Vertaa PF-selostetta

ASMANEX TWISTHALER inhalaatiojauhe 200 mikrog/annos, 400 mikrog/annos

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi annos sisältää 200 tai 400 mikrogrammaa mometasonifuroaattia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan
Suositeltu enimmäisannos sisältää 4,64 mg laktoosia vuorokaudessa.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Inhalaatiojauhe.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Asmanex Twisthaler 200 tai 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 12-vuotiaiden nuorten jatkuvasti oireilevan astman säännölliseen hoitoon.

Annostus ja antotapa

Asmanex Twisthaler 200 mikrog/annos ja Asmanex Twisthaler 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe voidaan ottaa ainoastaan inhalaationa suun kautta. Potilaita on neuvottava huuhtelemaan suu vedellä jokaisen annoksen ottamisen jälkeen ja sylkemään suun sisältö pois nielemättä.

Annostus
Annossuositukset on laadittu astman vaikeusasteen mukaan (ks. kriteerit jäljempänä).

Potilaat, joilla on jatkuvasti oireileva lievä tai keskivaikea astma: Suositeltava aloitusannos useimmille näistä potilaista on 400 mikrogrammaa kerran vuorokaudessa. On näyttöä siitä, että astma saadaan paremmin hallintaan, jos tämä vuorokausiannos otetaan iltaisin. Joidenkin potilaiden astman hallinta saattaa onnistua paremmin, jos 400 mikrogramman vuorokausiannos jaetaan kahteen annokseen (200 mikrogrammaa kaksi kertaa vuorokaudessa). (Asmanex Twisthaler 200 mikrogrammaa/annos inhalaattori on myös saatavissa).

Asmanex Twisthaler inhalaatiojauheen annostus määritetään yksilöllisesti ja pienimpään annokseen, jolla astmaoireet pysyvät tehokkaasti hallinnassa. Annoksen pienentäminen 200 mikrogrammaan kerran vuorokaudessa, iltaisin otettuna, saattaa joissain tapauksissa riittää tehokkaaksi ylläpitohoidoksi.

Potilaat, joilla on vaikea astma: Aloitusannostukseksi suositellaan 400 mikrogrammaa kahdesti vuorokaudessa. Se on suositeltu enimmäisannostus. Kun oireet ovat hallinnassa, Asmanex Twisthaler annostus lasketaan pienimpään tehokkaaseen annokseen.

Potilaille, joilla on vaikea astma ja jotka tarvitsevat oraalisia kortikosteroideja, Asmanex Twisthaler aloitetaan samanaikaisesti systeemisen kortikosteroidin normaalin ylläpitoannoksen kanssa. Noin viikon kuluttua systeemistä kortikosteroidihoitoa voidaan ruveta vähitellen lopettamaan pienentämällä päivittäin tai joka toinen päivä suun kautta otettavaa steroidiannosta. Seuraavan kerran annosta pienennetään 1 - 2 viikon kuluttua potilaan vasteesta riippuen. Tavallisesti annosvähennykset eivät saisi ylittää 2,5 mg prednisonia/vrk tai sitä vastaavaa määrää toista valmistetta. Systeemihoidon lopettaminen tulisi ehdottomasti tehdä hitaasti. Oraalista kortikosteroidilääkitystä lopetettaessa potilaan tilaa on seurattava tarkoin, myös hengitystoimintojen mittauksilla, mahdollisten epästabiiliin astmaan viittaavien oireiden ja lisämunuaisten vajaatoiminnan havaitsemiseksi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Potilaalle tulee kertoa, että Asmanex Twisthaler -valmiste ei ole tarkoitettu käytettäväksi tarpeen mukaan ”kohtauslääkkeenä” akuuttien oireiden hoitoon, vaan että terapeuttisen hyödyn ylläpitämiseksi tätä tuotetta tulee käyttää säännöllisesti, vaikka oireita ei olisikaan.

Erityiset potilasryhmät

Pediatriset potilaat
Asmanex Twisthaler 200 ja 400 mikrog/annos -valmisteiden turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Iäkkäät yli 65-vuotiaat potilaat
Annostuksen sovittaminen ei ole tarpeen.

Antotapa

Valmiste on tarkoitettu käytettäväksi vain inhalaationa.

