Vertaa PF-selostetta

MINIRIN tabletti, kylmäkuivattu 60 mikrog, 120 mikrog, 240 mikrog

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Minirin 60 mikrog:
Yksi kylmäkuivattu tabletti sisältää desmopressiiniasetaattia vastaten desmopressiinia 60 mikrog.

Minirin 120 mikrog:
Yksi kylmäkuivattu tabletti sisältää desmopressiiniasetaattia vastaten desmopressiinia 120 mikrog.

Minirin 240 mikrog:
Yksi kylmäkuivattu tabletti sisältää desmopressiiniasetaattia vastaten desmopressiinia 240 mikrog.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kylmäkuivattu

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Sentraalinen diabetes insipidus.

Lasten primaarinen yökastelu 5-vuotiaasta lähtien potilailla, joiden virtsaneritys on normaali. Ellei tehoa havaita yhden kuukauden aikana, lääkehoito lopetetaan ja voidaan aloittaa puolen vuoden kuluttua uudelleen.

Nokturian oireenmukainen hoito aikuisilla, joilla virtsaneritys yöaikaan on runsasta (yöllinen polyuria) eli virtsaa muodostuu yöaikaan rakon tilavuutta suurempi määrä.

Annostus ja antotapa

Yleisesti

Antotapa
Minirin kylmäkuivattu tabletti asetetaan kielen alle. Tablettia ei tarvitse ottaa veden kanssa, vaan se sulaa sellaisenaan kielen alle.

Ruoan vaikutus
Ruoan nauttiminen voi heikentää desmopressiinin antidiureettisen vaikutuksen voimakkuutta ja kestoa silloin, kun sitä käytetään pieninä annoksina (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Mikäli nesteretention ja/tai hyponatremian oireita (päänsärky, pahoinvointi/oksentelu, painonnousu ja vakavimmissa tapauksissa kouristukset) esiintyy, tulee hoito keskeyttää niin pitkäksi aikaa, että potilas toipuu täysin. Kun hoito aloitetaan uudelleen, nesteiden nauttimiselle asetettuja rajoituksia on noudatettava erittäin tarkasti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Jos riittävän hyvää kliinistä vastetta ei saavuteta neljän viikon hoidon aikana asianmukaisen annostitrauksen jälkeen, lääkitys tulee lopettaa.

Indikaation mukaisesti

Sentraalinen diabetes insipidus
Annostus sentraalisen diabetes insipiduksen hoidossa on yksilöllinen, mutta yleensä vuorokausiannos vaihtelee 120 mikrog ja 720 mikrog välillä. Sopiva aloitusannos lapsille ja aikuisille on 60 mikrog kielen alle 3 kertaa vuorokaudessa. Annostus on sen jälkeen sovitettava potilaan vasteeseen. Ylläpitoannos useimmille potilaille on 60 - 120 mikrog kielen alle 3 kertaa/vrk.

Primaarinen yökastelu
Suositeltava aloitusannos on 120 mikrog kielen alle yöksi. Annostus voidaan nostaa 240 mikrog:aan kielen alle, jos pienemmän annoksen vaikutus ei ole riittävä. Nesteiden nauttimiselle asetettuja rajoituksia tulee noudattaa.
Hoidon jatkamisen tarve arvioidaan yleensä uudelleen joka kolmas kuukausi vähintään viikon lääkkeettömän tauon jälkeen.

Nokturia
Yöllinen runsasvirtsaisuus tulee diagnosoida vähintään 2 päivää ennen hoidon aloittamista määrittämällä virtsaamistiheys ja virtsan määrä virtsaamispäiväkirjan avulla. Jos yöaikaan erittyvä virtsan määrä on rakon tilavuutta suurempi tai yli 1/3 vuorokaudessa muodostuvan virtsan määrästä, puhutaan yöllisestä runsasvirtsaisuudesta (yöllinen polyuria).
Suositeltava aloitusannos on 60 mikrog kielen alle yöksi.
Jos tällä annostuksella ei ole viikossa havaittu olevan vaikutusta, se voidaan nostaa 120 mikrog:aan kielen alle ja sitten 240 mikrog:aan kielen alle kunkin vaiheen kestäessä viikon. Nesteiden nauttimiselle asetettuja rajoituksia tulee noudattaa.

