Vertaa PF-selostetta

DOLCONTIN depottabletti 10 mg, 30 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Dolcontin 10 mg depottabletti
Yksi depottabletti sisältää 10 mg morfiinisulfaattipentahydraattia (joka vastaa 7,5 mg morfiinia).
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Laktoosi, vedetön.

Dolcontin 30 mg depottabletti
Yksi depottabletti sisältää 30 mg morfiinisulfaattipentahydraattia (joka vastaa 22,5 mg morfiinia).
Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Laktoosi, vedetön.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depottabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Syövästä tai jostain muusta syystä johtuvat krooniset, vaikeat kiputilat.

Annostus ja antotapa

Depottabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa murtaa, pureskella eikä murskata.

Aikuiset

Dolcontin-depottablettien annostus on yksilöllinen, koska morfiinin farmakokinetiikka, kivun voimakkuus, kivun alkuperä, mahdollinen toleranssi ja ikä vaihtelevat suuresti eri potilailla.

Jos potilas on saanut aiemmin muita opioidianalgeetteja, hoito aloitetaan tavallisimmin 60-90 mg:lla 2:sti vuorokaudessa. Ellei muita opioidianalgeetteja ole käytetty, hoito aloitetaan 30 mg:lla 2:sti vuorokaudessa. Alussa annosta seurataan vuorokausittain.

Hoito aloitetaan käyttäen lyhytvaikutteista oraalista morfiinia, minkä jälkeen aloitetaan Dolcontin-depottablettien anto samalla (mg) vuorokausiannoksella kerran päivässä. Jos kipu ei häviä kokonaan, käytetään lisäannoksina lyhytvaikutteista morfiinia. Annos sovitetaan potilaan tarpeen mukaan. Jos annosta on suurennettava, annetaan lisäannoksina lyhytvaikutteista morfiinia. Kun jatkuva kivuttomuus on jälleen saavutettu, määritetään uusi vuorokausiannos (mg Dolcontin-depottablettia + mg lyhytvaikutteista morfiinia) ja Dolcontin annetaan jatkossa tämänsuuruisena annoksena. Annoksen pienentäminen on tehtävä vähitellen.

Siirryttäessä Dolcontin-depotrakeista oraaliliuosta varten tai Dolcontin Unotard -depotkapseleista Dolcontin-depottabletteihin, vuorokausiannos (mg) pidetään samana. Jos parenteraalisesta morfiinihoidosta siirrytään Dolcontin-hoitoon, täytyy depottablettivalmisteen annostusta lisätä riittävästi, jotta oraalisen antotavan aiheuttama analgeettisen tehon väheneminen kompensoituu. Tavallisesti biologisen hyötyosuuden vähenemisestä aiheutuva morfiinin lisätarve on silloin 50-100 %:n luokkaa. Annos määräytyy yksilöllisesti, ja sopivan annoksen löytäminen vaatii potilaan huolellista seurantaa.

Siirryttäessä muista pitkävaikutteisista morfiinivalmisteista Dolcontin-depottabletteihin, potilaan vointia tulee tarkkailla huolellisesti annosvastaavuuden varmistamiseksi.

Hoidon lopettaminen
Jos opioidien anto lopetetaan äkillisesti, seurauksena voi olla vieroitusoireyhtymä. Sen vuoksi annosta on pienennettävä vähitellen ennen hoidon lopettamista.

Iäkkäät potilaat ja munuaisten tai maksan vajaatoimintapotilaat
Varovaisuutta on noudatettava ja annosta on aluksi pienennettävä iäkkäiden potilaiden morfiinihoidon yhteydessä ja silloin, kun potilaan maksan ja munuaisten toiminta on heikentynyt. Vanhuksilla ja huonokuntoisilla annostus on 10-30 mg kahdesti vuorokaudessa.