Potilaalle on opetettava inhalaattorin oikea käyttö (ks. jäljempänä).
Potilaan tulee olla pystyasennossa käyttäessään valmistetta.
Tarkista ennen korkin avaamista, että laskuri ja korkissa oleva osoitin ovat kohdakkain. Inhalaattori avataan poistamalla valkoinen korkki laitteen ollessa pystyasennossa (vaaleanpunainen pohjaosa (200 mikrog/annos) tai viininpunainen pohjaosa (400 mikrog/annos) alaspäin). Pohjaosasta pidetään kiinni ja korkkia kierretään vastapäivään. Laskurin lukema pienenee yhdellä korkkia avattaessa. Potilasta neuvotaan viemään inhalaattori suuhun, sulkemaan huulet suukappaleen ympärille ja hengittämään nopeasti ja syvään sisään. Heti sisäänhengityksen jälkeen inhalaattori otetaan pois suusta ja pidätetään hengitystä noin 10 sekunnin ajan tai niin pitkään kuin se onnistuu vaivattomasti. Inhalaattorin läpi ei saa uloshengittää. Laite tulee sulkea korkilla välittömästi inhalaation jälkeen. Laitetta suljettaessa inhalaattorin on oltava pystyasennossa. Seuraava annos latautuu kiertämällä korkkia myötäpäivään ja painamalla sitä samanaikaisesti hieman kunnes kuuluu naksahdus ja korkki on sulkeutunut kunnolla. Korkissa olevan osoittimen on oltava täsmälleen laskurin ikkunan kohdalla. Potilasta neuvotaan huuhtelemaan suu vedellä inhalaation jälkeen ja sylkemään suun sisältö pois nielemättä. Tämä auttaa vähentämään kandidiaasin mahdollisuutta.

Numeronäyttö osoittaa, milloin viimeinen annos on otettu: annoksen 01 jälkeen laskuriin tulee lukema 00 ja korkki lukkiutuu, jonka jälkeen laite on hävitettävä. Inhalaattori on pidettävä aina puhtaana ja kuivana. Suukappale voidaan puhdistaa ulkopuolelta kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä. Inhalaattoria ei saa pestä ja sitä on suojeltava kastumiselta.
Katso yksityiskohtaiset ohjeet pakkausselosteesta.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Suunielun kandidiaasi
Asmanex Twisthaler 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe ja Asmanex Twisthaler 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe ‑valmisteita koskevissa kliinisissä tutkimuksissa joillakin potilailla esiintyi suun kandidiaasia (sammasta), jota usein liittyy tämän ryhmän valmisteiden käyttöön. Tämä infektio saattaa vaatia asianmukaista sienilääkitystä ja Asmanex Twisthaler -hoidon keskeyttämistä joiltakin potilailta (ks. kohta Haittavaikutukset). Neuvo potilaita huuhtomaan suunsa vedellä Asmanex Twisthaler ‑annoksen ottamisen jälkeen ja sylkemään suun sisällön pois nielemättä.

Kortikosteroidien systeemiset vaikutukset
Inhaloitavien kortikosteroidien systeemisiä vaikutuksia saattaa esiintyä, erityisesti käytettäessä suuria annoksia pitkäaikaisesti. Systeemisten vaikutusten esiintyminen on kuitenkin vähemmän todennäköistä kuin käytettäessä suun kautta otettavia kortikosteroideja, ja ne voivat olla erilaisia eri potilailla ja eri kortikosteroidivalmisteiden välillä. Mahdollisia systeemisiä vaikutuksia ovat Cushingin oireyhtymä, Cushingin oireyhtymän kaltaiset oireet, lisämunuaisten toiminnan heikkeneminen, lasten ja nuorten kasvun hidastuminen, luun mineraalitiheyden pieneneminen, kaihi, glaukooma sekä harvemmin psykologiset ja käyttäytymiseen liittyvät vaikutukset kuten psykomotorinen hyperaktiivisuus, unihäiriöt, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai aggressiivinen käyttäytyminen (erityisesti lapsilla). Siksi on tärkeää, että käytettäessä inhaloitavia kortikosteroideja haetaan pienin vaikuttava annos, jolla astman oireet pysyvät hallinnassa.

Systeemisesti tai topikaalisesti (mukaan lukien intranasaalisesti, inhalaationa ja intraokulaarisesti) käytettävien kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy oireita, kuten näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi näköhäiriöiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia (CSCR), joista on ilmoitettu systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Siirryttäessä systeemisesti vaikuttavista kortikosteroideista
Erityistä huolellisuutta on noudatettava siirryttäessä systeemisesti vaikuttavista kortikosteroideista Asmanex Twisthaler ‑hoitoon. Lisämunuaisten vajaatoiminnasta johtuvia astmapotilaiden kuolemantapauksia on esiintynyt siirryttäessä (ja sen jälkeen) systeemisesti vaikuttavista kortikosteroideista inhaloitaviin kortikosteroideihin, joiden systeeminen vaikutus on vähäisempi. Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin (HPA-akselin) toiminnan palautuminen kestää useita kuukausia systeemisen kortikosteroidihoidon lopettamisen jälkeen.

