Vertaa PF-selostetta

GLAZIDIM injektiokuiva-aine, liuosta varten 500 mg, 1 g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Glazidim 500 mg
Yksi injektiopullo sisältää 500 mg keftatsidiimia (pentahydraattina) ja natriumkarbonaattia (118 mg yhtä keftatsidiimigrammaa kohden).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan
Yksi injektiopullo sisältää 26 mg (1,15 mmol) natriumia.

Glazidim 1 g
Yksi injektiopullo sisältää 1g keftatsidiimia (pentahydraattina) ja natriumkarbonaattia (118 mg yhtä keftatsidiimigrammaa kohden)

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan
Yksi injektiopullo sisältää 52 mg (2,3 mmol) natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine, liuosta varten

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Glazidim on tarkoitettu alla lueteltujen infektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille, myös vastasyntyneille.

 • Sairaalakeuhkokuume
 • Kystiseen fibroosiin liittyvät bronkopulmonaaliset infektiot
 • Bakteeriperäinen aivokalvontulehdus
 • Krooninen märkäinen välikorvatulehdus
 • Ulkokorvan nekroottinen tulehdus
 • Komplisoituneet virtsatieinfektiot
 • Komplisoituneet iho- ja pehmytkudosinfektiot
 • Komplisoituneet vatsaontelonsisäiset infektiot
 • Luu- ja nivelinfektiot
 • Jatkuvaan peritoneaalidialyysiin (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) liittyvä peritoniitti.

Potilaiden hoitoon, joilla on bakteremia, joka liittyy tai jonka epäillään liittyvän mihin tahansa yllä mainittuun infektioon.

Keftatsidiimia voidaan käyttää neutropeenisten potilaiden kuumeen hoidossa, kun aiheuttajaksi epäillään bakteeri-infektiota.

Keftatsidiimia voidaan käyttää virtsatieinfektioiden perioperatiiviseen ehkäisyyn eturauhasen höyläysleikkausten (transurethral resection of the prostate, TURP) yhteydessä.

Keftatsidiimia valittaessa on otettava huomioon sen antibakteerinen kirjo, joka rajoittuu pääasiassa aerobisiin gramnegatiivisiin bakteereihin (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakodynamiikka).

Ellei keftatsidiimin vaikutuksen kirjo kata kaikkia mahdollisia aiheuttajabakteereja, sitä tulee käyttää yhdessä muiden antibakteeristen lääkeaineiden kanssa.

Antibakteeristen lääkeaineiden tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ohjeet on otettava huomioon.

Ehto

Vain sairaalakäyttöön.

Annostus ja antotapa

Annostus

Taulukko 1: Aikuiset ja ≥ 40 kg painavat lapset

Jaksoittainen anto

Infektio

Annos

Kystiseen fibroosiin liittyvät bronkopulmonaaliset infektiot

100–150 mg/kg/vrk 8 tunnin välein, enintään 9 g/vrk1

Kuumeinen neutropenia

2 g 8 tunnin välein

Sairaalakeuhkokuume

Bakteeriperäinen aivokalvontulehdus

Bakteremia*

Luu- ja nivelinfektiot

1–2 g 8 tunnin välein

Komplisoituneet iho- ja pehmytkudosinfektiot

Komplisoituneet vatsaontelonsisäiset infektiot

Jatkuvaan peritoneaalidialyysiin (CAPD) liittyvä peritoniitti

Komplisoituneet virtsatieinfektiot

1–2 g 8 tai 12 tunnin välein

Virtsatieinfektioiden perioperatiivinen ehkäisy eturauhasen höyläysleikkauksen (transurethral resection of the prostate, TURP) yhteydessä

1 g anestesian induktion yhteydessä,

ja toinen annos katetrin poiston yhteydessä

Krooninen märkäinen välikorvatulehdus

1–2 g 8 tunnin välein

Ulkokorvan nekroottinen tulehdus

Jatkuva infuusio

Infektio

Annos

Kuumeinen neutropenia

2 g kyllästysannoksena ja sen jälkeen 4–6 g jatkuvana infuusiona 24 tunnin välein1

Sairaalakeuhkokuume

Kystiseen fibroosiin liittyvät bronkopulmonaaliset infektiot

Bakteeriperäinen aivokalvontulehdus

Bakteremia*

Luu- ja nivelinfektiot

Komplisoituneet iho- ja pehmytkudosinfektiot

Komplisoituneet vatsaontelonsisäiset infektiot

Jatkuvaan peritoneaalidialyysiin (CAPD) liittyvä peritoniitti

1 Aikuisille, joiden munuaiset toimivat normaalisti, on annettu 9 g:n vuorokausiannoksia ilman haittavaikutuksia.
* Kun bakteremia liittyy tai sen epäillään liittyvän johonkin kohdassa Käyttöaiheet lueteltuun infektioon.

