Vertaa PF-selostetta

DIACOMIT kapseli, kova 250 mg, 500 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

250 mg kapseli sisältää 250 mg stiripentolia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: 0,16 mg natriumia kapselia kohti.

500 mg kapseli sisältää 500 mg stiripentolia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: 0,32 mg natriumia kapselia kohti.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kova kapseli.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Diacomit on tarkoitettu yhteiskäyttöön klobatsaamin ja valproaatin kanssa vaikeahoitoisten, yleistyneiden toonis-kloonisten epileptisten kohtausten hoidossa vaikeaa varhaislapsuuden myoklonista epilepsiaa sairastavilla potilailla (SMEI, Dravetin oireyhtymä), joiden epileptisiä kohtauksia ei pystytä hallitsemaan riittävästi klobatsaamilla ja valproaatilla.

Ehto

Valmistetta saa antaa vain pikkulasten ja lasten epilepsian diagnosointiin ja hoitoon perehtyneiden lastentautien tai lastenneurologian erikoislääkäreiden valvonnassa.

Annostus ja antotapa

Diacomit-lääkettä saa antaa vain lasten epilepsioiden diagnosointiin ja hoitoon perehtyneiden lastentautien tai lastenneurologian erikoislääkäreiden valvonnassa.

Annostus
Stiripentoliannos lasketaan milligrammoina painokiloa kohti. Vuorokausiannos voidaan jakaa 2 tai 3 annokseen.
Liitännäishoito stiripentolilla pitää aloittaa suurentamalla annosta asteittain suositeltuun 50 mg/kg:n vuorokausiannokseen, joka annetaan yhdessä klobatsaamin ja valproaatin kanssa.
Stiripentoliannosta täytyy suurentaa asteittain aloittaen 20 mg/kg:n päiväannoksesta 1 viikon ajan ja sen jälkeen 30 mg/kg:n päiväannoksesta 1 viikon ajan. Tämän jälkeen annoksen suurentaminen riippuu iästä:

  • alle 6 vuoden ikäisten lasten annosta nostetaan vielä 20 mg/kg/vrk kolmannella viikolla, jolloin
    suositeltu 50 mg/kg:n vuorokausiannos saavutetaan kolmessa viikossa;
  • lasten, joiden ikä vaihtelee 6 vuodesta alle 12 vuoteen, annosta nostetaan joka viikko 10 mg/kg/vrk, jolloin suositeltu 50 mg/kg:n vuorokausiannos saavutetaan neljässä viikossa;
  • vähintään 12 vuoden ikäisten lasten annosta nostetaan joka viikko 5 mg/kg/vrk, kunnes saavutetaan kliiniseen arviointiin perustuva optimaalinen annos.

Suositeltu 50 mg/kg:n vuorokausiannos perustuu saatavilla oleviin kliinisiin tutkimuslöydöksiin. Se on ainoa Diacomit-annos jonka käyttöä tutkittiin lääkkeen käyttöönoton kannalta keskeisissä tutkimuksissa. (Ks. kohta Farmakodynamiikka).
Yli 50 mg/kg/vrk suuruisten stiripentoliannosten kliinistä turvallisuutta puoltavia tutkimustuloksia ei ole olemassa. Kliinisiä tutkimustuloksia, jotka puoltaisivat stiripentolin käyttöä monoterapiana Dravetin oireyhtymässä, ei ole.
Alle 3-vuotiaat lapset:
Keskeiset stiripentolilääkettä koskevat kliiniset tutkimukset on tehty 3- vuotiailla ja sitä vanhemmilla vaikeaa varhaislapsuuden myoklonista epilepsiaa sairastavilla potilailla. Alle 3-vuotiailla vaikeaa varhaislapsuuden myoklonista epilepsiaa sairastavilla potilailla päätös stiripentolihoidon aloittamisesta on tehtävä mahdollinen kliininen hyöty ja riskit huomioiden. Tässä nuoremmassa potilasryhmässä liitännäishoito stiripentolilla on aloitettava vasta kun vaikean varhaislapsuuden myoklonisen epilepsian diagnoosi on varmistettu kliinisesti. (ks. kohta Farmakodynamiikka) Alle 12 kuukauden ikäisillä lapsilla tietoa stiripentolilääkkeen käytöstä on niukasti. Näille lapsille stiripentolin käyttö tapahtuu lääkärin tarkassa valvonnassa.

