Vertaa PF-selostetta

IPRATROPIUM/SALBUTAMOL ORION sumutinliuos 0,5/2,5 mg/2,5 ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi 2,5 ml:n ampulli sisältää 0,5 mg ipratropiumbromidia (525 mikrogrammana ipratropiumbromidimonohydraattia) ja 2,5 mg salbutamolia (sulfaattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Sumutinliuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ipratropium/Salbutamol Orion sumutinliuos on tarkoitettu bronkospasmin hoitoon keuhkoahtaumatautia sairastaville aikuisille ja nuorille, jotka tarvitsevat oireenmukaista hoitoa sekä ipratropiumbromidilla että salbutamolilla.

Annostus ja antotapa

Annostus

Hoito pitää aloittaa ja antaa lääkärin valvonnassa, esim. sairaalaolosuhteissa. Kotihoitoa voidaan suositella erityistapauksissa (vaikeista oireista kärsiville potilaille tai suurempia annoksia tarvitseville kokeneille potilaille), kun pieni annos nopeasti vaikuttavaa keuhkoputkia laajentavaa beeta-agonistia on ollut riittämätön helpottamaan oireita ja kun on konsultoitu erikoislääkäriä.

Hoito sumutinliuoksella pitää aina aloittaa pienimmällä suositellulla annoksella (1 kerta-annossäiliö). Hyvin vaikeissa tapauksissa oireiden lievitykseen voidaan tarvita kaksi kerta-annossäiliötä.

Potilasta pitää kehottaa ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriin, mikäli ilmenee akuuttia, nopeasti pahenevaa hengenahdistusta tai selvää hoitovasteen heikentymistä.

Hoito lopetetaan, kun on saavutettu riittävä oireiden lievitys.

Suositeltu annos on:

Aikuiset (mukaan lukien iäkkäät potilaat ja yli 12-vuotiaat lapset): Yhden ampullin sisältö kolme tai neljä kertaa vuorokaudessa.

Pediatriset potilaat

Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 12-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla. Siksi valmisteen käyttöä alle 12-vuotiaille lapsille ei suositella.

Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

Tietoja ei ole saatavilla. Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta ei ole tutkittu potilailla, joilla on maksan tai munuaisten vajaatoiminta. Sitä on siksi käytettävä varoen näille potilaille.

Antotapa

Inhalaatioon.

Ipratropium/Salbutamol Orion 0,5 mg/2,5 mg sumutinliuosta voidaan antaa soveltuvalla sumutinlaitteella, esimerkiksi PARI LC PLUS -sumuttimella, jet-sumuttimella tai ylipaineventilaattorilla sen jälkeen, kun kerta-annosampulli on avattu ja sen sisältö on siirretty sumutinkammioon. Sumutinliuoksen käyttöä ei ole rajoitettu pelkästään esitettyihin esimerkkeihin, vaan sitä voidaan käyttää myös terveydenhuollon ammattilaisen hoitokokemuksen pohjalta. Täydet ohjeet sumutinlaitteen käytöstä löytyvät laitteen käyttöohjeista. Potilasta on kehotettava lukemaan ne huolellisesti ennen inhalaation aloittamista.

Lääkkeenannon ominaisuuksia tutkittiin in vitro-ympäristössä PARI LC PLUS -sumutinlaitteella:

Pisaroiden kokojakauma (mikrometriä)

Lääkkeen antonopeus (mikrogrammaa/min)

Annettu lääkkeen kokonaismäärä

(mikrogrammaa/2,5 ml)

D10

D50

D90

1

4

11

Salbutamoli: 78,30

Ipratropium: 15,31

Salbutamoli: 532,96

Ipratropium: 106,23

Keuhkoinhalaatiosta ja kertymätavoista ei ole saatavilla tietoja niiden sumutinjärjestelmien osalta, joita ei ole tutkittu.

Muun tutkimattoman sumutinjärjestelmän käyttö voi muuttaa vaikuttavien aineiden kertymistä keuhkoihin. Tämä voi puolestaan muuttaa valmisteen tehoa ja turvallisuutta ja annoksen muuttaminen voi tällöin olla tarpeen.

