Vertaa PF-selostetta

DOXIMYCIN tabletti 100 mg, 150 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 tabletti sisältää doksisykliinihyklaattia vastaten 100 mg tai 150 mg doksisykliiniä.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Doximycin 100 mg tabletti: yksi tabletti sisältää 19 mg laktoosia (monohydraattina) ja 14 mg hydrattua risiiniöljyä.

Doximycin 150 mg tabletti: yksi tabletti sisältää 28,5 mg laktoosia (monohydraattina) ja 20 mg hydrattua risiiniöljyä .

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tetrasykliineille herkkien mikro-organismien aiheuttamat infektiot.

Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibioottiresistenssi ja antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset sekä 12– alle 18-vuotiaat nuoret:

Doximycin 100 mg ‑tabletti: Alkuannos on 2 tablettia (200 mg), sen jälkeen infektion vakavuudesta riippuen 1–2 tablettia vuorokaudessa. Käytettäessä samanaikaisesti doksisykliinin metaboliaa indusoivia lääkeaineita (esim. fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, primidoni ja rifampisiini) 1 tabletti 2 kertaa vuorokaudessa.

Doximycin 150 mg ‑tabletti: Alkuannos on 1 tabletti (150 mg), sen jälkeen joko 1 tabletti vuorokaudessa tai ½ tablettia (75 mg) 2 kertaa vuorokaudessa; infektion vakavuudesta riippuen tarvittaessa 2 tablettia vuorokaudessa. Käytettäessä samanaikaisesti doksisykliinin metaboliaa indusoivia lääkeaineita (esim. fenytoiini, fenobarbitaali, karbamatsepiini, primidoni ja rifampisiini) 1 tabletti 2 kertaa vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat

Lapset 8-vuotiaista alle 12-vuotiaisiin

Huolellisen harkinnan jälkeen doksisykliinin käyttö 8– alle 12‑vuotiaille lapsille on mahdollista tilanteissa, joissa muita lääkkeitä ei ole saatavilla, muut lääkkeet eivät todennäköisesti tehoa tai ne ovat vasta-aiheisia. Tällaisissa tilanteissa suositusannokset akuuttien infektioiden hoidossa ovat:

Lapsille, jotka painavat 45 kg tai vähemmän: Alkuannoksena 4,4 mg/kg (kerran vuorokaudessa tai jaettuna kahteen annokseen), ja sen jälkeen 2,2 mg/kg (kerran vuorokaudessa tai jaettuna kahteen annokseen). Infektion vakavuudesta riippuen vuorokausiannos voidaan nostaa koko kuurin ajaksi 4,4 mg:aan/kg asti. Yli 45 kg painaville lapsille on syytä käyttää samaa annostelua kuin aikuisille.

Lapset vastasyntyneistä alle 8-vuotiaisiin

Doksisykliiniä ei pidä käyttää alle 8-vuotiaille lapsille hampaiden värjäytymisriskin vuoksi (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset).

Maksan vajaatoiminta

Mahdollisen maksatoksisen vaikutuksen ja eliminaation hidastumisen vuoksi tetrasykliinejä ei tulisi käyttää aktiivista maksatautia sairastaville potilaille.

Antotapa

Doximycin-tabletit on otettava ruuan ja runsaan nesteen kera. Kalsiumia sisältävien ruokien (esim. maitotuotteiden) yhtäaikaista käyttöä on vältettävä (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Ruokatorven ärsytysoireiden välttämiseksi suositellaan, ettei tabletteja oteta juuri ennen nukkumaanmenoa.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille tetrasykliineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
  • Raskaus ja imetys (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Raskaus ja imetys).
  • Asitretiini. Asitretiinin ja tetrasykliinien yhteiskäyttö voi aiheuttaa additiivista kallonsisäisen paineen nousua.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Pediatriset potilaat

Doksisykliini, kuten muutkin tetrasykliinit, pyrkii kertymään kehittyviin hampaisiin ja luustoon, jolloin niiden rakenne ja normaali kasvu voivat häiriintyä. Tällä on erityistä merkitystä, mikäli lääkettä annetaan kehittyvälle lapselle tai raskaana olevalle naiselle.

