Vertaa PF-selostetta

MONOPROST silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 50 mikrog/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml silmätippoja, liuosta, sisältää 50 mikrogrammaa latanoprostia.
Yksi tippa sisältää noin 1,5 mikrogrammaa latanoprostia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: 1 ml silmätippaliuosta sisältää 50 mg makrogoliglyserolirisiini-oleaattia, hydrattuna (hydrattua polyoksietyloitua risiiniöljyä).
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kohonneen silmänpaineen alentaminen potilailla, joilla on avokulmaglaukooma ja silmän hypertensio.

Annostus ja antotapa

Annostus
Suositusannos aikuisille (myös iäkkäille):
Hoitosuositus on yksi tippa hoidettavaan silmään kerran vuorokaudessa. Optimaalinen vaikutus saadaan tiputtamalla Monoprost-tipat silmään iltaisin.
Monoprost-tippoja ei saa tiputtaa silmään useammin kuin kerran vuorokaudessa, koska tiheämmän annon on todettu heikentävän silmänpainetta alentavaa vaikutusta.
Jos yksi annos jää väliin, hoitoa jatketaan seuraavasta annoksesta normaaliin tapaan.

Pediatriset potilaat
Monoprost-silmätippojen käytöstä ei ole tietoja saatavissa.

Antotapa
Silmään.

Kuten aina silmätippoja käytettäessä, kyynelpussin painamista minuutin ajan sisemmästä silmänurkasta (kyynelpisteen sulkeminen) suositellaan mahdollisen systeemisen imeytymisen vähentämiseksi. Silmänurkkaa olisi painettava heti jokaisen tipan tiputtamisen jälkeen.

Piilolinssit on poistettava ennen silmätippojen tiputtamista. Ne voidaan asettaa takaisin silmiin 15 minuutin kuluttua tippojen tiputtamisesta.

Jos käytössä on useampi kuin yksi silmään paikallisesti käytettävä lääkevalmiste, lääkkeiden antovälin on oltava vähintään 5 minuuttia.

Kerta-annospakkaus sisältää riittävästi silmätippaliuosta kumpaakin silmää varten.

Vain yhtä käyttökertaa varten.

Tämä lääkevalmiste on steriili liuos, joka ei sisällä säilytysainetta. Kerta-annospakkauksen sisältämä liuos on käytettävä heti sen jälkeen, kun se on avattu tippojen tiputtamiseksi hoidettavaan silmään / hoidettaviin silmiin. Koska kerta-annospakkaus ei enää ole steriili avaamisen jälkeen, jäljelle mahdollisesti jäävä liuos on hävitettävä heti käytön jälkeen.
Potilaalle annettavat ohjeet:

  • vältä koskettamasta tiputtimen kärjellä silmään tai silmäluomeen
  • silmätippaliuos on käytettävä heti kerta-annospakkauksen avaamisen jälkeen ja hävitettävä käytön jälkeen.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Latanoprosti voi vähitellen muuttaa silmien väriä lisäämällä ruskean pigmentin määrää värikalvossa. Ennen hoidon aloittamista potilaalle on kerrottava silmien pysyvän värinmuutoksen mahdollisuudesta. Toispuolinen hoito voi johtaa pysyvään heterokromiaan.
Silmien värinmuutosta on esiintynyt etupäässä potilailla, joilla on monivärinen värikalvo, esimerkiksi siniruskea, harmaa-ruskea, keltaruskea tai vihreä-ruskea. Latanoprostitutkimuksissa muutos ilmeni tavallisesti ensimmäisten 8 hoitokuukauden aikana, joskus harvemmin toisen tai kolmannen vuoden aikana, mutta ei enää neljännen hoitovuoden jälkeen. Värikalvon pigmentaatiomuutosten eteneminen hidastuu ajan myötä ja pysähtyy viidenteen vuoteen mennessä. Lisääntyneen pigmentaation vaikutusta on arvioitu pisimmillään viiden vuoden ajan. Latanoprostin avoimessa 5-vuotisessa turvallisuustutkimuksessa värikalvon pigmentaatiomuutos ilmeni 33 %:lla potilaista (ks. kohta Haittavaikutukset). Värikalvon värinmuutos on useimmissa tapauksissa lievä eikä sitä usein havaita kliinisesti. Värikalvon värinmuutoksen ilmaantuvuus oli 7–85 % potilailla, joilla oli monivärinen värikalvo. Ilmaantuvuus oli suurin potilailla, joiden värikalvo oli keltaruskea. Värinmuutoksia ei ole havaittu lainkaan potilailla, joilla on tasaisen siniset silmät, ja muutoksia on todettu vain harvoin potilailla, joilla on tasaisen harmaat, vihreät tai ruskeat silmät.

