Vertaa PF-selostetta

CEFUROXIM STRAGEN injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten 750 mg, 1,5 g, injektiokuiva-aine, liuosta varten 250 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Cefuroxim Stragen 250 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten.

Yksi injektiopullo sisältää kefuroksiiminatriumia vastaten 250 mg kefuroksiimia.

Cefuroxim Stragen 750 mg injektio-/infuusiokuiva-aine , liuosta varten.

Yksi injektiopullo sisältää kefuroksiiminatriumia vastaten 750 mg kefuroksiimia.

Cefuroxim Stragen 1,5 g injektio-/infuusiokuiva-aine , liuosta varten.

Yksi injektiopullo sisältää kefuroksiiminatriumia vastaten 1,5 g kefuroksiimia.

Lääkemuoto

250 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

750 mg, 1,5 g injektio-/infuusiokuiva-aine , liuosta varten

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Cefuroxim Stragen on tarkoitettu alla lueteltujen infektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille, myös vastasyntyneille (syntymästä alkaen) (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Farmakodynamiikka).

 • avohoitokeuhkokuume
 • kroonisen bronkiitin akuutit pahenemisvaiheet
 • komplisoituneet virtsatieinfektiot, mukaan lukien pyelonefriitti
 • pehmytkudosinfektiot: selluliitti, ruusu ja haavainfektiot
 • vatsaontelon sisäiset tulehdukset (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • infektioiden ehkäisy gastrointestinaalisissa (mukaan lukien ruokatorvileikkaukset), ortopedisissa, kardiovaskulaarisissa ja gynekologisissa leikkauksissa (mukaan lukien keisarileikkaus).

Hyvin todennäköisesti anaerobisten mikrobien aiheuttamien infektioiden hoidossa ja ehkäisyssä kefuroksiimi pitäisi yhdistää muiden sopivien antibioottien kanssa.

Antibakteeristen lääkeaineiden asianmukaista käyttöä koskevat viranomaisohjeet tulee ottaa huomioon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Taulukko 1. Aikuiset ja ≥ 40 kg painavat lapset

Käyttöaihe

Annostus

Avohoitokeuhkokuume ja kroonisen bronkiitin akuutit pahenemisvaiheet

750 mg 8 tunnin välein

(laskimoon tai lihakseen)

Pehmytkudosinfektiot: selluliitti, ruusu ja haavainfektiot

Vatsaontelon sisäiset tulehdukset

Komplisoituneet virtsatieinfektiot, mukaan lukien pyelonefriitti

1,5 g 8 tunnin välein

(laskimoon tai lihakseen)

Vaikeat infektiot

750 mg 6 tunnin välein (laskimoon)

1,5 g 8 tunnin välein (laskimoon)

Infektioiden ehkäisy gastrointestinaalisissa, gynekologisissa (mukaan lukien keisarileikkaus) ja ortopedisissa leikkauksissa

1,5 g anestesian induktion yhteydessä. Tätä voidaan täydentää kahdella 750 mg annoksella (lihakseen), jotka annetaan 8 ja 16 tunnin kuluttua.

Infektioiden ehkäisy kardiovaskulaarisissa ja ruokatorvileikkauksissa

1,5 g anestesian induktion yhteydessä, minkä jälkeen750 mg (lihakseen) 8 tunnin välein vielä 24 tunnin ajan.

Taulukko 2. Alle 40 kg painavat lapset

Yli 3 viikon ikäiset imeväiset ja leikki-ikäiset ja alle 40 kg painavat lapset

Imeväiset (syntymästä 3 viikon ikään saakka)

Avohoitokeuhkokuume

30–100 mg/kg/vrk (laskimoon) jaettuna kolmeen tai neljään annokseen; useimmissa infektioissa 60 mg/kg/vrk on sopiva annos

30–100 mg/kg/vrk (laskimoon) jaettuna kahteen tai kolmeen annokseen (ks. kohta Farmakokinetiikka)

Komplisoituneet virtsatieinfektiot, mukaan lukien pyelonefriitti

Pehmytkudosinfektiot: selluliitti, ruusu ja haavainfektiot

Vatsaontelon sisäiset tulehdukset

Munuaisten vajaatoiminta

Kefuroksiimi erittyy pääasiassa munuaisten kautta. Kuten muidenkin tällaisten antibioottien, Cefuroxim Stragenin annostusta tulisi pienentää hitaamman erittymisen kompensoimiseksi, jos potilaan munuaisten toiminta on huomattavasti heikentynyt.

