Vertaa PF-selostetta

ACTILYSE injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 20 mg, 50 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 injektiopullo, jossa on kuiva-ainetta sisältää:
20 mg (vastaa 11 600 000 IU:ta) alteplaasia tai
50 mg (vastaa 29 000 000 IU:ta) alteplaasia

Alteplaasi tuotetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla käyttäen kiinalaisen hamsterin munasarjasolulinjaa. WHO:n toisen kansainvälisen t-PA-standardin mukaan määritetyn valmistajan alteplaasireferenssin spesifinen aktiivisuus on 580 000 IU/mg. Alteplaasierien spesifinen aktiivisuus vaihtelee välillä 522 000‑696 000 IU/mg.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektio- / infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Akuutin sydäninfarktin trombolyyttinen hoito

 • 90 minuutin (nopeutettu) anto (ks. kohta Annostus ja antotapa): potilaille, joiden hoito voidaan aloittaa 6 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta.
 • 3 tunnin anto (ks. kohta Annostus ja antotapa): potilaille, joiden hoito voidaan aloittaa 6–12 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta - edellyttäen, että diagnoosi on selvästi varmistettu.

Akuutin sydäninfarktin saaneilla potilailla Actilyse-hoidon on osoitettu vähentävän 30 päivän kuolleisuutta.

Akuutin massiivisen keuhkoembolian ja siihen liittyvän hemodynaamisen häiriön trombolyyttinen hoito
Diagnoosi pitää varmistaa objektiivisin menetelmin kuten keuhkoangiografialla tai ei-invasiivisin menetelmin kuten keuhkokartoituksella aina kun se on mahdollista. Keuhkoemboliassa valmisteella ei ole havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia kuolleisuuteen eikä myöhäissairastuvuuteen.

Akuutin iskeemisen aivohalvauksen trombolyyttinen hoito
Hoito on aloitettava niin pian kuin mahdollista 4,5 tunnin kuluessa aivohalvauksen oireiden alkamisesta ja ennen hoitoa on varmistuttava asianmukaisin kuvantamistutkimuksin, että potilaalla ei ole kallonsisäistä verenvuotoa (esim. kallonsisäinen tietokonetomografia tai muu diagnostinen kuvantamismenetelmä, jolla havaitaan herkästi verenvuoto). Koska hoidon teho on aikariippuvaista, aikainen hoidon aloitus lisää suotuisan hoitotuloksen todennäköisyyttä.

Ehto

Hoidon saa aloittaa indikaatiolla "akuutti iskeeminen aivohalvaus" ainoastaan neurologiseen hoitoon erikoistunut lääkäri.

Annostus ja antotapa

Actilyse-valmiste pitää antaa mahdollisimman pian oireiden alkamisen jälkeen. Annostuksessa noudatetaan seuraavia ohjeita.

Akuutti sydäninfarkti

Annostus
a) 90 minuutin (nopeutettu) anto potilaille, joilla on akuutti sydäninfarkti ja joiden hoito voidaan aloittaa 6 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta:

 

Alteplaasipitoisuus 1 mg/ml

Alteplaasipitoisuus 2 mg/ml

 

ml

ml

15 mg i.v. boluksena

15

7,5

50 mg i.v. infuusiona ensimmäisen 30 minuutin aikana

50

25

Sen jälkeen annetaan 35 mg i.v. infuusiona 60 min aikana, kunnes maksimiannos 100 mg on annettu

35

17,5

Alle 65 kg painavien potilaiden annos määritetään painon mukaan seuraavan taulukon mukaisesti:

 

Alteplaasipitoisuus
1 mg/ml

Alteplaasipitoisuus
2 mg/ml

 

ml

ml

15 mg i.v. boluksena

15

7,5

 

ml/kg

ml/kg

0,75 mg/kg (enintään 50 mg) i.v.infuusiona 30 min aikana

0,75

0,375

Sen jälkeen annetaan 0,5 mg/kg (enintään 35 mg) i.v. infuusiona 60 min aikana

0,5

0,25

b) 3 tunnin anto potilaille, joiden hoito voidaan aloittaa 6 - 12 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta:

 

 

Alteplaasipitoisuus 1 mg/ml

Alteplaasipitoisuus 2 mg/ml

 

ml

ml

10 mg i.v. boluksena

10

5

50 mg i.v. infuusiona ensimmäisen tunnin aikana

50

25

 

ml/30 min

ml/30 min

Sen jälkeen i.v. infuusiota jatketaan nopeudella 10 mg/30min, kunnes maksimiannos 100 mg on annettu 3 tunnin aikana

10

5

Alle 65 kg painavien potilaiden kokonaisannos ei saa ylittää 1,5 mg/kg.

Alteplaasin enimmäisannos on 100 mg.

Lisähoito: Antitromboottista lisälääkitystä suositellaan nykyisten kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti ST-nousuinfarktipotilaille.

Antotapa
Käyttökuntoon saatettu liuos annetaan laskimoon.

2 mg:n alteplaasipulloja ei ole tarkoitettu tähän käyttöaiheeseen. Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet käyttökuntoon saattamisesta/ annostelusta.

Keuhkoembolia

Annostus
Kokonaisannos on 100 mg alteplaasia annettuna 2 tunnin aikana. Kliinistä kokemusta on eniten seuraavasta annostuksesta:

 

Alteplaasipitoisuus
1 mg/ml

Alteplaasipitoisuus
2 mg/ml

 

ml

ml

10 mg i.v. boluksena 1–2 minuutin aikana

10

5

90 mg i.v. infuusiona seuraavien 2 tunnin aikana

90

45

Alle 65 kg painavien potilaiden kokonaisannos ei saa ylittää 1,5 mg/kg.

Lisähoito: Alteplaasihoidon jälkeen hepariinihoito tulisi aloittaa (tai sitä tulisi jatkaa), kun APTT -arvot ovat alle kaksinkertaisia normaaliarvojen ylärajaan nähden. Infuusio tulisi säätää siten, että APTT-arvot ovat välillä 50–70 s (1,5 - 2,5 -kertaisia viitearvoihin nähden).

Antotapa
Käyttökuntoon saatettu liuos annetaan laskimoon.

2 mg:n alteplaasipulloja ei ole tarkoitettu tähän käyttöaiheeseen. Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet käyttökuntoon saattamisesta / annostelusta.

Akuutti iskeeminen aivohalvaus
Hoidon voi toteuttaa ainoastaan sellaisten lääkäreiden vastuulla ja seurannassa, joilla on koulutusta ja kokemusta neurovaskulaarisesta hoidosta (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Lääkärin on oltava vastuussa hoidosta ja sen seurannasta.

Annostus
Suositeltava annos on 0,9 mg alteplaasia painokiloa kohti (enintään 90 mg) laskimonsisäisenä infuusiona 60 minuutin aikana siten, että hoito aloitetaan 10 % kokonaisannoksesta sisältävällä laskimonsisäisellä boluksella.

