Vertaa PF-selostetta

MENOPUR injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 75 IU, 600 IU, 1200 IU

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Menopur 75 IU: Yksi pullo injektiokuiva-ainetta sisältää: HP Menotropiinia (’Highly Purified’ eli ’pitkälle puhdistettu’ ihmisen menopausaalinen gonadotropiini, HMG), vastaten 75 IU:ta follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) ja 75 IU:ta luteinisoivaa hormonia (LH).
Menopur 600 IU: Yksi pullo injektiokuiva-ainetta sisältää: HP Menotropiinia (’Highly Purified’ eli ’pitkälle puhdistettu’ ihmisen menopausaalinen gonadotropiini, HMG), vastaten 600 IU:ta follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) ja 600 IU:ta luteinisoivaa hormonia (LH). Käyttöönvalmistuksen jälkeen 1 ml käyttövalmista liuosta sisältää 600 IU pitkälle puhdistettua menotropiinia.
Menopur 1200 IU: Yksi pullo injektiokuiva-ainetta sisältää: HP Menotropiinia (’Highly Purified’ eli ’pitkälle puhdistettu’ ihmisen menopausaalinen gonadotropiini, HMG), vastaten 1200 IU:ta follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) ja 1200 IU:ta luteinisoivaa hormonia (LH). Käyttöönvalmistuksen jälkeen 1 ml käyttövalmista liuosta sisältää 600 IU pitkälle puhdistettua menotropiinia.

Menopur sisältää ihmisen koriongonadotropiinia (hCG), postmenopausaalisessa virtsassa luonnollisesti esiintyvää hormonia, joka osaltaan vaikuttaa LH-aktiivisuuteen.

Menopur-valmisteen vaikuttava aine saadaan postmenopausaalisten naisten virtsasta.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Menopur on tarkoitettu lapsettomuuden hoitoon seuraavissa kliinisissä tilanteissa:

 • Anovulaatio (myös munasarjojen monirakkulatauti, PCOD) tapauksissa, joissa ei ole saatu vastetta klomifeenisitraattihoitoon.
 • Hallittu munasarjojen hyperstimulaatio useiden follikkelien kypsyttämiseksi samanaikaisesti avusteisten lisääntymismenetelmien (ART) yhteydessä [esim. koeputkihedelmöitys/alkionsiirto (IVF/ET), sukusolujen siirto munanjohtimeen (GIFT) sekä siittiön injisointi sytoplasmaan (ICSI)].

Annostus ja antotapa

Menopur-hoito tulee aloittaa hedelmättömyysongelmiin perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Annostus

Menopur 75 IU: Alla esitetyt annossuositukset koskevat sekä ihon alle että lihakseen tapahtuvaa annostelua.

Menopur 600 IU ja 1200 IU: Alla esitetyt annossuositukset koskevat ihon alle annostelua.

Eksogeenisten gonadotropiinien aikaansaamassa munasarjavasteessa on nähtävissä suuria yksilöidenvälisiä vaihteluja. Siksi yhtenäisiä annosteluohjeita ei voida antaa, vaan annostus tulee sovittaa yksilöllisesti munasarjavasteen mukaan. Menopur voidaan antaa joko yksinään tai yhdessä GnRH-agonistin tai -antagonistin kanssa. Annostusta ja hoidon kestoa koskevat suositukset voivat muuttua hoito-ohjelmasta riippuen.

Anovulatoriset potilaat (myös munasarjojen monirakkulatauti)

Menopur-hoidon tavoitteena on saada kehittymään yksi kypsä Graafin follikkeli, josta oosyytti vapautuu ihmisen istukkagonadotropiinin (hCG) annon jälkeen.

