Nicotinell depotlaastarin samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa vakavan yliannostelun. Nikotiinin transdermaaliseen annosteluun liittyvä hitaampi imeytyminen lisää toleranssin kehittymisen todennäköisyyttä liika-annostelussa. Depot-ominaisuudesta ja ensikierron metaboliasta johtuen pureskeltu tai nielty depotlaastari ei todennäköisesti aiheuta korkeita nikotiinipitoisuuksia veressä.

Akuutti myrkytys. Akuutin nikotiinimyrkytyksen oireet ovat samanlaisia kuin yliannostuksen oireet. Ei-tupakoivilla näitä ovat kalpeus, hikoilu, pahoinvointi, syljenvuoto, oksentaminen, vatsakouristukset, ripuli, päänsärky, huimauksen tunne, kuulo- ja näköhäiriöt, vapina, henkinen sekavuus, lihasheikkous, kouristukset, uupumus, neurologisten reaktioiden puuttuminen ja hengityksen lamaantuminen. Tappaviin annoksiin voi liittyä kouristuksia ja kuolema aiheutuu perifeerisestä tai sentraalisesta hengityshalvauksesta tai harvemmin sydämen toiminnanvajauksesta.

Akuutti, tappava, suun kautta nautittu nikotiiniannos on ei-tupakoivilla henkilöillä noin 60 mg.

Yliannostuksen hoito. Mikäli yliannostuksen oireita ilmenee, Nicotinell depotlaastari on poistettava välittömästi. Kiinnityskohta voidaan pestä vedellä ja kuivata (ei saippuaa). Koska laastarista vapautunutta nikotiinia on varastoitunut ihoon, sitä siirtyy verenkiertoon vielä useita tunteja sen jälkeen, kun laastari on poistettu.

Akuuttiin nikotiinimyrkytykseen liittyvää hengityksen lamaantumista voidaan hoitaa tekohengityksellä. Kehon lämpötila pidetään normaalina ja verenpaineen äkillistä laskua tai verenkiertokollapsia hoidetaan tavanomaisin menetelmin.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä, ATC-koodi: N07BA01, Nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkkeet.

Nicotinellin vaikuttava aine on tupakan pääalkaloidin, nikotiinin, farmakologisesti aktiivisin muoto, puhdas S-isomeeri, S(-)-nikotiini (myöhemmin tekstissä "nikotiini").

Nikotiini vaikuttaa pääasiassa perifeerisen ja keskushermoston kolinergisiin nikotiinireseptoreihin. Pienillä nikotiiniannoksilla on stimuloiva ja suurilla lamaava vaikutus.

Tauotettu nikotiinin anto vapauttaa asetyylikoliinia, noradrenaliinia, dopamiinia, serotoniinia, vasopressiiniä, beetaendorfiinia, kasvuhormonia, kortisolia ja ACTH:ta. Nämä hermostolliset säätelijät saattavat olla osallisina tupakoinnin aiheuttamiin käyttäytymiseen kohdistuviin ja subjektiivisiin vaikutuksiin. Nikotiinin on todettu helpottavan joitakin oireita, kuten sormien tärinää yön yli polttamatta olleilla tupakoitsijoilla.

Nikotiinin vaikutukset ihmisellä vaihtelevat riippuen annoksesta, annostelunopeudesta, autonomisen hermoston aktivaatioasteesta, yksilöllisistä vaihteluista ja aikaisemmasta altistuksesta (toleranssi).

Nikotiinin verenkiertovaikutukset johtuvat keskus- ja perifeerisen hermoston sympaattisesta stimulaatiosta. Tupakointiannoksina nikotiini esim. lisää sydämen lyöntinopeutta, kohottaa systolista ja diastolista verenpainetta sekä supistaa ihon verisuonia.

Joillekin nikotiinin vaikutuksille kehittyy nopeasti osittainen tai täydellinen toleranssi: 60 tai 120 minuutin kuluttua uusitun nikotiini-infuusion aiheuttama sydämen lyöntitiheyden lisäys ja subjektiiviset vaikutukset olivat vähäisemmät kuin edellisen infuusion jälkeen laskimoiden suuremmasta nikotiinipitoisuudesta huolimatta. Kun toinen infuusio annettiin 210 minuutin kuluttua, vaste oli sama kuin ensimmäisen infuusion jälkeen.

Yön yli polttamatta olleilla tupakoitsijoilla Nicotinell (14 mg/24 tuntia) lisäsi vähän sydämen lyöntitiheyttä (korkeintaan 6 lyöntiä/minuutti) ja systolista verenpainetta sekä alensi sydämen iskutilavuutta. Lyöntitiheyden ja iskutilavuuden muutokset olivat havaittavissa vielä kymmenentenä päivänä toistuvissa annosteluissa, mikä viittaa siihen, että nikotiinin vaikutuksille ei kehity täydellistä toleranssia. Vaikutukset olivat vähäisempiä kuin tupakoidessa. Ihon lämpötilassa ja verenkierrossa ei havaittu mitään muutoksia plaseboon verrattuna.