Vähintään 18-vuotiaat potilaat
Pitkän aikavälin tietoja riittävän monelta aikuiselta ei ole saatavilla hoitovasteen pysyvyyden vahvistamiseksi tässä populaatiossa. Hoitoa voi jatkaa niin pitkään kuin teho on säilyy.
Stiripentolin kanssa samanaikaisesti käytettävien muiden epilepsialääkkeiden annoksen muuttaminen
Vaikka täydelliset farmakologiset tiedot mahdollisista lääkkeiden yhteisvaikutuksista puuttuvatkin, annetaan seuraavat, kliiniseen kokemukseen perustuvat ohjeet samanaikaisesti stiripentolin kanssa annosteltavien muiden epilepsialääkkeiden annosten muuttamisesta ja annosväleistä.
- Klobatsaami
Keskeisissä tutkimuksissa stiripentoli-hoitoa aloitettaessa klobatsaamin vuorokausiannos oli 0,5 mg/kg/vrk, tavallisesti annosteltuna jaettuina annoksina, kahdesti vuorokaudessa. Jos ilmeni kliinisiä haittavaikutuksia tai klobatsaamin yliannostusta (pienillä lapsilla esim. uneliaisuutta, hypotoniaa ja ärtyisyyttä), päivittäistä annosta pienennettiin viikoittain 25 %:lla. Dravetin oireyhtymää sairastavilla lapsilla on kuvattu stiripentolin yhteiskäytön aikana klobatsaamin plasmapitoisuuden suurenemista kaksin- tai kolminkertaiseksi ja norklobatsaamin plasmapitoisuuden suurenemista viisinkertaiseksi.
- Valproaatti
Stiripentolin ja valproaatin metabolisten yhteisvaikutusten mahdollisuutta pidetään vähäisenä, eikä valproaattiannosta sen vuoksi tarvinne muuttaa, kun stiripentoli lisätään hoitoon, paitsi kliinisistä turvallisuussyistä. Keskeisissä tutkimuksissa ruuansulatuselimistön haittavaikutusten, kuten ruokahaluttomuuden ja painonlaskun ilmetessä valproaatin vuorokausiannosta vähennettiin viikoittain noin 30 %.
Poikkeavat laboratoriolöydökset
Jos verenkuvassa tai maksan toimintakokeissa ilmenee poikkeavuuksia, päätös hoidon jatkamisesta tai stiripentolin ja samanaikaisesti annosteltavan klobatsaamin ja valproaatin annosten muuttamisesta on tehtävä yksilöllisesti ottaen huomioon mahdollinen kliininen hyöty ja riskit (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).
Lääkemuodon vaikutus
Annosjauheen Cmax -arvo on hieman korkeampi kuin kapseleiden, minkä vuoksi nämä lääkemuodot eivät ole biologisesti samanarvoisia. Jos lääkemuotoa täytyy vaihtaa, se on suositeltavaa tehdä kliinisessä seurannassa siltä varalta, että siedettävyydessä ilmenee ongelmia (ks. Farmakokinetiikka).
Potilaat, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta
Stiripentolia ei suositella annettavaksi potilaille, joilla on maksan ja/tai munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Antotapa
Kapseli pitää niellä kokonaisena aterian yhteydessä ja juoda samalla lasillinen vettä.
Stiripentoli pitää aina ottaa ruuan kanssa, sillä se hajoaa nopeasti happamassa ympäristössä (esim. tyhjässä mahassa altistuessaan vatsahapolle). Stiripentolia ei pidä ottaa maidon tai meijerituotteiden (esim. jogurtti, sulatejuusto jne.) kanssa tai hiilihappoa sisältävien juomien hedelmämehujen, tai kofeiinia tai teofylliiniä sisältävien ruokien tai juomien kanssa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Aikaisemmat psykoottiset deliriumjaksot.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Karbamatsepiini, fenytoiini ja fenobarbitaali
Näitä aineita ei pidä käyttää samanaikaisesti stiripentolin kanssa Dravetin oireyhtymän hoidossa. Klobatsaamin ja/tai valproaatin vuorokausiannosta on pienennettävä, jos haittavaikutuksia ilmenee stiripentolihoidon aikana (ks. kohta Annostus ja antotapa).
Lasten kasvu
Ottaen huomioon stiripentoli- ja valproaattihoidon aiheuttamien ruuansulatuselimistön haittavaikutusten esiintymistiheys (ruokahaluttomuus, ruokahalun väheneminen, pahoinvointi ja oksentelu), lasten kasvua on seurattava huolellisesti tätä yhdistelmähoitoa käytettäessä.
Verenkuva
Stiripentoli-, klobatsaami- ja valproaattihoitoon voi liittyä neutropeniaa. Verenkuva on tutkittava ennen stiripentolihoidon aloittamista. Ellei muista kliinisistä syistä ole aihetta tutkia verenkuvaa, se on tutkittava 6 kuukauden välein.
Maksan toiminta
Maksan toiminta on tutkittava ennen stiripentolihoidon aloittamista. Ellei muista kliinisistä syistä ole aihetta tutkia maksan toimintaa, se on tutkittava 6 kuukauden välein.
Maksan tai munuaisten toimintahäiriöt
Koska ei ole saatavissa kliinisiä tietoja stiripentolin vaikutuksista potilaille, joilla on maksan ja/tai munuaisten vajaatoimintaa, sitä ei suositella annettavaksi potilaille, joilla on maksan ja/tai munuaisten vajaatoiminta.
Aineet, jotka vaikuttavat CYP-entsyymeihin
Stiripentoli on CYP2C19-,CYP3A4- ja CYP2D6-entsyymien estäjä ja saattaa suurentaa huomattavasti näiden entsyymien metaboloimien aineiden plasmapitoisuuksia ja suurentaa haittavaikutusten riskiä (ks. kohta Yhteisvaikutukset). In vitro-tutkimukset viittaavat siihen, että CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 sekä mahdollisesti muut entsyymit katalysoivat stiripentolin faasin 1 metaboliaa. Suosittelemme varovaisuutta yhdistettäessä stiripentoli muihin aineisiin, jotka inhiboivat tai indusoivat yhtä tai useampia näistä entsyymeistä.