Erityisryhmät

Iäkkäät
Hoidon aloittamista ei suositella yli 65-vuotiaille. Jos lääkäri päättää kuitenkin aloittaa desmopressiini-hoidon näille potilaille, tulee seerumin natriumpitoisuus määrittää ennen hoidon aloittamista sekä 3 päivää aloituksen tai annoksen suurentamisen jälkeen ja muulloinkin hoidon aikana hoitavan lääkärin harkinnan mukaan.

Munuaisten vajaatoiminta
Annostus ja hoidon mahdollisuus on arvioitava yksilöllisesti. Ks. kohdat Vasta-aiheet ja Farmakokinetiikka.

Maksan vajaatoiminta
Desmopressiinin annostusta ei ole tutkittu maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Maksassa ei metaboloidu merkitsevää määrää desmopressiiniä. Maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla annostus täytyy määrittää yksilöllisesti. Ks. kohdat Yhteisvaikutukset ja Farmakokinetiikka.

Pediatriset potilaat
Minirin on tarkoitettu sentraalisen diabetes insipiduksen ja primaarisen yökastelun hoitoon (ks. kohta Farmakodynamiikka ja indikaation mukainen informaatio yllä kohdassa Annostus ja antotapa). Annossuositukset ovat samat kuin aikuisilla.

Vasta-aiheet

 • Habituaalinen tai psykogeeninen polydipsia (virtsanmuodostus on tällöin yli 40 ml/kg/vrk)
 • Aiemmin todettu tai epäilty sydämen vajaatoiminta tai muu diureettihoitoa vaativa sairaus
 • Keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 50 ml/min)
 • Tunnettu hyponatremia tai tunnettu alttius hyponatremialle
 • Antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymä(SIADH)
 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset
Kun hoidon indikaatio on primaarinen yökastelu tai nokturia, nesteen saantia tulee rajoittaa vähintään 1 tunti ennen annostelua ja 8 tuntia annostelun jälkeen. Ellei hoidon aikana noudateta nesteen saannin rajoittamista, seurauksena saattaa olla nesteretentio ja/tai hyponatremia, johon saattaa liittyä tai olla liittymättä varoittavia merkkejä ja oireita (päänsärky, pahoinvointi/oksentelu, painonnousu, ja vakavimmissa tapauksissa kouristukset).
Potilaita tai tarvittaessa heidän huoltajiaan tulee huolellisesti ohjeistaa kiinnittämään huomiota nesteen saannin rajoittamiseen.

Varotoimet
Rakon vakavat toimintahäiriöt ja tyhjenemisen estyminen on suljettava pois ennen hoidon aloittamista.
Korkea ikä ja normaalin alarajoilla oleva seerumin natriumpitoisuus voivat altistaa hyponatremialle.
Desmopressiinihoito tulee keskeyttää, jos ilmenee akuutti sairaus, johon liittyy neste- ja/tai elektrolyyttitasapainon häiriöitä (kuten systeemiset infektiot, kuume, gastroenteriitti).

Varovaisuutta tulee noudattaa potilailla, joilla on lisääntyneen intrakraniaalisen paineen riski.
Desmopressiiniä tulee käyttää varoen potilaille, joiden tila vaikuttaa neste ja/tai elektrolyyttitasapainoon.
Hyponatremian välttämiseksi on noudatettava varovaisuutta, esim. nesterajoituksin ja seerumin natriumpitoisuuden tiheällä seurannalla erityisesti, kun samanaikaisesti käytetään hoitona lääkeaineita, joiden tiedetään indusoivan SIADH:ia, esim. trisykliset antidepressantit, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, klooripromatsiini ja karbamatsepiini, ja kun samanaikaisesti käytetään hoitona tulehduskipulääkkeitä (NSAID-valmisteet).