Hoito on aloitettava niin pian kuin mahdollista 4,5 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. Hyöty-riskisuhde on negatiivinen, kun Actilyse-hoito aloitetaan yli 4,5 tuntia aivohalvausoireiden alkamisen jälkeen, joten hoitoa ei pidä aloittaa (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Lisähoito: Tämän hoidon turvallisuutta ja tehokkuutta ei ole riittävästi tutkittu annettaessa hepariinia ja asetyylisalisyylihappoa samanaikaisesti ensimmäisen 24 tunnin aikana oireiden alkamisesta. Asetyylisalisyylihapon tai laskimonsisäisen hepariinin käyttöä pitää välttää ensimmäisen 24 tunnin aikana Actilyse-hoidon jälkeen. Jos hepariinia tarvitaan muiden käyttöaiheiden vuoksi (kuten syvän laskimotromboosin ehkäisyyn) annos ei saa ylittää ihon alle annettuna 10000 kansainvälistä yksikköä vuorokaudessa.

Antotapa
Käyttökuntoon saatettu liuos annetaan laskimoon.

2 mg:n alteplaasipulloja ei ole tarkoitettu tähän käyttöaiheeseen. Ks. kohdasta Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeet käyttökuntoon saattamisesta / annostelusta.

Pediatriset potilaat

Actilyse-valmisteen käytöstä lapsille ja nuorille on vain vähän tietoa. Actilyse-valmisteen käyttö on vasta-aiheista lasten ja alle 16-vuotiaiden nuorten akuutin iskeemisen aivohalvauksen hoidossa (ks. kohta Vasta-aiheet). Annos 16–17-vuotiaille nuorille on sama kuin aikuisille (katso suositukset ennen hoitoa käytettävistä kuvantamistekniikoista kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vasta-aiheet

Actilyse-valmistetta ei yleensä tule missään käyttöaiheessa antaa potilaille, jotka ovat yliherkkiä vaikuttavalle aineelle alteplaasille, gentamisiinille (hyvin pieni jäämä valmistusprosessista) tai mille tahansa kohdassa Apuaineet luetelluille apuaineille.

Lisäksi vasta-aiheena akuutissa sydäninfarktissa, akuutissa keuhkoemboliassa ja akuutissa iskeemisessä aivohalvauksessa:

Actilyse-valmiste on vasta-aiheinen, kun hoitoon liittyy suuri verenvuotoriski kuten seuraavissa tapauksissa:

 • merkittävä vuotohäiriö samanaikaisesti tai viimeisen 6 kuukauden aikana
 • verenvuototaipumus
 • tehokasta oraalista antikoagulanttihoitoa (esim. varfariini) saavat potilaat (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • ilmeinen tai äskettäin ollut vakava tai vaarallinen vuoto
 • aikaisemmin havaittu tai epäilty kallonsisäinen verenvuoto
 • epäilty lukinkalvonalainen verenvuoto tai aneurysmasta johtuvan lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkitila
 • keskushermostovaurio (esim. kasvain, aneurysma, intrakraniaalinen tai spinaalinen operaatio)
 • äskettäinen (10 vrk:n sisällä) traumaattinen ulkoinen sydänhieronta, synnytys tai äskettäin tehty punktio suureen suoneen, johon ei voida laittaa kiristyssidettä (esim. v.subclavia tai v.jugularis)
 • vaikea kontrolloimaton arteriaalinen hypertensio
 • bakteeriendokardiitti, perikardiitti
 • akuutti pankreatiitti
 • 3 kuukauden sisällä todettu haavainen maha-suolikanavan sairaus, ruokatorven laskimonlaajentumat, valtimonpullistuma, valtimon/laskimon epämuodostuma
 • kasvain, johon liittyy lisääntynyt vuotoriski
 • vakava maksasairaus, mukaanlukien maksan vajaatoiminta, kirroosi, portaalinen hypertensio (ruokatorven laskimonlaajentumat) ja aktiivinen hepatiitti
 • suurehko leikkaus tai vakava trauma viimeisten 3 kuukauden aikana.

Lisäksi vasta-aiheena akuutissa sydäninfarktissa on:

 • aiempi aivohalvaus, johon on liittynyt verenvuotoa tai aivohalvaus, jonka syntyä ei tunneta
 • aiempi iskeeminen aivohalvaus tai ohimenevä iskeeminen kohtaus (TIA) viimeisen 6 kuukauden aikana, paitsi akuutti iskeeminen aivohalvaus 4,5 tunnin sisällä

Lisäksi vasta-aiheena akuutissa keuhkoemboliassa on:

 • aiempi aivohalvaus, johon on liittynyt verenvuotoa tai aivohalvaus, jonka syntyä ei tunneta
 • aiempi iskeeminen aivohalvaus tai ohimenevä iskeeminen kohtaus (TIA) viimeisen 6 kuukauden aikana, paitsi akuutti iskeeminen aivohalvaus 4,5 tunnin sisällä

Lisäksi vasta-aiheina akuutissa iskeemisessä aivohalvauksessa ovat:

 • yli 4,5 tuntia ennen infuusion aloittamista alkaneet iskeemisen kohtauksen oireet tai oireet, joiden alkamisen ajankohta ei ole tiedossa ja jotka ovat mahdollisesti alkaneet yli 4,5 tuntia aiemmin (ks. kohta Farmakodynamiikka).
 • lievät neurologiset puutosoireet tai oireet, jotka helpottuvat nopeasti ennen infuusion aloittamista
 • vakava aivohalvaus, joka on vahvistettu kliinisesti (esim. NIHSS > 25) ja/tai asianmukaisilla kuvantamistutkimuksilla
 • kouristelu aivohalvauksen alkaessa
 • kallonsisäiseen verenvuotoon viittaava löydös tietokonetomografiakuvassa
 • lukinkalvonalaiseen verenvuotoon viittaavat oireet, vaikka tietokonetomografiakuva on normaali
 • viimeisen 48 tunnin sisällä annettu hepariinihoito ja tromboplastiiniaika, joka ylittää normaalin laboratorioarvon ylärajan
 • aiempi aivohalvaus ja samanaikainen diabetes
 • aiempi aivohalvaus viimeisen 3 kuukauden aikana
 • verihiutaleiden määrä alle 100 000/mm3
 • systolinen verenpaine > 185 tai diastolinen verenpaine > 110 mmHg tai jos verenpaineen alentamiseksi näihin rajoihin tarvitaan aggressiivista hoitoa (laskimonsisäinen lääkehoito)
 • veren glukoosipitoisuus < 50 tai > 400 mg/dl

Käyttö lapsilla ja nuorilla
Actilyse-valmistetta ei pidä käyttää akuutin iskeemisen aivohalvauksen hoitoon alle 16-vuotiaille lapsille (16-vuotiaat ja sitä vanhemmat nuoret ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Käyttö iäkkäillä
Actilyse-hoitoa ei pidä käyttää akuutin aivohalvauksen hoitoon yli 80-vuotiaille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Käytettävä alteplaasivalmiste tulee valita huolellisesti käyttöaiheen mukaisesti. 2 mg:n alteplaasivalmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi akuutin sydäninfarktin, akuutin keuhkoembolian tai akuutin iskeemisen aivohalvauksen hoitoon (suuresta aliannostuksen riskistä johtuen). Ainoastaan 10, 20 tai 50 mg injektiopullot on tarkoitettu näihin käyttöaiheisiin.