Vasta-aiheet

 • Hengityslama.
 • Astma.
 • Krooniset keuhkosairaudet, joihin liittyy hengitysinsuffisienssi, tai eritteen kertyminen hengitysteihin.
 • Alkoholin tai unilääkkeiden aiheuttamat levottomuustilat.
 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
 • Samanaikainen monoamiinioksidaasin estäjien (MAO-estäjien) käyttö ja käyttö kahden viikon sisällä MAO-estäjähoidon päättymisestä (ks. kohta Yhteisvaikutukset).
 • Kohonnut kallonsisäinen paine.
 • Paralyyttinen ileus.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Huomattavin opioidien liialliseen käyttöön liittyvä riski on hengityslama.

Morfiini tulee annostella varoen potilaille, jotka käyttävät keskushermostoa lamaavia aineita (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Varovaisuutta on noudatettava ja annostusta ehkä pienennettävä iäkkäillä tai heikkokuntoisilla potilailla sekä seuraavissa tapauksissa:

 • Anamneesissa päihteiden väärinkäyttöä
 • Pään vamma tai aivopaineen nousu
 • Hypotensio ja hypovolemia
 • Sappitiesairaudet
 • Haimatulehdus
 • Vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • Vaikea maksan vajaatoiminta
 • Hypotyreoosi
 • Tulehduksellinen suolistosairaus
 • Eturauhasen liikakasvu
 • Vaikea keuhkoahtaumatauti
 • Vaikea cor pulmonale
 • Vaikea astma
 • Hengityslama
 • Hengitystoiminnan häiriö
 • Hidastunut suolen toiminta
 • Sokki.

Jos Dolcontin-hoidon aikana epäillään paralyyttistä ileusta, valmisteen anto on lopetettava heti.

Riippuvuus ja vieroitusoireyhtymä
Pitkäaikaisen käytön yhteydessä potilaalle saattaa kehittyä tälle lääkevalmisteelle toleranssi, jolloin kivunlievitys vaatii yhä suurempia annoksia. Opioidikipulääkkeiden käyttöön saattaa liittyä myös fyysisen ja/tai psyykkisen riippuvuuden tai toleranssin kehittyminen. Riski kasvaa, mitä pidempään lääkettä käytetään ja mitä suurempia annokset ovat. Oireita voidaan minimoida muuttamalla annosta tai antotapaa ja vieroittamalla potilas morfiinista asteittain. Katso yksittäiset oireet kohdasta Haittavaikutukset. Hoidon äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa vieroitusoireita. Kun morfiinihoito ei enää ole tarpeen, annosta tulee ehkä pienentää vähitellen vieroitusoireiden välttämiseksi.

Morfiinin väärinkäyttöprofiili on samanlainen kuin muidenkin voimakkaiden opioidiagonistien. Henkilöt, joilla on piileviä tai ilmeisiä riippuvuusongelmia, saattavat pyrkiä hankkimaan ja väärinkäyttämään morfiinia. Dolcontinin käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta potilailla, joilla on ollut alkoholin tai päihteiden väärinkäyttöä.

Depottabletit niellään kokonaisina eikä niitä saa murtaa, pureskella eikä murskata. Murrettuja, pureskeltuja tai murskattuja morfiinidepottabletteja otettaessa morfiini vapautuu ja imeytyy nopeasti, mahdollisesti kuolemaan johtavina annoksina (ks. kohta Yliannostus).

Suun kautta otettavien lääkemuotojen parenteraalinen väärinkäyttö voi oletettavasti aiheuttaa vakavia haittatapahtumia, jotka voivat johtaa kuolemaan.

Morfiinin käyttö voi alentaa kouristuskynnystä potilailla, joilla on anamneesissa epilepsiaa.

Dolcontinia ei suositella käytettäväksi ennen leikkausta eikä 24 tuntiin leikkauksen jälkeen. Ennen cordotomiaa tai muuta kipua poistavaa kirurgista toimenpidettä pitkävaikutteisen morfiinin käyttö on lopetettava 24 tuntia ennen toimenpiteitä. Jos pitkävaikutteisen morfiinin käyttö on postoperatiivisesti indisoitua, sen voi aloittaa 24 tunnin kuluttua toimenpiteistä uudella, potilaan kiputason mukaisella annostuksella.