Taulukko 2: Lapset < 40 kg

> 2 kk:n ikäiset imeväiset ja pikkulapset ja < 40 kg painavat lapset

Infektio

Tavanomainen annos

Jaksoittainen anto

 

Komplisoituneet virtsatieinfektiot

100–150 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen, enintään 6 g/vrk

Krooninen märkäinen välikorvatulehdus

Ulkokorvan nekroottinen tulehdus

Neutropeeniset lapset

150 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen, enintään 6 g/vrk

Kystiseen fibroosiin liittyvät bronkopulmonaaliset infektiot

Bakteeriperäinen aivokalvontulehdus

Bakteremia*

Luu- ja nivelinfektiot

100–150 mg/kg/vrk jaettuna kolmeen annokseen, enintään 6 g/vrk

Komplisoituneet iho- ja pehmytkudosinfektiot

Komplisoituneet vatsaontelonsisäiset infektiot

Jatkuvaan peritoneaalidialyysiin (CAPD) liittyvä peritoniitti

Jatkuva infuusio

 

Kuumeinen neutropenia

60–100 mg/kg kyllästysannoksena ja sen jälkeen jatkuvana infuusiona 100–200 mg/kg/vrk, enintään 6 g/vrk

Sairaalakeuhkokuume

Kystiseen fibroosiin liittyvät bronkopulmonaaliset infektiot

Bakteeriperäinen aivokalvontulehdus

Bakteremia*

Luu- ja nivelinfektiot

Komplisoituneet iho- ja pehmytkudosinfektiot

Komplisoituneet vatsaontelonsisäiset infektiot

Jatkuvaan peritoneaalidialyysiin (CAPD) liittyvä peritoniitti

≤ 2 kk:n ikäiset vastasyntyneet ja imeväiset

Infektio

Tavanomainen annos

Jaksoittainen anto

 

Useimmat infektiot

25–60 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen1

1 ≤ 2 kk:n ikäisillä vastasyntyneillä ja imeväisillä keftatsidiimin puoliintumisaika seerumissa voi olla 3‑4-kertainen aikuisiin verrattuna.
* Kun bakteremia liittyy tai sen epäillään liittyvän johonkin kohdassa Käyttöaiheet lueteltuun infektioon.

Pediatriset potilaat

Glazidimin turvallisuutta ja tehoa annettaessa jatkuvana infuusiona vastasyntyneille tai ≤ 2 kuukauden ikäisille imeväisille ei ole varmistettu.

Iäkkäät potilaat

Keftatsidiimin puhdistuma on pienentynyt iäkkäillä potilailla, ja siksi yli 80-vuotiaiden potilaiden vuorokausiannos ei saisi normaalisti olla suurempi kuin 3 g.

Maksan vajaatoiminta

Saatavilla olevan tiedon perusteella annosta ei tarvitse muuttaa hoidettaessa potilaita, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta. Tutkimustuloksia ei ole potilaista, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. myös kohta Farmakokinetiikka). Tarkkaa kliinistä turvallisuus- ja tehoseurantaa suositellaan.

Munuaisten vajaatoiminta

Keftatsidiimi erittyy muuttumattomana munuaisten kautta. Siksi annosta on pienennettävä hoidettaessa potilaita, joilla on munuaisten vajaatoimintaa (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Aluksi annetaan 1 g:n kyllästysannos. Ylläpitoannokset riippuvat kreatiniinipuhdistumasta:

Taulukko 3: Glazidimin suositellut ylläpitoannokset munuaisten vajaatoiminnassa – jaksoittainen infuusio

Aikuiset ja ≥ 40 kg painavat lapset

Kreatiniinipuhdistuma

(ml/min)

Seerumin kreatiniini noin

µmol/l (mg/100 ml)

Glazidimin suositeltu kerta-annos (g)

Annosväli (tuntia)

50–31

150–200

(1,7–2,3)

1

12

30–16

200–350

(2,3–4,0)

1

24

15–6

350–500

(4,0–5,6)

0,5

24

< 5

> 500

(> 5,6)

0,5

48

Vaikeissa infektioissa kerta-annosta suurennetaan 50 % tai annosväliä lyhennetään.

Lapsilla kreatiniinipuhdistuma on suhteutettava ihon pinta-alaan tai rasvattomaan kudosmassaan (lean body mass).

Lapset < 40 kg

Kreatiniinipuhdistuma

(ml/min)**

Seerumin kreatiniini noin*

µmol/l (mg/100 ml)

Suositeltu yksittäinen annos mg/kg

Annosväli (tuntia)

50–31

150–200

(1,7–2,3)

25

12

30–16

200–350

(2,3–4,0)

25

24

15–6

350–500

(4,0–5,6)

12,5

24

< 5

> 500

(> 5,6)

12,5

48

* Seerumin kreatiniiniarvot ovat ohjearvoja, joihin ei välttämättä liity täsmälleen samanasteista munuaistoiminnan heikkenemistä kaikilla munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.
** Arvioitu ihon pinta-alan perusteella tai mitattu.

Tarkkaa kliinistä turvallisuus- ja tehoseurantaa suositellaan.

Taulukko 4. Glazidimin suositellut ylläpitoannokset munuaisten vajaatoiminnassa – jatkuva infuusio

Aikuiset ja ≥ 40 kg painavat lapset

Kreatiniinipuhdistuma

(ml/min)

Seerumin kreatiniini noin

µmol/l (mg/100 ml)

Annosväli (tuntia)

50–31

150–200

(1,7–2,3)

2 g kyllästysannoksena ja sen jälkeen 1–3 g 24 tunnin välein

30–16

200–350

(2,3–4,0)

2 g kyllästysannoksena ja sen jälkeen 1 g 24 tunnin välein

≤15

>350

(>4,0)

Ei arvioitu

Annos tulee valita huolella. Tarkkaa kliinistä turvallisuus- ja tehoseurantaa suositellaan.

