Vertaa PF-selostetta

NICORETTE ICEMINT imeskelytabletti 2 mg, 4 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Nicorette Icemint 2 mg: Yksi imeskelytabletti sisältää 2 mg nikotiinia (nikotiiniresinaattina).
Nicorette Icemint 4 mg: Yksi imeskelytabletti sisältää 4 mg nikotiinia (nikotiiniresinaattina).

Lääkemuoto

Imeskelytabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tupakkariippuvuuden hoito lievittämällä nikotiinihimoa ja vieroitusoireita ja siten tupakoinnin lopettamisen helpottaminen vähintään 18-vuotiailla tupakoijilla. Tarkoituksena on tupakoinnin pysyvä lopettaminen.

Nicorette Icemint -imeskelytabletteja on suositeltavaa käyttää käyttäytymistä ohjaavan tukiohjelman yhteydessä.

Annostus ja antotapa

Annostus

Imeskelytabletin vahvuus valitaan potilaan tupakointitottumusten mukaan.

Aikuiset

Nicorette Icemint 2 mg imeskelytabletit soveltuvat tupakoijille, joilla on lievä nikotiiniriippuvuus (jotka polttavat päivän ensimmäisen savukkeen yli puoli tuntia heräämisen jälkeen tai jotka polttavat enintään 20 savuketta vuorokaudessa).
Nicorette Icemint 4 mg imeskelytabletit soveltuvat tupakoijille, joilla on voimakas nikotiiniriippuvuus (jotka polttavat päivän ensimmäisen savukkeen puolen tunnin sisällä heräämisestä tai jotka polttavat yli 20 savuketta vuorokaudessa).

Imeskelytabletteja ei pidä käyttää 9 kuukautta pidempään. Jos potilas tuntee vielä tarvitsevansa hoitoa, on kysyttävä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta.

Neuvonta ja tuki parantavat yleensä lopettamisen onnistumismahdollisuuksia.

Tupakoinnin välitön lopettaminen:

Potilaan on luovuttava kokonaan tupakoinnista Nicorette Icemint -hoidon aikana.

Imeskelytabletti otetaan aina silloin, kun tupakanhimoa esiintyy.
Imeskelytabletteja on käytettävä riittävä määrä päivittäin, yleensä 8–12 kappaletta vuorokaudessa.
Enimmäisannos on 15 imeskelytablettia vuorokaudessa.

Hoidon kesto on yksilöllinen, mutta imeskelytablettien käyttöä suositellaan jatkettavaksi vähintään 6 viikkoa, jotta tupakointiin liittyvä tapa saadaan katkaistua. Tämän jälkeen nikotiinin määrää vähennetään pienentämällä imeskelytablettien päivittäistä annostusta asteittain. Hoito lopetetaan, kun päivittäinen annostus on 1–2 imeskelytablettia.

Mahdollisesti ylijääneet imeskelytabletit kannattaa säilyttää, koska nikotiinihimo voi iskeä yllättäen uudestaan. Imeskelytabletti otetaan voimakkaan tupakanhimon iskiessä täydellisen tupakoimattomuuden ylläpitämiseksi.

Tupakoinnin vähittäinen lopettaminen:

Tupakoijille, jotka eivät halua tai eivät kykene lopettamaan tupakointia heti.

Imeskelytabletteja käytetään tupakointijaksojen välillä tupakoimattomien jaksojen pidentämiseksi tarkoituksena vähentää tupakointia mahdollisimman paljon.

Imeskelytablettien määrä riippuu potilaan tarpeista. Enimmäisannos on 15 imeskelytablettia päivässä.

Jos päivittäisten savukkeiden lukumäärän vähentäminen ei ole onnistunut 6 viikon jälkeen, on syytä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Tupakoinnin vähentämisen tarkoitus on johtaa tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoinnin lopettamista on yritettävä niin pian kuin tupakoitsija tuntee olevansa valmis siihen, mutta viimeistään 6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Kun päivittäinen savukkeiden määrä on laskenut sellaiselle tasolle, jolta potilas tuntee voivansa lopettaa tupakoinnin kokonaan, noudatetaan edellä annettuja ohjeita (ks. Tupakoinnin välitön lopettaminen).

