Vertaa PF-selostetta

LOGIMAX depottabletti 5/47,5 mg, LOGIMAX FORTE depottabletti 10/95 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Logimax:1 depottabletti sisältää 5 mg felodipiinia ja 47,5 mg metoprololisuksinaattia (vastaa 50 mg metoprololitartraattia).
Logimax forte:1 depottabletti sisältää 10 mg felodipiinia ja 95 mg metoprololisuksinaattia (vastaa 100 mg metoprololitartraattia).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan
Logimax: 1 depottabletti sisältää 42 mg vedetöntä laktoosia ja 5 mg polyoksyyli-40-hydrattua risiiniöljyä.
Logimax forte:1 depottabletti sisältää 56 mg vedetöntä laktoosia ja 10 mg polyoksyyli-40-hydrattua risiiniöljyä.

Lääkemuoto

Depottabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Hypertensio.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset
Yksi Logimax-tabletti (felodipiini 5 mg + metoprololisuksinaatti 47,5 mg) kerran vuorokaudessa. Tarvittaessa annoksen voi nostaa yhteen Logimax forte -tablettiin (10 mg/95 mg) (tai kahteen Logimax-tablettiin [5 mg/47,5 mg]) kerran vuorokaudessa.

Munuaisten vajaatoiminta
Annosta ei tarvitse muuttaa potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta.

Maksan vajaatoiminta
Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa maksakirroosipotilaille, sillä vain pieni osa metoprololista (5-10 %) sitoutuu plasman proteiineihin. Jos potilaalla on vaikean maksan vajaatoiminnan merkkejä (esim. oikovirtausleikkauksessa olleet potilaat), annos on korkeintaan yksi Logimax tabletti (5 mg/47,5 mg) kerran päivässä.

Iäkkäät potilaat
Yksi Logimax-tabletti (5 mg/47,5 mg) kerran vuorokaudessa yleensä riittää. Tarvittaessa annoksen voi nostaa yhteen Logimax forte -tablettiin (10 mg/95 mg) (tai kahteen Logimax-tablettiin [5 mg/47,5 mg]) kerran vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat
Logimax-valmistetta ei pidä käyttää lapsille kliinisten kokemusten puuttumisen vuoksi.

Antotapa
Tabletit otetaan aamulla ja niellään kokonaisina nesteen kanssa. Niitä ei saa halkaista, murskata tai pureskella. Tabletit voi ottaa ilman ruokaa tai kevyen, vähän rasvaa ja hiilihydraatteja sisältävän aterian jälkeen.

Ohjeet hoidon lopettamiseen
Hoidon äkillistä keskeyttämistä on vältettävä. Jos mahdollista, annosta on pienennettävä 10-14 vrk:n kuluessa ja/tai harkittava annoksen ottamista joka toinen päivä samaan aikaan. Tänä aikana potilasta on seurattava huolellisesti varsinkin, jos hän sairastaa iskeemistä sydänsairautta. Sepelvaltimotapahtumat, kuten äkkikuolemat, voivat lisääntyä Logimax- tai muun beetasalpaajahoidon keskeyttämisen aikana.

Toimintaohjeet jos annos jää ottamatta
Logimaxin ominaisuuksien ansiosta yksittäisen annoksen ottamatta jättäminen ei aiheuta ongelmia.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille (muut dihydropyridiinit ja β-salpaajat mukaan lukien) tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

 • Raskaus
 • Akuutti sydäninfarkti
 • Epästabiili angina pectoris
 • II tai III asteen eteiskammiokatkos
 • Hemodynaamisesti merkittävä sydänläpän ahtauma
 • Dynaaminen sydämen ulosvirtauskanavan ahtauma
 • Potilaat, joilla on epästabiili kompensoimaton sydämen vajaatoiminta (keuhkonlaajentuma, verenkierron lama tai matala verenpaine), sekä potilaat, jotka tarvitsevat jatkuvaa tai jaksottaista hoitoa inotrooppisella beetareseptoriagonistilla.
 • Kliinisesti merkittävä sinusbradykardia
 • Sairas sinus -oireyhtymä (paitsi jos potilaalla on pysyvä tahdistin)
 • Kardiogeeninen sokki
 • Vaikea ääreisvaltimoiden verenkiertohäiriö


