Vertaa PF-selostetta

CEFTRIAXON STRAGEN infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2 g, injektiokuiva-aine, liuosta varten 500 mg, 1 g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Keftriaksoninatrium, joka vastaa 500 mg, 1 g tai 2 g keftriaksonia.

Lääkemuoto

Ceftriaxon Stragen 500 mg: injektiokuiva-aine, liuosta varten

Ceftriaxon Stragen 1 g: injektiokuiva-aine, liuosta varten

Ceftriaxon Stragen 2 g: infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Vaikeiden infektioiden hoito, erityisesti silloin, kun taudin aiheuttaja on tai sen epäillään olevan resistentti tavanomaiselle lääkehoidolle, mutta herkkä keftriaksonille:

  • erityisesti sairaalainfektiot ja infektiot potilailla, joilla on alentunut immuunivaste.
  • hengitystieinfektiot, kuten tavanomaiselle hoidolle resistenttien mikrobien aiheuttamat sairaalapneumoniat
  • komplisoituneet virtsatieinfektiot
  • bakteremian empiirinen ensihoito
  • purulentit meningiitit
  • Lymen borrelioosi (ensisijaisesti II ja III vaiheessa)
  • gonorrea.

Keftriaksonia voidaan antaa postoperatiivisten infektioiden estoon sydän- ja verisuonikirurgisten tai urologisten toimenpiteiden yhteydessä sekä kolorektaalikirurgian yhteydessä, kun vakavan tai vaikeasti parannettavan infektion vaara on ilmeinen. Keftriaksoni tulee mieluiten yhdistää nitroimidatsoliin kolorektaalikirurgisissa toimenpiteissä.

Antibioottihoidon toteutuksessa on huomioitava antibioottiresistenssiä ja antimikrobisen lääkehoidon tarkoituksenmukaista käyttöä koskevat viralliset ja paikalliset ohjeet.

Annostus ja antotapa

Tavallinen annos
Aikuiset ja yli 12-vuotiaat lapset:

Tavallinen annos on 1-2 g Ceftriaxon Stragen -valmistetta kerran päivässä (joka 24. tunti). Vakavissa tapauksissa tai kohtalaisen herkkien organismien aiheuttamissa infektioissa annosta voidaan nostaa 4 g:aan kerran päivässä (joka 24. tunti).

Vastasyntyneet, pikkulapset ja alle 12-vuotiaat lapset:
Suositeltu annos kerran päivässä seuraavasti: Vastasyntyneet (0 - 14 päivän ikäiset): Päiväannos 20 - 50 mg/kg, ei yli 50 mg/kg. Keskosille ja täysiaikaisille vastasyntyneille annostus on sama. Pikkulapset ja lapset (15 päivän ikäiset - 12-vuotiaat): Päiväannos 20 - 80 mg/kg. Yli 50 kg:n painoisille lapsille tulee käyttää normaalia aikuisten annosta. 50 mg/kg tai sitä suuremmat iv-annokset tulee antaa hitaana, yli 30 minuuttia kestävänä infuusiona.

Iäkkäät:
Suositeltua aikuisten annosta voi olla joskus tarpeen pienentää eliminaation hidastuessa yli 75-vuotiailla (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvalisuudesta).
Hoidon kesto: Hoidon pituus määräytyy sairauden keston perusteella. Hoitoa tulee jatkaa vielä 48 - 72 tuntia sen jälkeen, kun potilas on kuumeeton tai kun bakteriologinen löydös on negatiivinen.

Antotapa:
Pääsääntöisesti käyttövalmiit injektio- ja infuusionesteet on annettava potilaalle välittömästi laimentamisen jälkeen.

