Vertaa PF-selostetta

ADALAT OROS depottabletti 20 mg, 30 mg, 60 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Adalat Oros 20 mg: Yksi depottabletti sisältää 20 mg nifedipiiniä.

Adalat Oros 30 mg: Yksi depottabletti sisältää 30 mg nifedipiiniä.

Adalat Oros 60 mg: Yksi depottabletti sisältää 60 mg nifedipiiniä.

Lääkemuoto

Depottabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Adalat Oros 20 mg depottabletti: Hypertensio.

Adalat Oros 30 mg ja 60 mg depottabletti: Hypertensio, krooninen stabiili ja vasospastinen angina pectoris.

Annostus ja antotapa

Annostus

Adalat Oros -depottablettien vuorokausiannos määräytyy yksilöllisesti taudin vaikeusasteen ja potilaan vasteen mukaan. Annosta lisätään asteittain potilaan kliinisen tilan mukaisesti.

Annossuositus aikuisille on yleensä:

Adalat Oros

Angina pectoris: Normaaliannos on 30-60 mg kerran vuorokaudessa (aamuisin). Hoito tulisi tavallisesti aloittaa annostuksella yksi Adalat Oros 30 mg depottabletti kerran vuorokaudessa. Tarvittaessa kerta-annos voidaan kaksinkertaistaa tai voidaan siirtyä käyttämään yhtä Adalat Oros 60 mg depottablettia kerran vuorokaudessa. Taudin vaikeusasteen ja potilaan vasteen mukaan annos voidaan nostaa asteittain 120 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Hypertensio: Hoito tulisi aloittaa annoksella 20-30 mg (annoksen mukaan valitaan Adalat Oros 20 mg tai 30 mg -depottabletti) kerran vuorokaudessa (pienempi annos iäkkäille ja pienikokoisille potilaille). 40–50 mg:n Adalat Oros -väliannoksen voi antaa yhdistäen joko 20 mg + 20 mg tai 20 mg + 30 mg. Tavallisesti ylläpitoannos on 20-60 mg (annoksen mukaan valitaan Adalat Oros 20 mg, 30 mg tai 60 mg -depottabletti) kerran vuorokaudessa (aamuisin). Hoitovasteen mukaan annos voidaan nostaa asteittain 120 mg:aan kerran vuorokaudessa.

Kun valmistetta annetaan samanaikaisesti CYP 3A4 estäjien tai CYP 3A4 indusoijien kanssa, nifedipiinin annostusta voidaan joutua muuttamaan tai nifedipiiniä ei voida käyttää ollenkaan (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Antotapa

Tabletteja ei saa pureskella tai rikkoa!

Adalat Oros -depottabletit niellään pääsääntöisesti kokonaisina nesteen kera ruokailuajoista riippumatta. Greippimehua tulee välttää (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Adalat Oros: Samanaikainen ruokailu saattaa hieman hidastaa, mutta ei vähennä lääkkeen imeytymistä. Suositeltava annostusväli on noin 24 tuntia.

Lisätietoja erityisryhmistä

Pediatriset potilaat
Nifedipiinin turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaille ei ole osoitettu. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot nifedipiinin käytöstä verenpainetaudissa ovat kohdassa Farmakodynamiikka.

Iäkkäät potilaat (> 65-vuotiaat)
Adalat Oros -depottablettien farmakokineettisten tutkimustietojen mukaan annoksen sovittaminen yli 65-vuotiaille ei ole tarpeen.

Maksan vajaatoiminta sairastavat
Lievää, kohtalaista tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla huolellinen seuranta ja annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen. Nifedipiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet sekä Farmakokinetiikka).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat
Adalat Oros depottablettien farmakokineettisten tutkimustietojen mukaan annoksen sovittaminen munuaisten vajaatoimintaa sairastaville ei ole tarpeen (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Hoidon kesto
Hoitava lääkäri päättää hoidon kestoajan.
Voimakkaasta anti-iskeemisestä ja antihypertensiivisestä tehosta johtuen Adalat Oros -depottablettihoito tulisi lopettaa asteittain, etenkin kun käytetään suuria annoksia.

Vasta-aiheet

 • Tunnettu yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai valmisteen jollekin muulle aineelle (ks. kohta Apuaineet).
 • Kardiovaskulaarinen sokki
 • Adalat Oros -depottabletteja ei pidä käyttää potilailla, joilla on Kockin pussi (ileostomian yhteydessä tehty ulostesäiliö).
 • Nifedipiiniä ei pidä käyttää yhdessä rifampisiinin kanssa, koska entsyymi-induktion takia ei ehkä saavuteta riittävän tehokkaita nifedipiinipitoisuuksia plasmassa (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on hyvin alhainen verenpaine (vaikea hypotensio, systolinen verenpaine alle 90 mm Hg), manifesti sydämen vajaatoiminta tai vaikea aorttastenoosi.

Nifedipiiniä ei pidä käyttää raskauden ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne edellytä hoitoa nifedipiinillä. Nifedipiinin käyttö on varattava naisille, joiden verenpaine on vaikeasti kohonnut ja joille tavanomainen hoito ei ole riittävä (ks. kohta Hedelmälllisyys, raskaus ja Imetys).

Nifedipiinin käyttöä imetyksen aikana ei suositella, koska nifedipiinin on raportoitu erittyvän rintamaitoon eivätkä vaikutukset pienien nifedipiinimäärien imeytymisestä suun kautta ole tiedossa (ks. kohta Hedelmällisyyskohta, raskaus ja imetys).

Verenpainetta tulee tarkkailla huolellisesti, myös silloin kun nifedipiiniä annetaan samanaikaisesti laskimoon annettavan magnesiumsulfaatin kanssa, koska verenpaine saattaa laskea huomattavasti, mikä voi vahingoittaa sekä äitiä että sikiötä.

