Vertaa PF-selostetta

TERRACORT voide 30/10 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi gramma voidetta sisältää 30 mg oksitetrasykliiniä (33,520 mg oksitetrasykliinihydrokloridina) ja 10 mg hydrokortisonia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Voide.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Erilaiset ihotulehdukset, kuten pinnalliset bakteerien aiheuttamat ja muut märkäiset ihottumat, pyoderma, säärihaavat, auringonpolttaman ja hyönteisten pistosten aiheuttama ärsytys sekä tarkasti seurattuina tulehdukset, joihin liittyy pieniä palovammoja tai haavoja.

Annostus ja antotapa

Annostus

Huolellisesti puhdistetulle ihoalueelle sivellään voidetta ohuelti 2 - 3 kertaa vuorokaudessa. Tulehduksen lievittämiseksi voiteen tehoa voidaan lisätä peittämällä voideltu alue steriilillä siteellä.

Vasta-aiheet

Akuutti herpes simplex, lehmänrokko, vesirokko, ihotuberkuloosi, ihon sieni-infektiot, yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Topikaalisesti käytettävien kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy oireita, kuten näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joista on ilmoitettu topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Oksitetrasykliinin ja muiden antibioottien käyttö saattaa aiheuttaa resistenttien organismien, erityisesti Candidan ja stafylokokkien liikakasvua, ja potilasta onkin seurattava hoidon aikana tämän riskin varalta. Jos hoitoon vastaamattomien bakteerien tai sienten aiheuttamia uusia tulehduksia ilmaantuu, on syytä aloittaa niiden hoito.

Jos toivottua vastetta ei saada nopeasti, tulisi hoito tällä kortikosteroidilla keskeyttää, kunnes infektio on saatu hoidetuksi muulla sopivalla lääkityksellä.

Samoin jos iho ärtyy hoidon aikana, tulee Terracort hoito lopettaa ja aloittaa muu sopiva lääkitys.

Akuuteissa märkäisissä ihottumissa steroidit voivat pahentaa tulehdusta peittämällä sen oireet.

Vaikeissa infektioissa, tai jos on vaara, että tulehdus muuttuu systeemiseksi, on syytä käyttää samanaikaisesti suun kautta otettavaa tetrasykliiniä.

Terracort voidetta ei saa käyttää silmiin tai silmien ympärille.

Pediatriset potilaat

Tetrasykliinien systeeminen nauttiminen hampaiden kehitysvaiheen aikana (raskauden jälkipuolisko, imetysaika ja lapsen ensimmäiset seitsemän ikävuotta) saattaa vaurioittaa hampaita pysyvästi ja hidastaa luuston kehitystä. Myös hammaskiilteen hypoplasiaa on raportoitu. Vaikka nämä vaikutukset ovat tetrasykliinien paikallisessa käytössä pienten lääkeainepitoisuuksien vuoksi epätodennäköisiä, niiden ilmenemisriski on otettava huomioon.

Jos hoidetaan laajoja ihoalueita tai käytetään okkluusiomenetelmää, kortikosteroidien imeytyminen verenkiertoon lisääntyy. Sen vuoksi on noudatettava varovaisuutta erityisesti lapsia ja imeväisikäisiä hoidettaessa.

Yhteisvaikutukset

Ei ole ilmennyt.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Vaikka paikallisesti käytettävien steroidien ei ole havaittu aiheuttaneen haittavaikutuksia raskauden aikaisessa käytössä, niiden turvallisuudesta ei ole voitu ehdottomasti varmistua. Laboratorioeläimillä on tiineyden aikainen altistaminen kortikosteroideille joissakin tapauksissa jo varsin pieninä pitoisuuksina lisännyt epänormaalisuuksia vastasyntyneissä. Sen vuoksi raskaana olevien naisten ei tulisi käyttää tämän ryhmän aineita laajoilla ihoalueilla tai pitkäkestoisesti. Kontrolloituja tutkimuksia tetrasykliinien paikallisesta käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole. Raskauden aikana systeemisesti käytetty tetrasykliini on hidastanut sikiön luuston kehitystä ja luiden kasvua. Tämän ryhmän lääkkeitä tulisi käyttää raskauden aikana vain, jos saavutettava hyöty arvioidaan suuremmaksi kuin mahdolliset riskit.