Menopur-hoito tulee aloittaa kuukautiskierron seitsemän ensimmäisen päivän aikana. Alkuannokseksi suositetaan 75–150 IU Menopuria vuorokaudessa vähintään 7 päivän ajan. Kliinisen seurannan (sisältäen munasarjojen ultraäänitutkimuksen yksinään tai yhdistettynä seerumin estradiolin määrityksiin) perusteella tulee annostelu sovittaa yksilöllisesti potilaan vasteen mukaan. Annosta ei saa muuttaa useammin kuin 7 päivän välein. Suositettu annoksen lisäys on 37,5 IU kerralla, eikä se saa ylittää 75 IU. Enimmäisvuorokausiannos ei saa olla suurempi kuin 225 IU. Jos tyydyttävää hoitovastetta ei saada 4 viikon hoidon jälkeen, sykli on keskeytettävä ja potilaalle suositellaan hoitoa suuremmalla aloitusannoksella kuin keskeytetyllä syklillä.

Kun optimaalinen vaste on saatu, potilaalle annetaan kertainjektiona hCG:ta 5000–10000 IU vuorokauden kuluttua viimeisestä Menopur-injektiosta. Yhdyntää suositellaan hCG:n antopäivänä ja sitä seuraavana päivänä. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä kohdunsisäinen keinohedelmöitys (IUI). Jos potilaan vaste Menopur-hoitoon on liian voimakas, hoito tulee lopettaa eikä hCG:tä saa antaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) ja potilaan tulee käyttää ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää tai pidättäytyä yhdynnästä seuraavaan kuukautisvuotoon saakka.

Hallittu munasarjojen hyperstimulaatio useiden follikkelien kypsyttämiseksi samanaikaisesti avusteisten lisääntymismenetelmien (ART) yhteydessä

Hoito-ohjelmassa, jossa käytetään GnRH-agonistivälitteistä vaimennussäätelyä (ns. downregulation), Menopur-hoito tulee aloittaa noin 2 viikkoa agonistihoidon aloittamisen jälkeen. GnRH-antagonistivälitteistä vaimennussäätelyä käytettäessä Menopur-hoito tulee aloittaa kuukautiskierron 2. tai 3. päivänä. Menopurin aloitusannokseksi suositellaan 150225 IU/vrk vähintään ensimmäisten viiden hoitopäivän ajan. Kliinisen seurannan (munasarjojen ultraäänitutkimus yksinään tai mieluiten yhdistettynä seerumin estradiolin määrityksiin) perusteella tulee annostelu tämän jälkeen sovittaa yksilöllisesti vasteen mukaan, enintään 150 IU:n muutoksin kerralla. Enimmäisvuorokausiannos on 450 IU. Useimmissa tapauksissa hoidon jatkamista 20 päivää kauemmin ei suositella.

Kun toivottu määrä follikkeleita on kehittynyt riittävästi, annetaan kertainjektiona korkeintaan 10000 IU hCG:tä follikkelien lopullisen kypsymisvaiheen indusoimiseksi ennen munasolujen keräämistä. Potilaita tulee seurata vähintään 2 viikon ajan hCG:n annon jälkeen. Jos vaste Menopur-hoidolle on liian voimakas, hoito tulee keskeyttää eikä hCG:tä saa antaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) ja potilaan tulee käyttää ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää tai pidättäytyä yhdynnästä seuraavaan kuukautisvuotoon saakka.

Munuaisten/maksan vajaatoiminta

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole ollut potilaita, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Lapset

Menopur-valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsilla.

Antotapa

Menopur 75 IU: Menopur annetaan injektiona ihon alle (s.c.) tai lihakseen (i.m.), sen jälkeen, kun se on käyttöönvalmistettu mukana toimitettavalla liuottimella. Injektiokuiva-aineen käyttöönvalmistus tulee tehdä juuri ennen käyttöä. Suurten injektiomäärien välttämiseksi voidaan jopa kolmen kuiva-ainepullon sisältö liuottaa yhteen ampulliin (1 ml) liuotinta.
Menopur 600 IU ja 1200 IU: Menopur annetaan injektiona ihon alle (sc) sen jälkeen kun se on käyttöönvalmistettu mukana toimitettavalla liuottimella. Injektiokuiva-aineen käyttöönvalmistus tulee tehdä ennen käyttöä. Käyttöönvalmistettu liuos on tarkoitettu useampiin injektioihin ja sitä voidaan käyttää 28 päivän ajan.