Taulukko 3. Suositellut Cefuroxim Stragen -annokset munuaisten vajaatoiminnassa

Kreatiniinipuhdistuma

T1/2 (h)

Annos mg

> 20 ml/min/1,73 m2

1,7–2,6

Tavanomaista annosta (750 mg – 1,5 g kolme kertaa vuorokaudessa) ei tarvitse pienentää.

10–20 ml/min/1,73 m2

4,3–6,5

750 mg kaksi kertaa vuorokaudessa

< 10 ml/min/1,73 m2

14,8–22,3

750 mg kerran vuorokaudessa

Hemodialyysipotilaat

3,75

Ylimääräinen 750 mg:n annos annetaan laskimoon tai lihakseen jokaisen dialyysin lopussa. Parenteraalisen käytön lisäksi kefuroksiiminatriumia voidaan sekoittaa peritoneaalidialyysinesteeseen (yleensä 250 mg / 2 litraa dialyysinestettä).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat, jotka saavat jatkuvaa arteriovenoosista hemodialyysihoitoa (CAVH) tai jatkuvaa high-flux-hemofiltraatiohoitoa (HF) tehohoitoyksiköissä

7,9–12,6 (CAVH)

1,6 (HF)

750 mg kaksi kertaa vuorokaudessa. Low-flux-hemofiltraatiota käytettäessä noudatetaan munuaisten vajaatoimintaa koskevia annostussuosituksia.

Maksan vajaatoiminta

Kefuroksiimi eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta. Maksan vajaatoiminnan ei odoteta vaikuttavan kefuroksiimin farmakokinetiikkaan.

Antotapa

Cefuroxim Stragen annetaan suonensisäisenä injektiona 3–5 minuutin kuluessa joko suoraan laskimoon tai tiputuksena tai infuusiona 30–60 minuutin kuluessa tai injektiona syvälle lihakseen. Ks. kohdasta Käyttö- käsittelyohjeetohjeet lääkevalmisteen saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen antoa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys kefuroksiimille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Tunnettu yliherkkyys kefalosporiiniantibiooteille.

Aikaisempi vaikea yliherkkyys (esim. anafylaktinen reaktio) muille beetalaktaamiantibiooteille (penisilliinit, monobaktaamit ja karbapeneemit).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yliherkkyysreaktiot

Kuten kaikkien beetalaktaamiantibioottien käytön yhteydessä, vakavia ja joskus kuolemaan johtaneita yliherkkyysreaktioita on raportoitu. Vaikean yliherkkyysreaktion ilmaantuessa kefuroksiimihoito on keskeytettävä välittömästi ja tarvittavat ensiaputoimet aloitettava.

Ennen hoidon aloittamista on selvitettävä, onko potilaalla aikaisemmin ollut vaikeita yliherkkyysreaktioita kefuroksiimille, muille kefalosporiineille tai muille beetalaktaamiantibiooteille. Varovaisuutta on noudatettava, jos kefuroksiimia annetaan potilaille, joilla on aikaisemmin ollut vaikeaa lievempi yliherkkyys muille beetalaktaamiantibiooteille.

Voimakkaiden diureettien tai aminoglykosidien samanaikainen käyttö

Kefalosporiiniantibioottien suurten annosten käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos potilas saa samanaikaisesti voimakkaita diureetteja, kuten furosemidia, tai aminoglykosideja. Näiden yhdistelmähoitojen aikana on todettu munuaisten vajaatoimintaa. Munuaisten toimintaa on seurattava, jos potilas on iäkäs tai hänellä on aikaisemmin todettu munuaisten vajaatoimintaa (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Resistenttien mikrobien liikakasvu

Kefuroksiimi voi aiheuttaa hiivasienen (Candida) liikakasvua. Pitkään jatkuva hoito voi johtaa myös muiden resistenttien mikrobien (esim. enterokokkien ja Clostridium difficilen) lisääntymiseen, mikä saattaa vaatia hoidon keskeyttämistä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Antibioottihoitoon liittyvää pseudomembranoottista koliittia on raportoitu kefuroksiimin käytön yhteydessä. Vakavuudeltaan nämä saattavat vaihdella lievästä henkeä uhkaavaan. Tämä diagnoosi on syytä ottaa huomioon, jos kefuroksiimihoidon aikana tai sen jälkeen ilmaantuu vaikeaa ripulia (ks. kohta Haittavaikutukset). Kefuroksiimihoidon keskeyttämistä ja Clostridium difficilen täsmähoitoa on harkittava. Peristaltiikkaa estäviä lääkevalmisteita ei saa antaa.

