Vertaa PF-selostetta

OVIXAN liuos iholle 1 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi gramma liuosta sisältää yhden milligramman mometasonifuroaattia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan
Tämä lääkevalmiste sisältää 300 mg propyleeniglykolia (E1520) per gramma liuosta iholle, joka vastaa 279 mg:aa propyleeniglykolia per millilitra liuosta iholle.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Liuos iholle.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ovixan on tarkoitettu paikalliseen glukokortikosteroidihoitoon reagoivien tulehduksellisten ihosairauksien, kuten atooppisen ihottuman ja psoriaasin (paitsi laaja-alainen läiskäpsoriaasi), oireenmukaiseen hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset (mukaan lukien iäkkäät) ja lapset (6-vuotiaista alkaen):
Ovixan-liuosta levitetään hoidettavalle ihoalueelle ohuelti kerran päivässä. Levityskertojen tiheyttä vähennetään asteittain. Kun kliininen lievittyminen saavutetaan, on usein syytä siirtyä miedompaan kortikosteroidiin.

Ovixan-liuos iholle on tarkoitettu päänahan leesioiden hoitoon, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden ihoalueiden hoitoon.

Kuten mitään voimakkaita paikallisia glukokortikoideja, Ovixan-liuostakaan ei saa käyttää kasvoilla ilman lääkärin tarkkaa seurantaa.

Ovixan-liuosta ei pidä käyttää pitkiä ajanjaksoja (yli 3 viikkoa) tai suurille ihoalueille (yli 20 % kehon pinta-alasta). Lapsilla voidaan hoitaa korkeintaan 10 % kehon pinta-alasta.

Pediatriset potilaat
Alle 6-vuotiaat lapset:

Ovixan-liuos on voimakas glukokortikoidi (ryhmä III). Koska tuotteen turvallisuudesta lapsille ei ole varmaa tietoa, sitä ei yleensä suositella alle 6-vuotiaille lapsille (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Antotapa

Paikallinen käyttö.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, muille kortikosteroideille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Ovixan-liuosta eivät saa käyttää sellaiset potilaat, joilla on ruusufinni kasvoilla, akne vulgaris, ihoatrofiaa, suun ympärillä oleva ihotulehdus (perioraalinen dermatiitti), peräaukon ja sukupuolielinten kutinaa, vaippaihottuma, bakteeri-infektio (kuten märkärupi), virusinfektio (kuten herpes simplex, herpes zoster tai vesirokko), sienitulehdus (kuten candida tai silsa), tuberkuloosi, kuppa tai rokotteen aiheuttama reaktio. Ovixan-liuosta ei saa käyttää haavoihin tai ihoon, jossa on haavaumia.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos ärsytystä tai herkistymistä kehittyy käytettäessä Ovixan-liuosta, hoito on keskeytettävä ja asianmukainen hoito aloitettava.

Iholle tarkoitettu Ovixan-liuos sisältää propyleeniglykolia (E1520), joka saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Glukokortikoidit voivat muuttaa joidenkin leesioiden ulkonäköä. Tämän vuoksi voi olla vaikea määrittää oikeaa diagnoosia, mikä voi myös viivästyttää paranemista.

Mikäli potilaalla ilmenee infektio, asianmukainen sienilääkitys tai antibakteerilääkitys on aloitettava.
Jos myönteistä vastetta ei ilmene pikaisesti, kortikosteroidihoito on keskeytettävä, kunnes infektio on saatu riittävästi hallintaan.

Systeeminen imeytyminen
Paikallisten kortikosteroidien systeeminen imeytyminen voi aiheuttaa palautuvaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais (HPA) -akselin suppressiota, johon voi mahdollisesti liittyä glukokortikosteroidien puutos hoidon keskeyttämisen jälkeen. Joillakin potilailla voi myös ilmetä Cushingin oireyhtymä, hyperglykemiaa ja glukosuriaa, kun paikalliset kortikosteroidit imeytyvät systeemisesti hoidon aikana. Potilaat, jotka käyttävät paikallista steroidia suurelle ihoalueelle tai okkluusiositeellä peitettäville alueille, on arvioitava säännöllisesti HPA-akselin suppression merkkien varalta.

Paikallinen ja systeeminen toksisuus on yleistä erityisesti sen jälkeen, kun liuosta on käytetty pitkään suurille vahingoittuneille ihoalueille, taipeisiin ja polyeteeniokkluusiositeellä peitetyille alueille. Jos valmistetta käytetään kasvoihin, okkluusiosidettä ei saa käyttää. Käytettäessä kasvojen alueella hoitokuurien enimmäispituus on viisi vuorokautta. Kaikissa ikäryhmissä potilaiden pitkäkestoista jatkuvaa hoitoa on vältettävä.

