Vertaa PF-selostetta

MULTIHANCE injektioneste, liuos 334 mg/ml, injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku 334 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Injektioneste: 1 ml injektionestettä sisältää 334 mg gadobeenihappoa (0,5 M) dimeglumiinisuolana (gadobenaattidimeglumiini 529 mg = gadobeenihappo 334 mg + meglumiini 195 mg).
5 ml injektionestettä sisältää: gadobeenihappo 1670 mg (2,5 mmol) dimeglumiinisuolana (gadobenaattidimeglumiini 2645 mg = gadobeenihappo 1670 mg + meglumiini 975 mg).
10 ml injektionestettä sisältää: gadobeenihappo 3340 mg (5 mmol) dimeglumiinisuolana (gadobenaattidimeglumiini 5290 mg = gadobeenihappo 3340 mg + meglumiini 1950 mg).
15 ml injektionestettä sisältää: gadobeenihappo 5010 mg (7,5 mmol) dimeglumiinisuolana (gadobenaattidimeglumiini 7935 mg = gadobeenihappo 5010 mg + meglumiini 2925 mg).
20 ml injektionestettä sisältää: gadobeenihappo 6680 mg (10 mmol) dimeglumiinisuolana (gadobenaattidimeglumiini 10580 mg = gadobeenihappo 6680 mg + meglumiini 3900 mg).


Esitäytetty ruisku: 1 ml injektionestettä sisältää: 334 mg gadobeenihappoa (0,5 mmol) dimeglumiinisuolana [gadobenaattidimeglumiini 529 mg = gadobeenihappo 334 mg + meglumiini 195 mg].
10 ml injektionestettä sisältää: gadobeenihappo 3340 mg (5 mmol) dimeglumiinisuolana [gadobenaattidimeglumiini 5290 mg = gadobeenihappo 3340 mg + meglumiini 1950 mg].
15 ml injektionestettä sisältää: gadobeenihappo 5010 mg (7,5 mmol) dimeglumiinisuolana [gadobenaattidimeglumiini 7935 mg = gadobeenihappo 5010 mg + meglumiini 2925 mg].
20 ml injektionestettä sisältää: gadobeenihappo 6680 mg (10 mmol) dimeglumiinisuolana [gadobenaattidimeglumiini 10580 mg = gadobeenihappo 6680 mg + meglumiini 3900 mg]
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos.
Injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

MultiHance on paramagneettinen tehosteaine, jota käytetään maksan diagnostisessa magneettiresonanssikuvauksessa (MR-kuvaus) aikuisille ja lapsille (yli 2‑vuotiaille).

MultiHance-valmistetta saa käyttää vain, jos diagnostinen tieto on välttämätön eikä saatavilla ilman varjoainetta tehdyllä magneettikuvauksella (MRI) ja kun tarvitaan viivästetyn vaiheen kuvantamista.

Annostus ja antotapa

Annostus

Gadobeenihapon suositeltu annos aikuispotilaille ja lapsille on 0,05 mmol/kg (0,1 ml/kg 0,5 M:stä injektionestettä). Pienintä annosta, jonka tehostevaikutus on riittävä diagnostisiin tarkoituksiin, tulee käyttää. Annos lasketaan potilaan painon perusteella, eikä se saa olla suurempi kuin tässä kohdassa kuvattu suositusannos yhtä painokiloa kohti.

Tarvittaessa injektio voidaan uusia sellaisilla potilailla, joilla munuaiset toimivat normaalisti.

Antotapa

Injektioneste
MultiHance vedetään ruiskuun juuri ennen injektiota eikä sitä saa laimentaa. Ylijäämä tulee hävittää eikä sitä tule käyttää muihin MR-kuvauksiin.
Ekstravasaalisen injektion välttämiseksi on varmistettava, että injektioneula tai laskimokanyyli ovat laskimossa oikein.
Valmiste tulee antaa laskimonsisäisesti joko bolusinjektiona tai hitaana injektiona (10 ml/min), ks. taulukko Kuvauksen suorittaminen.
MultiHance-injektion jälkeen suonta huuhdellaan 9 mg/ml natriumkloridiliuoksella (0,9 %).