Imetys

Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien erittymisestä rintamaitoon ei ole tietoa, mutta systeemisesti ne erittyvät ja saattavat aiheuttaa haittavaikutuksena lapselle mm. kasvun pysähtymisen. Ei tiedetä, erittyvätkö paikallisesti käytettävät tetrasykliinit rintamaitoon, mutta systeemisesti ne erittyvät.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Terracort-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Yleensä iho sietää hydrokortisonin ja oksitetrasykliinin hyvin eikä haittavaikutuksia ilmene. Allergiset reaktiot, kuten kosketusihottumat, ovat harvinaisia, mutta niitä saattaa ilmetä.

Valmisteen antimikrobiset aineosat voivat aiheuttaa allergista ihon herkistymistä.

Sekundaaritulehdus: Sekundaarisia bakteeri- tai sienitulehduksia on ilmennyt, kun käytetään valmisteita, jotka sisältävät steroideja ja antimikrobeja.

Näön hämärtymistä on esiintynyt (esiintymistiheys tuntematon) (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Hydrokortisonin aiheuttamien systeemisten haittavaikutusten riski on minimaalinen. Riski saada paikallisia haittavaikutuksia on lyhyiden hoitojaksojen vuoksi epätodennäköinen.

Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien yhteydessä on erityisesti okkluusiomenetelmää käytettäessä ilmennyt punoitusta, kutinaa, ärsytystä, ihon kuivumista, follikuliittia, hypertrikoosia, aknea, hypopigmentaatiota, perioraalista dermatiittia, allergista kosketusihottumaa, ihon maseraatiota, sekundaarisia infektioita, ihon atrofiaa, strioja ja hikirakkulatautia. Jos näitä oireita ilmenee, Terracort voiteen käyttö on lopetettava.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty−haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www.sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostustapauksissa lääkkeen käyttö on keskeytettävä ja aloitettava oireidenmukainen hoito sekä tarvittava elintoimintoja tukeva hoito.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Mietojen kortikosteroidien ja antibioottien yhdistelmävalmisteet,

ATC-koodi: D07CA01

Vaikutusmekanismi

Terracort voiteella on sekä oksitetrasykliinin anti-infektiivinen että hydrokortisonin anti-inflammatorinen vaikutus.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Oksitetrasykliini on tetrasykliineihin kuuluva Streptomyces rimosus -bakteerin metaboliatuote. Oksitetrasykliini on ensisijaisesti bakteriostaatti, ja sen antimikrobinen teho perustuu proteiinisynteesin estoon. Oksitetrasykliini on laajakirjoinen antibiootti, joka on tehokas erilaisten grampositiivisten ja gramnegatiivisten bakteerien aiheuttamien ihotulehdusten hoidossa.

Tetrasykliiniryhmän lääkkeillä on samanlainen antimikrobinen kirjo ja ristiresistenssi on tavallista.

Kliininen teho ja turvallisuus

Hydrokortisoni on kortikosteroidi, jota lisämunuaisen kuori erittää. Teho perustuu ensisijaisesti sen anti-inflammatoriseen, antipruriittiseen ja vasokonstriktiiviseen vaikutukseen.

Ihotulehdusten hoidossa Terracort voiteen hydrokortisoni helpottaa nopeasti oireita, kun taas antibiootin vaikutus kohdistuu oireiden aiheuttajaan.

Paikallisesti hydrokortisonilla hoidettavissa ihotulehduksissa voiteen sisältämä oksitetrasykliini estää tai parantaa jo syntyneet sekundaariset bakteerikomplikaatiot.

Allergiaihottumissa tulisi selvittää ja eliminoida ruoan ja ympäristön osuus. Allergian aiheuttajat tulisi selvittää ihotestillä tai muulla sopivalla menetelmällä. Potilaat, joilla on laajalle levinnyt ihottuma, on ehkä parasta hoitaa suun kautta annettavalla hydrokortisonilla.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Oksitetrasykliini

Saatavilla ei ole tietoa paikallisesti käytetyn oksitetrasykliinin imeytymisestä.

Hydrokortisoni

Systeemisen imeytymisen asteen on todettu vaihtelevan, varsinkin hoidettaessa laajoja ihoalueita, käytettäessä okkluusiokäärettä sekä pitkäkestoisessa hoidossa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei oleellinen.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Parafiini, nestemäinen
Valkovaseliini.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

TERRACORT voide
30/10 mg/g 15 g (12,10 €)

PF-selosteen tieto

15 g alumiiniputkilo.

Valmisteen kuvaus:

Pehmeä, vaaleankeltainen, tasakoosteinen voide.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisohjeita.

Korvattavuus

TERRACORT voide
30/10 mg/g 15 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D07CA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

25.11.2020

Yhteystiedot

PFIZER OY
Tietokuja 4
00330 Helsinki


09 430 040
www.pfizer.fi
etunimi.sukunimi@pfizer.com