Psoriaasi
Paikalliset steroidit voivat olla vaarallisia psoriaasipotilaille lukuisista syistä. Näitä ovat toleranssin kehittymisen jälkeen uusiutuvien relapsien riski, märkärakkulaisen psoriaasin riski ja ihon huonontuneen läpäisyestetoiminnan aiheuttaman paikallisen tai systeemisen toksisuuden kehittymisen riski. Jos valmistetta käytetään psoriaasipotilaille, potilaiden seuranta on tärkeää.

Hoidon lopettaminen
Kuten kaikkien vahvojen paikallisten glukokortikoidien kohdalla, hoitoa ei pidä keskeyttää äkillisesti. Kun pitkäkestoinen paikallinen hoito vahvalla glukokortikoidilla lopetetaan, potilaalle voi kehittyä rebound-ilmiö, joka ilmenee voimakkaasti punoittavan, pistelevän ja polttelevan dermatiitin muodossa. Tämä vaikutus voidaan estää vähentämällä hoitoa hitaasti, esimerkiksi jatkamalla hoitoa ajoittaisena ennen hoidon keskeyttämistä.

Näköhäiriö
Ovixan-liuosta ei saa käyttää silmäluomiin, koska se aiheuttaa mahdollisen avokulmaglaukooman tai kapselin alaisen kaihin vaaran. Paikalliset Ovixan-valmisteet eivät ole tarkoitettu silmäkäyttöön.

Systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy näön hämärtymisen kaltaisia oireita tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joista on ilmoitettu systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Pediatriset potilaat
Varovaisuutta on noudatettava, kun valmistetta käytetään lapsilla. Kortikosteroidien systeemisen käytön aikana raportoituja haittavaikutuksia, mukaan lukien lisämunuaiskuoren suppressiota, voi esiintyä myös kortikosteroidien paikallisen käytön yhteydessä, erityisesti lapsilla. Lapset voivat olla aikuisia herkempiä paikallisten glukokortikoidien aiheuttamalle, hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakseliin kohdistuvalle vaikutukselle ja Cushingin oireyhtymälle, koska heillä ihon pinta-alan suhde painoon on suurempi. Pitkäaikainen glukokortikoidihoito voi vaikuttaa lasten kasvuun ja kehitykseen (ks. kohta Haittavaikutukset).

Okkluusiosidosta ei pidä käyttää hoidossa lapsuusaikana.

Koska mometasonifuroaatin turvallisuutta ja tehoa alle 2-vuotiailla pediatrisilla potilailla ei ole varmistettu, Ovixan-liuosta ei suositella käytettäväksi tässä ikäryhmässä.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Kortikosteroidit läpäisevät istukan. Mometasonifuroaatin käytöstä raskauden aikana ei ole kliinisiä tietoja. Eläinkokeissa, joissa mometasonifuroaattia annettiin suun kautta, on havaittu teratogeenisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mahdollista riskiä ihmiselle ei tunneta. Systeeminen altistus mometasonifuroaatille on pieni, mutta Ovixan-liuosta saa käyttää raskauden aikana vain huolellisen riski-hyötyarvioinnin jälkeen. Raskauden aikana suurten ihoalueiden pitkäaikaiseen hoitoon tulee määrätä mietoja kortikosteroideja.

Imetys
Ei tiedetä, erittyykö mometasonifuroaatti ihmisen rintamaitoon. Mometasonifuroaattia saa käyttää imetyksen aikana vain huolellisen hyöty-haitta-arvioinnin jälkeen. Ovixan-liuosta ei saa levittää rintaan tai rinnan viereiselle iholle imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Ei tunnettuja vaikutuksia.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on esitetty MedDRA-luokituksen mukaisesti ja haittavaikutuksen yleisyyden mukaan alenevassa järjestyksessä seuraavasti:
Hyvin yleinen (≥ 1/10)
Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)
Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)
Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)
Hyvin harvinainen (< 1/10 000)
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Paikallisesti käytettävän glukokortikoidihoidon yhteydessä on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia:

Hoitoon liittyvät haittavaikutukset elinjärjestelmän ja esiintymistiheyden mukaan raportoituina

Infektiot

Tuntematon

Sekundaarinen infektio, furunkuloosi

Hyvin harvinainen

Follikuliitti

Hermosto

Tuntematon

Parestesia

Hyvin harvinainen

Polttelu

Silmät
TuntematonNäön hämärtyminen (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Verisuonisto

Hyvin harvinainen

Ihon verisuonten laajeneminen tai ihon katkeilleet pintaverisuonet (teleangiektasiat)

Iho ja ihonalainen kudos

Tuntematon

Allerginen kosketusihottuma, perioraalinen dermatiitti, hypopigmentaatio, hypertrikoosi, juovat, ihon pehmeneminen, hikirakkulatauti (miliaria), aknenkaltaiset reaktiot, paikallinen ihoatrofia, ärsytys, papulainen ruusufinnin kaltainen ihottuma (kasvojen ihossa), hiusverisuonten herkkyys (ekkymoosi), kuivuus, yliherkkyys (mometasoni).