Vatsaontelon sisäiset tulehdukset

Tehokirjonsa vuoksi kefuroksiimi ei sovellu gramnegatiivisten ei-fermentoivien bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Vaikutus diagnostisiin testeihin

Coombsin kokeen muuttuminen positiiviseksi kefuroksiimin käytön yhteydessä saattaa vaikuttaa veren sopivuuskokeen tuloksiin (ks. kohta Haittavaikutukset)

Kuparireagensseja (Benedictin tai Fehlingin reagenssit, Clinitest) käytettäessä saatetaan havaita vähäistä vaikutusta. Tämän ei kuitenkaan pitäisi johtaa vääriin positiivisiin tuloksiin, kuten joidenkin muiden kefalosporiinien yhteydessä.

Ferrisyaniditesti saattaa antaa väärän negatiivisen tuloksen, joten kefuroksiiminatriumia saavien potilaiden veren tai plasman glukoosimäärityksissä tulisi käyttää glukoosioksidaasiin tai glukoosiheksokinaasiin perustuvia menetelmiä.

Tärkeää tietoa apuaineista

Cefuroxim Stragen 250 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) yhtä injektiopulloa kohti, eli se on käytännöllisesti katsoen natriumitonta.

Cefuroxim Stragen 750 mg injektio-/infuusiokuiva-aine , liuosta varten sisältää 1,78 mmol (eli 41 mg) natriumia yhtä injektiopulloa kohti. Tämä on otettava huomioon potilailla, jotka noudattavat vähänatriumista ruokavaliota.

Cefuroxim Stragen 1,5 g injektio-/infuusiokuiva-aine , liuosta varten sisältää 3,52 mmol (eli 81 mg) natriumia yhtä injektiopulloa kohti. Tämä on otettava huomioon potilailla, jotka noudattavat vähänatriumista ruokavaliota.

Yhteisvaikutukset

Kefuroksiimi voi vaikuttaa suoliston mikrobiflooraan, mikä saattaa vähentää estrogeenin takaisinimeytymistä ja heikentää yhdistelmäehkäisytablettien tehoa.

Kefuroksiimi poistuu suodattumalla glomeruluksissa ja erittymällä tubuluksissa. Probenesidin samanaikaista käyttöä ei suositella. Probenesidin samanaikainen käyttö hidastaa antibiootin erittymistä, jolloin huippupitoisuus seerumissa suurenee.

Potentiaalisesti nefrotoksiset lääkkeet ja loop-diureetit

Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa voimakkaita diureetteja (kuten furosemidia) tai potentiaalisesti nefrotoksisia valmisteita (kuten aminoglykosidiantibiootteja) käyttäviä potilaita suurilla kefalosporiiniannoksilla, koska tällaisten yhdistelmien munuaistoimintaa heikentävää vaikutusta ei voida sulkea pois.

Muut yhteisvaikutukset

Veren tai plasman glukoosimääritykset: ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Samanaikainen käyttö oraalisten antikoagulanttien kanssa voi johtaa INR-arvon nousuun (INR = international normalised ratio).

Raskaus ja imetys

Raskaus

On vain vähän tietoja kefuroksiimin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa kefuroksiimin ei ole havaittu vaikuttavan lisääntymistoksisuuteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Cefuroxim Stragenia voidaan määrätä raskaana oleville naisille vain, jos hoidon hyöty on suurempi kuin siihen liittyvä riski.

Kefuroksiimin on osoitettu läpäisevän istukan ja saavuttavan terapeuttisen tason lapsivedessä ja istukkaveressä äidille lihakseen tai laskimoon annetun annoksen jälkeen.