Tetrasykliinien käyttö hampaiden kehityksen aikana (raskauden jälkimmäinen puolisko, imeväiset ja lapsuusaika kahdeksaan ikävuoteen asti) voi aiheuttaa hampaiden pysyvää värjäytymistä (kelta-harmaa-ruskea). Haittavaikutus on yleisempi pitkäaikaisessa käytössä, mutta sitä on havaittu myös toistuvan lyhytaikaisen käytön yhteydessä. Kiillehypoplasiaa on myös raportoitu. Doksisykliiniä voi käyttää alle 8-vuotiaiden lasten hoitoon vain, jos hyödyt ylittävät riskit ja kyseessä on vaikea tai henkeä uhkaava infektio (esim. Kalliovuorten pilkkukuume) eikä muita hoitovaihtoehtoja ole.

Vaikka riski pysyvään hampaiden värjäytymiseen on harvinainen lapsilla kahdeksasta ikävuodesta alle kaksitoistavuotiaisiin, doksisykliinin käyttöä on huolellisesti harkittava ja doksisykliinia on käytettävä vain silloin, jos muita lääkkeitä ei ole saatavilla, ne eivät todennäköisesti tehoa tai ovat vasta-aiheisia.

Doksisykliinihoidon aikana on varottava runsasta altistumista auringonvalolle mahdollisen fototoksisen reaktion (esim. ihon palaminen, kynsien värimuutokset) välttämiseksi.

Tetrasykliinit saattavat joidenkin tutkimusten mukaan pahentaa systeemistä lupus erythematosusta.

Doksisykliini voi aiheuttaa akuutteja porfyriakohtauksia, minkä vuoksi sen käyttöä on vältettävä porfyriaa sairastavilla potilailla.

Antibioottien käyttö voi joissakin tapauksissa johtaa kyseiselle antibiootille ei-herkkien organismien liikakasvuun (esim. Candida).

Clostridium difficilen aiheuttamaa ripulia/pseudomembranoottista koliittia saattaa esiintyä. Potilaita, joilla esiintyy ripulia, on seurattava huolellisesti. Peristaltiikkaa hidastavia lääkkeitä ei pidä käyttää.

Joillekin potilaille, joilla on spirokeettainfektioita, voi kehittyä Jarisch‑Herxheimerin reaktio pian sen jälkeen, kun doksisykliinihoito on aloitettu. Potilaille on kerrottava, että se on yleensä itsestään rajoittuva seuraus spirokeettainfektioiden antibioottihoidosta.

Pitkäaikaisessa käytössä suositellaan mm. veri-, munuais- ja maksa-arvojen seurantaa.

Doksisykliinihoidon yhteydessä on joillakin potilailla ilmennyt hypoglykemiaa, myös potilailla, joilla ei ole ollut diabetesta.

Mahdollisen maksatoksisen vaikutuksen ja eliminaation hidastumisen vuoksi tetrasykliinejä ei tulisi käyttää aktiivista maksatautia sairastavilla potilailla. Doksisykliinin käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta hoidettaessa potilaita, jotka käyttävät mahdollisesti maksatoksisia lääkkeitä tai joiden maksan toiminta on heikentynyt.

Doksisykliini ei merkittävästi kumuloidu elimistöön munuaisten vajaatoiminnassa eikä annosmuutoksia yleensä tarvita. Doksisykliinihoitoon ei tiedetä myöskään liittyvän kohonnutta munuaistoksisuuden riskiä. Joissakin yksittäisissä tapauksissa doksisykliinihoidon yhteydessä on kuitenkin raportoitu akuutteja munuaishaittoja (ks. myös kohta Yhteisvaikutukset).