Jos tupakoinnin lopettamista ei ole yritetty 6 kuukauden kuluessa hoidon aloittamisesta, on käännyttävä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Lapset ja nuoret

Nuorten (12-17-vuotiaiden) ei pidä käyttää Nicorette Icemint -imeskelytabletteja ilman terveydenhuollon ammattilaisen suositusta. Nicorette Icemint -imeskelytabletteja ei suositella alle 12-vuotiaille lapsille.

Nicorette Icemint -imeskelytablettien turvallisuutta ja tehoa lasten ja nuorten hoidossa ei ole varmistettu.

Antotapa

Suuonteloon.

Yksi imeskelytabletti laitetaan suuhun ja annetaan liueta. Imeskelytablettia siirretään suussa säännöllisin välein puolelta toiselle, kunnes se on kokonaan liuennut (noin 16-19 minuutin ajan). Imeskelytablettia ei saa pureskella tai niellä kokonaisena.

Syömistä ja juomista on vältettävä, kun imeskelytabletti on suussa.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys nikotiinille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
  • Ei saa antaa alle 12-vuotiaille lapsille.
  • Ei saa antaa tupakoimattomille henkilöille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Tupakoinnin lopettamiseen liittyvät hyödyt ovat yleensä suuremmat kuin mitkään nikotiinikorvaushoitoon liittyvät riskit, kun valmistetta annostellaan oikein.

Terveydenhuollon ammattilaisen tulee arvioida hoidon hyödyt ja riskit, jos nikotiinikorvaushoidonkäyttäjällä on seuraavia sairauksia:

  • Sydän- ja verisuonitaudit: Jos tupakasta riippuvalla henkilöllä on ollut hiljattain sydäninfarkti, epästabiili tai paheneva angina mukaan lukien Prinzmetalin angina, vaikea sydämen rytmihäiriö, äskettäin tapahtunut aivoverenkierron häiriö tai hoitamaton hypertensio, henkilöä on rohkaistava lopettamaan tupakointi ilmanlääkeapua (esimerkiksi neuvonnan avulla). Jos tämä epäonnistuu, Nicorette Icemint -imeskelytablettien käyttöävoidaan harkita, mutta koska tiedot turvallisuudesta tällä potilasryhmällä ovat rajalliset, hoidon saaaloittaa vain tarkassa lääkärin valvonnassa.
  • Diabetes Mellitus: Diabetespotilaita neuvotaan tarkkailemaan veren sokeriarvoja säännöllisemmin, kun tupakointi lopetetaan janikotiinikorvaushoito aloitetaan, sillä nikotiinin indusoiman katekoliamiinien vapautumisen väheneminen voi vaikuttaa hiilihydraattimetaboliaan.
  • Allergiset reaktiot: Alttius angioedeemaan ja nokkosihottumaan.
  • Munuaisten ja maksan vajaatoiminta: Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta tai vaikea munuaisten vajaatoiminta, sillä nikotiinin tai sen metaboliittien puhdistuma voi heikentyä ja haittavaikutukset lisääntyä.
  • Feokromosytooma ja kontrolloimaton kilpirauhasen liikatoiminta: Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on kontrolloimaton kilpirauhasen liikatoiminta tai feokromosytooma, sillä nikotiini aiheuttaa katekolamiinien vapautumista.
  • Ruoansulatuskanavan sairaus: Nielty nikotiini voi pahentaa oireita potilailla, joilla on ruokatorvitulehdus, maha- tai pohjukaissuolihaava. Tällöin suun kautta otettavaa nikotiinikorvaushoitoa pitää käyttää varoen.

Pediatriset potilaat

Vaara lapsille: Tupakoitsijoiden sietämät nikotiiniannokset voivat aiheuttaa lapsille vaikean myrkytyksen ja johtaa jopa kuolemaan. Nikotiinivalmisteita ei saa jättää lasten ulottuville tai näkyville, ks. kohta Yliannostus.

Tupakoinnin lopettaminen: Tupakansavun sisältämät polysykliset aromaattiset hiilivedyt indusoivat CYP 1A2-entsyymin (ja mahdollisesti myös CYP 1A1:n) välityksellä metaboloituvien lääkeaineiden hajoamista. Tupakoinnin lopettaminen voi hidastaa metaboliaa, jonka seurauksena lääkeaineiden pitoisuudet plasmassa voivat nousta. Tällä saattaa olla kliinistä merkitystä sellaisten lääkeaineiden kohdalla, joilla on kapea terapeuttinen leveys (kuten teofylliinillä, takriinilla, klotsapiinilla ja ropinirolilla).