Logimax-valmistetta ei pidä käyttää potilaille, joilla epäillään akuuttia sydäninfarktia, jos syke on < 45 lyöntiä minuutissa, PQ-aika on > 0,24 sekuntia tai systolinen verenpaine on < 100 mmHg.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Muiden verenpainelääkkeiden tavoin felodipiinin ja metoprololin kiinteä yhdistelmä voi aiheuttaa hypotensiota. Herkille potilaille se voi aiheuttaa sydänlihasiskemiaa.

Astmaa sairastavia potilaita hoidettaessa on samanaikaisesti käytettävä beeta2-agonistihoitoa (tabletteina ja/tai inhalaatioina). Beeta2-agonistiannosta voidaan joutua muuttamaan (nostamaan), kun hoito Logimaxilla aloitetaan. Logimax häiritsee beeta2-agonistien toimintaa kuitenkin vähemmän kuin beeta1-selektiivisten salpaajien tavanomaiset tablettimuodot.

Logimax-hoidon aikana riski, että hoito häiritsee hiilihydraattimetaboliaa tai peittää hypoglykemian oireet, on todennäköisesti pienempi kuin tavanomaisten beeta1-selektiivisten salpaajien tablettimuodoilla toteutettavan hoidon aikana, sekä huomattavasti pienempi kuin epäselektiivisillä beetasalpaajilla toteutettavan hoidon aikana.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden dekompensaatiotila on hoidettava kuntoon ennen Logimax-hoidon aloittamista sekä hoidon aikana.

Olemassa oleva keskivaikea AV-johtumishäiriö saattaa pahentua (ja mahdollisesti johtaa AV-katkokseen).

Logimaxia käyttäville potilaille ei pidä antaa laskimonsisäisesti verapamiilin kaltaisia kalsiuminestäjiä.

Jos potilaalle ilmaantuu voimistuvaa bradykardiaa, Logimaxin annosta on pienennettävä tai hoito on vähitellen keskeytettävä.

Logimax voi pahentaa vaikeiden ääreisvaltimoiden verenkiertohäiriöiden oireita.

Logimaxia ei pidä käyttää samanaikaisesti CYP3A4-entsyymin toimintaa estävien tai indusoivien lääkeaineiden kanssa (ks. Yhteisvaikutukset).

Jos Logimaxia määrätään feokromosytoomapotilaalle, hänen on samanaikaisesti käytettävä alfasalpaajaa.

Nukutuslääkärille on ilmoitettava ennen leikkausta, jos potilas käyttää Logimaxia. Beetasalpaajalääkityksen lopettamista leikkauksen ajaksi ei suositella.

Hoidon äkillistä keskeyttämistä on vältettävä. Jos mahdollista, annosta on pienennettävä ja/tai harkittava annoksen ottamista joka toinen päivä 10-14 vrk:n ajan. Tänä aikana potilasta on seurattava huolellisesti varsinkin, jos hänellä on iskeeminen sydänsairaus. Sepelvaltimotapahtumat, kuten äkkikuolemat, voivat lisääntyä Logimax- tai muun beetasalpaajahoidon keskeyttämisen aikana.

Anafylaktinen sokki voi ilmetä beetasalpaajia käyttävillä potilailla tavallista voimakkaampana. Adrenaliinihoito ei aina johda odotettuun terapeuttiseen vaikutukseen.

Varovaisuutta on syytä noudattaa hoidettaessa potilaita, joilla on Prinzmetalin angina.