Lapset < 40 kg

Glazidimin turvallisuutta ja tehoa annettaessa jatkuvana infuusiona munuaisten vajaatoimintaa sairastaville, < 40 kg painaville lapsille ei ole varmistettu. Tarkkaa kliinistä turvallisuus- ja tehoseurantaa suositellaan.

Jos Glazidimia annetaan jatkuvana infuusiona lapsille, joilla on munuaisten vajaatoiminta, on kreatiniinipuhdistuma suhteutettava ihon pinta-alaan tai rasvattomaan kudosmassaan.

Hemodialyysi

Hemodialyysin aikana puoliintumisaika seerumissa on 3–5 tuntia.

Taulukoiden 5 & 6 mukainen suositeltu keftatsidiimin ylläpitoannos toistetaan jokaisen hemodialyysijakson jälkeen.

Peritoneaalidialyysi

Keftatsidiimia voidaan käyttää peritoneaalidialyysin ja jatkuvan peritoneaalidialyysin (CAPD) yhteydessä.

Keftatsidiimi voidaan antaa joko laskimoon tai dialyysinesteeseen (yleensä 125–250 mg 2 litraan dialyysinestettä).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat, jotka saavat teho-osastolla jatkuvaa hemodialyysihoitoa (continuous arteriovenous hemodialysis, CAVHD) tai jatkuvaa high-flux-hemofiltraatiohoitoa: 1 g/vrk joko kerta-annoksena tai jaettuina annoksina. Low-flux-hemofiltraatiota käytettäessä noudatetaan munuaisten vajaatoimintaa koskevia annostussuosituksia.

Venovenoosista hemofiltraatiota ja venovenoosista hemodialyysiä käytettäessä noudatetaan taulukoiden 5 & 6 annossuosituksia.

Taulukko 5: Annossuositukset jatkuvan venovenoosisen hemofiltraation yhteydessä

Jäljellä oleva munuaistoiminta (kreatiniinipuhdistuma ml/min)

Ylläpitoannos (mg), kun ultrafiltraationopeus (ml/min) on:1

5

16,7

33,3

50

0

250

250

500

500

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750

1 Ylläpitoannos annetaan 12 tunnin välein.

Taulukko 6: Annossuositukset jatkuvan venovenoosisen hemodialyysin yhteydessä

Jäljellä oleva munuaistoiminta (kreatiniinipuhdistuma ml/min)

Ylläpitoannos (mg), kun dialysaatin virtausnopeus on:1

1,0 l/h

2,0 l/h

Ultrafiltraationopeus (l/h)

Ultrafiltraationopeus (l/h)

0,5

1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

0

500

500

500

500

500

750

5

500

500

750

500

500

750

10

500

500

750

500

750

1 000

15

500

750

750

750

750

1 000

20

750

750

1 000

750

750

1 000

1 Ylläpitoannos annetaan 12 tunnin välein.

Antotapa

Annos riippuu infektion vaikeusasteesta, herkkyydestä, sijainnista ja tyypistä sekä potilaan iästä ja munuaistoiminnasta.

Glazidim 500 mg annetaan injektiona laskimoon tai injektiona syvälle lihakseen. Lihakseen annettaessa suositeltavia pistokohtia ovat ison pakaralihaksen ulompi yläneljännes tai reiden ulkosivu. Glazidim-liuokset voidaan antaa suoraan laskimoon. Tavallisesti Glazidim suositellaan annettavaksi jaksoittaisena injektiona laskimoon. Lihakseen antamista pitäisi harkita vain silloin, kun suonensisäinen antoreitti ei ole mahdollinen tai se ei sovellu potilaalle.

Glazidim 1g annetaan injektiona laskimoon tai injektiona syvälle lihakseen. Lihakseen annettaessa suositeltavia pistokohtia ovat ison pakaralihaksen ulompi yläneljännes tai reiden ulkosivu. Glazidim-liuokset voidaan antaa suoraan laskimoon tai infuusioletkuun, jos potilas saa nesteitä parenteraalisesti. Tavallisesti Glazidim suositellaan annettavaksi jaksoittaisena injektiona laskimoon. Lihakseen antamista pitäisi harkita vain silloin, kun suonensisäinen antoreitti ei ole mahdollinen tai se ei sovellu potilaalle.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys keftatsidiimille, jollekin muulle kefalosporiinille tai kohdassa Apuaineet mainituille. apuaineille.

Aikaisempi vaikea yliherkkyys (esim. anafylaktinen reaktio) muuntyyppisille beetalaktaamiantibiooteille (penisillineille, monobaktaameille ja karbapeneemeille).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyys

Vakavia ja joissakin tapauksissa kuolemaan johtaneita yliherkkyysreaktioita on raportoitu, kuten muidenkin beetalaktaamiantibioottien käytön yhteydessä. Vakavissa yliherkkyysreaktioissa keftatsidiimihoito on keskeytettävä välittömästi ja asianmukaiset hätätoimenpiteet on aloitettava.

