Vertaa PF-selostetta

GEEPENIL infuusiokuiva-aine, liuosta varten 6,06 g, injektiokuiva-aine, liuosta varten 606 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Injektiokuiva-aine: bentsyylipenisilliininatrium 606 mg (1 milj. IU).

Infuusiokuiva-aine: bentsyylipenisilliininatrium 6,06 g (10 milj. IU).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektiokuiva-aine, liuosta varten.

Infuusiokuiva-aine, liuosta varten.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Bentsyylipenisilliinille (G-penisilliinille) herkkien mikrobien aiheuttamat vakavat infektiot, kuten pneumokokkipneumonia, ruusu, aikuisten aivokalvontulehdus, endokardiitti (kombinoituna aminoglykosidiin), kaasukuolio ja kuppa.

Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibioottiresistenssi ja antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.

Annostus ja antotapa

Annostus

Annostus tulee sovittaa paikallisen hoitokäytännön, infektion vakavuuden, potilaan iän ja munuaistoiminnan mukaan.

Aikuiset

  • Sepsis (mikrobietiologia tuntematon): 4 milj. IU 6 kertaa vuorokaudessa i.v. (+ aminoglykosidi).
  • Sepsis (beetahemol. streptokokki, pneumokokki): 2 milj. IU 6 kertaa vuorokaudessa i.v.
  • Pneumokokkipneumonia: 1 milj. IU 4 kertaa vuorokaudessa i.m. tai i.v.
  • Meningiitti (bakteerietiologia tuntematon ja potilas yli 5 v): 4 milj. IU 6 kertaa vuorokaudessa i.v.
  • Meningiitti (meningokokki, pneumokokki): 2–4 milj. IU 6 kertaa vuorokaudessa i.v.
  • Subakuutti endokardiitti: 2–4 milj. IU 6 kertaa vuorokaudessa i.v. (+ aminoglykosidi).
  • Ihoinfektiot: 1–2 milj. IU 4 kertaa vuorokaudessa i.m. tai i.v.
  • Anaerobi-infektiot: 1–2 milj. IU 4 kertaa vuorokaudessa i.m. tai i.v.
  • Puerperaali-infektiot: 3–5 milj. IU 4–6 kertaa vuorokaudessa i.v.

Pediatriset potilaat

Lapsille G-penisilliiniä annetaan tavallisesti 200 000–500 000 IU/kg/vrk jaettuna 2-3 antokertaan ja vastasyntyneille 50 000–200 000 IU/kg/vrk jaettuna 2 antokertaan.

Munuaisten vajaatoiminta

Annostus munuaisten vajaatoiminnassa:

S-krea

(mikromol/l)

Kreatiniini-puhdistuma (ml/sekunti)

Annos

(% normaalista)

Annosväli (tuntia)

116–159

0,83–1,33

100

8

160–565

0,16–0,82

100

8

yli 566

alle 0,15

50

12

Antotapa

Geepenil injektiokuiva-aine voidaan liuottaa injektionesteisiin käytettävään veteen tai 0,9 % natriumkloridiliuokseen ja antaa ruiskeena lihakseen tai laskimoon tai sopiviin infuusionesteisiin lisättynä infuusiona laskimoon.

Geepenil infuusiokuiva-aine annetaan infuusiona.

Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet lääkevalmisteiden saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeiden antoa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, penisilliineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Koska G-penisilliini erittyy pääasiassa munuaisten kautta, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta hoidettaessa munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita. Eritys voi olla hidastunut myös vanhuksilla ja vastasyntyneillä. Eliminaation hidastuessa suurten G-penisilliiniannosten aiheuttamien haittavaikutusten riski lisääntyy. Aivoperäisiä kouristuksia saattaa esiintyä erityisesti munuaisten vajaatoiminnassa tai suuria päivittäisannoksia saavilla aikuisilla. Hyvin suuret annokset natriumia sisältävää G-penisilliiniä voivat aiheuttaa hypernatremiaa ja erityisesti kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavilla nesteen kertymistä elimistöön.