Samanaikainen alkoholin ja Dolcontinin käyttö saattaa lisätä Dolcontinin haittavaikutuksia; samanaikaista käyttöä tulee välttää.

Muut morfiinidepotvalmisteet eivät ole varmuudella biologisesti ekvivalentteja. Jos potilaalle on titrattu tehokas annos, on titraus todennäköisesti tehtävä uudestaan, jos morfiinivalmiste vaihdetaan toiseen tai johonkin muuhun voimakkaaseen opioidiin.

Etenkin suuria annoksia käytettäessä voi esiintyä hyperalgesiaa, joka ei reagoi morfiiniannoksen suurentamiseen. Tällöin on ehkä pienennettävä morfiiniannosta tai siirryttävä käyttämään jotakin toista opioidia.

Opioidit, kuten morfiinisulfaatti, voivat vaikuttaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakseliin tai hypotalamus-aivolisäke-sukupuolirauhasakseliin. Joitakin muutoksia, joita voidaan havaita, ovat seerumin prolaktiinipitoisuuden suureneminen ja plasman kortisoli- ja sukupuolihormonin pitoisuuksien pieneneminen. Kliiniset oireet voivat ilmetä hormonaalisina muutoksina, kuten libidon heikentymisenä, impotenssina tai kuukautisten puuttumisena.

Äkillinen keuhko-oireyhtymä sirppisolutautia sairastavilla potilailla
Koska äkillisen keuhko-oireyhtymän ja morfiinin käytön välillä on mahdollinen yhteys sirppisolutautia sairastavilla potilailla, joita hoidetaan morfiinilla vaso-okklusiivisen kriisin aikana, heitä on seurattava tiiviisti äkillisen keuhko-oireyhtymän oireiden varalta.

Lisämunuaisten vajaatoiminta
Opioidikipulääkkeet voivat aiheuttaa korjautuvan lisämunuaisten vajaatoiminnan, joka edellyttää seurantaa ja glukokortikoidikorvaushoitoa. Lisämunuaisten vajaatoiminnan oireita ovat esimerkiksi pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, väsymys, heikotus, huimaus tai matala verenpaine.

Sedatiivien, kuten bentsodiatsepiinien tai vastaavien lääkevalmisteiden, samanaikaisen käytön aiheuttama riski:
Dolcontinin ja sedatiivien, kuten bentsodiatsepiinien tai vastaavien lääkevalmisteiden, samanaikainen käyttö voi aiheuttaa sedaation, hengityslaman, kooman ja kuoleman. Näiden riskien vuoksi sedatiiveja saa määrätä samanaikaisesti vain niille potilaille, joilla ei ole hoitovaihtoehtoja. Jos lääkäri päättää määrätä Dolcontin samaan aikaan sedatiivien kanssa, on käytettävä pienintä tehokasta annosta ja hoidon keston on oltava niin lyhyt kuin mahdollista.
Potilaita on seurattava tiiviisti hengityslaman ja sedaation merkkien ja oireiden varalta. Tältä osin on erittäin suositeltavaa, että potilaille ja heidän hoitajilleen kerrotaan, mitä nämä oireet ovat, jotta he voivat seurata niitä.

Rifampisiini saattaa pienentää morfiinin plasmapitoisuutta. Morfiinin kipua lieventävää vaikutusta on seurattava ja sen annoksia muutettava rifampisiinihoidon aikana ja sen jälkeen.

Dolcontin-depottabletit 10 mg ja 30 mg sisältävät laktoosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, saamelaisilla esiintyvä laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei tule käyttää tätä lääkevalmistetta.

