Vertaa PF-selostetta

MYOCRISIN injektioneste, liuos 40 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Myocrisin 40 mg/ml injektioneste, liuos: Natriumaurotiomalaatti 40 mg/ml

Myocrisin 100 mg/ml injektioneste, liuos: Natriumaurotiomalaatti 100 mg/ml

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Aktiivissa tulehdusvaiheessa oleva nivelreuma, nivelreuman aktivoitumisen estäminen.

Annostus ja antotapa

Annostus
Ensin koeannokset 10, 20, 30 ja 50 mg lihakseen viikon välein. Jos ei haittavaikutuksia, jatketaan 50 mg lihakseen kerran viikossa, kunnes saavutetaan kokonaisannos 13 mg/kg eli noin 700-1000 mg, mikä merkitsee noin 16-22 ruisketta. Tämän kyllästyshoidon jälkeen jatketaan ylläpitohoitona 50 mg kerran kuussa. Jos sen arvioidaan tehoavan, jatketaan ylläpitoannoksella niin kauan kuin aktiiveja synoviitteja esiintyy ja sen jälkeenkin vielä noin vuoden ajan. On huomioitava, että nivelreuman uudelleen aktivoituminen tapahtuu usein noin puoli vuotta kultahoidon lopettamisen jälkeen. Jos sairaus ylläpitohoidon aikana aktivoituu, voidaan annostelua välillä tihentää.

Pediatriset potilaat
Lasten annostus suhteessa painoon siten, että "vakioannos" on 1 mg painokiloa kohti pyöristettynä lähimpään 5 tai 10 mg:aan.

Antotapa
Myocrisin-injektio tulee antaa syvälle lihakseen. Potilas on pidettävä tarkkailussa lääkkeen annon jälkeen 30 minuutin ajan.

Huom. Väriltään tummuneita (vaalean keltaisesta poikkeavia) liuoksia ei pidä käyttää.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. Aikaisempi vaikeanlaatuinen kultakomplikaatio, vaikea anemia, granulosytopenia, trombosytopenia, munuais- ja maksasairaudet, raskaus.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Muiden kultaa sisältävien valmisteiden tavoin Myocrisin-valmisteen käytön yhteydessä on raportoitu anafylaktisia vaikutuksia muistuttavia reaktioita. Näitä reaktioita saattaa esiintyä minkä tahansa hoitokuurin yhteydessä 10 minuutin kuluessa lääkkeen antamisesta (ks. annostus ja antotapa). Jos anafylaksiaa muistuttavia vaikutuksia havaitaan, on Myocrisin-hoito keskeytettävä.

  • Ennen kultahoidon aloittamista tutkitaan lasko, täydellinen verenkuva, trombosyytit, keskivirtsan sedimentti, virtsan valkuainen, S-ASAT sekä S-Krea.
  • Ennen jokaista kultainjektiota kysytään potilaalta, onko hänellä kutisevaa ihottumaa ja onko alkanut tulla suuria mustelmia, sekä tutkitaan virtsan valkuainen. Albuminuria, kutina tai ihottuma tai eosinofilia ovat merkkejä toksisuuden kehittymisestä. Myocrisin-hoito tulee keskeyttää 1-2 viikoksi kunnes oireet ovat hävinneet, jolloin se voidaan aloittaa uudelleen koeannoksella, ja sen jälkeen pitemmin antovälein annettavilla kultainjektioilla.
  • Viiden ensimmäisen injektion aikana tutkitaan veren leukosyytit, eosinofiilit ja trombosyytit sekä virtsan punasolut ennen jokaista injektiota.
  • Kuudennesta injektiosta eteenpäin lasko, pieni verenkuva, trombosyytit ja eosinofiilit sekä virtsan punasolut tutkitaan ennen joka kolmatta kultainjektiota.
  • S-ASAT tutkitaan puolivuosittain.