Lievää, kohtalaista tai vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla huolellinen seuranta ja annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen. Nifedipiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet sekä Farmakokinetiikka). Tämän vuoksi nifedipiiniä on käytettävä varoen potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta.

Nifedipiini metaboloituu sytokromi P450 3A4 -järjestelmän kautta. Lääkkeet, joiden tiedetään joko estävän tai indusoivan tätä entsyymijärjestelmää, voivat sen vuoksi muuttaa nifedipiinin ensikierron metaboliaan tai nifedipiinin puhdistumaan (ks. kohta yhteisvaikutukset).

Lääkkeitä, jotka ovat sytokromi P450 3A4 järjestelmän inhibiittoreita ja voivat siksi johtaa suurempiin nifedipiinin pitoisuuksiin plasmassa, ovat esimerkiksi:

 • makrolidiantibiootit (esim. erytromysiini)
 • HIV-proteaasin estäjät (esim. ritonaviiri)
 • atsolijohdokset (esim. ketokonatsoli)
 • depressiolääkkeet nefatsodoni ja fluoksetiini
 • kinupristiini/dalfopristiini
 • natriumvalproaatti
 • simetidiini.

Käytettäessä nifedipiiniä samanaikaisesti näiden lääkeaineiden kanssa, verenpainetta tulee tarkkailla ja tarvittaessa harkita nifedipiinin annostuksen pienentämistä.

Käyttö erityispotilasryhmissä, ks. kohta Annostus ja antotapa

Adalat Oros: Kuten muidenkin muotoutumattomien materiaalien kanssa, on Adalat Oros -depottabletteja käytettäessä noudatettava erityistä varovaisuutta potilailla, joilla on vakava ruoansulatuskanavan ahtautuma, koska tällöin saattaa esiintyä vaikeita obstruktiivisia suolisto-oireita lääkkeen käytön yhteydessä. Betsoaareja voi ilmetä, ja nämä saattavat vaatia kirurgisen intervention.

Yksittäistapauksissa obstruktiivisia suolisto-oireita on kuitenkin raportoitu, vaikka potilaalla ei olisi aikaisemmin esiintynyt ruoansulatuskanavan toiminnan häiriöitä.

Käytettäessä bariumia varjoaineröntgentutkimuksissa Adalat Oros tabletit voivat aiheuttaa virheellisesti positiivisia tuloksia (varjoaineen puutteellisesta tunkeutumisesta kuvattavaan kohteeseen voi aiheutua vääriä tulkintoja, esim. polyypit).

Natriumin määräksi päivittäistä annosta kohti saadaan 144 mg (2 mmol natriumia), kun se lasketaan päivittäiselle 120 mg:n enimmäisannokselle pienimmällä vahvuudella. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Yhteisvaikutukset

Lääkeaineet, joilla on vaikutuksia nifedipiiniin

Nifedipiini metaboloituu CYP3A4-entsyymin välityksellä, joka sijaitsee sekä suolen seinämässä että maksassa. Lääkeaineet joiden tiedetään joko estävän tai indusoivan tätä entsyymijärjestelmää voivat sen vuoksi muuttaa nifedipiinin ensi kierron metaboliaa (oraalisen annon jälkeen) tai puhdistumaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Yhteisvaikutusten suuruus ja kesto tulee huomioida kun nifedipiiniä annetaan yhdessä seuraavien lääkeaineiden kanssa:

Rifampisiini:
Rifampisiini indusoi voimakkaasti sytokromi P450 3A4-entsyymiä. Nifedipiinin biologinen hyötyosuus pienenee merkittävästi ja siten sen vaikutus heikkenee samanaikaisessa käytössä rifampisiinin kanssa. Nifedipiiniä ei tule sen vuoksi käyttää yhdessä rifampisiinin kanssa (ks. kohta Vasta-aiheet).

Kun nifedipiiniä käytetään yhdessä seuraavien heikkojen tai kohtalaisten sytokromi P450 3A4 järjestelmän estäjien kanssa, verenpainetta tulee tarkkailla ja tarvittaessa harkita nifedipiinin annoksen pienentämistä (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Makrolidiantibiootit (esim. erytromysiini):
Nifedipiinin ja makrolidiantibioottien välillä ei ole tehty interaktiotutkimuksia. Tiettyjen makrolidiantibioottien tiedetään estävän sytokromi P450 3A4:n välittämää metaboliaa muilla lääkeaineilla. Sen vuoksi nifedipiinipitoisuuksien mahdollista nousua plasmassa erytromysiinin samanaikaisen käytön yhteydessä ei voida sulkea pois (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Atsitromysiini ei inhiboi CYP3A4-järjestelmää, vaikka sen rakenne muistuttaa makrolidiantibiootteja.

HIV-proteaasin estäjät (esim. ritonaviiri):
Mahdollisia yhteisvaikutuksia nifedipiinin ja tiettyjen HIV-proteaasin estäjien välillä ei ole vielä tutkittu kliinisissä tutkimuksissa. Tähän ryhmään kuuluvien lääkeaineiden on osoitettu estävän sytokromi P450 3A4 -entsyymiä. Lisäksi tämän ryhmän lääkkeiden on osoitettu estävän sytokromi P450 3A4:n välittämää nifedipiinin metaboliaa in vitro. Käytettäessä näitä lääkeaineita samanaikaisesti nifedipiinin kanssa, ei voida sulkea pois mahdollisuutta nifedipiinin pitoisuuden huomattavasta noususta plasmassa pienentyneestä ensikierron metaboliasta ja alentuneesta eliminaatiosta johtuen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Atsolijohdokset (esim. ketokonatsoli):
Varsinaista interaktiotutkimusta, jolla selvitettäisiin mahdollista interaktiota nifedipiinin ja tiettyjen atsolijohdosten välillä, ei vielä ole tehty. Tämän ryhmän aineiden tiedetään estävän sytokromi P450 3A4 -entsyymiä. Kun niitä käytetään oraalisesti yhdessä nifedipiinin kanssa, nifedipiinin biologisen hyötyosuuden merkittävää kasvua pienentyneestä ensikierron metaboliasta johtuen ei voida sulkea pois (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Adalat Oros depottabletit:

Fluoksetiini: Fluoksetiinin on osoitettu estävän CYP3A4 välittämää nifedipiinin metaboliaa in vitro. Tästä johtuen ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että nifedipiinin pitoisuus plasmassa nousisi käytettäessä samanaikaisesti fluoksetiinia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Nefatsodoni: Mahdollista yhteisvaikutusta nifedipiinin ja nefatsodonin välillä ei ole tutkittu kliinisissä tutkimuksissa. Nefatsodonin tiedetään estävän sytokromi P450 3A4:n välittämää metaboliaa muilla lääkeaineilla. Tämän vuoksi nifedipiinin pitoisuuden nousu plasmassa on mahdollista, jos näitä lääkeaineita käytetään samanaikaisesti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Kinupristiini/Dalfopristiini: Kinupristiinin/dalfopristiinin samanaikainen käyttö nifedipiinin kanssa voi johtaa nifedipiinipitoisuuksien nousuun plasmassa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Natriumvalproaatti: Varsinaisia interaktiotutkimuksia, joilla selvitettäisiin mahdollista interaktiota nifedipiinin ja natriumvalproaatin välillä, ei ole tehty. Koska natriumvalproaatin on todettu nostavan kemiallisesti lähisukuisen kalsiuminestäjän, nimodipiinin, pitoisuuksia plasmassa entsyymi-inhibition vuoksi, ei nifedipiinin pitoisuuksien nousua plasmassa ja sen seurauksena vaikutuksen voimistumista natriumvalproaatin samanaikaisen käytön yhteydessä voida sulkea pois (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Simetidiini: Simetidiini estää sytokromi P450 3A4-entsyymiä ja nostaa sen vuoksi nifedipiinin pitoisuuksia plasmassa, jolloin antihypertensiivinen vaikutus saattaa voimistua (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Lisätutkimukset

Sisapridi:
Sisapridin ja nifedipiinin samanaikainen käyttö voi nostaa nifedipiinipitoisuuksia plasmassa.

Sytokromi P450 3A4 järjestelmää indusoivat epilepsialääkkeet, kuten fenytoiini, karbamatsepiini ja fenobarbitaali:
Fenytoiini indusoi sytokromi P450 3A4-entsyymiä. Nifedipiinin biologinen hyötyosuus pienenee ja siten sen vaikutus heikkenee samanaikaisessa käytössä fenytoiinin kanssa. Kun käytetään molempia lääkkeitä samanaikaisesti, tulisi seurata nifedipiinin kliinistä vastetta ja tarvittaessa tulisi harkita nifedipiiniannoksen nostamista. Jos nifedipiinin annosta nostetaan samanaikaisen käytön yhteydessä, tulisi vastaavasti harkita nifedipiiniannoksen pienentämistä, kun fenytoiinihoito lopetetaan.

Varsinaisia interaktiotutkimuksia, joilla selvitettäisiin mahdollista interaktiota nifedipiinin ja karbamatsepiinin tai fenobarbitaalin välillä, ei ole tehty. Koska molempien lääkkeiden on todettu alentavan kemiallisesti lähisukuisen kalsiuminestäjän, nimodipiinin, pitoisuuksia plasmassa entsyymi-induktion vuoksi, ei nifedipiinin pitoisuuksien pienenemistä plasmassa ja sen seurauksena vaikutuksen heikkenemistä karbamatsepiinin tai fenobarbitaalin samanaikaisen käytön yhteydessä voida sulkea pois.

Nifedipiinin vaikutukset muihin lääkeaineisiin

Verenpainetta laskevat lääkeaineet

Nifedipiini voi voimistaa verenpainetta laskevaa vaikutusta kun sitä käytetään samanaikaisesti verenpainelääkkeiden kanssa, kuten:´

 • diureetit
 • beetasalpaajat
 • ACE:n estäjät
 • angiotensiini II-reseptorin (AT1) salpaajat
 • muut kalsiuminestäjät
 • alfasalpaajat
 • fosfodiesteraasin (PDE5) estäjät
 • alfametyylidopa

Käytettäessä nifedipiiniä samanaikaisesti beetasalpaajien kanssa, tulee potilaan verenpainetta seurata huolellisesti, koska sydämen vajaatominnan pahenemista on esiintynyt joissain erillistapauksissa.

Digoksiini: Digoksiinin samanaikainen käyttö nifedipiinin kanssa voi johtaa digoksiinin munuaispuhdistuman heikkenemiseen ja sen seurauksena digoksiinipitoisuuksien nousuun plasmassa. Mahdollisten digoksiinin yliannostusoireiden ilmaantumista tulee sen vuoksi tarkkailla ja tarvittaessa digoksiiniannosta tulee pienentää plasman digoksiinipitoisuuksien perusteella.

Kinidiini: Kinidiinin samanaikainen käyttö nifedipiinin kanssa voi johtaa kinidiinipitoisuuden alenemiseen plasmassa. Yksittäisissä tapauksissa on todettu myös plasman kinidiinipitoisuuksien selvää nousua nifedipiinin käytön lopettamisen jälkeen. Tämän vuoksi kinidiinipitoisuuksia plasmassa tulisi seurata ja kinidiiniannoksen muuttaminen voi siis olla tarpeen nifedipiinin käyttöönoton tai nifedipiinihoidon lopettamisen yhteydessä. Joissakin julkaisuissa on raportoitu nifedipiinipitoisuuksien nousua plasmassa, kun nifedipiiniä on käytetty yhdessä kinidiinin kanssa; toisten mukaan taas ei ole todettu muutoksia nifedipiinin farmakokinetiikassa. Potilaan verenpainetta tulee sen vuoksi seurata huolellisesti, jos kinidiinihoito aloitetaan nifedipiinihoidon aikana. Tarvittaessa tulisi pienentää nifedipiinin annosta.