Vakavat ihoreaktiot ja äkilliset yliherkkyysreaktiot

Doksisykliinihoidon aikana on raportoitu vakavia yliherkkyys- ja ihoreaktioita (ks. kohta Haittavaikutukset). Mikäli vakavaan reaktioon viittaavia oireita ilmenee, doksisykliinin käyttö on välittömästi lopetettava ja aloitettava asianmukainen hoito.

Esofagiitti

Esofagiittia ja ruokatorven haavaumia on joissakin tapauksissa raportoitu potilailla, jotka ovat käyttäneet suun kautta otettavia tetrasykliinikapseleita ja -tabletteja (myös doksisykliiniä). Useimmissa näistä tapauksista potilaat olivat ottaneet lääkkeensä joko juuri ennen nukkumaan menoa tai liian pienen nestemäärän kera.

Hyvänlaatuinen kallonsisäisen paineen nousu

Hyvänlaatuista kallonsisäisen paineen nousua on raportoitu nuorilla ja aikuisilla, joita hoidettiin terapeuttisilla enimmäisannoksilla (ks. myös kohta Vasta-aiheet). Näissä tapauksissa tilanne korjaantui nopeasti lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Myasthenia gravis

Myasthenia gravista sairastavien potilaiden hoidossa on syytä varovaisuuteen, sillä tetrasykliinit voivat aiheuttaa heikon hermo-lihassalpauksen.

Doksisykliini saattaa aiheuttaa virheellisesti katekoliamiinien nousua virtsan fluoresenssitestissä. Doksisykliinihoidon aikana myös virtsan glukoosin, proteiinin ja urobilinogeenin määrityksissä saatetaan saada vääristyneitä tuloksia.

Apuaineet

Doximycin-tabletit sisältävät laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi‑imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkevalmistetta.

Doximycin-tabletit sisältävät risiiniöljyä. Risiiniöljy saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Useat lääkkeet sisältävät kaksi- tai kolmiarvoisia kationeja, jotka muodostavat doksisykliinin kanssa kelaatteja ja vähentävät näin doksisykliinin imeytymistä. Tällaisia lääkkeitä ovat erityisesti alumiinia tai magnesiumia sisältävät antasidit, sinkki-, kalsium- ja rautavalmisteet. Sama koskee myös maitotuotteita. Yhteiskäyttöä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää tai ajoittaa valmisteiden käyttö mahdollisimman kauas doksisykliiniannoksista. Esim. suun kautta otettavien alumiini- ja rautavalmisteiden on raportoitu estävän sappeen erittyneen lääkeaineen uudelleenimeytymistä ja näin nopeuttavan myös laskimoon annetun doksisykliinin eliminoitumista.

Myös kinapriili- ja didanosiinitabletit sisältävät kaksi- tai kolmiarvoisia kationeja, jotka vähentävät doksisykliinin imeytymistä.

Monet maksan mikrosomaalista entsyymijärjestelmää indusoivat lääkeaineet, kuten fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali, primidoni ja rifampisiini, nopeuttavat doksisykliinin eliminaatiota kliinisesti merkittävässä määrin (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Samanaikaisen tetrasykliini ja isotretioniinihoidon aikana on raportoitu hyvänlaatuista kallonsisäisen paineen nousua (pseudotumor cerebri). Doksisykliiniä ei pidä käyttää isotretinoiinihoidon aikana eikä vähään aikaan ennen tai jälkeen isotretinoiinihoidon.

Alkoholi saattaa lyhentää doksisykliinin puoliintumisaikaa.

Probenesidi estää doksisykliinin tubulaarista eritystä.

Omepratsoli vähentää doksisykliinin imeytymistä nostamalla mahalaukun pH-arvoa.

Käsitykset tetrasykliinien ja oraalisten antikoagulanttien välisistä mahdollisista yhteisvaikutuksista ovat ristiriitaisia. Kahdessa kuvatussa tapauksessa on doksisykliinin raportoitu lisänneen merkittävästi oraalisten antikoagulanttien farmakologisia vaikutuksia. Antikoagulanttihoitoa (esim. varfariinia) saavien potilaiden veren hyytymistä ehkäisevän lääkityksen annostusta on mahdollisesti pienennettävä, sillä tetrasykliinit alentavat plasman protrombiiniaktiivisuutta.