Yhteisvaikutukset

Aineet, joiden tiedetään indusoivan SIADH:ia, esim. trisykliset antidepressantit, selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, klooripromatsiini ja karbamatsepiini sekä sulfonyyliureoiden joukkoon kuuluvat diabeteslääkkeet, erityisesti klooripropamidi, saattavat voimistaa antidiureettista vaikutusta ja lisätä nesteretention/hyponatremian riskiä (ks. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Tulehduskipulääkkeet (NSAID-valmisteet) saattavat indusoida nesteretentiota/hyponatremiaa (ks. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Samanaikainen loperamidihoito saattaa lisätä desmopressiinin pitoisuuden plasmassa 3-kertaiseksi, ja tämä saattaa lisätä nesteretention/hyponatremian riskiä. Myös muilla suolen toimintaa hidastavilla lääkkeillä voi olla samanlainen vaikutus, vaikka tätä ei olekaan tutkittu.

Ei ole todennäköistä, että desmopressiinilla olisi yhteisvaikutusta maksa-aineenvaihduntaan vaikuttavien lääkeaineiden kanssa, sillä in vitro –kokeissa ihmisen mikrosomeilla desmopressiinilla on osoitettu ilmenevän vain merkityksetöntä maksametaboloitumista. Yhteisvaikutustutkimuksia ei kuitenkaan ole tehty in vivo.

Standardisoitu 27 % rasvaa sisältävä ateria vähensi merkittävästi tavallisten Minirin tablettien imeytymistä (nopeutta ja laajuutta). Farmakodynaamisiin ominaisuuksiin (virtsaneritys tai osmolaalisuus) ei ole kuitenkaan havaittu merkittävää vaikutusta.

Ruoan nauttiminen voi heikentää antidiureettivaikutuksen voimakkuutta ja kestoa, kun käytetään Minirin tabletteja pieninä annoksina suun kautta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Tiedot rajoitetusta määrästä (n = 53) naisia, joiden diabetes insipidusta on hoidettu desmopressiinilla raskauden aikana, samoin kuin tiedot rajoitetusta määrästä (n = 54) von Willebrandin tautia sairastavista raskaana olevista naisista, eivät anna viitteitä siitä, että desmopressiinilla olisi haitallista vaikutusta raskauteen tai sikiön/vastasyntyneen lapsen terveyteen. Toistaiseksi mitään muuta relevanttia epidemiologista tietoa ei ole saatavissa. Eläintutkimukset eivät anna mitään viitteitä suorasta tai epäsuorasta haitallisesta vaikutuksesta raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai synnytyksenjälkeiseen kehitykseen.

On noudatettava varovaisuutta määrättäessä valmistetta raskaana oleville naisille.

Raskaudenaikaisia tutkimuksia ei ole tehty. In vitro -tutkimukset ihmisen istukkaliuskalla ovat osoittaneet, että desmopressiini ei läpäise istukkaa, kun sitä annetaan suositusten mukaisina terapeuttisina annoksina.

Imetys
Tulokset suuria desmopressiiniannoksia (300 mikrog intranasaalisesti) saavien äitien maidon analyyseistä ovat osoittaneet, että lapseen mahdollisesti siirtyvät desmopressiinimäärät ovat huomattavasti pienemmät kuin antidiureesin aiheuttamiseen tarvittavat määrät.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Minirinillä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Desmopressiinin vakavin haittavaikutus on hyponatremia, joka saattaa aiheuttaa päänsärkyä, vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua, painon nousua, huimausta, sekavuutta, huonovointisuutta, muistin heikkenemistä, pyörrytystä, kaatuilua ja vaikeissa tapauksissa kouristuksia ja kooman. Valtaosalla nokturian vuoksi hoidetuista aikuisista, joille kehittyy hyponatremia, seerumin natriumtasot ovat alentuneet kolmen päivän kuluttua annostuksesta. Aikuisilla hyponatremian riski nousee desmopressiiniannoksen suurentuessa, ja riskin on todettu olevan suurempi naisilla.