Kerta-annosampulleissa oleva sumutinliuos on tarkoitettu vain inhalaatiokäyttöön. Sitä ei saa ottaa suun kautta eikä antaa parenteraalisesti.

i. Valmistele sumutinlaite valmistajan ohjeiden ja lääkärin neuvojen mukaisesti.

ii. Irrota uusi ampulli varovasti levystä. Älä koskaan käytä ampullia, joka on jo avattu.

iii. Avaa ampulli vääntämällä korkki pois. Huolehdi aina, että pidät ampullia pystyasennossa.

iv. Ellei lääkäri ole muutoin ohjeistanut, purista kaikki muoviampullin sisältö sumutinkammioon.

v. Kokoa sumutinlaite ja käytä sitä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Kokonaisen annoksen inhalaatioon kuluva aika on yleensä 5-15 minuuttia.

vi. Puhdista sumutinlaite valmistajan ohjeiden mukaisesti sumutuksen jälkeen. On tärkeää pitää sumutinlaite puhtaana.

Koska kerta-annosampullit eivät sisällä säilytysaineita, niiden sisältö on käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen ja uutta ampullia käytetään jokaisen lääkkeenannon yhteydessä mikrobikontaminaation välttämiseksi. Osittain käytetyt, avatut tai vaurioituneet kerta-annosampullit on hävitettävä.

Sumutinkammioon jäävä sumutinliuos pitää hävittää.

Seuraava lääkkeenanto saa tapahtua aikaisintaan 6 tunnin kuluttua.

Päivittäinen annos ei saa ylittää neljää ampullia.

On erittäin suositeltavaa, että Ipratropium/Salbutamol Orion -valmistetta ei sekoiteta muihin lääkkeisiin samassa sumutinlaitteessa.

Vasta-aiheet

Potilaat, joilla on hypertrofinen obstruktiivinen kardiomyopatia tai takyarytmia.

Yliherkkyys vaikuttaville aineille (salbutamolisulfaatti, ipratropiumbromidi), atropiinille tai sen johdannaisille ja/tai muille antikolinergeille/beetasympatomimeeteille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Potilasta pitää kehottaa ottamaan välittömästi yhteyttä lääkäriin, mikäli ilmenee akuuttia hengenahdistusta tai selvää hoitovasteen heikentymistä.

Yliherkkyys

Välittömiä yliherkkyysreaktioita voi ilmetä annon jälkeen. Urtikariaa, angioedeemaa, ihottumaa, bronkospasmia, suun ja nielun edeemaa ja anafylaksiaa on havaittu harvinaisissa tapauksissa.

Paradoksaalinen bronkospasmi

Muiden inhalaatiohoitojen tapaan Ipratropium/Salbutamol Orion -valmisteen käytössä on olemassa inhalaation aiheuttaman bronkokonstriktion tai paradoksaalisen bronkospasmin riski. Jos näin tapahtuu, potilaalle ilmaantuu välittömästi lisää hengityksen vinkumista ja hengenahdistusta annoksen ottamisen jälkeen. Nämä oireet pitää hoitaa välittömästi toisella lääkemuodolla tai toisenlaisella nopeavaikutteisella inhaloitavalla bronkodilaattorilla. Ipratropiumbromidi/salbutamolin käyttö on keskeytettävä välittömästi, potilaan tila pitää arvioida ja tarpeen mukaan on aloitettava toisenlainen hoito.

Silmäkomplikaatiot

Useista erilaisista silmäkomplikaatioista on myös ilmoitettu harvinaisissa tapauksissa silloin, kun aerosolimuodossa olevaa ipratropiumbromidia on sumutettu vahingossa silmään joko yksin tai yhdessä adrenergisen beeta2-agonistin kanssa. Potilaille on siksi neuvottava ipratropiumbromidi/salbutamolin oikea käyttö sumutinlaitteen kanssa. Potilaita on varoitettava siitä, etteivät he anna sumutinliuoksen tai -sumun päästä silmiinsä. Jotta lääke ei joudu vahingossa silmään, sumutettava suspensio kannattaa antaa mieluummin suukappaleen kuin kasvomaskin avulla.