Kurkkukipu, kielitulehdus, suun haavaumat ja/tai mustelma- tai vuototaipumus vaativat välitöntä verenkuvan määritystä ja tarvittaessa asianmukaista agranulosytoosin, aplastisen anemian ja/tai trombosytopenian hoitoa. Myocrisin-valmistetta saavia potilaita tulee kehottaa ilmoittamaan heti jos heillä ilmenee kutinaa, metallinmakua suussa, kurkkukipua tai kielen kipua, suun haavaumia tai mustelmataipumusta, purpuraa, nenäverenvuotoa, ienverenvuotoa, menorragiaa tai ripulia.

Myocrisin-valmistetta on käytettävä varoen iäkkäille potilaille.

Yhteisvaikutukset

Samanaikainen kultahoito voi pahentaa ASAn tai muiden tulehduskipulääkkeiden aiheuttamaa maksan vajaatoimintaa. Varovaisuus on tarpeen hoidettaessa potilaita, jotka saavat samanaikaisesti natriumaurotiomalaattia ja ACE:n estäjiä, sillä näillä potilailla riski saada anafylaktisia reaktioita on lisääntynyt.

Raskaus ja imetys

Myocrisin-valmisteen turvallisuutta raskauden aikana ei ole varmistettu. Myocrisin-injektionestettä ei tule käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Myocrisin-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Myocrisin-valmisteen haittavaikutuksia esiintyy noin 25-40 % potilaista. Yli puolet näistä koskee ihoa tai limakalvoja.

Haittavaikutusten esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Veri ja imukudos
YleisetTrombosytopenia; Eosinofilia; Leukopenia
HarvinaisetAplastinen anemia; Agranulosytoosi; Pansytopenia
Immuunijärjestelmä
YleisetAnafylaktiset reaktiot injektion jälkeen; Shokki
Hermosto
HarvinaisetPerifeerinen neuropatia; Guillan-Barre-syndrooma; Enkefalopatia
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
HarvinaisetKeuhkofibroosi (kultakeuhko); Pneumonia
Ruoansulatuselimistö
YleisetMetallin maku suussa; Suutulehdus
Melko harvinaisetKoliitti
TuntematonPahoinvointi
Maksa ja sappitiet
HarvinaisetToksinen hepatiitti
Iho ja ihonalainen kudos
YleisetIhottuma, (gold rash); Kutina
HarvinaisetAlopecia; Dermatiitti
TuntematonKuumotus
Munuaiset ja virtsatiet
YleisetAlbuminuria; Hematuria
Melko harvinaisetGlomerulonefriitti; Nefroottinen oireyhtymä
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
TuntematonVerenkierron kollapsi; Vasovagaalinen synkope; Synkope; Tajunnan menettäminen; Huimaus; Tajunnan muutos; Tajunnan tason lasku

Munuaisärsytyksen oireena on proteinuria, joskus hematuria -useimmiten hyvänlaatuinen. Jos virtsaan ilmaantuu vähän valkuaista, ei hoitoa pidä kokonaan lopettaa. Odotetaan, kunnes reaktio on mennyt ohi. Sen jälkeen hoitoa jatketaan, tarvittaessa välillä annostelua vähentäen. Jos valkuaista ilmaantuu runsaasti, hoito on lopetettava. Eosinofilia edeltää tavallisesti ihottumaa. Jos eosinofiilien määrä nousee, mutta pysyy alle 10 % (0,1 part os), hoitoa jatketaan kontrollitutkimuksia lisäten, tarvittaessa annostelua pienentäen tai harventaen. Leukopenian, granulosytopenian tai trombosytopenian ilmaantuessa hoito on heti lopetettava. Tarvittaessa sairaalahoito.

Ihottumaan liittyy miltei aina kutina, jota tavallisesti esiintyy jo ennen ihottuman puhkeamista. Kutinasta on hyvä kysellä potilaalta hoidon aikana. Ihottuman ilmenemismuodot voivat vaihdella suuresti.

Limakalvoreaktioita kuten stomatiittia, vatsakipuja ja ripulia saattaa esiintyä. Jos vatsan ärsytysoireet ovat lieviä, hoitoa voidaan varovasti jatkaa. Muuten ja etenkin stomatiitin ilmaantuessa hoito on keskeytettävä. Stomatiittiin liittyy usein metallinmaku suussa.

