Vertaa PF-selostetta

COSENTYX injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 150 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi esitäytetty kynä sisältää 150 mg sekukinumabia 1 ml:ssa.

Sekukinumabi on yhdistelmä-DNA-tekniikalla valmistettu ihmisen monoklonaalinen vasta-aine, joka kuuluu IgG1/κ-luokkaan ja se on tuotettu kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SensoReady-kynä)

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Läiskäpsoriaasi

Cosentyx on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin hoitoon aikuisille, joille harkitaan systeemistä hoitoa.

Nivelpsoriaasi

Cosentyx on tarkoitettu yksinään tai yhdistelmänä metotreksaatin kanssa aktiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuispotilaille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta aiemmalle hoidolle sairauden kulkua muuttavalla reumalääkkeellä (DMARD) (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Selkärankareuma

Cosentyx on tarkoitettu aktiivisen selkärankareuman hoitoon aikuisille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tavanomaiselle hoidolle.

Ehto

Valmiste on tarkoitettu käytettäväksi käyttöaiheessa mainitun sairauden diagnosointiin ja hoitoon perehtyneen lääkärin ohjauksessa ja seurannassa.

Annostus ja antotapa

Cosentyx on tarkoitettu käytettäväksi käyttöaiheidensa mukaisten sairauksien diagnosointiin ja hoitoon perehtyneen lääkärin ohjauksessa ja seurannassa.

Annostus

Läiskäpsoriaasi

Suositeltu annos on 300 mg sekukinumabia injektiona ihon alle aluksi viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4. Tämän jälkeen injektio annetaan kerran kuukaudessa ylläpitohoitona. Kukin 300 mg:n annos annetaan kahtena 150 mg:n injektiona ihon alle.

Nivelpsoriaasi

Suositeltu annos potilaille, joilla on samanaikaisesti keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi tai jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta TNFα-salpaajahoitoon, on 300 mg injektiona ihon alle aluksi viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4. Tämän jälkeen injektio annetaan kerran kuukaudessa ylläpitohoitona. Kukin 300 mg:n annos annetaan kahtena 150 mg:n injektiona ihon alle.

Muille potilaille suositeltu annos on 150 mg injektiona ihon alle aluksi viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4. Tämän jälkeen injektio annetaan kerran kuukaudessa ylläpitohoitona. Kliinisestä vasteesta riippuen annos voidaan nostaa 300 mg:aan.

Selkärankareuma

Suositeltu annos on 150 mg injektiona ihon alle aluksi viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4. Tämän jälkeen injektio annetaan kerran kuukaudessa ylläpitohoitona.

Kaikkien edellä mainittujen käyttöaiheiden kohdalla saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että kliininen vaste saavutetaan tavallisesti 16 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Hoidon lopettamista on harkittava, jos potilas ei ole saanut vastetta 16 viikon hoidon aikana. Osalla potilaista aluksi saatu osittainen vaste saattaa myöhemmin parantua, kun hoitoa jatketaan yli 16 viikon ajan.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat (vähintään 65-vuotiaat)

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Munuaisten/maksan vajaatoiminta

Cosentyx-valmistetta ei ole tutkittu näissä potilasryhmissä. Annossuosituksia ei voida tehdä.

Pediatriset potilaat

Cosentyx-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa

Cosentyx annetaan injektiona ihon alle. Jos mahdollista, pistoskohdaksi ei tule valita ihoaluetta, jossa on psoriaasia. Liuosta/ruiskua ei saa ravistaa.

Jos lääkäri katsoo sen asianmukaiseksi, potilas voi pistää Cosentyx-annoksen itse, kun häntä on neuvottu oikeasta ihon alle pistämisen tekniikasta. Lääkärin tulee kuitenkin varmistaa potilaan asianmukainen seuranta. Potilaita on neuvottava pistämään koko Cosentyx-injektionestemäärä pakkausselosteen ohjeiden mukaisesti. Tarkat ohjeet valmisteen antoon on kerrottu pakkausselosteessa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Kliinisesti merkittävä aktiivinen infektio, esim. aktiivinen tuberkuloosi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkkeiden jäljitettävyyden parantamiseksi potilaalle annetun lääkkeen nimi ja eränumero on kirjattava selkeästi.

Infektiot

Sekukinumabi saattaa lisätä infektioiden riskiä. Markkinoille tulon jälkeen sekukinumabia saaneilla potilailla on todettu vakavia infektioita. Varovaisuutta on noudatettava, kun harkitaan sekukinumabin käyttöä potilaille, joilla on krooninen infektio tai joilla on ollut toistuvia infektioita.

Potilaita on neuvottava hakeutumaan lääkärin hoitoon, jos infektion oireita tai merkkejä ilmenee. Jos potilaalle kehittyy vakava infektio, häntä on seurattava huolellisesti eikä sekukinumabia saa antaa ennen kuin infektio on parantunut.

Kliinisissä tutkimuksissa sekukinumabia potilailla on havaittu infektioita (ks. kohta Haittavaikutukset). Useimmat infektiot olivat lieviä tai keskivaikeita ylähengitystieinfektioita, kuten nenän ja nielun tulehduksia, eivätkä ne vaatineet hoidon keskeyttämistä.

Kliinisissä psoriaasitutkimuksissa sekukinumabin vaikutusmekanismiin liittyviä ei-vakavia mukokutaanisia kandidiaasi-infektioita ilmoitettiin useammin sekukinumabiryhmässä (3,55 infektiota 100 potilasvuotta kohti 300 mg sekukinumabia saaneilla) kuin lumelääkeryhmässä (1,00 infektiota 100 potilasvuotta kohti) (ks. kohta Haittavaikutukset).

Kliinisissä tutkimuksissa ei ilmoitettu lisääntynyttä tuberkuloosialttiutta. Sekukinumabia ei kuitenkaan saa antaa potilaille, joilla on aktiivinen tuberkuloosi. Tuberkuloosilääkitystä on harkittava ennen sekukinumabin aloittamista potilaille, joilla on latentti tuberkuloosi.

Tulehdukselliset suolistosairaudet

Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolitulehduksen puhkeamista tai pahenemista on raportoitu. Varovaisuutta on noudatettava, kun sekukinumabia määrätään potilaille, joilla on jokin tulehduksellinen suolistosairaus, kuten Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus. Potilaiden tilaa on seurattava tarkkaan.

Yliherkkyysreaktiot

Kliinisissä tutkimuksissa sekukinumabia saaneilla potilailla on todettu harvinaisina tapauksina anafylaktisia reaktioita. Jos potilaalla ilmenee anafylaktisia tai muita vakavia allergisia reaktioita, sekukinumabin antaminen on keskeytettävä välittömästi ja on aloitettava asianmukainen hoito.

Lateksille herkät henkilöt

Esitäytetyn Cosentyx-kynän irrotettava korkki sisältää luonnonkumin (lateksin) johdannaista. Irrotettavassa korkissa ei ole toistaiseksi havaittu luonnonkumia (lateksia). Esitäytettyjen Cosentyx-kynien käyttöä lateksille herkille henkilöille ei ole tutkittu ja tästä syystä mahdollisten yliherkkyysreaktioiden riskiä ei voida täysin sulkea pois.

Rokotukset

Eläviä rokotteita ei saa antaa sekukinumabi-hoidon aikana.

Sekukinumabia saaville potilaille voidaan antaa inaktivoituja tai muita kuin eläviä rokotteita. Kun terveille vapaehtoisille annettiin tutkimuksessa meningokokki- ja inaktivoitu influenssarokotus, sekukinumabia 150 mg saaneiden ryhmässä ja lumelääkeryhmässä niiden koehenkilöiden osuus, joille kehittyi riittävä immuunivaste, oli samansuuruinen. Riittävä immuunivaste meningokokki- ja influenssarokotteelle määriteltiin vasta-ainetiitterien suurenemiseksi vähintään nelinkertaisiksi. Tiedot viittaavat siihen, että sekukinumabi ei heikennä humoraalista immuunivastetta meningokokki- ja influenssarokotteille.

Samanaikainen immunosuppressiivinen hoito

Psoriaasitutkimuksissa ei ole arvioitu sekukinumabin turvallisuutta ja tehoa, kun sitä käytetään samanaikaisesti immunosuppressiivisten lääkkeiden, kuten biologisten lääkkeiden, tai valohoidon kanssa. Artriittitutkimuksissa (joihin osallistui myös psoriaasiartriittia ja selkärankareumaa sairastavia potilaita) sekukinumabia on annettu samanaikaisesti metotreksaatin (MTX), sulfasalatsiinin ja/tai kortikosteroidien kanssa. Varovaisuutta on noudatettava harkittaessa muiden immunosuppressiivisten lääkkeiden ja sekukinumabin samanaikaista käyttöä (ks. myös kohta Yhteisvaikutukset).

Yhteisvaikutukset

Eläviä rokotteita ei saa antaa sekukinumabi-hoidon aikana (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Yhteisvaikutuksia ei havaittu sekukinumabilla ja midatsolaamilla (CYP3A4-substraatti) tutkimuksessa, jossa potilailla oli läiskäpsoriaasi.

Niveltulehdusta koskevissa tutkimuksissa (joihin osallistui nivelpsoriaasia ja selkärankareumaa sairastavia potilaita) ei todettu yhteisvaikutuksia, kun sekukinumabia annettiin samanaikaisesti metotreksaatin ja/tai kortikosteroidien kanssa.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisessä iässä olevat naiset

Hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 20 viikkoa hoidon päättymisen jälkeen.

Raskaus

Sekukinumabin käytöstä raskaana oleville naisille ei ole riittävästi tietoa.

Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria lisääntymistoksisia vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Varmuuden vuoksi Cosentyx-valmisteen käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö sekukinumabi ihmisen rintamaitoon. Immunoglobuliinit erittyvät ihmisen rintamaitoon eikä ole tiedossa imeytyykö sekukinumabi systeemisesti rintaruokinnassa. Koska sekukinumabi saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia imetettävälle lapselle, on päätettävä lopetetaanko rintaruokinta hoidon ajaksi ja vähintään 20 viikon ajaksi hoidon päättymisen jälkeen vai lopetetaanko Cosentyx-hoito ottaen huomioon rintaruokinnasta aiheutuvat hyödyt lapselle ja hoidosta koituvat hyödyt äidille.

Hedelmällisyys

Sekukinumabin mahdollista vaikutusta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu. Eläinkokeissa ei ole havaittu suoria tai epäsuoria haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Cosentyx-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai sillä on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat ylähengitystieinfektiot (yleisimmin nenän ja nielun tulehdus ja nuha).

Haittavaikutustaulukko

Kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen raportoidut haittavaikutukset (Taulukko 1) on lueteltu MedDRA-elinjärjestelmäluokituksen mukaisesti. Kunkin elinjärjestelmäluokan haittavaikutukset on järjestetty yleisyysjärjestykseen yleisimmästä alkaen. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Lisäksi haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000); ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Eri käyttöaiheita (läiskäpsoriaasi, nivelpsoriaasi, selkärankareuma ja muut autoimmuunisairaudet) koskevissa sokkoutetuissa ja avoimissa kliinisissä tutkimuksissa sekukinumabi-hoitoa on saanut yli 11 900 potilasta, mikä vastaa 20 995 potilasvuoden altistusta. Näistä potilaista yli 7 100 sai sekukinumabi-hoitoa vähintään yhden vuoden ajan. Sekukinumabin turvallisuusprofiili on yhdenmukainen kaikissa indikaatioissa.

Taulukko 1 Luettelo kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeen todetuista haittavaikutuksista1 )

Elinjärjestelmä

Esiintymistiheys

Haittavaikutus

Infektiot

Hyvin yleinen

Ylähengitystieinfektiot

Yleinen

Huuliherpes

Melko harvinainen

Suun kandidiaasi

Jalkasilsa

Korvakäytävätulehdus

Alahengitysteiden infektiot

Tuntematon

Limakalvojen ja ihon kandidiaasi (mukaan lukien ruokatorven kandidiaasi)

Veri ja imukudos

Melko harvinainen

Neutropenia

Immuunijärjestelmä

Harvinainen

Anafylaktiset reaktiot

Silmät

Melko harvinainen

Sidekalvotulehdus

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Yleinen

Vetinen nuha

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Ripuli

Melko harvinainen

Tulehduksellinen suolistosairaus (IBD)

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Urtikaria

Harvinainen

Kesivä ihottuma2)

1) Lumelääkekontrolloidut kliiniset tutkimukset (vaihe III) läiskäpsoriaasi‑, nivelpsoriaasi- ja selkärankareumapotilailla, jotka saivat 300 mg:n, 150 mg:n tai 75 mg:n annosta tai lumelääkettä enintään 12 viikkoa jatkuneen (psoriaasin) hoidon ajan tai 16 viikkoa jatkuneen (nivelpsoriaasin tai selkärankareuman) hoidon ajan

2) Tapauksia on raportoitu psoriasispotilailla

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Infektiot

Läiskäpsoriaasipotilailla tehtyjen kliinisten tutkimusten lumelääkekontrolloidussa vaiheessa (yhteensä 1 382 potilasta, jotka saivat sekukinumabi-hoitoa, ja 694 potilasta, jotka saivat lumelääkettä, enintään 12 viikon ajan) infektioita ilmoitettiin 28,7 %:lla sekukinumabi-hoitoa saaneista ja 18,9 %:lla lumelääkettä saaneista potilaista. Useimmat infektiot olivat ei-vakavia ja vaikeusasteeltaan lieviä tai keskivaikeita ylähengitystieinfektioita, kuten nenän ja nielun tulehduksia, eivätkä ne vaatineet hoidon keskeyttämistä. Limakalvojen tai ihon kandidiaasin esiintyvyys suureni, kuten vaikutusmekanismin perusteella oli odotettavissa, mutta tapaukset olivat vaikeusasteeltaan lieviä tai keskivaikeita, ei-vakavia, reagoivat vakiintuneeseen hoitoon eikä hoitoa tarvinnut keskeyttää niiden vuoksi. Vakavia infektioita ilmeni 0,14 %:lla sekukinumabi-hoitoa ja 0,3 %:lla lumelääkettä saaneista potilaista (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Koko hoitojakson aikana (yhteensä 3 430 potilasta, jotka saivat sekukinumabi-hoitoa ja joista suurin osa sai hoitoa enintään 52 viikon ajan) infektioita ilmoitettiin 47,5 %:lla sekukinumabi-hoitoa saaneista (seurannassa 0,9 potilasvuotta kohti). Vakavia infektioita ilmoitettiin 1,2 %:lla sekukinumabi-hoitoa saaneista potilaista (seurannassa 0,015 potilasvuotta kohti).

Infektioita havaittiin kliinisissä nivelpsoriaasi- ja selkärankareumatutkimuksissa saman verran kuin psoriaasitutkimuksissa.

Neutropenia

Kliinisissä vaiheen III psoriaasitutkimuksissa neutropeniaa todettiin useammin sekukinumabi- kuin lumelääkeryhmässä, mutta useimmat tapaukset olivat lieviä, ohimeneviä ja palautuvia. Neutropeniaa, jossa arvo oli < 1,0⎼0,5 x 109/l (CTCAE-luokka 3), ilmoitettiin 18:lla potilaalla 3 430:stä (0,5 %) sekukinumabia saaneesta potilaasta, mutta 15:ssä tapauksessa 18:sta ei havaittu korrelaatiota sekukinumabi-annokseen tai infektioiden esiintymisen ajankohtaan. Vakavampia neutropeniatapauksia ei havaittu. Muut kolme tapausta olivat ei-vakavia infektioita, jotka reagoivat vakiintuneeseen hoitoon, eivätkä edellyttäneet sekukinumabi-hoidon keskeyttämistä.

Neutropeniaa ilmenee nivelpsoriaasin ja selkärankareuman yhteydessä saman verran kuin psoriaasin yhteydessä.

On raportoitu harvinaisia neutropeniatapauksia, joissa arvo on < 0,5 x 109/l (CTCAE-luokka 4).

Yliherkkyysreaktiot

Kliinisissä tutkimuksissa todettiin urtikariaa ja harvinaisia anafylaktisia reaktioita sekukinumabille (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Immunogeenisuus

Kliinisissä psoriaasi‑, nivelpsoriaasi- ja selkärankareumatutkimuksissa alle 1 % sekukinumabi-hoitoa saaneista potilaista kehitti vasta-aineita sekukinumabille enintään 52 viikkoa kestäneen hoidon aikana. Noin puolet hoidon aiheuttamista lääkeaineelle kehittyneistä vasta-aineista oli neutraloivia, mutta tätä ei voitu yhdistää tehon heikentymiseen tai farmakokineettisiin poikkeavuuksiin.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

Yliannostus

Kliinisissä tutkimuksissa annettiin jopa 30 mg/kg:n annoksia (noin 2 000‑3 000 mg) laskimoon ilman annosta rajoittavaa toksisuutta. Yliannostustapauksissa suositellaan potilaan tarkkailua haittavaikutusten oireiden tai merkkien varalta ja sopivan oireenmukaisen hoidon antamista välittömästi.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Immunosuppressiiviset lääkeaineet, interleukiinin estäjät, ATC-koodi: L04AC10

Vaikutusmekanismi

Sekukinumabi on ihmisen monoklonaalinen IgG1/κ-vasta-aine, joka sitoutuu selektiivisesti tulehdusta aiheuttavaan sytokiiniin interleukiini 17A:han (IL‑17A) neutraloiden sen. Sekukinumabi vaikuttaa sitoutumalla IL‑17A:han ja estämällä sen kiinnittymisen IL‑17-reseptoriin, joka ilmentyy erilaisissa solutyypeissä, kuten keratinosyyteissä. Tämän seurauksena sekukinumabi estää tulehdusta aiheuttavien sytokiinien, kemokiinien ja kudosvaurion välittäjäaineiden vapautumista ja vähentää IL‑17A-välitteistä vaikutusta autoimmuuni- ja tulehdussairauksiin. Kliinisesti merkitykselliset sekukinumabipitoisuudet saavuttavat ihon ja vähentävät paikallisia tulehdusmerkkiaineita. Sekukinumabihoidon suorana seurauksena läiskäpsoriaasileesioille tyypillinen punoitus, paksuus ja hilseily vähenevät.

IL‑17A on luontainen sytokiini, joka on osallisena normaalin tulehdus- ja immuunivasteen kehittymisessä. IL‑17A:lla on keskeinen tehtävä läiskäpsoriaasin, nivelpsoriaasin ja selkärankareuman synnyssä. Sitä tuotetaan läiskäpsoriaasipotilaiden vaurioituneella iholla enemmän kuin terveellä iholla ja sitä muodostuu enemmän nivelpsoriaasipotilaiden synoviaalikudoksessa. IL-17:ää tuottavia soluja oli myös huomattavasti enemmän selkärankareumapotilaiden fasettinivelten subkondraalisessa luuytimessä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Alussa kokonais-IL‑17A:n (vapaan ja sekukinumabiin sitoutuneen IL‑17A:n) pitoisuus seerumissa suurenee potilailla, jotka saavat sekukinumabia. Tämän jälkeen pitoisuus pienenee hitaasti sekukinumabiin sitoutuneen IL‑17A:n vähentyneen puhdistuman seurauksena, mikä viittaa siihen, että sekukinumabi sitoo selektiivisesti vapaata IL‑17A:ta, jolla on keskeinen tehtävä läiskäpsoriaasin synnyssä.

Sekukinumabilla tehdyssä tutkimuksessa läiskäpsoriaasipotilaiden vaurioituneella iholla runsaina havaittavien infiltroivien epidermaalisten neutrofiilien ja erilaisten neutrofiileihin liittyvien merkkiaineiden määrä oli selvästi vähentynyt, kun hoitoa oli jatkettu yhden tai kahden viikon ajan.