Systeemisen kortikosteroidin annosta pienennettäessä saattavat jotkut potilaat kokea systeemisten kortikosteroidien lopettamiseen liittyviä oireita, esim. nivel- ja/tai lihaskipua, uupumusta ja masennusta, huolimatta keuhkotoimintojen säilymisestä tai jopa paranemisesta. Näitä potilaita tulee kannustaa jatkamaan sekä Asmanex Twisthaler -hoitoa että systeemisen kortikosteroidin lopettamista, ellei ole havaittavissa lisämunuaisten vajaatoiminnan objektiivisia oireita. Jos ilmenee merkkejä lisämunuaisten vajaatoiminnasta, systeemisen kortikosteroidin annosta suurennetaan väliaikaisesti ja jatketaan sitten lopettamista hitaammin.

Stressitilanteissa, esimerkiksi vammojen, leikkauksen tai infektion yhteydessä tai vaikean astmakohtauksen aikana, systeemisestä kortikosteroidihoidosta inhaloitavaan kortikosteroidihoitoon siirtyneille potilaille on annettava systeemisiä kortikosteroideja lyhyenä täydentävänä hoitojaksona, ja annosta pienennetään asteittain oireiden rauhoituttua.
Systeemisiä kortikosteroideja saavien potilaiden tulisi pitää aina mukanaan oraalisia kortikosteroideja ja hoitokorttia, johon on merkitty systeemisen kortikosteroidin tarve stressitilanteissa ja suositeltu annostus.
Lisämunuaiskuoren toimintakokeita, erityisesti plasman kortisolipitoisuuden aamuarvoa, tulisi seurata säännöllisin välein.
Siirryttäessä systeemisestä kortikosteroidista Asmanex Twisthaler inhalaatiojauhehoitoon, saattaa joillekin potilaille ilmaantua allergisia oireita, jotka systeeminen kortikosteroidi on pitänyt kurissa. Näissä tapauksissa suositellaan oireenmukaista hoitoa.

Vaikutukset HPA-akselin toimintaan
Astmaoireet saadaan usein hallintaan Asmanex Twisthaler -hoidolla, ja hoito vaikuttaa vähemmän HPA-akselin toimintaan kuin terapeuttisesti ekvivalentit oraaliset prednisoniannokset. Vaikka mometasonifuroaatin systeemisen hyötyosuuden on osoitettu olevan pieni suositeltua annostusta käytettäessä, lääkeaine imeytyy verenkiertoon ja sillä saattaa olla systeemisiä vaikutuksia suurempina annoksina. Jotta vaikutukset HPA-akselin toimintaan pysyisivät vähäisinä, suositeltua Asmanex Twisthaler ‑annosta ei pidä ylittää ja se on titrattava yksilöllisesti kullekin potilaalle pienimpään tehokkaaseen annokseen.

Akuutit astmakohtaukset
Kuten muitakin inhaloitavia astmalääkkeitä käytettäessä, bronkospasmeja ja lisääntynyttä hengityksen vinkumista saattaa esiintyä heti annoksen ottamisen jälkeen. Jos Asmanex Twisthaler -inhalaation ottaminen johtaa bronkospasmiin, potilaan on suositeltavaa ottaa välittömästi nopeavaikutteista inhaloitavaa bronkodilaattoria. Potilasta on siksi kehotettava pitämään sopiva beeta2-agonistia sisältävä bronkodilaattori-inhalaattori aina saatavilla. Tällaisissa tapauksissa Asmanex Twisthaler -hoito lopetetaan välittömästi ja aloitetaan muu hoito.

Asmanex Twisthaler -valmiste ei laajenna keuhkoputkia, eikä sitä ole tarkoitettu bronkospasmin nopeaan lievitykseen tai astmakohtauksen hoitoon. Siksi potilaita tulee neuvoa pitämään sopivaa lyhytvaikutteista beeta2-agonistia sisältävää bronkodilaattori-inhalaattoria saatavilla käytettäväksi tarvittaessa. Potilaita on myös kehotettava hakeutumaan välittömästi lääkärin hoitoon, jos astma vaikeutuu äkillisesti.