Trombolyyttinen/fibrinolyyttinen hoito vaatii riittävää seurantaa. Actilyse-hoidon voi toteuttaa ainoastaan sellaisten lääkäreiden vastuulla ja seurannassa, joilla on koulutusta ja kokemusta trombolyyttisistä hoidoista ja mahdollisuus hoidon seurantaan. Actilyse-valmistetta annettaessa suositellaan kaikissa tilanteissa normaalin ensiapuvälineistön ja –lääkityksen saatavilla oloa.

Yliherkkyys
Immuunivälitteiset yliherkkyysreaktiot Actilyse-valmisteen annon yhteydessä voivat johtua vaikuttavasta aineesta alteplaasista, gentamisiinista(hyvin pieni jäämä valmistusprosessista), mistä tahansa apuaineestataiActilyse-valmisteen lasisen kuiva-ainepullon tulpasta, joka sisältää luonnonkumia (lateksin johdannainen). Hoidon jälkeen ei ole havaittu pysyvää vasta-aineiden muodostumista rekombinantille ihmisen kudostyypin plasminogeeniaktivaattorimolekyylille. Actilyse-valmisteen toistuvasta annostelusta ei ole systemaattista kokemusta.
Myös ei-immunologisen mekanismin kautta välittyvien yliherkkyysreaktioiden riski on olemassa.

Angioedeema on yleisin Actilyse-valmisteen käytön yhteydessä raportoitu yliherkkyysreaktio. Tämä riski voi olla suurentunut käyttöaiheessa akuutti iskeeminen aivohalvaus ja/tai samanaikaisen ACE-estäjähoidon yhteydessä (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Minkä tahansa hyväksytyn käyttöaiheen vuoksi hoidettavia potilaita on seurattava angioedeeman varalta infuusion aikana ja 24 tunnin ajan sen jälkeen.

Jos potilas saa vaikean yliherkkyysreaktion (esim. angioedeeman), infuusio on lopetettava ja asianmukainen hoito aloitettava heti. Tähän voi sisältyä intubaatio.

Verenvuodot
Vakavan verenvuodon, erityisesti aivoverenvuodon ilmaantuessa fibrinolyyttinen hoito on keskeytettävä. Hyytymistekijöiden korvaaminen ei kuitenkaan yleensä ole tarpeen, koska alteplaasin puoliintumisaika on lyhyt ja sen vaikutus veren hyytymistekijöihin vähäinen. Suurin osa potilaista, joilla verenvuotoa esiintyy, voidaan hoitaa keskeyttämällä trombolyyttinen ja antikoagulanttihoito, korvaamalla plasmavoluumin vajaus ja painamalla suonta. Protamiinisulfaatin antoa pitää harkita, jos hepariinia on annettu 4 tunnin sisällä vuodon alkamisesta. Niille harvoille potilaille, joilla em. konservatiivisella hoidolla ei saada aikaan hoitovastetta, voidaan harkita verensiirtovalmisteiden kuten kryopresipitaatin, tuorepakastetun plasman (jääplasma) ja verihiutaleiden antamista ja jokaisen annon jälkeen tilanne pitää aina arvioida uudelleen kliinisen tilan ja laboratorioarvojen perusteella. Fibrinogeenitaso, johon kryopresipitaatti-infuusiolla pyritään, on 1 g/l. Viimeisenä vaihtoehtona voidaan käyttää synteettisiä antifibrinolyyttisiä aineita.

Iäkkäillä potilailla kallonsisäisen verenvuodon riski on lisääntynyt, siksi näillä potilailla hyöty-riskisuhde pitää arvioida tarkkaan.

Kuten kaikkia trombolyyttisiä aineita myös alteplaasia käytettäessä pitää hyöty-riskiarviointi tehdä huolellisesti erityisesti potilaille, joilla on

 • pieniä, äskettäisiä traumoja kuten esim. biopsiat, punktiot suuriin suoniin, i.m.-injektiot, sydämen elvytyshieronta
 • muita kohdassa Vasta-aiheet mainitsemattomia sairauksia, joihin liittyy lisääntynyt verenvuototaipumus.

Jäykkien katetrien käyttöä pitää välttää.

Oraalista antikoagulaatiohoitoa saavat potilaat:
Actilyse-valmisteen käyttöä voidaan harkita, kun annostus tai viimeksi otetusta antikoagulanttiannoksesta kulunut aika viittaavat jäännöstehon epätodennäköisyyteen, mikä on vahvistettu asianmukaisilla kyseisten valmisteiden antikoagulanttiaktiivisuutta mittaavilla kokeilla, jotka poissulkevat kliinisesti merkittävän vaikutuksen koagulaatiojärjestelmään (esim. K-vitamiiniantagonistilla INR ≤ 1,3 tai muille oraalisille antikoagulanteille tarkoitettujen kokeiden tulokset ovat normaaliarvojen ylärajoilla).

Pediatriset potilaat
Actilyse-valmisteen käytöstä lapsille ja nuorille on toistaiseksi vain vähän kokemuksia.
Kun Actilyse-valmistetta harkitaan akuutin iskeemisen aivohalvauksen hoitoon tarkoin valikoiduille 16 vuotta täyttäneille nuorille, hoidon hyötyjä ja riskejä on punnittava huolellisesti yksilökohtaisesti. Niistä on myös keskusteltava potilaan ja vanhemman/huoltajan kanssa kuten asianmukaista. 16 vuotta täyttäneitä nuoria hoidetaan aikuisia koskevien valmisteyhteenvedon ohjeiden mukaisesti, kun asianmukaisella kuvantamistekniikalla on suljettu pois aivohalvausta muistuttavat tilat ja neurologista puutosoiretta vastaava valtimotukos on vahvistettu (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Akuutin sydäninfarktin ja akuutin keuhkoembolian hoitoon liittyvät lisävaroitukset ja varotoimet:
Alteplaasin 100 mg:n maksimiannosta ei saa ylittää, koska siihen liittyy lisääntynyt kallonsisäisen verenvuodon vaara.

Erityistä huomiota täytyy kiinnittää siihen, että infusoidun alteplaasiannoksen varmistetaan olevan se, mitä kohdassa Annostus ja antotapa on kuvattu.

Hyöty-riskiarviointi pitää tehdä huolellisesti etenkin potilaille, joilla systolinen verenpaine on > 160 mmHg.

GPIIb/IIIa antagonistit:
Samanaikainen GPIIb- ja IIIa-antagonistien käyttö lisää vuotoriskiä.

Akuutin iskeemisen aivohalvauksen hoitoon liittyvät lisävaroitukset ja varotoimet:

Käyttöön liittyvät varotoimet:
Hoidon voi toteuttaa ainoastaan sellaisten lääkäreiden vastuulla ja seurannassa, joilla on koulutusta ja kokemusta neurovaskulaarisesta hoidosta. Käyttöaiheen varmistamiseksi voidaan tarpeen mukaan käyttää etädiagnostisia menetelmiä (ks. kohta Käyttöaiheet).