Lievää ikenien suurenemista on ilmoitettu potilailla, joilla on ilmeinen ientulehdus/parodontiitti. Suurentuman voi välttää tai sen voi korjata huolellisella suuhygienialla.

Logimax/logimax forte sisältää laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Logimax/Logimax forte sisältää polyoksyyli-40-hydrattua risiiniöljyä, joka saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.

Logimax/Logimax forte sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per depottabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Sytokromi P450 -entsyymeihin vaikuttavien aineiden samanaikainen käyttö voi vaikuttaa sekä felodipiinin että metoprololin pitoisuuksiin plasmassa. Felodipiinin ja metoprololin välillä ei ole yhteisvaikutusta, sillä ne metaboloituvat eri sytokromi P450 -isoentsyymien välityksellä.

Felodipiinin mahdolliset yhteisvaikutukset

Felodipiini metaboloituu maksassa sytokromi P450 3A4:n (CYP3A4) välityksellä.

Sytokromi P450 -isoentsyymiä 3A4 estävät ja aktiivisuutta lisäävät aineet voivat vaikuttaa felodipiinin pitoisuuteen plasmassa.

Yhteisvaikutukset, jotka lisäävät felodipiinin pitoisuutta plasmassa
CYP3A4-estäjien on osoitettu nostavan felodipiinin pitoisuutta plasmassa.

Tällaisia aineita ovat mm.:

 • Simetidiini
 • Erytromysiini
 • Itrakonatsoli
 • Ketokonatsoli
 • HIV-proteaasin estäjät (esim. ritonaviiri)
 • Tietyt flavonoidit greippimehussa.


Yhteisvaikutukset, jotka alentavat felodipiinin pitoisuutta plasmassa
CYP3A4-indusoijat voivat alentaa felodipiinin pitoisuutta plasmassa.

Tällaisia aineita ovat mm.:

 • Fenytoiini
 • Karbamatsepiini
 • Rifampisiini
 • Barbituraatit
 • Efavirentsi
 • Nevirapiini
 • Hypericum perforatum (mäkikuisma).


Muita felodipiinin yhteisvaikutuksia
Takrolimuusi: Felodipiini voi nostaa takrolimuusin pitoisuutta. Kun näitä lääkeaineita käytetään samanaikaisesti, takrolimuusin pitoisuutta seerumissa on seurattava ja takrolimuusiannosta on tarvittaessa muutettava.

Siklosporiini: Felodipiini ei vaikuta siklosporiinin pitoisuuteen plasmassa.

Metoprololin mahdolliset yhteisvaikutukset
Metoprololi on sytokromi P450 -isoentsyymin 2D6 metabolinen substraatti. Entsyymin aktiivisuutta lisäävät ja estävät lääkeaineet voivat vaikuttaa metoprololin pitoisuuteen plasmassa.

CYP2D6:n välityksellä metaboloituvien yhdisteiden samanaikainen käyttö voi nostaa metoprololin pitoisuutta plasmassa.

Tällaisia aineita ovat mm.:

 • Kinidiini ja propafenoni (rytmihäiriölääkkeitä)
 • Difenhydramiini (allergialääke)
 • Simetidiini (histamiini-2-reseptorisalpaajat)
 • Paroksetiini, fluoksetiini ja sertraliini (mieliala- ja masennuslääkkeitä)
 • Klotsapiini (psykoosilääkkeet)
 • Selekoksibi (COX-2:n estäjät)
 • Terbinafiini (sienilääkkeet)


Alkoholi ja hydralatsiini voivat nostaa metoprololin pitoisuutta plasmassa.

Rifampisiini alentaa metoprololin pitoisuutta plasmassa.

Jos potilasta hoidetaan samanaikaisesti Logimaxilla ja sympaattisilla gangliosalpaajilla, muilla beetasalpaajilla (esim. beetasalpaajasilmätipoilla) tai monoamiinioksidaasin (MAO) estäjillä, hänen tilaansa on seurattava tarkasti.