Aikuisilla yleisimmin raportoitu hoidon aikainen haittavaikutus oli päänsärky (12 %). Muita yleisiä haittavaikutuksia olivat hyponatremia (6 %), huimaus (3 %), hypertensio (2 %) ja maha-suolikanavan häiriöt (pahoinvointi (4 %), oksentelu (1 %), vatsakipu (3 %), ripuli (2 %) ja ummetus (1 %)). Harvinaisempia haittavaikutuksia ovat uneen tai tajunnantasoon liittyvät häiriöt, jotka ilmenevät esim. unettomuutena (0,96 %), uneliaisuutena (0,4 %) tai asteniana (0,06 %). Anafylaktisia reaktioita ei ole havaittu kliinisissä tutkimuksissa, mutta spontaaneja raportteja on saatu.

Lapsilla yleisimmin raportoitu hoidon aikainen haittavaikutus oli päänsärky (1 %), harvinaisempia olivat psykiatriset häiriöt (tunnetilojen epävakaisuus (0,1 %), aggressiivisuus (0,1 %), ahdistus (0,05 %), mielialan vaihtelut (0,05 %) ja painajaisunet (0,05 %)), jotka yleensä poistuvat hoidon keskeyttämisen jälkeen, sekä maha-suolikanavan häiriöt (vatsakipu (0,65 %), pahoinvointi (0,35 %), oksentelu (0,2 %) ja ripuli (0,15 %)). Anafylaktisia reaktioita ei ole havaittu kliinisissä tutkimuksissa, mutta spontaaneja raportteja on saatu.

Haittavaikutusten yhteenveto

Aikuiset
Alla oleva taulukko perustuu kliinisissä tutkimuksissa suun kautta otetusta desmopressiinistä raportoitujen haittavaikutusten yleisyyteen aikuisilla, joita hoidettiin nokturian (N = 1557) vuoksi, sekä valmisteen markkinoille tulon jälkeiseen kokemukseen kaikissa aikuisten käyttöaiheissa (mukaan lukien sentraalinen diabetes insipidus). Haittavaikutukset, joita on havaittu vasta valmisteen markkinoille tulon jälkeen, on lisätty ”Tuntematon”–sarakkeeseen.

MedDRA-elinjärjestelmäluokka

Hyvin yleiset (> 1/10)

Yleiset (> 1/100, < 1/10)

Melko harvinaiset (> 1/1000, < 1/100)

Harvinaiset (> 1/10000, < 1/1000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Immuunijärjestelmä

    

Anafylaktinen reaktio

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 

Hyponatremia*

  

Kuivuminen**,
hypernatremia**

Psyykkiset häiriöt

  

Unettomuus

Sekavuustila*

 

Hermosto

Päänsärky*

Huimaus*

Uneliaisuus, parestesia

 

Kouristukset*,
astenia**,
kooma*

Silmät

  

Näön heikkeneminen

  

Kuulo ja tasapainoelin

  

Pyörrytys*

  

Sydän

  

Palpitaatiot

  

Verisuonisto

 

Hypertensio

Ortostaattinen hypotensio

  

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

  

Hengenahdistus

  

Ruoansulatuselimistö

 

Pahoinvointi*,
vatsakipu*,
ripuli,
ummetus,
oksentelu*

Dyspepsia,
ilmavaivat,
turvotus ja
venyminen

  

Iho ja ihonalaiskudos

  

Hikoilu, kutina,
ihottuma,
nokkosihottuma

Allerginen ihottuma

 

Luusto, lihakset ja sidekudos

  

Lihasspasmit,
myalgia

  

Munuaiset ja virtsatiet

 

Virtsarakkoon ja –putkeen liittyvät oireet

   

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Edeema,
väsymys

Huonovointisuus*,
rintakipu,
nfluenssan kaltainen sairaus

  

Tutkimukset

  

Painon nousu*,
maksaentsyymien nousu, hypokalemia

  


* Hyponatremia saattaa aiheuttaa päänsärkyä, vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua, painon nousua, huimausta, sekavuutta, huonovointisuutta, muistin heikkenemistä, pyörrytystä, kaatuilua ja vaikeissa tapauksissa kouristuksia ja kooman
** Havaittu vain sentraalinen diabetes insipidus -käyttöaiheessa

Lapset ja nuoret
Perustuu kliinisissä tutkimuksissa suun kautta otetusta desmopressiinistä raportoitujen haittavaikutusten yleisyyteen lapsilla ja nuorilla, joita hoidettiin primaarisen yökastelun (N = 1923) vuoksi. Haittavaikutukset, joita on havaittu vasta valmisteen markkinoille tulon jälkeen, on lisätty ”Tuntematon”–sarakkeeseen.