Erityisvaroitukset / tilanteet, joissa hyöty-riskisuhde on alentunut:
Actilyse-valmisteella hoidettavilla akuuttia iskeemistä aivohalvausta sairastavilla potilailla on huomattavasti kohonnut kallonsisäisten verenvuotojen riski muihin käyttöaiheisiin verrattuna, koska vuoto tapahtuu pääasiassa infarktialueelle. Tätä esiintyy erityisesti seuraavissa tilanteissa:

 • kaikki kohdassa Vasta-aiheet. mainitut tilanteet ja yleensäkin kaikki tilanteet, joihin liittyy suuri verenvuotoriski
 • pieni oireeton aivoverisuonten pullistuma
 • pidempi aika aivohalvausoireiden alkamisen ja hoitoon pääsyn välillä pienentää kliinistä kokonaishyötyä ja saattaa olla yhteydessä suurentuneeseen kallonsisäisen verenvuodon ja kuoleman riskiin verrattuna potilaisiin, joita hoidetaan aikaisemmin. Tämän vuoksi Actilyse-valmisteen antoa ei saa viivästyttää.
 • niillä potilailla, jotka ovat saaneet asetyylisalisyylihappoa (ASA), saattaa olla suurempi aivojensisäisen verenvuodon riski, etenkin jos Actilyse-hoito viivästyy.

Verenpaineen seuranta hoidon aikana sekä 24 tuntia hoidon jälkeen on perusteltua, myös suonensisäistä verenpainelääkitystä suositellaan, jos systolinen verenpaine on > 180 mmHg tai diastolinen verenpaine > 105 mmHg.

Terapeuttinen hyöty on alentunut potilailla, joilla on aiemmin ollut aivohalvaus tai joilla tiedetään olevaan kontrolloimaton diabetes, joten hyöty-riskisuhteen katsotaan olevan alentunut, mutta kuitenkin vielä positiivinen.

Potilailla, joilla on hyvin lievä aivohalvaus, riskit ovat suuremmat kuin odotettavissa oleva hyöty (ks. kohta Vasta-aiheet).

Potilailla, joilla on hyvin vaikea aivohalvaus, on suurempi kallonsisäisen verenvuodon ja kuoleman riski, eikä heitä pitäisi hoitaa (ks. kohta Vasta-aiheet).

Potilailla, joilla on laaja-alainen infarkti, on suurempi riski huonoon hoitotulokseen ja vaikeisiin verenvuotoihin ja kuolemaan. Näillä potilailla hyöty-riskisuhde pitää arvioida huolellisesti.

Aivohalvauspotilailla hyvien tulosten todennäköisyys laskee iän ja aivohalvauksen vaikeusasteen kasvaessa sekä jos veren sokeripitoisuus on antohetkellä kohonnut. Tällöin vaikean vammautumisen tai kuoleman tai merkittävien kallonsisäisten verenvuotojen todennäköisyys kasvaa hoidosta huolimatta. Yli 80-vuotiaita potilaita, vaikeaa aivohalvausta sairastavia potilaita (kliinisesti ja/tai asianmukaisilla kuvantamistutkimuksilla vahvistettu) sekä potilaita, joilla veren glukoosipitoisuus on < 50 mg/dl tai > 400 mg/dl lähtötasolla, ei saa hoitaa Actilyse-valmisteella (ks. kohta Vasta-aiheet).

ECASS III –tutkimuksesta ja yhdistetyistä analyyseistä saadut tulokset viittaavat siihen, että kliininen kokonaishyöty pienenee iäkkäillä iän myötä verrattuna nuorempiin potilaisiin. Actilyse-valmisteella saadut hyödyt näyttävät vähenevän ja kuolleisuusriksi näyttää kasvavan iän myötä.

Muut erityisvaroitukset:
Iskeemisen alueen läpivirtauksen palautuminen saattaa aiheuttaa aivoedeemaa infarktoituneella alueella. Lisääntyneen verenvuotoriskin vuoksi verihiutaleiden aggregaatiota estävien aineiden käyttöä ei saa aloittaa 24 tunnin sisällä Actilyse-hoidon jälkeen.

Yhteisvaikutukset

Varsinaisia yhteisvaikutustutkimuksia Actilyse-valmisteen ja akuutin sydäninfarktin hoidossa yleisesti käytettyjen lääkkeiden kanssa ei ole tehty.

Kumariinijohdosten, oraalisten antikoagulanttien, verihiutaleiden aggregaatiota estävien aineiden, fraktioimattoman hepariinin tai pienimolekyylisen hepariinin tai hyytymiseen vaikuttavien lääkeaineiden käyttö (ennen Actilyse-hoitoa, hoidon aikana tai 24 tuntia hoidon jälkeen) lisää verenvuotoriskiä (ks. kohta Vasta-aiheet).

ACE-estäjien samanaikainen käyttö voi lisätä yliherkkyysreaktioiden esiintymisriskiä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Samanaikainen GPIIb- ja IIIa-antagonistien käyttö lisää vuotoriskiä.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Actilyse-valmisteen käytöstä raskaana oleville naisille on vain vähän tietoja. Ei-kliinisissä kokeissa alteplaasilla havaittiin lääkkeen tunnetun farmakologisen vaikutuksen lisäksi sikiön epäkypsyyttä ja/tai alkiotoksisuutta, kun sitä annosteltiin ihmisille annettavia annoksia suuremmilla annoksilla. Alteplaasia ei pidetä teratogeenisena (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Akuuteissa, henkeäuhkaavissa tilanteissa mahdollinen hyöty ja riski pitää punnita tarkkaan.

Imetys
Ei tiedetä erittyykö alteplaasi äidinmaitoon.

Hedelmällisyys
Actilyse-valmisteen vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole saatavissa kliinisiä tietoja. Alteplaasilla tehdyt ei-kliiniset tutkimukset eivät osoittaneet hedelmällisyyteen liittyviä haittavaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen

Haittavaikutukset

Yleisin Actilyse-valmisteeseen liitetty haittavaikutus on erityyppiset verenvuodot, jotka aiheuttavat hematokriitti- ja/tai hemoglobiiniarvojen laskua.

Alla luetellut haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyden ja elinjärjestelmän mukaisesti. Yleisyydet on määritelty käyttäen seuraavaa tapaa: Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000), hyvin harvinainen (< 1/10000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Lukuunottamatta kallonsisäistä verenvuotoa aivohalvausindikaation haittavaikutuksena sekä reperfuusiosta johtuvia arytmioita sydäninfarkti-indikaatiossa ei ole lääketieteellistä syytä olettaa, että Actilyse-valmisteen kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen haittavaikutusprofiili olisi indikaatioilla keuhkoembolia ja akuutti iskeeminen aivohalvaus erilainen kuin indikaatiolla sydäninfarkti.