Värinmuutos johtuu värikalvon stroomassa olevien melanosyyttien lisääntyneestä melaniinisisällöstä, ei melanosyyttien määrän lisääntymisestä. Mustuaista ympäröivä ruskea pigmentaatio leviää tyypillisesti konsentrisesti hoidetun silmän reunaosia kohti, mutta myös koko värikalvo tai osa siitä voi muuttua ruskehtavammaksi. Värikalvon ruskean pigmentin ei ole havaittu lisääntyvän edelleen hoidon päätyttyä. Muutokseen ei ole liittynyt muita oireita eikä patologisia muutoksia tähän mennessä tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa.

Hoito ei ole vaikuttanut värikalvon neevuksiin eikä pilkkuihin. Pigmentin ei ole kliinisissä tutkimuksissa havaittu kertyvän trabekkelikudokseen eikä muualle silmän etukammioon. Viisivuotisen kliinisen kokemuksen perusteella värikalvon lisääntyneellä pigmentaatiolla ei ole osoitettu kliinisesti haitallisia seurauksia. Latanoprostihoitoa voidaan jatkaa, vaikka värikalvon pigmentaatiota ilmenisikin. Potilasta on kuitenkin seurattava säännöllisesti ja latanoprostihoito voidaan keskeyttää, jos kliininen tila sitä vaatii.

Kokemukset latanoprostin käytöstä kroonisessa sulkukulmaglaukoomassa, pseudofakiapotilaiden avokulmaglaukoomassa ja pigmenttiglaukoomassa ovat vähäiset. Latanoprostin käytöstä tulehduksellisen ja neovaskulaarisen glaukooman, silmän tulehduksellisten tilojen eikä synnynnäisen glaukooman hoitoon ole kokemusta. Latanoprostilla ei ole vaikutusta tai on vain vähäinen vaikutus mustuaiseen, mutta sen käytöstä sulkukulmaglaukooman akuuttikohtauksen hoitoon ei ole kokemusta. Siksi latanoprostin käytössä näiden tilojen hoitoon suositellaan varovaisuutta, kunnes saadaan lisäkokemusta.

Tutkimustiedot latanoprostin käytöstä kaihileikkauksen perioperatiivisena aikana ovat vähäisiä. Latanoprostin käytössä tämän potilasryhmän hoitoon on noudatettava varovaisuutta.

Latanoprostia on käytettävä varovaisuutta noudattaen potilaille, joilla on ollut herpeskeratiitti. Käyttöä on vältettävä potilaille, joilla on aktiivinen herpes simplex -viruksen aiheuttama keratiitti sekä potilaille, jolla on ollut erityisesti prostaglandiinianalogeihin liittyvä uusiutuva herpeskeratiitti.

Makulaturvotusta on raportoitu esiintyneen (ks. kohta Haittavaikutukset) pääasiassa afakiapotilailla ja pseudofakiapotilailla, joilla on repeytymä mykiökotelon takaosassa tai etukammiolinssit, sekä potilailla, joilla on kystoidin makulaturvotuksen tunnettuja riskitekijöitä (kuten diabeettinen retinopatia ja verkkokalvon laskimon tukos). Latanoprostia on käytettävä varoen potilaille, joilla on afakia, pseudofakia ja repeytymä mykiökotelon takaosassa tai etukammiolinssit tai joilla on tunnettuja kystoidin makulaturvotuksen riskitekijöitä.

Latanoprostia voidaan käyttää varovaisuutta noudattaen potilaille, joilla on värikalvon/suonikalvoston tulehdukselle tunnetusti altistavia riskitekijöitä.

Valmisteen käytöstä astmapotilaille on vähän kokemusta, mutta myyntiluvan saamisen jälkeen on muutamissa tapauksissa ilmoitettu astman ja/tai hengenahdistuksen pahenemista. Astmapotilaiden hoidossa on siksi noudatettava varovaisuutta, kunnes asiasta on saatu riittävästi kokemusta, ks. myös kohta Haittavaikutukset.