Takrolimuusi: Takrolimuusin on todettu metaboloituvan CYP3A4-entsyymin välityksellä. Viimeaikaiset tutkimustulokset osoittavat, että yksittäistapauksissa tarvittavia takrolimuusiannoksia voidaan laskea nifedipiinin samanaikaisen käytön yhteydessä. Sen vuoksi käytettäessä näitä kahta lääkettä samanaikaisesti tulee takrolimuusin pitoisuuksia plasmassa seurata ja tarvittaessa harkita takrolimuusiannoksen pienentämistä.

Yhteisvaikutukset ruoan kanssa

Greippimehu
Greippimehu estää sytokromi P450 3A4 -entsyymiä. Nifedipiinin ottaminen samanaikaisesti greippimehun kanssa johtaa nifedipiinin kohonneeseen ja pidempikestoiseen pitoisuuteen plasmassa pienentyneen ensikierron metabolian ja vähentyneen puhdistuman vuoksi. Sen seurauksena verenpainetta alentava vaikutus voi voimistua. Säännöllisesti greippimehua käytettäessä tämä vaikutus saattaa kestää vielä kolme päivää viimeisen greippimehulasillisen jälkeen. Greippiä ja greippimehua ei pidä siksi nauttia samanaikaisesti nifedipiinin käytön aikana (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Muita interaktioita
Nifedipiini saattaa aiheuttaa liian suuria virtsan vanillyylimantelihappoarvoja spektrofotometrisessä määrityksessä. Se ei kuitenkaan vaikuta nestekromatografisiin (HPLC) määritystuloksiin.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Nifedipiiniä ei pidä käyttää raskauden ellei raskaana olevan potilaan kliininen tilanne edellytä hoitoa nifedipiinillä. Nifedipiinin käyttö on varattava naisille, joiden verenpaine on vaikeasti kohonnut ja joille tavanomainen hoito ei ole riittävä (ks. kohta Hedelmällisyys, raskaus ja imetys).

Akuuttia keuhkoedemaa on havaittu käytettäessä kalsiumkanavan salpaajia, nifedipiini mukaan lukien, tokolyyttisinä valmisteina raskauden aikana (ks. kohta Haittavaikutukset), erityisesti monikkoraskauden (kaksoset tai useampi lapsi) yhteydessä, laskimonsisäisen käytön yhteydessä ja/tai käytettäessä samanaikaisesti beeta2-agonisteja.

Raskaana olevilla naisilla ei ole tehty riittäviä, hyvin kotrolloituja tutkimuksia.

Sikiölle tai vastasyntyneelle aiheutuvia haittavaikutuksia ei voida pois sulkea, koska tietoa ei ole saatavilla riittävästi.
Eläinkokeissa nifedipiini on aiheuttanut alkio- ja sikiötoksisuutta sekä teratogeenisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).
Saatavilla olevan kliinisen tiedon perusteella erityisiä syntymää edeltäviä riskejä ei ole havaittu. Vaikkakin on raportoitu perinataalisen asfyksian ja keisarileikkausten lisääntymistä sekä ennenaikaisuutta ja kohdunsisäisen kasvun hidastumista. On epäselvää, johtuvatko nämä raportit perussairautena olevasta kohonneesta verenpaineesta, sen hoidosta vai tietystä lääkkeen aiheuttamasta vaikutuksesta.

Imetys
Nifedipiini erittyy rintamaitoon. Nifedipiinin pitoisuus maidossa on lähes vastaava kuin äidillä pitoisuus seerumissa. Lapsen nifedipiinialtistuksen vähentämiseksi välittömästi lääkeainetta vapauttavien lääkemuotojen yhteydessä suositellaan odottamaan 3-4 tuntia lääkkeen annostelun jälkeen ennen imetystä tai maidon lypsämistä.

Hedelmällisyys
Kalsiuminestäjät, kuten nifedipiini, on yksittäisissä koeputkihedelmöitystapauksissa voitu yhdistää sellaisiin siittiön pään palautuviin muutoksiin, jotka saattavat heikentää siittiöiden liikkuvuutta. Jos koeputkihedelmöitys epäonnistuu toistuvasti miehen osalta, eikä siihen löydy muuta syytä, tulisi kalsiuminestäjien, kuten nifedipiinin, mahdollista osuutta harkita.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Lääkkeen aiheuttamat reaktiot, joiden voimakkuus vaihtelee yksilökohtaisesti, voivat heikentää ajokykyä tai kykyä käyttää koneita (ks. kohta Haittavaikutukset). Tämä korostuu etenkin hoidon alussa, lääkitystä vaihdettaessa ja alkoholin käytön yhteydessä.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset, jotka perustuvat nifedipiinin lumekontrolloituihin tutkimuksiin, on lueteltu alla CIOMS III esiintymistiheyksien mukaan (kliinisen tutkimuksen tiedot: nifedipiini n=2661; lumelääke n=1486; tilanne: 22.2.2006 ja ACTION-tutkimus: nifedipiini n=3825; placebo n=3840):

”Yleisinä” luetellut haittavaikutukset havaittiin alle 3 % esiintymistiheydellä, paitsi edeema (9,9 %) ja päänsärky (3,9 %).

