Vertaa PF-selostetta

FINREXIN jauhe, FINREXIN NEO jauhe

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 annospussi sisältää 350 mg asetyylisalisyylihappoa, 30 mg kofeiinia ja 300 mg askorbiinihappoa.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:
Natrium:
Yksi annospussi sisältää 20,7 mg natriumia vastaten 0,9 mmol/annos.

Yksi annospussi sisältää noin 4 g sakkaroosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Jauhe

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kuumeen ja erilaisten särkytilojen oireenmukainen hoito.

Annostus ja antotapa

Annostus
Aikuisille 1 annospussi tarpeen mukaan 3-4 kertaa vuorokaudessa. Maksimivuorokausiannos on kahdeksan annospussia.

Valmistetta ei suositella alle 16-vuotiaille.

Antotapa
Pussin sisältö liuotetaan lasilliseen kuumaa vettä ja juodaan lämpimänä.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille, salisylaateille, muille tulehduskipulääkkeille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
aha- tai pohjukaissuolihaava. Hemofilia, hypoprotrombinemia, trombosytopenia. Vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta. Valmistetta ei saa antaa potilaille, joille asetyylisalisyylihappo tai muut tulehduskipulääkkeet ovat aiheuttaneet vakavia yliherkkyysreaktioita (astma, nuha, nokkosihottuma, angioedeema). Viimeinen raskauskolmannes.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Valmistetta on annettava varoen potilaille, joilla on astma tai vastaava allerginen tila.

Valmistetta pitää antaa varoen potilaille, joilla on aiemmin ollut maha- tai pohjukkaissuolihaava.

Varovaisuutta on myös noudatettava, jos potilaalla on sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta.

Samanaikainen käyttö muiden prostaglandiinisynteesiä estävien tulehduskipulääkkeiden kanssa suurentaa haittavaikutusten todennäköisyyttä.

Valmisteen sisältämä kofeiini voi aiheuttaa unettomuutta.

Asetyylisalisyylihapon käyttö saattaa laukaista harvinaisen, mutta hengenvaarallisen Reyen oireyhtymän lapsilla joidenkin virusinfektioiden yhteydessä, minkä vuoksi Finrexin-valmisteita ei suositella alle 16-vuotiaille.

Valmisteen sisältämän askorbiinihapon vuoksi sitä pitää antaa varoen potilaille, joilla on

  • aiemmin todettu munuaiskiviä. Suuret askorbiinihappomäärät voivat johtaa kalsiumoksalaatin muodostukseen virtsateissä.
  • mahdollisesti lisääntynyttä raudan varastoitumista (kuten polysytemia vera- ja hemokromatoosipotilailla). Käyttöön voi liittyä sydämen toiminnan heikkenemistä.

Sisältää noin 4 g sakkaroosia per annospussi. Tämä on otettava huomioon potilailla, joilla on diabetes. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi, glukoosi-galaktoosiimeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin puutos, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annospussi eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Valmisteen sisältämä asetyylisalisyylihappo saattaa voimistaa veren hyytymistä estävien lääkkeiden, kuten hepariinin ja varfariinin, sekä oraalisten sokeritautilääkkeiden (sulfonyyliureat) vaikutusta.

Metotreksaatin ja sulfonamidien eliminaatio saattaa hidastua ja vaikutukset voimistua, jos niitä käytetään samanaikaisesti asetyylisalisyylihapon kanssa.

Asetyylisalisyylihapon ja oraalisten kortikosteroidien samanaikainen käyttö saattaa lisätä gastrointestinaalisten verenvuotojen vaaraa.

Asetyylisalisyylihappo suurentaa natriumvalproaatin pitoisuuksia plasmassa (erityisesti vapaan natriumvalproaatin), voimistaa sen vaikutuksia ja lisää haittavaikutuksia. Salisylaattien ja natriumvalproaatin samanaikaisessa käytössä on noudatettava varovaisuutta ja potilaan tilaa on seurattava huolellisesti.

Asetyylisalisyylihappo saattaa vähentää diureettien ja ACE:n estäjien verenpainetta alentavaa vaikutusta sekä virtsahapon eritystä lisäävien kihtilääkkeiden (probenesidi) vaikutusta. Jo pienet asetyylisalisyylihappoannokset vähentävät virtsahapon eritystä. Tämä saattaa laukaista kihdin potilailla, joiden virtsahapon eritys on jo ennestään vähentynyt.