Sekukinumabin on osoitettu pienentävän tulehduksen merkkiaineena toimivan C-reaktiivisen proteiinin pitoisuutta (1−2 viikon sisällä hoidosta).

Kliininen teho ja turvallisuus

Läiskäpsoriaasi

Sekukinumabin turvallisuutta ja tehoa arvioitiin neljässä satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa vaiheen III tutkimuksessa. Tutkimuksiin osallistui keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia sairastavia potilaita, joille harkittiin valohoitoa tai systeemistä hoitoa [ERASURE, FIXTURE, FEATURE, JUNCTURE]. Sekukinumabin 150 mg:n ja 300 mg:n annoksen tehoa verrattiin lumelääkkeeseen tai etanerseptiin. Lisäksi yhdessä tutkimuksessa verrattiin pitkäkestoista hoito-ohjelmaa hoito-ohjelmaan, jossa lääkehoito toistettiin tarpeen vaatiessa [SCULPTURE].

Lumelääkekontrolloituihin tutkimuksiin mukaan otetuista 2 403 potilaasta 79 % ei ollut aiemmin saanut hoitoa biologisilla lääkkeillä, 45 %:lla hoito muilla kuin biologisilla lääkkeillä ei ollut tehonnut ja 8 %:lla hoito biologisilla lääkkeillä ei ollut tehonnut (6 %:lla TNF-salpaajahoito ei ollut tehonnut ja 2 %:lla p40-salpaajahoito ei ollut tehonnut). Suunnilleen 15‑25 %:lla vaiheen III tutkimuksiin osallistuneista potilaista oli lähtötilanteessa nivelpsoriaasi.

Psoriaasitutkimuksessa 1 (ERASURE) arvioitiin 738 potilasta. Sekukinumabi-hoitoon satunnaistetut potilaat saivat joko 150 mg:n tai 300 mg:n annoksen viikolla 0, 1, 2, 3 ja 4 ja sen jälkeen samaa annosta kerran kuukaudessa. Psoriaasitutkimuksessa 2 (FIXTURE) arvioitiin 1 306 potilasta. sekukinumabi-hoitoon satunnaistetut potilaat saivat joko 150 mg:n tai 300 mg:n annoksen viikolla 0, 1, 2, 3 ja 4 ja sen jälkeen samaa annosta kerran kuukaudessa. Etanerseptiryhmään satunnaistetut potilaat saivat 50 mg:n annoksen kahdesti viikossa 12 viikon ajan ja sen jälkeen 50 mg kerran viikossa. Sekä tutkimuksessa 1 että tutkimuksessa 2 lumelääkeryhmään satunnaistetut potilaat, jotka eivät olleet saaneet vastetta viikkoon 12 mennessä, siirrettiin saamaan sekukinumabia (joko 150 mg tai 300 mg) viikolla 12, 13, 14 ja 15 ja sen jälkeen samaa annosta kerran kuukaudessa viikosta 16 lähtien. Kaikkia potilaita seurattiin enintään 52 viikon ajan ensimmäisen tutkimuslääkeannoksen antamisen jälkeen.

Psoriaasitutkimuksessa 3 (FEATURE) arvioitiin esitäytetyllä ruiskulla itse 12 viikon ajan annetun sekukinumabin turvallisuutta, siedettävyyttä ja käytettävyyttä plaseboon nähden 177 potilaalla. Psoriaasitutkimuksessa 4 (JUNCTURE) arvioitiin esitäytetyllä kynällä itse 12 viikon ajan annetun sekukinumabin turvallisuutta, siedettävyyttä ja käytettävyyttä plaseboon nähden 182 potilaalla. Sekä tutkimuksessa 3 että tutkimuksessa 4 sekukinumabi-hoitoon satunnaistetut potilaat saivat joko 150 mg:n tai 300 mg:n annoksen viikolla 0, 1, 2, 3 ja 4 ja sen jälkeen samaa annosta kerran kuukaudessa. Osa potilaista satunnaistettiin myös saamaan lumelääkettä viikolla 0, 1, 2, 3 ja 4 ja sen jälkeen samaa annosta kerran kuukaudessa.

Psoriaasitutkimuksessa 5 (SCULPTURE) arvioitiin 966 potilasta. Kaikki potilaat saivat sekukinumabia 150 mg tai 300 mg viikolla 0, 1, 2, 3, 4, 8 ja 12 ja sen jälkeen heidät satunnaistettiin saamaan joko samansuuruista ylläpitoannosta kerran kuukaudessa viikosta 12 lähtien tai tarpeen vaatiessa toistettavaa hoitoa samalla annoksella. Tarpeen vaatiessa toteutettua hoitoa saaneiden ryhmään satunnaistettujen potilaiden vaste ei säilynyt riittävänä ja siksi suositellaan lääkkeen antoa säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Lumelääke- ja aktiivikontrolloitujen tutkimusten rinnakkaisia ensisijaisia päätemuuttujia olivat niiden potilaiden osuus, jotka saavuttivat PASI 75 -vasteen ja IGA mod 2011 -asteikon mukaisen tuloksen oireeton tai lähes oireeton viikolla 12 verrattuna lumelääkkeeseen (ks. taulukot 2 ja 3). Kaikissa tutkimuksissa 300 mg:n annoksella saavutetut ihon parantumista koskeneet tulokset olivat paremmat erityisesti oireeton- tai lähes oireeton -tuloksen suhteen kaikkien tehoa mittaavien päätemuuttujien osalta, jotka olivat PASI 90, PASI 100 ja 0- tai 1-vaste IGA mod 2011-asteikolla, ja maksimivaikutus todettiin viikolla 16. Siksi suositellaan 300 mg:n annosta.

Taulukko 2 Yhteenveto kliinisistä vasteista PASI 50/75/90/100 ja IGA⃰ mod 2011 oireeton tai lähes oireeton psoriaasitutkimuksissa 1, 3 ja 4 (ERASURE, FEATURE ja JUNCTURE)

 

Viikko 12

Viikko 16

Viikko 52

 

Lumelääke

150 mg

300 mg

150 mg

300 mg

150 mg

300 mg

Tutkimus 1

Potilaiden määrä

246

244

245

244

245

244

245

PASI 50 -vaste, n (%)

22 (8,9 %)

203 (83,5 %)

222 (90,6 %)

212 (87,2 %)

224 (91,4 %)

187 (77 %)

207 (84,5 %)

PASI 75 -vaste, n (%)

11 (4,5 %)

174 (71,6 %)**

200 (81,6 %)**

188 (77,4 %)

211 (86,1 %)

146 (60,1 %)

182 (74,3 %)

PASI 90 -vaste, n (%)

3 (1,2 %)

95 (39,1 %)**

145 (59,2 %)**

130 (53,5 %)

171 (69,8 %)

88 (36,2 %)

147 (60,0 %)

PASI 100 -vaste, n (%)

2

(0,8 %)

31 (12,8 %)

70 (28,6 %)

51 (21,0 %)

102 (41,6 %)

49 (20,2 %)

96 (39,2 %)

IGA mod 2011 oireeton tai lähes oireeton -vaste, n (%)

6 (2,40 %)

125 (51,2 %)**

160 (65,3 %)**

142 (58,2 %)

180 (73,5 %)

101 (41,4 %)

148 (60,4 %)

Tutkimus 3

Potilaiden määrä

59

59

58

-

-

-

-

PASI 50 -vaste, n (%)

3 (5,1 %)

51 (86,4 %)

51 (87,9 %)

-

-

-

-

PASI 75 -vaste, n (%)

0 (0,0 %)

41 (69,5 %)**

44 (75,9 %)**

-

-

-

-

PASI 90 -vaste, n (%)

0 (0,0 %)

27 (45,8 %)

35 (60,3 %)

-

-

-

-

PASI 100 -vaste, n (%)

0 (0,0 %)

5

(8,5 %)

25 (43,1 %)

-

-

-

-

IGA mod 2011 oireeton tai lähes oireeton -vaste, n (%)

0 (0,0 %)

31 (52,5 %)**

40 (69,0 %)**

-

-

-

-

Tutkimus 4

Potilaiden määrä

61

60

60

-

-

-

-

PASI 50 -vaste, n (%)

5 (8,2 %)

48 (80,0 %)

58 (96,7 %)

-

-

-

-

PASI 75 -vaste, n (%)

2 (3,3 %)

43 (71,7 %)**

52 (86,7 %)**

-

-

-

-

PASI 90 -vaste, n (%)

0 (0,0 %)

24 (40,0 %)

33 (55,0 %)

-

-

-

-

PASI 100 -vaste, n (%)

0 (0,0 %)

10 (16,7 %)

16 (26,7 %)

-

-

-

-

IGA mod 2011 oireeton tai lähes oireeton -vaste, n (%)

0 (0,0 %)

32 (53,3 %)**

44 (73,3 %)**

-

-

-

-

* IGA mod 2011 on asteikko joka muodostuu 5 kategoriasta, jotka ovat 0 = oireeton, 1 = lähes oireeton 2 = lievä, 3 = keskivaikea tai 4 = vaikea. Asteikko kuvaa lääkärin kokonaisarviota psoriaasin vaikeusasteesta ja arvioi erityisesti paksuutta, punoitusta ja hilseilyä. Hoidon onnistumisen aste oireeton tai lähes oireeton tarkoitti, ettei merkkejä psoriaasista ollut tai psoriaasileesioiden väri vaihteli normaalista vaaleanpunaiseen, läiskä ei ollut paksuuntunut ja pesäkkeiden hilseilyä ei ollut lainkaan tai sitä oli erittäin vähän.