Yleistä
Älä ravista liuosta. Älä käytä liuosta, jos siinä on hiukkasia tai se ei ole kirkas.

Vasta-aiheet

Menopur on vasta-aiheinen naisille seuraavissa tilanteissa:

 • Aivolisäkkeen tai hypotalamuksen kasvain
 • Munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä
 • Raskaus ja imetys
 • Tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto
 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineelle (ks. kohta Apuaineet)
 • Munasarjakystat tai suurentuneet munasarjat silloin, kun syynä ei ole munasarjojen monirakkulatauti

Menopuria ei tule käyttää seuraavissa tilanteissa, koska riittävää hoitovastetta ei ole odotettavissa:

 • Primaari munasarjojen toimintahäiriö
 • Sukuelinten epämuodostumat, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi
 • Kohdun myoomat/lihaskasvaimet, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Menopur on voimakas gonadotropiinivalmiste, joka voi aiheuttaa vaikeusasteeltaan lievistä vaikeisiin vaihtelevia haittavaikutuksia, ja sitä voivat käyttää ainoastaan sellaiset lääkärit, jotka ovat hyvin perehtyneet hedelmättömyysongelmiin ja niiden hoitoon.

Gonadotropiinihoito edellyttää tiettyä ajallista sitoutumista sekä lääkäriltä että avustavalta hoitohenkilökunnalta. Se vaatii munasarjavasteen säännöllistä seurantaa joko pelkästään ultraäänitutkimuksella tai mieluiten yhdessä seerumin estradiolipitoisuusmäärityksen kanssa.

Vaste menotropiinihoidolle vaihtelee potilaiden välillä huomattavasti ja voi joidenkin potilaiden kohdalla olla huono. Hoidossa tulee käyttää hoitotavoitteeseen nähden pienintä tehokasta annosta.

Ensimmäinen Menopur-injektio tulee antaa lääkärin valvonnassa.

Ennen hoidon aloittamista tulee selvittää parin lapsettomuuden syy ja arvioida mahdolliset raskauden vasta-aiheet. Potilaat tulee tutkia erityisesti hypotyreoosin, lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan, hyperprolaktinemian sekä aivolisäkkeen tai hypotalamuksen kasvaimen suhteen, ja antaa tarvittaessa asianmukaista erityishoitoa.

Avusteisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä follikkelien kasvun stimulaatio riippumatta siitä liittyykö se anovulatorisen hedelmättömyyden hoitoon vai avusteisiin lisääntymismenetelmiin, saattaa johtaa potilaan munasarjojen suurenemiseen tai hyperstimulaation kehittymiseen. Menopurin annostus- ja anto-ohjeiden noudattaminen sekä hoidon huolellinen seuranta minimoivat näiden tapausten esiintymisen. Follikkelien kehittymisen ja kypsymisen seurannan tarkka tulkinta edellyttää lääkäriltä kokemusta asiaankuuluvien tutkimusten ja mahdollisten testien tulkinnasta.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

OHSS ja komplisoitumaton munasarjojen suureneminen ovat erillisiä lääketieteellisiä tiloja. OHSS voi ilmetä vaikeusasteeltaan pahenevana. Siihen kuuluu merkittävä munasarjojen suureneminen, seerumin steroidihormonipitoisuuksien suureneminen ja verisuonten lisääntynyt läpäisevyys, joka voi johtaa nesteen kertymiseen vatsakalvon- ja keuhkopussinonteloon sekä harvinaisissa tapauksissa sydänpussinonteloon.