Tupakoinnin lopettamiseen liittyviä oireita ovat tupakan himo, levottomuus, "kireät hermot", ahdistuneisuus, näläntunne, painon nousu, keskittymisvaikeudet ja unihäiriöt.

Plasebokontrolloiduissa kliinisissä kaksoissokkotutkimuksissa sekä yhdessä terapian kanssa että yksinään käytetty Nicotinell paransi tupakasta vieroittamisen tuloksia ensimmäisinä hoitoviikkoina ja kuukausina. Myös vieroitusoireet vähenivät selvästi.

Väärinkäyttö ja riippuvuus. Nicotinellia käytetään apuna tupakasta vieroittamisessa korvaamaan tupakasta saatavaa nikotiinia. Transdermaalisen nikotiinin väärinkäytön mahdollisuus on hyvin pieni, koska sen vaikutus alkaa hitaasti, pitoisuudet veressä vaihtelevat vähän, korkeita pitoisuuksia vereen ei muodostu ja annostelu tapahtuu harvoin (kerran päivässä). Koska Nicotinellin käyttö lopetetaan vähitellen, riippuvuuden vaara hoidon jälkeen on vähäinen. Äkillisestä Nicotinell-hoidon keskeyttämisestä aiheutuvat vaikutukset ovat todennäköisesti samanlaisia kuin tupakoinnin lopettamisesta aiheutuneet oireet samanlaisilla nikotiinipitoisuuksilla. Nicotinellin käyttäjiä tulee rohkaista vähittäiseen nikotiinista vieroittamiseen hoidon kuluessa.

Farmakokinetiikka

Nikotiini imeytyy helposti ihon läpi verenkiertoon. Imeytymistä on tutkittu terveillä tupakasta vieroittuneilla henkilöillä Nicotinell korvaushoidon yhteydessä. Kerta-annostelua käytettäessä nikotiinin imeytyminen alkaa 1-2 tunnin viiveellä, jonka jälkeen plasman nikotiinipitoisuus nousee voimakkaasti. Vakaatila saavutetaan 8-10 tunnissa laastarin kiinnittämisestä iholle.

Laastarin poistamisen jälkeen pitoisuudet plasmassa laskevat hitaammin kuin voitaisiin päätellä laskimoon infusoidun nikotiinin eliminaation puoliintumisajan perusteella, joka on 2 tuntia. Verenkiertoon imeytyvästä nikotiinin kokonaismäärästä noin 10 prosenttia vapautuu ihosta sen jälkeen kun Nicotinell (21 mg/24 tuntia) depotlaastari on poistettu iholta.

AUC-arvot (0-24 tuntia) vaihtelevat suhteessa nikotiiniannokseen, mikä puolestaan riippuu laastarin pinta-alasta. Laskimoinfuusioon verrattuna Nicotinellin nikotiinin hyötyosuus on n. 77 prosenttia.

Toistuvassa annostelussa keskimääräiset nikotiinin minimi- ja maksimipitoisuudet plasmassa olivat vakaatilassa 7,1 ng/ ml ja 12,0 ng/ml Nicotinell 14 mg/24 tuntia (20 cm2) depotlaastarilla ja 10,3 ng/ml ja 17,7 ng/ml Nicotinell 21 mg/24 tuntia (30 cm2) depotlaastarilla. Nämä vastaavat niitä pitoisuuksia, jotka ovat mitattavissa tavallisen tupakoinnin yhteydessä. Nicotinell depotlaastareihin jääneen nikotiinimäärän perusteella on päätelty, että yksilöiden välisen nikotiinin kokonaisannoksen vaihtelu on noin kaksinkertainen. Yksilön sisäiset vaihtelut imeytymisessä ovat kuitenkin vähäisiä, mikä osoittaa, että yksilöiden välinen vaihtelu ei johdu Nicotinell depotlaastarista, vaan ihon läpäisevyyden eroista eri henkilöillä.

Nikotiinilla on suuri jakaantumistilavuus, n. 180 l. Nikotiini läpäisee veri-aivoesteen ja istukan sekä kulkeutuu äidinmaitoon. Sitoutuminen plasman proteiineihin on vähäistä, alle 5 %. Nikotiinin kokonaispuhdistuma plasmasta vaihtelee välillä 0,92-2,43 l/min.

Nikotiini eliminoituu pääasiassa maksan kautta. Päämetaboliitit ovat kotiniini ja nikotiini-1-N-oksidi. Suurin osa kotiniinista metaboloituu edelleen. Kaikkia nikotiinin metaboliitteja ei ole tähän mennessä tunnistettu. Pieni osa nikotiinista eliminoituu muuttumattomana munuaisten kautta. Muuttumattoman nikotiinin erittyminen riippuu pH:sta ja loppuu emäksisissä olosuhteissa. Mitään päämetaboliiteista ei pidetä farmakologisesti aktiivisina.

