Vertaa PF-selostetta

ETALPHA kapseli, pehmeä 0,25 mikrog, 0,5 mikrog

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Etalpha 0,25 mikrog: 1 kapseli sisältää 0,25 mikrog alfakalsidolia.
Etalpha 0,5 mikrog: 1 kapseli sisältää 0,5 mikrog alfakalsidolia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: seesamiöljy 99,9 mg per kapseli.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kapseli, pehmeä

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Endogeenisen 1,25(OH)2D3-tason laskusta johtuvien kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden aiheuttamat sairaudet kuten munuaisperäinen osteodystrofia, eri syistä johtuva osteomalasia sekä idiopaattinen ja postoperatiivinen hypoparatyreoosi.

Annostus ja antotapa

Tarvittava Etalpha-annos on yksilöllinen.

Annosteltaessa suun kautta hoito aloitetaan aikuisilla ja yli 20 kg painavilla lapsilla yleensä 1-2 mikrog/vrk. Ylläpitohoidossa tavallisimmin sopivaksi annokseksi on osoittautunut 0,5-2 mikrog/vrk, mutta vuorokausiannosta voidaan nostaa tarpeen mukaan, ja tarvittava annos voi joskus olla jopa 6 mikrog/vrk.

Alle 20 kg painavilla lapsilla alkuannos on yleensä 0,05 mikrog/kg/vrk. Ylläpitoannos määräytyy vasteen mukaan.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Hyperkalsemia.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Etalpha-hoidon aikana seerumin kalsium- ja fosfaattipitoisuuksia on seurattava säännöllisesti. Parathormonin (PTH), alkalisen fosfataasin ja kalsium-fosfaatti-tulon määrää on seurattava kliinisen tarpeen mukaan.

Etalpha-hoitoa saavilla potilailla saattaa ilmetä hyperkalsemiaa. Tästä syystä potilaille on kerrottava hyperkalsemian kliinisistä oireista. Hyperkalsemian merkkejä ovat anoreksia, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu, ummetus tai ripuli, polyuria, hikoilu, päänsärky, polydipsia, korkea verenpaine, uneliaisuus ja kiertohuimaus.

Hyperkalsemia voidaan korjata nopeasti keskeyttämällä hoito, kunnes plasman kalsiumpitoisuudet palaavat normaalille tasolle (noin viikossa). Etalpha-hoitoa voidaan tämän jälkeen jatkaa pienemmällä annoksella (puolet aiemmasta annoksesta) ja kalsiumpitoisuutta on seurattava.

Pitkäaikainen hyperkalsemia voi pahentaa arterioskleroosia, sydänläpän skleroosia ja nefrolitiaasia, joten pitkittynyttä hyperkalsemiaa on vältettävä hoidettaessa näitä potilaita Etalpha-valmisteella. Munuaistoiminnan tilapäistä tai jopa pitkäaikaista heikkenemistä on raportoitu. Etalpha-valmistetta on lisäksi käytettävä varoen potilaille, joilla esiintyy keuhkokudoksen kalsifikaatiota, sillä tämä voi johtaa sydänsairauteen.

Potilaille, joilla on munuaisperäinen luunkasvuhäiriö tai vaikea-asteisesti heikentynyt munuaistoiminta voidaan käyttää fosfaattia sitovaa lääkitystä samanaikaisesti alfakalsidolin kanssa ehkäisemään seerumin fosfaattipitoisuuden suurenemista ja mahdollista metastaattista kalsifikaatiota.

Etalpha-kapseleita on käytettävä varoen potilaille, joilla on granuloomasairaus, kuten sarkoidoosi, jossa herkkyys D-vitamiinille on lisääntyneen hydroksylaatioaktiivisuuden vuoksi suurentunut.

Digitalisglykosidien käyttäminen D-vitamiinihoidon aiheuttaman hyperkalsemian aikana lisää sydämen rytmihäiriöiden vaaraa.

Etalpha-kapselit sisältävät seesamiöljyä apuaineena. Seesamiöljy voi aiheuttaa harvinaisena vakavia allergisia reaktioita.

Yhteisvaikutukset

Tiatsididiureetit ja kalsiumia sisältävät valmisteet
Tiatsididiureettien tai kalsiumia sisältävien valmisteiden samanaikainen käyttö voi lisätä hyperkalsemian riskiä. Kalsiumpitoisuuksia on seurattava.

Muut D-vitamiinia sisältävät valmisteet
Muiden D-vitamiinia sisältävien valmisteiden samanaikainen käyttö voi lisätä hyperkalsemian riskiä. Useiden D-vitamiinia sisältävien valmisteiden samanaikaista käyttöä on vältettävä.

