Vertaa PF-selostetta

TRIMOPAN tabletti 300 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 100 mg, 160 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 100 mg, 160 mg tai 300 mg trimetopriimia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi 100 mg tabletti sisältää 52,3 mg laktoosia (monohydraattina).

Yksi 160 mg tabletti sisältää 83,6 mg laktoosia (monohydraattina).

Yksi 300 mg tabletti sisältää 256,5 mg laktoosia (monohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

100 ja 160 mg tabletti: Tabletti, kalvopäällysteinen (tabletti).

300 mg tabletti: Tabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Trimetopriimille herkkien mikro-organismien aiheuttamat infektiot: akuutit virtsatieinfektiot, kroonisten virtsatieinfektioiden jatkohoito, hengitystieinfektiot, kroonisen keuhkoputkentulehduksen akuutin vaiheen estohoito.

Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibioottiresistenssi ja antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuisille yleensä 160 mg kaksi kertaa vuorokaudessa. Akuuteissa virtsatieinfektioissa voidaan antaa myös 300–320 mg kerran vuorokaudessa. Kroonisen virtsatieinfektion estohoitoon 100 mg yöksi, kroonisen keuhkoputkentulehduksen akuutin vaiheen estohoitoon 160 mg 1–2 kertaa vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat

Lapsille yleensä 6–8 mg/kg/vrk; alle 4-vuotiaille kolmeen annokseen jaettuna ja yli 4-vuotiaille kahteen annokseen jaettuna. Virtsa- ja hengitystieinfektioitten estohoitoon yli 1-vuotiaille 2–3 mg/kg (korkeintaan 100 mg) kerran vuorokaudessa.

Trimopan-valmisteita ei yleensä suositella alle 3 kk:n ikäisille lapsille; ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminnassa trimetopriimin eliminaatio hidastuu, mikä johtaa kohonneisiin trimetopriimi-pitoisuuksiin plasmassa. Annosta on syytä pienentää potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta (glomerulussuodosnopeus (GFR) < 30 ml/min/1,73m2) (kts. taulukko 1 annossuositus munuaisten vajaatoiminnan vakavuuden mukaan). Kansallisia hoitosuosituksia on noudatettava.

Taulukko 1. Annossuositus munuaisten vajaatoiminnan vakavuuden mukaan

Glomerulussuodosnopeus (ml/min)

Annos

> 30

Normaali annos

15–30

Normaali annos 3 ensimmäisen vuorokauden aikana, sen jälkeen puolitettu annos

< 15

Puolitettu annos

Vasta-aiheet

  • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • foolihapon puutteesta johtuva megaloblastinen anemia ja muut veridyskrasiat
  • luuytimen vajaatoiminta
  • vaikea maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Trimetopriimi vaikuttaa foolihappometaboliaan ja voi lamauttaa verenmuodostusta erityisesti, jos trimetopriimia annetaan pitkään tai suurina annoksina. Kurkkukipu, kuume, kalpeus tai purppura voivat olla varhaisia merkkejä vakavista verihaitoista.

Verenkuvaa tulee seurata lapsilla, iäkkäillä potilailla sekä folaatin puutteesta kärsivillä potilailla trimetopriimin pitkäaikaisen käytön yhteydessä. Foolihappolisän käyttöä voidaan harkita hoidon aikana.

Trimetopriimi erittyy merkittävässä määrin munuaisten kautta. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla on suurentunut riski saada haitallisia vaikutuksia. Trimetopriimin eliminaatio hidastuu ja annosta on syytä pienentää munuaisten vajaatoiminnassa (ks. kohta Annostus ja antotapa). Munuaistoiminnan ja seerumin elektrolyyttien seurantaa on harkittava erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

Veren kaliumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti potilailla, joilla on suurentunut riski hyperkalemiaan sairauden tai muun lääkityksen vuoksi. Tunnetusti hyperkalemiaa aiheuttavien lääkevalmisteiden esim. spironolaktonin käyttö samanaikaisesti trimetopriimin kanssa saattaa johtaa vaikeaan hyperkalemiaan (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Trimopan-valmistetta on syytä välttää, jos potilaalla on porfyria.