Esitäytetty ruisku
MultiHance tulee käyttää välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen eikä sitä saa laimentaa. Ylijäämä tulee hävittää eikä sitä tule käyttää muihin MR-kuvauksiin.
Ruisku otetaan käyttöön kiertämällä männän varren kierteinen pää myötäpäivään ruiskuun kiinni. Paina mäntää sen jälkeen muutama millimetri poistaaksesi mahdollisen kitkan männän ja ruiskun kammion väliltä.
Pidä ruiskua pystyasennossa (ruiskun kärki ylöspäin) ja poista suojus ruiskun kärjestä aseptisesti. Kiinnitä ruiskuun joko steriili kertakäyttöinen neula tai yhteensopivalla luer-liittimellä varustettu letkusto (5/6) painamalla ja kiertämällä se kiinni.
Kun ruisku on edelleen pystyasennossa, paina mäntää sisäänpäin, kunnes kaikki ilma on poistunut ruiskusta ja neulan kärkeen ilmaantuu pisara injektionestettä tai kunnes letkusto on täysin täyttynyt.
MultiHancen ekstravasaalisen injektion välttämiseksi on varmistettava, että injektioneula tai laskimokanyyli ovat laskimossa oikein.
Injektio annetaan tavanomaista aspiraatiomenetelmää käyttäen.
Valmiste tulee antaa laskimonsisäisesti joko bolusinjektiona tai hitaana injektiona (10 ml/min), ks. taulukko Kuvauksen suorittaminen.
Injektion jälkeen suonta huuhdellaan 9 mg/ml natriumkloridiliuoksella (0,9 %).

Kuvauksen suorittaminen:

MaksaDynaaminen kuvaus:Välittömästi bolusinjektion jälkeen.
Viivästetty kuvaus:40−120 minuutin kuluttua injektiosta, riippuen yksilöllisestä kuvaustarpeesta.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta
MultiHancen käyttöä tulisi välttää potilailla, joilla on vakava munuaisten vajaatoiminta (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) sekä perioperatiivisessa maksansiirron vaiheessa olevilla potilailla, ellei diagnostinen tieto ole välttämätön eikä saatavilla ilman varjoainetta tehdyllä MRI:llä (ks. munuaisten vajaatoimintaa koskevat tiedot kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Jos MultiHancen käyttöä ei voida välttää, annoksen tulisi olla enintään 0,05 mmol/painokilo. Koska toistetusta annoksesta ei ole tietoja, MultiHance-injektioita ei pidä toistaa ellei edellisestä antokerrasta ole kulunut vähintään 7 päivää.

Maksan vajaatoiminta
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen niille, joilla maksan toiminta on heikentynyt, sillä maksan vajaatoiminnan todettiin vaikuttavan vain vähän MultiHancen farmakokinetiikkaan.

Vanhukset (yli 65-vuotiaat)
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen. Varovaisuutta tulisi noudattaa käytettäessä vanhuksille (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Pediatriset potilaat
Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen. MultiHance-valmistetta ei suositella alle 2-vuotiaille lapsille.

Vasta-aiheet

MultiHance on vasta-aiheinen

  • potilaille, jotka ovat yliherkkiä vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
  • potilaille, jotka ovat aiemmin saaneet allergisia reaktioita tai haittavaikutuksia muista gadoliniumkelaateista.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Diagnostisten tehosteaineiden, kuten MultiHancen, käyttö tulee rajoittaa sairaaloihin tai klinikoille, joissa on tehohoitohenkilökuntaa ja elvytyslaitteisto nopeasti saatavilla.

Potilaita on tarkkailtava huolellisesti 15 minuuttia injektion jälkeen, jolloin useimmat vakavat reaktiot tapahtuvat. Potilaan on oltava sairaalaympäristössä tunnin ajan injektion jälkeen.

Yleiset ja hyväksytyt MR-kuvauksen turvallisuusohjeet ovat voimassa myös MultiHancea käytettäessä. Potilaita, joilla on ferromagneettisia esineitä, kuten tahdistin tai aneurysmaklipsi, ei voi tutkia MR-kuvauksella.

Varovaisuutta on noudatettava potilailla, joilla on sydän- tai verisuonisairaus.