Eri penisilliinien välillä on ristiallergia. 5–10 % penisilliineille allergisista saa allergisen reaktion myös kefalosporiineista.

Clostridium difficilen aiheuttamaa pseudomembranoottista koliittia saattaa esiintyä. Potilaita, joilla on ripulia hoidon aikana, tulee tarkkailla huolellisesti.

Yhteisvaikutukset

Probenesidi estää G-penisilliinin tubulaarista eritystä munuaisissa.

G-penisilliini saattaa estää metotreksaatin tubulaarista eritystä ja lisätä metotreksaatin toksisuutta.

Raskaus ja imetys

G-penisilliiniä voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Pieniä määriä lääkeainetta imeytyy ihmisen rintamaitoon. On epätodennäköistä, että tästä olisi haittaa imetettävälle lapselle, vaikka vaikutusta lapsen suoliston ja suun bakteerikantaan ei voida poissulkea. Pienet määrät vaikuttavaa ainetta rintamaidossa saattavat lisätä herkistymisriskiä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

G-penisilliinillä ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Erilaiset injektio- tai infuusiokohdan paikalliset reaktiot ovat kohtalaisen yleisiä. Tärkeimpiä penisilliinien haittavaikutuksia ovat erilaiset allergiset reaktiot, joita ilmenee 1–4 %:lla potilaista. Tavallisimpia allergisia reaktioita ovat erilaiset iho-oireet. Vaikka anafylaktisia reaktioita ilmenee vain 0,004–0,015 %:lla potilaista, penisilliinit kuuluvat tärkeimpiin anafylaksiaa aiheuttaviin lääkeaineisiin.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10),

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10),

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100),

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000),

Hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

 

Yleinen

Harvinainen

Infektiot

 

Limakalvojen hiivainfektiot

Veri ja imukudos

 

Hemolyyttinen anemia, neutropenia, leukopenia, agranulosytoosi, eosinofilia, vuotoajan pidentyminen

Hermosto

 

Keskushermostotoksisuuden aiheuttamat oireet (mm. kouristukset) suurilla annoksilla

Ruuansulatuselimistö

 

Clostridium difficilen aiheuttama ripuli

Immuunijärjestelmä

 

Anafylaktiset reaktiot, seerumitauti, Jarisch-Herxheimerin reaktio (syfiliksessä ja muissa spirokeettainfektioissa)

Iho ja ihonalainen kudos

Ihottumat (mm. eksanteema, urtikaria ja purppura)

Stevens-Johnsonin syndrooma

Maksa ja sappi

 

Hepatiitti, kolestaattinen ikterus

Munuaiset ja virtsatiet

 

Munuaisvaurio (suurilla annoksilla)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Injektio- tai infuusiokohdan paikalliset reaktiot, tromboflebiitti

 

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Suurina parenteraalisina annoksina (yli 20 milj. IU vuorokaudessa) G-penisilliini voi aiheuttaa keskushermostoon (kouristukset), vereen (hemolyysi) tai munuaisiin kohdistuvia toksisia haittavaikutuksia, joiden riski on suurentunut munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla ja potilailla, joilla on veri-aivoesteen vaurio. Penisilliinien aiheuttamat vakavat akuutit oireet johtuvat kuitenkin yleensä anafylaktisesta reaktiosta, jota hoidetaan lähinnä adrenaliinilla, kortikosteroideilla ja antihistamiineilla. Vakavissa tapauksissa G-penisilliinin eliminaatiota voidaan nopeuttaa hemoperfuusion tai -dialyysin avulla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Beetalaktamaasiherkät penisilliinit, ATC-koodi: J01CE01.

G-penisilliini (bentsyylipenisilliini) on bakterisidinen beetalaktaamiantibiootti. Se estää bakteerin seinämän synteesin kannalta välttämätöntä transpeptidaasientsyymiä, jolloin bakteerin seinämään lujuutta antava peptidoglykaanien ristikkäinsitoutuminen estyy. G-penisilliinin on todettu myös kiihdyttävän bakteerien autolyysia. Tämä johtunee autolyysia estävien proteiinien toiminnan estymisestä.