Silmäkomplikaatioita voivat olla mm. mustuaisten laajentuneisuus, näön hämärtyminen, silmänpaineen lisääntyminen, silmäkipu ja ahdaskulmaglaukooma (mukaan lukien akuutti ahdaskulmaglaukooma). Potilaita, joilla voi olla alttius glaukoomalle, pitää varoittaa erityisesti silmien suojaamistarpeesta. Glaukoomalääkitys on tehokas akuutin ahdaskulmaglaukooman ehkäisyssä sille alttiilla henkilöillä.

Silmäkipu tai epämukavuuden tunne silmässä, näön hämärtyminen, visuaaliset sädekehäaistimukset tai värilliset pisteet yhdessä sidekalvon verentungoksesta tai sarveiskalvon turvotuksesta johtuvan silmien punoituksen kanssa saattavat olla akuutin ahdaskulmaglaukooman ilmentymiä. Jos mikä tahansa näistä oireyhdistelmistä kehittyy, pitää aloittaa hoito mioottisilla silmätipoilla ja potilaan on syytä hakeutua välittömästi erikoislääkärin arvioon.

Systeemiset vaikutukset

Seuraavien sairauksien kohdalla ipratropiumbromidi/salbutamolia voidaan käyttää vain huolellisen hyöty-haitta-suhteen arvioinnin jälkeen: riittämättömästi hallinnassa oleva diabetes mellitus, tuore sydäninfarkti ja/tai vaikea-asteinen orgaaninen sydän- tai verisuonisairaus, kilpirauhasen liikatoiminta, feokromosytooma, eturauhasen liikakasvu, virtsarakon kaulan obstruktio ja ahdaskulmaglaukooman riski.

Kardiovaskulaariset vaikutukset

Varovaisuutta on noudatettava, jos ipratropiumbromidi/salbutamolia käyttää potilas, jolla on sydänsairaus (vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta, iskeeminen sydänsairaus, rytmihäiriöitä). Sydän- ja verisuonivaikutuksia voidaan tavata käytettäessä sympatomimeettisiä lääkkeitä, myös salbutamolin kohdalla. Myyntiluvan myöntämisen jälkeisissä tiedoissa ja julkaistussa tutkimuskirjallisuudessa on jonkin verran näyttöä harvinaisena esiintyvästä sydänlihaksen iskemiasta, joka on ollut yhteydessä lyhytvaikutteisten beeta-agonistien, kuten salbutamolin käyttöön.

Potilaita, joilla on taustalla vaikea-asteinen sydänsairaus (esim. iskeeminen sydänsairaus, rytmihäiriöitä tai vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta) ja jotka saavat salbutamolia hengitystiesairauden hoitona, on kehotettava kääntymään lääkärin puoleen, jos heille ilmaantuu rintakipua tai muita sydänsairauden pahenemisen oireita. Huomiota on kiinnitettävä hengenahdistuksen ja rintakivun kaltaisten oireiden arviointiin, koska ne voivat olla joko hengityselin- tai sydänperäisiä.

Hypokalemia

Beeta2-agonistihoito voi aiheuttaa mahdollisesti vakavaa hypokalemiaa. Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa hoidettaessa vaikea-asteista hengitystieahtaumaa, koska tämä vaikutus voi voimistua samanaikaisen ksantiinijohdos-, diureetti- ja steroidihoidon myötä. Hypokalemia voi aiheuttaa lisääntynyttä herkkyyttä rytmihäiriöille potilailla, joita hoidetaan digoksiinilla. Lisäksi hypoksia voi voimistaa hypokalemian vaikutuksia sydämen rytmiin. Seerumin kaliumpitoisuuksien seuranta on suositeltavaa tällaisissa tilanteissa.

Ruoansulatuskanavan toimintahäiriö

Kystistä fibroosia sairastavilla potilailla voi olla herkkyyttä maha-suolikanavan liikkuvuuteen liittyville häiriöille. Siksi ipratropiumbromidia ja muita antikolinergisiä lääkkeitä pitää käyttää varoen näiden potilaiden hoidossa.

Jos on tarpeen käyttää suositusannosta suurempia annoksia bronkokonstriktion (tai bronkospasmin) oireiden hallintaan, potilaan hoitosuunnitelma on arvioitava uudelleen.