Epilepsia- tai aivovammapotilailla todennäköisyys kouristuksiin saattaa olla kohonnut tutkimuksen aikana. Varotoimenpiteet (esim. potilaan tarkkailu) ovat tarpeen tutkittaessa näitä potilaita, ja tarvittava välineistö sekä lääkitys mahdollisten kouristusten nopeaan hoitoon on oltava saatavilla.

Gadobeenihapon annon jälkeen gadoliniumia saattaa kertyä aivoihin ja muihin elimistön kudoksiin (luustoon, maksaan, munuaisiin, ihoon), jolloin se saattaa aiheuttaa annoksesta riippuvaa T1-painotteisen signaalin voimistumista aivoissa ja etenkin aivojen hammastumakkeessa, linssitumakkeen pallossa ja talamuksessa. Kliinisiä seurauksia ei tunneta. Gadobeenihapon käytön mahdollisia diagnostisia etuja ja riskiä, että gadoliniumia kertyy aivoihin ja muihin kudoksiin, on punnittava potilailla, jotka tarvitsevat toistuvia kuvauksia.

Yliherkkyysreaktiot
Kuten muillakin gadoliniumkelaateilla, huomioon on aina otettava yliherkkyysreaktioiden, mukaan lukien vakavien, henkeä uhkaavien tai kuolemaan johtavien anafylaktisten ja anafylaktoidisten reaktioiden, mahdollisuus, erityisesti potilailla, joilla on aiemmin todettu astma tai muita allergisia häiriöitä. Reaktiot voivat liittyä yhteen tai useampaan elinjärjestelmään, mutta useimmiten ne liittyvät hengityselimiin, kardiovaskulaariseen järjestelmään ja/tai ihoon ja limakalvoihin.

Ennen MultiHance-valmisteen antamista on varmistauduttava siitä, että yliherkkyysreaktioiden hoitoon tarvittavaa koulutettua henkilökuntaa ja lääkkeitä on saatavilla.

Merkityksetön määrä bentsyylialkoholia (injektioneste, liuos: 0,2 %; injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa: < 0,2 %) saattaa vapautua gadobenaattidimeglumiinista säilytyksen aikana. Tästä huolimatta MultiHancea ei tule antaa potilaille, jotka ovat yliherkkiä bentsyylialkoholille.

MultiHancen annetaan erittyä vähintään 7 tunnin ajan ennen seuraavaa kontrastitehostettua kuvausta, mikä pätee muihinkin gadoliniumkelaatteihin.

Varovaisuutta on noudatettava MultiHancen suonensisäisen annostelun aikana paikallisen ekstravasaation välttämiseksi. Jos nestettä vuotaa suonen ulkopuolelle, tilanne on paikallisten oireiden kehittyessä arvioitava ja hoidettava asianmukaisella tavalla (ks. kohta Haittavaikutukset).

Munuaisten vajaatoiminta

Ennen MultiHance-hoidon aloittamista on suositeltavaa, että kaikki potilaat tutkitaan mahdollisen munuaisten vajaatoiminnan varalta laboratoriokokein.

Nefrogeenistä systeemistä fibroosia (NSF) on raportoitu joidenkin gadoliniumia sisältävien varjoaineiden käytön yhteydessä potilailla, joilla on akuutti tai krooninen vakava munuaisten vajaatoiminta (GFR <30 ml/min/1,73 m2). Maksansiirtopotilaat ovat erityisen alttiita, koska akuutin munuaisten vajaatoiminnan esiintyvyys tässä ryhmässä on korkea. Koska on mahdollista, että MultiHance voi aiheuttaa NSF:a, sitä tulisi tästä syystä välttää potilailla, joilla on vakava munuaisten vajaatoiminta sekä perioperatiivisessa maksansiirron vaiheessa olevilla potilailla, ellei diagnostinen tieto ole välttämätön eikä saatavissa ilman varjoainetta tehdyllä MRI:llä.

Hemodialyysi pian MultiHancen annon jälkeen voi olla tarpeen MultiHancen poistamiseen elimistöstä. Ei ole näyttöä, joka tukisi hemodialyysihoidon aloittamista NSF:n estoon tai hoitoon potilaille, jotka eivät vielä saa hemodialyysihoitoa.