Imetys

Kefuroksiimi erittyy pieninä määrinä rintamaitoon ihmisellä. Terapeuttisilla annoksilla ei odoteta olevan haittavaikutuksia, vaikka ripulin ja limakalvojen sieni-infektion riskiä ei voida poissulkea. Päätös rintaruokinnan keskeyttämisestä tai kefuroksiimihoidon keskeyttämisestä/aloittamatta jättämisestä on tehtävä ottaen huomioon imetyksen hyödyt lapselle ja hoidon hyödyt naiselle

Hedelmällisyys

Kefuroksiiminatriumin vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkimustietoa. Eläinten lisääntymistutkimuksissa ei ole havaittu hedelmällisyyteen kohdistuvia vaikutuksia.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia kefuroksiimin vaikutuksesta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty. Kuitenkin tiedossa olevien haittavaikutusten perusteella on epätodennäköistä, että kefuroksiiminatriumilla olisi vaikutusta ajokykyyn tai koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat neutropenia, eosinofilia ja ohimenevä maksaentsyymi- tai bilirubiiniarvojen kohoaminen, erityisesti potilailla, joilla on jokin maksasairaus, mutta viitteitä maksavaurioista ja injektiokohdan reaktioista ei ole havaittu.

Haittavaikutusten yleisyysluokat alla olevassa taulukossa ovat arvioita, sillä useimmista haittavaikutuksista ei ole käytettävissä ilmaantuvuuden laskemiseen soveltuvia tietoja. Kefuroksiiminatriumiin liittyvien haittavaikutusten ilmaantuvuus saattaa myös vaihdella käyttöaiheen mukaan.

Haittavaikutusten yleisyys, hyvin yleisistä harvinaisiin, määritettiin kliinisistä tutkimuksista saatujen tietojen perusteella. Kaikkien muiden haittavaikutusten (esiintyvyys < 1/1000) yleisyysluvut perustuvat pääasiassa markkinoille tulon jälkeen saatuihin tietoihin, ja ne viittaavat ennemminkin raportoitujen tapausten määrään kuin todelliseen esiintymistiheyteen.

Hoitoon liittyneet haittavaikutukset, kaikki vaikeusasteet mukaan luettuina, luetellaan alla MedDRA-elinjärjestelmän, yleisyyden ja vaikeusasteen mukaan. Yleisyysluokituksessa on noudatettu seuraavaa käytäntöä: hyvin yleinen ( 1/10), yleinen ( 1/100, < 1/10), melko harvinainen ( 1/1000, < 1/100), harvinainen ( 1/10 000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Esiintyvyys

Elinjärjestelmä

Yleinen

(1/100 ja < 1/10)

Melko harvinainen

(1/1,000 ja <1/100)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Infektiot

hiivasienen liikakasvu, Clostridium difficilen liikakasvu

Veri ja imukudos

neutropenia, eosinofilia, hemoglobiinipitoisuuden pieneneminen

leukopenia,

positiivinen Coombsin koe

trombosytopenia,

hemolyyttinen anemia

Immuunijärjestelmä

lääkekuume, interstitiaalinefriitti, anafylaksia, ihon vaskuliitti

Ruoansulatuselimistö

ruoansulatuselimistön häiriö

pseudomembranoottinen koliitti

Maksa ja sappi

ohimenevä maksaentsyymiarvojen kohoaminen

ohimenevä bilirubiiniarvojen kohoaminen

Iho ja ihonalainen kudos

ihottuma, nokkosihottuma ja kutina

erythema multiforme,
toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja

Stevens-Johnsonin oireyhtymä, angioneuroottinen edeema

Munuaiset ja virtsatiet

seerumin kreatiniiniarvon ja veren ureatyppiarvon kohoaminen ja kreatiniinipuhdistuman pieneneminen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

injektiokohdan reaktiot, joita voivat olla kipu ja tromboflebiitti

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Kefalosporiinien ryhmään kuuluvilla lääkeaineilla on taipumus kiinnittyä punasolujen solukalvon pintaan ja reagoida lääkkeen vasta-aineiden kanssa, mikä saattaa muuttaa Coombsin kokeen positiiviseksi (tämä voi vaikuttaa veren sopivuuskokeen tuloksiin) ja aiheuttaa hyvin harvoin hemolyyttistä anemiaa.

Ohimenevää seerumin maksaentsyymiarvojen kohoamista on havaittu. Nämä muutokset ovat yleensä korjautuvia.