Savukkeista, kapseleista ja purukumista saadun nikotiinin jakaantumisessa, metaboliassa ja hyötyosuudessa on huomattavia yksilöllisiä vaihteluja.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Nikotiinia pidetään tupakansavun sisältämien potentiaalisesti karsinogeenisten aineiden kanssa kokarsinogeeninä. Nikotiini sinänsä ei ole karsinogeeninen koe-eläimillä.

E. coli -testijärjestelmässä nikotiini aiheuttaa DNA-vaurion. Sen sijaan bakteeritesteissä yleensä ja sytogeneettisissä tutkimuksissa nisäkässoluviljelmillä nikotiinilla ei ole osoitettu genotoksista vaikutusta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Päällyskalvo: alumiinilla päällystetty ulkopinnaltaan ihon värinen polyesterikalvo. Matriksi- ja liimakerrokset sekä lääkeainetyyny: akryyli-metakryyliestereiden kopolymeeri (Eudragit E 100), akryyliesteri-vinyyliasetaattipohjainen kopolymeeri (Durotak 387-2516), keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit (Miglyol 812). Suojakalvo: alumiinilla ja silikonilla päällystetty polyesterikalvo (poistetaan ennen laastarin kiinnittämistä iholle).

Yhteensopimattomuudet

Ei tunneta.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle +25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

NICOTINELL depotlaastari
7 mg/24 h 7 kpl (-), 21 kpl (-)
14 mg/24 h 7 kpl (-), 21 kpl (-)
21 mg/24 h 7 kpl (-), 21 kpl (-)

PF-selosteen tieto

7 ja 21 depotlaastaria (paperi/alumiini/polyamidi/polyakryylinitriili –kalvosta tai paperi/polyetyleenitereftalaatti (PET)/alumiini/syklo-olefiini-kopolymeerin ekstrudaatti (COC Coex) -kalvosta valmistetut lapsiturvalliset yksittäispakkaukset ja pahvikotelot).

Valmisteen kuvaus:

Pyöreä, ø 36/51/62 mm, paksuus 0,6 mm, päällyskalvo kellertävän okranvärinen, merkintä CG ja CWC/FEF/EME, lääkeainetyyny kellertävä, matriksikerrokset läpikuultavat, liimakerros väritön, suojakalvo suorakulmainen, aluminoitu, kiiltävä, yhdessä reunassa avaamista helpottava lävistys, 43x41 / 58x56 / 69x67 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Nicotinell laastarit ovat lapsiturvallisissa pakkauksissa.

 • Avaa lapsiturvallinen pakkaus leikkaamalla merkkiviivaa pitkin ja ota laastari esiin.
 • Irrota laastaria suojaava alumiinikalvon kapeampi osa. Ota kiinni ihonvärisestä laastarista ja vedä alumiinikalvon toinen osa irti. Vältä ottamasta kiinni liimakerroksesta.
 • Kiinnitä laastari puhtaalle, kuivalle ja mieluiten karvattomalle ihoalueelle, rintakehälle, selkään, olkavarteen tai lantiolle. Paina laastaria kämmenellä lujasti ihoa vasten noin 10-20 sekunnin ajan. Älä irrota tai siirrä laastaria, koska silloin sen pysyvyys iholla heikkenee.
 • Vaihda laastari kerran vuorokaudessa. Nicotinellia ei saa kiinnittää kahta kertaa peräkkäin samaan paikkaan iholla. Samaa ihoaluetta voi käyttää aikaisintaan viikon kuluttua uudelleen. Ihoalue, jolle laastari kiinnitetään, ei saa olla ärtynyt tai rikkoutunut.

Laastari pysyy hyvin iholla ja sitä voidaan käyttää kylvyn ja suihkun aikana. Jos laastari irtoaa, hävitä se, ja kiinnitä uusi laastari eri paikkaan iholle.

Laastarit on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta, myös käytön jälkeen! Koska käytetyissä laastareissa on nikotiinia jäljellä, ne on hävitettävä huolellisesti. Käytetyt laastarit taitetaan kahtia liimapinnat vastakkain ja hävitetään niin, että ne eivät joudu lasten ulottuville (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Pakkauksissa on käyttöohjeet.

Korvattavuus

NICOTINELL depotlaastari
7 mg/24 h 7 kpl, 21 kpl
14 mg/24 h 7 kpl, 21 kpl
21 mg/24 h 7 kpl, 21 kpl

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

N07BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

16.02.2018

Yhteystiedot

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE FINLAND OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

080 077 40 80
scanda.consumer-relations@gsk.com