Samanaikainen alkoholin käyttö saattaa lisätä ruoansulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia.

Samanaikainen käyttö muiden tulehduskipulääkkeiden kanssa voi lisätä vaikutuksia ja haittavaikutusten mahdollisuutta.

Asetyylisalisyylihappo saattaa vähentää diureettien ja muiden verenpainelääkkeiden verenpainetta alentavaa vaikutusta. ACE:n estäjän/angiotensiini II -antagonistin käyttö samanaikaisesti syklo-oksigenaasi-inhibiittoreiden kanssa voi johtaa munuaistoiminnan heikentymiseen, jos potilaalla jo ennestään on munuaisten toimintahäiriö (esim. nestevajauksesta kärsivät ja iäkkäät potilaat). Seurauksena voi olla akuutti munuaisten vajaatoiminta, joka on kuitenkin yleensä palautuva. Ei-steroidisen tulehduskipulääkkeen ja ACE:n estäjän/angiotensiini II -antagonistin yhdistelmää pitäisi käyttää varoen, erityisesti iäkkäitä potilaita hoidettaessa. Potilaiden pitäisi olla riittävästi nesteytettyjä ja munuaistoiminnan seurantaa pitäisi harkita yhdistelmälääkitystä aloitettaessa sekä määrävälein hoidon aikana.

Askorbiinihappo voi lisätä deferoksamiinin tehoa. Yhteiskäyttöön voi liittyä sydämen toiminnan heikkenemistä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Prostaglandiinisynteesin estolla voi olla haitallisia vaikutuksia raskauteen ja/tai sikiön kehitykseen. Epidemiologisten tutkimusten perusteella on viitettä siitä, että prostaglandiinisynteesin estäjän käyttö alkuraskauden aikana suurentaa keskenmenon, sikiön sydämen epämuodostumien sekä gastroskiisin riskiä. Sydän- ja verisuoniepämuodostumien absoluuttinen riski suureni alle 1 %:sta noin 1,5 %:iin. Riskin uskotaan suurenevan lääkeannoksen suurenemisen ja käytön pitkittymisen myötä. Eläinkokeissa prostaglandiinisynteesin estäjän käytön on osoitettu johtavan lisääntyneeseen munasolujen tuhoutumiseen (sekä ennen implantaatiota sekä sen jälkeen) ja sikiökuolleisuuden kasvuun. Lisäksi eläinkokeiden perusteella erilaisten (mm. sydän- ja verenkiertoelimistön) epämuodostumien ilmaantuvuuden on raportoitu lisääntyvän kun prostaglandiinisynteesin estäjää on annettu organogeneesin aikana. Raskauden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen aikana asetyylisalisyylihappoa ei pitäisi käyttää, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Jos raskautta yrittävä tai ensimmäisellä/toisella raskauskolmanneksella oleva nainen käyttää asetyylisalisyylihappoa, hänen pitäisi käyttää mahdollisimman pientä annosta mahdollisimman lyhytkestoisesti.

Prostaglandiinisynteesin estäjän käyttö viimeisen raskauskolmanneksen aikana altistaa sikiön:

  • sydämeen ja hengityselimistöön kohdistuvalle toksisuudelle (ennenaikainen valtimotiehyen sulkeutuminen ja keuhkovaltimopaineen nousu)
  • munuaisten toimintahäiriölle, joka voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan ja lapsiveden määrän vähenemiseen tai lisääntymiseen.
  • Prostaglandiinisynteesin estäjän käyttö raskauden loppuvaiheessa altistaa äidin ja vastasyntyneen:
  • verihiutaleiden aggregaation estolle ja mahdolliselle vuotoajan pitenemiselle, joka voi liittyä pieniinkin annoksiin
  • kohdun supistusten heikentymiselle, mikä voi johtaa viivästyneeseen tai pitkittyneeseen synnytykseen.

Tämän vuoksi yli 100 mg:aa suuremmat asetyylisalisyylihapon vuorokausiannokset ovat vasta-aiheisia raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

Imetys

Tilapäisesti käytetyistä suositelluista annoksista erittyy äidinmaitoon niin pieniä lääkeainemääriä, että lapseen kohdistuvat vaikutukset ovat epätodennäköisiä.