Vaikutus hampaisiin

Hammaskarieksesta on ilmoitettu salbutamolin käytön yhteydessä. Erityisesti lasten kohdalla on suositeltavaa kiinnittää huomiota asianmukaiseen suuhygieniaan ja tarkastaa hampaat säännöllisesti.

Maitohappoasidoosi

Maitohappoasidoosia on raportoitu suuriannoksisen laskimoon sekä nebulisoituna annetun lyhytvaikutteisen beeta-agonistihoidon yhteydessä, pääasiassa potilailla, joita on hoidettu vaikeaan astmaan tai keuhkoahtaumatautiin liittyvän bronkospasmin akuutin pahenemisen vuoksi (ks. kohdat Haittavaikutukset ja Yliannostus). Laktaattipitoisuuksien kasvu saattaa johtaa hengenahdistukseen ja kompensoivaan hyperventilaatioon, jotka voidaan virheellisesti tulkita merkeiksi astmahoidon epäonnistumisesta, mikä voi johtaa aiheettomaan lyhytvaikutteisen beeta-agonistihoidon tehostamiseen. Sen vuoksi suositellaan, että tällaisessa tilanteessa potilaiden tilaa seurataan seerumin laktaatin kohoamisen ja siitä johtuvan metabolisen asidoosin kehittymisen varalta.

Ampulli on käyttövalmis eikä sitä tarvitse laimentaa. Joissakin laitteissa tarvitaan kuitenkin yli 2,5 ml:n tilavuus. Näissä tapauksissa lisää keittosuolaliuosta ipratropiumbromidi/salbutamoliin tarvittavan minimitilavuuden aikaansaamiseksi.

Pediatriset potilaat

Ipratropiumbromidi/salbutamolia ei pidä käyttää lasten hoidossa (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Yhteisvaikutukset

Samanaikainen muiden beeta2-agonistien, kortikosteroidien, antikolinergien ja ksantiinijohdosten (esim. teofylliinin) käyttö voi voimistaa ipratropiumbromidi/salbutamolin vaikutusta hengitysteiden toimintaan ja saattaa nostaa haittavaikutusten vaikeusastetta. Johtuen vastakkaisesta farmakodynaamisesta yhteisvaikutuksesta salbutamoliainesosan kanssa, mahdollisesti vakavaa tehon vähenemistä voi ilmetä samanaikaisen beetasalpaajien, kuten propranololin, annon yhteydessä.

Salbutamoli pitää annostella varovasti potilaille, joita hoidetaan monoamiinioksidaasin estäjillä tai trisyklisillä masennuslääkkeillä, koska adrenergisten beeta2-agonistien vaikutus voi voimistua.

Halogenoituja hiilivetyjä sisältävien anesteettien, esim. halotaanin, trikloorietyleenin ja enfluraanin, inhalaatio voi lisätä alttiutta sydän- ja verisuonielimistöön kohdistuville beeta2-agonistien haittavaikutuksille. Sen vuoksi näitä lääkkeitä käytettäessä potilaan tilaa pitää seurata huolellisesti. Vaihtoehtoisesti on harkittava ipratropiumbromidi/salbutamolin käytön keskeyttämistä ennen kirurgista toimenpidettä.

Beeta2-agonistihoito voi aiheuttaa mahdollisesti vakavaa hypokalemiaa. Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa hoidettaessa vaikea-asteista hengitystieahtaumaa, koska tämä vaikutus voi voimistua samanaikaisen ksantiinijohdos-, diureetti- ja steroidihoidon myötä. Mahdollisesti vakavia rytmihäiriöitä voi ilmetä digoksiinin ja ipratropiumbromidi/salbutamolin samanaikaisen annon yhteydessä. Hypokalemia voimistaa yhteisvaikutusriskiä ja kaliumpitoisuuksia pitää seurata säännöllisesti. Hypokalemia voi aiheuttaa lisääntynyttä herkkyyttä rytmihäiriöille potilailla, joita hoidetaan digoksiinilla.