Yhteisvaikutukset

Morfiinin samanaikainen käyttö keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa voi aiheuttaa keskushermostoa lamaavan vaikutuksen voimistumisen vuoksi hengityslaman, syvän sedaation, kooman ja kuoleman riskin suurenemisen. Keskushermostoa lamaavia aineita ovat esimerkiksi: muut opioidit, anksiolyytit, unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ( mukaan lukien bentsodiatsepiinit), psykoosilääkkeet, masennuslääkkeet, anestesialääkkeet, fentiatsiinit, gabapentiini ja alkoholi. Annosten on oltava pieniä ja samanaikaisen käytön keston on oltava mahdollisimman lyhyt (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Alkoholi voi tehostaa Dolcontinin farmakodynaamisia vaikutuksia; samanaikaista käyttöä tulee välttää.

Klomipramiini ja amitriptyliini lisäävät morfiinin analgeettista vaikutusta, mikä luultavasti johtuu lisääntyneestä biologisesta hyötyosuudesta.

Simetidiini estää morfiinin aineenvaihduntaa.

Ritonaviirin samanaikaisesta käytöstä morfiinin kanssa ei ole saatavilla farmakokinetiikan tietoja, mutta ritonaviiri indusoi morfiinin glukuronidaatiosta vastaavia maksaentsyymejä ja saattaa siten pienentää morfiinin pitoisuutta plasmassa.

Monoamiinioksidaasin (MAO) estäjät voivat lisätä opiaattien vaikutusta, mistä aiheutuu keskushermoston kiihottuneisuutta tai lamaannusta, joihin liittyy hypertensiivisiä tai hypotensiivisiä kriisejä. Morfiinia ei saa antaa samanaikaisesti MAO-estäjien kanssa eikä kahteen viikkoon MAO-estäjien käytön jälkeen.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Dolcontinin käyttöä raskauden tai synnytyksen aikana ei suositella vastasyntyneen hengityslamariskin takia. Vastasyntyneitä, joiden äidit ovat saaneet opioidikipulääkkeitä raskauden aikana, on seurattava vastasyntyneen vieroitusoireyhtymän merkkien varalta.
Hoitoon voi sisältyä opioideja ja tukihoitoa.

Imetys
Morfiini erittyy äidinmaitoon siinä määrin, että rintaruokinnassa olevaan vastasyntyneeseen tai imeväiseen kohdistuvat vaikutukset ovat todennäköisiä. Potilaan on siis joko lopetettava imetys tai keskeytettävä Dolcontin-hoito / pidättäydyttävä sen käytöstä. Päätöstä tehtäessä on otettava huomioon imetyksen edut lapselle ja hoidon edut äidille.

Hedelmällisyys
Eläinkokeet ovat osoittaneet, että morfiini saattaa heikentää hedelmällisyyttä (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Morfiini saattaa heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä.

Haittavaikutukset

Haittavaikutusten arviointi perustuu seuraaviin esiintymistiheyksiin:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)
Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100)
Harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000)
Hyvin harvinainen (< 1/10000)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Immuunijärjestelmä
Melko harvinainen: Yliherkkyys.
Tuntematon: Anafylaktiset tai anafylaktistyyppiset reaktiot

Psyykkiset häiriöt
Yleinen: Sekavuus, unettomuus.
Melko harvinainen: Agitaatio, euforia, aistiharhat, mielialan muutokset.
Tuntematon: Ajatushäiriöt, lääkeriippuvuus, dysforia.

Hermosto
Yleinen: Huimaus, päänsärky, tahattomat lihassupistukset, uneliaisuus.
Melko harvinainen: Kouristukset, hypertonia, parestesiat, pyörtyminen.
Tuntematon: Allodynia, hyperalgesia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet), liikahikoilu.

Silmät
Melko harvinainen: Näköhäiriöt.
Tuntematon: Mioosi.

Kuulo ja tasapainoelin
Melko harvinainen: Kiertohuimaus.

Verisuonisto
Melko harvinainen: Kasvojen punoitus, hypotensio.