MedDRA-elinjärjestelmäluokka

Yleiset (> 1/100, < 1/10)

Melko harvinaiset (> 1/1000, < 1/100)

Harvinaiset (> 1/10000, < 1/1000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Immuunijärjestelmä

   

Anafylaktinen reaktio

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

   

Hyponatremia*

Psyykkiset häiriöt

 

Tunnetilojen epävakaisuus**, aggressiivisuus***

Ahdistusoireet, painajaisunet*, mielialan vaihtelut****

Poikkeava käytös, tunne-elämän häiriö, masennus, näköharha, unettomuus

Hermosto

Päänsärky*

 

Uneliaisuus

Tarkkaavaisuushäiriöt, psykomotorinen hyperaktiivisuus, kouristukset*

Verisuonisto

  

Hypertensio

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

   

Nenäverenvuoto

Ruoansulatuselimistö

 

Vatsakipu*, pahoinvointi*, oksentelu*, ripuli

  

Iho ja ihonalaiskudos

   

Allerginen ihottuma,
ihottuma,
hikoilu,
nokkosihottuma

Munuaiset ja virtsatiet

 

Virtsarakkoon ja -putkeen liittyvät oireet

  

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Perifeerinen edeema, väsymys

Ärtyneisyys

 


* Hyponatremia saattaa aiheuttaa päänsärkyä, vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua, painon nousua, huimausta, sekavuutta, huonovointisuutta, muistin heikkenemistä, pyörrytystä, kaatuilua ja vaikeissa tapauksissa kouristuksia ja kooman
** Markkinoille tulon jälkeen raportoitu saman verran lapsilla ja nuorilla (< 18 v.)
*** Markkinoille tulon jälkeen raportoitu lähes yksinomaan lapsilla ja nuorilla (< 18 v.)
**** Markkinoille tulon jälkeen raportoitu pääasiassa lapsilla (< 12 v.)

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus
Desmopressiinin vakavin haittavaikutus on hyponatremia, joka saattaa aiheuttaa päänsärkyä, vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua, painon nousua, huimausta, sekavuutta, huonovointisuutta, muistin heikkenemistä, pyörrytystä, kaatuilua ja vaikeissa tapauksissa kouristuksia ja kooman. Mahdollisen hyponatremian aiheuttaja on odotettavissa oleva antidiureettinen vaikutus. Hyponatremia on ohimenevä ja lapsilla sen usein nähdään liittyvän päivittäisten rutiinien muutoksiin, jotka vaikuttavat nesteen saantiin ja/tai hieneritykseen. Valtaosalla nokturian vuoksi hoidetuista aikuisista tutkimuspotilaista, joilla seerumin natriumtasot pienenivät, muutos ilmeni ensimmäisten hoitopäivien aikana tai annoksen suurentamisen yhteydessä. Sekä aikuisilla että lapsilla erityistä huomiota tulisi kiinnittää kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet mainittuihin varotoimiin.

Muut erityisryhmät
Vanhuksilla ja potilailla, joilla seerumin natriumpitoisuus on normaalin alarajalla, saattaa olla suurentunut hyponatremian kehittymisen riski (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Minirin kylmäkuivattujen tablettien yliannostelu pidentää vaikutuksen kestoa ja lisää nesteretention ja hyponatremian riskiä.