Taulukko 1 Haittavaikutukset sydäninfarktin, keuhkoembolian ja iskeemisen aivohalvauksen hoidossa

Elinjärjestelmä

Haittavaikutus

Verenvuoto

Hyvin yleinen

Kallonsisäinen verenvuoto on merkittävin haittavaikutus akuutin iskeemisen aivohalvauksen hoidossa (jopa 15 % potilaista, ilman että se lisäisi kokonaiskuolleisuutta tai yhdistettyä kokonaiskuolleisuutta ja vakavaa vammautumista, mRS-asteikolla (Modified Rankin Scale) 5 tai 6)

Verenvuoto vaurioituneista verisuonista (kuten verenpurkauma)

Yleinen

Kallonsisäinen verenvuoto (kuten aivoverenvuoto, verenpurkauma aivoissa, aivohalvaus johon liittyy verenvuoto, kallonsisäinen verenpurkauma, subaraknoidaalinen verenvuoto) akuutin sydäninfarktin ja akuutin keuhkoembolian hoidossa

Nieluverenvuoto

Mahasuolikanavan verenvuoto (kuten mahaverenvuoto, mahahaavaverenvuoto, verenvuoto peräsuolesta, verioksennus, veriripuli, suuverenvuoto, ienverenvuoto)

Mustelmat

Verenvuoto virtsa- ja sukupuolielimiin (kuten verivirtsaisuus, virtsatieverenvuoto)

Verenvuoto injektiokohdassa (verenvuoto pistoskohdassa, verenpurkauma katetrin paikassa, verenvuoto katetrin paikassa)

Melko harvinainen

Keuhkoverenvuoto (veriyskä, veririnta, hengitysteiden verenvuoto)

Nenäverenvuoto

Korvaverenvuoto

Harvinainen

Silmäverenvuoto

Sydänpussin verenvuoto

Vatsakalvontakainen verenvuoto (kuten vatsakalvontakainen verenpurkauma)

Tuntematon***

Verenvuoto parenkyymielimiin (kuten maksaverenvuoto)

Immuunijärjestelmä

Harvinainen

Yliherkkyysreaktiot (esim. ihottuma, nokkosrokko, keuhkoputkien supistuminen, angioedeema, hypotensio, shokki)*

Hyvin harvinainen

Vakava anafylaksia

Hermosto

Hyvin harvinainen

Hermojärjestelmään liittyvät tapahtumat (esim. epileptinen kohtaus, kouristelu, afasia, puhehäiriö, sekavuustila, akuutti aivo-oireyhtymä, agitaatio, sekavuus, masennus, psykoosi) usein yhdessä samanaikaisten iskeemisten tai hemorragisten serebrovaskulaaristen tapahtumien kanssa

Sydän**

Hyvin yleinen

Toistuva iskemia / angina pectoris, hypotensio ja sydämen vajaatoiminta / keuhkoedeema

Yleinen

Kardiogeeninen shokki, sydänpysähdys ja uusintainfarkti

Melko harvinainen

Reperfuusioarytmiat (kuten rytmihäiriö, lisälyönnit, eteis-kammiokatkos (ensimmäisen asteen katkoksesta täydelliseen katkokseen), eteisvärinä/lepatus, bradykardia, takykardia, kammioarytmia, kammiotakykardia/värinä, elektromekaaninen dissosiaatio (EMD))

Hiippaläpän vuoto, keuhkoembolia, muu systeeminen embolia/aivoembolia, kammioväliseinän aukko

Verisuonisto

Harvinainen

Embolisaatio, joka voi johtaa vastaaviin seurauksiin kohde-elimissä

Ruoansulatuselimistö

Harvinainen

Pahoinvointi

Tuntematon***

Oksentelu

Tutkimukset

Melko harvinainen

Verenpaineen lasku

Tuntematon***

Lämmönnousu

Vammat ja myrkytykset

Tuntematon***

Rasvaembolisaatio (kolesterolikide-embolisaatio), joka voi johtaa vastaaviin seurauksiin kohde-elimissä

Kirurgiset ja lääketieteelliset toimenpiteet

Tuntematon***

Verensiirron tarve

* Ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yhteisvaikutukset.

**Sydän
Kuten muidenkin trombolyyttisten aineiden kohdalla, yllä kuvattuja tapahtumia on raportoitu sydäninfarktin ja / tai trombolyysihoidon seurauksena. Nämä sydämeen liittyvät tapahtumat voivat olla henkeä uhkaavia ja voivat johtaa kuolemaan.

***Esiintymistiheyden laskenta
Tämä haittavaikutus on havaittu valmisteen markkinoille tulon jälkeen. 95 % todennäköisyydellä sen esiintymistiheysluokka ei ole korkeampi kuin ”harvinainen”, vaan saattaa olla matalampi. Tarkka esiintymistiheyden määrittäminen ei ole mahdollista, sillä haittavaikutusta ei esiintynyt 8299 potilaan tiedoista koostuvassa kliinisten tutkimusten tietokannassa.

Kuolemia ja pysyvää vammautumista on raportoitu potilailla, joilla on ollut aivohalvaus (mukaan lukien kallonsisäinen verenvuoro) ja joku muu vakava vuototapahtuma.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Alteplaasin suhteellisesta fibriiniselektiivisyydestä huolimatta yliannostus voi johtaa kliinisesti merkittävään fibrinogeenin ja muiden hyytymistekijöiden vähenemiseen. Useimmissa tapauksissa riittää, että hoidon keskeyttämisen jälkeen odotetaan hyytymistekijöiden fysiologista palautumista. Jos kuitenkin vakava verenvuoto ilmenee, suositellaan tuorepakastetun plasman (jääplasma) antoa ja jos välttämätöntä myös synteettisiä antifibrinolyyttejä voidaan käyttää.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antitromboottiset lääkeaineet, ATC-koodi: B01AD02

Actilyse-infuusionesteen vaikuttava aine alteplaasi, rekombinantti ihmisen kudostyypin plasminogeeniaktivaattori, on glykoproteiini, joka aktivoi plasminogeenin suoraan plasmiiniksi. Laskimoon annon jälkeen alteplaasi pysyy suhteellisen inaktiivina verenkierrossa, kunnes se sitoutuu fibriiniin. Sitouduttuaan fibriiniin alteplaasi aktivoituu ja muuttaa plasminogeenin plasmiiniksi, joka liuottaa fibriinihyytymän.

Annoksella 100 mg verenkierron fibrinogeenitasot laskevat alteplaasin suhteellisesta fibriiniselektiivisyydestä johtuen 4 tunnissa noin 60 prosenttiin alkutasosta ja palautuvat tavallisesti yli 80 prosenttiin 24 tunnin kuluttua. Plasminogeeni vähenee noin 20 prosenttiin ja α-2-antiplasmiini noin 35 prosenttiin alkuarvoista 4 tunnissa ja arvot palautuvat taas yli 80 prosenttiin 24 tunnissa. Vain muutamilla potilailla on havaittu verenkierron fibrinogeenitason merkittävää ja pitkäaikaisempaa laskua.