Vaikeissa OHSS-tapauksissa voidaan havaita seuraavia oireita: vatsakipua, vatsan turpoamista, merkittävää munasarjojen suurenemista, painonnousua, hengenahdistusta, vähävirtsaisuutta sekä ruoansulatuskanavan oireita kuten pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Lääkärintarkastuksen yhteydessä sekä asianmukaisten tutkimusten ja laboratorioarvojen perusteella voi paljastua hypovolemia, veren väkevöityminen, elektrolyyttihäiriö, askites, hemoperitoneum, nesteen kertyminen keuhkopussiin tai rintaonteloon, akuutti hengitysvaikeus sekä tromboembolisia komplikaatioita.

Munasarjojen liian voimakas vaste gonadotropiinihoidolle johtaa harvoin OHSS:ään, jos potilaalle ei anneta hCG:tä ovulaation indusoimiseksi. Siksi hyperstimulaatiotapauksissa on järkevää olla antamatta hCG:tä ja neuvoa paria pidättäytymään yhdynnästä tai käyttämään ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää vähintään neljän vuorokauden ajan. OHSS saattaa edetä nopeasti (24 tunnin tai useamman vuorokauden kuluessa) vakavaksi lääketieteelliseksi tilaksi, ja siksi potilaita tulee seurata vähintään kahden viikon ajan hCG:n annon jälkeen.

Menopurin annostus- ja anto-ohjeiden noudattaminen sekä hoidon huolellinen seuranta minimoivat munasarjojen hyperstimulaation ja monisikiöraskauden esiintymisen (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Haittavaikutukset).

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä (ART) kaikkien follikkelien aspiraatio ennen ovulaatiota saattaa vähentää hyperstimulaation esiintymistä.

OHSS voi olla vaikeampi ja pitkäkestoisempi, jos potilas tulee raskaaksi. Useimmiten OHSS ilmenee hormonihoidon lopettamisen jälkeen ja on pahimmillaan noin 7-10 päivän kuluttua hoidosta. Yleensä OHSS menee ohi itsestään kuukautisten alkamisen myötä.

Vaikean OHSS:n ilmetessä tulee gonadotropiinihoito keskeyttää jos se on yhä meneillään, ja ohjata potilas sairaalahoitoon ja antaa erityistä hoitoa OHSS:ään.

Tätä oireyhtymää esiintyy useammin potilailla, joilla on munasarjojen monirakkulatauti.

Monisikiöraskaus

Monisikiöraskaus, erityisesti hyvin monen sikiön raskaus, lisää äidin ja vastasyntyneen kannalta ei-toivotun lopputuloksen riskiä.

Potilailla, joille tehdään ovulaation induktio gonadotropiinin avulla, monisikiöraskauksien riski on suurempi kuin luonnollisen raskaaksi tulon kohdalla. Suurimmassa osassa monisikiöraskauksia sikiöitä on kaksi. Monisikiöraskauden riskin minimoimiseksi suositellaan huolellista munasarjavasteen seurantaa.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä (ART) monisikiöraskauden riski on ensisijaisesti suhteessa siirrettyjen alkioiden lukumäärään, niiden laatuun sekä potilaan ikään.

Potilaalle tulee kertoa mahdollisesta monisikiöraskauden riskistä ennen hoidon aloittamista.

Raskauden keskeytyminen

Keskenmenon aiheuttaman raskauden keskeytymisen esiintyvyys on suurempi kuin normaaliväestöllä silloin, kun follikkelien kasvua stimuloidaan avusteisia lisääntymismenetelmiä varten.

Kohdunulkoinen raskaus

Naisilla, joilla on ollut munanjohdinsairaus, on olemassa kohdunulkoisen raskauden riski riippumatta siitä, onko raskaus alkanut luonnollisella hedelmöittymisellä vai hedelmällisyyshoidoilla. Kohdunulkoisten raskauksien yleisyydeksi koeputkihedelmöityksen jälkeen on ilmoitettu 2-5 %, kun se normaaliväestössä on 1-1,5 %.