Toksisen hepatiitin tai keuhkofibroosin (kultakeuhko) esiintyessä hoito on keskeytettävä.

Vasomotoriset häiriöt, kuten huimaus, ohimenevä näön hämärtyminen ja ihon punoitus ovat vaarattomia: Hoitoa voidaan tavallisesti jatkaa annostelua välillä pienentäen.

Nivelten kipeytymistä voi esiintyä hoidon alkuvaiheessa. Se menee yleensä itsestään ohi ja kultalääkitystä voidaan jatkaa. Hyvin harvoin se on niin voimakasta, että hoito on keskeytettävä.

Anafylaktisen sokin mahdollisuus on huomioitava käytettäessä Myocrisin-lääkitystä (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Varovaisuus on tarpeen hoidettaessa potilaita, jotka saavat samanaikaisesti natriumaurotiomalaattia ja ACE:n estäjiä, sillä näillä potilailla riski saada vasovagaalisia reaktioita on lisääntynyt.

Yliannostus

Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, päänsärky, takyarytmiat, palpitaatiot, trombosytopenia sekä maksa- ja munuaisoireet.

Yliannostuksen hoito on oireenmukaista. Suuret ihomuutokset ja vaikeat verenkuvanmuutokset vaativat sairaalahoitoa. Kullan kelatoimiseen voidaan suuressa yliannoksessa käyttää dimerkaptopropaanisulfonaattia (DMPS) tai dimerkaptomeripihkahappoa (DMSA).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kultavalmisteet, ATC-koodi M01CB01.

Natriumaurotiomalaatin täsmällistä vaikutusmekanismia ei vielä tunneta. Kultahoitoon on osoitettu liittyvän laskon ja C-reaktiivisen proteiinin laskua, seerumin histidiinin nousua ja sulfhydryylipitoisuuksien nousua ja seerumin immunoglobuliinien, reumatekijätitterien ja Clq-sitomisaktiviteetin nousua.

Lukuisia kokeellisia havaintoja on kirjattu, kuten fysikokemiallisia kollageenimuutoksia ja vaikutusta komplementtiaktivaatioon, gammaglobuliiniaggregaatioon, prostaglandiinibiosynteesiin, katepsiinin estoon ja superoksidiradikaalituotantoon aktivoituneiden polymorfonukleaaristen leukosyyttien vaikutuksesta.

Farmakokinetiikka

Natriumaurotiomalaatti imeytyy helposti lihakseen annettavasta injektiosta ja sitoutuu plasman proteiineihin. Viikkoannoksella 50 mg seerumin kullan vakaan tilan pitoisuus on noin 3-5 mikrog/ml. Se jakautuu laajalti ja kertyy elimistöön. Pitoisuudet nivelnesteessä ovat samat tai hiukan pienemmät kuin plasmassa. Natriumaurotiomalaatti erittyy lähinnä virtsaan ja vähäisemmässä määrin ulosteeseen. Kullan puhdistuman puoliintumisaika seerumissa on noin 5-6 päivää, mutta hoitojakson jälkeen kultaa voi esiintyä virtsassa jopa yli vuoden, koska sitä on elimistön syvissä aitioissa.

Kultaa on todettu sikiössä kun natriumaurotiomalaattia on annettu äidille. Kultaa on todettu rintaruokinnalla olevassa lapsessa kun äiti on saanut natriumaurotiomalaattia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei erityistä tietoa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Fenyylimerkurinitraatti ja injektionesteisiin käytetty vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei tunneta.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Pidä lasiampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MYOCRISIN injektioneste, liuos
40 mg/ml 0,5 ml (6,38 €)

PF-selosteen tieto

1 x 0,5 ml, lasiampulli.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, kellertävä liuos

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Väriltään muuttuneita liuoksia ei tule käyttää. Ei muita erityisohjeita.

Korvattavuus

MYOCRISIN injektioneste, liuos
40 mg/ml 0,5 ml

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat (202).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

M01CB01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

20.02.2017

Yhteystiedot

SANOFI OY
Revontulenkuja 1
02100 Espoo


0201 200 300
www.sanofi.fi