** p-arvot lumelääkkeeseen nähden ja monivertailukorjatut p-arvot: p < 0,0001.

Taulukko 3 Yhteenveto kliinisistä vasteista, psoriaasitutkimus 2 (FIXTURE)

 

Viikko 12

Viikko 16

Viikko 52

 

Lumelääke

150 mg

300 mg

Etanersepti

150 mg

300 mg

Etanersepti

150 mg

300 mg

Etanersepti

Potilaiden määrä

324

327

323

323

327

323

323

327

323

323

PASI 50 -vaste, n (%)

49 (15,1 %)

266 (81,3 %)

296 (91,6 %)

226 (70,0 %)

290 (88,7 %)

302 (93,5 %)

257 (79,6 %)

249 (76,1 %)

274 (84,8 %)

234 (72,4 %)

PASI 75 -vaste, n (%)

16 (4,9 %)

219 (67,0 %)**

249 (77,1 %)**

142 (44,0 %)

247 (75,5 %)

280 (86,7 %)

189 (58,5 %)

215 (65,7 %)

254 (78,6 %)

179 (55,4 %)

PASI 90 -vaste, n (%)

5 (1,5 %)

137 (41,9 %)

175 (54,2 %)

67 (20,7 %)

176 (53,8 %)

234 (72,4 %)

101 (31,3 %)

147 (45,0 %)

210 (65,0 %)

108 (33,4 %)

PASI 100 -vaste, n (%)

0 (0 %)

47 (14,4 %)

78 (24,1 %)

14 (4,3 %)

84 (25,7 %)

119 (36,8 %)

24 (7,4 %)

65 (19,9 %)

117 (36,2 %)

32 (9,9 %)

IGA mod 2011 oireeton tai lähes oireeton vaste, n (%)

9 (2,8 %)

167 (51,1 %)**

202 (62,5 %)**

88 (27,2 %)

200 (61,2 %)

244 (75,5 %)

127 (39,3 %)

168 (51,4 %)

219 (67,8 %)

120 (37,2 %)

** p-arvot vs. etanersepti: p = 0,0250

Psoriaasilisätutkimuksessa (CLEAR) arvioitiin 676 potilasta. Tutkimuksessa saavutettiin sekukinumabi 300 mg annoksella ensisijainen ja toissijaiset päätetapahtumat (superioriteetti): sekukinumabiryhmässä useampi saavutti PASI 90 -vasteen viikolla 16 (ensisijainen päätetapahtuma), sai PASI 75 -vasteen nopeammin (mitattuna viikolla 4), sekä useammalla oli pitkäaikainen PASI 90 -vaste viikolla 52, verrattuna ustekinumabiryhmään. Sekukinumabin parempi teho ustekinumabiin verrattuna havaittiin aikaisessa vaiheessa ja jatkui viikolle 52 asti seuraavien päätemuuttujien osalta: PASI 75/90/100 -vasteen saavuttaneiden osuus, ja 0 tai 1 pistettä IGA mod 2011-asteikolla (”oireeton” tai ”lähes oireeton”) saaneiden osuus.

Taulukko 4 Yhteenveto kliinisistä vasteista, CLEAR-tutkimus

 

Viikko 4

Viikko 16

Viikko 52

 

Sekukinumabi 300 mg

Ustekinumabi*

Sekukinumabi 300 mg

Ustekinumabi*

Sekukinumabi 300 mg

Ustekinumabi*

Potilaiden määrä

334

335

334

335

334

335

PASI 75 -vaste, n (%)

166 (49,7%)**

69 (20,6%)

311 (93,1%)

276 (82,4%)

306 (91,6%)

262 (78,2%)

PASI 90 -vaste, n (%)

70 (21,0%)

18 (5,4%)

264 (79,0%)**

192 (57,3%)

250 (74,9%)***

203 (60,6%)

PASI 100 -vaste, n (%)

14 (4,2%)

3 (0,9%)

148 (44,3%)

95 (28,4%)

150 (44,9%)

123 (36,7%)

IGA mod 2011 oireeton tai lähes oireeton vaste, n (%)

128 (38,3%)

41 (12,2%)

278 (83,2%)

226 (67,5%)

261 (78,1%)

213 (63,6%)

* Sekukinumabilla hoidetut potilaat saivat 300 mg annoksen viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4, sekä 4 viikon välein viikolle 52 asti. Ustekinumabilla hoidetut potilaat saivat 45 mg tai 90 mg annoksen viikoilla 0 ja 4, sekä 12 viikon välein viikolle 52 asti (annostelu painon mukaan hyväksytyn annostuksen mukaisesti)

** p arvot verrattuna ustekinumabiin: p<0,0001 ensisijaiselle päätetapahtumalle (PASI 90-vaste viikolla 16) ja toissijaiselle päätetapahtumalle (PASI 75-vaste viikolla 4)

*** p arvot verrattuna ustekinumabiin: p=0,0001 toissijaiselle päätetapahtumalle (PASI 90-vaste viikolla 52)

Sekukinumabi oli tehokas systeemisille ja biologisille hoidoille naiiveilla potilailla, aiemmin biologisilla lääkkeillä / TNF-salpaajilla hoidetuilla potilailla sekä potilailla, joilla hoito biologisilla lääkkeillä / TNF-salpaajilla ei ollut tehonnut. Potilailla, joilla oli samanaikaista psoriartriittia lähtötilanteessa, PASI75 vasteen saavuttaneiden potilaiden osuus oli samansuuruinen kuin läiskäpsoriaasipotilaiden kokonaispopulaatiossa.

Sekukinumabin vaikutus alkoi nopeasti ja annoksella 300 mg keskimääräinen PASI-vaste pieneni 50 % viikkoon 3 mennessä.

Kuva 1 Keskimääräisen PASI-arvon prosentuaalinen muutos ajan suhteen lähtötilanteesta tutkimuksessa 1 (ERASURE)

Läiskäpsoriaasin erityiset esiintymismuodot

Kahdessa lumelääkekontrolloidussa lisätutkimuksessa havaittiin paranemista sekä kynsipsoriaasissa (TRANSFIGURE, 198 potilasta) että kämmenten ja jalkapohjien psoriaasissa (GESTURE, 205 potilasta). TRANSFIGURE-tutkimuksessa sekukinumabi oli lumelääkettä parempi viikolla 16 (46,1% 300 mg annoksella, 38,4% 150 mg annoksella ja 11,7% lumelääkkeellä) arvioitaessa merkitsevää paranemista lähtötilanteeseen verrattuna Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI %) –asteikolla potilailla, jotka sairastivat keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia, johon liittyy kynsioireita. GESTURE-tutkimuksessa sekukinumabi oli lumelääkettä parempi viikolla 16 (33,3% 300 mg annoksella, 22,1% 150 mg annoksella ja 1,5% lumelääkkeellä) arvioitaessa merkitsevää paranemista 0- tai 1-vasteessa ppIGA mod 2011-asteikolla (”oireeton” tai ”lähes oireeton”) potilailla, jotka sairastivat keskivaikeaa tai vaikeaa kämmenten ja jalkapohjien psoriaasia.

Lumelääkekontrolloidussa tutkimuksessa arvioitiin 102 potilasta, joilla oli keskivaikea tai vaikea päänahan psoriaasi (oirepisteet asteikoilla Psoriasis Scalp Severity Index (PSSI) ≥12, IGA mod 2011 päänahan osalta ≥3 ja vähintään 30 % päänahasta on psoriaasin peitossa). Sekukinumabi 300 mg oli lumelääkettä parempi viikolla 12, mikä näkyi merkitsevänä paranemisena lähtötilanteeseen verrattuna niiden potilaiden osuudessa, jotka saavuttivat PSSI 90 -vasteen (52,9 % 300 mg annoksella ja 2,0 % lumelääkkeellä) ja niiden potilaiden osuudessa, jotka saivat 0 tai 1 pistettä päänahan IGA mod 2011 -asteikolla (56,9 % 300 mg annoksella ja 5,9% lumelääkkeellä). Molempien päätetapahtumien tulokset säilyivät sekukinumabihoitoa saavilla potilailla viikolle 24 asti.

Elämänlaatu / potilaiden ilmoittamat vaikutukset

DLQI-mittarilla (Dermatology Life Quality Index) osoitettiin tilastollisesti merkitsevää paranemista lähtötilanteesta viikolla 12 verrattuna lumelääkkeeseen (tutkimukset 1−4). Viikolla 12 todettu keskimääräinen pisteiden alenema (paraneminen) DLQI-pistearvoissa lähtötilanteesta vaihteli arvosta ‑10,4 arvoon -11,6 sekukinumabin 300 mg:n annoksella, arvosta ‑7,7 arvoon ‑10,1 sekukinumabin 150 mg:n annoksella ja arvosta ‑1,1 arvoon ‑1,9 lumelääkkeellä. Nämä tulokset säilyivät 52 viikon ajan (tutkimukset 1 ja 2).

Tutkimuksiin 1 ja 2 osallistuneista 40 % täytti psoriaasin oirepäiväkirjaa (Psoriasis Symptom Diary©). Kussakin näistä tutkimuksista päiväkirjaa täyttäneillä tutkittavilla osoitettiin lumelääkkeeseen nähden tilastollisesti merkitsevää paranemista viikolla 12 potilaiden ilmoittamien oireiden suhteen, joita olivat kutina, kipu ja hilseily.

DLQI-mittarilla osoitettiin tilastollisesti merkitsevää paranemista lähtötilanteesta sekukinumabihoitoa saaneilla potilailla verrattuna ustekinumabihoitoa (CLEAR) saaneisiin potilaisiin viikolla 4. Tulokset säilyivät 52 viikon ajan.

Psoriaasin oirepäiväkirjalla osoitettiin tilastollisesti merkitsevää paranemista potilaan itse raportoimissa oireissa (kutina, kipu ja hilseily) sekukinumabihoitoa saaneilla potilailla verrattuna ustekinumabihoitoa saaneisiin potilaisiin viikolla 16 ja 52 (CLEAR).

Päänahan psoriaasitutkimuksessa potilaan itse raportoimissa oireissa (päänahan kutina, kipu ja hilseily) osoitettiin tilastollisesti merkitsevää paranemista (vähenemistä) lähtötilanteesta verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin viikolla 12.