Riippuvuuden siirtyminen: Riippuvuuden siirtyminen on harvinaista. Korvaushoitovalmisteiden käyttö ei vahingoita terveyttä yhtä paljon kuin tupakointi ja riippuvuudesta eroon pääseminen on helpompaa.

Yhteisvaikutukset

Kliinisesti merkityksellisiä nikotiinikorvaushoidon ja muiden lääkevalmisteiden välisiä yhteisvaikutuksia ei ole aukottomasti osoitettu. Nikotiini saattaa kuitenkin voimistaa adenosiinin hemodynaamisia vaikutuksia eli adenosiinin antamisesta johtuvaa verenpaineen nousua ja sydämen sykkeen tihentymistä samoin kuin kipureaktioita (angina pectoriksen kaltainen rintakipu).

Katso kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet lisätietoa tupakoinnin lopettamisen vaikutuksista tiettyjen lääkeaineiden metaboliaan.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisessä iässä olevat naiset / ehkäisy miehillä ja naisilla

Tupakoinnilla on tunnetusti haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen ja raskauteen. Sen sijaan nikotiinikorvaushoidon vaikutuksista ei ole tietoja. Vaikka tällä hetkellä ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa erityisiä ohjeita naisten ehkäisyn tarpeesta, raskautta suunnittelevien naisten on viisainta olla sekä tupakoimatta että käyttämättä nikotiinikorvaushoitoa.

Vaikka tupakoinnilla voi olla haitallisia vaikutuksia miehen hedelmällisyyteen, ei ole näyttöä siitä, että erityisiä ehkäisykeinoja tarvittaisiin miehille nikotiinikorvaushoidon aikana.

Raskaus

Tupakointi raskauden aikana voi aiheuttaa sikiön kasvun hidastumista, lapsen syntymisen ennenaikaisesti tai kuolleena. Tupakoinnin lopettaminen on ehdottomasti tehokkain yksittäinen keino parantaa sekä raskaana olevan tupakoitsijan että hänen lapsensa terveyttä. Mitä aiemmin tupakoinnin lopettaminen onnistuu, sen parempi.

Nikotiini kulkeutuu sikiöön ja vaikuttaa sen hengitysliikkeisiin ja verenkiertoon. Verenkiertoon kohdistuva vaikutus riippuu annoksesta.

Raskaana olevaa tupakoitsijaa on aina kehotettava lopettamaan tupakointi kokonaan ilman nikotiinikorvaushoitoa. Tupakoinnin jatkamisesta aiheutuvat riskit sikiölle saattavat olla suuremmat kuin valvotussa tupakoinnin lopetusohjelmassa käytetystä nikotiinikorvaushoidosta aiheutuvat haitat. Raskaana oleva tupakoitsija ei saa aloittaa Nicorette Icemint -imeskelytablettien käyttöä ennen kuin hän on keskustellut siitä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Imetys

Nikotiini kulkeutuu esteettä rintamaitoon määrinä, jotka voivat vaikuttaa imeväiseen jo hoitoannoksilla. Tämän vuoksi Nicorette Icemint -imeskelytablettien käyttöä on vältettävä imetyksen aikana. Jos tupakoinnin lopettaminen ei ole onnistunut, imettävien tupakoitsijoiden pitäisi aloittaa imeskelytablettien käyttö vain terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Jos nikotiinikorvaushoitoa käytetään imetyksen aikana, imeskelytabletti on otettava heti imetyksen jälkeen ja sitä ei saa ottaa imetystä edeltävien kahden tunnin aikana.

Hedelmällisyys

Tupakointi lisää hedelmättömyyden riskiä sekä naisilla että miehillä. In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että nikotiini voi heikentää ihmisen sperman laatua. Heikentynyt sperman laatu ja alentunut hedelmällisyys on osoitettu rotilla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Nicorette Icemint -imeskelytableteilla ei ole haitallista vaikutusta tai vain vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Nikotiinikorvaushoitoa käyttävien on kuitenkin otettava huomioon, että tupakoinnin lopettaminen voi aiheuttaa muutoksia käyttäytymisessä.