Astman pahenemisvaiheet
Potilaita on kehotettava ottamaan heti yhteyttä lääkäriinsä, elleivät tämän valmisteen käytön aikana ilmaantuvat astmaoireet lievity bronkodilaattoreilla tai jos uloshengityksen huippuvirtausarvo laskee. Tämä saattaa merkitä astman pahenemista ja potilaat saattavat tarvita systeemistä kortikosteroidihoitoa tällaisten episodien aikana. Näiden potilaiden hoidossa voidaan harkita inhaloitavan mometasonifuroaatin annostuksen titraamista suositeltuun enimmäisannokseen.

Immunosuppressio
Asmanex Twisthaler -valmistetta on käytettävä varoen, jos lainkaan, mikäli potilaalla on hoitamaton aktiivinen tai latentti tuberkuloottinen hengityselimistön infektio, hoitamaton sieni- tai bakteeri-infektio tai systeeminen virusinfektio tai silmän herpes simplex -infektio.

Kortikosteroideja tai muuta immunosuppressiivista lääkitystä saaville potilaille on kerrottava tiettyihin tartuntoihin (esim. vesirokko, tuhkarokko) liittyvistä vaaroista ja heitä on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriin, mikäli he altistuvat näille tartuntataudeille. Tämä on erityisen tärkeää lapsipotilailla.

Vaikutukset kasvuun
Huonosti hallinnassa pysyvä krooninen sairaus, kuten astma, tai kortikosteroidilääkitys voi hidastaa lapsen tai nuoren kasvua. Lääkäreitä kehotetaan seuraamaan tarkoin kortikosteroidihoitoa saavien nuorten kasvua kortikosteroidin antoreitistä riippumatta. Mikäli nuoren kasvu näyttää hidastuneen, kortikosteroidihoidon hyötyä astman hallinnassa tulisi verrata mahdollista kasvun hidastumista vastaan.

Jos kasvu hidastuu, hoito on arvioitava uudelleen, ja inhaloitavien kortikosteroidien annostus tulee pienentää alimmalle mahdolliselle tasolle, joka pitää oireet tehokkaasti hallinnassa. Lisäksi on harkittava potilaan lähettämistä lasten hengityselinsairauksiin erikoistuneen lääkärin vastaanotolle.

Lisämunuaisten vajaatoiminta
Inhaloitavien kortikosteroidien käyttöön saattaa liittyä kliinisesti merkitsevää lisämunuaisten vajaatoimintaa, erityisesti käytettäessä suuria annoksia pitkäaikaisesti ja varsinkin, jos käytetään suositellun annostason ylittäviä annoksia. Tämä on otettava huomioon stressitilanteissa tai elektiivisten leikkausten yhteydessä, jolloin saatetaan tarvita lisäksi systeemisiä kortikosteroideja. Kliinisissä tutkimuksissa, joissa Asmanex Twisthaler ‑valmistetta annettiin pitkäaikaishoitona ≤ 800 mikrogramman vuorokausiannoksina, ei kuitenkaan havaittu viitteitä HPA-akselin toiminnan suppressiosta.

Annostuksessa huomioitavaa
Hoitovasteen puuttumista tai vaikeita astman pahenemisvaiheita on hoidettava suurentamalla inhaloitavan mometasonifuroaatin ylläpitoannosta ja antamalla tarvittaessa systeemistä kortikosteroidihoitoa ja beeta-agonisteja ja/tai antibioottia, jos epäillään infektiota.

Potilaalle tulee kertoa, ettei ole suositeltavaa lopettaa Asmanex Twisthaler -hoitoa äkillisesti.
Ei ole näyttöä siitä, että tämän valmisteen antaminen suositusannosta suurempina annoksina lisäisi tehoa.

Laktoosi-intoleranssipotilaat
Suurin suositeltu vuorokausiannos sisältää 4,64 mg laktoosia/vrk. Tämä määrä ei normaalisti aiheuta ongelmia laktoosi-intoleranssipotilaille.