Bakteriostaattiset lääkeaineet, kuten tetrasykliinit, saattavat häiritä penisilliinin bakterisidistä tehoa. Samanaikainen käyttö ei ole suositeltavaa.

Doksisykliini saattaa vaikuttaa BCG-rokotteen tehokkuuteen. Tämän vuoksi rakonsisäisen BCG-hoidon aikana yhteiskäyttöä on syytä välttää.

Tetrasykliinien on raportoitu lisäävän digoksiinin pitoisuutta ja/tai vaikutuksia. Yhteiskäytössä suositellaan digoksiinipitoisuuden seuraamista.

Tetrasykliinit vähentävät metotreksaatin sitoutumista seerumin albumiiniin, joten samanaikaisesti käytettynä doksisykliini voi lisätä metotreksaatin toksisuutta.

Doksisykliinin on raportoitu mahdollisesti lisäävän litiumin toksisuutta.

Doksisykliini saattaa suurentaa siklosporiinin pitoisuutta plasmassa, joten samanaikainen käyttö vaatii asianmukaisen seurannan.

Tetrasykliinien ja metoksifluraanin samanaikaisen käytön on raportoitu johtaneen munuaisten vajaatoimintaan, joka on joissakin tapauksissa johtanut kuolemaan.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Doksisykliiniä ei pidä käyttää raskauden aikana (ks. kohta Vasta-aiheet). Eläinkokeissa doksisykliinin on todettu läpäisevän istukan ja kulkeutuvan sikiöön. Raskauden jälkipuoliskolla doksisykliini voi vaikuttaa toksisesti sikiön kehitykseen (hampaiden pysyvät kiille- ja hammasainevauriot ja luustonkehityksen hidastuminen). Epämuodostumien riskiä raskauden ensimmäisellä puoliskolla ei ole selvitetty, mutta yksittäisraportit viittaavat siihen, että epämuodostumien riski on myös tällä ajanjaksolla. Tetrasykliinien raskauden aikaiseen käyttöön liittyy myös lisääntynyt maksavaurion vaara.

Imetys

Doksisykliini erittyy ihmisen rintamaitoon ja käyttöä on vältettävä imetyksen aikana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Doximycin-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Haittavaikutuksia ilmenee doksisykliinihoidon aikana n. 10 %:lla potilaista. Tavallisimpia ovat erilaiset ruuansulatuskanavan oireet, joita voidaan minimoida ottamalla lääke ruuan kanssa.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

hyvin yleinen (≥ 1/10)

yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

hyvin harvinainen (< 1/10 000)

tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

MedDRA-luokituksen mukainen elin-järjestelmä

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Tuntematon

Infektiot

Superinfektiot, kuten suun ja vaginan sieni-infektiot

Vaginiitti

Veri ja imukudos

Hemolyyttinen anemia, trombosytopenia, eosinofilia, lymfadenopatia

Neutropenia

Immuunijärjestelmä

Anafylaktiset reaktiot (mukaan lukien anafylaktinen sokki), systeemisen lupus erythematosuksen paheneminen, seerumitauti

Angioneuroottinen edeema, yliherkkyysreaktioon liittyvä hengenahdistus, Jarisch-Herxheimerin reaktio (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Umpieritys

Hypoglykemia

Hermosto

Päänsärky

Ohimenevä hyvänlaatuinen aivopaineen nousu (pseudotumor cerebri)*, papilledeema, pullottava fontanelli (imeväis-ikäisellä)

Kuulo ja tasapainoelin

Tinnitus

Sydän

Perikardiitti, takykardia

Verisuonisto

Hypotensio

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Esofagiitti, ruokatorven haavaumat, faryngiitti, glossiitti, stomatiitti, proktiitti, dyspepsia