Ripulia tai Clostridium difficilen aiheuttamaa pseudomembranoottista koliittia voi ilmetä. Potilaan vointia on seurattava, jos ripulia ilmenee.

Kohonneita seerumin kreatiniini- ja veren ureatyppipitoisuuksia on raportoitu trimetopriimihoidon yhteydessä, mutta on epäselvää liittyykö tämä todelliseen munuaisten vajaatoimintaan vai kreatiniinin tubulaarisen erittymisen estymiseen.

Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi‑galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää Trimopan-tabletteja.

Trimopan 300 mg tabletit: Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Pediatriset potilaat

Trimetopriimia ei suositeta alle kolmen kuukauden ikäisille lapsille; mikäli sen käyttöä kuitenkin pidetään välttämättömänä, on foolihappolisästä huolehdittava.

Yhteisvaikutukset

Trimetopriimi voi nostaa fenytoiinin, digoksiinin, dapsonin ja tsidovudiinin (AZT) pitoisuutta.

Dapsoni voi nostaa seerumin trimetopriimipitoisuutta ja rifampisiini alentaa sitä.

Trimetopriimi saattaa lisätä siklosporiinin munuaistoksisuutta ja diureettien aiheuttaman hyponatremian vaaraa.

Trimetopriimi saattaa nostaa kliinisesti merkityksellisen hyperkalemian riskiä potilailla, joilla on käytössä muita hyperkalemiaa aiheuttavia lääkkeitä (esim. kaliumia säästävät diureetit kuten spironolaktoni ja ACE-estäjät).

Foolihapon puutteesta johtuvien trimetopriimin haittojen, mm. megaloblastisen anemian, vaara voi lisääntyä samanaikaisen pyrimetamiini-, metotreksaatti-, fenytoiini- tai barbituraattihoidon aikana.

Samanaikainen luuytimen toimintaa lamaavien lääkkeiden käyttö lisää riskiä luuytimen aplasiaan.

Varfariinin vaikutus voi voimistua trimetopriimihoidon aikana.

Trimetopriimi saattaa häiritä seerumin kreatiniinimääritystä käytettäessä alkalista pikraattireaktiota.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Trimetopriimi on eläinkokeissa ollut teratogeeninen, ja raskaudenaikainen foolihapon puute on ihmisillä liitetty hermostoputken sulkeutumishäiriöihin.

Trimetopriimia on yleensä vältettävä raskauden aikana. Trimetopriimin käyttöön ensimmäisten 20 raskausviikon aikana on liittynyt suurentunut spontaanin keskenmenon riski. Mikäli sen käyttö katsotaan tarpeelliseksi, hoitoon on mahdollisten sikiöhaittojen ehkäisemiseksi syytä liittää kalsiumfolinaatti.

Imetys

Trimetopriimin pitoisuus äidinmaidossa on hieman korkeampi kuin seerumissa. Herkistynyt imeväinen voi saada maidon trimetopriimista yliherkkyysreaktion. Saatava annos on liian pieni aiheuttaakseen farmakologisia vaikutuksia.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Trimopan‑valmisteilla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Trimetopriimin tavallisimmat haitat ovat annoksesta riippuvat pahoinvointi, glossiitti, ihottumat ja kutina.

Verenmuodostuksen häiriöt ovat melko harvinaisia tai harvinaisia foolihapon puutteeseen liittyviä ja lähinnä pitkäaikaiskäytössä ilmeneviä trimetopriimin haittoja.