GUSTO-tutkimuksessa, johon osallistui yli 40 000 akuuttiin sydäninfarktiin sairastunutta potilasta, todettiin 30 päivän kuolleisuuden olevan pienemmän alteplaasiryhmässä (6,3 %) kuin streptokinaasiryhmässä (7,3 %). Tutkimuksessa käytettiin seuraavia hoitoannoksia: alteplaasi 100 mg/90 min + suonensisäinen hepariini-infuusio; streptokinaasi 1,5 milj.U/60 min + ihonalainen tai suonensisäinen hepariini. Actilyse-valmisteella hoidetuilla potilailla havaittiin 60 ja 90 minuuttia trombolyysin jälkeen korkeampi verisuonten aukioloaste kuin streptokinaasilla hoidetuilla potilailla. Aukioloasteessa ei ollut eroja, kun trombolyysistä oli kulunut 180 minuuttia tai enemmän.

30 päivän kuolleisuus on alhaisempi verrattuna potilaisiin, jotka eivät saa trombolyyttistä hoitoa.

α-hydroksibutyraattidehydrogenaasin (HBDH) vapautuminen vähenee. Sydämen kammiotoiminta kokonaisuudessaan samoin kuin alueellinen seinämän liike heikkenee trombolyysipotilailla vähemmän kuin potilailla, jotka eivät ole saaneet trombolyyttistä hoitoa.

Sydäninfarkti
Plasebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa, jossa potilaille aloitettiin Actilyse-hoito (100 mg/3 tuntia; LATE-tutkimus) 6 - 12 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta, todettiin 30 päivän kuolleisuudessa selvä väheneminen verrattuna plaseboa saaneisiin potilaisiin. Jos potilaalla on selvät sydäninfarktin oireet, saattaa hoito vielä olla hyödyllistä, kun se aloitetaan 24 tuntia oireiden alkamisesta.

Keuhkoembolia
Akuutin massiivisen keuhkoembolian ja siihen liittyvän hemodynaamisen instabiliteetin trombolyyttinen hoito Actilyse-infuusionesteellä johtaa trombin koon nopeaan pienenemiseen ja keuhkovaltimopaineen laskuun. Tiedot vaikutuksesta kuolleisuuteen puuttuvat.

Potilaat, joilla akuutti iskeeminen aivohalvaus
Kahdessa USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa (NINDS A/B) merkitsevästi suuremmalla osalla potilaista saatiin suotuisia hoitotuloksia alteplaasilla lumelääkkeeseen verrattuna (ei ollenkaan tai vain vähän vammautumista). Nämä tutkimustulokset vahvistettiin ECASS-III –tutkimuksessa (ks. alla oleva kappale) sen jälkeen, kun kahdessa eurooppalaisessa ja USA:ssa tehdyssä lisätutkimuksessa ei oltu saatu vastaavia tuloksia. Tutkimusasetelmat näissä tutkimuksissa eivät olleet linjassa nykyisen EU-tuotetiedon kanssa.

ECASS-tutkimus oli Euroopassa tehty lumelääkekontrolloitu kaksoissokkoutettu tutkimus, johon osallistui akuutin aivohalvauksen saaneita potilaita 3‑4,5 tunnin aikaikkunassa. ECASS III –tutkimuksessa hoito annettiin Actilyse-valmisteen eurooppalaisessa valmisteyhteenvedossa olevien aivohalvausindikaatiota koskevien ohjeiden mukaisesti. Ainoastaan hoidon myöhäisin aloitusajankohta (4,5 tuntia) poikkesi valmisteyhteenvedosta. Ensisijainen päätetapahtuma oli vammautuminen 90 vuorokauden kohdalla. Tulokset jaettiin kahtia suotuisiin (mRS-asteikolla 0-1) ja epäsuotuisiin (mRS-asteikolla 2-6). Yhteensä satunnaistettiin 821 potilasta (418 alteplaasi/403 lumelääke). Alteplaasiryhmässä suurempi osa potilaista (52,4 %) saavutti suotuisan lopputuloksen kuin lumelääkeryhmässä (45,2 %), kerroinsuhde [OR], 1,34; 95 % luottamusväli 1,02‑1,76; P=0,038). Minkä tahansa kallonsisäisen verenvuodon/ oireisen kallonsisäisen verenvuodon ilmaantuvuus oli korkeampi alteplaasiryhmässä kuin lumelääkeryhmässä (mikä tahansa kallonsisäinen verenvuoto 27,0 % vs 17,6%, p=0,0012; spontaani kallonsisäinen verenvuoto ECASS III -tutkimuksen määritelmän mukaan 2,4 % vs 0,2 %, p=0,008). Kuolleisuus oli alhainen eikä eronnut merkitsevästi alteplaasiryhmän (7,7 %) ja lumelääkeryhmän (8,4 %; P=0,681) välillä. ECASS III –tutkimuksen alaryhmien tulokset vahvistivat, että myöhäisempään hoidon aloittamiseen liittyy suurempi kuolleisuuden ja oireisen kallonsisäisen verenvuodon riski. ECASS III –tutkimuksen tulokset osoittavat Actilyse-valmisteen posiitivisen kliinisen kokonaishyödyn 3-4,5 tunnin aikaikkunassa, kun taas yhdistetyt tiedot viittaavat siihen, että alteplaasin kliininen kokonaishyöty ei ole enää suotuisa yli 4,5 tunnin aikaikkunassa.

Actilyse-valmisteen turvallisuutta ja tehoa akuutin aivohalvauksen hoidossa 4,5 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta hoidon aloittamiseen on arvioitu meneillään olevan rekisteritutkimuksen avulla (SITS-ISTR: The Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke registry). Tässä kokeellisessa tutkimuksessa vertailtiin turvallisuustietoja Actilyse-valmistetta 0-3 tunnin aikaikkunassa saaneilla potilailla (21 566 potilasta) ja potilailla, jotka saivat Actilyse-valmistetta 3-4,5 tunnin kuluessa akuutin iskeemisen aivohalvauksen alkamisesta (2 376 potilasta). Oireisen kallonsisäisen aivoverenvuodon ilmaantuvuus (SITS-MOST -tutkimuksen määritelmän mukaan) oli suurempaa 3-4,5 tunnin aikaikkunassa (2,2 %) verrattuna 0-3 tunnin aikaikkunaan (1,7 %). Kuolleisuuden ilmaantuvuus kolmen kuukauden kohdalla oli yhtä suurta 3-4,5 tunnin aikaikkunassa (12,0 %) kuin 0-3 tunnin aikaikkunassa (12,3 %) kun OR-suhdetta ei-mukautettu (OR 0,97 [95% luottamusväli: 0,84-1,13, p=0,70]) ja kun OR-suhde mukautettiin (OR 1,26 [95% luottamusväli: 1,07-1,49, p=0,005]). Kokeellisen SITS-tutkimuksen tulokset vahvistavat kliinisten tutkimusten tuloksia siitä, että oireiden alkamisen ja hoidon aloittamisen välinen aika (OTT) on tärkeä ennustetekijä alteplaasilla hoidetun akuutin aivohalvauksen hoidossa.