Lisääntymiselinten kasvaimet

Munasarjojen ja muiden lisääntymiselinten kasvaimia, sekä hyvän- että pahanlaatuisia, on ilmoitettu esiintyneen naisilla, jotka ovat saaneet lapsettomuuden hoitoon useita lääkityksiä. Tähän mennessä ei ole osoitettu, lisääkö gonadotropiinihoito näiden kasvainten esiintymisriskiä hedelmättömillä naisilla vai ei.

Synnynnäiset epämuodostumat

Synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyys avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen saattaa olla hieman suurempi luonnolliseen hedelmöitymiseen verrattuna. Tämän arvellaan johtuvan vanhempien ominaisuuksista (esim. äidin ikä, siittiöiden ominaisuudet) ja monisikiöraskauksista.

Tromboemboliset tapahtumat

Naisilla, joilla on tromboembolisten tapahtumien yleisiä riskitekijöitä, esim. että niitä on esiintynyt itsellä tai suvussa, vaikea lihavuus (painoindeksi > 30 kg/m2) tai trombofilia, laskimoiden tai valtimoiden tromboembolisten tapahtumien riski voi lisääntyä gonadotropiinihoidon aikana tai sen jälkeen. Näillä naisilla gonadotropiinihoidon hyöty täytyy punnita riskejä vastaan. On kuitenkin syytä huomioida, että jo raskaus itsessään lisää verisuonitukoksien riskiä.

Yhteisvaikutukset

Ihmisellä ei ole tehty tutkimuksia Menopur-valmisteen yhteisvaikutuksista.

Kontrolloitua kliinistä kokemusta ei ole, mutta Menopurin ja klomifeenisitraatin samanaikaisen käytön voidaan olettaa voimistavan follikkelivastetta. Käytettäessä GnRH-agonistia aivolisäkkeen desensitisaation aikaansaamiseksi voidaan riittävän munasarjavasteen aikaansaamiseksi tarvita suurempaa Menopur-annosta.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys
Menopur on tarkoitettu lapsettomuuden hoitoon (ks. kohta Käyttöaiheet).

Raskaus
Menopur on vasta-aiheinen raskauden aikana (ks. kohta Vasta-aiheet). Tutkimustietoa raskaudenaikaisesta menotropiinien käytöstä ei ole tai se on rajallista. Eläintutkimuksia ei ole tehty Menopur-valmisteen vaikutusten arvioimiseksi raskauden aikana (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Imetys
Menopur on vasta-aiheinen imetyksen aikana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty, mutta on epätodennäköistä, että Menopur vaikuttaisi ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Vakavimmat ja yleisimmät kliinisissä tutkimuksissa Menopur-hoidon yhteydessä ilmoitetut haittavaikutukset (esiintymistiheys 5 %) ovat OHSS, vatsakipu, vatsan turpoaminen, päänsärky ja pistoskohdan kipu.

Alla olevassa taulukossa on esitetty elinjärjestelmittäin esiintyvyyden perusteella tärkeimmät kliinisissä tutkimuksissa Menopur-valmisteella raportoidut haittavaikutukset. Lisäksi on mainittu valmisteen markkinoille tulon jälkeen havaitut haittavaikutukset, joiden yleisyyttä ei tiedetä.

ElinjärjestelmäYleinen (> 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen
(> 1/1000, < 1/100)

Harvinainen
(> 1/10000,
< 1/1000)

Ei tiedossa
Silmät   Näköhäiriöta
RuoansulatuselimistöVatsakipu, vatsan turvotus, pahoinvointi, ylävatsan turpoaminenOksentelu, vatsavaivat, ripuli  
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatPistoskohdan reaktiotbVäsymys Kuumeilu, huonovointisuus
Immuunijärjestelmä   Yliherkkyysreaktiotc
Tutkimukset   Painonnousu
Luusto, lihakset ja sidekudos   Lihas- ja luustokipud
HermostoPäänsärkyHuimaus  
Sukupuolielimet ja rinnatMunasarjojen hyperstimulaatio (OHSS)e, lantiokipufMunasarjakysta, rintoihin liittyvät vaivatg Munasarjakiertymäe
Iho ja ihonalainen kudos  Akne, ihottumaKutina, urtikaria
Verisuonisto Kuumat aallot Tromboemboliae

a Yksittäisiä näköhäiriöitä, kuten tilapäistä amauroosia, diplopiaa, mydriaasia, pälvisokeutta (skotooma), fotopsiaa, lasiaisen ”liikkuvia roskia”, näön hämärtymistä ja heikkenemistä, on raportoitu valmisteen markkinoille tulon jälkeen.