Nivelpsoriaasi

Sekukinumabin turvallisuutta ja tehoa arvioitiin kolmessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa vaiheen III tutkimuksessa 1 999 potilaalla, joilla oli aktiivinen nivelpsoriaasi (≥ 3 turvonnutta ja ≥ 3 aristavaa niveltä), ei-steroidaalisten tulehduskipulääkkeiden, kortikosteroidien tai sairauden kulkua muuttavien reumalääkkeiden käytöstä huolimatta. Näihin tutkimuksiin osallistui potilaita, joilla oli kaikkia nivelpsoriaasin alatyyppejä, kuten moniniveltulehdus ilman viitteitä reumakyhmyistä, nikamatulehdus, johon liittyy perifeerinen niveltulehdus, toispuolinen perifeerinen niveltulehdus, distaalinen interfalanginen tautimuoto ja mutiloiva niveltulehdus. Näihin tutkimuksiin osallistuneiden potilaiden nivelpsoriaasidiagnoosista oli kulunut vähintään 5 vuotta. Suurimmalla osalla potilaista oli aktiivisia psoriaasi-iholeesioita tai dokumentoitu psoriaasi. Lähtötilanteessa yli 61 %:lla potilaista oli entesiitti ja yli 42 %:lla daktyliitti. Ensisijaisena päätemuuttujana oli kaikissa tutkimuksissa ACR20-vaste (American College of Rheumatology 20). Nivelpsoriaasitutkimuksessa 1 (PsA 1) ja nivelpsoriaasitutkimuksessa 2 (PsA 2) ensisijainen päätemuuttuja arvioitiin viikolla 24. Nivelpsoriaasitutkimuksessa 3 (PsA 3) ensisijainen päätemuuttuja arvioitiin viikolla 16 ja keskeisin toissijainen päätemuuttuja eli muokattujen Sharpin kokonaispisteiden (mTSS, modified Total Sharp Score) muutos lähtötilanteesta viikolla 24.

Nivelpsoriaasitutkimuksessa 1 potilaista 29 %, nivelpsoriaasitutkimuksessa 2 potilaista 35 % ja nivelpsoriaasitutkimuksessa 3 potilaista 30 % oli saanut aiemmin TNFα-salpaajahoitoa ja keskeyttänyt TNFα-salpaajahoidon joko tehon puutteen vuoksi tai koska he eivät sietäneet hoitoa (TNFα-salpaajahoidolle riittämättömän vasteen saaneet potilaat).

Nivelpsoriaasitutkimuksessa 1 (FUTURE 1) arvioitiin 606 potilasta, joista 60,7 % sai samanaikaisesti metotreksaattia. Sekukinumabi-hoitoon satunnaistetut potilaat saivat 10 mg/kg laskimoon viikoilla 0, 2 ja 4 ja sen jälkeen joko 75 mg:n tai 150 mg:n annoksen ihon alle kerran kuukaudessa viikosta 8 lähtien. Lumelääkettä saamaan satunnaistetut potilaat, jotka eivät olleet saaneet vastetta viikolla 16 (varhainen lääkitykseen siirtyminen, early rescue), ja muut lumelääkettä viikolla 24 saaneet potilaat siirrettiin saamaan sekukinumabia (joko 75 mg tai 150 mg ihon alle) ja sen jälkeen samaa annosta kerran kuukaudessa.

Nivelpsoriaasitutkimuksessa 2 (FUTURE 2) arvioitiin 397 potilasta, joista 46,6 % sai samanaikaisesti metotreksaattia. Sekukinumabi-hoitoon satunnaistetut potilaat saivat 75 mg:n, 150 mg:n tai 300 mg:n annoksen ihon alle viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4 ja sen jälkeen saman annoksen kerran kuukaudessa. Lumelääkettä saamaan satunnaistetut potilaat, jotka eivät olleet saaneet vastetta viikolla 16 (varhainen lääkitykseen siirtyminen, early rescue), siirrettiin viikolla 16 saamaan sekukinumabia (joko 150 mg tai 300 mg ihon alle) ja sen jälkeen saman annoksen kerran kuukaudessa. Lumelääkettä saamaan satunnaistetut potilaat, jotka saivat vasteen viikolla 16, siirrettiin viikolla 24 saamaan sekukinumabia (joko 150 mg tai 300 mg ihon alle) ja sen jälkeen saman annoksen kerran kuukaudessa.

Nivelpsoriaasitutkimuksessa 3 (FUTURE 5) arvioitiin 996 potilasta, joista 50,1 % sai samanaikaisesti metotreksaattia. Potilaat satunnaistettiin saamaan 150 mg tai 300 mg sekukinumabia tai lumelääkettä ihon alle viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4 ja sen jälkeen saman annoksen kuukausittain, tai 150 mg:n sekukinumabi-injektion kerran kuukaudessa (ilman latausannosta). Lumelääkettä saamaan satunnaistetut potilaat, jotka eivät olleet saaneet vastetta viikolla 16 (varhainen lääkitykseen siirtyminen, early rescue), siirrettiin viikolla 16 saamaan sekukinumabia (joko 150 mg tai 300 mg ihon alle) ja sen jälkeen saman annoksen kuukausittain. Lumelääkettä saamaan satunnaistetut potilaat, jotka saivat vasteen viikolla 16, siirrettiin viikolla 24 saamaan sekukinumabia (joko 150 mg tai 300 mg ihon alle) ja sen jälkeen saman annoksen kuukausittain.

Oireet ja merkit

Sekukinumabi-hoito paransi merkittävästi taudin aktiivisuuden mittalukuja lumelääkkeeseen verrattuna viikkoihin 16 ja 24 mennessä (katso taulukko 5).

Taulukko 5 Kliininen vaste PsA 2 ‑tutkimuksessa ja PsA 3 ‑tutkimuksessa viikolla 16 ja viikolla 24

 

PsA 2

PsA 3

 

Lumelääke

150 mg1

300 mg1

Lumelääke

150 mg1

300 mg1

Satunnaistettujen potilaiden lukumäärä

98

100

100

332

220

222

ACR20-vaste

n (%)

      

Viikko 16

18

(18,4 %)

60

(60,0 %***)

57

(57,0 %***)

91

(27,4 %)

122

(55,5 %***)

139

(62,6 %***)

Viikko 24

15

(15,3 %)

51

(51,0 %***)

54

(54,0 %***)

78

(23,5 %)

117

(53,2 %***)

141

(63,5 %***)

ACR50-vaste

n (%)

      

Viikko 16

6

(6,1 %)

37

(37,0 %***)

35

(35,0 %***)

27

(8,1 %)

79

(35,9 %*)

88

(39,6 %*)

Viikko 24

7

(7,1 %)

35

(35,0 %)

35

(35,0 %**)

29

(8,7 %)

86

(39,1 %***)

97

(43,7 %***)

ACR70-vaste

n (%)

      

Viikko 16

2

(2,0 %)

17

(17,0 %**)

15

(15,0 %**)

14

(4,2 %)

40

(18,2 %***)

45

(20,3 %***)

Viikko 24

1

(1,0 %)

21

(21,0 %**)

20

(20,0 %**)

13

(3,9 %)

53

(24,1 %***)

57

(25,7 %***)

DAS28‑CRP

      

Viikko 16

-0,50

-1,45***

-1,51***

-0,63

-1,29*

-1,49*

Viikko 24

-0,96

-1,58**

-1,61**

-0,84

-1,57***

-1,68***

Potilaat, joilla oli lähtötilanteessa psoriaasin iho-oireita ≥ 3 %:ssa ihon pinta-alasta

43

(43,9 %)

58

(58,0 %)

41

(41,0 %)

162

(48,8 %)

125

(56,8 %)

110

(49,5 %)

PASI 75 ‑vaste

n (%)

      

Viikko 16

3

(7,0 %)

33

(56,9 %***)

27

(65,9 %***)

20

(12,3 %)

75

(60,0 %*)

77

(70,0 %*)

Viikko 24

7

(16,3 %)

28

(48,3 %**)

26

(63,4 %***)

29

(17,9 %)

80

(64,0 %***)

78

(70,9 %***)

PASI 90 ‑vaste

n (%)

      

Viikko 16

3

(7,0 %)

22

(37,9 %***)

18

(43,9 %***)

15

(9,3 %)

46

(36,8 %*)

59

(53,6 %*)

Viikko 24

4

(9,3 %)

19

(32,8 %**)

20

(48,8 %***)

19

(11,7 %)

51

(40,8 %***)

60

(54,5 %***)

Daktyliitin häviäminen, n (%)†

      

Viikko 16

10

(37 %)

21

(65,6 %*)

26

(56,5 %)

40

(32,3 %)

46

(57,5 %*)

54

(65,9 %*)

Viikko 24

4

(14,8 %)

16

(50,0 %**)

26

(56,5 %**)

42

(33,9 %)

51

(63,8 %***)

52

(63,4 %***)

Entesiitin häviäminen, n (%)‡

      

Viikko 16

17

(26,2 %)

32

(50,0 %**)

32

(57,1 %***)

68

(35,4 %)

77

(54,6 %*)

78

(55,7 %*)

Viikko 24

14

(21,5 %)

27

(42,2 %*)

27

(48,2 %**)

66

(34,4 %)

77

(54,6 %***)

86

(61,4 %***)

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; verrattuna lumelääkkeeseen

PsA 2 ‑tutkimuksessa kaikki p-arvot korjattiin testauksen kerrannaisuuden suhteen ennalta määrätyn hierarkian mukaisesti viikolla 24 lukuun ottamatta ACR70-vastetta, daktyliittiä ja entesiittiä, jotka olivat eksploratiivisia päätemuuttujia, sekä kaikkia päätemuuttujia viikolla 16.

PsA 3 ‑tutkimuksessa kaikki p-arvot korjattiin testauksen kerrannaisuuden suhteen ennalta määrätyn hierarkian mukaisesti viikolla 16 lukuun ottamatta ACR70-vastetta, joka oli eksploratiivinen päätemuuttuja, sekä kaikkia päätemuuttujia viikolla 24.