Antikonvulsantit
Antikonvulsanteilla (esim. barbituraatit, fenytoiini, karbamatsepiini ja primidoni) on entsyymejä indusoiva vaikutus, mikä lisää alfakalsidolin metaboliaa. Antikonvulsantteja käyttävät potilaat saattaa tarvita suurempia Etalpha-annoksia.

Magnesiumia sisältävät antasidit
Magnesiumia sisältävien antasidien samanaikainen käyttö voi lisätä hypermagnesemian riskiä.

Alumiinia sisältävät valmisteet
Etalpha voi lisätä seerumin alumiinipitoisuutta. Alumiinia sisältäviä valmisteita (esim. alumiinihydroksidi, sukralfaatti) käyttäviä potilaita on seurattava alumiiniin liittyvien toksisuuksien varalta.

Sappihappoja sitovat aineet
Sappihappoja sitovien aineiden, kuten kolestyramiinin, samanaikainen käyttö suun kautta voi heikentää suun kautta otettavan Etalpha-valmisteen imeytymistä suolistossa. Etalpha-kapseleita on otettava vähintään 1 tunti ennen sappihappoja sitovien aineiden ottoa tai 4–6 tuntia sen jälkeen yhteisvaikutusriskin minimoimiseksi.

Raskaus ja imetys

Raskaus
On vain vähän tietoja alfakalsidolin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).
Etalpha-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä, sillä raskaudenaikainen hyperkalsemia voi aiheuttaa synnynnäistä vaivaa jälkikasvulle. Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa naisia, jotka voivat tulla raskaaksi.

Imetys
Alfakalsidoli erittyy ihmisen rintamaitoon. On päätettävä, lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko Etalpha-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.
Jos rintaruokitun imeväisen äiti on käyttänyt alfakalsidolia, on lasta seurattava tarkasti hyperkalsemian varalta.

Hedelmällisyys
Etalpha-valmisteen vaikutusta hedelmällisyyteen ei ole kliinisesti tutkittu. Prekliinisessä tutkimuksessa valmisteella ei havaittu olevan vaikutusta rottien hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Alfakalsidolilla ei ole suoraa haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Potilaalle on kuitenkin kerrottava hoidon aikana mahdollisesti ilmenevästä huimauksesta, joka potilaan on otettava huomioon ajaessaan autoa tai käyttäessään koneita.

Haittavaikutukset

Haittavaikutusten yleisyyttä arvioidaan kliinisistä tutkimuksista sekä spontaanista raportoinnista saatujen tietojen yhdistetyn analyysin perusteella.

Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat erilaiset iho-oireet, kuten kutina ja ihottuma, hyperkalsemia, ruuansulatuskanavan kipu/vaivat ja hyperfosfatemia.
Munuaisten vajaatoimintaa on raportoitu markkinoille tulon jälkeen.

Haittavaikutukset on lueteltu MeDRA:n elinluokkajärjestelmän (SOC) mukaisesti, ja yksittäiset haittavaikutukset on lueteltu yleisimmin raportoiduista alkaen. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.
Hyvin yleinen (≥1/10)
Yleinen (≥1/100, <1/10)
Melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100)
Harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000)
Hyvin harvinainen (<1/10 000)

Aineevaihdunta ja ravitsemus
Yleinen

Hyperkalsemia

Hyperfosfatemia

Psyykkiset häiriöt

Melko harvinainen

Sekavuus

Hermosto

Melko harvinainen

Päänsärky

Harvinainen

Huimaus

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Vatsakipu ja –vaivat

Melko harvinainen

Ripuli

Oksentelu

Ummetus

Pahoinvointi

Iho ja ihonalainen kudos

Yleinen

Ihottuma*

Kutina

*Erilaisia ihottumia, kuten erytematoottista,

makulopapulaarista ja pustulaarista ihottumaa on raportoitu.

Luusto, lihakset ja sidekudos

Melko harvinainen

Lihaskipu

Munuaiset ja virtsatiet

Yleinen

Hyperkalsiuria

Melko harvinainen

Munuaisten vajaatoiminta (mukaan lukien akuutti munuaisten

vajaatoiminta)

Nefrolitiaasi/nefrokalsinoosi

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Melko harvinainen

Väsymys/voimattomuus/huonovointisuus

Kalsinoosi

Pediatriset potilaat

Havaittu turvallisuusprofiili on samanlainen lapsilla ja aikuisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Etalpha-valmisteen liiallinen saanti voi johtaa hyperkalsemian kehittymiseen, mikä voidaan kuitenkin korjata nopeasti lopettamalla hoito.