Kipu lihakseen pistetyn injektion injektiokohdassa on todennäköisempää suuremmilla annoksilla. On kuitenkin epätodennäköistä, että tämä johtaisi hoidon keskeyttämiseen.

Pediatriset potilaat

Kefuroksiiminatriumin turvallisuusprofiili lapsilla on yhteneväinen aikuisten turvallisuusprofiilin kanssa.

Yliannostus

Yliannostus voi johtaa neurologisiin jälkitauteihin, kuten enkefalopatiaan, kouristuskohtauksiin ja koomaan. Yliannostuksen oireita voi ilmetä, jos annosta ei pienennetä sopivasti potilailla, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Seerumin kefuroksiimipitoisuutta voidaan pienentää hemodialyysillä tai peritoneaalidialyysillä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: systeemiset bakteerilääkkeet, toisen sukupolven kefalosporiinit,

ATC-koodi: J01DC02

Vaikutusmekanismi

Kefuroksiimi estää bakteerisolun seinämän synteesiä kiinnittymällä penisilliiniä sitoviin proteiineihin (PBP). Soluseinämän (peptidoglykaanin) biosynteesin pysähtyminen johtaa bakteerisolun hajoamiseen ja kuolemaan.

Resistenssimekanismi

Bakteerien kefuroksiimiresistenssi voi johtua yhdestä tai useammasta seuraavasta mekanismista:

 • beetalaktamaasien aiheuttama hydrolyysi mukaan lukien (mutta ei ainoastaan) laajakirjoiset beetalaktamaasit (ESBL) ja AmpC-entsyymit, jotka voivat indusoitua tai stabiilisti derepressoitua tietyissä aerobisissa gramnegatiivisissa bakteerilajeissa
 • heikentynyt kefuroksiimiaffiniteetti penisilliiniä sitovaan proteiiniin
 • ulkokalvon läpäisemättömyys, mikä vaikeuttaa kefuroksiimin pääsyä PBP-reseptoriin gramnegatiivisissa mikrobeissa
 • bakteerien ulospumppausmekanismit (effluksimekanismit).

Mikrobien, jotka ovat hankkineet resistenssin muille injisoitaville kefalosporiineille, voidaan olettaa olevan resistenttejä kefuroksiimille. Resistenssimekanismista riippuen mikrobit, jotka ovat hankkineet penisilliiniresistenssin, voivat osoittaa vähentynyttä herkkyyttä tai resistenssiä kefuroksiimille.

Kefuroksiiminatriumin herkkyysrajat

EUCAST:n (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) asettamat pienimmän estävän pitoisuuden (MIC) herkkyysrajat ovat seuraavat:

Mikrobi

Herkkyysrajat (mg/l)

 

S

R

Enterobacteriaceae1

≤ 82

> 8

Staphylococcus-lajit

Alaviite3

Alaviite3

Streptococcus, A, B, C ja G

Alaviite4

Alaviite4

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,5

> 1

Streptokokit (muut)

≤ 0,5

> 0,5

Haemophilus influenzae

≤ 1

> 2

Moraxella catarrhalis

≤ 4

> 8

Lajista riippumattomat herkkyysrajat1

≤ 45

> 85

1 Kefalosporiinin herkkyysrajat enterobakteereille osoittavat kaikki kliinisesti merkittävät resistenssimekanismit (mukaan lukien ESBL ja plasmidivälitteinen AmpC). Jotkin beetalaktamaaseja tuottavat kannat ovat herkkiä tai kohtalaisen herkkiä kolmannen tai neljännen sukupolven kefalosporiineille näitä herkkyysrajoja käytettäessä, ja näistä pitäisi löydettäessä raportoida, eli ESBL:n esiintyminen tai esiintymättömyys itsessään ei vaikuta herkkyysluokitukseen. Monilla alueilla ESBL:n havaitseminen ja määritys on suositeltua tai pakollista infektioiden torjumiseksi.

2 Herkkyysraja viittaa annostukseen 1,5 g kolme kertaa vuorokaudessa ja ainoastaan E. coli, P. mirabilis ja Klebsiella -lajeihin

3 Stafylokokkien herkkyys kefalosporiineille päätellään metisilliiniherkkyyden perusteella, lukuun ottamatta keftatsidiimia, kefiksiimia ja keftibuteenia, joilla ei ole herkkyysrajoja ja joita ei pidä käyttää stafylokokki-infektioiden hoidossa.