Vanhukset

Koska gadobenaattidimeglumiinin munuaispuhdistuma voi olla vanhuksilla alhaisempi, on erityisen tärkeää tutkia 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat potilaat munuaisten vajaatoiminnan varalta.

Yhteisvaikutukset

Erityisiä yhteisvaikutustutkimuksia muiden lääkkeiden kanssa ei ole suoritettu MultiHancen kliinisen tuotekehityksen aikana, eikä yhteisvaikutuksia ole raportoitu kliinisten tutkimusten aikana.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja gadobenaattidimeglumiinin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta toistetuilla korkeilla annoksilla (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). MultiHancea ei pidä käyttää raskauden aikana ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne edellytä hoitoa gadobenaattidimeglumiinilla.

Imetys

Gadoliniumia sisältävät varjoaineet erittyvät ihmisen rintamaitoon hyvin pieninä määrinä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Normaaleja hoitoannoksia käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia imeväisiin johtuen pienestä määrästä joka erittyy rintamaitoon ja huonosta imeytymisestä suolesta. Lääkärin ja imettävän äidin on harkittava, jatketaanko rintaruokintaa tai lopetetaanko se 24 tunniksi MultiHance-annostelun jälkeen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

MultiHance-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Seuraavia haittavaikutuksia on todettu MultiHancen kliinisten tutkimusten aikana.

 

Kliiniset tutkimukset

Markkinoille tulon jälkeinen haittavaikutusseuranta

Elinjärjestelmä

Yleiset

(≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinaiset

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinaiset

(1/10 000, < 1/1 000)

Esiintymistiheys tuntematon**

Immuunijärjestelmä

 

 

Anafylaktiset/anafylaktoidiset reaktiot, yliherkkyysreaktiot

Anafylaktinen sokki

Hermosto

Päänsärky

Harhatuntemus, heitehuimaus, makuaistin muutos

Kouristus, pyörtyminen, tuntoaistin heikentyneisyys, vapina, hajuharha

 

Tajunnan menetys

Silmät

 

 

Näön heikentyminen

Konjunktiviitti

 

Sydän

 

Ensimmäisen asteen eteiskammiokatkos, takykardia

Myokardiaalinen iskemia, bradykardia

 

Sydänpysähdys, Kounisin oireyhtymä***, syanoosi

Verisuonisto

 

Hypertensio,

hypotensio

Punastuminen

 

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

 

Pulmonaarinen edeema, hengenahdistus, laryngospasmi, hengityksen vinkuminen, riniitti, yskä

Hengityksen vajaatoiminta, kurkunpään turvotus, hypoksia, bronkospasmi, pulmonaarinen edeema

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Ripuli, oksentelu, suun kuivuminen

Syljen liikaeritys, vatsa kipu

 

Suun turvotus

Iho ja ihonalainen kudos

 

Urtikaria, ihottuma (myös punoittava), makulaarinen ja makulopapulaarinen ihottuma, kutina

Kasvojen turvotus, lisääntynyt hikoilu

Angioedeema

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

 

Myalgia

 

Munuaiset ja virtsatiet

 

Proteinuria

 

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Kuume, kuumotus, injektio-paikan reaktiot, mukaan lukien injektio-kohdan kipu, tulehdus, kirvely, lämmön ja kylmän tai epämuka-vuuden tunne, punoitus, parestesia ja kutina

 

Rintakipu, astenia, huonovointisuus, vilunväreet

Injektiokohdan turvotus, injektiopaikan rakkulat

Tutkimukset

 

Epänormaali EKG*, kohonnut bilirubiiniarvo, kohonneet seerumin transaminaasi-, GGT- ja kreatiniiniarvot

Veren albumiinin lasku, kohonnut AFOS-arvo, suurentunut veren rautapitoisuus, kohonnut laktaasidehydrogenaasi-arvo

 

 

* Epänormaaliin EKG:hen sisältyvät QT-ajan pidentyminen ja lyhentyminen, T-aallon kääntymä, PR-välin piteneminen ja QRS-ajan pidentyminen.
** Koska vaikutuksia ei todettu kliinisissä tutkimuksissa 5712 potilaalla, suhteellinen esiintyvyys on arvioitu harvinaiseksi (≥ 1/10 000, < 1/1 000).