Yhteisvaikutukset

Kliinisesti merkitsevät lääkeaineiden yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä, koska inhalaation jälkeen pitoisuus plasmassa on hyvin pieni. Kuitenkin systeeminen altistus mometasonifuroaatille saattaa voimistua, jos käytetään vahvoja CYP3A4-entsyymin estäjiä (esimerkiksi ketokonatsoli, itrakonatsoli, nelfinaviiri, ritonaviiri, kobisistaatti) samanaikaisesti mometasonifuroaatin kanssa. Kun inhaloitavaa mometasonifuroaattia annetaan samanaikaisesti potentin CYP3A4-entsyymin estäjän ketokonatsolin kanssa, voidaan havaita vähäinen mutta marginaalisesti merkitsevä (p = 0,09) seerumin kortisolin AUC(0—24)-arvon pieneneminen ja plasman mometasonifuroaattipitoisuuden nousu noin kaksinkertaiseksi.
Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

Yhteiskäytön CYP3A:n estäjien kuten kobisistaattia sisältävien valmisteiden kanssa odotetaan suurentavan systeemisten kortikosteroidihaittavaikutusten riskiä. Tämän yhdistelmän käyttöä on vältettävä, ellei hyöty ole suurempi kuin suurentunut systeemisten kortikosteroidihaittavaikutusten riski, jolloin potilaita on seurattava systeemisten kortikosteroidihaittavaikutusten varalta.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja mometasonifuroaatin käytöstä raskaana oleville naisille. Mometasonifuroaatilla, kuten muillakin glukokortikoideilla, tehdyissä eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Kuten muitakaan inhaloitavia kortikosteroideja, mometasonifuroaattia ei pidä käyttää raskauden aikana, paitsi jos todennäköinen äidille koituva hyöty ylittää äidille, sikiölle tai lapselle mahdollisesti aiheutuvan riskin. Raskauden aikana kortikosteroideja saaneiden äitien lapsia on seurattava tarkoin mahdollisen hypoadrenalismin varalta.

Imetys
Ei tiedetä, erittyvätkö mometasonifuroaatti tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Olemassa olevat farmakodynaamiset/toksikologiset tiedot koe-eläimistä ovat osoittaneet, että mometasonifuroaatti erittyy maitoon (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). On päätettävä lopetetaanko rintaruokinta vai lopetetaanko mometasonifuroaattihoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys
Rotilla tehdyissä lisääntymistutkimuksissa ei ole havaittu vaikutuksia hedelmällisyyteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Asmanex Twisthaler 200 tai 400 mikrog/annos inhalaatiojauheella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Lumekontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa suun kandidiaasi oli hyvin yleinen (> 10 %) 400 mikrogrammaa kahdesti päivässä saaneiden ryhmässä. Muita yleisiä (1 – 10 %) hoidosta aiheutuneita haittavaikutuksia olivat nielutulehdus, päänsärky ja dysfonia. Asmanex Twisthaler inhalaatiojauheella kliinisissä tutkimuksissa sekä markkinoillaolon aikaisessa seurannassa havaitut hoitoon liittyvät haittavaikutukset on lueteltu alla.

Haittavaikutustaulukko
Kliinisissä tutkimuksissa ja myyntiluvan myöntämisen jälkeen ilmoitetut haittavaikutukset on lueteltu taulukossa hoito-ohjelman, vaikeusasteen ja elinjärjestelmän mukaan käyttäen suositeltuja termejä. Esiintymistiheydet määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000); tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

 

Elinjärjestelmä

QD (otto kerran vuorokaudessa)

BID (otto kahdesti vuorokaudessa)

200 mikrog

400 mikrog

200 mikrog

400 mikrog

Infektiot
Kandidiaasi

yleinen

yleinen

yleinen

hyvin yleinen

Immuunijärjestelmä
Yliherkkyysreaktiot mukaan lukien ihottuma, kutina, angioedeema ja anafylaktinen reaktio

tuntematon

tuntematon

tuntematon

tuntematon

Psyykkiset häiriöt
Psykomotorinen hyperaktiivisuus, unihäiriöt, ahdistuneisuus, masentuneisuus tai aggressiivinen käyttäytyminen

tuntematon

tuntematon

tuntematon

tuntematon

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Nielutulehdus

yleinen

yleinen

yleinen

yleinen

Dysfoniamelko harvinainenyleinenyleinenyleinen

Astman paheneminen mukaan lukien yskä, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen ja bronkospasmi

tuntematon

tuntematon

tuntematon

tuntematon

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Päänsärky

yleinen

yleinen

yleinen

yleinen

Silmät
Näön hämärtyminen (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

tuntematontuntematontuntematontuntematon

Kun suun kautta otettavista kortikosteroideista riippuvaisille potilaille annettiin Asmanex Twisthaler -hoitoa 400 mikrogrammaa kahdesti vuorokaudessa 12 viikon ajan, suun kandidiaasia esiintyi 20 %:lla ja dysfoniaa 7 %:lla potilaista. Näiden vaikutusten katsottiin johtuvan hoidosta.

Melko harvoin raportoituja haittavaikutuksia olivat suun ja kurkun kuivuminen, dyspepsia, painon lisääntyminen ja sydämentykytys.