Muiden antikolinergisten valmisteiden vaikutus voi voimistua.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja ipratropiumbromidin ja salbutamolin yhdistelmän käytöstä raskaana oleville naisille (raskauden alkuvaiheessa). Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta hyvin suurilla annoksilla. Mahdollista riskiä ihmissikiölle ei tunneta. Ipratropiumbromidi/salbutamolia ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole täysin välttämätöntä. Varovaisuutta on noudatettava määrättäessä valmistetta raskaana oleville naisille (etenkin ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana).

Salbutamoli

Beeta-agonistien käytöstä raskauden alkuvaiheen aikana kertyneiden tietojen perusteella salbutamolilla ei ole haitallista vaikutusta annoksilla, joita inhalaatiohoidossa normaalisti käytetään. Suuret systeemiset annokset raskauden loppuvaiheessa voivat aiheuttaa kohdun supistuksia ja aiheuttaa beeta2-spesifejä reaktioita sikiössä/vastasyntyneessä lapsessa, kuten takykardiaa ja hypoglykemiaa. Suositelluilla annoksilla toteutetun inhalaatiohoidon aikana ei odoteta ilmenevän näitä haittavaikutuksia raskauden loppuvaiheessa.

Ipratropiumbromidi

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja ipratropiumbromidin käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta.

Imetys

Salbutamolia voi käyttää rintaruokinnan aikana. Ei tiedetä, erittyykö ipratropiumbromidi ihmisen rintamaitoon. Ipratropiumbromidin farmakokineettisistä ominaisuuksista johtuen ei ole todennäköistä, että se erittyisi merkittävässä määrin rintamaitoon. Kun tehdään päätös siitä, jatketaanko/lopetetaanko imetys vai jatketaanko/keskeytetäänkö ipratropiumbromidi/salbutamolihoito, on otettava huomioon imetyksen lapselle tuomat hyödyt ja ipratropiumbromidi/salbutamolihoidon hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Ipratropiumbromidi/salbutamolin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tehty tutkimuksia. Eläinkokeissa ei havaittu erityistä vaaraa ihmisille konventionaalisten lisääntymistoksisuutta selvittäneiden tutkimusten perusteella (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia vaikutuksista ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn ei ole tehty. Potilaille pitää kuitenkin kertoa, että heille saattaa ilmaantua haittavaikutuksia, kuten heitehuimausta, silmän mukautumishäiriötä, mustuaisten laajentuneisuutta tai näön hämärtymistä ipratropiumbromidi/salbutamolihoidon aikana. Jos potilaalle ilmaantuu edellä mainittuja haittavaikutuksia, häntä on kehotettava välttämään mahdollisesti vaaraa aiheuttavia tehtäviä, kuten auton ajamista ja koneiden käyttämistä.

Haittavaikutukset

Useita luetelluista haittavaikutuksista voidaan pitää ipratropiumbromidi/salbutamolin antikolinergisten ja beeta2-sympatomimeettisten ominaisuuksien aiheuttamina. Kuten kaikki inhaloitavat lääkkeet, ipratropiumbromidi/salbutamoli saattaa aiheuttaa paikallista ärsytystä. Haittavaikutukset on kerätty kliinisistä tutkimuksista ja myyntiluvan myöntämisen jälkeen saaduista raporteista.

Tavallisimmin esiintyneitä haittavaikutuksia kliinisissä tutkimuksissa olivat päänsärky, kurkun ärsytys, yskä, suun kuivuminen, ruoansulatuskanavan toimintahäiriöt (mukaan lukien ummetus, ripuli ja oksentelu), pahoinvointi ja heitehuimaus.

Alla luetellut haittavaikutukset on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa, joihin osallistui 3488 potilasta.

Haittavaikutukset on lueteltu alla olevassa taulukossa MedDRA-elinluokkien ja esiintymistiheyksien perusteella.