Keskeisissä kliinisissä tutkimuksissa ei ollut mukana alle 3-vuotiaita lapsia. Sen vuoksi on suositeltavaa, että lapsia, joiden ikä on välillä 6 kk ja 3 vuotta, seurataan tarkkaan stiripentolihoidon aikana.

Yhteisvaikutukset

Mahdolliset stiripentoliin vaikuttavat lääkevalmisteiden yhteisvaikutukset

Muiden epilepsialääkkeiden vaikutuksia stiripentolin farmakokinetiikkaan ei ole selvitetty hyvin.

Makrolidien ja atsolisienilääkkeiden, jotka ovat CYP3A4-entsyymin estäjiä ja samalla sen substraatteja, vaikutuksia stiripentolin metaboliaan ei tunneta. Vastaavasti ei myöskään tunneta stiripentolin vaikutuksia niiden metaboliaan.

In vitro-tutkimukset viittava siihen, että CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 sekä mahdollisesti muut entsyymit katalysoivat stiripentolin faasin 1 metaboliaa. Suosittelemme varovaisuutta yhdistettäessä stiripentolia muihin aineisiin, jotka inhiboivat tai indusoivat yhtä tai useampia näistä entsyymeistä.

Stiripentolin vaikutus sytokromi P450-entsyymeihin.

Monet näistä yhteisvaikutuksista on osittain vahvistettu in vitro -tutkimuksissa ja kliinisissä kokeissa. Pitoisuuksien suureneminen vakaassa tilassa on samanlaista sekä aikuisilla että lapsilla stiripentolin, valproaatin ja klobatsaamin yhteiskäytön aikana, vaikka yksilöiden välillä esiintyy huomattavaa vaihtelua.

Stiripentoli estää terapeuttisina pitoisuuksina merkittävästi useita CYP450-isoentsyymejä. Näitä ovat esim. CYP2C19, CYP2D6 ja CYP3A4. Tämän seurauksena on odotettavissa metaboliaan perustuvia farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa. Nämä yhteisvaikutukset voivat johtaa vaikuttavien aineiden suurentuneisiin systeemisiin pitoisuuksiin ja voivat sen vuoksi vahvistaa niiden farmakologisia vaikutuksia ja lisätä haittavaikutuksia.

On noudatettava varovaisuutta, jos on tarpeen käyttää stiripentolia samanaikaisesti CYP2C19-entsyymin välityksellä metaboloituvien aineiden (esim. sitalopraami ja omepratsoli) tai CYP3A4-entsyymin välityksellä metaboloituvien lääkeaineiden (esim. monet HIV-proteaasin estäjät, antihistamiinit, kuten astemitsoli ja kloorifeniramiini, kalsiumsalpaajat, statiinit, oraaliset ehkäisyvalmisteet ja kodeiini) kanssa sillä haittavaikutusten riski suurenee (ks. jäljempänä epilepsialääkkeitä käsittelevä kohta). Plasmapitoisuuksien ja sivuvaikutusten tarkkailua suositellaan. Annoksen muuttaminen voi olla tarpeen.

Alhaisen terapeuttisen indeksin omaavien CYP3A4-substraattien samanaikaista antoa pitää välttää. sillä vakavien haittavaikutusten riski on huomattavasti suurentunut.