Haittavaikutukset

Tupakoinnin lopettamisen vaikutukset

Tupakoinnin lopettamisen millä tahansa tavalla tiedetään aiheuttavan erilaisia vieroitusoireita. Näihin kuuluvat emotionaaliset ja kognitiiviset oireet kuten epämiellyttävä olo tai alakuloisuus, unettomuus, ärtyneisyys, turhautuminen tai kiukuntunne, ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, levottomuus tai kärsimättömyys. Myös fyysisiä oireita kuten hidastunutta sydämen sykettä, lisääntynyttä ruokahalua tai painon nousua, heitehuimausta tai pyörtymistä enteileviä oireita, yskää, ummetusta, verenvuotoa ikenistä tai aftamaisia haavaumia tai nenän ja nielun tulehdusta voi esiintyä. Lisäksi nikotiinihimo on kliinisesti merkityksellinen oire, joka voi johtaa voimakkaaseen tupakanhimoon.

Nicorette Icemint -imeskelytabletit voivat aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin muulla tavoin annosteltu nikotiini.

Useimmat potilaiden ilmoittamista haittavaikutuksista ilmenevät hoidon alkuvaiheessa ja ovat pääasiassa annoksesta riippuvaisia. Suun ja nielun ärsytystä voi ilmetä, mutta useimmat potilaat tottuvat tähän tuntemukseen käytön jatkuessa.

Allergisia reaktioita (kuten anafylaksian oireita) esiintyy harvoin Nicorette Icemint -imeskelytablettien käytön aikana.

Kliinisissä tutkimuksissa ja valmisteiden markkinoille tulon jälkeen havaitut haittavaikutukset potilailla, joita on hoidettu suuontelon kautta annettavilla nikotiinivalmisteilla, on listattu alla. Yleisyydet on arvioitu kliinisten tutkimusten perusteella haittavaikutuksille, jotka on raportoitu markkinoille tulon jälkeen.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen mukaan alenevassa järjestyksessä: Hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin).

Elinjärjestelmä

Raportoitu haittavaikutus

Immuunijärjestelmä

Yleinen

Yliherkkyys

Tuntematon

Allergiset reaktiot mukaan lukien angioedeema ja anafylaksia

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen

Epänormaalit unet

Hermosto

Hyvin yleinen

Päänsärky

Yleinen

Makuaistin häiriöt, tuntoharha (parestesia)

Silmät

Tuntematon

Näön hämärtyminen, lisääntynyt kyynelnesteen eritys

Sydän

Melko harvinainen

Sydämentykytys, nopea sydämen syke

Harvinainen

Eteisvärinä

Verisuonisto

Melko harvinainen

Punastuminen, korkea verenpaine

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hyvin yleinen

Yskä, hikka, nielun ärsytys

Melko harvinainen

Bronkospasmi, äänen käheys, hengenahdistus, nenän tukkoisuus, suunielun kipu, aivastelu, kurkun kuristaminen

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

Pahoinvointi, suun/nielun ja kielen ärsytys

Yleinen

 

Vatsakipu, suun kuivuminen, ripuli, ruoansulatushäiriö, ilmavaivat, syljen liikaeritys, suutulehdus, oksentelu, närästys

Melko harvinainen

 

Röyhtäily, kielitulehdus, rakkulat ja hilseily suun limakalvolla, suun tuntoharha

Harvinainen

Nielemishäiriö, suun heikentynyt tunto, yökkäily

Tuntematon

Kurkun kuivuminen, maha-suolikanavan vaivat, huulten kipu

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Liikahikoilu, kutina, ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria), punoitus (eryteema)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Polttava tunne, väsymys

Melko harvinainen

Voimattomuus, rintakipu ja epämiellyttävä tunne rinnassa, huonovointisuus

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta -tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Suun kautta nautitun nikotiinin pienimmän tappavan annoksen ihmiselle arvellaan olevan 40–60 mg. Kun valmistetta käytetään ohjeen mukaan, yliannostuksen oireita voi ilmetä, jos potilas on ennen hoitoa käyttänyt nikotiinia erittäin vähän tai jos hän käyttää samanaikaisesti myös muita nikotiinia sisältäviä valmisteita. Aikuisen hoidon aikana sietämät nikotiiniannokset voivat aiheuttaa vaikeita myrkytysoireita ja jopa hengenvaaran lapsille. Jos lapsella epäillään nikotiinimyrkytystä, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

Yliannostus aiheuttaa samanlaisia oireita kuin akuutti nikotiinimyrkytys: pahoinvointia, oksentelua, lisääntynyttä syljeneritystä, vatsakipua, ripulia, hikoilua, päänsärkyä, heitehuimausta, kuulohäiriöitä ja huomattavaa voimattomuutta. Jos annos on ollut suuri, näiden oireiden lisäksi voi esiintyä hypotensiota, pulssin heikkenemistä ja epäsäännöllisyyttä, hengitysvaikeuksia, syvää uupumusta, verenkiertokollapsia ja loppuvaiheen kouristuksia.