Esiintymistiheydet on määritetty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1000), hyvin harvinainen (≤1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinluokka

Oire

Esiintymistiheys

Immuunijärjestelmä

Anafylaktinen reaktio, yliherkkyys,

kielen, huulien ja kasvojen angioedeema

Harvinainen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Hypokalemia

Harvinainen

Maitohappoasidoosi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Tuntematon

Psyykkiset häiriöt

Mielenterveyden häiriöt

Harvinainen

 

Hermostuneisuus

Melko harvinainen

Hermosto

Päänsärky, heitehuimaus, hermostuneisuuden tunne, vapina, kiertohuimaus

Melko harvinainen

Hikoilu

Harvinainen

Silmät

Silmän mukautumishäiriöt, sarveiskalvon turvotus, glaukooma(1), silmäkipu(1), kohonnut silmänpaine(1), mustuaisten laajentuneisuus(1), näön hämärtyminen, sidekalvon verekkyys, sädekehien näkeminen

Harvinainen

Sydän

Sydämentykytys, takykardia, systolisen verenpaineen nousu

Melko harvinainen

Rytmihäiriöt, sydämen rytmihäiriöt, eteisvärinä, sydänlihasiskemia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet), supraventrikulaarinen takykardia), diastolisen verenpaineen lasku

Harvinainen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yskä, ääntöhäiriö, kurkun ärsytys

Melko harvinainen

Bronkospasmi, paradoksaalinen bronkospasmi(2) (inhalaation aiheuttama bronkospasmi), kurkun kuivuminen, kurkunpään kouristus, nielun turvotus

Harvinainen

Ruoansulatuselimistö

Suun kuivuminen, pahoinvointi

Yleinen

Ruoansulatuskanavan liikkuvuushäiriöt (esim. ripuli, ummetus, oksentelu), hammaskaries, suun turvotus, suutulehdus, makuaistin muutokset

Harvinainen

Iho ja ihonalainen kudos

Ihoreaktiot

Melko harvinainen

Liikahikoilu, ihottuma, kutina, urtikaria, angioedeema, pruritus

Harvinainen

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihasspasmi, lihasheikkous, lihaskipu ja lihaskouristus

Harvinainen

Munuaiset ja virtsatiet

Virtsaumpi(3)

Harvinainen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Voimattomuus

Harvinainen

(1) Silmäkomplikaatioita on ilmoitettu silloin, kun aerosolimuodossa olevaa ipratropiumbromidia on joutunut kosketuksiin silmien kanssa joko yksin tai yhdessä adrenergisen beeta2-agonistin kanssa – ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

(2) Muiden inhalaatiohoitojen tapaan myös tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa paradoksaalisen bronkospasmin, jossa annoksen ottamista seuraa välittömästi hengityksen vinkumisen ja hengenahdistuksen lisääntyminen. Paradoksaaliseen bronkospasmiin tehoaa nopeavaikutteinen inhaloitava bronkodilaattori, ja tila on hoidettava heti. Ipratropiumbromidi/salbutamolin käyttö on keskeytettävä heti, potilaan tila on arvioitava ja tarpeen mukaan on aloitettava toisenlainen hoito – ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

(3) Virtsaummen riski voi suurentua potilailla, joilla on ennestään virtsan ulosvirtauskanavan ahtauma.

Ks. kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet. varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet

Akuutit ipratropiumbromidin yliannostuksen vaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä johtuen sen heikosta systeemisestä imeytymisestä inhalaation tai suun kautta annon jälkeen. Yliannostuksen oireet liittyvät siitä syystä todennäköisesti salbutamoliainesosaan. Potilaan tilaa on siksi seurattava tarkoin mahdollisten salbutamolin yliannostuksesta johtuvien haittavaikutusten varalta.

Salbutamolin yliannostuksen ilmenemismuotoihin voi kuulua rasitusrintakipua, hypertensiota, hypotensiota, sykepaineen laajenemista, sydämentykytyksiä, hypokalemiaa, takykardiaa, rytmihäiriöitä, rintakipua, vapinaa, punoitusta, levottomuutta, pahoinvointia, hyperglykemiaa, metabolista asidoosia, psykoottisia reaktioita ja heitehuimausta. Metabolista asidoosia on myös havaittu salbutamolin yliannostuksen yhteydessä, mukaan lukien maitohappoasidoosia, jota on raportoitu lyhytvaikutteisen beeta-agonistihoidon yhteydessä suuriin hoitoannoksiin ja yliannostukseen liittyen. Siksi potilaan seuranta kohonneen seerumin laktaattipitoisuuden ja siitä johtuvan metabolisen asidoosin varalta voi olla aiheellista yliannostustilanteissa (erityisesti jos takypnea jatkuu tai pahenee, vaikka bronkospasmin muut löydökset, kuten hengityksen vinkuminen helpottuvat).