Infuusio laskimoon:
Iv-infuusiota varten 1-2 g keftriaksonia liuotetaan 20-40 ml:aan joistakin seuraavista infuusionesteistä (eivät sisällä kalsiumia): Natriumkloridi 0,9 %, natriumkloridi 0,45 % + glukoosi 2,5 %, glukoosi 5 %, glukoosi 10 %, dekstraani 6 % 5-prosenttisessa glukoosissa, hydroksietyylitärkkelys 6-10 % ja injektionesteisiin käytettävää vettä. Infuusion tulee kestää vähintään 30 minuuttia. Mahdollisen yhteensopimattomuuden vuoksi valmistetta ei pidä liuottaa muihin kuin edellä mainittuihin infuusionesteisiin, eikä antaa yhteensekoitettuna muiden nestemäisten antimikrobiaineiden kanssa.

Injektio laskimoon:
Iv-injektiota varten 500 mg keftriaksonia liuotetaan 5 ml:aan ja 1 g keftriaksonia liuotetaan 10 ml:aan injektionesteisiin käytettävää vettä. Injektio annetaan suonensisäisesti 2 - 4 minuuttia aikana.

Injektio lihakseen:
Im-injektiota varten 1 g keftriaksonia liuotetaan 3,5 ml:aan ja 500 mg keftriaksonia 2 ml:aan 1-prosenttista lidokaiiniliuosta ja annetaan syvälle johonkin suurehkoon lihakseen, esim. pakaralihakseen. Suositeltu enimmäismäärä samalle puolelle on 1 g. Lidokaiinia sisältävää liuosta ei saa koskaan antaa laskimoon.

Yhdistelmähoito:
Koeolosuhteissa kefriaksonin ja aminoglykosidien välillä on todettu synergiaa moniin gram-negatiivisiin bakteereihin nähden. Vaikka näiden kombinaatioiden yhteisvaikutuksen tehosta ei aina voida olla varmoja, tämä on hyvä ottaa huomioon vakavissa, hengenvaarallisissa infektioissa (esim. Pseudomonas aeruginosan aiheuttamat infektiot). Cefriaxon Stragen -valmiste ja aminoglykosidi on yhdistelmäkäytössä annettava erikseen suositeltua annostusta noudattaen.

Annos erityistilanteissa

Meningiitti:
Lasten bakteerimeningiitissä alkuhoito on 100 mg/kg/vrk kerran päivässä (vuorokausiannos ei saa ylittää 4 g:aa). Heti kun taudin aiheuttaja on tunnistettu ja herkkyysmääritystulokset saatu, voidaan annostusta madaltaa vastaavasti.

Lymen borrelioosi:
Lapsilla ja aikuisilla annos on 50 mg/kg annettuna mieluiten laskimoon kerran päivässä 14 vuorokauden ajan. Vuorokausiannos ei saa ylittää 2 g:aa. Peroraalista jatkohoitoa sopivalla mikrobilääkkeellä tulee harkita.

Gonorrea:
Gonorrean (penisillinaasia ja ei-penisillinaasia tuottavien kantojen) hoitoon suositellaan kerta-annoshoitoa: 250 mg kerta-annoksena lihakseen.

Leikkauksiin liittyvä infektioprofylaksia:
Jos vakavan tai vaikeasti parannettavan postoperatiivisen infektion vaara on ilmeinen, suositellaan infektioriskistä riippuen 1 - 2 g:n keftriaksonin kerta-annosta 30 - 90 minuuttia ennen leikkausta. Kolorektaalikirurgisissa toimenpiteissä keftriaksoni tulee mieluiten yhdistää nitroimidatsoliin.