Vaikeissa hyperkalsemiatapauksissa on annettava tukihoitoa. Potilasta nesteytetään suonensisäisesti keittosuolaliuoksella (tehostettu diureesi) ja elektrolyytti- ja kalsiumarvoja sekä munuaisfunktiota seurataan. On myös tärkeää seurata sydänsähkökäyrää erityisesti digitalista käyttävillä potilailla. Lisäksi seuraavia hoitoja tulee harkita: glukokortikosteroidit, loop-diureetit, bisfosfonaatit, kalsitoniini ja mahdollisesti matalakalsiuminen hemodialyysi.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: D-vitamiini ja sen kaltaiset yhdisteet, ATC-koodi: A11CC03

Etalphan sisältämä alfakalsidoli (1α-hydroksi-D3-vitamiini) eli 1α-hydroksikolekalsiferoli on aktiivin D-vitamiinin esiaste. Se muuttuu elimistössä fysiologiseksi 1,25-dihydroksi-D3-vitamiiniksi hydroksyloitumalla maksassa. Alfakalsidolin aktivoituminen on riippumaton munuaisten toiminnasta ja munuaisissa tapahtuvasta D-vitamiinin aktivoitumisesta. Tämän lisäksi alfakalsidolin edut muihin D-vitamiinijohdoksiin (D2-vitamiini, D3-vitamiini, dihydrotakysteroli) perustuvat siihen, että sen vaikutus alkaa ja päättyy nopeammin, joten sopivan hoitoannoksen määrittäminen on sitä käytettäessä helpompaa. Kliiniseltä teholtaan alfakalsidoli on osoittautunut 1,25-dihydroksi-D3-vitamiinin veroiseksi ja vaikutuksiltaan sen kanssa samanlaiseksi.

1,25-dihydroksi-D3-vitamiini lisää kalsiumin ja fosfaatin absorptiota suolesta sekä nopeuttaa kalsiumin resorptiota vanhasta luusta. Lisäksi D-vitamiini lisää kalsiumin reabsorptiota ja mahdollisesti fosfaatin erittymistä munuaistubuluksissa. Täten D-vitamiini pitää yllä riittävää kalsiumpitoisuutta plasmassa, mikä on olennaista monille elintoiminnoille ja elimistön biokemiallisille reaktioille. Riittävä D-vitamiini- ja kalsiumpitoisuus on erityisen tärkeää lihassoluille sekä luuston uudismuodostukselle ja luuston mineralisaatiolle.

Farmakokinetiikka

Plasman huippupitoisuus saavutetaan peroraalisella annostuksella noin 12 tunnin kuluttua.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Alfakalsidolin prekliininen toksisuus johtuu kalsitriolin D-vitamiinivaikutuksesta kalsiumtasapainoon, mille on ominaista hyperkalsemia, hyperkalsiuria ja pehmytkudoksen kalsifikaatio.

Alfakalsidoli ei ole genotoksinen.

Alfakalsidolilla ei ole havaittu olevan erityistä vaikutusta rottien tai kanien jälkeläisten hedelmällisyyteen tai käyttäytymiseen. Alkion/sikiön kehityksen osalta sikiötoksisuutta (implantaation jälkeinen keskenmeno, poikuekoon pieneneminen ja poikasten pienempi paino) havaittiin käytettäessä emoille toksisia annoksia. Suurten D-vitamiiniannosten tiedetään olevan teratogeenisiä koe-eläimille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Etalpha 0,25 mikrog kaps.: Puhdistettu seesamiöljy, all-rac-α-Tokoferoli (E307), liivate, glyseroli (E422), kaliumsorbaatti (E202), titaanidioksidi (E171).

Etalpha 0,5 mikrog kaps.: Puhdistettu seesamiöljy, all-rac-α-Tokoferoli (E307), liivate, glyseroli (E422), kaliumsorbaatti (E202), titaanidioksidi (E171), punainen rautaoksidi (E172).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ETALPHA kapseli, pehmeä
0,25 mikrog 100 fol (20,67 €)
0,5 mikrog 100 fol (34,63 €)

PF-selosteen tieto

0,25 mikrog kaps.: 100 kapselia läpipainopakkauksessa.

0,5 mikrog kaps.: 100 kapselia läpipainopakkauksessa.

Läpipainopakkaus on valmistettu alumiinista/PVC:stä, ja siinä on polyamidi/alumiinikansi.

Valmisteen kuvaus:

Etalpha 0,25 mikrog: Valkoinen, ovaalinmuotoinen, läpinäkymätön pehmeä liivatekapseli.

Etalpha 0,5 mikrog: Vaaleanpunainen, ovaalinmuotoinen, läpinäkymätön pehmeä liivatekapseli.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

ETALPHA kapseli, pehmeä
0,25 mikrog 100 fol
0,5 mikrog 100 fol

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta (106), D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt (123).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

A11CC03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.11.2017

Yhteystiedot

LEO PHARMA OY
Karhumäentie 3
01530 Vantaa


020 721 8440
www.leo-pharma.fi
info.fi@leo-pharma.com