Pankreatiitti, pseudomembranoottinen koliitti, nielemishäiriöt, vatsakivut, hampaiden värjäytymät**, hammaskiilteen hypoplasia**, musta nukkainen kieli

Maksa ja sappi

Maksaentsyymien kohoaminen, hepatiitti

Keltatauti, maksan vajaatoiminta

Iho ja ihonalainen kudos

Fototoksiset reaktiot, urtikaria, punoittava tai makulopapulaarinen ihottuma

Stevens–Johnsonin syndrooma, erythema multiforme, epidermaalinen nekrolyysi, erythema fixum, purppura, onykolyysi, ihon hyperpigmentoituminen (etenkin pitkäaikaisessa käytössä) ***

Lääkeaineihottuma, johon liittyy eosinofilia ja systeemiset oireet (DRESS), foto-onykolyysi

Luusto, lihakset ja sidekudos

Artralgia, myalgia

Munuaiset ja virtsatiet

Kohonnut veren ureapitoisuus

Synnynnäiset ja perinnölliset/

geneettiset häiriöt

Porfyria

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Perifeerinen edeema

Tutkimukset

Pitkäaikainen annostelu voi aiheuttaa mikroskooppisen ruskean tai mustan värimuutoksen kilpirauhaskudoksessa

*) Oireina näön hämärtyminen, näkökentän puutos, kahtena näkeminen, pysyvä näön menetys.

**) Doksisykliini, kuten muutkin tetrasykliinit, pyrkii kertymään kehittyviin hampaisiin ja luustoon, jolloin niiden rakenne ja normaali kasvu voivat häiriintyä (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Raskaus ja imetys). Tällä on erityistä merkitystä, mikäli lääkettä annetaan kehittyvälle lapselle tai raskaana olevalle naiselle. Ohimenevää ja pinnallista pysyvien hampaiden värjäytymistä on myös raportoitu doksisykliinihoidon yhteydessä, mutta saatavilla oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin.

***) Jos merkkejä hyperpigmentaatiosta ilmenee, doksisykliinihoito on lopetettava.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Doksisykliinin, kuten muidenkin tetrasykliinien, aiheuttamat akuutit myrkytykset ovat hyvin harvinaisia.

Yliannostuksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Aivopaineen nousua voi myös ilmetä.

Erityistä hoitoa ei yleensä tarvita. Mahan tyhjennystä ja lääkehiiltä voidaan kokeilla. Koska alumiinia ja magnesiumia sisältävät antasidit kelatoivat tetrasykliinejä, voidaan myös niitä antamalla yrittää estää doksisykliinin imeytymistä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset bakteerilääkkeet, tetrasykliinit, ATC-koodi: J01AA02

Doksisykliini on tetrasykliineihin kuuluva laajakirjoinen bakteriostaattinen antibiootti. Doksisykliini kiinnittyy bakteerin ribosomin 30S-osaan, jolloin siirtäjä-RNA:n kiinnittyminen ribosomiin ja samalla koko proteiinisynteesi estyvät. Ihmissolun proteiinisynteesiä doksisykliini estää vain suurina pitoisuuksina.

Laajakirjoisuutensa johdosta doksisykliiniä voidaan käyttää hyvin monenlaisten infektioiden hoitoon. Keskeisimmät käyttöaiheet ovat kuitenkin aikuisten avohoidon hengitystieinfektiot ja sukupuoliteitse tarttuvat klamydiainfektiot.

Herkkyys

Patogeenien herkkyys ja resistenssi doksisykliinille:

Herkät

Resistentit

Beetahemolyyttiset streptokokkiryhmät A, C ja G

Beetahemolyyttinen streptokokkiryhmä B

Pneumokokit

Enterokokit

Staphylococcus aureus

Gonokokit

Moraxella catarrhalis

Meningokokit

Haemophilus influenzae

Gramnegatiiviset enterobakteerit

Pasteurella multocida

Pseudomonas

Francisella tularensis

Anaerobiset bakteerit, mukaan lukien Bacteroides fragilis ja Clostridium difficile