Maksan ja munuaisen vajaatoiminta:
Potilaille, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt, ei keftriaksonin annosta tarvitse pienentää edellyttäen, että maksan toimita on normaalia. Ainoastaan äärimmäisissä munuaisinsuffisienssitapauksissa (kreatiniinipuhdistuma < 10 ml/min) vuorokausiannos ei saa ylittää 2 g:aa. Maksavauriopotilailla keftriaksonin annosta ei tarvitse pienentää edellyttäen, että munuaistoiminta on normaalia. Vaikeassa samanaikaisessa munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa keftriaksonin plasmapitoisuuksia on seurattava säännöllisesti ja annosta on tarpeen mukaan sovitettava. Dialyysipotilaat eivät tarvitse erityistä lisäannosta dialyysin jälkeen. Seerumipitoisuuksia on silti seurattava mahdollisten annostusmuutosten varalta, sillä eliminaatio saattaa olla heillä normaalia hitaampaa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys keftriaksonille tai muille kefalosporiineille. Allergisten ristireaktioiden mahdollisuus on otettava huomioon potilailla, jotka ovat yliherkkiä beetalaktaamiantibiooteille.
Huom. lihakseen annettava injektio: Lidokaiinia sisältävää liuosta ei saa antaa lidokaiinille yliherkille potilaille. Keftriaksonia ei pidä antaa vastasyntyneille eikä keskosille, joilla on ilmeinen bilirubiinienkefalopatian (kernikterus) riski.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kun käytetään kefalosporiineja, anafylaktisen shokin mahdollisuutta ei voida sulkea pois tarkankaan anamneesin perusteella. Tämän vuoksi anafylaktisen shokin hoidossa käytettävien välineiden ja lääkkeiden on oltava saatavilla.

Pseudomembranoottista koliittia on raportoitu lähes kaikilla mikrobilääkkeillä, myös keftriaksonilla. Tämä diagnoosi on otettava huomioon potilailla, joilla mikrobilääkkeen annon jälkeen havaitaan ripulia.

Keftriaksonille resistentit bakteerit saattavat aiheuttaa superinfektioita. Ceftriaxon Stragen ei tässä suhteessa poikkea muista mikrobilääkkeistä.

Pitkäaikaisessa käytössä rresistenttien bakteerien ja sienien aiheuttamat superinfektiot ovat mahdollisia.

Kun keftriaksonia käytetään samanaikaisesti aminoglykosidiantibioottien kanssa, tulee molemmat lääkkeet antaa erikseen, jotta vältetään näiden lääkkeiden välinen fysikaalis-kemiallinen yhteensopimattomuus.

Keftriaksonihoidon yhteydessä on sappirakon ultraäänitutkimuksissa havaittu varjostumia, jotka virheellisesti on tulkittu sappikiviksi. Saostumia on yleensä havaittu potilailla, joille keftriaksonia on annettu suositeltuja standardiannoksia ylittäviä määriä. Varjostumat ovat kuitenkin keftriaksonin kalsiumsuolasaostumia. Saostumat häviävät lääkityksen keskeyttämisen tai lopettamisen jälkeen. Löydöksiin on harvoin liittynyt oireita. Symptomaattisissa tapauksissa hoidoksi suositellaan konservatiivisia ei-kirurgisia toimenpiteitä, lääkitys keskeytetään lääkärin harkinnan mukaan.

Keftriaksonihoidon yhteydessä on raportoitu haimatulehdusta. Useissa tapauksissa potilailla oli sappistaasiin tai sappikiviin altistavia riskitekijöitä, operaatio, vakava sairaus tai täydellinen parenteraalinen ravitsemus. Keftriaksonin osuutta haimatulehdukseen johtavien tekijöiden laukaisijana ei voida sulkea pois.

Keftriaksonin teho ja siedettävyys on osoitettu vastasyntyneille ja lapsille suositelluilla annoksilla. Keftriaksonilla suoritetut tutkimukset ovat osoittaneet sen saattavan vapauttaa bilirubiinia seerumin albumiinista muiden kefalosporiinien tavoin. Tästä syystä varovaisuutta on noudatettava harkittaessa keftriaksonin antamista vastasyntyneille, joiden bilirubiiniarvot ovat kohonneet. Keftriaksonia ei pidä antaa vastasyntyneille (etenkään keskosille), joilla on ilmeinen bilirubiinin enkefalopatiariski.

Verenkuvaa on seurattava säännöllisesti pitkittyneen hoidon aikana.

Yhteisvaikutukset

Bakteriostaattiset antibiootit, kuten kloramfenikoli ja tetrasykliinit voivat toimia keftriaksonin antagonisteina, erityisesti sellaisissa infektioissa, joissa mikrobit lisääntyvät nopeasti. Siksi keftriaksonin ja bakteriostaattisten antibioottien samanaikaista käyttöä ei suositella.