Ennen hoidon aloittamista on tarkistettava, onko potilaalla ollut aikaisemmin keftatsidiimin, muiden kefalosporiinien tai jonkin muuntyyppisen beetalaktaamiantibiootin aiheuttamia vaikeita yliherkkyysreaktioita. Keftatsidiimin käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on esiintynyt lievempää yliherkkyyttä muille beetalaktaamiantibiooteille.

Kirjoisuus

Keftatsidiimin antibakteerinen kirjo on rajallinen. Se soveltuu käytettäväksi ainoana lääkkeenä infektioiden hoidossa vain, jos taudinaiheuttaja on dokumentoidusti tunnistettu ja sen tiedetään olevan herkkä keftatsidiimille tai jos epäillään erittäin vahvasti, että todennäköinen (-set) taudinaiheuttaja (-t) on herkkä keftatsidiimille. Tämä pätee erityisesti tapauksiin, joissa harkitaan potilaiden hoitoa, joilla on bakteremia ja kun hoidetaan bakteeriperäistä aivokalvotulehdusta, iho- ja pehmyskudosinfektioita ja nivelinfektioita. Lisäksi keftatsidiimi on herkkä useiden laajakirjoisten beetalaktamaasien (ESBL) hydrolyysille. Siksi beetalaktamaasia tuottavien organismien yleisyys on otettava huomioon, kun valitaan keftatsidiimi lääkkeeksi.

Pseudomembranoottinen koliitti

Lähes kaikkien bakteerilääkkeiden, myös keftatsidiimin, yhteydessä on raportoitu bakteerilääkitykseen liittyvää koliittia ja pseudomembranoottista koliittia, joiden vaikeusaste voi vaihdella lievästä hengenvaaralliseen. Siksi on tärkeää, että tämä diagnoosi otetaan huomioon, jos potilaalla esiintyy ripulia keftatsidiimihoidon aikana tai sen jälkeen (ks. kohta Haittavaikutukset). Keftatsidiimihoidon lopettamista ja Clostridium difficile -infektion spesifisen hoidon aloittamista on harkittava. Suolen peristaltiikkaa heikentäviä lääkkeitä ei saa antaa.

Munuaisten toiminta

Suurten kefalosporiiniannosten ja munuaistoksisten lääkkeiden, kuten aminoglykosidien tai voimakkaiden diureettien (esim. furosemidin) samanaikainen käyttö voi vaikuttaa haitallisesti munuaisten toimintaan.

Keftatsidiimi poistuu munuaisten kautta, joten annosta on pienennettävä munuaisten vajaatoiminnan vaikeusasteen mukaan. Turvallisuutta ja tehoa on tarkasti seurattava potilailla, joilla on munuaisten vaajaatoiminta. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joiden annosta ei ole pienennetty asianmukaisesti, on joissakin tapauksissa raportoitu neurologisia seurausvaikutuksia (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Haittavaikutukset).

Resistenttien mikrobien lisääntyminen

Pitkään jatkuva hoito saattaa johtaa resistenttien mikrobien (esim. enterokokkien, sienten) lisääntymiseen, mikä voi vaatia hoidon keskeyttämistä tai muita asianmukaisia toimenpiteitä. Potilaan tilan toistuva arviointi on välttämätöntä.

Interaktiot kokeiden ja määritysten kanssa

Keftatsidiimi ei vaikuta entsyymipohjaisiin virtsan glukoosimäärityksiin, mutta lievä vaikutus (väärä positiivinen tulos) on mahdollinen kuparireagensseja (Benedictin tai Fehlingin reagenssit, Clinitest) käytettäessä.

Keftatsidiimi ei vaikuta alkalisella pikraattimenetelmällä tehdyn kreatiniinimäärityksen tuloksiin.

Noin 5 prosentille keftatsidiimia saavista potilaista kehittyy positiivinen Coombsin koe, mikä voi vaikuttaa veren sopivuuskokeen tuloksiin.

Natriumpitoisuus

Tärkeää tietoa yhdestä Glazidimin sisältämästä aineesta:

500 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten
Glazidim 500 mg sisältää 26 mg (1,15 mmol) natriumia injektiopulloa kohti.

1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten
Glazidim 1 g sisältää 52 mg (2,3 mmol) natriumia injektiopulloa kohti.

Tämä on otettava huomioon, jos potilas noudattaa vähänatriumista ruokavaliota.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia on tehty vain probenesidin ja furosemidin kanssa.

Suurten annosten käyttö samanaikaisesti munuaistoksisten lääkkeiden kanssa voi vaikuttaa haitallisesti munuaisten toimintaan (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Kloramfenikolilla on antagonistinen vaikutus in vitro keftatsidiimin ja muiden kefalosporiinien kanssa. Tämän löydöksen kliinistä merkitystä ei tunneta, mutta mahdollinen antagonismi on otettava huomioon, jos keftatsidiimin ja kloramfenikolin yhteiskäyttöä harkitaan.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Keftatsidiimin raskaudenaikaisesta käytöstä on vain vähän tutkimustietoa. Eläinkokeiden perusteella ei ole saatu tietoa suorista tai epäsuorista haitallisista vaikutuksista raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Glazidimia voidaan määrätä raskaana oleville naisille vain, jos hoidon hyöty on suurempi kuin siihen liittyvä riski.