Hoito

Ipratropiumbromidi/salbutamoli-hoito pitää lopettaa. Happo-emästasapainon ja elektrolyyttitasapainon seurantaa pitää harkita. Hypokalemiaa voi esiintyä salbutamolin yliannostuksen jälkeen ja sen vuoksi seerumin kaliumpitoisuutta on seurattava.

Suositeltu vastalääke salbutamolin yliannostustilanteessa on sydänselektiivinen beetasalpaaja. Varovaisuutta on kuitenkin noudatettava annettaessa näitä lääkkeitä potilaille, joilla on aiemmin esiintynyt bronkospasmia. Tällaisten potilaiden kohdalla EKG:tä on seurattava.

Mikäli verenpaine on selvästi alentunut, volyymikorvaushoitoa suositellaan (esim. plasmatilavuuden lisääjillä).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Adrenergiset lääkeaineet yhdistelmävalmisteina antikolinergien kanssa obstruktiivisten hengitystiesairauksien lääkkeet ATC-koodi: R03AL02.

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset

Ipratropiumbromidi on antikolinerginen aine, joka estää vagaalisesti välittyviä refleksejä toimimalla asetyylikoliinin (välittäjäaine, joka vapautuu vagushermosta) muskariinivaikutuksen vastavaikuttajana. Ipratropiumbromidin inhalaation jälkeen tapahtuva bronkodilaatio on pääasiassa paikallista ja keuhkoihin rajoittuvaa. Se ei ole luonteeltaan systeemistä.

Salbutamoli on adrenerginen beeta2-agonisti, joka vaikuttaa hengitysteiden sileisiin lihaksiin aiheuttaen relaksaation. Salbutamoli relaksoi kaikkia sileitä lihaksia henkitorvesta terminaalisiin ilmatiehyisiin ja suojaa bronkokonstriktiolta.

Ipratropiumbromidi/salbutamoli toimittaa hengitysteihin samanaikaisesti sekä ipratropiumbromidia että salbutamolisulfaattia kohdistaen vaikutuksia sekä muskariini- että adrenergisissä beeta2-reseptoreissa keuhkoissa. Tämä tuottaa paremman bronkodilaation kuin kumpikin vaikuttava aine erikseen.

Pediatriset potilaat

Ipratropiumbromidi/salbutamolia ei ole tutkittu lapsipotilailla.

Farmakokinetiikka

Ipratropium

Imeytyminen

Kumulatiivinen munuaisten kautta tapahtuva erittyminen (0–24 h) on noin 3-4 %. Perustuen tähän tietoon ipratropiumbromidin kokonaishyötyosuus inhalaation jälkeen on arviolta 7–9 %.

Jakautuminen

Farmakokineettiset perusparametrit on laskettu i.v.-annon jälkeen plasmasta mitatuista pitoisuuksista. Pitoisuus plasmassa laskee nopeasti, lasku on bifaasinen.

Näennäinen jakautumistilavuus vakaassa tilassa (Vdss) on noin 176 litraa (≈ 2,4 l/kg). Sitoutuminen plasman proteiineihin on vähäistä (alle 20 %). Kuten muutkaan kvaternääriset ammoniumyhdisteet, ipratropiumbromidi ei oletettavasti läpäise helposti veri-aivoestettä.

Biotransformaatio

Ipratropiumin kokonaispuhdistuma on 2,3 l/min ja munuaispuhdistuma 0,9 l/min. Inhalaation jälkeen noin 87–89 % annoksesta metaboloituu, suurin osa luultavasti hapettumalla maksassa.

Eliminaatio

Inhalaation jälkeen noin 3,2 % lääkkeeseen liittyvästä radioaktiivisuudesta (kanta-aine ja metaboliitit) erittyy virtsaan. Ulosteiden kautta erittyvä kokonaisradioaktiivisuus on 69,4 % inhalaation jälkeen. Lääkkeeseen liittyvän radioaktiivisuuden eliminaation puoliintumisaika on 3,2 tuntia. Virtsan päämetaboliitit sitoutuvat heikosti muskariinireseptoreihin, ja niitä voidaan pitää tehottomina.