Probenesidi: Keftriaksoninja probenesidin (1 - 2 g/vrk) samanaikainen käyttö voi estää keftriaksonin erittymistä sappeen.

Keftriaksoni ja hormonaaliset ehkäisyvalmisteet: Keftriaksoni voi vaikuttaa haitallisesti hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehoon. Suositellaan harkittavaksi, otetaanko oraalisen ehkäisyvalmisteen lisäksi käyttöön myös ei-hormonaalinen ehkäisymenetelmä keftriaksonihoidon aikana.

Munuaisten toiminnassa ei tähän mennessä ole havaittu huonontumista annettaessa samanaikaisesti suuria keftriaksoniannoksia ja voimakkaita diureetteja, kuten furosemidia. Keftriaksonin ei ole todettu lisäävän aminoglykosidien munuaistoksisuutta. Keftriaksonin ei ole todettu aiheuttavan disulfiraamin kaltaisia vaikutuksia alkoholin samanaikaisen käytön yhteydessä. Keftriaksonimolekyylissä ei ole N-metyylitiotetratsoliosaa, joka liittyy eräiden muiden kefalosporiinien mahdolliseen etanoli-intoleranssiin ja niiden aiheuttamiin vuoto-ongelmiin.

Keftriaksonilla hoidetuilla potilailla Coombsin testi saattaa joskus harvoin antaa virheellisesti positiivisen tuloksen. Kuten muutkin antibiootit, keftriaksoni saattaa johtaa galaktosemian virheellisesti positiivisiin tuloksiin.

Keftriaksoni saattaa myös aiheuttaa virheellisesti positiivisia tuloksia ei-entsymaattisiin, glukoosia määrittäviin virtsa-analyyseihin. Keftriaksonihoidon aikana virtsan glukoosi tulee määrittää entsymaattisesti.

Raskaus ja imetys

Raskaus:
Keftriaksoni kulkeutuu alkioon/sikiöön istukan kautta. Keftriaksonin käytöstä ihmisille raskauden aikana ei ole riittävästi kokemusta. Eläinkokeet eivät ole paljastaneet lisääntymiseen liittyviä haittavaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).
Varotoimena, erityisesti raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana, keftriaksonia tulee käyttää vain hoidosta vastaavan lääkärin suorittaman riskien ja hyötyjen arvioinnin jälkeen.
Huom. lihakseen annettava injektio: Lidokaiini läpäisee istukan.

Imetys:
Alhaisia pitoisuuksia keftriaksonia erittyy äidinmaitoon. Sen vuoksi keftriaksonia tulee imetyksen aikana käyttää ainoastaan hoidosta vastaavan lääkärin suorittaman riskien ja hyötyjen arvioimisen jälkeen. Imetyksen aikainen keftriaksonihoito voi aiheuttaa imeväiselle ripulia ja limakalvojen sieni-infektioita sekä imeväisen mahdollista yliherkistymistä keftriaksonille.
Huom. lihakseen annettava injektio: Pieniä määriä lidokaiinia erittyy äidinmaitoon.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Keftriaksonilla ei ole haitallisia vaikutuksia kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.

Haittavaikutukset

Keftriaksonin käytön aikana on todettu seuraavia spontaanisti tai hoidon päättyessä palautuvia haittavaikutuksia:

RuuansulatuselimistöYleiset
> 1/100 ja < 1/10
Löysät ulosteet tai ripuli, pahoinvointi, oksentelu, suutulehdus ja kielitulehdus
Hyvin harvinaiset
< 1/10000 mukaan lukien yksittäiset raportit
Pseudomembranoottista enterokoliitti
Veri ja imukudos Yleiset
> 1/100 ja < 1/10
Eosinofilia, leukopenia, granulosytopenia, hemolyyttinen anemia, trombosytopenia
Hyvin harvinaiset
< 1/10000 mukaan lukien yksittäiset raportit
Veren hyytymisen häiriöt,
agranulosytoosi (< 500/mm3) yleensä yli 10 vuorokauden hoidon jälkeen ja keftriaksonin kokonaisannoksen ollessa 20 g tai enemmän)
Iho ja ihonalainen kudosYleiset
> 1/100 ja < 1/10
Eksanteema, allerginen ihottuma, kutina, nokkosihottuma
Hyvin harvinaiset
< 1/10000 mukaan lukien yksittäiset raportit
Erythema multiforme, Stevens Johnsonin syndrooma, Lyellin syndrooma (toksinen epidermaalinen nekrolyysi), genitaalen mykoosi
Maksa ja sappi Harvinaiset
> 1/10000 ja < 1/1000
Keftriaksonin kalsiumsuolan symptomaattinen saostuminen sappirakkoon, maksaentsyymitason nousu
Munuaiset ja virtsatiet Harvinaiset
> 1/10000 ja < 1/1000
Oliguria, seerumin kreatiniinitason nousu
Hyvin harvinaiset
< 1/10000 mukaan lukien yksittäiset raportit
Keftriaksonisaostumia munuaisissa*
Hermosto Harvinaiset
> 1/10000 ja < 1/1000
Päänsärky, huimaus
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Harvinaiset
> 1/10000 ja < 1/1000
Kuume, vilunväristykset, turvotus, anafylaktiset tai anafylaktoidiset reaktiot.
Laskimotulehdus suonen seinämässä iv-injektion jälkeen. Tämä voidaan minimoida antamalla valmiste hitaana (2-4 min) injektiona. Lihaksensisäinen anto ilman lidokaiiniliuosta on kivulias.

* Tätä on esiintynyt enimmäkseen yli 3-vuotiailla lapsipotilailla, kun oli annettu keftriaksonia joko korkeina päiväannoksina (> 80 mg/kg/päivä) tai yli 10 g:n kokonaisannoksina, ja kun heillä oli muita riskitekijöitä (esim. nesterajoitus, vuodepotilas). Tämä vaikutus voi olla symptomaattinen tai asymptomaattinen ja johtaa munuaisten vajaatoimintaan, joka korjaantuu lääkityksen lopettamisen jälkeen.

Yliannostus

Keftriaksonille ei ole spesifistä antidoottia. Yliannostuksen hoidon tulee olla oireenmukaista ja keftriaksonilääkitys tulee lopettaa välittömästi. Keftriaksonia ei voida eliminoida hemo- tai peritoneaalidialyysin avulla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset bakteerilääkkeet, ATC-koodi: J01DD04

Keftriaksoni on pitkävaikutteinen, laajakirjoinen kefalosporiini parenteraaliseen, kerran päivässä tapahtuvaan annosteluun. Keftriaksonin bakterisidinen vaikutus perustuu bakteeriseinämän synteesin estoon. Keftriaksoni tehoaa moniin gram-negatiivisiin ja gram-positiivisiin organismeihin in vitro ja sietää hyvin useimpia näiden tuottamia beetalaktamaaseja, sekä penisillinaaseja että kefalosporinaaseja.
Seuraavat mikro-organismit ovat yleensä herkkiä keftriaksonille in vitro ja kliinisissä infektioissa (ks. Käyttöaiheet).

Gram-positiiviset aerobit:
Staphylococcus aureus (metisilliini-herkät)
koagulaasi-negatiiviset stafylokokit,
Streptococcus pyogenes (beetahemolyyttiset, A-ryhmä)
Streptococcus agalactiae (beetahemolyyttiset, B-ryhmä)
non-A-, non-B-ryhmän beetahemolyyttiset streptokokit
Streptococcus viridans
Streptococcus pneumonia
Huom: Metisilliiniresistentit stafylokokkilajit ovat resistenttejä kefalosporiineille, myös keftriaksonille. Yleensä Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium ja Listeria monocytogenes ovat resistenttejä.