Hedelmällisyys

Asetyylisalisyylihapon käyttö saattaa heikentää naisen hedelmällisyyttä eikä sitä suositella raskautta yrittäville naisille. Valmisteen käytön lopettamista pitäisi harkita, jos naisella on vaikeuksia tulla raskaaksi tai hän on lapsettomuustutkimuksissa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Tavallisimpia asetyylisalisyylihapon aiheuttamia haittavaikutuksia ovat maha-suolikanavan oireet ja lisääntynyt verenvuototaipumus, erityisesti maha-suolikanavan alueella. Asetyylisalisyylihappo pidentää vuotoaikaa.

Yleiset (≥ 1/100, < 1/10): närästys, mahakivut, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli, lisääntynyt verenvuototaipumus.

Melko harvinaiset (≥ 1/1000, < 1/100): allergiset reaktiot, kuten nokkosihottuma, riniitti ja astma. Vatsakivut, joihin voi liittyä maha-suolikanavan verenvuotoa tai jopa perforaatio. Väsymys, huimaus, korvien soiminen, hikoilu ja anafylaktiset reaktiot.

Harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1000): trombosytopenia, hemolyysi, hypoglykemia, vaikeat maha-suolikanavan verenvuodot, vaikeat ihoreaktiot, kuten Stevens-Johnsonin ja Lyellin oireyhtymät, erythema nodosum, erythema multiforme ja hemorraginen vaskuliitti, maksan transaminaasiarvojen suureneminen sekä munuaisten vajaatoiminta.

Asetyylisalisyylihapon käyttö saattaa laukaista harvinaisen, mutta hengenvaarallisen Reyen oireyhtymän lapsilla joidenkin virusinfektioiden yhteydessä.

Kofeiini voi aiheuttaa levottomuutta, vapinaa, sydämentykytystä ja unettomuutta.

Suuret ja toistuvat askorbiinihappoannokset voivat aiheuttaa ripulia ja altistaa virtsakivien muodostumiselle.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:
ww-sivusto:
www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Asetyylisalisyylihapon yliannostuksen aiheuttaman lievän salisylaattimyrkytyksen (salisylismin) oireita ovat korvien soiminen, kuulon heikkeneminen, huimaus, pahoinvointi ja rauhattomuus. Vakavammassa salisylaattimyrkytyksessä happo-emästasapaino ja elektrolyyttitasapaino häiriintyvät, potilas hyperventiloi ja oksentelee. Vaikeassa salisylaattimyrkytyksessä hengitys lamaantuu ja sitä seuraa asidoosi ja tajuttomuus.

Salisylaattimyrkytyksen hoitoon kuuluu mahahuuhtelu sekä elektrolyytti- ja nestetasapainon hoito. Virtsan alkalisointi ja tehostettu diureesi nopeuttavat salisylaattien erittymistä.

Suuret kofeiiniannokset (300-600 mg) voivat aiheuttaa päänsärkyä, vapinaa, levottomuutta sekä näkö- ja kuulohäiriöitä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Salisyylihappojohdokset, myös yhdistelmävalmisteet, asetyylisalisyylihappo, yhdistelmävalmisteet

ATC-koodi: N02BA51

Asetyylisalisyylihappo lievittää kipua ja tulehdusreaktiota ja alentaa kuumetta.

Asetyylisalisyylihappo estää syklo-oksigenaasientsyymiä, minkä seurauksena tulehdusreaktioita ja kipua välittävien prostaglandiinien ja prostasykliinin muodostuminen vähenee. Tromboksaani A2:n synteesin eston seurauksena trombosyyttien aggregaatiotaipumus vähenee.

Kofeiini on ksantiinijohdannainen. Se toimii adenosiinireseptorin antagonistina ja sillä on heikko fosfodiesteraasientsyymiä estävä vaikutus. Kofeiini stimuloi keskushermostoa ja sillä on piristävä subjektiivinen vaikutus. Sen koetaan parantavan keskittymiskykyä ja suoriutumista motorisissa tehtävissä. Sitä käytetään yleisesti kipulääkkeiden, kuten asetyylisalisyylihapon, kanssa. Kofeiinilla on lievä diureettinen vaikutus.

Askorbiinihappoa (C-vitamiinia) tarvitaan koentsyyminä polysakkaridien, steroidien ja kollageenin synteesiin. Se on välttämätön hampaiden, luuston ja sidekudoksen muodostumiselle ja toiminnalle. C-vitamiini on myös antioksidantti ja se on tärkeä hormonieritykselle, haavojen paranemiselle ja elimistön puolustautumiselle vahingollisia tekijöitä vastaan.