b Yleisimmin raportoitu pistoskohdan reaktio oli pistoskohdan kipu.

c Paikallisia tai yleistyneitä allergisia reaktioita, mm. anafylaktisia reaktioita, sekä niihin liittyviä oireita on raportoitu harvoin.

d Lihas-/luustokipuun sisältyy artralgia, selkäkipu, niskakipu ja raajojen kipu.

e Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymään (OHSS) liittyviä mahasuolikanavan oireita kuten vatsan turpoamista ja vatsavaivoja, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia on raportoitu Menopur-valmisteeilla suoritetuissatehdyissä kliinisissä tutkimuksissa. Vaikeissa OHSS-tapauksissa askitesta ja nesteen kertymistä lantion alueelle, keuhkopussin nestekertymää, hengenahdistusta, oliguriaa, tromboembolisia tapahtumia ja munasarjakiertymää on raportoitu harvinaisina komplikaatioina.

f Lantiokipu sisältää munasarjakivun ja kohdun sivuelinten (a. uteri) kivun.

g Rintoihin liittyvät vaivat sisältävät rintojen kivun ja arkuuden sekä epämiellyttävän tunteen, nännien kivun ja rintojen turvotuksen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea

Yliannostus

Yliannostuksen oireita ei tunneta, mutta munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä on todennäköinen yliannostuksen seuraus (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Gonadotropiinit
ATC-koodi: G03GA02

Menopur on valmistettu postmenopausaalisten naisten virtsasta.
Menopur sisältää ihmisen koriongonadotropiinia (hCG), postmenopausaalisessa virtsassa luonnollisesti esiintyvää hormonia, joka osaltaan vaikuttaa LH-aktiivisuuteen.

Menotropiini, jolla on sekä FSH- että LH-aktiivisuutta, indusoi munasarjojen follikkelien kasvua ja kehitystä sekä sukurauhasten steroidituotantoa naisilla, joilla ei ole primaaria munasarjojen toimintahäiriötä. FSH on välttämätön follikkelien kehityksen käynnistämisen ja kasvun kannalta, kun LH taas on tärkeä munasarjojen steroidituotannolle ja osallistuu fysiologisiin tapahtumiin, jotka johtavat kelvollisen preovulatorisen follikkelin kehitykseen. FSH voi stimuloida follikkelien kasvua myös ilman LH:ta, mutta nämä follikkelit eivät kehity normaalisti ja niihin liittyvät matalat estradiolitasot ja kyvyttömyys luteinisoitumiseen, kuten normaalin munasarjastimulaation yhteydessä.

Koska LH-aktiivisuus voimistaa steroidituotantoa, estradiolipitoisuus Menopur-hoidon yhteydessä vaimennussäädellyissä (downregulated) IVF/ICSI sykleissä on suurempi kuin rekombinantti-FSH-valmisteita käytettäessä. Tämä tulee huomioida arvioitaessa hoitovastetta estradiolipitoisuuksien perusteella. Eroja estradiolin pitoisuuksissa ei ole todettu käytettäessä pieni-annoksista ovulaation induktiohoito-ohjelmaa anovulatorisilla potilailla.