Gram-negatiiviset aerobit:
Acinetobacter lwoffii
Acinetobacter anitratus (yleensä A. baumanii1)
Aeromonas hydrophilia
Alcaligenes faecalis
Alcaligenes odorans
Alcaligenes
-tyyppiset bakteerit
Borrelia burgdorferi
Capnocytophaga spp.
Citrobacter diversus (C. amalonaticus
mukaan lukien)
Citrobacter freundii1
Escherichia coli
Enterobacter aerogenes1
Enterobacter cloacae1
Enterobacter spp.
(muut)1
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Hafnia alvei
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae2
Moraxella (Branhamella) catarrhalis
Moraxella osloensis
Moraxella spp.
(muut)
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Pasteurella multocida
Plesiomonas shigelloides
Proteus mirabilis
Proteus penneri1,
Proteus vulgaris1
Pseudomonas fluorescens1
Pseudomonas spp.
(muut)1
Providentia rettgeri1
Providentia spp.
(muut)
Salmonella typhi
Salmonella spp. (non-tyfoidinen)
Serratia marcescens1
Serratia spp.
(muut)1
Shigella spp.
Vibrio spp
Yersinia enterocolitica
Yersinia spp.
(muut)
1) Jotkut kannat ovat keftriaksonille resistenttejä (lähinnä kromosomimuutoksen kautta beetalaktamaasia tuottavat).
2) Jotkut kannat ovat keftriaksonille resistenttejä (plasmidivälitteisen beetalaktamaasituoton vuoksi).

Huom: Monet yllä mainittujen organismien kannoista, jotka ovat resistenttejä monille muille antibiooteille kuten penisilliineille, kefalosporiineille ja aminoglykosideille, ovat herkkiä keftriaksonille. Treponema pallidum on herkkä in vitro ja eläinkokeissa. Kliiniset tutkimukset viittaavat siihen, että primaarinen ja sekundaarinen syfilis reagoi hyvin keftriaksonille. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta P. aeruginosa-kannat ovat resistenttejä.

Anaerobiset organismit:
Bacteroides spp. (sapelle herkät)1
Clostridium spp. (
paitsi C. difficile)
Fusobacterium nucleatum
Fusobacterium spp.
(muut)
Gaffkia anaerobica (aikaisemmin peptococcus)
Peptostreptococcus spp.
1)
Yhä useampi kanta on resistentti keftriaksonille beetalaktamaasituoton vuoksi, muita mahdollisia mekanismeja ovat muutokset penisillinaasia sitovassa entsyymissä (PBP) ja uloimman solukalvon beetalaktaamien läpäisevyydessä.
Huom: Monet Bacteroides-lajien beetalaktamaasia tuottavat kannat (erityisesti B.fragilis) ovat resistenttejä. Clostridium difficile on resistentti.

Klamydiat, mykoplasmat ja riketsiat ovat aina resistenttejä keftriaksonille.

Herkkyysmääritys:
Organismin herkkyys keftriaksonille voidaan määrittää kiekkodiffuusio- tai laimennustestillä käyttäen standardikasvualustaa ja NCCLS:n suosittelemia standardisoituja herkkyysmääritysmenetelmiä.

NCCLS suosittelee keftriaksonin herkkyysmäärityksessä käytettäväksi seuraavaa luokitusta:

Laimennustesti herkkä ≤ 8 mg/l
kohtalaisen herkkä 16-32 mg/l
resistentti ≥ 64 mg/l
Kiekkodiffuusiotesti:
(30 mikrog:n keftriaksonikiekko)
herkkä ≥ 21 mm
kohtalaisen herkkä 20-14 mm
resistentti ≤ 13 mm


Herkkyysmäärityksissä tulee käyttää keftriaksonikiekkoja, sillä niiden on osoitettu tehoavan

in vitro

eräisiin muille kefalosporiinikiekoille resistentteihin kantoihin. NCCLS:n suositusten sijasta voidaan käyttää myös DIN, ICS ja muita vaihtoehtoisia, hyvin standardisoituja herkkyysmääritysohjeita.