Kuten muitakin inhaloitavia valmisteita käytettäessä, bronkospasmia saattaa esiintyä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Se pitää hoitaa välittömästi nopeavaikutteisella inhaloitavalla bronkodilaattorilla. Asmanex Twisthaler keskeytetään välittömästi, arvioidaan potilaan tila ja tarvittaessa aloitetaan muu hoito.

Inhaloitavat kortikosteroidit saattavat aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia, varsinkin jos niitä annetaan suurina annoksina pitkäaikaisesti. Näitä voivat olla lisämunuaisten toiminnan heikkeneminen, lasten ja nuorten kasvun hidastuminen ja luun mineraalitiheyden pieneneminen.

Kuten muidenkin inhaloitavien kortikosteroidien käytön yhteydessä, harvinaisina tapauksina on raportoitu ilmenneen glaukoomaa, silmänpaineen kohoamista ja/tai kaihia.

Kuten muitakin glukokortikoideja käytettäessä, tulee ottaa huomioon yliherkkyysreaktioiden kuten ihottuman, urtikarian, kutinan sekä silmien, kasvojen, huulten ja kurkun punoituksen ja turvotuksen mahdollisuus.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Koska valmisteen biologinen hyötyosuus on pieni, yliannostus ei todennäköisesti vaadi muuta hoitoa kuin tilan seurantaa, minkä jälkeen aloitetaan hoito lääkärin määräämällä annoksella. Liian suuret inhaloidut tai oraaliset kortikosteroidiannokset saattavat johtaa HPA-akselin toiminnan suppressioon.

Hoito
Jos on inhaloitu suositeltua suurempia annoksia mometasonifuroaattia, hoitoon tulee kuulua lisämunuaisten toiminnan seuraaminen. Mometasonifuroaattilääkitystä voidaan jatkaa annoksilla, jotka pitävät astmaoireet hallinnassa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut astmainhalaatiot, Glukokortikoidit, ATC-koodi: R03BA07.

Vaikutusmekanismi
Mometasonifuroaatti on paikallisesti käytettävä glukokortikoidi, jolla on paikallisia anti-inflammatorisia ominaisuuksia.
Mometasonifuroaatin vaikutusten mekanismi perustuu todennäköisesti suurelta osin aineen kykyyn estää tulehduksen välittäjäaineiden vapautumista. Mometasonifuroaatti estää in vitro leukotrieenien vapautumista allergisten potilaiden valkosoluista. Soluviljelmässä mometasonifuroaatti esti voimakkaasti IL-1:n, IL-5:n, IL-6:n ja TNF-alfan synteesiä ja vapautumista. Se estää voimakkaasti myös leukotrieenien tuotantoa ja lisäksi se estää erittäin voimakkaasti Th2-sytokiinien, IL-4:n ja IL-5:n, tuotantoa ihmisen CD4+ T-soluissa.

Farmakodynaamiset vaikutukset
Mometasonifuroaatin affiniteetti ihmisen glukokortikoidireseptoriin in vitro on noin 12-kertainen deksametasonin, 7-kertainen triamsinoloniasetonidin, 5-kertainen budesonidin ja 1,5-kertainen flutikasonin vastaavaan affiniteettiin verrattuna.

Kliinisessä tutkimuksessa inhaloidun mometasonifuroaatin on osoitettu vähentävän hyperreaktiivisten potilaiden hengitysteiden reaktioherkkyyttä adenosiinimonofosfaattiin. Toisessa tutkimuksessa viiden päivän Asmanex Twisthaler -esihoito lievitti merkitsevästi varhais- ja myöhäisvaiheen reaktioita inhaloidulla allergeenilla tehdyissä altistuskokeissa ja vähensi myös allergeenin indusoimaa hyperreaktiivisuutta metakoliinille.

Inhaloidun mometasonifuroaatin osoitettiin myös vähentävän tulehdussolujen (eosinofiilien kokonaismäärän ja aktivoituneiden eosinofiilien määrän) lisääntymistä indusoidussa ysköksessä allergeeni- ja metakoliinialtistuksen jälkeen. Näiden löydösten kliinistä merkitystä ei tunneta.

Kliininen teho ja turvallisuus
Kun astmapotilaille annettiin inhaloitavaa mometasonifuroaattia säännöllisesti neljän viikon ajan annoksina, joiden suuruus vaihteli 200 mikrogrammasta kahdesti vuorokaudessa 1200 mikrogrammaan kerran vuorokaudessa, kliinisesti merkitsevää HPA-akselin toiminnan suppressiota ei havaittu millään annostasolla, ja havaittavia systeemisiä vaikutuksia esiintyi ainoastaan 1600 mikrogramman vuorokausiannoksilla.