Kaksiosaisen päätemuuttujan puuttuminen tulkittiin siten, että vastetta ei saatu.

ACR: American College of Rheumatology; PASI: Psoriasis Area and Severity Index; DAS: Disease Activity Score

Ensisijainen päätemuuttuja

1Sekukinumabi 150 mg tai 300 mg ihon alle viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4, ja tämän jälkeen sama annos kuukausittain.

†Potilailla, joilla oli lähtötilanteessa daktyliitti (n = vastaavasti 27, 32 ja 46 PsA 2 ‑tutkimuksessa ja n = vastaavasti 124, 80 ja 82 PsA 3 ‑tutkimuksessa)

†Potilailla, joilla oli lähtötilanteessa entesiitti (n = vastaavasti 65, 64 ja 56 PsA 2 ‑tutkimuksessa ja n = vastaavasti 192, 141 ja 140 PsA 3 ‑tutkimuksessa)

Sekukinumabin vaikutus näkyi jo aikaisin, viikolla 2. Tilastollisesti merkitsevä ero ACR20-vasteessa lumelääkkeeseen verrattuna saavutettiin viikolla 3.

ACR20-vasteen saavuttaneiden potilaiden prosentuaalinen osuus tutkimuskäyntien mukaan on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2 ACR20-vaste nivelpsoriaasitutkimuksessa 2 ajan funktiona viikolle 52 asti

Nivelpsoriaasipotilailla todettiin samanlaiset vasteet ensisijaisten ja keskeisten toissijaisten päätemuuttujien osalta riippumatta siitä, saivatko he samanaikaisesti metotreksaattia. Nivelpsoriaasitutkimuksessa 2 viikolla 24 sekukinumabia saaneista ja samanaikaisesti metotreksaattia käyttäneistä potilaista ACR20-vasteen saavuttaneiden osuus oli 47,7 % 150 mg:n ja 54,4 % 300 mg:n annoksella, verrattuna 20,0% lumelääkkeellä. Myös ACR50-vasteen saavuttaneiden osuus oli suurempi (31,8 % 150 mg:n ja 38,6 % 300 mg:n annoksella) kuin lumelääkkeellä (8,0 %). Sekukinumabia saaneilla potilailla, jotka eivät käyttäneet samanaikaisesti metotreksaattia, ACR20-vasteen saavutti 53,6 % 150 mg:n ja 53,6 % 300 mg:n annoksella, kun lumelääkettä saaneista siihen pääsi 10,4 %. ACR50-vasteen saavuttaneiden osuus näistä potilaista oli 37,5 % 150 mg:n ja 32,1 % 300 mg:n annoksella, verrattuna 6,3 % lumelääkeryhmässä.

Nivelpsoriaasitutkimuksessa 2 sekä sellaisilla potilailla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet TNFα-salpaajahoitoa, että potilailla, jotka eivät olleet saaneet riittävää vastetta TNFα-salpaajahoidolle, oli ACR20-vasteen saavuttaneiden osuus sekukinumabi-hoitoryhmissä huomattavasti suurempi lumelääkeryhmään verrattuna viikolla 24. ACR20-vasteen saavuttaneiden määrä oli hiukan suurempi ryhmässä, jonka potilaat eivät olleet aiemmin saaneet TNFα-salpaajahoitoa (64 % 150 mg:n ja 58 % 300 mg:n annoksella ja 15,9% lumelääkkeellä), kuin sellaisilla potilailla, jotka eivät olleet saaneet riittävää vastetta aiemmalle TNFα-salpaajahoidolle (30 % 150 mg:n ja 46 % 300 mg:n annoksella ja 14,3% lumelääkkeellä). Alaryhmässä, jonka potilaat eivät olleet saaneet riittävää vastetta TNFα-salpaajahoidolle, ainoastaan 300 mg:n annoksella todettiin merkittävästi suurempi ACR20-vasteen esiintyvyys lumelääkkeeseen verrattuna (p < 0,05) ja sille osoitettiin kliinisesti merkityksellinen hyöty 150 mg:n annokseen nähden monien toissijaisten päätemuuttujien osalta. PASI 75 ‑vasteen paraneminen havaittiin molemmissa alaryhmissä ja 300 mg:n annos osoitti tilastollisesti merkitsevän hyödyn potilailla, jotka eivät olleet saaneet riittävää vastetta TNFα-salpaajahoidolle.

Aksiaalisia oireita omaavien nivelpsoriaasipotilaiden määrä oli liian pieni merkityksellisen arvioinnin tekemiseen.

Parannuksia todettiin ACR-pisteytyksen kaikissa eri osatekijöissä, potilaan arvioima kipu mukaan lukien. Nivelpsoriaasitutkimuksessa 2 muokatun PsARC-vasteen (PsA Response Criteria) saavuttaneiden potilaiden osuus oli sekukinumabia saaneilla potilailla suurempi (59,0 % 150 mg:n ja 61,0 % 300 mg:n annoksella) kuin lumelääkettä saaneilla potilailla (26,5 %) viikolla 24.

Nivelpsoriaasitutkimuksissa 1 ja 2 teho säilyi viikolle 104 asti. Nivelpsoriaasitutkimuksessa 2 alusta asti sekukinumabia (150 mg ja 300 mg) saamaan satunnaistetuista 200 potilaasta 178 (89 %) potilasta jatkoi edelleen hoitoa viikolla 52. Sekukinumabia 150 mg:n annoksella saamaan satunnaistetuista 100 potilaasta 64 sai ACR20‑, 39 sai ACR50‑ ja 20 sai ACR70-vasteen. Sekukinumabia 300 mg:n annoksella saamaan satunnaistetuista 100 potilaasta 64 sai ACR20‑, 44 sai ACR50‑ ja 24 sai ACR70-vasteen.

Radiologinen vaste

Nivelpsoriaasitutkimuksessa 3 rakenteellisten vaurioiden etenemisen estymistä arvioitiin radiologisesti ja se ilmaistiin mTSS-pisteinä ja tämän mittarin komponentteina eli eroosiopisteinä (Erosion Score, ES) ja nivelraon kaventumispisteinä (Joint Space Narrowing, JSN). Käsien, ranteiden ja jalkaterien röntgenkuvaus tehtiin lähtötilanteessa, viikolla 16 ja/tai viikolla 24, ja vähintään kaksi hoitoryhmän ja käynnin numeron suhteen sokkoutettua arvioijaa pisteytti kuvat itsenäisesti. Sekukinumabi 150 mg- ja 300 mg-hoito esti merkitsevästi perifeeristen nivelvaurioiden etenemistä lumehoitoon verrattuna, kun mittarina käytettiin mTSS-pisteiden muutosta lähtötilanteesta viikolla 24 (taulukko 6).

Rakenteellisia nivelvaurioita arvioitiin myös nivelpsoriaasitutkimuksessa 1 viikoilla 24 ja 52 lähtötilanteeseen nähden. Viikon 24 tulokset on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6 mTSS-pistemäärän muutos nivelpsoriaasin hoidossa

 

PsA 3

PsA 1

 

Lumelääke

n = 296

sekukinumabi 150 mg1

n = 213

sekukinumabi 300 mg1

n = 217

Lumelääke

n = 179

sekukinumabi 150 mg2

n = 185

Kokonaispistemäärä

Lähtötilanne

(keskihajonta)

15,0

(38,2)

13,5

(25,6)

12,9

(23,8)

28,4

(63,5)

22,3

(48,0)

Keskimuutos viikolla 24

0,50

0,13*

0,02*

0,57

0,13*

*p < 0,05 perustuu nimelliseen, ei korjattuun, p-arvoon

1sekukinumabi 150 mg tai 300 mg ihon alle viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4 ja sen jälkeen sama annos kuukausittain

210 mg/kg viikoilla 0, 2 ja 4 ja sen jälkeen 75 mg:n tai 150 mg:n annokset ihon alle

Nivelpsoriaasitutkimuksessa 1 sekukinumabi-hoitoon liittyvä rakenteellisten vaurioiden estovaikutus säilyi viikolle 52 asti.

Nivelpsoriaasitutkimuksessa 3 niiden potilaiden prosentuaalinen osuus, joiden tauti ei ollut edennyt (määriteltiin korkeintaan 0,5 pisteen muutoksena mTSS-pistemäärässä lähtötilanteeseen nähden) satunnaistamishetkestä viikkoon 24 mennessä, oli 80,3 % potilailla, jotka saivat sekukinumabiannoksen 150 mg, 88,5 % potilailla, jotka saivat sekukinumabiannoksen 300 mg, ja 73,6 % potilailla, jotka saivat lumelääkettä. Rakenteellisten vaurioiden estovaikutus havaittiin potilailla, jotka eivät olleet saaneet aiempaa TNFα-salpaajahoitoa, TNFα-salpaajahoidolle riittämättömän vasteen saaneilla potilailla sekä samanaikaista metotreksaattihoitoa saavilla ja saamattomilla potilailla.

Nivelpsoriaasitutkimuksessa 1 niiden potilaiden prosentuaalinen osuus, joiden tauti ei ollut edennyt (määriteltiin korkeintaan 0,5 pisteen muutoksena mTSS-pistemäärässä lähtötilanteeseen nähden) satunnaistamishetkestä viikkoon 24 mennessä, oli 82,3 % potilailla, jotka saivat sekukinumabilatausannoksen 10 mg/kg laskimoon ja 150 mg:n ylläpitoannosta ihon alle, ja 75,7 % potilailla, jotka saivat lumelääkettä. Niiden potilaiden prosentuaaliset osuudet, joilla tauti ei ollut edennyt viikolta 24 viikolle 52 olivat 85,7 % (sekukinumabilatausannos 10 mg/kg laskimoon ja 150 mg:n ylläpitoannos ihon alle) ja 86,8 % (lumelääkeryhmän potilaat, jotka vaihtoivat viikolla 16 tai viikolla 24 4 viikon välein annettavaan 75 mg:n tai 150 mg:n sekukinumabin ylläpitoannokseen ihon alle).