Silmäkuoppaa ympäröivän ihoalueen värjäytymistä on havaittu: useimmiten sitä on raportoitu japanilaispotilailla. Tähänastisen kokemuksen perusteella silmäkuoppaa ympäröivän ihon värjäytyminen ei ole pysyvää, ja se on joissakin tapauksissa hävinnyt latanoprostihoidon vielä jatkuessa.

Latanoprosti voi muuttaa vähitellen silmäripsiä ja ohuita ihokarvoja (vellus) hoidettavassa silmässä ja sitä ympäröivällä alueella; silmäripset tai karvat voivat pidentyä, paksuuntua, tummentua, tuuhentua ja silmäripset voivat kasvaa väärään suuntaan. Silmäripsimuutokset korjaantuvat, kun hoito lopetetaan.

Monoprost-silmätipat sisältävät makrogoliglyserolirisiinioleaattia, hydrattuna (hydrattua polyoksietyloitua risiiniöljyä), joka voi aiheuttaa ihoreaktioita. Tälle apuaineelle ei toistaiseksi ole saatavilla turvallisuustietoja pitkäaikaiskäytössä.

Yhteisvaikutukset

Ehdottoman varmoja tietoja yhteisvaikutuksista ei ole saatavana.

Silmänpaineen paradoksaalista kohoamista on ilmoitettu, kun silmään on annettu kahta prostaglandiinianalogia samanaikaisesti. Siksi kahden tai useamman prostaglandiinin, prostaglandiinianalogin tai prostaglandiinijohdoksen käyttöä ei suositella.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys
Eläintutkimuksissa latanoprostin ei ole todettu vaikuttavan urosten eikä naaraiden hedelmällisyyteen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Raskaus
Tämän lääkevalmisteen turvallisuutta raskauden aikana ei ole varmistettu. Valmisteella saattaa olla mahdollisesti vaarallisia farmakologisia vaikutuksia raskauden kulkuun, syntymättömään tai vastasyntyneeseen lapseen. Tämän vuoksi Monoprost-silmätippoja ei pitäisi käyttää raskauden aikana.

Imetys
Latanoprosti ja sen metaboliitit saattavat siirtyä rintamaitoon, minkä vuoksi Monoprost-silmätippoja ei pidä käyttää imettävien naisten hoitoon tai imettäminen tulisi lopettaa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Muiden silmälääkevalmisteiden tavoin latanoprostisilmätippojen käyttö voi aiheuttaa näkökyvyn tilapäistä sumenemista. Potilaat eivät saa ajaa autoa tai käyttää koneita ennen kuin näkökyky on palautunut ennalleen.

Haittavaikutukset

a. Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Suurin osa haittavaikutuksista liittyy silmiin. Viitevalmisteena käytetyllä latanoprostivalmisteella tehdyssä avoimessa 5-vuotisessa turvallisuustutkimuksessa ilmeni värikalvon pigmentaatiomuutos 33 %:lla potilaista (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Muut silmiin kohdistuvat haittavaikutukset ovat yleensä ohimeneviä ja ilmenevät annostelun yhteydessä.

b. Haittavaikutusluettelo taulukoituna
Seuraavassa luetellut haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyksittäin ja ne on kuvattu viitevalmisteen tietojen mukaisesti. Haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyksittäin seuraavasti: hyvin yleiset (≥ 1/10), yleiset (≥ 1/100 – < 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1 000 – < 1/100), harvinaiset (≥ 1/10 000 – < 1/1 000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Elinjärjestelmäluokka

Hyvin yleinen (≥1/10)

Yleinen (≥1/100, <1/10)

Melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100)

Harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000)

Hyvin harvinainen (<1/10 000)

Infektiot

 

 

 

Herpeskeratiitti*

 

Hermosto

 

 

Päänsärky*, heitehuimaus*

 

 

Silmät

Värikalvon hyperpigmentaatio, lievä tai kohtalainen silmän sidekalvon verekkyys, silmä-ärsytys (poltteleva, karheus, kutina, pistely ja vierasesinetuntemus), silmäripsien ja ohuiden ihokarvojen (vellus) muutokset silmäluomessa (silmäripsien piteneminen, paksuneminen, pigmentaatio ja tuuheneminen)

Pisteinen sarveiskalvotulehdus, useimmiten oireeton, luomitulehdus, silmäkipu, valonarkuus, silmän sidekalvotulehdus*