Brucella

Borrelia burgdorferii

Mycoplasma pneumoniae

Ureaplasma urealyticum

Chlamydia trachomatis, psittaci ja pneumoniae

Coxiella burnetii

Riketsiat

Helicobacter pylori

Vibrio cholerae

Yersinia pestis

Herkkyysrajat

Doksisykliinin yleiset MIC-rajat CLSI:n mukaan (ent. NCCLS) ovat:

≤ 4 mg/l

herkkä (S)

≥ 16 mg/l

resistentti (R)

Resistenssitilanne voi vaihdella maantieteellisesti ja mikrobikohtaisesti, ja erityisesti vaikeissa infektioissa paikallinen tieto on tarpeen. Toisaalta mikro-organismit, jotka luokitellaan vaihtelevassa määrin herkiksi tai resistenteiksi yleisesti hyväksyttyjen raja-arvojen tai yleistiedon mukaan, voivat infektion sijainnista riippuen olla kliinisessä käytössä herkkiä.

Resistenssimekanismi

Resistenssi doksisykliinille voi kehittyä ainakin kolmella (usein plasmidivälitteisellä) mekanismilla. Doksisykliinin pääsy mikrobiin voi vaikeutua, ja sen poistuminen lisääntyä aktiivisten pumppumekanismien kautta. Mikrobit voivat myös estää doksisykliinin kiinnittymistä ribosomiin erityisten suojaavien proteiinien avulla. Lisäksi jotkut mikrobit kykenevät hajottamaan doksisykliiniä entsymaattisesti.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otettu doksisykliini imeytyy hyvin, ja hyötyosuus on n. 93 %. 200 mg:n doksisykliiniannoksella huippupitoisuus plasmassa (3 mikrog/ml) saavutetaan 2 tunnissa ja pitoisuus on yli 1 mikrog/ml vielä 8–12 tunnin kuluttua.

Jakautuminen

Doksisykliini jakautuu laajalti elimistöön, mm. likvoritilaan, ja jakautumistilavuus on n. 0,75 l/kg. Lääkeaine kulkeutuu myös hyvin istukan läpi ja erittyy ihmisen rintamaitoon. Hieman alle 90 % lääkeaineesta on sitoutuneena plasman proteiineihin.

Eliminaatio

Doksisykliinin puhdistuma on n. 0,53 ml/min/kg ja puoliintumisaika plasmassa n. 16 tuntia. Suurin osa lääkeaineesta erittyy ulosteen mukana lähinnä inaktiivisena konjugaattina, ja n. 40 % erittyy aktiivisessa muodossa munuaisten kautta. Doksisykliinin farmakokinetiikka ei muutu merkittävästi maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla eikä vanhuksilla.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Doksisykliini ei ole prekliinisissä kokeissa ollut mutageeninen. Teratogeenisuuskokeissa on raportoitu luiden kasvun hidastumista. Karsinogeenisiä vaikutuksia ei ole todettu.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Risiiniöljy, hydrattu

Polyakrylaattidispersio 30 %

Magnesiumstearaatti

Laktoosimonohydraatti

Natriumvetykarbonaatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DOXIMYCIN tabletti
100 mg (J) 10 kpl (4,28 €), 50 kpl (21,49 €)
150 mg (J) 8 kpl (3,73 €), 10 kpl (5,35 €), 100 kpl (46,32 €)

PF-selosteen tieto

100 mg tabletti

Muovitölkki, sisältää kuivausainekapselin, 10 ja 50 tablettia.

150 mg tabletti

Muovitölkki, sisältää kuivausainekapselin, 8, 10 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Keltainen tai vihertävänkeltainen tasainen, viistoreunainen, jakouurteellinen tabletti. 100 mg:n tabletin halkaisija noin 9 mm ja 150 mg:n tabletin noin 10 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

DOXIMYCIN tabletti
100 mg 10 kpl, 50 kpl
150 mg 8 kpl, 10 kpl, 100 kpl

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

J01AA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

20.12.2022

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com