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto nifedipiiniä sisältävistä valmisteista raportoitujen haittavaikutusten esiintymistiheydestä. Haittavaikutukset esitetään esiintymistiheysryhmittäin vähenevän vakavuusasteen mukaisesti. Esiintymistiheydet on jaettu yleisiin (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinaisiin (≥ 1/1000, < 1/100) ja harvinaisiin (≥ 1/10 000, < 1/1000). Markkinoille tulon jälkeen tehdyissä meneillään olevissa seurantatutkimuksissa havaitut haittavaikutukset, joiden esiintymistiheyttä ei ole voitu arvoida, on lueteltu sarakkeessa Tuntematon.

Elinjärjestelmä
Veri ja imukudosTuntematonAgranulosytoosi, leukopenia
ImmuunijärjestelmäMelko harvinaisetAllerginen reaktio, allerginen edeema/angioedeema (mukaan lukien kurkunpään edeema*)
HarvinaisetKutina, nokkosihottuma, ihottuma
TuntematonAnafylaktinen/anafylaktoidinen reaktio
Psyykkiset häiriötMelko harvinaisetAhdistusoireet, unihäiriöt
Aineenvaihdunta ja ravitsemusTuntematonHyperglykemia
HermostoYleisetPäänsärky
Melko harvinaisetKiertohuimaus, migreeni, huimaus, vapina
HarvinaisetTuntohäiriöt/tuntoharhat
TuntematonHypestesia, uneliaisuus
SilmätMelko harvinaisetNäköhäiriöt
TuntematonSilmäkipu
SydänMelko harvinaisetTakykardia, sydämentykytys
TuntematonRintakipu (Angina pectoris)
VerisuonistoYleisetEdeema (mukaan lukien perifeerinen edeema), vasodilataatio
Melko harvinaisetAlhainen verenpaine, pyörtyminen
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaMelko harvinaisetNenäverenvuoto, nenän verevyys
TuntematonHengenahdistus, keuhkoedeema**
RuoansulatuselimistöYleisetUmmetus
Melko harvinaisetRuoansulatuselimistön kipu ja vatsakipu, pahoinvointi, ruansulatushäiriö, ilmavaivat, suun kuivuminen
HarvinaisetIenmuutokset (gingivahyperplasia)
Tuntematon

Oksentelu, ruokatorven sulkijalihaksen vajaatoiminta.

Adalat Oros depottabletit (myös): Betsoaari, nielemishäiriö, suolentukkeuma, suolenhaavauma.

Maksa ja sappiMelko harvinaisetMaksaentsyymien määrän tilapäinen nousu
TuntematonKeltaisuus
Iho ja ihonalainen kudosMelko harvinaisetPunoitus
TuntematonToksinen epidermaalinen nekrolyysi, valoherkkyys, allerginen reaktio, palpoitava purppura
Luusto, lihakset ja sidekudosMelko harvinaisetLihaskrampit, nivelten turvotus
TuntematonNivelsärky, lihaskipu
Munuaiset ja virtsatietMelko harvinaisetTihentynyt virtsaamistarve, dysuria
Sukupuolielimet ja rinnatMelko harvinaisetErektiohäiriö
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatYleisetPahanolontunne
Melko harvinaisetMäärittelemätön kipu, vilunväristykset

* saattaa johtaa henkeä uhkaavaan tilanteeseen

** näitä tapauksia on raportoitu käytettäessä nifedipiiniä tokolyyttinä raskauden aikana (ks. kohta Hedelmällisyys, raskaus ja imetys)

Dialyysipotilailla, joilla on maligni hypertonia ja hypovolemia, voi vasodilataatiosta aiheutua huomattavaa verenpaineen laskua.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireita

Seuraavia oireita on havaittu vakavan nifedipiiniyliannostuksen yhteydessä tajunnan häiriöt (jopa kooma), verenpaineen lasku taky-/bradykardiset sydämen rytmihäiriöt, hyperglykemia, metabolinen asidoosi, hypoksia ja kardiogeeninen sokki, johon liittyy keuhkoedeema.

Hoitotoimenpiteet yliannostustapauksissa

Hoitotoimenpiteistä ensisijaisia ovat vaikuttavan aineen eliminoiminen ja kardiovaskulaarisen tilan palauttaminen normaaliksi.

Oraalisen yliannostuksen jälkeen tulisi tehdä perusteellinen mahahuuhtelu, tarvittaessa yhdistettynä ohutsuolen huuhteluun. Erityisesti pitkävaikutteisten Adalat Oros- depottablettien aiheuttamissa myrkytyksissä eliminaation tulisi olla niin täydellistä kuin mahdollista, myös ohutsuolesta, jotta muussa tapauksessa väistämätön vaikuttavan aineen imeytyminen edelleen voidaan estää.

Hemodialyysistä ei ole hyötyä, koska nifedipiini ei dialysoidu, mutta plasmafereesi on suositeltavaa (suuri sitoutumisaste plasman proteiineihin, suhteellisen pieni jakautumistilavuus).

Sydämen bradykardiaoireita voidaan hoitaa symptomaattisesti β-sympatomimeeteillä. Hengenvaarallisissa tapauksissa väliaikainen tahdistimen käyttö voi olla tarpeen.

Kardiogeenisesta sokista ja valtimoiden laajentumisesta johtuvan hypotension hoitoon voidaan käyttää kalsiumia (potilaalle annetaan hitaasti 10-20 ml 10-prosenttista kalsiumglukonaattiliuosta laskimonsisäisesti, tarvittaessa tämä voidaan toistaa). Tämä voi nostaa seerumin kalsiumpitoisuuden normaalitason ylärajalle tai hiukan kohonneelle tasolle. Mikäli kalsiumin vaikutus verenpaineeseen ei ole riittävä, annetaan lisäksi vasokonstriktiivisia sympatomimeettejä kuten dopamiinia tai noradrenaliinia. Näiden lääkkeiden annos määritetään kliinisen vasteen mukaan.