Farmakokinetiikka

Asetyylisalisyylihappo imeytyy suun kautta otettuna mahalaukusta ja suolistosta lähes täydellisesti. Huippupitoisuus saavutetaan n. 15 minuutin kuluttua annoksen ottamisesta. Asetyylisalisyylihappo metaboloituu nopeasti salisylaatiksi, jonka huippupitoisuus saavutetaan 0,5-1 tunnin kuluttua annoksen ottamisesta. Salisylaatti jakautuu laajasti elimistöön, läpäisee istukan ja erittyy myös rintamaitoon. Asetyylisalisyylihappo sitoutuu plasman proteiineihin n. 50-prosenttisesti ja salisylaatti yli 80-prosenttisesti. Asetyylisalisyylihapon plasmapitoisuuden puoliintumisaika on 20-30 minuuttia ja salisylaatin 3-5 tuntia. Salisylaatti erittyy virtsaan muuttumattomana tai konjugoituneena.

Kofeiini imeytyy ruoansulatuskanavasta hyvin, huippupitoisuus saavutetaan noin puolen tunnin kuluttua annoksen ottamisesta. Kofeiinin eliminaation puoliintumisaika on noin 5 tuntia. Se erittyy virtsan mukana osittain muuttumattomana ja osittain demetyloituneena demetyyliksantiinina ja sitä vastaavana happona.

Askorbiinihappo imeytyy ruoansulatuskanavasta hyvin ja jakautuu laajasti kudoksiin. Askorbiinihappo metaboloituu askorbaatti-2-sulfaatiksi ja oksalaatiksi, joka erittyy virtsaan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Asetyylisalisyylihapon LD50 on rotalla oraalisen annon jälkeen 1,75 g/kg. Koe-eläimissä tulehduskipulääkkeet ovat aiheuttaneet ductus arteriosuksen sulkeutumisen jo kohdussa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Finrexin-jauhe:
Sitruunanmakuinen: viinihappo, povidoni (K30), natriumsyklamaatti, natriumkloridi, vedetön natriumsitraatti, sakkaroosi, sitruuna-aromi, keltainen väriaine (E 104)
Eukalyptuksen ja mentolin makuinen: viinihappo, povidoni (K30), natriumsyklamaatti, natriumkloridi, vedetön natriumsitraatti, sakkaroosi, keltainen väriaine (E 104), eukalyptusaromi piparminttuaromi ja mentoliaromi (sisältää sorbitolia E420)

Finrexin Neo -jauhe:
Mustaherukanmakuinen: viinihappo, povidoni (K30), natriumsyklamaatti, natriumkloridi, vedetön natriumsitraatti, sakkaroosi, mustaherukka-aromi, punainen väriaine (E 163)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

FINREXIN jauhe
10 kpl (sitruuna) (8,49 €), 10 kpl (eukalyptus-mentoli) (7,77 €), 20 kpl (sitruuna) (11,99 €), 20 kpl (eukalyptus-mentoli) (10,95 €)
FINREXIN NEO jauhe
10 kpl (mustaherukka) (8,49 €), 20 kpl (mustaherukka) (11,99 €), 30 kpl (mustaherukka) (15,96 €)

PF-selosteen tieto

10 x 5 g, 20 x 5 g ja Finrexin Neo -valmisteesta lisäksi 30 x 5 g, painetusta laminaatista (paperi-alumiini-muovi) valmistettu annospussi.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Finrexin-jauhe:
Sitruunanmakuinen: Lievästi kellertävä, rakeinen, kiteinen ja sitruunantuoksuinen jauhe.
Eukalyptuksen ja mentolin makuinen: melkein valkoinen tai lievästi kellertävä, rakeinen, eukalyptuksen- ja mentolintuoksuinen jauhe.

Finrexin Neo -jauhe:
Vaaleanvioletti tai luonnonvalkoinen, rakeinen, kiteinen ja mustaherukantuoksuinen jauhe, jossa saattaa olla myös tummia rakeita.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

FINREXIN jauhe
10 kpl, 10 kpl, 20 kpl, 20 kpl
FINREXIN NEO jauhe
10 kpl, 20 kpl, 30 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N02BA51

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

04.05.2020

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki


020 746 5000
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com