Yliannostuksen hoito: Nikotiinin annostelu on lopetettava heti ja potilasta on hoidettava oireenmukaisesti. Jos nikotiinia on nielty paljon, aktiivihiili vähentää nikotiinin imeytymistä maha-suolikanavasta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet, ATC-koodi: N07B A01.
(Nikotiiniriippuvuuden hoitoon käytettävät lääkeaineet: N07BA, nikotiini 01.)

Nikotiini on pääalkaloidi tupakkatuotteissa ja luonnollisesti esiintyvä autonominen aine. Se on nikotiinireseptorien agonisti ääreis- ja keskushermostossa ja sillä on voimakkaita keskushermostollisia ja kardiovaskulaarisia vaikutuksia. Nikotiinia sisältävien tupakkatuotteiden käyttö aiheuttaa riippuvuutta. Käytön lopettaminen aiheuttaa nikotiinihimoa ja vieroitusoireita, kuten tupakanhimoa, masentuneisuutta, unettomuutta, ärtyneisyyttä, turhautuneisuutta tai kiukuntunnetta, ahdistuneisuutta, keskittymisvaikeuksia, levottomuutta ja lisääntynyttä ruokahalua tai painonnousua. Imeskelytabletit korvaavat osan tupakasta saatavasta nikotiinista ja auttavat vähentämään tupakanhimoa ja vieroitusoireita.

Nikotiini-imeskelytableteilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa on raportoitu seuraavat tupakoinnin lopettaneiden potilaiden määrät:

 Nikotiini-imeskelytabletti 2 mgNikotiini-imeskelytabletti 4 mg

Hoidon kesto

Lääkevalmiste

Plasebo

Korjattu ristitulosuhde
(odds ratio, huomioitu
tutkimuskeskuksista
johtuvat erot )

LääkevalmistePlasebo

Korjattu ristitulosuhde
(odds ratio, huomioitu
tutkimuskeskuksista
johtuvat erot)

6 viikkoa

46,0 %

29,7 %

2,10

48,7 %

20,8 %

3,69

6 kuukautta

24,2 %

14,4 %

1,96

23,6 %

10,2 %

2,76

Bioekvivalenssitutkimuksessa suurin osa tutkimushenkilöistä sai lievitystä tupakanhimoon vähintään 5 minuuttia Nicorette Icemint -imeskelytabletin ottamisen jälkeen.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Nicorette Icemint -imeskelytabletit liukenevat täysin suuontelossa, josta nikotiini imeytyy täydellisesti elimistöön suuontelon limakalvojen läpi tai niellään. Imeskelytabletti liukenee kokonaan tyypillisesti 16–19 minuutissa. Huippupitoisuus plasmassa on noin 5 ng/ml Nicorette Icemint 2 mg ja noin 8 ng/ml Nicorette Icemint 4 mg imeskelytabletin kerta-annoksen jälkeen. Nicorette Icemint -imeskelytablettien nieleminen ohjeita noudattamatta (pureskelemalla ja nielemällä) johtaa hitaampaan ja jonkin verran huonompaan nikotiinin imeytymiseen.

Jakautuminen
Nikotiinin sitoutuminen plasman proteiineihin on vähäistä (4,9–20 %) ja sen jakautumistilavuus on suuri (2,5 l/kg). Nikotiinin jakautuminen kudoksiin riippuu pH:sta. Korkeimmat nikotiinipitoisuudet voidaan havaita aivoista, vatsasta, munuaisista ja maksasta.

Biotransformaatio
Nikotiinilla on suuri määrä metaboliitteja, jotka kaikki ovat vaikutukseltaan vähemmän aktiivisia kuin kanta-aine. Nikotiini metaboloituu pääasiassa maksassa, mutta myös munuaiset ja keuhkot metaboloivat nikotiinia. Nikotiini metaboloituu pääosin kotiniiniksi, mutta myös nikotiini-N-oksidiksi. Kotiniinin puoliintumisaika on 15–20 tuntia ja sen pitoisuudet veressä ovat nikotiinipitoisuuteen verrattuna yli kymmenkertaiset. Kotiniini hapettuu trans-3-hydroksikotiniiniksi, jota esiintyy virtsassa nikotiinin metaboliiteista eniten. Sekä nikotiini että kotiniini glukuronisoituvat.