CYP1A2-entsyymin mahdollista estoa koskeva tieto on vähäistä, minkä vuoksi yhteisvaikutuksia teofylliinin ja kofeiinin kanssa ei voida sulkea pois. Teofylliinin ja kofeiinin pitoisuuden kohoaminen plasmassa voi aiheutua niiden maksametabolian estymisestä, mikä voi aiheuttaa toksisuutta. Käyttöä stiripentolin kanssa ei suositella. Tämä varoitus ei koske ainoastaan lääkevalmisteita, vaan lukuisia lapsille tarkoitettuja ruoka-aineita ja ravintovalmisteita, kuten kolajuomat, jotka sisältävät huomattavia määriä kofeiinia, tai suklaata, joka sisältää vähäisiä määriä teofylliiniä.

Koska stiripentoli esti CYP2D6-entsyymiä in vitro pitoisuuksina, jotka saavutetaan hoidon aikana plasmassa, aineilla, jotka metaboloituvat tämän isoentsyymin välityksellä, kuten beetasalpaajat (propranololi, karvediloli, timololi), masennuslääkkeet (fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, imipramiini, klomipramiini), psykoosilääkkeet (haloperidoli), analgeetit (kodeiini, dekstrometorfaani, tramadoli), voi ilmetä yhteisvaikutuksia stiripentolin kanssa. CYP2D6-entsyymin välityksellä metaboloituvien aineiden annoksen muuttaminen voi olla tarpeen. Annos pitää säätää yksilöllisesti.

Stiripentolin mahdolliset yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa

Koska kliinisiä tietoja ei ole saatavilla, on noudatettava varovaisuutta seuraavien, kliinisesti merkittävien yhteisvaikutusten välttämiseksi stiripentolin kanssa:

Sopimattomat yhdistelmähoidot (joita on vältettävä, paitsi silloin kun ne ovat ehdottoman välttämättömiä).

- Ergotalkaloidit (esim. ergotamiini ja dihydroergotamiini )
Torajyvämyrkytys, johon voi liittyä raajanekroosi (ergotalkaloidin eliminaation estyminen maksassa)

- Sisapridi, halofantriini, pimotsidi, kinidiini, bepridiili
Sydämen rytmihäiriöiden suurentunut riski ja varsinkin kääntyvien kärkien takykardia.

- Immunosuppressantit (takrolimuusi, siklosporiini ja sirolimuusi)
Veren immunosuppressanttipitoisuuden suureneminen (maksametabolian heikkeneminen).

- Statiinit (atorvastatiini, simvastatiini jne.)
Annoksen suuruudesta riippuvien haittavaikutusten riski, kuten rabdomyolyysi (kolesterolipitoisuutta alentavan lääkevalmisteen heikentynyt metabolia maksassa)

Varotoimia edellyttävä lääkevalmisteiden yhteiskäyttö
- Midatsolaami, triatsolaami, alpratsolaami
Plasman bentsodiatsepiinipitoisuudet saattavat suurentua vähentyneen maksassa tapahtuvan metabolian vuoksi, mikä saattaa johtaa liialliseen sedaatioon.

- Klooripromatsiini
Stiripentoli voimistaa klooripromatsiinin aiheuttamaa keskushermostoa lamaavaa vaikutusta.

- Vaikutukset muihin epilepsialääkkeisiin
CYP450-isoentsyymien CYP2C19 ja CYP3A4 esto voi aiheuttaa farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia (maksametabolian esto) fenobarbitaalin, primidonin, fenytoiinin, karbamatsepiinin, klobatsaamin (ks. kohta Annostus ja antotapa), valproaatin (ks. kohta Annostus ja antotapa), diatsepaamin (voimistunut lihasrelaksaatio), etosuksimidin ja tiagabiinin kanssa. Seurauksena on näiden antikonvulsanttien suurentunut pitoisuus plasmassa ja yliannoksen riski. On suositeltavaa seurata muiden antikonvulsanttien plasmapitoisuuksia ja tarpeen mukaan muuttaa niiden annostusta, kun niitä annetaan samanaikaisesti stiripentolin kanssa.

- Topiramaatti
Eräässä ranskalaisessa hoito-ohjelmassa, jossa käytettiin stiripentolia, hoitoon lisättiin topiramaatti, stiripentolin, klobatsaamin ja valproaatin lisäksi 41 %:lle 230 tapauksesta. Tässä potilasryhmässä suoritettuihin havaintoihin perustuen ei ole viitteitä siitä, että topiramaatin annosta tai annosväliä tarvitsisi muuttaa, kun sitä annetaan samanaikaisesti stiripentolin kanssa.
Katsotaan, että topiramaatin kyseessä ollen CYP2C19-entsyymin mahdollista kompetitiivista estoa ei pitäisi esiintyä, sillä se edellyttää todennäköisesti 5–15-kertaisia plasmapitoisuuksia verrattuna plasmapitoisuuksiin, jotka saavutetaan topiramaatin vakiintuneilla suositelluilla annoksilla ja -annosväleillä.