Farmakokinetiikka

Menopurin FSH:n farmakokineettinen profiili on selvitetty. Vaimennussäädellyillä (downregulated) terveisllä naispuolisilla koehenkilöillä seitsemän päivän toistuvan annostelun jälkeen käytettäessä Menopur-valmistetta annostasolla 150 IU FSH:n maksimipipitoisuudet plasmassa (lähtöarvon mukaan korjattu) (keskiarvo ± SD) olivat ihon alle annon jälkeen 8,9 ± 3,5 IU/l ja lihakseen annon jälkeen 8,5 ± 3,2 IU/l. FSH-pitoisuus saavutti huippunsa 7 tunnin kuluessa kumpaakin antoreittiä käytettäessä. Toistuvan annostelun jälkeen FSH:n eliminaation puoliintumisaika (keskiarvo ± SD) ihon alle annon jälkeen oli 30 ± 11 tuntia ja lihakseen annon jälkeen 27 ± 9 tuntia.

Yksittäistapauksissa Menopurin antamisen jälkeen on havaittu LH-pitoisuuden suurenemista AUC-arvon perusteella, mutta tietoa ei ollut riittävästi farmakokineettisiä analyysejä varten.

Menotropiini erittyy pääasiassa munuaisten kautta.

Menopurin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tutkimustiedot eivät osoittaneet sellaista erityistä ihmiselle koituvaa riskiä, joka ei ole tiedossa laajan kliinisen kokemuksen perusteella. Lisääntymiseen liittyviä toksisuustutkimuksia ei ole tehty Menopur-valmisteen vaikutusten arvioimiseksi raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen, koska Menopur-valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi näiden jaksojen aikana. Menopur koostuu luonnollisista hormoneista, joten sen ei oleteta olevan genotoksista. Karsinogeenisyystutkimuksia ei ole tehty, koska käyttö on tarkoitettu lyhytaikaiseksi.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Menopur 75 IU

Kuiva-aine:
Laktoosimonohydraatti
Polysorbaatti 20
Natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen)
Suolahappo (pH:n säätämiseen)

Liuotin:
Natriumkloridi
Suolahappo (pH:n säätämiseen)
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Menopur 600 IU ja 1200 IU:

Kuiva-aine:
Laktoosimonohydraatti
Polysorbaatti 20
Dinatriumfosfaattiheptahydraatti (pH:n säätöön)
Fosforihappo (pH:n säätöön)

Liuotin:
Metakresoli
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

Menopur 75 IU:

Injektiokuiva-aine: 2 vuotta
Liuotin: 3 vuotta

Käytettävä välittömästi käyttöönvalmistuksen jälkeen. Yhtä käyttökertaa varten.

Menopur 600 IU ja 1200 IU:

Injektiokuiva-aine: 3 vuotta
Liuotin: 3 vuotta

Käyttöönvalmistuksen jälkeen liuosta voidaan säilyttää enintään 28 päivää alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Säilytys

Menopur 75 IU: Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Menopur 600 IU ja 1200 IU: Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä.
Käyttöönvalmistetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MENOPUR injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
75 IU 5 x (I+II) (126,40 €)
600 IU 1 x (I+II) (194,84 €)
1200 IU 1 x (I+II) (374,35 €)

PF-selosteen tieto

Menopur 75 IU:
Injektiokuiva-aine: 2 ml väritön, lasinen injektiopullo (tyypin I lasia), jossa on kumisuljin ja suojakansi.
Liuotin: 1 ml väritön lasiampulli (tyypin I lasia).
Pakkaus sisältää 5 tai 10 injektiopulloa ja vastaavan määrän liuotinampulleja.

Menopur 600 IU:
Injektiokuiva-aine: 2 ml väritön, lasinen injektiopullo (tyypin I lasia), jossa on kumisuljin (halobutyyli) ja suojakansi.
Liuotin: 1 ml esitäytetty ruisku (tyypin I lasia), jonka kärjessä kuminen suojakorkki (elastomeeri) ja männässä kumitiiviste (halobutyyli).
Pakkauksen sisältö: 1 injektiopullo kuiva-ainetta, 1 esitäytetty liuotinruisku, 1 neula käyttöönvalmistusta varten, 9 kertakäyttöistä neulallista injektioruiskua, joissa merkittyinä FSH/LH-yksiköt annostelua varten.