Hyvin harvinainen

Kutina

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Tuntematon

Kipu käyttöpaikassa, käyttöpaikan reaktiot

Systeemisten vaikutusten ja paikallisten haittavaikutusten riski kasvaa, kun lääkettä annostellaan tiheästi tai pitkäaikaisesti, hoidetaan laajoja tai hiertyneitä ihoalueita tai käytetään okkluusiosidosta. Hypopigmentaatiota tai hyperpigmentaatiota on raportoitu harvoissa tapauksissa muiden kortisonien käytön yhteydessä, joten ne ovat mahdollisia myös mometasonifuroaatin käytön yhteydessä.

Haittavaikutuksia, joita on raportoitu systeemisten glukokortikoidien käytön yhteydessä, mukaan lukien lisämunuaisen suppressio, voi esiintyä myös käytettäessä paikallisia kortikosteroideja.

Laajalle levinneen psoriaasin hoito tai voimakkaan kortikosteroidin pitkäaikaisen käytön äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa märkärakkulaisen tai erytrodermisen psoriaasin.

Ekseeman puhkeamista voidaan pitää ns. rebound-ilmiönä hoidon äkillisen lopettamisen jälkeen.

Pediatriset potilaat
Lapsipotilaat voivat olla herkempiä paikallisen kortikosteroidin aiheuttamalle hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais (HPA) -akselin suppressiolle ja Cushingin oireyhtymälle kuin vanhemmat potilaat, koska heillä ihon pinta-alan suhde painoon on suurempi. Pitkäaikainen glukokortikoidihoito voi häiritä lasten kasvua ja kehitystä.
Kallonsisäisen paineen nousua on raportoitu paikallisia glukokortikoideja saavilla lapsipotilailla. Kallonsisäisen paineen nousu voi ilmetä fontanellin pullotuksena, päänsärkyinä ja molemminpuolisena näköhermon nystyn turvotuksena.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Liiallinen pitkäaikainen glukokortikosteroidien käyttö ulkoisesti voi aiheuttaa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais (HPA) -akselin suppressiota ja lisätä sekundaarista lisämunuaiskuoren vajaatoimintaa. Jos HPA-akselin suppressiota raportoidaan, on noudatettava normaalia näihin tilanteisiin liittyvää varovaisuutta ja pyrittävä vähentämään liuoksen annostelukertoja tai lopettamaan lääkkeen käyttö.

Kunkin säiliön steroidisisältö on niin vähäinen, että sen toksinen vaikutus on vähäinen tai sitä ei ole ollenkaan, mikäli valmistetta otetaan vahingossa suun kautta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: ihonhoitoon käytettävät kortikosteroidit, kortikosteroidit, ATC-koodi: D07AC13

Vaikutusmekanismi ja farmakodynaamiset vaikutukset
Mometasonifuroaatti on ryhmään III kuuluva vahva glukokortikoidi.

Vaikuttava aine mometasonifuroaatti on synteettinen, ei-fluorattu glukokortikoidi, jossa on furoaattiesteri asemassa 17.

Kuten muutkin ulkoisesti käytettävät kortikosteroidit, mometasonifuroaatilla on voimakas anti-inflammatorinen ja kutinaa ja allergiaa vähentävä vaikutus.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Perkutaanista imeytymistä koskevien tutkimusten tulokset osoittavat, että systeeminen imeytyminen on alle 1 %.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Mometasonifuroaatin toksikologista turvallisuutta, genotoksisuutta ja karsinogeenisuutta (annostelu nenän kautta) koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille sellaisten haittojen lisäksi, joita glukokortikoideilla entuudestaan tiedetään olevan.
Tutkimukset kortikosteroidien oraalisesta käytöstä eläimillä ovat osoittaneet lisääntymistoksisuutta (suulakihalkio, luuston epämuodostumat).

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Propyleeniglykoli (E1520)
Isopropyylialkoholi
Hydroksipropyyliselluloosa
Natriumdivetyfosfaattidihydraatti
Väkevä fosforihappo (pH-arvon säätöön)
Puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

30 kuukautta.

Säilytys

Säilytä alle 30°C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

OVIXAN liuos iholle
1 mg/g 100 ml (12,75 €)

PF-selosteen tieto

Valkoinen, polyeteenistä valmistettu LDPE-pullo, jossa on valkoinen LDPE-tiputin ja valkoinen, avaamattomuuden osoittava, polyeteenistä valmistettu HDPE-kierrekorkki.

Pakkauskoot:
30 ml, 100 ml, 2 x 100 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Väritön tai hieman kellertävä matalaviskoosinen liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Korvattavuus

OVIXAN liuos iholle
1 mg/g 100 ml

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

D07AC13

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

04.08.2022

Yhteystiedot

GALENICA AB
Medeon Science Park
SE 205 12 Malmö
Sweden

+46 40 32 10 95