Jos samanaikainen klonidiinihoito aiotaan keskeyttää, Logimax-lääkitys on keskeytettävä useita vuorokausia ennen klonidiinihoidon keskeyttämistä.

Korostuneita negatiivisia inotrooppisia ja kronotrooppisia vaikutuksia voi ilmetä, jos Logimaxia annetaan samanaikaisesti verapamiilin ja diltiatseemin kaltaisten kalsiuminestäjien kanssa.

Verapamiilin kaltaisia kalsiuminestäjiä ei pidä antaa laskimonsisäisesti.

Logimax voi lisätä (kinidiinin ja amiodaronin kaltaisten) rytmihäiriölääkkeiden negatiivisia inotrooppisia ja dromotrooppisia vaikutuksia.

Digitalisglykosidit voivat beetasalpaajien kanssa käytettynä pidentää eteis-kammiojohtumisaikaa ja aiheuttaa bradykardiaa.

Inhaloitavat nukutusaineet lisäävät Logimaxin sydämen toimintaa hidastavaa vaikutusta.

Samanaikainen hoito indometasiinilla tai muilla prostaglandiinisyntetaasin estäjillä voi heikentää Logimaxin verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Jos adrenaliinia joudutaan joissain olosuhteissa antamaan beetasalpaajia käyttäville potilaille, kardioselektiiviset beetasalpaajat haittaavat verenpaineen hallintaa huomattavasti vähemmän kuin epäselektiiviset beetasalpaajat.

Suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden annosta voidaan joutua muuttamaan Logimaxia käyttäviltä potilailta.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys
Tietoja vaikutuksista miesten ja naisten hedelmällisyyteen ei ole (katso kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Raskaus
Logimax-tabletteja ei pidä käyttää raskauden aikana.

Imetys
Felodipiinia on havaittavissa rintamaidosta. Imettävän äidin käyttäessä terapeuttisia lääkeannoksia sillä ei todennäköisesti ole kuitenkaan vaikutusta lapseen.

Beetasalpaajat saattavat aiheuttaa sivuvaikutuksia (esim. bradykardiaa) sikiössä, vastasyntyneessä ja rintaruokitussa lapsessa. Äidinmaidon kautta lapseen kulkeutuvan metoprololin määrä näyttää kuitenkin olevan imeväiselle merkityksetön beetasalpausvaikutuksen suhteen, jos äitiä hoidetaan normaaleilla terapeuttisilla metoprololiannoksilla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Potilaan on hyvä tietää ennen autolla ajoa tai koneiden käyttöä, miten Logimax vaikuttaa häneen, sillä huimausta ja väsymystä saattaa ilmetä hoidon aikana.

Haittavaikutukset

Felodipiini ja metoprololi

Logimax on hyvin siedetty ja haittavaikutukset ovat yleensä olleet lieviä ja korjautuvia.

Kliinisissä tutkimuksissa on Logimax-tablettien käytön ajalta raportoitu mm. seuraavia haittavaikutuksia: päänsärky, nilkkojen turvotus, punoitus, heitehuimaus, pahoinvointi ja uupumus. Useimmat näistä vaikutuksista selittyvät felodipiinin verisuonia laajentavasta vaikutuksesta, ja ne ovat yleensä annoksesta riippuvia ja esiintyvät hoidon alussa tai annoksen suurentamisen jälkeen. Jos näitä oireita ilmenee, ne ovat tavallisesti lyhytkestoisia ja lievittyvät ajan kuluessa.

Logimaxin sisältämillä yksittäisillä lääkeaineilla on kliinisissä tutkimuksissa ja kliinisen käytön aikana raportoitu alla lueteltuja haittavaikutuksia.

Esiintymistiheydet määritellään seuraavasti:
Hyvin yleinen (≥1/10), Yleinen (≥1/100, <1/10), Melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), Harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), Hyvin harvinainen (<1/10 000)

Kuten muidenkin kalsiuminestäjien käytön yhteydessä, lievää ikenien liikakasvua on raportoitu potilailta, joilla on ilmeinen ientulehdus/periodontiitti. Liikakasvun voi välttää tai sen voi korjata huolellisella suuhygienialla.