4 A-, B-, C- ja G-ryhmän beetahemolyyttisten streptokokkien herkkyys beetalaktaamiantibiooteille päätellään penisilliiniherkkyyden perusteella.

5 Herkkyysrajat pätevät päivittäisiin laskimonsisäisiin annoksiin 750 mg kolme kertaa vuorokaudessa ja korkeaan annokseen vähintään 1,5 g kolme kertaa vuorokaudessa

S: Herkkä, R: Resistentti.

Mikrobiologinen herkkyys:

Resistenssin prevalenssi voi vaihdella maantieteellisesti ja ajallisesti tiettyjen bakteerisukujen kohdalla, ja paikalliset resistenssitiedot ovat tärkeitä erityisesti vaikeita infektioita hoidettaessa. Asiantuntijoita tulisi konsultoida tarvittaessa, jos paikallinen resistenssitilanne tunnetaan ja lääkeaineen hyödyllisyys on ainakin joissakin infektiotyypeissä kyseenalainen.

Kefuroksiimi tehoaa yleensä seuraaviin mikrobeihin in vitro.

Yleisesti herkät lajit

Grampositiiviset aerobit:

Staphylococcus aureus (metisilliinille herkät) $

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Streptococcus mitis (viridans-ryhmä)

Gramnegatiiviset aerobit:

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Mikrobit, joiden hankittu resistenssi voi aiheuttaa ongelmia

Grampositiiviset aerobit:

Streptococcus pneumoniae

Gramnegatiiviset aerobit:

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus-lajit (muut kuin P. vulgaris)

Providencia-lajit

Salmonella-lajit

Grampositiiviset anaerobit:

Peptostreptococcus-lajit

Propionibacterium-lajit

Gramnegatiiviset anaerobit:

Fusobacterium-lajit

Bacteroides-lajit

Luontaisesti resistentit mikrobit

Grampositiiviset aerobit:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Gramnegatiiviset aerobit:

Acinetobacter-lajit

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Grampositiiviset anaerobit:

Clostridium difficile

Gramnegatiiviset anaerobit:

Bacteroides fragilis

Muut:

Chlamydia-lajit

Mycoplasma-lajit

Legionella-lajit

$ Kaikki metisilliiniresistentit S. aureus -bakteerit ovat resistenttejä kefuroksiimille.

In vitro kefuroksiiminatriumin ja aminoglykosidiantibioottien yhteisvaikutuksen on osoitettu olevan vähintään additiivinen, ja satunnaisesti on havaittu myös viitteitä synergismistä

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Kun kefuroksiimia annettiin terveille tutkittaville injektiona lihakseen (i.m.), huippupitoisuus seerumissa (keskiarvo) oli 750 mg annoksen jälkeen 27–35 μg/ml ja 1000 mg annoksen jälkeen 33–40 μg/ml, ja se saavutettiin 30–60 minuutin kuluttua antamisesta. Laskimoon (i.v.) annetun 750 mg annoksen jälkeen pitoisuus seerumissa oli noin 50 μg/ml ja 1500 mg annoksen jälkeen noin 100 μg/ml 15 minuutin kuluttua.

AUC ja Cmax näyttävät suurenevan lineaarisesti annoksen suurenemisen myötä lihakseen ja laskimoon annettujen 250–1000 mg kerta-annosten jälkeen. Kefuroksiimin kumuloitumista seerumiin ei havaittu, kun terveille tutkittaville annettiin toistuvia 1500 mg annoksia laskimoon 8 tunnin välein.

Jakautuminen

Proteiiniin sitoutumisen on ilmoitettu olevan 33–50 % käytetystä menetelmästä riippuen. Keskimääräinen jakautumistilavuus on 9,3–15,8 l/1,73 m2 lihakseen tai laskimoon annetun 250–1000 mg annoksen jälkeen. Kefuroksiimipitoisuus voi ylittää pienimmän yleisimpien patogeenien kasvua estävän pitoisuuden tonsilla- ja sinuskudoksessa, keuhkoputkien limakalvoissa, luussa, pleuranesteessä, nivel- ja synoviaalinesteessä, interstitiaalinesteessä, sapessa, ysköksessä ja silmän kammionesteessä. Kefuroksiimi läpäisee veri-aivoesteen, kun aivokalvot ovat tulehtuneet.