Menopur 1200 IU:
Injektiokuiva-aine: 2 ml väritön, lasinen injektiopullo (tyypin I lasia), jossa on kumisuljin (halobutyyli) ja suojakansi.
Liuotin: 1 ml esitäytetty ruisku (tyypin I lasia), jonka kärjessä kuminen suojakorkki (elastomeeri) ja männässä kumitiiviste (halobutyyli).
Pakkauksen sisältö: 1 injektiopullo kuiva-ainetta, 2 esitäytettyä liuotinruiskua, 1 neula käyttöönvalmistusta varten, 18 kertakäyttöistä neulallista injektioruiskua, joissa merkittyinä FSH/LH-yksiköt annostelua varten.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä

Valmisteen kuvaus:

Kuiva-aineen ulkonäkö: valkoinen tai kellanvalkoinen kylmäkuivattu kakku.
Liuottimen ulkonäkö: kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Menopur injektiokuiva-aine tehdään käyttövalmiiksi ainoastaan mukana toimitettavalla liuottimella.

Menopur 75 IU:
Ota neula lääkkeen sekoittamista varten ja yhdistä se ruiskuun. Vedä liuotin ampullista ruiskuun ja ruiskuta liuotin injektiopullon kuiva-aineeseen. Kuiva-aineen tulee liueta nopeasti. Jos liuos on samea, pulloa pyöritellään varovasti käsien välissä, kunnes liuos on kirkas ja väritön. Älä ravista voimakkaasti.
Tarvittaessa, vedä näin saatu liuos takaisin ruiskuun ja ruiskuta seuraavaan kuiva-aineeseen kunnes määrätty kokonaisannos on saavutettu. Yhden ampullin liuotinmäärä (1 ml) riittää jopa kolmen injektiopullon sisältämän kuiva-aineen liuottamiseen.

Kun määrätty annos on valmistettu, vedä valmis liuos ruiskuun. Vaihda neula ohuempaan ja injisoi lääkeliuos välittömästi.

Menopur 600 IU:
Kiinnitä käyttöönvalmistusneula esitäytettyyn liuotinruiskuun. Ruiskuta koko liuotinmäärä injektiopullon kuiva-aineeseen. Menopur 600 IU liuotetaan yhden esitäytetyn liuotinruiskun sisältöön. Kuiva-aineen tulee liueta nopeasti. Jos liuos on samea, pulloa pyöritellään varovasti käsien välissä, kunnes liuos on kirkas ja väritön. Älä ravista.

Menopur 1200 IU:
Kiinnitä käyttöönvalmistusneula esitäytettyyn liuotinruiskuun. Ruiskuta koko liuotinmäärä injektiopullon kuiva-aineeseen. Menopur 1200 IU liuotetaan kahden esitäytetyn liuotinruiskun sisältöön. Kuiva-aineen tulee liueta nopeasti. Jos liuos on samea, pulloa pyöritellään varovasti käsien välissä, kunnes liuos on kirkas ja väritön. Älä ravista.

Pakkausten kerta-käyttöiset neulalliset injektioruiskut on varustettu FSH/LH-yksikköjen mukaisella asteikolla 37,5–600 IU.
Vedä käyttöönvalmistettua liuosta injektiopullosta injektioruiskuun sen verran kuin lääkäri on määrännyt ja injisoi annos välittömästi. 1 ml käyttövalmista liuosta sisältää 600 IU FSH:ta ja LH:ta.

Jokainen käyttöönvalmistettu Menopur 600 IU- ja 1200 IU- injektiopullo on tarkoitettu yhden potilaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Älä käytä liuosta, jos siinä on hiukkasia tai jos se ei ole kirkas.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

MENOPUR injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
75 IU 5 x (I+II)
600 IU 1 x (I+II)
1200 IU 1 x (I+II)

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta (101), Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta (121).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

G03GA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

08.08.2019

Yhteystiedot

FERRING LÄÄKKEET OY
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo


020 740 1440
info@ferring.fi
etunimi.sukunimi@ferring.com