Taulukko 1 Felodipiini
ElinjärjestelmäYleisyysHaittavaikutus
HermostoYleinenPäänsärky
Melko harvinainenHuimaus, tuntoharhat
SydänMelko harvinainenTakykardia, sydämentykytys
VerisuonistoYleinenPunoitus
Melko harvinainenHypotensio
HarvinainenPyörtyminen
RuoansulatuselimistöMelko harvinainenPahoinvointi, vatsakipu
HarvinainenOksentelu
Hyvin harvinainenIkenien liikakasvu, ientulehdus
Maksa ja sappiHyvin harvinainenKohonneet maksaentsyymit
Iho ja ihonalainen kudosMelko harvinainenIhottuma, kutina
HarvinainenUrtikaria
Hyvin harvinainenValoyliherkkyysreaktiot, leukosytoklastinen vaskuliitti
Luusto, lihakset ja sidekudosHarvinainenNivelsärky, lihassärky
Munuaiset ja virtsatietHyvin harvinainenPollakisuria
Sukupuolielimet ja rinnatHarvinainenImpotenssi/seksuaalinen toimintahäiriö
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatHyvin yleinenÄäreisosien turvotus
Melko harvinainenUupumus
Hyvin harvinainenYliherkkyysreaktiot esim. angioedeema, kuume

Taulukko 2 Metoprololi
ElinjärjestelmäYleisyysHaittavaikutus
Veri ja imukudosHyvin harvinainenTrombosytopenia
Aineenvaihdunta ja ravitsemusMelko harvinainenPainonnousu
Psyykkiset häiriötMelko harvinainenMasennus, keskittymiskyvyn heikkeneminen, painajaiset, uneliaisuus tai unettomuus
HarvinainenHermostuneisuus, ahdistuneisuus
Hyvin harvinainenMuistinmenetys/muistin heikkeneminen, sekavuus, hallusinaatiot
HermostoYleinenHeitehuimaus, päänsärky
Melko harvinainenTuntoharhat
Hyvin harvinainenMakuaistin häiriöt
SilmätHarvinainenNäköhäiriöt, silmien kuivuminen ja/tai ärsytys, sidekalvotulehdus
Kuulo ja tasapainoelinHyvin harvinainenTinnitus
SydänYleinenBradykardia, sydämentykytys
Melko harvinainenSydämen vajaatoimintaoireiden paheneminen, Ι asteen AV-katkos, sydänalakipu
HarvinainenSydämen johtumishäiriöt, sydämen rytmihäiriöt
VerisuonistoYleinenPosturaaliset häiriöt (hyvin harvoin pyörtyminen), kylmät kädet ja jalat
Hyvin harvinainenKuolio potilailla, joilla on ollut aiemmin vaikeita ääreisverenkiertohäiriöitä
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaYleinenHengenahdistus rasituksessa
Melko harvinainenBronkospasmi
HarvinainenRiniitti
RuoansulatuselimistöYleinenPahoinvointi, vatsakipu, ripuli, ummetus
Melko harvinainenOksentelu
HarvinainenSuun kuivuminen
Maksa ja sappiHarvinainenPoikkeavat maksa-arvot
Hyvin harvinainenMaksatulehdus
Iho ja ihonalainen kudosMelko harvinainenIhottuma (psoriaasin kaltainen urtikaria ja dystrofiset ihovauriot), lisääntynyt hikoilu
HarvinainenHiustenlähtö
Hyvin harvinainenValoyliherkkyysreaktiot, pahentuneet psoriaasin oireet
Luusto, lihakset ja sidekudosMelko harvinainenLihaskrampit
Hyvin harvinainenNivelkivut
Sukupuolielimet ja rinnatHarvinainenImpotenssi/seksuaalinen toimintahäiriö
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatHyvin yleinenUupumus
Melko harvinainenÖdeema

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet
Yliannostuksen oireita voivat olla verenpaineen lasku, sydämen vajaatoiminta, bradykardia ja bradyarytmia, sydämen johtumishäiriöt, muuttunut verenkierron vastus ja bronkospasmi.