Biotransformaatio

Kefuroksiimi ei metaboloidu.

Eliminaatio

Kefuroksiimi poistuu suodattumalla glomeruluksissa ja erittymällä tubuluksissa. Puoliintumisaika seerumissa on noin 70 minuuttia lihakseen tai laskimoon annetun injektion jälkeen. Lähes koko annos (85–90 %) erittyy muuttumattomana kefuroksiimina virtsaan 24 tunnin kuluessa antamisesta. Suurin osa kefuroksiimista erittyy 6 ensimmäisen tunnin aikana. Keskimääräinen munuaispuhdistuma on 114–170 ml/min/1,73 m2 lihakseen tai laskimoon annetun 250–1000 mg annoksen jälkeen.

Erityisryhmät

Sukupuoli

Kefuroksiimin farmakokinetiikassa ei havaittu eroa miesten ja naisten välillä, kun kefuroksiimia annettiin natriumsuolana yhtenä 1000 mg bolusinjektiona laskimoon.

Iäkkäät potilaat

Lihakseen tai laskimoon annettu kefuroksiimi imeytyy, jakautuu ja erittyy samalla tavoin iäkkäillä kuin nuoremmillakin potilailla, kun munuaisten toiminta on samanlaista. Iäkkäillä potilailla munuaisten toiminnan heikkeneminen on todennäköisempää, joten kefuroksiimiannosta valittaessa on syytä noudattaa varovaisuutta ja mahdollisesti seurata munuaisten toimintaa (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Pediatriset potilaat

Kefuroksiimin puoliintumisajan seerumissa on osoitettu olevan huomattavasti pidentynyt vastasyntyneillä sikiöiän mukaan. Imeväisillä (> 3 viikon ikäisillä) ja vanhemmilla lapsilla puoliintumisaika seerumissa on kuitenkin sama kuin aikuisilla, 60–90 minuuttia.

Munuaisten vajaatoiminta

Kefuroksiimi erittyy pääasiassa munuaisten kautta. Kuten muidenkin tällaisten antibioottien, kefuroksiimin annostusta tulisi pienentää hitaamman erittymisen kompensoimiseksi, jos potilaan munuaisten toiminta on huomattavasti heikentynyt (CrCl < 20 ml/min) (ks. kohta Annostus ja antotapa). Kefuroksiimi poistuu tehokkaasti hemodialyysissä ja peritoneaalidialyysissä.

Maksan vajaatoiminta

Koska kefuroksiimi eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta, maksan vajaatoiminnan ei odoteta vaikuttavan kefuroksiimin farmakokinetiikkaan.

Farmakokineettis-farmakodynaaminen suhde (PK/PD)

Kefalosporiinien tärkein farmakokineettis-farmakodynaaminen indeksi, jonka on todettu korreloivan parhaiten tehoon in vivo, on se prosentuaalinen osuus annosvälistä (%T), jonka vapaa kefuroksiimipitoisuus pysyy yksittäisen kohdelajin pienimmän estävän pitoisuuden (MIC) yläpuolella (%T > MIC).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, geenitoksisuutta sekä lisääntymis- ja kehitystoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten non-kliiniset tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Karsinogeenisuustutkimuksia ei ole tehty. Viitteitä karsinogeenisuudesta ei kuitenkaan ole havaittu.

Erityyppiset kefalosporiinit estävät gammaglutamyylitranspeptidaasiaktiivisuutta rotan virtsassa, mutta kefuroksiimin estovaikutus on vähäisempi. Tällä voi olla merkitystä ihmisellä tehtävien kliinisten laboratoriotutkimusten interferenssin kannalta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Ei ole.

Yhteensopimattomuudet

Kefuroksiimia ei saa sekoittaa samassa ruiskussa aminoglykosidiantibioottien kanssa.

Jos kefuroksiimi sekoitetaan natriumvetykarbonaattiliuoksen kanssa, liuoksen väri muuttuu merkitsevästi. Siksi tätä liuosta ei tulisi käyttää kefuroksiimin laimentamiseen. Injektionesteisiin käytettävällä vedellä laimennettu kefuroksiimiliuos voidaan antaa infuusiolaitteiston letkuston kautta potilaalle, joka saa natriumvetykarbonaattiliuosta infuusiona.