Fyysinen toimintakyky ja terveyteen liittyvä elämänlaatu

Nivelpsoriaasitutkimuksessa 2 sekukinumabia 150 mg (p = 0,0555) ja 300 mg (p = 0,0040) saaneiden potilaiden fyysisen toimintakyvyn todettiin parantuneen lumelääkettä saaneisiin potilaisiin verrattuna HAQ-DI-kyselyllä (Health Assessment Questionnaire‑Disability Index) arvioituna viikolla 24. Nivelpsoriaasitutkimuksessa 3 sekukinumabia 150 mg (p < 0,0001) ja 300 mg (p < 0,0001) saaneiden potilaiden fyysisen toimintakyvyn todettiin parantuneen lumelääkettä saaneisiin potilaisiin verrattuna HAQ-DI-kyselyllä arvioituna viikolla 16. HAQ-DI-pistemäärän todettiin parantuneen aiemmasta TNFα-salpaajahoidosta riippumatta. Samanlaiset vasteet todettiin nivelpsoriaasitutkimuksessa 1.

Sekukinumabia saaneet potilaat ilmoittivat merkittävistä parannuksista terveyteen liittyvän elämänlaadun suhteen SF-36 PCS ‑pistemäärällä (Short Form-36 Health Survey Physical Component Summary) (p < 0,001) mitattuna. Tilastollisesti merkitsevää paranemista todettiin myös eksploratiivisten päätemuuttujien osalta, jotka arvioitiin FACIT-F-pistemäärän (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – Fatigue) avulla. FACIT-F-pistemäärät olivat 150 mg:n annoksella 7,97, 300 mg:n annoksella 5,97 ja lumelääkkeellä 1,63, ja kohentunut tilanne säilyi viikolle 104 nivelpsoriaasitutkimuksessa 2.

Samankaltaisia vasteita havaittiin nivelpsoriaasitutkimuksessa 1 ja teho säilyi viikolle 52 asti.

Selkärankareuma

Sekukinumabin turvallisuutta ja tehoa arvioitiin kahdessa satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa, lumelääkekontrolloidussa vaiheen III tutkimuksessa 590 potilaalla, joilla oli aktiivinen selkärankareuma ja joiden BASDAI-indeksi (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) oli vähintään 4 ei-steroidaalisten tulehduskipulääkkeiden, kortikosteroidien tai sairauden kulkua muuttavien reumalääkkeiden käytöstä huolimatta. Näihin tutkimuksiin osallistuvien potilaiden selkärankareumadiagnoosista kuluneen ajan mediaani oli 2,7−5,8 vuotta. Ensisijaisena päätemuuttujana oli molemmissa tutkimuksissa ASAS 20 ‑kriteerien (Assessment of Spondyloarthritis International Society) vähintään 20 %:n paraneminen viikolla 16.

Selkärankareumatutkimuksessa 1 (AS 1) 27,0 % potilaista ja selkärankareumatutkimuksessa 2 (AS 2) 38,8 % potilaista oli aiemmin saanut TNFα-salpaajahoitoa ja keskeyttänyt TNFα-salpaajahoidon joko tehon puutteen vuoksi tai koska he eivät sietäneet hoitoa (TNFα-salpaajahoidolle riittämättömän vasteen saaneet potilaat).

Selkärankareumatutkimuksessa 1 (MEASURE 1) arvioitiin 371 potilasta, joista 14,8 % sai samanaikaisesti metotreksaattia ja 33,4 % sai samanaikaisesti sulfasalatsiinia. Sekukinumabi-hoitoon satunnaistetut potilaat saivan 10 mg/kg laskimoon viikoilla 0, 2 ja 4 ja sen jälkeen joko 75 mg:n tai 150 mg:n annoksen ihon alle kerran kuukaudessa viikosta 8 lähtien. Lumelääkettä saamaan satunnaistetut potilaat, jotka eivät olleet saaneet vastetta viikolla 16 (varhainen lääkitykseen siirtyminen, early rescue), ja kaikki muut lumelääkettä viikolla 24 saaneet potilaat siirrettiin saamaan sekukinumabia (joko 75 mg tai 150 mg ihon alle) ja sen jälkeen samaa annosta kerran kuukaudessa.

Selkärankareumatutkimuksessa 2 (MEASURE 2) arvioitiin 219 potilasta, joista 11,9 % sai samanaikaisesti metotreksaattia ja 14,2 % sai samanaikaisesti sulfasalatsiinia. Sekukinumabi-hoitoon satunnaistetut potilaat saivat 75 mg:n tai 150 mg:n annoksen ihon alle viikoilla 0, 1, 2, 3 ja 4 ja sen jälkeen samaa annosta kerran kuukaudessa. Lähtötilanteessa lumelääkettä saamaan satunnaistetut potilaat siirrettiin viikolla 16 saamaan sekukinumabia (joko 75 mg tai 150 mg ihon alle) kerran kuukaudessa.

Oireet ja merkit

Selkärankareumatutkimuksessa 2 taudin aktiivisuuteen liittyvillä mittareilla todettiin suurempi paraneminen sekukinumabi-hoidolla annoksella 150 mg lumelääkkeeseen verrattuna viikolla 16 (katso taulukko 7).

Taulukko 7 Kliininen vaste selkärankareumatutkimuksessa 2 viikolla 16

Hoitotulos (p-arvo verrattuna lumelääkkeeseen)

Lumelääke

(n = 74)

75 mg

(n = 73)

150 mg

(n = 72)

ASAS 20 ‑vaste, %

28,4

41,1

61,1***

ASAS 40 ‑vaste, %

10,8

26,0

36,1***

hsCRP, (suhde BSL:n jälkeen / BSL)

1,13

0,61

0,55***

ASAS 5/6, %

8,1

34,2

43,1***

ASAS, osittainen remissio, %

4,1

15,1

13,9

BASDAI 50, %

10,8

24,7*

30,6**

ASDAS-CRP, merkittävä paraneminen

4,1

15,1*

25,0***

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; verrattuna lumelääkkeeseen

Kaikki p-arvot korjattiin testauksen kerrannaisuuden suhteen ennalta määrätyn hierarkian mukaisesti lukuunottamatta BASDAI 50‑ ja ASDAS-CRP-indeksejä.

Kaksiosaisen päätemuuttujan puuttuminen tulkittiin siten, että vastetta ei saatu.

ASAS: Assessment of SpondyloArthritis International Society Criteria; BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; hsCRP: herkkä C-reaktiivinen proteiini; ASDAS: Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; BSL: baseline

Selkärankareumatutkimuksessa 2 sekukinumabin vaikutus näkyi ASAS 20 ‑kriteerien osalta (parempi kuin lumelääke) niinkin aikaisin kuin viikolla 1 ja ASAS 40 –kriteerien osalta (parempi kuin lumelääke) viikolla 2.

Sekukinumabia 150 mg:n annoksen saaneiden potilaiden ASAS 20 ‑vasteet olivat lumelääkkeeseen verrattuna parantuneet viikolla 16 sekä potilailla, jotka eivät olleet aiemmin saaneet TNFα-salpaajahoitoa (sekukinumabi 150 mg: 68,2 %, lumelääke: 31,1 %; p < 0,05), että potilailla, jotka eivät olleet saaneet riittävää vastetta TNFα-salpaajahoitoon (sekukinumabi 150 mg: 50,0 %, lumelääke: 24,1 %; p < 0,05).

Molemmissa selkärankareumatutkimuksissa sekukinumabia saaneiden potilaiden (150 mg selkärankareumatutkimuksessa 2 ja molemmilla hoito-ohjelmilla selkärankareumatutkimuksessa 1) oireet ja merkit olivat lievittyneet merkittävästi viikolla 16 vasteen ja tehon säilyessä vastaavan suuruisena viikolle 52 asti sekä potilailla, jotka eivät olleet saaneet aiemmin TNFα-salpaajahoitoa, että potilailla, jotka eivät olleet saaneet riittävää vastetta TNFα‑hoitoon. Selkärankareumatutkimuksessa 2 alusta asti sekukinumabia annoksella 150 mg saamaan satunnaistetuista 72 potilaasta 61 (84,7 %) potilasta jatkoi edelleen hoitoa viikolla 52. Sekukinumabia 150 mg:n annoksella saamaan satunnaistetuista 72 potilaasta 45 sai ASAS 20 ‑vasteen ja 35 sai ASAS 40 ‑vasteen.

Selkärangan liikkuvuus

Selkärankareumatutkimuksessa 1 ja 2 sekukinumabia 150 mg:n annoksen saaneilla potilailla todettiin selkärangan liikkuvuuden parantuneen verrattuna lumelääkeryhmään viikolla 16 arvioituna BASMI-indeksin muutoksena lähtötilanteeseen verrattuna. Selkärankareumatutkimuksessa 1 BASMI-indeksin muutokset olivat 150 mg:n annoksella ‑0,40 ja lumelääkkeellä ‑0,12 (p=0,0114) ja selkärankareumatutkimuksessa 2 150 mg:n annoksella ‑0,51 ja lumelääkkeellä ‑0,22 (p=0,0533). Nämä parannukset säilyivät viikolle 52.