Hoito
Hoito on annettava paikassa, jossa on käytettävissä tarvittavat tukitoimet, tarkkailu ja valvonta.

Tarvittaessa voidaan tehdä mahahuuhtelu ja/tai antaa lääkehiiltä.

Atropiinia, lisämunuaista stimuloivia lääkkeitä tai tahdistinta voidaan käyttää bradykardian ja johtumishäiriöiden hoitoon.

Verenpaineen lasku, akuutti sydämen vajaatoiminta ja sokki on hoidettava sopivalla tilavuuden lisäyksellä, glukagoni-injektiolla (ja sen jälkeen tarvittaessa glukagonin infuusiolla laskimoon), antamalla laskimoon lisämunuaista stimuloivia lääkkeitä, kuten dobutamiinia, niin että vasodilataatiotilassa hoitoon lisätään α1-reseptoriagonistisia lääkkeitä. Ca2+:n antamista laskimoon voidaan myös harkita.

Bronkospasmi voidaan tavallisesti hoitaa bronkodilataattoreilla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat, ATC-koodi: C07FB02.

Verisuoniselektiivisen kalsiuminestäjän felodipiinin (laskee perifeeristä vastusta) ja beeta1-selektiivisen adrenoreseptoriantagonistin metoprololin (alentaa sydämen minuuttitilavuutta) toisiaan täydentävät vaikutukset alentavat verenpainetta tehokkaammin kuin vastaavat yksittäiset aineet ja yhtä hyvin tai paremmin siedettyjä kuin vastaavat monoterapiat.

Verenpaine alenee tasaisesti 24 tunnin annosvälin aikana.

Logimaxin ja Logimax forten sisältämillä felodipiinillä ja metoprololisuksinaatilla on kummallakin anti-iskeeminen vaikutus. Yhdistelmää voidaan siten käyttää hoidettaessa verenpainepotilaita, joilla on myös angina pectoris.

Felodipiini
Felodipiini on verisuoniselektiivinen kalsiumestäjä, joka laskee valtimoverenpainetta alentamalla ison verenkierron ääreisvastusta. Felodipiini vaikuttaa selektiivisesti arteriolien sileään lihaskudokseen. Terapeuttisina annoksina felodipiinilla ei ole suoraa vaikutusta sydämen supistusvireyteen tai sähköiseen johtumiseen. Felodipiinin käyttöön ei liity ortostaattista hypotoniaa, sillä se ei vaikuta laskimoiden sileään lihaskudokseen eikä adrenergiseen vasomotoriseen säätelyyn.

Felodipiinilla on lievä natriureettinen/diureettinen vaikutus eikä se aiheuta nesteretentiota. Felodipiini on tehokasta kaikenasteisen hypertonian hoidossa. Felodipiini sopii hyvin potilaille, joilla on samanaikainen sydänsairaus, esim. angina pectoris tai kongestiivinen sydämen vajaatoiminta. Felodipiinilla on sekä rintakipua lieventävä että anti-iskeeminen vaikutus, koska se parantaa hapen saannin/tarpeen -suhdetta sydänlihaksessa.