Pediatriset potilaat
Riippumattomasta, kansainvälisestä SITS-ISTR-rekisteristä (Safe Implementation of Treatments in Stroke - International Stroke Thrombolysis Register) kerättiin havainnoivaa, satunnaistamatonta ja ei-vertailevaa tietoa 16–17-vuotiaista aivohalvauspotilaista, jotka olivat vahvistetusti saaneet alteplaasihoitoa. SITS-rekisteriin oli kerätty vuodesta 2003 vuoden 2017 loppuun yhteensä 25 pediatrista potilasta (ikäryhmä 16–17-vuotiaat), joilla alteplaasin käyttö oli vahvistettu. Tässä ikäryhmässä käytetyn alteplaasin mediaaniannos oli 0,9 mg/kg (vaihteluväli: 0,83–0,99 mg/kg). 25 potilaasta 23:lle aloitettiin hoito 4,5 tunnin kuluessa aivohalvausoireiden alkamisesta (19:lle 3 tunnin kuluessa; 4:lle 3–4,5 tunnin kuluessa; 1:lle 5–5,5 tunnin kuluessa, 1 tapauksessa ei raportoitu). Paino vaihteli välillä 56–90 kg. Useimmilla potilailla oli keskivaikea tai keskivaikea–vaikea aivohalvaus; NIHSS-mediaani oli lähtötilanteessa 9,0 (vaihteluväli 1–30).
Päivän 90 mRS-pisteet olivat saatavana 21 potilaalta 25:stä. Päivän 90 kohdalla mRS-pisteet olivat 14 potilaalla 21:sta 0–1 (ei oireita tai ei merkittävää toiminnanvajausta) ja 5 potilaalla mRS oli 2 (lievä toiminnanvajaus). Näin ollen 19 potilaalla 21:stä (yli 90 %) lopputulos oli suotuisa päivän 90 kohdalla mRS-pisteillä arvioituna. Lopuilla 2 potilaalla ilmoitettu lopputulos oli joko keskivaikea–vaikea toiminnanvajaus (mRS = 4; n = 1) tai kuolema (mRS = 6) 7 vrk kuluessa (n = 1).
Neljällä potilaalla päivän 90 mRS-pisteitä ei ollut ilmoitettu. Viimeisimmän saatavana olevan tiedon mukaan 2 potilaalla 4:stä mRS-pistemäärä oli 2 päivän 7 kohdalla, ja 2 potilaalla 4:stä ilmoitettiin tilan selvää yleistä kohenemista päivän 7 kohdalla.
Rekisterissä oli saatavana myös turvallisuustietoa verenvuoto- ja edeemahaittatapahtumista. Ikäryhmän 16–17-vuotiaat 25 potilaasta yhdelläkään ei ollut oireista kallonsisäistä aivoverenvuotoa (sICH, kallonsisäisten verenvuotojen tyyppi PH2). 5 tapauksessa alteplaasihoidon jälkeen kehittyi aivoedeemaa. 4 aivoedeemapotilaalla 5:stä ilmoitettiin joko päivän 90 mRS-pistemäärä 0–2 tai tilan yleinen kohentuminen päivänä 7 hoidon jälkeen. Yhdellä potilaalla ilmoitettiin mRS = 4 (keskivaikea–vaikea toiminnanvajaus) päivän 90 kohdalla. Mitkään näistä tapauksista eivät johtaneet kuolemaan.
Yhteenvetona SITS-rekisterissä oli 25 raporttia 16–17-vuotiaista potilaista, jotka olivat saaneet alteplaasia akuutin iskeemisen aivohalvauksen hoitoon aikuisia koskevien suositusten mukaisesti. Vaikkakin pieni otoskoko estää tilastollisen analyysin, kokonaistuloksissa havaitaan myönteinen suuntaus vastaavan aikuisten annoksen käytöstä näillä potilailla. Tietojen perusteella oireisen kallonsisäisen aivoverenvuodon tai edeeman riski ei vaikuta olevan suurempi kuin aikuispotilailla.

Farmakokinetiikka

Alteplaasi metaboloituu pääosin maksassa ja poistuu nopeasti verenkierrosta (plasmapuhdistuma 550 - 680 ml/min). Puoliintumisaika plasmassa t½α on 4 - 5 minuuttia, joten pitoisuus plasmassa putoaa alle 10 prosenttiin lähtöarvosta 20 minuutissa. Ääreistilassa jäljellä olevalle alteplaasille laskettu puoliintumisaika t½ß on 40 minuuttia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Rotilla ja silkkiapinoilla tehdyissä subkroonisissa toksisuustutkimuksissa ei havaittu odottamattomia haittavaikutuksia. Mutageenisuustutkimuksissa alteplaasilla ei havaittu mutageenisia ominaisuuksia.

Tiineillä eläimillä tehdyissä tutkimuksissa alteplaasilla ei havaittu olevan teratogeenisia vaikutuksia annettaessa sitä suonensisäisenä infuusiona farmakologisesti tehokkaina annoksina. Kaneille alteplaasi oli embryotoksinen (sikiökuolleisuus, kasvun hidastuminen) annoksina > 3 mg/kg/päivä. Rotissa ei havaittu vaikutusta peri-postnataaliseen kehitykseen eikä lisääntymisparametreihin annoksen ollessa ≤ 10 mg/kg/päivä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kuiva-aine: arginiini, fosforihappo (laimea), polysorbaatti 80

Liuotin: injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Käyttökuntoon saatettu liuos voidaan laimentaa steriilillä injektionesteisiin käytettävällä natriumkloridiliuoksella 9 mg/ml (0,9 %) siten, että pitoisuus on vähintään 0,2 mg/ml.

Lisälaimentamista tai injektionesteisiin käytettävän veden käyttöä laimentamiseen tai yleisesti hiilihydraattipitoisten infuusioliuosten kuten esim. glukoosiliuoksen käyttöä ei suositella käyttökuntoon saatetun liuoksen lisääntyneen samentumisen vuoksi.

Actilyse-infuusionestettä ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa samaan infuusiopulloon eikä samaan katetriin (ei edes hepariinin kanssa).

Kestoaika

Avaamattomat injektiopullot
3 vuotta.

Käyttökuntoon saatettu liuos
Käyttökuntoon saatetun liuoksen on osoitettu säilyvän enimmillään 24 tunnin ajan 2–8 °C:ssa ja 8 tunnin ajan 25 °C: ssa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste pitää käyttää heti käyttökuntoon saattamisen jälkeen. Ellei sitä käytetä heti, käytönaikainen säilytysaika ja käyttöä edeltävät olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla, ja aika ei yleensä ole yli 24 tuntia 2–8°C:ssa.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
Säilytä alle 25 °C.
Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ACTILYSE injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
20 mg 20 mg (siirtokanyyli) (480,33 €)
50 mg 50 mg (siirtokanyyli) (870,61 €)

PF-selosteen tieto

Kuiva-aine:
20 tai 50 ml:n steriloitu lasinen injektiopullo, joka on sinetöity steriilillä silikonipäällysteisellä harmaalla butyylityyppisellä tulpalla ja alumiini/muovi-repäisykapselilla.