- Levetirasetaami
Levetirasetaami ei metaboloidu maksassa suuressa määrin. Tämän seurauksena ei ole odotettavissa metaboliaan perustuvia farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia stiripentolin ja levetirasetaamin välillä.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Epilepsiaan ja epilepsialääkitykseen liittyvät yleiset riskit
On osoitettu, että epilepsiaa sairastavien naisten jälkeläisissä epämuodostumien esiintyvyys on 2–3 kertaa suurempi kuin esiintyvyys väestössä, joka on 3 %. Vaikka syynä voi olla muita myötävaikuttavia tekijöitä, kuten esim. epilepsia, käytettävissä olevan näytön perusteella näyttää siltä, että aiheuttajana on suuressa määrin hoito. Hoidetussa väestössä on havaittu epämuodostumien määrän lisääntyvän monilääkehoidon aikana.
Tehokasta epilepsialääkitystä ei saa kuitenkaan keskeyttää raskauden aikana, sillä sairauden paheneminen saattaa olla haitallista sekä äidille että sikiölle.

Stiripentoliin liittyvät riskit
Altistuneista raskauksista ei ole tietoja käytettävissä. Eläintutkimuksissa ei ole todettu raskauteen, sikiön kehitykseen, synnytykseen tai syntymän jälkeiseen kehitykseen kohdistuvia suoria tai epäsuoria haittavaikutuksia (ks. Prekliiniset tiedot turvallisuudesta) annoksilla, jotka eivät aiheuttaneet emoille toksisuutta. Käyttöaihe huomioiden ei ole odotettavissa, että stiripentoli annettaisiin raskauden aikana tai hedelmällisessä iässä oleville naisille. Päätös stiripentolihoidosta raskauden aikana on tehtävä yksilöllisesti kunkin potilaan kohdalla mahdollinen kliininen hyöty ja riskit huomioiden. On noudatettava varovaisuutta määrättäessä stiripentolia raskaana oleville naisille. On suositeltavaa käyttää tehokkaita ehkäisymenetelmiä.

Raskauden aikana
Tehokasta epilepsialääkitystä stiripentolilla ei saa keskeyttää raskauden aikana, sillä sairauden paheneminen saattaa olla haitallista sekä äidille että sikiölle.

Imetys
Koska stiripentolin erittymistä äidinmaitoon ei ole tutkittu ja tietäen, että stiripentoli siirtyy vuohella vapaasti plasmasta maitoon, imettämistä ei suositella hoidon aikana. Jos stiripentolihoitoa jatketaan imettämisen aikana, äidinmaitoa saavaa lasta on tarkkailtava huolellisesti mahdollisten haittavaikutusten varalta.

Fertiliteetti
Eläintutkimuksissa ei havaittu vaikutusta fertiliteettiin (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Kliinistä tietoa ei ole käytettävissä. Mahdollisia riskejä ihmisille ei tunneta.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Vaikeaa varhaislapsuuden myoklonista epilepsiaa sairastavien potilaiden ei odoteta ajavan autoa tai käyttävän koneita sairauden luonteen ja antikonvulsanttien pitkäaikaisen annon vaikutusten vuoksi.

Stiripentoli voi aiheuttaa heitehuimausta ja ataksiaa, joka voi vaikuttaa ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Sen vuoksi stiripentolia saavien potilaiden ei pidä ajaa autoa tai käyttää koneita.

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Diacomitiin liittyvät yleisimmät sivuvaikutukset (useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä) ovat ruokahaluttomuus, painonlasku, unettomuus, uneliaisuus, ataksia, hypotonia ja dystonia.

Useimmin ilmenevät haittavaikutukset on luokiteltu seuraavasti: Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100 - < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000 - < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000 - < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Esiintymistiheyden perusteella muodostettujen ryhmien sisällä haittavaikutukset luetellaan vakavimmasta lievempään.

Järjestelmä/elinryhmä

(MedDRA-nimistö)

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Veren ja imunestejärjestelmän häiriöt

neutropenia

Itsepintainen vaikea neutropenia korjautuu yleensä itsestään kun Diacomit-hoito lopetetaan.