Kliinisissä pitkäaikaistutkimuksissa, joissa vuorokausiannos oli enintään 800 mikrogrammaa, ei havaittu viitteitä HPA-akselin toiminnan suppressiosta. Tutkimuksissa mitattiin plasman kortisolipitoisuuden aamuarvon alenemista ja epänormaalia ACTH-vastetta.

Kliinisessä 28 päivän pituisessa tutkimuksessa, jossa oli mukana 60 astmapotilasta, Asmanex Twisthaler -valmiste käytettynä annoksilla 400 mikrogrammaa, 800 mikrogrammaa tai 1200 mikrogrammaa kerran vuorokaudessa tai 200 mikrogrammaa kahdesti vuorokaudessa, ei alentanut plasman kortisolin 24 tunnin AUC-arvoja tilastollisesti merkitsevästi.

Mometasonifuroaatin kahdesti vuorokaudessa annetun annoksen potentiaalista systeemistä vaikutusta arvioitiin aktiivi- sekä lumekontrolloidussa tutkimuksessa, jossa vertailtiin plasman kortisolin 24 tunnin AUC-arvoja 64 aikuisella astmapotilaalla, jotka saivat 28 päivän ajan mometasonifuroaattia 400 mikrogrammaa kahdesti vuorokaudessa, 800 mikrogrammaa kahdesti vuorokaudessa tai prednisonia 10 mg kerran vuorokaudessa. Mometasonifuroaattia 400 mikrogrammaa kahdesti vuorokaudessa saaneiden ryhmässä plasman kortisolin AUC(0-24)-arvot laskivat lumeryhmän arvoista 10 - 25 %. Hoitoryhmässä, jossa mometasonifuroaattia annettiin 800 mikrogrammaa kahdesti vuorokaudessa, plasman kortisolin AUC(0—24)-arvot laskivat lumeryhmän arvoista 21 - 40 %. Prednisonia 10 mg kerran vuorokaudessa saaneiden hoitoryhmässä kortisoliarvo väheni merkitsevästi enemmän kuin lumeryhmässä tai molemmissa mometasoniryhmissä.

Lumekontrolloiduissa kaksoissokkotutkimuksissa, joiden kesto oli 12 viikkoa, Asmanex Twisthaler annosalueella 200 mikrogrammaa (kerran vuorokaudessa iltaisin) - 800 mikrogrammaa vuorokaudessa paransi keuhkojen toimintaa uloshengityksen sekuntikapasiteetin (FEV1) ja huippuvirtausarvon (PEF) perusteella, sekä piti astmaoireet paremmin hallinnassa ja vähensi inhaloitavan beeta-2-agonistin tarvetta. Keuhkotoimintojen paranemista havaittiin joillakin potilailla jo 24 tunnin kuluessa hoidon aloittamisesta, joskin maksimivaikutus saavutettiin vasta 1 - 2 viikon kuluttua tai myöhemmin. Hengitystoiminnot säilyivät parantuneina koko hoidon ajan.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Inhaloidun mometasonifuroaatin biologinen hyötyosuus terveissä aikuisissa on pieni, mikä johtuu huonosta imeytymisestä keuhkoista ja suolesta sekä laajasta esisysteemisestä metaboliasta. Mometasonifuroaatin pitoisuudet plasmassa suositeltujen inhaloitujen vuorokausiannosten 200 mikrogramman ja 400 mikrogramman jälkeen olivat yleensä lähellä analyysimenetelmän kvantitointirajaa (50 pg/ml) tai alittivat sen, ja vaihtelivat suuresti.

Jakautuminen
Laskimonsisäisen bolusannoksen jälkeen Vd on 332 litraa. Mometasonifuroaatin sitoutuminen proteiineihin in vitro pitoisuusalueella 5–500 ng/ml on suuri, 98 - 99 %.

Biotransformaatio
Maha-suolikanavasta imeytyvä, nielun kautta saatu osa inhaloidusta mometasonifuroaattiannoksesta käy läpi laajan metabolian useiksi metaboliiteiksi, joista mitään ei voida määrittää plasmasta. Mometasoni metaboloituu sytokromi P-450 3A4 (CYP3A4) entsyymin avulla ihmisen maksan mikrosomeissa.