***Allergisesta reaktiosta johtuva äkillinen sepelvaltimo-oireyhtymä.

Tietyn haittavaikutuksen ja sen oireiden sekä siihen liittyvien tilojen kuvaamiseen on käytetty parhaiten soveltuvinta MedDRA-termistöä (versio 16.1).

Laboratoriolöydökset on useimmiten tavattu potilailta, joilla on aiemmin ollut maksan vajaatoimintaa tai jokin aineenvaihduntaan liittyvä sairaus.

Suurin osa näistä haittavaikutuksista oli lieviä ja ohimeneviä ja ne hävisivät itsestään ilman pysyviä haittavaikutuksia. Viitteitä korrelaatiosta iän, sukupuolen tai annoksen välillä ei todettu.

Kuten muillakin gadoliniumkelaateilla, anafylaktisia/anafylaktoidisia/yliherkkyysreaktioita on raportoitu. Nämä ilmenivät vakavuudeltaan eriasteisina, sisältäen anafylaktisen sokin ja kuoleman, ja vaikuttivat yhteen tai useampaan elintoimintoon, useimmiten hengitysteihin, sydän- ja verisuonijärjestelmään ja/tai limakalvoihin ja ihoon.

Potilailla, joilla on aiemmin ollut kouristuksia, aivokasvain tai -metastaaseja tai muita aivoihin liittyviä häiriöitä, on raportoitu kouristuksia MultiHancen antamisen jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Varjoaineen ekstravasaatiosta johtuvia injektiopaikan reaktioita kuten paikallista kipua tai kuumotusta, turvotusta, vesirakkuloita ja nekroosia (harvoissa tapauksissa, joissa on ollut voimakasta paikallista turvotusta), on raportoitu.

Myös paikallisia laskimontukkotulehduksia on raportoitu harvoin. (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Yksittäisiä tapauksia nefrogeenistä systeemistä fibroosia (NSF) on raportoitu MultiHancen käytön yhteydessä potilailla, joille on annettu myös muita gadoliniumia sisältäviä varjoaineita (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Pediatriset potilaat

ElinjärjestelmäHaittavaikutukset
Kliiniset tutkimukset
Yleiset
(> 1/100, < 1/10)
Melko harvinaiset
(≥ 1/1 000, < 1/100)
Hermosto Heitehuimaus
Silmät Silmäkipu, silmäluomien turpoaminen
Verisuonisto Punastuminen
RuoansulatuselimistöOksenteluVatsakipu
Iho ja ihonalainen kudos Ihottuma, lisääntynyt hikoilu
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Rintakipu, injektiokohdan kipu, kuume

Yllä olevassa taulukossa esitetyt, kliinisissä tutkimuksissa todetut haittavaikutukset MultiHancea saaneilla pediatrisilla potilailla eivät olleet vakavia. Valmisteen markkinoilletulon jälkeen todetut haittavaikutukset viittaavat siihen, että MultiHancen turvallisuusprofiili on lapsilla ja aikuisilla samanlainen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista.

Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu ja siksi yliannostuksen oireet eivät ole tiedossa. Terveille vapaaehtoisille on annettu enintään 0,4 mmol/kg:n annoksia ilman mitään vakavia haittavaikutuksia. Hyväksytyn annoksen ylittämistä ei kuitenkaan suositella. Yliannostustapauksessa potilasta tulee tarkkailla ja antaa oireenmukaista hoitoa.

MultiHance voidaan poistaa hemodialyysillä. Ei ole kuitenkaan todisteita siitä, että hemodialyysi soveltuisi nefrogeenisen systeemisen fibroosin (NSF) ehkäisyyn.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Paramagneettiset kuvausaineet, ATC-koodi: V08CA08.

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset
Gadolinium-kelaatti, gadobenaattidimeglumiini, lyhentää kudoksen veden protonin pituussuuntaista (T1) ja poikittaista (T2) relaksaatioaikaa.
Gadobenaattidimegluminiinin relaksiivisuus vesiliuoksissa on r1 = 4,39 ja r2= 5,56 mM-1s-1 20 MHz:ssä.
Gadobenaattidimeglumiinin relaksiivisuudet suurenevat selvästi siirryttäessä vesiliuoksista seerumin proteiineja sisältäviin liuoksiin. Vastaavat arvot plasmassa ovat r1 = 9,7 ja r2= 12,5.