Taulukkomuotoinen luettelo haittavaikutuksista

Haittavaikutukset on luokiteltu yleisyyden mukaan elinjärjestelmittäin. Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti: yleinen (≥ 1/100), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Taulukko 2. Trimetopriimi-hoidon yhteydessä todetut haittavaikutukset yleisyyden mukaan elinjärjestelmittäin

 

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Hyvin harvinainen

Tuntematon

Veri ja imukudos

 

Eosinofilia, leukosytopenia

Agranulosytoosi, megaloblastinen anemia, trombosytopenia

 

Neutropenia, methemoglobinemia

Immuunijärjestelmä

  

Angioneuroottinen edeema, allergiset- ja yliherkkyysreaktiot

Anafylaktiset reaktiot

 

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

  

Hyperkalemia*

  

Hermosto

   

Aseptinen meningiitti

 

Silmät

  

Konjunktiviitti, uveiitti

  

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi, oksentelu, glossiitti

 

Ripuli

Pseudo-membranoottinen koliitti

 

Maksa ja sappi

  

Maksaentsyymi-pitoisuuden häiriöt, kohonneet seerumin transaminaasi-pitoisuudet, bilirubiini-arvojen kohoaminen, maksanekroosi**

Kolestaasi, kolestaattinen keltaisuus**

 

Iho ja ihonalainen kudos

Eksanteema, kutina

Urtikaria

Valoyliherkkyys, eksfoliatiivinen dermatiitti, erythema multiforme

Stevens-Johnsonin syndrooma, toksinen epidermaalinen nekrolyysi

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

   

Lääkekuume

 

* Trimetopriimin aiheuttamaa hyperkalemiaa on raportoitu potilailla, joilla on suurentunut riski hyperkalemiaan sairauden tai muun lääkityksen vuoksi.

** Kolestaattinen keltaisuus ja maksanekroosi voivat olla kuolemaan johtavia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‑ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Yliannostus

Trimetopriimin suuri yliannostus on harvinainen. Oksentelua, ripulia, kasvojen turvotusta ja päänsärkyä voi esiintyä, mutta massiiviseenkaan kerta-annokseen ei liity merkittävää hematologisten haittojen riskiä.

Lääkehiilen anto ja oireenmukainen hoito riittävät yleensä hoidoksi. Tehostettu diureesi nopeuttaa trimetopriimin eliminaatiota. Lähinnä jatkuvaan yliannostukseen liittyvä verenmuodostuksen häiriö paranee yleensä kalsiumfolinaatilla (5–10 mg/vrk p.o. viikon ajan).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset bakteerilääkkeet, Trimetopriimi ja johdokset, ATC-koodi: J01EA01

Trimetopriimi on synteettinen antibakteerinen lääke. Se estää bakteerien dihydrofoolihappo-reduktaasia ja siten foolihapon muuttumista biologisesti aktiiviseksi tetrahydrofoolihapoksi. Tämä johtaa bakteerin tymidiinisynteesin ja DNA-synteesin estymiseen ja bakteerin kuolemaan. Trimetopriimiresistenssi voi johtua dihydrofoolihapporeduktaasin muuntumisesta tai lisääntyneestä tuotannosta tai bakteerin solukalvon läpäisevyyden heikkenemisestä.

Pneumokokki, stafylokokit ja H. influenzae ovat herkkiä trimetopriimille. FinRes 2004-tutkimuksen mukaan 17,4 % terveyskeskusten ja 18,3 % sairaaloiden E. coli - kannoista on resistenttejä trimetopriimille. Luonnostaan resistenttejä ovat Moraxella catarrhalis, pseudomonakset, useimmat anaerobit ja Mycoplasma pneumoniae. Resistenssin esiintyvyys voi vaihdella maantieteellisesti ja ajan myötä joidenkin lajien kohdalla. Siksi paikallinen resistenssitilanne olisi oltava selvillä, varsinkin kun hoidetaan vakavia infektioita. Kirjonsa ansiosta trimetopriimi soveltuu hyvin virtsatieinfektioiden hoitoon ja ehkäisyyn sekä ylempien hengitysteiden infektioihin A-streptokokin aiheuttamaa tonsilliittia lukuun ottamatta.