Farmakokinetiikka

Keftriaksonin farmakokinetiikka ei ole lineaarinen. Eliminaation puoliintumisaikaa lukuun ottamatta kaikki farmakokineettiset perusparametrit ovat annoksesta riippuvaisia edellyttäen, että ne pohjautuvat keftriaksonin kokonaispitoisuuksiin.

Imeytyminen: 1 g:n im-kerta-annoksen jälkeen huippupitoisuus plasmassa on noin 80 mg/l ja se saavutetaan 2-3 tunnissa. Plasmapitoisuusaikakäyrän alaiset pinta-alat (AUC) ovat identtiset samansuuruisen iv- ja im- annoksen jälkeen, ts. lihaksensisäisesti annetun keftriaksonin biologinen hyväksikäytettävyys on 100 %.

Jakaantuminen: Jakaantumistilavuus on 7 - 12 l. Keftriaksoni penetroituu erittäin hyvin kudoksiin ja kudosnesteisiin. 1 - 2 g:n annoksen jälkeen pitoisuuksien on osoitettu säilyvän useimpien infektioita aiheuttavien patogeenien MIC-arvojen yläpuolella yli 24 tunnin ajan yli 60 kudoksessa (mm. keuhkoissa, sydämessä, sappitiehyeissä, maksassa, nielurisoissa, keskikorvassa, nenän limakalvoissa, luissa) sekä monessa kudosnesteessä (mm. aivo-selkäytimessä, keuhkopusseissa, prostatassa ja nivelien nesteissä). Laskimonsisäisesti annosteltu keftriaksoni diffundoituu nopeasti kudosnesteeseen, jossa pitoisuudet säilyvät bakterisidisina (edellyttäen, että organismi on herkkä keftriaksonille) 24 tunnin ajan.

Keftriaksoni sitoutuu reversiibelisti albumiiniin. Pitoisuuksien noustessa sitoutuminen vähenee (esim. pitoisuuksien ollessa alle 100 mg/l sitoutuminen on 95 % ja pitoisuuksien ollessa 300 mg/l sitoutuminen on 85 %). Vapaan keftriaksonin osuus on kudosnesteessä suurempi kuin plasmassa kudosnesteen alhaisemman albumiinipitoisuuden vuoksi.
Keftriaksoni läpäisee vastasyntyneitten, pikkulasten ja lasten tulehtuneet aivo- ja selkäydinkalvot. Aivo-selkäydinnesteessä keftriaksonin pitoisuudet pysyvät 24 tuntia 1,4 mg/l yläpuolella 50 - 100 mg/kg iv-annoksen jälkeen (vastasyntyneillä ja lapsilla vastaavasti). Aivo-selkäydinnesteessä 18 mg/l huippupitoisuudet saavutetaan iv-injektion jälkeen noin neljässä tunnissa. Plasmassa olevasta keftriaksonista keskimäärin 17 % penetroituu aivo-selkäydinnesteeseen bakteerien aiheuttamassa meningiitissä ja 4 % aseptisessa meningiitissä. Aikuisilla meningiittipotilailla annostelun ollessa 50 mg/kg saavutetaan 2 - 24 tunnin kuluessa pitoisuudet, jotka ovat moninkertaiset yleisimpien meningiitin aiheuttajien kasvua estäviin pitoisuuksiin nähden.

Keftriaksoni läpäisee istukan ja erittyy vähäisessä määrin äidinmaitoon.

Metabolia: Keftriaksoni ei metaboloidu systeemisesti, vaan pilkkoutuu ohutsuolessa bakteerien vaikutuksesta.

Eliminaatio: Plasman kokonaispuhdistuma on 10 - 22 ml/min. Munuaispuhdistuma on 5 - 12 ml/min. Keftriaksonista 50 - 60 % erittyy muuttumattomana virtsaan ja 40 - 50 % muuttumattomana sappeen. Aikuisilla eliminaation puoliintumisaika on noin 8 tuntia.