Imetys

Pieniä määriä keftatsidiimia erittyy äidinmaitoon, mutta hoitoannoksia käytettäessä keftatsidiimilla ei odoteta olevan vaikutuksia äidinmaitoa saavaan lapseen. Keftatsidiimia voidaan käyttää imetyksen aikana.

Fertiliteetti

Tietoa ei ole saatavilla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Ajokykyä ja koneiden käyttökykyä heikentäviä haittavaikutuksia (esim. huimausta) saattaa kuitenkin esiintyä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat eosinofilia, trombosytoosi, laskimotulehdus tai tromboflebiitti laskimoon annettaessa, ripuli, ohimenevä maksaentsyymien kohoaminen, makulopapulaarinen tai nokkosihottuman kaltainen ihottuma, kipu ja/tai tulehdus lihakseen annetun injektion jälkeen ja positiivinen Coombsin koe.

Yleisten ja melko harvinaisten haittavaikutusten yleisyysluokitus perustuu valmistajan toimeksiannosta tehdyistä ja muista kliinisistä tutkimuksista saatuihin tietoihin. Kaikkien muiden haittavaikutusten yleisyysluokitus perustuu pääasiassa markkinoille tulon jälkeen saatuihin tietoihin, ja ne viittaavat ennemminkin raportoitujen tapausten määrään kuin todelliseen esiintymistiheyteen. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Yleisyysluokituksessa on noudatettu seuraavaa käytäntöä:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)
Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100)
Harvinainen (≥ 10 000, < 1000)
Hyvin harvinainen (< 1/10 000)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Elinjärjestelmä

Yleinen

Melko harvinainen

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Infektiot

 

Kandidiaasi (myös vaginiitti ja sammas)

  

Veri ja imukudos

Eosinofilia

Trombosytoosi

Neutropenia

Leukopenia

Trombosytopenia

 

Agranulosytoosi

Hemolyyttinen anemia

Lymfosytoosi

Immuunijärjestelmä

   

Anafylaksia (myös bronkospasmi ja/tai hypotensio) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Hermosto

 

Päänsärky

Huimaus

 

Neurologiset seurausvaikutukset1

Parestesia

Verisuonisto

Laskimotulehdus tai tromboflebiitti laskimoon annettaessa

   

Ruoansulatuselimistö

Ripuli

Antibioottiripuli ja koliitti2 (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet) Vatsakipu

Pahoinvointi

Oksentelu

 

Paha maku suussa

Maksa ja sappi

Ohimenevä yhden tai useamman maksaentsyymiarvon kohoaminen3

  

Keltaisuus

Iho ja ihonalainen kudos

Makulopapulaarinen tai nokkosihottuman kaltainen ihottuma

Kutina

 

Toksinen epidermaalinen nekrolyysi

Stevens-Johnsonin oireyhtymä

Erythema multiforme

Angioedeema

Yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtynä (DRESS)4

Munuaiset ja virtsatiet

 

Ohimeneviä kohonneita veren urea- ja ureatyppi- ja/tai seerumin kreatiniiniarvoja

Interstitiaalinefriitti

Akuutti munuaisten vajaatoiminta

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Kipu ja/tai tulehdus lihakseen annetun injektion jälkeen

Kuume

  

Tutkimukset

Positiivinen Coombsin koe5

   

1 Neurologisia seurausvaikutuksia, kuten vapinaa, myokloniaa, kouristuskohtauksia, enkefalopatiaa ja kooma, on raportoitu munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla, joiden Glazidim-annosta ei ole pienennetty asianmukaisesti.
2 Ripulin ja koliitin taustalla voi olla Clostridium difficile ‑infektio ja pseudomembranoottinen koliitti.
3 ALAT, ASAT, LDH, GGT, alkalinen fosfataasi.
4 Yleisoireista eosinofiilista oireyhtymää (DRESS), joka on liitetty keftatsidiimiin, on raportoitu harvoin.
5 Positiivinen Coombsin koe kehittyy noin 5 prosentille potilaista, ja se voi vaikuttaa veren sopivuuskokeen tulokseen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta – tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle :

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostus voi aiheuttaa neurologisia seurausvaikutuksia, joita voivat olla enkefalopatia, kouristuskohtaukset ja kooma.

Yliannostusoireita voi ilmaantua, ellei munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta pienennetä asianmukaisesti (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Seerumin keftatsidiimipitoisuutta voidaan pienentää hemodialyysillä tai peritoneaalidialyysillä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset bakteerilääkkeet. Kolmannen sukupolven kefalosporiinit, ATC-koodi: J01DD02.

Vaikutusmekanismi

Keftatsidiimi estää bakteerisolun seinämän synteesiä kiinnittymällä penisilliiniä sitoviin proteiineihin (PBP). Soluseinämän (peptidoglykaanin) biosynteesin estyminen johtaa bakteerisolun hajoamiseen ja kuolemaan.

Farmakokineettis-farmakodynaaminen suhde (PK/PD)

Kefalosporiineilla tärkein farmakokineettis-farmakodynaaminen indeksi, jonka on todettu korreloivan parhaiten tehoon in vivo, on se prosentuaalinen osuus annosvälistä, jonka vapaa kefatsiimipitoisuus pysyy yksittäisen kohdelajin pienimmän estävän pitoisuuden (MIC) yläpuolella (%T>MIC).