Kliininen teho ja turvallisuus
Maksan kuvauksessa
MultiHancen avulla voidaan nähdä sekä todetussa että epäillyssä maksasyövässä tai etäpesäkkeitä muodostavassa syövässä sellaisia leesioita, jotka eivät tule näkyviin tehostamattomalla MR-kuvauksella. Kontrastin lisäyksen avulla esiin tulleiden leesioiden luonnetta ei ole selvitetty patologis-anatomisin menetelmin. Kun menetelmän vaikutusta potilaiden saamaan hoitoon arvioitiin, havaittiin että varjoaineen avulla löydetyt uudet leesiot eivät aina kuitenkaan vaikuttaneet potilaan saamaan hoitoon.

MultiHance lisää T1-painotteisessa kuvaamisessa huomattavasti signaalin intensiteettiä maksan normaalissa parenkyymissä. Tämä signaalin intensiteetin lisäys jatkuu voimakkaana ainakin kahden tunnin ajan 0,05 tai 0,1 mmol/kg annoksen jälkeen. Kontrasti fokaalisten maksaleesioiden ja normaalin parenkyymin välillä tulee esille melkein välittömästi bolusinjektion jälkeen (2−3 minuutin kuluttua) dynaamisessa T1-painotteisessa kuvaamisessa. Kontrasti heikkenee ajan myötä epäspesifien leesioiden tehostumisen vuoksi. Kuitenkin 40−120 minuutin kuluttua MultiHancen annosta leesioiden havaitseminen tehostuu ja leesiokohdan havaitsemiskynnys alenee, koska MultiHance on huuhtoutunut leesioista, mutta normaalissa parenkyymissä signaali on jatkuvasti voimistunut.

Tiedot keskeisistä faasin II ja III tutkimuksista maksasyöpäpotilailla osoittavat, että MultiHancella tehostetuissa kuvissa MR-kuvien keskimääräinen herkkyys oli 95 % ja spesifisyys 80 % potilailla, joilla vahvasti epäiltiin maksasyöpää tai maksametastaaseja, verrattuna muihin kuvausmenetelmiin (esim. intraoperatiivinen ultraääni, tietokonetomografinen angioportografia (CTAP)tai jodatun öljyn intra-arteriaalisen annon jälkeinen tietokonetomografia).

Farmakokinetiikka

Ihmisillä kaksitilamalli kuvaa hyvin farmakokinetiikkaa. Jakaantumisen puoliintumisaika on 0,085−0,117 tuntia ja eliminaation vastaavasti 1,17−1,68 tuntia. Näennäinen kokonaisjakaantumistilavuus 0,170−0,248 litraa/kg osoittaa, että valmiste on jakaantunut sekä plasmaan että ekstrasellulaaritilaan.

Gadobenaatti-ioni poistuu nopeasti plasmasta ja eliminoituu pääasiassa virtsaan ja vähäisessä määrin sappeen. Kokonaispuhdistuma 0,098−0,113 litraa/kg ja munuaispuhdistuma 0,082−0,104 litraa/kg osoittavat, että valmiste eliminoituu enimmäkseen glomerulusfiltraatiolla. Pitoisuus plasmassa ja AUC-arvo osoittavat tilastollisesti merkitsevää lineaarista riippuvuutta annettuun annokseen. Gadobenaatti-ionia erittyy muuttumattomana virtsaan määrä, joka vastaa 78−94 % injisoidusta annoksesta 24 tunnin aikana. 2−4 % annoksesta poistuu ulosteen mukana.

Veri-aivoesteen vaurio tai epänormaali verisuonitus sallii gadobenaatti-ionin kulkeutumisen leesioon.

Populaatiofarmakokineettinen analyysi tehtiin 80 koehenkilöltä (40 tervettä aikuista vapaaehtoista ja 40 pediatrista potilasta, iältään 2−47-vuotiaita) saadusta systeemisestä lääkkeen konsentraatio-aika-datasta gadobenaattidimeglumiinin laskimoannostelun jälkeen.