Herkkyys

Herkät

Grampositiiviset aerobit:

Corynobacterium diphteria

Streptococcus

Streptococcus pneumoniae

Gramnegatiiviset aerobit:

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Pasteurella multocida

Grampositiiviset anaerobit:

Actinomyces

Clostridium perfringens

Clostridium tetani

Peptococcus

Peptostreptococcus

Propionibacterium

Gramnegatiiviset anaerobit:

Fusobacterium

Muut:

Borrelia

Capnocytophaga canimorsus

Leptospira interrogans

Treponema pallidum

Osittain herkät

Grampositiiviset aerobit:

Enterococcus

E. faecium

Resistentit

Grampositiiviset aerobit:

Staphylococcus

Gramnegatiiviset aerobit:

H. influenzae

Acinetobacter baumannii

Stenotrophom. maltophilia

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae (beetalaktamaasia tuottava)

Enterobacteriaceae

Legionella

Pseudomonas aeruginosa

Grampositiiviset anaerobit:

Clostridium difficile

Gramnegatiiviset anaerobit:

Bacteroides fragilis

Muut:

Chlamydia

Mycoplasma

Herkkyys joidenkin bakteerien kohdalla (esim. Streptococcus pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae) vaihtelee maantieteellisesti ja ajallisesti, joten aluekohtainen tieto resistenssistä on tarpeen.

Pneumokokki on Suomessa vielä varsin herkkä penisilliinille in vitro, vaikka penisilliiniresistenttien pneumokokkien määrä onkin lisääntynyt erityisesti Itä- ja Keski-Euroopan maissa. Suomessakin herkkyydeltään alentuneiden kantojen osuus on ollut nousussa.

Herkkyysrajat

G-penisilliinin kannalta tärkeiden patogeenien pienimpien bakteerien kasvua estävien lääkepitoisuuksien (MIC) raja-arvoja EUCAST Clinical Breakpoint -taulukon mukaan:

 

Herkkä (MIC)

Resistentti (MIC)

Staphylococcus spp.

≤ 0,12 mg/l

> 0,12 mg/l

Neisseria gonorrhoea

≤ 0,06 mg/l

> 1 mg/l

Neisseria meningitidis

≤ 0,06 mg/l

> 0,25 mg/l

Streptococcus pneumoniae*

≤ 0,06 mg/l

> 2 mg/l

Streptococcus A, B, C ja G

≤ 0,25 mg/l

> 0,25 mg/l

Streptococcus (muut)

≤ 0,25 mg/l

> 2 mg/l

Grampositiiviset anaerobit

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Gramnegatiiviset anaerobit

≤ 0,25 mg/l

> 0,5 mg/l

Epäspesifiset

≤ 0,25 mg/l

> 2 mg/l

*) Hoidettaessa pneumoniaa voidaan soveltaa seuraavia annoksesta riippuvia raja-arvoja:

Annoksella 1,2 g x 4 bakteeri on herkkä, jos MIC ≤ 0,5 mg/l.

Annoksella 2,4 g x 4 tai 1,2 g x 6 bakteeri on herkkä, jos MIC ≤ 1 mg/l.

Annoksella 2,4 g x 6 bakteeri on herkkä, jos MIC ≤ 2 mg/l.

Resistenssimekanismi

Resistenssiä aiheuttavat erityisesti bakteereissa esiintyvät beetalaktamaasientsyymit, jotka

hydrolysoivat G-penisilliiniä. Resistenssi voi johtua myös penisilliiniä sitovien proteiinien (PBP) muutoksista. Hankittu penisilliiniresistenssi voi olla myös plasmidivälitteistä. Ristiresistenssiä esiintyy beetalaktamaasiantibioottien ryhmässä (penisilliinit ja kefalosporiinit).