Resistenssimekanismi

Bakteerien resistenssi keftatsidiimille voi johtua yhdestä tai useammasta mekanismista, joita ovat:

 • beetalaktamaasien aiheuttama hydrolyysi. Keftatsidiimia voivat hydrolysoida tehokkaasti laajakirjoiset beetalaktamaasit (ESBL), myös SHV-sukuiset ESBL:t, ja AmpC-entsyymit, jotka voivat indusoitua tai derepressoitua pysyvästi tietyissä aerobisissa gramnegatiivisissa bakteerilajeissa.
 • penisilliiniä sitovien proteiinien heikentynyt affiniteetti keftatsidiimiin.
 • gramnegatiivisten mikrobien soluseinämän läpäisemättömyys, joka heikentää keftatsidiimin pääsyä penisilliiniä sitoviin proteiineihin.
 • bakteerien ulospumppausmekanismit (effluksimekanismit).

Herkkyysrajat

EUCAST:n (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) asettamat pienimmän estävän pitoisuuden (MIC) herkkyysrajat ovat seuraavat:

Mikrobi

Herkkyysrajat (mg/l)

 

S

I

R

Enterobacteriaceae

≤ 1

2–4

> 4

Pseudomonas aeruginosa

≤ 81

-

> 8

Lajista riippumattomat herkkyysrajat2

≤ 4

8

> 8

S = herkkä, I = kohtalaisen herkkä, R = resistentti.
1 Herkkyysrajat liittyvät suurten annosten käyttöön (2 g x 3)
2 Lajista riippumattomat herkkyysrajat on määritetty pääasiassa farmakokineettis-farmakodynaamisen tiedon perusteella ja ne ovat riippumattomia MIC-herkkyysrajoista tietyillä lajeilla. Lajista riippumattomia herkkyysrajoja tulee käyttää vain lajeilla, joita ei ole mainittu taulukossa tai lisähuomautuksissa.

Mikrobiologinen herkkyys

Tiettyjen lajien hankinnaisen resistenssin vallitsevuus saattaa vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti, joten paikallisen resistenssitilanteen tunteminen on tärkeää, varsinkin vaikeita infektioita hoidettaessa. Tarvittaessa on syytä kysyä neuvoa asiantuntijoilta, mikäli paikallinen resistenssitilanne on sellainen, että keftatsidiimin hyöty on kyseenalainen ainakin joidenkin infektiotyyppien hoidossa.

Yleisesti herkät lajit

Grampositiiviset aerobit:

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Gramnegatiiviset aerobit:

Citrobacter koseri

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria meningitidis

Pasteurella multocida

Proteus mirabilis

Proteus-lajit(muut)

Providencia-lajit

Lajit, joiden hankinnainen resistenssi voi aiheuttaa ongelmia

Gramnegatiiviset aerobit:

Acinetobacterbaumannii+

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella-lajit(muut)

Pseudomonas aeruginosa

Serratia-lajit

Morganella morganii

Grampositiiviset aerobit:

Staphylococcus aureus£

Streptococcus pneumoniae££

Viridans -ryhmän streptococcus

Grampositiiviset anaerobit:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus-lajit

Gramnegatiiviset anaerobit:

Fusobacterium-lajit

Luontaisesti resistentit mikrobit

Grampositiiviset aerobit:

Enterococcus-lajit, myös Enterococcus faecalis ja Enterococcus faecium

Listeria-lajit

Grampositiiviset anaerobit:

Clostridium difficile

Gramnegatiiviset anaerobit:

Bacteroides-lajit (monet Bacteroides fragilis ‑kannat ovat resistenttejä).

Muut:

Chlamydia-lajit

Mycoplasma-lajit

Legionella-lajit

£ Metisilliinille herkillä S. aureus ‑kannoilla katsotaan olevan luontaisesti alhainen herkkyys keftatsidiimille. Kaikki metisilliinille resistentit S. aureus ‑kannat ovat resistenttejä keftatsidiimille.
££S. pneumoniae ‑kannoilla, joilla on alentunut herkkyys tai jotka ovat resistenttejä penisilliinille, voidaan odottaa olevan vähintään alentunut herkkyys keftatsidiimille.
+ Yhdellä tai useammalla alueella/maassa EU:ssa on havaittu runsaasti resistenssitapauksia.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan nopeasti, kun keftatsidiimi annetaan injektiona lihakseen, ja se on 500 mg:n annoksen jälkeen 18 mg/l ja 1 g:n annoksen jälkeen 37 mg/l. Kun keftatsidiimi annettiin bolusinjektiona laskimoon, pitoisuus plasmassa oli viiden minuutin kuluttua annoksesta 500 mg:n annoksen jälkeen 46 mg/l, 1 g:n annoksen jälkeen 87 mg/l ja 2 g:n annoksen jälkeen 170 mg/l. Keftatsidiimin kinetiikka on lineaarinen suonen- tai lihaksensisäisen 0,5–2 g:n kerta-annoksen jälkeen.