Gadoliniumin kinetiikkaa yli 2-vuotiailla voidaan kuvata kaksitilamallilla standardeilla allometrisilla kertoimilla ja kreatiniinipuhdistuman kovarianttivaikutuksella (heijastaen glomerulusfiltraationopeutta) gadoliniumpuhdistumaan.

Farmakokineettisten parametrien arvot (verrattuna aikuisen painoon) olivat yhteneväisiä aiemmin MultiHance-valmisteella saatuihin arvoihin ja oletettuun MultiHance-valmisteen jakautumisen ja eliminoitumisen fysiologiaan: jakautuminen ekstrasellulaarinesteeseen (noin 15 l aikuisessa tai 0,21 l/kg) ja eliminaatio glomerulusfiltraation kautta (noin 130 ml plasmaa/minuutti aikuisilla tai 7,8 l/h ja 0,11 l/h/kg).

Puhdistuma ja jakautumistilavuus laskivat enemmän nuoremmilla koehenkilöillä heidän pienemmästä koostaan johtuen. Vaikutuksen voi ottaa huomioon normalisoimalla farmakokineettiset parametrit painon suhteen.

Tähän analyysiin perustuen MultiHance-valmisteen annostelu painon mukaan pediatrisilla potilailla antaa samanlaisen systeemisen altistuksen (AUC) ja enimmäiskonsentraation (Cmax) kuin aikaisemmin on aikuisilla raportoitu. Näin ollen annoksen muuttaminen pediatrisilla potilailla ei ole tarpeen ehdotetussa ikäryhmässä (2-vuotiaat ja vanhemmat).

Gadobeenihappo on lineaarinen gadoliniumia sisältävä varjoaine. Tutkimukset ovat osoittaneet, että elimistöön kertyy gadoliniumia, kun potilas altistuu gadoliniumia sisältäville varjoaineille. Gadoliniumia kertyy aivoihin ja muihin kudoksiin ja elimiin. Lineaaristen gadoliniumia sisältävien varjoaineiden kohdalla tämä voi aiheuttaa annoksesta riippuvaa T1-painotteisen signaalin voimistumista aivoissa ja etenkin aivojen hammastumakkeessa, linssitumakkeen pallossa ja talamuksessa. Signaalin intensiteetti lisääntyy, ja ei-kliiniset tiedot ovat osoittaneet, että lineaarisista gadoliniumia sisältävistä varjoaineista vapautuu gadoliniumia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.
Prekliinisiä vaikutuksia havaittiin ainoastaan altistuksissa, jotka ylittivät suurimman ihmisille tarkoitetun annostuksen, joten tällä ei ole merkitystä kliinisen käytön yhteydessä.

Eläinkokeissa MultiHancen paikallinen siedettävyys osoittautui heikoksi. Tahattomassa laskimon ulkopuolelle tapahtuneessa injektiossa voitiin todeta vakavia paikallisia reaktioita, kuten nekroosia ja rupeutumista.

Tahattoman intra-arteriaalisen annon paikallista toleranssia ei tutkittu, joten on erittäin tärkeää, että injektioneula tai laskimokanyyli asetetaan suoneen oikein (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Raskaus ja imetys
Eläinkokeissa ei ilmennyt alkion tai sikiön kehitykseen liittyviä epäsuotuisia vaikutuksia, kun gadobenaattidimeglumiinia annettiin suonensisäisesti päivittäin rotille. Rottien jälkeläisissä ei myöskään havaittu mitään fyysisiä poikkeavuuksia tai käyttäytymishäiriöitä. Toistuvien päivittäisten annosten jälkeen kaniineissa raportoitiin yksittäisiä selkärangan muutostapauksia ja kaksi viskeraalista epämuodostumistapausta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

3 vuotta. Mikrobiologiselta kannalta lääke tulee käyttää välittömästi ruiskuun vetämisen / pakkauksen avaamisen jälkeen.

Säilytys

Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MULTIHANCE injektioneste, liuos
334 mg/ml 5 ml (45,00 €), 10 ml (76,99 €), 15 ml (97,45 €), 20 ml (124,27 €)
MULTIHANCE injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
334 mg/ml 10 ml (81,24 €), 15 ml (102,94 €), 20 ml (131,36 €)

PF-selosteen tieto

Injektioneste: Väritön kirkas injektioneste 5 ml, 10 ml, 15 ml ja 20 ml värittömissä tyypin I kerta-annoslasipulloissa, joissa on elastomeerinen kumitulppa, alumiinisuljin sekä polypropyleenisuojus.