Salbutamoli

Imeytyminen

Nielty salbutamoli imeytyy nopeasti ja täydellisesti joko hengitysteiden tai maha-suolikanavan kautta, ja sen oraalinen hyötyosuus on noin 50 %. Salbutamolin keskimääräinen huippupitoisuus 492 pg/ml plasmassa saavutetaan kolmessa tunnissa ipratropium/salbutamoli-inhalaation jälkeen.

Jakautuminen

Farmakokineettiset perusparametrit on laskettu i.v.-annon jälkeen plasmasta mitatuista pitoisuuksista. Näennäinen jakautumistilavuus (Vz) on noin 156 litraa (≈ 2,5 l/kg). Vain 8 % lääkeaineesta sitoutuu plasman proteiineihin. Salbutamoli läpäisee veri-aivo-esteen ja saavuttaa aivokudoksessa pitoisuuden, joka on noin 5 % sen pitoisuudesta plasmassa.

Biotransformaatio ja eliminaatio

Tämän yhden inhalaatioannoksen jälkeen noin 27 % arvioidusta suukappaleen kautta saadusta annoksesta erittyy muuttumattomana 24 tunnin virtsaan. Keskimääräinen loppuvaiheen puoliintumisaika on noin 4 tuntia, keskimääräinen kokonaispuhdistuma 480 ml/min ja munuaispuhdistuma 291 ml/min.

Salbutamoli metaboloituu konjugoitumalla salbutamoli 4'-O-sulfaatiksi. Salbutamolin R(-)- enantiomeeri (levosalbutamoli) metaboloituu ensisijaisesti ja poistuu elimistöstä nopeammin kuin S(+)-enantiomeeri. Laskimoon annon jälkeen erittyminen virtsaan oli täydellistä noin 24 tunnin jälkeen. Pääosa annoksesta erittyi kanta-aineena (64,2 %) ja 12 % sulfaattikonjugaattina. Niellystä lääkeaineesta erittyi virtsaan muuttumattomana 31,8 % ja sulfaattikonjugaattina 48,2 %.

Ipratropiumbromidin ja salbutamolisulfaatin yhdistelmän imeytyminen

Yksittäisten aineiden, ipratropiumbromidin ja salbutamolisulfaatin, systeeminen imeytyminen ei lisäänny inhaloitaessa niitä samanaikaisesti. Ipratropiumbromidi/salbutamolilla saavutettu additiivinen vaikutus perustuu siten sen yksittäisten aineiden paikalliseen yhteisvaikutukseen keuhkoissa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymistoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Natriumkloridi

Rikkihappo (pH:n säätämiseksi) Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Avaamattomana: 2 vuotta

Foliokääreestä poistamisen jälkeen: 3 kuukautta

Ampullin avaamisen jälkeen: Käytä välittömästi, hävitä kaikki käyttämätön sisältö.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Säilytä ampullit päällyspussissa tai pahvipakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

IPRATROPIUM/SALBUTAMOL ORION sumutinliuos
0,5/2,5 mg/2,5 ml 60 x 2,5 ml (16,37 €)

PF-selosteen tieto

Yksi LDPE-ampullisisältää 2,5 ml väritöntä sumutinliuosta.

Viisi muoviampullia on pakattu suojapusseihin, joissa on kolminkertainen laminointi (polyesterikalvo/alumiinifolio/polyetyleenikalvo). Suojapussit on pakattu pahvipakkauksiin, jotka sisältävät 10, 20, 40, 60, 80 tai 100 ampullia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Vain kertakäyttöön. Käytä välittömästi ampullin avaamisen jälkeen. Hävitä välittömästi käytön jälkeen.

Osittain käytetyt, avatut tai vahingoittuneet ampullit on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

IPRATROPIUM/SALBUTAMOL ORION sumutinliuos
0,5/2,5 mg/2,5 ml 60 x 2,5 ml

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet (203).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

R03AL02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

13.07.2020

Yhteystiedot

ORION OYJ ORION PHARMA
Orionintie 1, PL 65
02101 Espoo


010 4261
www.orion.fi
etunimi.sukunimi@orionpharma.com