Jakautuminen

Keftatsidiimin sitoutuminen seerumin proteiineihin on vähäistä (noin 10 %). Yleisten patogeenien MIC-arvon ylittävät pitoisuudet voidaan saavuttaa useissa kohteissa, kuten luussa, sydämessä, sapessa, ysköksissä, silmän kammionesteessä sekä nivel-, pleura- ja peritoneaalinesteessä. Keftatsidiimi kulkeutuu helposti istukan läpi ja erittyy äidinmaitoon. Se läpäisee vahingoittumattoman veri-aivoesteen huonosti, ja aivo-selkäydinnesteen keftatsidiimipitoisuus jää pieneksi, ellei tulehdusta esiinny. Kun aivokalvot ovat tulehtuneet, pitoisuudet aivo-selkäydinnesteessä ovat kuitenkin 4‑20 mg/l.

Metabolia

Keftatsidiimi ei metaboloidu.

Eliminoituminen

Parenteraalisen annon jälkeen puoliintumisaika plasmassa on noin 2 tuntia. Keftatsidiimi erittyy muuttumattomana virtsaan glomerulusfiltraation kautta, ja vuorokauden kuluessa virtsaan on erittynyt noin 80–90 % annoksesta. Alle 1 % annoksesta erittyy sappeen.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta

Keftatsidiimin eliminoituminen vähenee munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä, ja annosta on pienennettävä (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Maksan vajaatoiminta

Maksan lievä tai kohtalainen vajaatoiminta ei vaikuttanut keftatsidiimin farmakokinetikkaan, kun potilaille annettiin 2 g:n annoksia laskimoon 8 tunnin välein 5 vuorokauden ajan, kun munuaisten toiminta ei ollut heikentynyt (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Iäkkäät potilaat

Iäkkäillä potilailla havaittu pienentynyt puhdistuma johtui pääasiassa ikään liittyvästä keftatsidiimin munuaispuhdistuman heikkenemisestä. Eliminoitumisen puoliintumisajan keskiarvo oli 3,5–4 tuntia, kun yli 80-vuotiaille iäkkäille potilaille annettiin 2 g bolusinjektiona laskimoon joko kerta-annoksena tai toistuvina annoksina kaksi kertaa vuorokaudessa 7 vuorokauden ajan.

Pediatriset potilaat

Ennenaikaisilla ja täysiaikaisilla vastasyntyneillä keftatsidiimin puoliintumisaika on 4,5–7,5 tuntia normaalia pitempi annostuksen ollessa 25–30 mg/kg. Kahden kuukauden iässä puoliintumisaika on kuitenkin jo samalla tasolla kuin aikuisilla.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta sekä reproduktiotoksisuutta koskevien tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Keftatsidiimilla ei ole tehty karsinogeenisuustutkimuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkarbonaatti (vedetön, steriili).

Yhteensopimattomuudet

Glazidim ei ole natriumbikarbonaattiliuoksissa yhtä stabiili kuin muissa intravenoosinesteissä, joten sitä ei suositella liuottimeksi. Glazidimia ja aminoglykosideja ei pidä sekoittaa samassa siirtolaitteessa tai ruiskussa.Vankomysiini saattaa sakkauttaa keftatsidiimiliuoksen. Tämän vuoksi on viisasta huuhdella siirtolaitteet ja letkustot näiden lääkeaineiden antamisen välissä.

Kestoaika

3 vuotta.

Liuottamisen jälkeen:
Liuoksen on osoitettu olevan kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiili 6 päivän ajan 4 °C lämpötilassa ja 9 tunnin ajan 25 °C lämpötilassa.

Mikrobiologisen puhtauden varmistamiseksi liuos on käytettävä välittömästi. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, ovat sen säilytysajat ja säilytysolosuhteet käyttäjän vastuulla. Nämä eivät normaalisti ylitä 24 tuntia +2–8 °C:ssa, ellei liuottamista ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Laimentamisen jälkeen:
Liuoksen on osoitettu olevan kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiili 6 päivän ajan 4 °C lämpötilassa ja 9 tunnin ajan 25 °C lämpötilassa.

Mikrobiologisen puhtauden varmistamiseksi liuotettu ja laimennettu liuos on käytettävä välittömästi. Jos liuosta ei käytetä välittömästi, ovat sen säilytysajat ja säilytysolosuhteet käyttäjän vastuulla. Nämä eivät normaalisti ylitä 24 tuntia +2–8 °C:ssa, ellei laimentamista ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Säilytysolosuhteet liuottamisen jälkeen katso kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

GLAZIDIM injektiokuiva-aine, liuosta varten
1 g 1 g (29,19 €)

PF-selosteen tieto

500 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

Glazidim 500 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten on pakattu kirkkaisiin 17 ml:an Ph. Eur. tyypin III lasia oleviin injektiopulloihin, joissa on bromobutyylikumisuljin ja alumiininen sinetti.