Farmakokinetiikka erityisryhmillä: Vastasyntyneillä 70 % annoksesta erittyy virtsaan. Alle kahdeksan päivän ikäisillä vauvoilla ja yli 75-vuotiailla henkilöillä eliminaation keskimääräinen puoliintumisaika on tavallisesti 2 - 3-kertaistunut terveisiin nuoriin aikuisiin verrattuna. Maksan tai munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa keftriaksonin farmakokinetiikkaan hyvin vähäisessä määrin eliminaation puoliintumisajan pidentyessä vain hieman. Munuaisten vajaatoiminnassa keftriaksonin sapen kautta tapahtuva eliminaatio lisääntyy. Maksan vajaatoiminnassa lisääntyy puolestaan renaalinen eliminaatio.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Parenteraalisten kolmannen polven kefalosporiinien korkeisiin annostuksiin liittyvän haittavaikutuksen (esim. laboratorioparametrien vähäisten muutosten, suolistovaivojen ja nefrotoksisuuden) on osoitettu olevan palautuva eläimillä toistuvassa annostelussa. Keftriaksonilla esiintyvä haittavaikutus on koirien ja vähemmässä määrin apinoiden sappirakkoon muodostuvat pienet kuppimaiset rakenteet. Keftriaksonilla ei ole vaikutusta lisääntymisparametreihin. Keftriaksonilla ei ole havaittu olevan mutageenisia tai antigeenisia vaikutuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Valmiste ei sisällä apuaineita.

Yhteensopimattomuudet

Ceftriaxon Stragen -valmistetta ei saa sekoittaa eikä yhdistää kalsiumia sisältäviin nesteisiin. Näitä ovat esim. Hartmannin ja Ringerin liuokset. Kirjallisuuden mukaan keftriaksoni on yhteensopimaton amsakriinin, vankomysiinin, flukonatsolin ja aminoglykosidin kanssa.

Kestoaika

30 kuukautta.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

CEFTRIAXON STRAGEN infuusiokuiva-aine, liuosta varten
2 g 10 x 2 g (45,56 €)
CEFTRIAXON STRAGEN injektiokuiva-aine, liuosta varten
500 mg 10 x 500 mg (30,71 €)
1 g 10 x 1 g (29,98 €)

PF-selosteen tieto

10 x 500 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten
10 x 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten
10 x 2 g infuusiokuiva-aine

Lasinen väritön (tyyppi II (15 ml) tai III (50 ml) Ph.Eur.) injektiopullo, jossa butyylikumitulppa, alumiinikorkki ja muovinen (PP) repäisyosa. 500 mg injektiopullon tilavuus 15 ml, 1 g injektiopullon tilavuus 15 ml, 2 g injektiopullon tilavuus 50 ml.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai kellertävä kiteinen jauhe.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ceftriaxon Stragen -valmiste on liuotettava välittömästi ennen injektion/infuusion antamista (ks. kohta Annostus ja antotapa). Keftriaksonia ei saa sekoittaa samassa ruiskussa muiden lääkeaineiden kuin 1 % lidokaiinihydrokloridiliuoksen kanssa (vain lihaksensisäistä injektiota varten).

Käyttövalmiit liuokset on tarkastettava silmämääräisesti. Vain kirkkaat liuokset, joissa ei näy partikkeleita, ovat käyttökelpoisia. Käyttövalmis liuos on tarkoitettu kertakäyttöön. Jäljelle jäänyt liuos on hävitettävä.

Korvattavuus

CEFTRIAXON STRAGEN infuusiokuiva-aine, liuosta varten
2 g 10 x 2 g
CEFTRIAXON STRAGEN injektiokuiva-aine, liuosta varten
500 mg 10 x 500 mg
1 g 10 x 1 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

J01DD04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

Yhteystiedot

STRAGEN FINLAND
Regus Graniittitalo, Jaakonkatu 3B, 7krs.
00100 Helsinki
Suomi

+358 45 159 2554
info@stragen.fi