Fyysinen toimintakyky ja terveyteen liittyvä elämänlaatu

Selkärankareumatutkimuksissa 1 ja 2 sekukinumabia 150 mg saaneiden potilaiden terveyteen liittyvän elämänlaadun todettiin parantuneen ASQoL-kyselyllä (AS Quality of Life Questionnaire) (p=0,001) ja SF-36 PCS –indeksillä (SF-36 Physical Component Summary) (p<0,001) arvioituna. Sekukinumabia 150 mg saaneilla potilailla todettiin tilastollisesti merkitsevää paranemista verrattuna lumelääkeryhmään myös eksploratiivisten päätemuuttujien osalta, jotka arvioitiin fyysisen toimintakyvyn osalta BASFI-indeksillä (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) (150 mg:n annoksella ‑2,15 ja lumelääkkeellä ‑0,68) ja väsymyksen osalta FACIT-Fatique-asteikolla (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatique) (150 mg:n annoksella 8,10 ja lumelääkkeellä 3,30). Nämä parannukset säilyivät viikolle 52.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Cosentyx-valmisteen käytöstä vastasyntyneistä alle 6-vuotiaisiin ulottuvien pediatristen potilasryhmien läiskäpsoriaasin hoidossa ja vastasyntyneistä alle 2-vuotiaisiin ulottuvien pediatristen potilasryhmien kroonisen idiopaattisen artriitin hoidossa (ks. kohta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt lykkäyksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Cosentyx-valmisteen käytöstä 6-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin ulottuvien pediatristen potilasryhmien läiskäpsoriaasin hoidossa ja 2-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin ulottuvien pediatristen potilasryhmien kroonisen idiopaattisen artriitin hoidossa (ks. kohta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Useimmat havaitut farmakokineettiset ominaisuudet olivat samankaltaiset sekä läiskäpsoriaasissa, nivelpsoriaasissa että selkärankareumassa.

Imeytyminen

Terveille vapaaehtoisille nestemäisenä lääkemuotona ihon alle annetun 300 mg:n kerta-annoksen jälkeen sekukinumabin huippupitoisuus seerumissa oli 43,2 ± 10,4 μg/ml, kun annoksen antamisesta oli kulunut 2⎼14 vuorokautta.

Populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella läiskäpsoriaasipotilaille kerta-annoksena ihon alle annetun 150 mg:n annoksen jälkeen sekukinumabin huippupitoisuus seerumissa oli 13,7 ± 4.8 µg/ml ja 300 mg:n annoksen jälkeen 27,3 ± 9,5 µg/ml, kun annoksen antamisesta oli kulunut 5⎼ 6 vuorokautta.

Populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella ensimmäisen kuukauden aikana annettujen aloitusvaiheen viikoittaisten annosten jälkeen aika maksimipitoisuuden saavuttamiseen oli 31‑34 vuorokautta.

Simuloidun tiedon perusteella vakaan tilan huippupitoisuus (Cmax,ss) ihon alle annetun 150 mg:n annoksen jälkeen oli 27,6 µg/ml ja 300 mg:n annoksen jälkeen 55,2 µg/ml. Populaatiofarmakokineettinen analyysi viittaa siihen, että vakaa tila saavutetaan 20 viikon kuluttua, kun käytetään kuukausittain annettavia annoksia.

Populaatiofarmakokineettinen analyysi osoitti, että ylläpitohoidon aikana kuukausittain annetun lääkkeen huippupitoisuus seerumissa ja pitoisuuspinta-ala (AUC) suurenivat kaksinkertaisiksi verrattuna kerta-annoksen jälkeen potilailla todettuun altistukseen.

Populaatiofarmakokineettinen analyysi osoitti, että sekukinumabi imeytyi siten, että sen absoluuttinen biologinen hyötyosuus läiskäpsoriaasipotilailla oli keskimäärin 73 %. Kaikissa tutkimuksissa laskettiin absoluuttisen biologisen hyötyosuuden arvoja, jotka olivat 60⎼77 %.

Populaatiofarmakokineettisen mallin perusteella sekukinumabin hyötyosuus nivelpsoriaasipotilailla oli 85 %.

Jakautuminen

Läiskäpsoriaasipotilailla kerta-annoksena laskimoon annon jälkeen keskimääräinen loppuvaiheen jakautumistilavuus (Vz) oli 7,10⎼8,60 litraa, mikä viittaa siihen, että sekukinumabi jakautuu vain vähäisessä määrin kehon ääreisosiin.

Biotransformaatio

Suurin osa IgG:stä poistuu solunsisäisen pilkkoutumisen kautta nestefaasin tai reseptorivälitteisen endosytoosin jälkeen.

Eliminaatio

Läiskäpsoriaasipotilailla kerta-annoksena laskimoon annon jälkeen keskimääräinen systeeminen puhdistuma (CL) oli 0,13⎼0,36 l/vrk. Populaatiofarmakokineettisessä analyysissä keskimääräinen systeeminen puhdistuma (CL) läiskäpsoriaasipotilailla oli 0,19 l/vrk. Sukupuoli ei vaikuttanut systeemiseen puhdistumaan. Puhdistuma oli annoksesta ja ajasta riippuvainen.

Populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella arvioitu keskimääräinen eliminaation puoliintumisaika läiskäpsoriaasipotilailla oli 27 vuorokautta ja vaihteli 18:sta 46:een vuorokauteen psoriaasitutkimuksissa, joissa lääke annettiin laskimoon.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus

Sekukinumabin yksittäisen ja toistuvien annosten farmakokinetiikkaa läiskäpsoriaasipotilailla selvitettiin useissa tutkimuksissa laskimoon annetuilla annoksilla, jotka vaihtelivat annoksesta1 x 0,3 mg/kg annokseen 3 x 10 mg/kg, ja ihon alle annetuilla annoksilla, jotka vaihtelivat annoksesta 1 x 25 mg toistuviin 300 mg:n annoksiin. Altistus muuttui annoksen mukaan kaikilla annostuksilla.

Erityisryhmät

Iäkkäät potilaat

Pienellä iäkkäiden potilaiden populaatiolla (n = 71, ≥ 65-vuotiaat; n = 7, ≥ 75-vuotiaat) tehdyn populaatiofarmakokineettisen analyysin perusteella iäkkäiden ja alle 65-vuotiaiden potilaiden puhdistuma oli samankaltainen.

Potilaat, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Farmakokineettisiä tietoja ei ole saatavilla potilaista, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta. Sekukinumabi on monoklonaalinen IgG-vasta-aine ja pilkkoutumattoman sekukinumabin munuaispuhdistuman odotetaan olevan vähäistä ja vähämerkityksistä. IgG eliminoituu pääasiassa pilkkoutumisen kautta eikä maksan vajaatoiminnan odoteta vaikuttavan sekukinumabin puhdistumaan.

Painon vaikutus farmakokinetiikkaan

Sekukinumabin puhdistuma ja jakautumistilavuus kasvavat painon kasvaessa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja lisääntymistoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset tai kudosten ristireagointia koskevien tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

Eläimillä ei ole tehty tutkimuksia, joissa olisi arvioitu sekukinumabin karsinogeenisuutta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Trehaloosidihydraatti

Histidiini

Histidiinihydrokloridimonohydraatti

Metioniini

Polysorbaatti 80

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

18 kuukautta

Tarvittaessa Cosentyx-valmistetta voidaan säilyttää kertaluonteisesti jääkaapin ulkopuolella, huoneenlämmössä (alle 30 °C) korkeintaan 4 päivää.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä.

Säilytä kynät alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

COSENTYX injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
150 mg 2 kpl (SensoReady-kynä, turvaneula, 1 ml (150 mg/ml)) (1228,45 €)

PF-selosteen tieto

Cosentyx toimitetaan kertakäyttöön tarkoitetussa esitäytetyssä ruiskussa, joka on koottu kolmionmuotoiseksi kynäksi, jossa on läpinäkyvä ikkuna ja etiketti. Kynän sisällä oleva esitäytetty ruisku on 1 ml:n lasiruisku, jossa on silikonilla päällystetty, bromobutyylikumista valmistettu männän pysäytin, kiinteä 27G x ½″ neula ja styreenibutadieenikuminen kova neulansuojus.

Cosentyx-valmistetta on saatavilla yksikköpakkauksissa, joissa on 1 tai 2 esitäytettyä kynää ja monipakkauksissa, joissa on 6 (3 kahden kynän pakkausta) esitäytettyä kynää.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Liuos on kirkas ja väritön tai hieman kellertävä neste.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Cosentyx 150 mg injektioneste toimitetaan kerta-antoon tarkoitetussa esitäytetyssä kynässä, joka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Ota kynä jääkaapista 20 minuuttia ennen pistämistä ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi.

Esitäytetty kynä tulisi tarkistaa silmämääräisesti ennen käyttöä. Nesteen pitää olla kirkasta. Väri voi vaihdella värittömästä hieman kellertävään. Saatat havaita pienen ilmakuplan, mikä on normaalia. Älä käytä, jos neste sisältää selvästi näkyviä hiukkasia, on sameaa tai selvästi ruskeaa.

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet on kerrottu pakkausselosteessa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

COSENTYX injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
150 mg 2 kpl

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi: Nivelreuman, juveniilin polyartriitin, psoriaasiin liittyvän niveltulehduksen, selkärankareuman tai edellä mainittuja niveltulehduksia läheisesti muistuttavan niveltulehduksen hoito erityisin edellytyksin / Anakinra: Kryopyriiniin liittyvien jaksoittaisiin oireyhtymiin kuuluvien inflammatorisen monielinsairauden, kroonisen infantiilisen hermo-, iho- ja niveloireyhtymän ja Muckle-Wellsin oireyhtymän sekä aktiivisen Stillin taudin hoito erityisin edellytyksin / Tosilitsumabi: Aktiivisen yleisoireisen lastenreuman hoito erityisin edellytyksin (281).
  • Rajoitettu peruskorvaus lääkärin lausunnolla (40 %). Abatasepti, adalimumabi, anakinra, etanersepti, golimumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet): Eräiden reumasairauksien hoito erityisin edellytyksin (313), Adalimumabi, brodalumabi, etanersepti, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja ustekinumabi (ihopsoriaasi): Vaikean ja vaikeahoitoisen ihopsoriaasin hoito erityisin edellytyksin (319).

ATC-koodi

L04AC10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

03.09.2019

Yhteystiedot

NOVARTIS FINLAND OY
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

010 613 3200
www.novartis.fi
Lääkeinformaatiopalvelu 010 6133 210, novartis.laakeinformaatio@novartis.com