Nestehoidossa on noudatettava varovaisuutta, sillä se voi kuormittaa vaarallisessa määrin sydäntä (hypervolemiariski).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä, ATC-koodi: C08CA05.

Nifedipiini, on 1,4-dihydropyridiiniryhmään kuuluva kalsiuminestäjä. Kalsiuminestäjät vähentävät kalsiumionien virtausta soluun hitaiden kalsiumkanavien kautta solumembraanin läpi. Nifedipiini vaikuttaa erityisesti myokardiaalisoluissa, koronaarivaltimoiden sileissä lihassoluissa ja perifeerisissä resistenssisuonissa.

Sydämessä nifedipiini laajentaa koronaarivaltimoita, erityisesti suuria konduktanssisuonia. Se vaikuttaa jopa osaksi ahtautuneiden suonten terveissä seinämän osissa. Nifedipiini vähentää lisäksi verisuonten sileiden lihasten vastusta koronaarivaltimoissa ja estää vasospasmeja. Lopputuloksena on poststenoottisen alueen verenkierron lisääntyminen ja parantunut happitilanne. Nifedipiini vähentää samanaikaisesti myös hapen tarvetta alentamalla perifeeristä vastusta (jälkikuorma). Pitkäaikaisessa käytössä nifedipiini voi myös estää uusien ateroskleroottisten vaurioiden syntymistä koronaarivaltimoissa.

Koska nifedipiini vähentää valtimoiden sileän lihaksen vastusta, ja sitä kautta kohonnutta perifeeristä vastusta, se laskee myös verenpainetta. Nifedipiinihoidon alussa voi esiintyä tilapäistä reflektorista sydämen sykenopeuden kasvamista ja samalla minuuttitilavuuden kasvua. Tämä ei kuitenkaan kompensoi vasodilataatiota. Lisäksi nifedipiini lisää natriumin ja veden erittymistä sekä lyhyt- että pitkäaikaisessa käytössä. Nifedipiinin verenpainetta laskeva teho on erityisen voimakas hypertensiivisillä potilailla.

Viiden vuoden jatkoseurantana toteutetussa satunnaistetussa, lumelääkekontrolloidussa, kaksoissokkoutetussa ACTION-monikeskustutkimuksessa oli mukana 7665 stabiilia angina pectorista sairastavaa hoitokäytännöksi vakiintunutta hoitoa saavaa potilasta, ja tutkimuksessa selvitettiin Adalat Oros -valmisteen vaikutusta kliiniseen hoitotulokseen verrattuna lumelääkkeeseen.

Tehon ensisijainen päätetapahtuma (minkä tahansa syyn, akuutin sydäninfarktin, refraktaarisen angina pectoriksen, uuden ilmeisen sydämen vajaatoiminnan, invalidisoivan aivohalvauksen, ääreisosien revaskularisaation, seurauksena aiheutuneiden kuolemantapauksien määrä yhteensä) oli samankaltainen Adalat Oros -valmistetta saaneilla (n=3825) ja lumelääkehoitoon ohjatuilla potilailla (n=3840) (P=0,54).

Analysoitaessa etukäteen määriteltyä potilaiden alaryhmää, jossa oli 3997 lähtötilanteessa verenpainetautia sairastavaa angina pectoris potilasta, Adalat Oros johti tehon ensisijaisen päätetapahtuman osalta huomattavaan, 13 % vähenemiseen.

Adalat Oros -valmisteen turvallisuus on osoitettu, koska turvallisuuden ensisijainen päätetapahtuma (minkä tahansa syyn, akuutin sydäninfarktin ja invalidisoivan aivohalvauksen, seurauksena aiheutuneiden kuolemantapauksien määrä yhteensä) oli samankaltainen kummassakin hoitoryhmässä (P=0,86).

Adalat Oros -valmisteella oli myönteinen vaikutus kahteen kolmesta ennalta määritellystä toissijaisesta päätetapahtumasta. Kuolemantapausten, vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien, revaskularisaation ja sepelvaltimoiden angiografian yhdistetty määrä väheni 11 % (P=0,0012), mihin keskeinen syy oli sepelvaltimoiden angiografioiden tarpeen huomattava väheneminen. Nifedipiiniryhmässä oli sepelvaltimoiden angiografioita ensimmäisenä tapahtumana 150 toimenpidettä vähemmän kuin lumelääkettä saaneessa ryhmässä. Kaikki vaskulaaritapahtumat vähenivät 9 % (P=0,027), mihin keskeinen syy oli perkutaanisten sepelvaltimotoimenpiteiden ja ohitusleikkausten vähentynyt tarve. Kaiken kaikkiaan, toimenpiteitä tehtiin ensimmäisenä tapahtumana nifedipiiniryhmässä 89 toimenpidettä vähemmän kuin lumelääkeryhmässä. Kolmannen toissijaisen päätetapahtuman, vakavan sydän- ja verisuonitapahtuman, hoitotuloksessa ei havaittu eroja näiden kahden hoitoryhmän välillä (P=0,26).

Pediatriset potilaat:
Nifedipiinistä ja muista verenpainelääkkeistä on saatavilla vain vähän vertailevaa tietoa niin akuutin hypertension kuin pitkään kestäneen hypertension hoidossa eri lääkemuotojen eri annoksilla. Nifedipiinin antihypertensiiviiviset vaikutukset on osoitettu, mutta annossuosituksia, pitkäaikaista turvallisuutta ja sydämeen ja verisuoniin kohdistuvaa vaikutusta ei ole vielä vahvistettu. Lapsille ja nuorille tarkoitettuja annosmuotoja ei ole.