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Melko harvinainen: Bronkospasmi, keuhkopöhö, hengityslama.
Tuntematon: Yskimisen vähentyminen.

Ruoansulatuselimistö
Hyvin yleinen: Ummetus, pahoinvointi.
Yleinen: Vatsakipu, ruokahaluttomuus, suun kuivuus, oksentelu.
Melko harvinainen: Dyspepsia, ileus, makuaistin muutokset.

Maksa ja sappi
Melko harvinainen: Maksaentsyymiarvojen nousu.
Tuntematon: Sappikipu.

Iho ja ihonalainen kudos
Yleinen: Voimakas hikoilu, ihottuma.
Melko harvinainen: Nokkosihottuma.

Munuaiset ja virtsatiet
Melko harvinainen: Virtsaumpi.
Harvinainen: Virtsatiespasmi.

Sukupuolielimet ja rinnat
Tuntematon: Amenorrea, sukupuolihalun heikkeneminen, erektiohäiriöt.

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Yleinen: Astenia, uupumus, huonovointisuus, kutina.
Melko harvinainen: Raajojen turvotus.
Tuntematon: Toleranssi, lääkehoidon vieroitusoireyhtymä, vastasyntyneen lapsen vieroitusoireet.

Ummetus ja pahoinvointi voidaan estää antamalla potilaalle samanaikaisesti laksatiiveja ja antiemeettejä. Väsymys lievittyy yleensä muutaman päivän käytön jälkeen. Sappikipuja ja virtsatiespasmeja voi esiintyä niihin taipuvaisilla henkilöillä. Hengitysdepressiota aiheuttava vaikutus on annoksesta riippuvainen ja vain harvoin kliininen ongelma. Tottuminen ja toleranssin kehittyminen eivät yleensä aiheuta ongelmia vaikeiden syöpäkipujen hoidossa.

Huume-/lääkeaineriippuvuus ja lääkehoidon vieroitusoireyhtymä
Opioidikipulääkkeiden käyttöön saattaa liittyä fyysisen ja/tai psyykkisen riippuvuuden tai toleranssin kehittyminen. Vieroitusoireyhtymä voi kehittyä, jos opioidien anto lopetetaan äkillisesti tai jos potilaalle annetaan opioidiantagonisteja. Joskus se voi ilmaantua myös annosten välillä. Katso kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet tarkemmat tiedot sen hoidosta. Fysiologisia vieroitusoireita ovat esimerkiksi nämä: Kivut eri puolilla kehoa, vapina, levottomat jalat -oireyhtymä, ripuli, vatsakoliikki, pahoinvointi, flunssan kaltaiset oireet, takykardia ja pupillien laajentuminen. Psyykkisia oireita ovat masentunut mieliala, ahdistuneisuus ja ärtyneisyys. Huume-/lääkeaineriippuvuudessa esiintyy myös pakonomaista tarvetta saada huumetta/lääkettä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

Yliannostus

Akuutin morfiiniyliannostuksen oireita voivat olla hengityslama, uneliaisuus, joka etenee horrokseksi tai koomaksi, aspiraatiokeuhkokuume, pienet pupillit, rabdomyolyysi, joka etenee munuaisten vajaatoiminnaksi, luurankolihasten velttous, bradykardia ja hypotensio. Vaikeammissa tapauksissa hengityslama voi johtaa kuolemaan.

Depotmuotoisen morfiinivalmisteen murskaaminen ja sisällön ottaminen johtaa morfiinin välittömään vapautumiseen. Tästä aiheutuva yliannostus voi johtaa kuolemaan.

Hoito
Hengitystiet on pidettävä avoimina. Naloksonia annetaan 0,8 mg laskimonsisäisenä injektiona. Anto toistetaan 2-3 minuutin välein, jos se on välttämätöntä, tai aloitetaan naloksoni-infuusio liuoksella, jossa on 2 mg naloksonia 500 ml:ssa fysiologista keittosuolaliuosta tai 5 % dekstroosia (0,004 mg/ml).