Trombosytopenia*

Aineenvaihdunta- ja ravitsemus

ruokahaluttomuus, ruokahalun väheneminen,

painonlasku (varsinkin annettaessa samanaikaisesti natriumvalproaatin kanssa)

Psyykkiset häiriöt

unettomuus

aggressiivisuus, ärtyisyys, käytöshäiriöt, vastusteleva käytös, ylivilkkaus, unihäiriöt

Hermosto

uneliaisuus, ataksia, hypotonia, dystonia

hyperkinesiat

Silmät

diplopia (käytettäessä samanaikaisesti karbamatsepiinin kanssa)

Ruoansulatus- elimistö

pahoinvointi, oksentelu

Iho ja ihonalainen-kudos

valoherkkyys, ihottuma ihoallergiat, urtikaria

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

väsymys

Tutkimukset

kohonnut γ-GT (erityisesti käytettäessä samanaikaisesti karbamatsepiinin ja valproaatin kanssa)

epänormaalit maksa-arvot

Kuvaus valituista haittavaikutuksista
Monet yllä mainituista haittavaikutuksista aiheutuvat usein muiden antikonvulsiivisten lääkevalmisteiden plasmapitoisuuksien suurenemisesta (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yhteisvaikutukset), ja ne voivat hävitä, kun näiden lääkevalmisteiden annoksia vähennetään.
* Trombosytopenia-tiedot on saatu sekä kliinisistä kokeista että myynnin jälkeisistä kokemuksista.
Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta -tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista
kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: www.fimea.fi

Yliannostus

Yliannostustapauksia koskevia tietoja ei ole saatavilla. Hoito on elintoimintoja tukevaa (oireenmukainen hoito teho-osastolla).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Epilepsialääkkeet, muut epilepsialääkkeet, ATC-koodi: N03AX17

Vaikutusmekanismi
Eläinmalleissa stiripentoli estää sähköiskun, pentetratsolin ja bikukulliinin indusoimia epileptisiä kohtauksia. Eläinmalleissa jyrsijöillä stiripentoli näyttää suurentavan aivojen gamma-aminovoihapon (GABA) pitoisuutta. GABA on imettäväisten aivojen tärkein inhibitorinen neurotransmitteri. Tämä voi tapahtua estämällä GABA:n synaptosomaalista ottoa ja/tai estämällä GABA-transaminaasia. Stiripentolin on myös osoitettu tehostavan GABAA-reseptorin välittämää transmissiota keskenkasvuisen rotan hippokampuksessa ja pidentävän GABAA-reseptorin kloridikanavien keskimääräistä aukioloaikaa (mutta ei tiheyttä) barbituraatin kaltaisen mekanismin välityksellä. Stiripentoli voimistaa muiden antikonvulsanttien (kuten karbamatsepiinin, natriumvalproaatin, fenytoiinin, fenobarbitaalin ja monen bentsodiatsepiinin) tehoa farmakokineettisten yhteisvaikutusten seurauksena. Toinen stiripentolin vaikutus perustuu etupäässä useiden isoentsyymien välittämän metabolian estoon. Näitä ovat varsinkin CYP450 3A4 ja 2C19, jotka osallistuvat muiden epilepsialääkkeiden metaboliaan maksassa.

Kliininen teho ja turvallisuus
Keskeisissä Diacomit-lääkettä koskevissa kliinisissä tutkimuksissa kohteina olivat 3-vuotiaat ja sitä vanhemmat vaikeaa varhaislapsuuden myoklonista epilepsiaa sairastavat potilaat.

Eräässä ranskalaisessa tutkimusohjelmassa oli mukana lapsia 6 kuukauden iästä lähtien, sillä Dravetin oireyhtymän diagnoosi voidaan tehdä luotettavasti joillakin potilailla tässä iässä. Alle 3-vuotiailla vaikeaa varhaislapsuuden myoklonista epilepsiaa sairastavilla potilailla päätös Diacomit-hoidon aloittamisesta on tehtävä yksilöllisin perustein mahdollinen kliininen hyöty ja riskit huomioiden (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kliinisen kokeen liitännäiskokeessa oli mukana 41 vaikeaa varhaislapsuuden myoklonista epilepsiaa sairastavaa lasta. Yhden kuukauden alkujakson jälkeen valproaatti- ja klobatsaamihoitoon lisättiin joko lume (n=20) tai stiripentoli (n=21) 2 kuukautta kestävän kaksoissokkoutetun jakson aikana. Potilaat saivat sen jälkeen stiripentolia avoimesti. Hoitoon vastanneet potilaat määriteltiin siten, että heillä ilmeni 50 % väheneminen kloonisten (tai toonis-kloonisten) kohtausten taajuudessa kaksoissokkoutetun jakson toisen kuukauden aikana verrattuna alkujaksoon. Potilaista 15 (71 %) vastasi stiripentolihoitoon (mukana 9 potilasta, joilla ei esiintynyt lainkaan kloonisia tai toonis-kloonisia kohtauksia), kun taas vain yksi (5 %) sai lumetta (yksikään ei ollut kohtaukseton; stiripentoli, 95 %:n luottamusväli 52,1–90,7 vs lume 0–14,6). Eron 95 %:n luottamusväli oli 42,2–85,7. Muutos lähtötasosta oli suurempi stiripentolilla (–69 %) kuin lumeella (+7 %), p<0,0001. Stiripentolia saaneella 21 potilaalla oli kohtalaisia haittavaikutuksia (uneliaisuus, ruokahaluttomuus) verrattuna kahdeksaan lumetta saaneeseen potilaaseen, mutta haittavaikutukset hävisivät, kun samanaikaista lääkitystä vähennettiin 12 potilaalla 21 potilaasta (Chiron et al, Lancet 2000).