Farmakokinetiikka

Adalat Oros

Adalat Oros -depottabletit on kehitetty vapauttamaan nifedipiiniä lähes vakionopeudella yli 24 tunnin kuluessa. Nifedipiini vapautuu tableteista 0-kertaluvun mukaisesti kalvopäällysteen säätelemän osmoottisen paineen avulla (osmoottinen paine työntää lääkeainetta kalvopäällysteessä olevan pienen aukon kautta ulos tabletista). Ruoansulatuskanavan pH ja motiliteetti eivät vaikuta lääkeaineen vapautumisnopeuteen. Depottabletin nielemisen jälkeen tabletin biologisesti tehottomat aineosat säilyvät muuttumattomina ruoansulatuskanavan läpi kulkiessaan ja poistuvat ulosteiden mukana liukenemattomana tablettirunkona.

Imeytyminen: Nifedipiini imeytyy oraalisen annoksen jälkeen lähes täydellisesti. Ensikierron metabolian vuoksi biologinen hyötyosuus oraalisilla nopeasti nifedipiiniä vapauttavilla lääkemuodoilla (Adalat-kapselit) on 45-56 %. Toistuvan tasavälisen annostelun aikana ('steady state') Adalat Oros -depottablettien biologinen hyötyosuus on 68-86 % Adalat-kapseleihin verrattuna. Lääkkeen samanaikainen anto ruoan kanssa muuttaa hieman alkuvaiheen imeytymistä (saattaa hidastaa), mutta sillä ei ole vaikutusta imeytyneen lääkeaineen kokonaismäärään. Adalat Oros -depottablettien annon jälkeen lääkeainepitoisuudet plasmassa kohoavat ensin tietyllä nopeudella ja saavuttavat sitten tasaisen vaiheen noin 6-12 tunnin kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Usean päivän annostelun jälkeen lääkeainepitoisuudet plasmassa pysyvät suhteellisen vakioina tällä tasolla, ja ne vaihtelevat hyvin vähän 24 tunnin annosteluvälin aikana (0,9-1,2 ng/ml). Adalat Oros -depottablettien aikaansaamat huippupitoisuudet (Cmax) plasmassa sekä ajankohdat (tmax), jolloin huippupitoisuudet plasmassa saavutetaan:

 Cmax
(ng/ml)
tmax
(h)
Adalat Oros 20 mg -depottabl.6- 94-16*
Adalat Oros 30 mg -depottabl.20-2112-15*
Adalat Oros 60 mg -depottabl.43-557- 9*

* eivät täysin selviä johtuen tasaisista plasmapitoisuuksista ajan kuluessa

Jakautuminen: Plasmassa nifedipiini on noin 95 %:sesti sitoutuneena proteiineihin (albumiini). Jakautumisen puoliintumisaika laskimonsisäisen annoksen jälkeen on 5-6 minuuttia.

Biotransformaatio: Nifedipiini metaboloituu oraalisen annoksen jälkeen suolen seinämässä ja maksassa, pääasiassa oksidatiivisten prosessien kautta. Metaboliiteilla ei ole farmakodynaamista aktiivisuutta. Nifedipiini erittyy metaboliitteinaan pääasiassa munuaisten kautta ja noin 5-15 % sapen kautta ulosteisiin. Muuttumatonta ainetta löytyy virtsasta vain hyvin pieniä määriä (alle 0,1 %).

Eliminaatio: Eliminaation puoliintumisaika Adalat-valmisteen lyhytvaikutteisilla lääkemuodoilla (Adalat-kapselit) on 1,7-3,4 tuntia. Eliminaation puoliintumisaika Adalat Oros depottableteilla ei ole merkittävä parametri, koska lääkeainepitoisuudet plasmassa pysyvät tasaisina lääkeaineen vapautuessa tableteista ja imeytyessä sitä mukaa verenkiertoon. Sen jälkeen kun lääkeaine on kokonaan vapautunut ja imeytynyt viimeisestä annoksesta, pitoisuus plasmassa alkaa laskea eliminaation puoliintumisajan ollessa sama kuin tavanomaisilla lääkemuodoilla. Potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt, ei ole todettu merkittäviä muutoksia terveisiin vapaaehtoisiin verrattuna.

Potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt, ei ole todettu merkittäviä muutoksia terveisiin vapaaehtoisiin verrattuna.

Tutkimuksessa nifedipiinin farmakokinetiikkaa verrattiin potilailla, joilla oli lievä (Child Pugh A) tai kohtalainen (Child Pugh B) maksan vajaatoiminta potilaisiin, joilla oli normaali maksantoiminta. Nifedipiinin oraalinen puhdistuma heikkeni keskimäärin 48 % (Child Pugh A) ja 72 % (Child Pugh B). Tämän seurauksena AUC ja Cmax lisääntyivät keskimäärin 93 % ja 64 % (Child Pugh A) ja vastaavasti 253 % ja 171 % (Child Pugh B) verrattuna potilasiin, joiden maksa toimi normaalisti. Nifedipiinin farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tiedot eivät osoita erityistä vaaraa ihmiselle perustuen tavanomaisiin yksittäisen annoksen ja toistettujen annosten toksisuustutkimuksiin, geenitoksisuustutkimuksiin ja karsinogeenisuuden mahdollisuuteen.