Metoprololi
Metoprololi on beeta1-selektiivinen beetasalpaaja, eli metoprololi salpaa sydämen beeta1-reseptoreita huomattavasti pienempinä annoksina kuin mitä tarvitaan pääasiassa ääreisverisuonissa ja keuhkoputkissa sijaitsevien beeta2-reseptorien salpaamiseen. Metoprololilla on merkityksetön solukalvoja stabiloiva vaikutus eikä sillä ole osittaista agonistista ominaisvaikutusta. Metoprololi vähentää tai estää katekoliamiinien (joita vapautuu fyysisen ja psyykkisen rasituksen yhteydessä) stimuloivaa vaikutusta sydämeen. Metoprololi vähentää katekoliamiinien äkillisestä lisääntymisestä johtuvaa pulssin nopeutumista ja sydämen minuuttivolyymin kasvua ja supistuvuuden lisääntymistä sekä alentaa kohonnutta verenpainetta. Tämä vaikuttaa sydänlihaksen yleiseen hapen tarpeen vähenemiseen, mikä on tärkeä tekijä lääkkeen anti-iskeemisessä vaikutuksessa.

Metoprololi alentaa kohonnutta verenpainetta sekä pysty- että makuuasennossa.

Farmakokinetiikka

Felodipiini
Imeytyminen ja jakautuminen
Felodipiinin biologinen hyötyosuus on noin 15 % ja se on annoksesta riippumaton terapeuttisia annoksia käytettäessä. Verenkierrossa noin 99 % felodipiinista on sitoutunut proteiineihin, lähinnä albumiiniin. Depot-muodon ansiosta imeytymisvaihe pitkittyy, mistä seuraa tasainen terapeuttinen felodipiinipitoisuus plasmassa 24 tunnin ajan.

Biotransformaatio ja eliminaatio
Felodipiini metaboloituu laajasti maksassa sytokromi P450 3A4:n (CYP3A4) välityksellä ja kaikki tunnistetut metaboliitit ovat inaktiivisia. Felodipiinin munuaispuhdistuma on korkea keskimääräisen plasmapuhdistuman ollessa 1200 ml/min. Felodipiinin eliminaatiovaiheen keskimääräinen puoliintumisaika on 24 tuntia. Merkittävää kumuloitumista pitkäaikaishoidossa ei tapahdu. Iäkkäiden ja maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden plasmassa felodipiinin pitoisuudet ovat keskimäärin korkeammat kuin nuorten potilaiden plasmassa. Felodipiinin farmakokinetiikka on samanlainen myös munuaisten vajaatoimintapotilailla, mukaan lukien hemodialyysipotilaat. Noin 70 % annetusta annoksesta erittyy metaboliitteina virtsaan, loppu erittyy ulosteeseen. Alle 0,5 % annoksesta erittyy muuttumattomana virtsaan.

Metoprololi
Imeytyminen ja jakautuminen
Depottablettien hyötyosuus on noin 20-30 % pienempi kuin perinteisten tablettien, millä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta kliiniseen tehoon, koska sydämen lyöntitiheyttä arvioitaessa AUEC-arvot (vaikutuskuvaajan alaiset alat) ovat samat kuin perinteisiä tabletteja käytettäessä. Metoprololista sitoutuu plasman proteiineihin vain pieni osa: noin 5-10 %. Metoprololin eliminaation keskimääräinen puoliintumisaika on 3,5 tuntia. Metoprololin pitoisuus plasmassa pysyy tasaisena 24 tunnin annosvälin aikana. Fysiologiset tekijät, kuten pH, ravinto tai peristaltiikka, eivät vaikuta metoprololin vapautumisnopeuteen.