Farmakokinetiikka

Seuraavat stiripentolin farmakokineettiset ominaisuudet on kuvattu terveillä aikuisilla ja aikuispotilailla suoritetuissa tutkimuksissa.

Imeytyminen
Stiripentoli imeytyy nopeasti. Plasman huippupitoisuus saavutetaan noin 1,5 tunnissa. Stiripentolin absoluuttista hyötyosuutta ei tunneta, sillä laskimonsisäistä lääkemuotoa ei ole käytettävissä. Se imeytyy hyvin suun kautta annettuna, sillä suurin osa suun kautta annetusta annoksesta erittyy virtsaan.

Suhteellista hyötyosuutta kapseleiden ja annosjauheen (oraalista suspensiota varten) välillä on tutkittu terveillä vapaaehtoisilla miehillä yksittäisen suun kautta annetun 1 000 milligramman annoksen jälkeen. Lääkemuodot olivat biologisesti samanarvoisia AUC-arvon osalta, mutta eivät Cmax-arvon osalta. Annosjauheessa Cmax-arvo oli hieman korkeampi (23 %) kapseliin verrattuna, eikä se täyttänyt biologisen samanarvoisuuden kriteereitä. Tmax oli samankaltainen kummassakin lääkemuodossa. Kliinistä seurantaa suositellaan, jos stiripentolikapseleista siirrytään annosjauheeseen oraalista suspensiota varten.

Jakautuminen
Stiripentoli sitoutuu suuressa määrin kiertäviin plasmaproteiineihin (n. 99 %).

Eliminaatio
Systeeminen altistus stiripentolille lisääntyy huomattavasti enemmän kuin suhteessa annokseen. Plasmapuhdistuma pienenee huomattavasti suurilla annoksilla. Se pienenee 40 l/kg/vrk:sta annoksen ollessa 600 mg/vrk, 8 l/kg/vrk:aan annoksen ollessa 2400 mg. Puhdistuma heikkenee stiripentolin toistetun annostelun jälkeen, ilmeisesti sitä metaboloivan sytokromi P450-isoentsyymien eston vuoksi. Eliminaation puoliintumisaika oli 4,5 ja 13 tunnin välillä, pidentyen annoksen suurentuessa.

Biotransformaatio
Stiripentoli metaboloituu suuressa määrin, virtsasta on todettu 13 eri metaboliittia. Pääasialliset metaboliareitit ovat demetylaatio ja glukuronidisaatio, vaikka metaboliaa välittäviä entsyymejä ei ole vielä tunnistettu tarkasti.
In vitro-tutkimusten perusteella tärkeimmät maksan sytokromi-P450-isoentsyymit, jotka osallistuvat faasin 1 metaboliaan, ovat CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4.

Eritys
Suurin osa stiripentolista erittyy munuaisten kautta.
Stiripentolin virtsaan erittyneet metaboliitit muodostivat yhdessä suurimman osan (73 %) suun kautta annetusta kerta-annoksesta, kun taas 13–24 % annoksesta todettiin ulosteissa muuttumattomana aineena.

Populaatiofarmakokineettinen tutkimus lapsipotilailla
Dravetin oireyhtymää sairastaneelle 35 lapsipotilaalle tehtiin populaatiofarmakokineettinen tutkimus. Lapsia hoidettiin stiripentolilla ja kahdella aineella, joiden ei tiedetä vaikuttavan stiripentolin farmakokinetiikkaan (valproaatti ja klobatsaami). Potilaiden mediaani-ikä oli 7,3 vuotta (vaihteluväli: 1–17,6 vuotta) ja stiripentolin päivittäinen mediaaniannos oli 45,4 mg/kg/vrk (vaihteluväli: 27,1–89,3 mg/kg/vrk), jaettuna kahteen tai kolmeen annokseen.