Eliminaatio
Laskimonsisäisen bolusannoksen jälkeen mometasonifuroaatin eliminaation loppuvaiheen puoliintumisaika T½ on noin 4,5 tuntia. Radioaktiivisesti merkitty suun kautta inhaloitu annos erittyy lähes yksinomaan ulosteeseen (74 %) ja pieni osa virtsaan (8 %).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Seuraavia haittavaikutuksia ei ole todettu kliinisissä tutkimuksissa, mutta niitä on todettu koe-eläimillä, jotka ovat saaneet hoitoannoksia vastaavia määriä lääkeainetta. Siksi haitoilla voi olla kliinistä merkitystä.

Yleistoksikologia
Kaikki havaitut toksikologiset vaikutukset ovat tälle lääkeaineryhmälle ominaisia ja liittyvät glukokortikoidien farmakologisten vaikutusten ylikorostumiseen.

Teratogeenisuus
Muiden glukokortikoidien tavoin mometasonifuroaatti on teratogeeninen jyrsijöille ja kaniineille. Havaittuja vaikutuksia olivat rotilla napatyrä, hiirillä suulakihalkio ja kaniineilla sappirakon ageneesi, napatyrä ja etukäpälien koukistuminen. Lisäksi rotilla, kaniineilla ja hiirillä havaittiin emän painonnousun hidastumista ja sikiön kasvuun kohdistuneita vaikutuksia (sikiön pienipainoisuutta ja/tai luutumisen hidastumista) ja hiirillä jälkeläisten lisääntynyttä kuolleisuutta.

Lisääntymistoiminnot
Lisääntymistutkimuksissa ihon alle annettu mometasonifuroaatti annoksena 15 mikrogrammaa/kg pidensi tiineyttä sekä pitkitti ja vaikeutti synnytystä. Lisäksi tähän liittyi heikentynyttä jälkeläisten eloonjäämistä, alentunutta syntymäpainoa tai jälkeläisten painonnousun hidastumista. Mometasonifuroaatti ei vaikuttanut hedelmällisyyteen.

Imetys
Mometasonifuroaatti erittyy pieninä annoksina imettävien rottien maitoon.

Karsinogeenisuus
Hiirillä ja rotilla tehdyissä pitkäaikaisissa karsinogeenisuustutkimuksissa inhaloitu mometasonifuroaatti ei lisännyt tilastollisesti merkitsevästi kasvainten esiintymistiheyttä.

Genotoksisuus
Mometasonifuroaatilla ei ollut genotoksisia ominaisuuksia tavanomaisessa in vitro ja in vivo –tutkimusten sarjassa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Laktoosi, vedetön (sisältää hivenmääriä maitoproteiineja)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta
3 kuukautta avaamisen jälkeen.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.
Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.
Säilytä alle 30°C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ASMANEX TWISTHALER inhalaatiojauhe
200 mikrog/annos 60 annosta (21,79 €)
400 mikrog/annos 60 annosta (38,92 €)

PF-selosteen tieto

Jauheinhalaattori moniannoskäyttöön.
Laitteen laskuri ilmaisee jäljellä olevien annosten lukumäärän.

200 mikrogramman inhalaattori on väriltään valkoinen ja siinä on vaaleanpunainen alaosa.
400 mikrogramman inhalaattori on väriltään valkoinen ja siinä on viininpunainen alaosa.

Se on moniosainen laite, jonka valmistusaineet ovat polypropeenikopolymeeri, polybuteenitereftalaatti, polyesteri, akryylinitriili-butadieeni-styreeni, bromobutyylikumi ja ruostumaton teräs. Valkoisessa polypropeenikorkissa on silikageeliä sisältävä kuivatusainepatruuna.
Inhalaattori on pakattu alumiinilaminaattipussiin.

Pakkauskoot
Pakkaus, jossa on pussissa yksi 14 annosta sisältävä inhalaattori. (400 mikrog/annos)
Pakkaus, jossa on pussissa yksi 30 annosta sisältävä inhalaattori.
Pakkaus, jossa on pussissa yksi 60 annosta sisältävä inhalaattori.
Pakkaus, jossa on kolme sisäpakkausta, joissa jokaisessa on pussissa yksittäispakattuna 60 annosta sisältävä inhalaattori.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

ASMANEX TWISTHALER inhalaatiojauhe
200 mikrog/annos 60 annosta
400 mikrog/annos 60 annosta

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R03BA07

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

27.04.2021

Yhteystiedot

Organon Finland Oy
Puolikkotie 8, 5. krs
02230 Espoo
Suomi

029 170 3520

dpoc.finland@organon.com