Farmakokinetiikka

Vain n. 30 % suun kautta otetusta G-penisilliinistä imeytyy, minkä vuoksi lääke tulee antaa parenteraalisesti. Lihakseen annetun G-penisilliinin (606 mg = 1 milj. IU) plasman huippupitoisuudet (keskim. 12 mikrog/ml) saavutetaan 15–30 minuutissa. Lääkeaineen jakautumistilavuus on noin 0,35 l/kg ja noin 60 % lääkeaineesta on sitoutuneena plasman albumiiniin. G-penisilliini ei normaalisti läpäise merkittävässä määrin veri-aivoestettä, mutta läpäisevyys lisääntyy esim. aivokalvon-tulehduksessa. Lääkeaineen puoliintumisaika plasmassa on n. 30 minuuttia. 60–90 % G-penisilliinistä erittyy virtsaan, n. 10 % glomerulaarisen suodattumisen kautta ja n. 90 % tubulaarisen erityksen kautta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Penisilliinien toksisuus on vähäinen. Prekliinisissä eläinkokeissa ei ole ilmennyt mutageenisia tai karsinogeenisia ominaisuuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Injektiokuiva-aine

Ei ole.

Infuusiokuiva-aine

Ei ole.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Injektiokuiva-aine, liuosta varten: 3 vuotta.

Infuusiokuiva-aine, liuosta varten: 3 vuotta.

Käyttövalmis liuos käytettävä välittömästi.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15–25 °C).

Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

GEEPENIL infuusiokuiva-aine, liuosta varten
6,06 g 10 x 6,06 g (158,30 €)
GEEPENIL injektiokuiva-aine, liuosta varten
606 mg 10 x 606 mg (37,24 €)

PF-selosteen tieto

Kirkas injektiopullo, lasi tyyppi II, bromobutyylikumitulppa.

Pakkauskoot: 10 x 606 mg ja 10 x 6,06 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai melkein valkoinen kiteinen jauhe.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Injektio lihakseen: 606 mg (1 milj. IU) injektiokuiva-ainetta liuotetaan 2–4 ml:aan ja 1,212 g (2 milj. IU) 4–8 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä tai 0,9 % natriumkloridiliuosta. Yhteen kohtaan suositellaan annettavaksi enintään 3 ml.

Injektio laskimoon: 606 mg–1,212 g (1–2 milj. IU) injektiokuiva-ainetta liuotetaan 5 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä tai 0,9 % natriumkloridiliuosta. Annetaan hitaasti 1–2 minuutin aikana. 2,424 g (4 milj. IU) injektiokuiva-ainetta liuotetaan n. 10 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä tai 0,9 % natriumkloridiliuosta. Tällöin injektion on kestettävä vähintään 2 minuuttia.

Infuusio laskimoon: 6,06 g (10 milj. IU) infuusiokuiva-ainetta liuotetaan 20–50 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä tai sopivaa infuusionestettä ja tämä liuos lisätään välittömästi samaan infuusionesteeseen. Annettaessa injektiokuiva-ainetta infuusiona käytetään mieluimmin elektrolyyttiliuosta, jonka pH on neutraali (0,9 % natriumkloridiliuos, Ringer-tyyppinen liuos tai Ringer-tyyppinen liuos yhdessä 5 % glukoosiliuoksen kanssa). Annetaan 6,06 g (10 milj. IU) tai vähemmän 100 ml:ssa infuusionestettä jaksoittaisena infuusiona 20–30 minuutin aikana.

1 milj. IU kuiva-ainetta syrjäyttää 0,4 ml nestettä, joten jos siihen lisätään esimerkiksi 1,6 ml liuotinta, syntyy 2 ml liuosta.

Käyttövalmis liuos on kirkas liuos.

Korvattavuus

GEEPENIL infuusiokuiva-aine, liuosta varten
6,06 g 10 x 6,06 g
GEEPENIL injektiokuiva-aine, liuosta varten
606 mg 10 x 606 mg

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01CE01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.03.2016

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo

010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com