Infuusionopeus säädetään bolusannosten tarpeen mukaan ja seurataan potilaan vointia. Hengitystä avustetaan tarvittaessa. Neste- ja elektrolyyttitasapainosta huolehditaan.

On muistettava, että naloksonin vaikutus on lyhytaikainen, kerta-annos vaikuttaa vain 45-70 minuuttia, ja pitkävaikutteista morfiinia imeytyy suolesta vielä useiden tuntien ajan. Sen vuoksi pitkävaikutteisen morfiinivalmisteen yliannostuksen hoidossa naloksonia on infusoitava riittävän pitkään potilaan tilaa seuraten.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Opioidit, luonnolliset opiumalkaloidit. ATC-koodi: N02AA01.

Morfiini on opioidiagonisti, jolla ei ole antagonistista vaikutusta.

Keskushermosto
Morfiinin pääasialliset hoitovaikutukset ovat kivunpoisto ja sedaatio (uneliaisuus ja anksiolyysi).
Morfiini aiheuttaa hengityslamaa vaikuttamalla suoraan aivorungon hengityskeskukseen.

Morfiini lamaa yskänrefleksin vaikuttamalla suoraan ydinjatkeen yskäkeskukseen. Antitussiivinen vaikutus voi ilmetä pienemmillä annoksilla kuin analgesian yleensä vaatimat annokset.
Morfiini aiheuttaa mioosia jopa täysin pimeässä. Hyvin pieniksi supistuneet pupillit ovat merkki morfiiniyliannoksesta, mutta merkki ei ole patognomoninen (esim. verenvuodon tai iskemian aiheuttamat aivosillan vauriot voivat aiheuttaa samanlaisia löydöksiä). Morfiiniyliannokseen liittyvä hypoksia voi aiheuttaa korostunutta mydriaasia mioosin sijaan.

Ruoansulatuskanava ja muut sileälihakset
Morfiini vähentää motiliteettia ja lisää sileälihaksen tonusta mahalaukun antrumissa ja pohjukaissuolessa. Ohutsuolen ruoansulatus hidastuu ja propulsiiviset supistukset vähenevät. Paksusuolen propulsiivinen peristaltiikka vähenee, kun taas tonus lisääntyy lähes spasmiksi asti, mikä johtaa ummetukseen.

Sydän- ja verisuonistohäiriöt
Morfiini voi aiheuttaa histamiinin vapautumista, mihin saattaa liittyä perifeerinen vasodilataatio. Histamiinin vapautumisen ja/tai perifeerisen vasodilataation merkkejä voivat olla kutina, punoitus, punasilmäisyys, hikoilu ja/tai ortostaattinen hypotensio.

Umpieritys
Katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Muut farmakologiset vaikutukset
In vitro- ja eläintutkimusten tulokset viittaavat siihen, että luontaiset opioidit kuten morfiini vaikuttavat monin tavoin immuunijärjestelmän eri komponentteihin. Löydösten kliinistä merkitystä ei tiedetä.

Farmakokinetiikka

Dolcontin-depottablettien sisältämä morfiini vapautuu tableteista hitaasti. Näin lääkeaine imeytyy hitaasti, ja vaikutus kestää noin 12 tuntia.

Imeytyminen
Depottablettien morfiini imeytyy ruoansulatuskanavasta hyvin. Huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan yleensä 1-6 tunnin kuluttua annostelusta.
Hyötyosuus on 100 % verrattuna vastaavaan annokseen välittömästi vapautuvaa oaraaliliuosta. Biologinen hyötyosuus voi suurentua maksasyövän yhteydessä. Morfiinin kinetiikka ei ole annosriippuvaista.

Jakautuminen
Lääkeaine sitoutuu proteiineihin noin 35-prosenttisesti.
Morfiinin jakautumistilavuus on noin 3 l/kg.