Pakkauskoot: 1, 5 tai 10 injektiopulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä

1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten

Glazidim 1 g injetiokuiva-aine, liuosta varten on pakattu kirkkaisiin 17 ml:an tai 26 ml:an Ph. Eur. tyypin III lasia oleviin injektiopulloihin, joissa on bromobutyylikumisuljin ja alumiininen sinetti. Pakkauskoot: 1, 5, 10, 50 tai 100 injektiopulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai kermanvärinen steriili jauhe injektiopullossa.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kaikki Glazidim-injektiopullot ovat toimitettaessa alipaineisia. Kuiva-aineen liuetessa vapautuu hiilidioksidia, ja pulloon muodostuu ylipaine. Valmiissa liuoksessa olevilla pienillä hiilidioksidiporeilla ei ole merkitystä.

Valmisteen sekoittaminen käyttövalmiiksi

Ks. taulukosta 7 lisättävät liuotinmäärät ja liuoksen pitoisuudet, joista voi olla hyötyä, kun tarvitaan osa-annoksia.

Taulukko 7: Injektiokuiva-aine, liuosta varten

Injektiopullon koko

Lisättävä liuotinmäärä (ml)

Keskimääräinen pitoisuus (mg/ml)

500 mg

 

Lihakseen

Boluksena laskimoon

1,5 ml

5 ml

260

90

1 g

 

Lihakseen

Boluksena laskimoon

3 ml

10 ml

260

90

Huom:
Keftatsidiimiliuoksen lopputilavuus kasvaa lääkevalmisteen syrjäyttämästä nestemäärästä johtuen, jolloin saadaan edellä olevassa taulukossa listatut pitoisuudet (mg/ml).

Liuosten väri vaihtelee vaaleankeltaisesta kellanruskeaan käytetystä pitoisuudesta, liuottimesta ja säilytysolosuhteista riippuen. Värivaihtelut eivät vaikuta valmisteen voimakkuuteen, kun annettuja suosituksia noudatetaan.

Keftatsidiimi voidaan sekoitaa seuraaviin infuusioliuoksiin pitoisuuksina 1–40 mg/ml:

 • 0,9-prosenttinen (9 mg/ml) natriumkloridiliuos
 • 1/6-molaarinen natriumlaktaattiliuos
 • Ringerin laktaattiliuos (Hartmannin liuos)
 • 5-prosenttinen glukoosiliuos
 • 0,225-prosenttinen natriumkloridi- + 5-prosenttinen glukoosiliuos
 • 0,45-prosenttinen natriumkloridi- + 5-prosenttinen glukoosiliuos
 • 0,9-prosenttinen natriumkloridi- + 5-prosenttinen glukoosiliuos
 • 0,18-prosenttinen natriumkloridi- + 4-prosenttinen glukoosiliuos
 • 10-prosenttinen glukoosiliuos
 • 10-prosenttinen dekstraani 40 + 0,9-prosenttinen natriumkloridiliuos
 • 10-prosenttinen dekstraani 40 + 5-prosenttinen glukoosiliuos
 • 6-prosenttinen dekstraani 70 + 0,9-prosenttinen natriumkloridiliuos
 • 6-prosenttinen dekstraani 70 + 5-prosenttinen glukoosiliuos.

Keftatsidiimi voidaan sekoittaa peritoneaalidialyysinesteeseen (laktaatti) pitoisuuksina 0,05‑0,25 mg/ml.

Lihakseen annettaessa keftatsidiimi voidaan, taulukon 7 mukaisina pitoisuuksina, liuottaa myös 0,5- tai 1-prosenttiseen lidokaiinihydrokloridiliuokseen.

Kun yhden 500 mg:n injektiopullon sisältö keftatsidiimi-injektiokuiva-ainetta liuotetaan 1,5 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä, saatu liuos voidaan lisätä metronidatsoli-injektionesteeseen (500 mg/100 ml), ja molempien lääkeaineiden teho säilyy.

500 mg tai 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten:

Liuosten valmistaminen bolusinjektiota varten

 • Työnnä ruiskuun kiinnitetty neula injektiopullon sulkimen läpi, ja ruiskuta pulloon suositeltu määrä liuotinta. Pullon alipaine voi helpottaa liuottimen lisäämistä. Vedä neula pois pullosta.
 • Ravista pulloa, jotta kuiva-aine liukenee: hiilidioksidia vapautuu, ja noin 1–2 minuutissa muodostuu kirkas liuos.
 • Käännä pullo ylösalaisin. Pidä ruiskun mäntä pohjaan painettuna, työnnä neula injektiopullon sulkimen läpi ja vedä koko liuosmäärä ruiskuun (paine pullossa voi helpottaa liuoksen vetämistä). Varmista, että neulan kärki pysyy liuoksessa eikä jää pullon tyhjään tilaan. Ruiskuun vedetty liuos saattaa sisältää pieniä hiilidioksidiporeita, mutta niillä ei ole merkitystä.

Nämä liuokset voidaan antaa suoraan laskimoon tai infuusioletkuun, jos potilas saa nesteitä parenteraalisesti. Keftatsidiimi on yhteensopiva edellä listattujen infuusionesteiden kanssa.

Mahdollinen käyttämättä jäänyt antibioottiliuos on hävitettävä.

Injektiopullon sisältö on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

GLAZIDIM injektiokuiva-aine, liuosta varten
500 mg 500 mg
1 g 1 g

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01DD02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

24.10.2018

Yhteystiedot

GLAXOSMITHKLINE OY
Piispansilta 9 A, PL 24
02231 Espoo

010 303 030
www.glaxosmithkline.fi