Eliminaatio
Nikotiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 2 tuntia (vaihteluväli 1–4 tuntia). Nikotiinin kokonaispuhdistuma on noin 62–89 l/h. Nikotiinin ei-renaalisen puhdistuman arvioidaan olevan noin 75 % kokonaispuhdistumasta. Nikotiini ja sen metaboliitit erittyvät lähes yksinomaan virtsaan. Nikotiinin erittyminen munuaisten kautta riippuu virtsan pH:sta – mitä happamampi pH, sitä suurempi määrä erittyy muuttumattomana.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Nikotiinin yleinen toksisuus on hyvin tunnettu ja se on otettu huomioon suositellussa annostuksessa. Nikotiini ei ollut mutageeninen asianmukaisissa tutkimuksissa. Karsinogeenisuustutkimukset eivät osoittaneet selviä merkkejä nikotiinin tuumorigeenisyydestä. Tiineillä koe-eläimillä suoritetuissa tutkimuksissa nikotiinilla havaittiin emälle toksisia vaikutuksia ja sen seurauksena lievää sikiötoksisuutta. Muita havaittuja vaikutuksia olivat muun muassa pre- ja postnataalisen kasvun hidastuminen sekä keskushermoston postnataalisen kehittymisen viivästyminen ja muuttuminen.

Haittoja on koe-eläimissä todettu vain silloin, kun on käytetty altistusta, joka ylittää suurimman ihmisille käytettävän annostuksen huomattavasti. Vaikutuksia lisääntymiskykyyn ei ole osoitettu.

Kun verrataan prekliinisissä tutkimuksissa näiden haitallisten vaikutusten aikaansaamiseksi vaadittavaa systeemistä altistusta siihen systeemiseen altistukseen joka saadaan aikaan Nicorette Icemint -imeskelytablettien suositeltuja annoksia käyttämällä, voidaan todeta, että mahdollinen riski on pieni ja nikotiinikorvaushoidosta saatava osoitettu hyöty tupakoinnin lopettamisen yhteydessä on suurempi.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin:
Mannitoli (E421), ksantaanikumi, sumukuivattu Winterfresh RDE4-149 (arabikumi (E414), piparminttu-, mentoli- ja eukalyptolimakuaineet), vedetön natriumkarbonaatti (E500)(i), sukraloosi (E955), asesulfaamikalium (E950) ja magnesiumstearaatti (E470b).

Päällyste:
Hypromelloosi (E464), Winterfresh RDE4-149 (piparminttu-, mentoli- ja eukalyptolimakuaineet), titaanidioksidi (E171), sukraloosi (E955), Sepifilm Gloss (hypromelloosi (E464), mikrokiteinen selluloosa (E460), kaliumalumiinisilikaatti (E555), titaanidioksidi (E171)), asesulfaamikalium (E950) ja polysorbaatti 80 (E433).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Propyleenipurkki: 3 vuotta.

Säilytys

Polypropeenipurkki: Säilytä imeskelytabletit alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

NICORETTE ICEMINT imeskelytabletti
2 mg 20 kpl (-), 80 kpl (-)
4 mg 20 kpl (-)

PF-selosteen tieto

Värillinen polypropeenipurkki, joka sisältää 20 imeskelytablettia. Purkki sisältää kuivausaineena silikageeliä, joka on suljettu purkin pohjalle paperikiekon alle.

2 mg: Yksi pakkaus sisältää yhden tai neljä tablettipurkkia.
4 mg: Yksi pakkaus sisältää yhden tablettipurkin.

Valmisteen kuvaus:

Nicorette Icemint 2 mg: Soikea, valkoinen tai melkein valkoinen imeskelytabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”n” ja toiselle puolelle ”2”.
Nicorette Icemint 4 mg: Soikea, valkoinen tai melkein valkoinen imeskelytabletti, jonka toiselle puolelle on painettu ”n” ja toiselle puolelle ”4”.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

NICORETTE ICEMINT imeskelytabletti
2 mg 20 kpl, 80 kpl
4 mg 20 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N07BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

04.01.2017

Yhteystiedot

MCNEIL, a divison of JANSSEN-CILAG Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo

020 753 1450
www.janssen.com/finland
jacfi@its.jnj.com