Metabolia
Morfiinin merkittävä ensikierron metabolia tapahtuu maksassa, mikä pienentää biologista hyötyosuutta verrattuna laskimoon tai lihakseen annettavaan vastaavaan annokseen. Morfiini metaboloituu myös munuaisissa ja suolen limakalvolla. Morfiinin puhdistuma on 24 ml/min/kg ja puoliintumisaika 2-3 tuntia.

Eliminaatio
Morfiini eliminoituu pääasiallisesti glukuronihappokonjugaation kautta, jossa muodostuu morfiini-3-glukuronidia (ei analgeettista vaikutusta) ja vähäisemmässä määrin morfiini-6-glukuronidia (tehokkaampaa kuin morfiini). Molemmat metaboliitit erittyvät munuaisteitse. Alle 0,1 % morfiinista erittyy muuttumattomana virtsaan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Geenitoksisuus

Morfiinin mutageenisuutta ei ole arvioitu virallisissa tutkimuksissa. Kirjallisuudessa morfiinin on todettu olevan mutageeninen in vitro ja lisäävän DNA-fragmentaatiota ihmisen T-soluissa. Morfiinin on ilmoitettu olevan mutageeninen hiiren mikrotumatestissä in vivo ja aiheuttavan kromosomipoikkeavuuksia hiiren spermatideissä ja lymfosyyteissä. Mekanistiset tutkimukset viittaavat siihen, että hiirillä in vivo ilmoitetut morfiinin klastogeeniset vaikutukset saattavat liittyä morfiinin aiheuttamaan glukokortikoidipitoisuuksien suurenemiseen tällä lajilla. Positiivisten löydösten lisäksi kirjallisuudessa kuvatut in vitro -tutkimukset ovat toisaalta osoittaneet myös, että morfiini ei aiheuta kromosomipoikkeavuuksia ihmisen leukosyyteissä eikä translokaatiota eikä kuolemaan johtavia mutaatioita Drosophila-kärpäsillä.

Karsinogeenisuus

Morfiinin karsinogeenisuutta ei ole arvioitu virallisissa tutkimuksissa eläimillä.

Lisääntymistoksisuus

Kirjallisuudessa kuvatussa tutkimuksessa naarasrotille annettiin morfiinia intraperitoneaalisesti enintään 15 mg/kg/vrk ennen parittelua, enintään 30 mg/kg/vrk tiineyden ajan ja enintään 40 mg/kg/vrk synnytyksen jälkeen. Tutkimuksessa emojen hedelmällisyys heikentyi, kuolleena syntyneiden poikasten määrä lisääntyi, elävien poikasten kasvu hidastui, morfiinin vieroitusoireet lisääntyivät ja siittiötuotanto heikentyi.

Urosrotilta on ilmoitettu hedelmällisyyden heikkenemistä ja kromosomivaurioita sukusoluissa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin
Laktoosi, vedetön
Hydroksietyyliselluloosa
Setostearyylialkoholi
Talkki
Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste, myös väriaineet
10 mg: Hypromelloosi, makrogoli 400, titaanidioksidi (E171).
30 mg: Laktoosi, hypromelloosi, makrogoli 4000, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DOLCONTIN depottabletti
10 mg 25 fol (3,43 €), 100 fol (13,59 €)
30 mg 25 fol (12,02 €)

PF-selosteen tieto

PVC/PVDC-läpipainopakkaukset, joissa alumiinifoliotausta. Läpipainopakkaus on pahvikotelossa.

25 ja 100 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kalvopäällysteinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti.
Dolcontin 10 mg on valkoinen tabletti, jossa on merkintä "DO".
Dolcontin 30 mg on keltainen tabletti, jossa on merkintä "DL".

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

DOLCONTIN depottabletti
10 mg 25 fol, 100 fol
30 mg 25 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

N02AA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

11.12.2018

Yhteystiedot

MUNDIPHARMA OY
Rajatorpantie 41 B
01640 Vantaa

09 8520 2065
www.mundipharma.fi
etunimi.sukunimi@mundipharma.fi