  • Annosteluvälineet: 15 ja 20 ml:n injektiopullo, ruisku automaatti-injektoria varten ((65 ml:n ruisku (polyetyleenitereftalaattia/polykarbonaattia), 115 ml:n ruisku (polyetyleenitereftalaattia/polykarbonaattia), liitin (PVC:tä/polykarbonaattia/polypropyleeniä/silikonia), 2 piikkiä (ABS)), 20 G:n turvakatetri.

Esitäytetty ruisku: 10, 15 ja 20 ml injektioneste, joka on täytetty läpinäkyvään muoviseen (syklinen polyolefiini) kerta-annosruiskuun, jossa on klooributyylistä valmistettu kuminen mäntä ja suojus.

  • Annosteluvälineet: 15 ja 20 ml:n esitäytetty ruisku, 20 ml:n ruisku (polypropyleeniä), liitin, jossa kolmitiehana (polykarbonaattia), piikki (ABS/polypropyleeni), 20 G:n turvakatetri
  • Annosteluvälineet: 15 ja 20 ml:n esitäytetty ruisku, ruisku automaatti-injektoria varten (115 ml:n ruisku (polyetyleenitereftalaattia/polykarbonaattia), liitin (PVC:tä/polykarbonaattia/polypropyleeniä/silikonia), piikki (ABS)), 20 G:n turvakatetri.

Valmisteen kuvaus:

Injektioneste: Kirkas vesiliuos värittömissä, lasisissa injektiopulloissa. Osmolaalisuus 1,97 osmol/kg (37 °C). Viskositeetti 5,3 mPa.s (37 °C)

Esitäytetty ruisku: kirkas, väritön tai hieman kellertävä vesiliuos. Osmolaalisuus 1,97 osmol/kg (37 °C). Viskositeetti 5,3 mPa.s (37 °C), pH: 6,9-7,3

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Injektioneste: MultiHance vedetään ruiskuun juuri ennen injektiota eikä sitä saa laimentaa. Tarkista ennen käyttöä, etteivät lasipullo tai suljin ole vioittuneet, liuos ei ole värjäytynyt eikä siinä ole mitään hiukkasia. Kun MultiHancea käytetään yhdessä injisointilaitteen kanssa tulee potilaaseen kiinnitettävät letkut ja asiaankuuluvat kertakäyttöiset osat hävittää jokaisen annostelukerran jälkeen. Kaikkia laitevalmistajan antamia lisäohjeita tulee myös noudattaa. Injektiopullon päällä oleva irrotettava jäljitystarra tulisi liimata potilastietoihin, jotta käytetty gadolinium-varjoaine voidaan jäljittää tarkasti. Myös käytetty annos tulisi dokumentoida. Jos käytössä on sähköinen potilastietojärjestelmä, tulee valmisteen nimi, eränumero ja annos kirjata potilastietoihin.
Vain kertakäyttöön. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Esitäytetty ruisku: Vain kertakäyttöön. Tarkista ennen käyttöä, ettei pakkaus tai suljin ole vioittunut, liuos ei ole värjäytynyt eikä siinä ole mitään hiukkasia. Ruiskun päällä oleva irrotettava jäljitystarra tulisi liimata potilastietoihin, jotta käytetty gadolinium-varjoaine voidaan jäljittää tarkasti. Myös käytetty annos tulisi dokumentoida. Jos käytössä on sähköinen potilastietojärjestelmä, tulee valmisteen nimi, eränumero ja annos kirjata potilastietoihin. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

MULTIHANCE injektioneste, liuos
334 mg/ml 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml
MULTIHANCE injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku
334 mg/ml 10 ml, 15 ml, 20 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

V08CA08

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

06.05.2020

Yhteystiedot

BRACCO IMAGING SCANDINAVIA
Drakegatan 6
41250 Göteborg
Sverige

www.braccoimaging.fi
productservicesfi@bracco.com