Herkkyysrajat

Eräiden trimetopriimin kannalta tärkeiden patogeenien MIC-arvot (CLSI:n (ent. NCCLS) mukaan) on luokiteltu herkäksi (S) tai resistentiksi (R) seuraavasti:

Herkkä

Resistentti

Enterobacteriaceae

< 8 mg/l

> 16 mg/l

Staphylococcus aureus

< 8 mg/l

> 16 mg/l

Acinetobacter-lajit

< 8 mg/l

> 16 mg/l

Farmakokinetiikka

Trimetopriimi imeytyy lähes täydellisesti ruuansulatuskanavasta eikä sillä ole merkittävää alkureitin aineenvaihduntaa. Trimetopriimin huippupitoisuus saavutetaan 1–4 tunnin kuluttua annostelusta ja sen eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 10 tuntia. Trimetopriimi sitoutuu plasmassa proteiineihin noin 45 %, ja sen jakaantumistilavuus on n. 1,5 l/kg. Trimetopriimin pitoisuus on useimmissa kudoksissa suurempi kuin plasmassa. Selkäydinnesteessä trimetopriimin pitoisuus on 20‑60 %, lapsivedessä 75 % ja äidinmaidossa 125 % plasmassa olevasta. Trimetopriimista suurin osa erittyy virtsaan sellaisenaan ja n. 20 % aineenvaihduntatuotteina.

Trimetopriimin eliminaatio hidastuu munuaisten vajaatoiminnassa, jolloin annosta on syytä pidentää (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Suuret trimetopriimiannokset ovat aiheuttaneet rotilla sikiövaurioita ja kaniineilla keskenmenoja. Trimetopriimin LD50 hiirelle on 7 g/kg suun kautta annettuna. Trimetopriimi ei ole osoittautunut mutageeniseksi.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

100 mg ja 160 mg tabletti:

Tablettiydin:

Laktoosimonohydraatti

Maissitärkkelys

Tärkkelys, esigelatinoitu

Povidoni

Polysorbaatti 80

Krospovidoni

Selluloosa, mikrokiteinen

Magnesiumstearaatti.

Kalvopäällyste:

Hypromelloosi

Propyleeniglykoli.

300 mg tabletti:

Laktoosimonohydraatti

Maissitärkkelys

Natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A)

Selluloosa, mikrokiteinen

Povidoni

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Magnesiumstearaatti

Steariinihappo.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

HDPE-tölkki: Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

PVC/alumiini-läpipainopakkaus: Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TRIMOPAN tabletti
300 mg 5 fol (4,54 €)
TRIMOPAN tabletti, kalvopäällysteinen
100 mg 30 kpl (6,50 €), 100 kpl (15,09 €)
160 mg (J) 10 fol (4,50 €), 20 fol (12,99 €), 100 kpl (28,96 €)

PF-selosteen tieto

100 mg tabletti: 30 ja 100 tablettia, HDPE-tölkki.

160 mg tabletti: 10 ja 20 tablettia, PVC/alumiini-läpipainopakkaus. 100 tablettia, HDPE-tölkki.

300 mg tabletti: 5 ja 10 tablettia, PVC/alumiini-läpipainopakkaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

100 mg tabletti: Pyöreä, valkoinen tai melkein valkoinen, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, läpimitta n. 9,1 mm.

160 mg tabletti: Pyöreä, valkoinen tai melkein valkoinen, kupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti, läpimitta n. 11 mm, korkeus n. 4,3 mm.

300 mg tabletti: Valkoinen, kapselinmuotoinen, jakouurteellinen, päällystämätön tabletti, pituus 19 mm, leveys 8 mm, korkeus 6,4 mm.

160 mg tabletti: Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

100 mg ja 300 mg tabletit: Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä tabletin jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

TRIMOPAN tabletti, kalvopäällysteinen
100 mg 30 kpl, 100 kpl
160 mg 100 kpl

  • Peruskorvaus (40 %).

TRIMOPAN tabletti
300 mg 5 fol
TRIMOPAN tabletti, kalvopäällysteinen
160 mg 10 fol, 20 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01EA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

30.08.2022

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com