Hoito
Vaikkakin hyponatremian hoidon tulee olla yksilöllistä, voidaan seuraavia yleisiä ohjeita antaa:
desmopressiini-hoito lopetetaan ja nesterajoitus sekä oireenmukainen hoito aloitetaan tarvittaessa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Vasopressiini ja sen kaltaiset yhdisteet, ATC-koodi: H01BA02

Minirin sisältää desmopressiinia, joka on aivolisäkkeen takalohkon luonnollisen antidiureettisen hormonin, arginiinivasopressiiinin, rakenneanalogi. Desmopressiini eroaa luonnollisesta antidiureettisesta hormonista siten, että desmopressiinimolekyylissä kysteiinin aminoryhmä on poistettu ja L-arginiini on korvattu D-arginiinilla. Näin on saatu huomattavasti pidempi vaikutusaika, ja kliinisillä annoksilla pressorivaikutus puuttuu kokonaan. Desmopressiini lisää veden takaisinimeytymistä munuaisissa ja siten konsentroi virtsaa, samalla vähentäen virtsan kokonaismäärää.

Kliiniset tutkimukset Minirin-tableteilla nokturian hoidossa ovat osoittaneet, että:

 • öisten rakontyhjennysten määrä väheni keskimäärin ainakin 50 % 39 %:lla potilaista, jotka saivat desmopressiinihoitoa, verrattuna 5 %:iin potilaista, jotka saivat plaseboa (p < 0,0001)
 • öisten rakontyhjennysten määrä väheni keskimäärin 44 % desmopressiiniryhmässä verrattuna 15 %:iin plaseboryhmässä (p < 0,0001)
 • ensimmäisen häiriintymättömän unijakson pituuden mediaani lisääntyi64 % desmopressiiniryhmässä verrattuna 20 %:iin plaseboryhmässä (p < 0,0001)
 • ensimmäisen häiriintymättömän unijakson keskimääräinen kesto lisääntyi 2 tuntia desmopressiiniryhmässä verrattuna 31 minuuttiin plaseboryhmässä (p < 0,0001).

Hoidon teho käyttäen yksilöllisiä, oraalisia Minirin tabletti -annoksia 0,1 ja 0,4 mg:n välillä 3 viikon ajan, verrattuna plaseboon (kootut tiedot)

 

Desmopressiini

Plasebo

Tilastollinen merkitsevyys / plasebo
(t-testi)

Muuttuja

Lähtöarvo, keskiarvo

Keskiarvo
3 viikon hoidon aikana

Lähtöarvo, keskiarvo

Keskiarvo
3 viikon hoidon aikana

 

Öisten virtsaamiskertojen määrä

2,97 (0,84)

1,68 (0,86)

3,03 (1,10)

2,54 (1.05)

p < 0,0001

Öisen virtsanerityksen määrä (ml/min)

1,51 (0,55)

0,87 (0,34)

1,55 (0,57)

1,44 (0.57)

p < 0,0001

Ensimmäisen häiriintymättömän unijakson kesto (min)

152 (51)

270 (95)

147 (54)

178 (70)

p < 0,0001


Lääkityksen keskeytti haittavaikutusten vuoksi 8 % potilaista desmopressiinin titraatiovaiheessa, ja 2 % sitä seuraavassa kaksoissokkovaiheessa (0,63 % desmopressiinilla ja 1,45 % plasebolla).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Desmopressiinin keskimääräinen absoluuttinen hyötyosuus kielen alle annosteltuna (Minirin kylmäkuivattu tabletti) 200, 400 ja 800 mikrog annoksina on 0,25 % (CI 95 % 0,21 – 0,31 %). Cmax oli 14 pg/ml kun annos oli 200 mikrog, 30 pg/ml kun annos oli 400 mikrog ja 65 pg/ml kun annos oli 800 mikrog. Tmax mitattiin 0,5-2 tunnin kuluttua annoksesta.
Samanaikaista ruoan nauttimista ei ole tutkittu Minirin kylmäkuivatulla tabletilla mutta Minirin-tabletilla imeytymisen nopeus ja määrä väheni 40 %.