Tulokset sopivat parhaiten yksitilamalliin ja ensimmäisen asteen imeytymis- ja eliminaatioprosesseihin. Arvioitu imeytymisvakio (Ka) populaatiossa oli 2,08 h-1 (satunnaistekijän keskihajonta = 122 %). Puhdistuma ja jakautumistilavuus suhteutettiin kehonpainoon allometrisella mallilla, jossa puhdistuman eksponentti oli 0,433 ja jakautumistilavuuden 1. Kehonpainon noustessa 10 kg:sta 60 kg:aan näennäinen oraalinen puhdistuma suureni arvosta 2,60 l/h arvoon 5,65 l/h ja näennäinen jakautumistilavuus suureni 32,0 litrasta 191,8 litraan. Tämän seurauksena eliminaation puoliintumisaika piteni 8,5 tunnista (10 kg) 23,5 tuntiin (60 kg).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksisuutta koskevissa eläintutkimuksissa (rotilla, apinoilla ja hiirillä) ei ole todettu johdonmukaista toksisuutta paitsi hepatosellulaariseen hypertrofiaan liittyvää maksan suurenemista, jota ilmeni kun suuria stiripentoliannoksia annettiin sekä jyrsijöille että muille eläimille. Tätä löydöstä pidetään sopeutumisvasteena maksaan kohdistuvalle suurelle metaboliselle rasitukselle.

Stiripentoli ei osoittautunut teratogeeniseksi aineeksi rotilla ja kaniineilla. Yhdessä hiirillä suoritetussa tutkimuksessa, mutta ei useissa muissa samanlaisissa tutkimuksissa havaittiin pieni kitalakihalkion ilmaantuvuus emolle toksisilla annoksilla (800 mg/kg/vrk). Nämä hiirillä ja kaniineilla suoritetut tutkimukset tehtiin ennen hyvän laboratoriotavan vaatimusten käyttöönottoa. Rotilla suoritetuissa hedelmällisyyttä ja yleistä reproduktiivista suorituskykyä sekä pre- ja postnataalista kehitystä koskevissa tutkimuksissa ei havaittu mitään erikoista paitsi eloonjäämisen vähäistä laskua poikasilla, joita imettävillä emoilla ilmeni toksinen vaste 800 mg/kg/vrk suuruisilla stiripentoliannoksilla (ks. kohta "Raskaus ja imetys").

Genotoksisuutta koskevissa tutkimuksissa ei ole havaittu mutageenisia tai klastogeenisia vaikutuksia.

Karsinogeenisuustutkimusten tulokset rotilla olivat kielteiset. Hiirillä havaittiin vain vähäistä suurenemista maksa-adenoomien ja karsinoomien ilmaantuvuudessa eläimillä, joille annettiin stiripentolia 200 tai 600 mg/kg/vrk 78 viikon ajan. Näitä vaikutuksia ei ilmennyt hiirillä, joiden saama annos oli 60 mg/kg/vrk. Koska stiripentolilla ei havaittu genotoksisia vaikutuksia ja kun toisaalta tiedetään, että hiiren maksassa kehittyy helposti kasvaimia maksaentsyymien induktion vaikutuksesta, tätä löydöstä ei pidetä merkkinä siitä, että potilailla olisi suurentunut kasvainten riski.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kapselin sisältö
250mg, 500mg: povidoni K29/32, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti.

Kapselin kuori
250mg, 500mg: gelatiini, titaanidioksidi (E171), erytrosiini (E127), indigotiini (E132).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa suojattuna valolta.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DIACOMIT kapseli, kova
250 mg 60 kpl (287,98 €)
500 mg 60 kpl (553,62 €)

PF-selosteen tieto

Polypropeenipullo, jossa sinetöity polyeteeninen kierrekorkki.

Pahvirasioihin pakattuja 60 kapselia sisältäviä pulloja.

Valmisteen kuvaus:

250 mg: Kova kapseli. Koon 2 vaaleanpunainen kapseli. 500 mg: Kova kapseli. Koon 0 valkoinen kapseli.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

DIACOMIT kapseli, kova
250 mg 60 kpl
500 mg 60 kpl

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat (111).
  • Peruskorvaus (40 %).
  • Epilepsian hoidossa ei lääkevaihtoa.

ATC-koodi

N03AX17

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

06.08.2014

Yhteystiedot

BIOCODEX OY
Metsänneidonkuja 8
02130 Espoo


09 329 59100
www.biocodex.fi
info@biocodex.fi