Akuutti toksisuus

Nifedipiinin akuuttia toksisuutta on tutkittu eri eläinlajeilla ja yksittäiset tulokset on koottu seuraavaan taulukkoon:

 LD50 (mg/kg)
 oraalineni.v.
Hiiri494 (421 - 572)*4,2 (3,8 - 4,6)*
Rotta1022 (950 - 1087)*15,5 (13,7 - 17,5)*
Kani250 - 5002 - 3
Kissanoin 1000,5 - 8
Koira> 2502 - 3

* = 95 %:n luotettavuustaso

Subakuutti ja subkrooninen toksisuus

Rotat sietivät päivittäisiä oraalisia annoksia 50 mg/kg ja koirat 100 mg/kg ilman toksisia vaikutuksia. Tutkimusaika rotilla oli 13 viikkoa ja koirilla 4 viikkoa.
Koirat sietivät päivittäisiä laskimonsisäisiä annoksia 0,1 mg/kg saakka kuuden päivän ajan ilman vaurioita. Myös rotat sietivät päivittäisiä laskimonsisäisiä annoksia 2,5 mg/kg saakka kolmen viikon ajan ilman merkkejä vaurioista.

Krooninen toksisuus

Koirat sietivät päivittäisiä oraalisia annoksia 100 mg/kg saakka yli vuoden ajan ilman toksisia vaurioita. Rotilla toksiset vaikutukset tulivat esiin pitoisuuksilla yli 100 ppm ruoassa (noin 5 - 7 mg/kg).

Karsinogeenisuus

Kaksi vuotta kestänyt pitkäaikaistutkimus rotilla ei antanut merkkejä nifedipiinin karsinogeenisista vaikutuksista.

Mutageenisuus

Mutageenisuutta on tutkittu Amesin testillä, Dominant-letaalitestillä ja hiirillä tehdyllä Micronucleus- testillä. Nifedipiinillä ei ole osoitettu olevan mutageenisia vaikutuksia.

Lisääntymistoksikologiset tutkimukset

Nifedipiinin on osoitettu aiheuttaneen rotilla, hiirillä ja kaneilla teratogeenisia muutoksia, kuten sormien, varpaiden ja raajojen epämuodostumia, suulakihalkioita, rintalastahalkioita ja kylkiluiden epämuodostumia.

Sormien, varpaiden ja raajojen epämuodostumat, ovat mahdollisesti seurausta kohdun verenkierron heikentymisestä, mutta niitä on havaittu myös eläimillä, joita on hoidettu nifedipiinillä ainoastaan organogeneesin loppuvaiheessa. Nifedipiinin on todettu aiheuttaneen erilaisia alkio-, istukka- ja sikiötoksisia muutoksia, kuten sikiön kitukasvuisuutta (rotat, hiiret, kanit), istukan pienikokoisuutta ja istukan suonikalvon nukkalisäkkeen alikehittyneisyyttä (apina), alkioiden ja sikiöiden kuolleisuutta (rotat, hiiret, kanit) ja raskauden pitkittymistä / eloonjäämisen vähenemistä synnytyksen jälkeen (rotat; muilla lajeilla ei tutkittu). Kaikki eläimille teratogeeniset tai alkio- ja sikiötoksiset annokset olivat myrkyllisiä myös emolle. Annokset olivat suuruusluokaltaan moninkertaiset ihmisille suositeltuihin maksimiannoksiin verrattuna.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Adalat Oros depottabletit:

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi depottabletti sisältää 21,2 mg natriumkloridia

Hypromelloosi, polyetyleenioksidi, magnesiumstearaatti, natriumkloridi, punainen rautaoksidi (E172), selluloosa-asetaatti, polyetyleeniglykoli 3350, hydroksipropyyliselluloosa, propyleeniglykoli, titaanidioksidi (E171).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Adalat Oros 20 mg depottabletit

Adalat Oros 30 mg depottabletit

Adalat Oros 60 mg depottabletit

4 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ADALAT OROS depottabletti
20 mg 28 fol (14,66 €), 98 fol (43,95 €)
30 mg 98 fol (62,19 €)
60 mg 98 fol (88,92 €)

PF-selosteen tieto

Adalat Oros 20 mg: 28 ja 98 tablettia, polypropyleeni/alumiiniläpipainopakkaus.

Adalat Oros 30 mg ja 60 mg: 98 tablettia, polypropyleeni/alumiiniläpipainopakkaus.

Valmisteen kuvaus:

Adalat Oros 20 mg: Vaaleanpunainen, pyöreä, kupera, kalvopäällystetty tabletti. Merkintä ’Adalat 20’. Tabletin toisella puolella kalvopäällysteessä on pieni aukko.

Adalat Oros 30 mg:Vaaleanpunainen, pyöreä, kupera, kalvopäällystetty tabletti. Merkintä 'Adalat 30'. Tabletin toisella puolella kalvopäällysteessä on pieni aukko.

Adalat Oros 60 mg:Vaaleanpunainen, pyöreä, kupera, kalvopäällystetty tabletti. Merkintä 'Adalat 60'. Tabletin toisella puolella kalvopäällysteessä on pieni aukko.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Adalat Oros lääkeaine on hajoamattoman tablettirungon sisällä, joka hitaasti vapauttaa lääkeainetta, nifedipiiniä, imeytymistä varten. Kun tämä prosessi on päättynyt, tyhjä tablettirunko poistuu elimistöstä ja voi olla havaittavissa ulosteissa.

Adalat Oros -depottablettien vaikuttava aine, nifedipiini, on hyvin herkkä valolle. Se on kuitenkin suojattuna valon vaikutukselta kalvopäällystetyissä tableteissa sekä pakkauksen sisällä ja ulkopuolella. Tabletit on suojattava kosteudelta ja sen vuoksi tabletit tulee poistaa läpipainopakkauksesta vasta juuri ennen käyttöä

Adalat Oros -depottabletteja ei tule käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.

Korvattavuus

ADALAT OROS depottabletti
20 mg 28 fol, 98 fol
30 mg 98 fol
60 mg 98 fol

 • Alempi erityiskorvaus (65 %). Krooninen verenpainetauti (205), Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö (206).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

C08CA05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

16.02.2017

Yhteystiedot

BAYER OY
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

020 785 21
www.bayer.fi