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden tai liuosten kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet.

Kestoaika

2 vuotta.

Käyttövalmis liuos: Käyttökuntoon saatettujen liuosten on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiileina 24 tuntia 2°C – 8 °C:ssa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste tulee käyttää välittömästi.

Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla, mutta ne ovat kuitenkin yleensä enintään 24 tuntia 2–8 °C:ssa ellei käyttöönvalmistus tapahdu kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Säilytys

Säilytä alle 25°C.

Säilytä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

CEFUROXIM STRAGEN injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
750 mg 10 x 750 mg (23,29 €)
1,5 g 10 x 1,5 g (18,83 €)
CEFUROXIM STRAGEN injektiokuiva-aine, liuosta varten
250 mg 10 x 250 mg (17,35 €)

PF-selosteen tieto

Cefuroxim Stragen 250 mg

Yksi pahvipakkaus sisältää 10 x 10 ml injektiopulloa (kirkasta väritöntä lasia, halogenoitu butyylikumitulppa).

Cefuroxim Stragen 750 mg

Yksi pahvipakkaus sisältää 10 x 10 ml injektiopulloa (kirkasta väritöntä lasia, halogenoitu butyylikumitulppa).

Cefuroxim Stragen 1,5 g

Yksi pahvipakkaus sisältää 10 x 20 ml injektiopulloa (kirkasta väritöntä lasia, halogenoitu butyylikumitulppa).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai luonnonvalkoinen kuiva-aine.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Valmisteen saattaminen käyttökuntoon

Taulukko 4: Lisättävät liuotinmäärät ja liuoksen pitoisuudet, joista voi olla hyötyä, kun tarvitaan pieniä annoksia.

Lisättävät liuotinmäärät ja liuoksen pitoisuudet, joista voi olla hyötyä, kun tarvitaan pieniä annoksia.

Injektiopullon koko

Lisättävä vesimäärä (ml)

Arvioitu kefuroksiimipitoisuus (mg/ml)**

250 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten

250 mg

lihakseen

laskimoon

1 ml

vähintään 2 ml

216

116

750 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

750 mg

lihakseen

boluksena laskimoon

infuusiona laskimoon

3 ml

vähintään 6 ml

vähintään 6 ml

216

116

116

1,5 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

1,5 g

lihakseen

boluksena laskimoon

infuusiona laskimoon

6 ml

vähintään 15 ml

15 ml*

216

94

94

* käyttökuntoon saatettu liuos lisätään 50 tai 100 ml:aan sopivaa infuusionestettä (ks. alla kohta Yhteensopivuus).

**Kefuroksiimiliuoksen lopputilavuus kasvaa käytetyn liuottimen tilavuuteen verrattuna lääkeaineen syrjäyttämästä nestemäärästä johtuen, jolloin saadaan luetellut pitoisuudet mg/ml.

Käyttövalmis liuos on kellertävä tai kellanruskea. Värisävyn ja värin voimakkuuden vaihtelut eivät vaikuta valmisteen turvallisuuteen ja tehokkuuteen.

Ravista varovasti, kunnes liuos on kirkasta.

Kefuroksiimivesiliuoksen pH-arvo on 6,0–8,5.

Yhteensopivuus:

Kefuroksiiminatrium on yhteensopiva seuraavien infuusionesteiden kanssa.

 • injektionesteisiin käytettävä vesi
 • natriumkloridiliuos 9 mg/ml (0,9 %)
 • glukoosiliuos50 mg/ml (5 %)

Parenteraaliset lääkevalmisteet tulee tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten ja värimuutosten varalta ennen antoa. Liuoksen saa käyttää vain, jos se on kirkas eikä siinä ole hiukkasia.

Vain yhtä käyttökertaa varten. Käyttämätön liuos tulee hävittää.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

CEFUROXIM STRAGEN injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
750 mg 10 x 750 mg
1,5 g 10 x 1,5 g
CEFUROXIM STRAGEN injektiokuiva-aine, liuosta varten
250 mg 10 x 250 mg

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01DC02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

05.12.2012

Yhteystiedot

STRAGEN FINLAND
Regus Graniittitalo, Jaakonkatu 3B, 7krs.
00100 Helsinki
Suomi

040 512 6848
info@stragen.fi
Puh. +358 40 512 6848 /+358 40 046 6516