Liuotin:
20 ja 50 mg:n pakkauksissa injektionesteisiin käytettävä vesi on pakattu 20 ml tai 50 ml injektiopulloihin pakkauskoosta riippuen. Injektiopullot on sinetöity kumitulpilla sekä alumiini/muovi-repäisykapseleilla.

Siirtokanyyli

Pakkaukset:

20 mg:
1 injektiopullo, jossa on 933 mg injektio- / infuusiokuiva-ainetta liuosta varten
1 20 ml:n injektiopullo injektionesteisiin käytettävää vettä
1 siirtokanyyli

50 mg:
1 injektiopullo, jossa on 2333 mg injektio- / infuusiokuiva-ainetta liuosta varten
1 50 ml:n injektiopullo injektionesteisiin käytettävää vettä
1 siirtokanyyli

Valmisteen kuvaus:

Väritön tai vaaleankeltainen lyofilisoitu jauhekakku. Käyttökuntoon saatettu liuos on kirkas ja väritön tai vaaleankeltainen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Haluttaessa käyttökuntoon saatettu liuos, jonka alteplaasipitoisuus on 1 mg/ml, koko liuotinmäärä siirretään Actilyse kuiva-ainepulloon. Tähän tarkoitukseen pitää käyttää siirtokanyylia, joka on mukana Actilyse 20 mg:n ja 50 mg:n pakkauksissa.

Haluttaessa käyttökuntoon saatettu liuos, jonka alteplaasipitoisuus on 2 mg/ml, vain puolet liuotinmäärästä käytetään (alla olevan taulukon mukaisesti). Näissä tapauksissa tarvittava määrä liuotinta siirretään aina ruiskulla Actilyse kuiva-ainepulloon.

Actilyse-injektiopullon sisältö (20 mg tai 50 mg) liuotetaan aseptisesti injektionesteisiin käytettävään veteen seuraavan taulukon mukaan niin, että liuoksen alteplaasipitoisuudeksi saadaan joko 1 mg/ml tai 2 mg/ml:

Actilyse-kuiva-aine

20 mg

50 mg

(a) Kuiva-aineeseen lisättävän steriilin injektionesteisiin käytettävän veden määrä

 

20 ml

 

50 ml

Lopullinen pitoisuus

alteplaasi
1 mg/ml

alteplaasi
1 mg/ml

(a) Kuiva-aineeseen lisättävän steriilin injektionesteisiin käytettävän veden määrä

10 ml

25 ml

Lopullinen pitoisuus

alteplaasi
2 mg/ml

alteplaasi
2 mg/ml

Käyttökuntoon saatettu Actilyse-infuusioneste annetaan laskimoon. Käyttökuntoon saatettu liuos, jonka pitoisuus on 1 mg/mlvoidaan edelleen laimentaa steriilillä injektionesteisiin käytettävällä natriumkloridiliuoksella 9 mg/ml (0,9 %) siten, että pitoisuus on vähintään 0,2 mg/ml. Käyttökuntoon saatetun liuoksen, jonka pitoisuus on 1 mg/ml lisälaimentamista steriilillä injektionesteisiin käytettävällä vedellä tai hiilihydraatti-pitoisten infuusioliuosten, kuten esim. glukoosiliuoksen, käyttöä ei suositella. Actilyse-infuusionestettä ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa samaan infuusiopulloon (ei edes hepariinin kanssa).

Yhteensopimattomuudet, ks. kohta Yhteensopimattomuudet.

Käyttökuntoon saatettu liuos on tarkoitettu kertakäyttöön. Käyttämätön liuos tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Ohjeet Actilyse-valmisteen käyttökuntoon saattamiseen

1

Saata käyttökuntoon juuri ennen lääkkeen antamista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Poista muovinen repäisysuojus molemmista injektiopulloista, joista toinen sisältää liuotinta (steriiliä vettä) ja toinen Actilyse -kuiva-ainetta. Suojus poistetaan kääntämällä sitä ylöspäin peukalon avulla.

 

 

 

 

 

3

Pyyhi kummankin injektiopullon kumitulpan pinta alkoholipyyhkeellä.

 

 

 

 

 

 

4

Poista siirtokanyyli* pakkauksestaan. Älä desinfioi tai steriloi siirtokanyylia; se on steriili. Irrota toinen suojuksista.

 

 

5

Aseta liuotinta sisältävä injektiopullo pystyasennossa vakaalle alustalle. Lävistä pullon kumitulppa siirtokanyylilla suoraan ylhäältä kohtisuorassa kulmassa keskeltä tulppaa. Paina kevyesti mutta vakaasti, älä kierrä.

 

 

6

Pidä liuotinta sisältävä injektiopullo ja siirtokanyyli paikoillaan yhdellä kädellä käyttäen apuna siirtokanyylin kahta siivekettä.

 

Irrota toinenkin siirtokanyylin päällä oleva suojus.

 

 

 

7

Pidä liuotinta sisältävä injektiopullo ja siirtokanyyli paikoillaan yhdellä kädellä käyttäen apuna kahta siivekettä.

 

Pidä Actilyse-kuiva-ainetta sisältävä injektiopullo siirtokanyylin yläpuolella ja aseta siirtokanyylin kärki aivan kumitulpan keskelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paina kuiva-ainetta sisältävä injektiopullo alas siirtokanyylin päälle kohtisuorassa kulmassa ylhäältä päin niin, että siirtokanyyli lävistää kumitulpan. Paina kevyesti mutta vakaasti, älä kierrä.

 

 

 

 

 

8

Käännä injektiopullot ylösalaisin ja anna liuottimen valua kokonaan kuiva-aineen sekaan.

 

 

9

Irrota tyhjä liuotinpullo yhdessä siirtokanyylin kanssa.

 

Ne voidaan hävittää.

 

 

 

10

Ota käyttökuntoon saatettua Actilyse-infuusionestettä sisältävä injektiopullo ja pyörittele sitä kevyesti, jotta kaikki kuiva-aine liukenee. Älä ravista, jotta liuos ei vaahtoudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos liuoksessa on kuplia, anna sen olla paikoillaan muutaman minuutin ajan, jotta kuplat katoavat.

 

 

 

 

 

 

 

11

Actilyse-liuoksen pitoisuus on 1 mg/ml. Liuoksen tulee olla kirkasta ja väritöntä tai vaaleankeltaista, eikä se saa sisältää minkäänlaisia partikkeleita.

12

Ota tarvittava määrä liuosta käyttämällä neulaa ja ruiskua.

Älä käytä siirtokanyylin tekemää lävistyskohtaa vuotamisen välttämiseksi.

 

 

 

 

 

 

13

Käytä välittömästi.

Hävitä käyttämätön liuos.

(*jos siirtokanyyli kuuluu pakkaukseen. Käyttökuntoon saattamisen voi suorittaa myös neulaa ja ruiskua käyttäen.)

Korvattavuus

ACTILYSE injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
20 mg 20 mg
50 mg 50 mg

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

B01AD02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.05.2018

Yhteystiedot

BOEHRINGER INGELHEIM FINLAND KY
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

010 310 2800
www.boehringer-ingelheim.fi
medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com