Minirin tabletti vs. Minirin kylmäkuivattu tabletti:

Minirin tabletti

Minirin tabletti

Minirin kylmäkuivattu tabletti

Minirin kylmäkuivattu tabletti

Desmopressiiniasetaatti

Desmopressiini vapaa emäs

Desmopressiini vapaa emäs

Desmopressiiniasetaatti

0,1 mg

89 µg

60 µg

Noin 67 µg*

0,2 mg

178 µg

120 µg

Noin 135 µg*

0,4 mg

356 µg

240 µg

Noin 270 µg*


* laskettu vertailua varten

Jakautuminen
Desmopressiinin jakautumista voidaan parhaiten kuvata kaksiosaisella jakautumismallilla, jossa eliminaatiovaiheen jakautumistilavuus on 0,3-0,5 l/kg

Biotransformaatio
Desmopressiinin metaboliaa ei ole tutkittu in vivo. Desmopressiinillä tehdyt ihmisen maksan mikrosomin metaboliatutkimukset in vitro ovat osoittaneet, että maksassa ei metaboloidu merkitsevää määrää desmopressiiniä sytokromi P450 –järjestelmän kautta. Siten ihmisen elimistössä ei todennäköisesti tapahdu maksametaboliaa sytokromi P450 -järjestelmän kautta. Desmopressiinin vaikutus muiden lääkkeiden farmakokinetiikkaan on todennäköisesti minimaalinen, koska se ei estä sytokromi P450-järjestelmän kautta tapahtuvaa metaboliaa.

Eliminaatio
Laskelmien mukaan desmopressiinin kokonaispuhdistuma on 7,6 l/h. Desmopressiinin terminaalisen puoliintumisajan arvioidaan olevan 2,8 h. Terveillä henkilöillä muuttumattomana erittyvä fraktio on 52 % (44 % - 60 %). Desmopressiini eliminoituu pääosin muuttumattomana virtsan kautta.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus
Desmopressiinin farmakokineettisissä parametreissä ei ole viitteitä ei-lineaarisuudesta.

Erityisryhmien ominaispiirteet
Munuaisten vajaatoiminta
Munuaisten vajaatoiminnan asteesta riippuen AUC ja puoliintumisaika suurenevat munuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteen myötä. Desmopressiini on vasta-aiheinen potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 50 ml/min).

Maksan vajaatoiminta
Desmopressiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Lapset
Minirin-tablettien populaatiofarmakokinetiikkaa on tutkittu lapsilla, joita on hoidettu primaarisen yökastelun vuoksi, eikä mitään merkitsevää eroa aikuisiin nähden havaittu.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei-kliiniset tiedot eivät paljastaneet mitään erityistä ihmiselle koituvaa riskiä perinteisissä tutkimuksissa, joissa selvitettiin farmakologista turvallisuutta, toistetun annoksen toksisuutta, genotoksisuutta ja lisääntymistoksisuutta.

Desmopressiinilla ei ole tehty karsinogeenisyystutkimuksia, koska se on hyvin läheistä sukua luonnolliselle peptidihormonille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Liivate
Mannitoli, E421
Sitruunahappo, vedetön

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

4 vuotta.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MINIRIN tabletti, kylmäkuivattu
60 mikrog 30 fol (15,85 €), 100 fol (45,55 €)
120 mikrog 30 fol (27,68 €), 100 fol (81,43 €)
240 mikrog 30 fol (51,07 €)

PF-selosteen tieto

Alumiini/alumiini-läpipainopakkaus. Yksi läpipainolevy sisältää 10 kylmäkuivattua tablettia.

Pakkauskoot:
60 mikrog: 30 ja 100
120 mikrog: 30 ja 100
240 mikrog: 30

Valmisteen kuvaus:

Minirin 60 mikrog: Valkoinen, pyöreä, kylmäkuivattu tabletti. Toisella puolella tablettia on tipan muotoinen kuvio.

Minirin 120 mikrog: Valkoinen, pyöreä, kylmäkuivattu tabletti. Toisella puolella tablettia on kahden tipan muotoinen kuvio.

Minirin 240 mikrog: Valkoinen, pyöreä, kylmäkuivattu tabletti. Toisella puolella tablettia on kolmen tipan muotoinen kuvio.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisohjeita.

Korvattavuus

MINIRIN tabletti, kylmäkuivattu
60 mikrog 30 fol, 100 fol
120 mikrog 30 fol, 100 fol
240 mikrog 30 fol

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Vesitystauti (102).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

H01BA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.09.2020

Yhteystiedot

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo


020 740 1440
info@ferring.fi
etunimi.sukunimi@ferring.com