Biotransformaatio ja eliminaatio
Metoprololi metaboloituu hapettumalla maksassa pääasiassa CYP2D6-isoentsyymin kautta. Kolmella tunnetulla päämetaboliitilla ei ole osoitettu mitään kliinisesti merkittävää beetasalpaavaa vaikutusta. Yli 95 % suun kautta otetusta annoksesta erittyy virtsaan. Noin 5 % annoksesta erittyy muuttumattomana; yksittäisissä tapauksissa jopa 30 %.
Metoprololin eliminaation puoliintumisaika on keskimäärin 3,5 tuntia (ääriarvot 1 ja 9 tuntia).
Kokonaispuhdistumanopeus on noin 1 litra/min.
Iäkkäillä potilailla metoprololin farmakokinetiikka ei poikkea merkittävästi nuoremmista potilaista. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla systeeminen hyötyosuus ja metoprololin eliminaatio eivät muutu. Metaboliittien erittyminen sen sijaan on tavallista vähäisempää. Merkittäviä metaboliittikertymiä on todettu potilailta, joilla glomerulusten suodatusnopeus (GFR) on alle 5 ml/min. Tällainen metaboliittien kertymä ei kuitenkaan lisää metoprololin beetasalpaavaa vaikutusta. Maksan vajaatoiminta ei vaikuta mainittavasti metoprololin farmakokinetiikkaan, koska vain pieni osa metoprololista sitoutuu proteiineihin. Jos potilaalla on vaikea maksakirroosi ja portakavaalinen oikovirtaus, metoprololin hyötyosuus saattaa kuitenkin lisääntyä ja kokonaispuhdistuma vähentyä. Portokavaalianastomoosipotilailla kokonaispuhdistuma on noin 0,3 litraa/min ja AUC-arvot noin kuusi kertaa korkeammat kuin terveillä henkilöillä.

Yhdistelmävalmisteen ominaisuudet
Felodipiini/metoprololiyhdistelmä ei muuta kummankaan lääkeaineen farmakokinetiikkaa. Felodipiini ja metoprololi imeytyvät ruuansulatuskanavasta täysin felodipiini-/metoprololidepottablettien annon jälkeen. Vähärasvaisen ruoan nauttiminen ei vaikuta imeytymiseen. Depot-muodolla imeytymisvaihe pitenee johtaen sekä felodipiinin että metoprololin tasaisiin ja tehokkaisiin pitoisuuksiin plasmassa 24 tunnin ajaksi.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Rotilla tehdyssä tutkimuksessa koskien hedelmällisyyttä ja lisääntymistä todettiin synnytyksen viivästymistä. Tämän katsottiin johtaneen vaikeisiin synnytyksiin/lisääntyneisiin sikiökuolemiin sekä varhaisiin postnataalisiin kuolemiin. Kaneilla suoritetuissa lisääntymistutkimuksissa todettiin annoksesta riippuvaa palautuvaa nisien suurentumista emoilla ja annoksesta riippuvaa varpaiden epämuodostumista sikiöillä. Sikiöillä epämuodostumat ilmentyivät, kun felodipiinia käytettiin raskauden varhaisessa vaiheessa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Etyyliselluloosa, hypromelloosi, hydroksipropyyliselluloosa, laktoosi (vedetön), mikrokiteinen selluloosa, polyoksyyli 40 hydrattu risiiniöljy, parafiini, polyetyleeniglykoli, propyyligallaatti, piidioksidi, natriumalumiinisilikaatti, natriumstearyylifumaraatti, titaanidioksidi (E171), rautaoksidit (E172)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

LOGIMAX depottabletti
5/47,5 mg 98 fol (46,83 €)
LOGIMAX FORTE depottabletti
10/95 mg 98 fol (58,39 €)

PF-selosteen tieto

98 depottablettia: PVC/PVDC/Al-kalenteriläpipainopakkaus.

Valmisteen kuvaus:

Logimax: Pyöreä, aprikoosinvärinen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä A/FG. Halkaisija 10 mm.
Logimax forte: Logimax forte depottabletti on pyöreä, punaruskea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä A/FH. Halkaisija 11 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

LOGIMAX depottabletti
5/47,5 mg 98 fol
LOGIMAX FORTE depottabletti
10/95 mg 98 fol

 • Alempi erityiskorvaus (65 %). Krooninen verenpainetauti (205).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

C07FB02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.08.2022

Yhteystiedot

RECORDATI AB
Jan Stenbecks Torg 17
SE-164 40 Kista
Sverige

+46 8 545 802 30
www.recordati.com