Silmäluomien turvotus, silmien kuivuminen, keratiitti*, näön hämärtyminen, makulaturvotus, mukaan lukien kystoidi makulaturvotus*, uveiitti*

Värikalvon tulehdus*, sarveiskalvon edeema*, sarveiskalvon eroosio, periorbitaalinen edeema; trikiaasi*, distikiaasi, iiriskysta*§, paikallisia ihoreaktioita silmäluomilla, silmäluomien palberaalisen ihon tummeneminen

Periorbitaalisia ja luomimuutoksia, jotka johtavat yläluomen sulkuksen syvenemiseen

Sydän

 

 

Angina, sydämentykytys*

 

Epästabiili angina

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

 

Astma*, hengenahdistus*

Astman paheneminen

 

Ruoansulatuselimistö  Pahoinvointi*, oksentelu*  

Iho ja ihonalaiskudos

 

 

Ihottuma

Pruritus

 

Luusto, lihakset ja sidekudos

 

 

Lihaskipu*, nivelkipu*

 

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

 

Rintakipu*

 

 

*Valmisteen markkinoille tulon jälkeen tunnistettu haittavaikutus
§ Haittavaikutuksen esiintyvyys arvioitu kolmen säännön (The Rule of 3) mukaan

c. Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus
Ei annettuja tietoja.

d. Pediatriset potilaat
Ei saatavilla olevia tietoja Monoprost-valmisteesta.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Silmän ärsytystä ja sidekalvon verekkyyttä lukuun ottamatta Monoprost-silmätippojen yliannostuksen ei tiedetä aiheuttavan muita silmään kohdistuvia haittavaikutuksia.

Jos Monoprost-silmätippoja otetaan vahingossa suun kautta, seuraavista tiedoista voi olla hyötyä: Yksi kerta-annospakkaus sisältää 10 mikrogrammaa latanoprostia. Yli 90 % metaboloituu maksan ensikierron aikana. Terveille vapaaehtoisille koehenkilöille annettu 3 mikrog/kg laskimonsisäisenä infuusiona sai aikaan 200 kertaa suuremmat pitoisuudet plasmaan kuin kliinisen hoidon yhteydessä, mutta ei aiheuttanut mitään oireita, mutta 5,5–10 mikrog/kg aiheutti pahoinvointia, vatsakipua, huimausta, väsymystä, kuumia aaltoja ja hikoilua. Latanoprostia on infusoitu laskimonsisäisesti apinoille annokseen 500 mikrog/kg saakka ilman suurempia vaikutuksia sydän- ja verisuonijärjestelmään.

Laskimonsisäiseen latanoprostin annosteluun on apinoilla liittynyt ohimenevä bronkokonstriktio. Latanoprosti ei kuitenkaan aiheuttanut bronkokonstriktiota potilaille, joilla oli keskivaikea keuhkoastma, kun sitä annosteltiin silmiin 7-kertainen annos Monoprost-silmätippojen kliiniseen annokseen verrattuna.

Monoprost-silmätippojen mahdollista yliannostusta hoidetaan oireenmukaisesti.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Glaukoomalääkkeet ja mioosin aiheuttavat valmisteet, prostaglandiinianalogit, ATC-koodi: S01EE01

Vaikutusmekanismi:
Latanoprostin vaikuttava aine F2α-prostaglandiinianalogi on selektiivinen FP-prostanoidireseptoriagonisti, joka alentaa silmänpainetta lisäämällä kammionesteen poistumista.

Eläimillä ja ihmisillä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että valmiste vaikuttaa pääasiallisesti lisäämällä uveoskleraalista ulosvirtausta, mutta myös ulosvirtauksen helpottumista (poistumisvastuksen vähenemistä) on raportoitu ihmisellä.

Farmakodynaamiset vaikutukset:
Silmänpaine alkaa laskea ihmisellä noin 3–4 tunnin kuluttua annostelusta, ja enimmäisvaikutus saavutetaan 8–12 tunnin kuluttua. Silmänpainetta alentava vaikutus säilyy vähintään 24 tuntia.
Keskeiset tutkimukset ovat osoittaneet, että latanoprosti on tehokas monoterapiana. Lisäksi on tehty kliinisiä tutkimuksia yhdistelmäkäytöstä. Joissakin näistä tutkimuksista osoitettiin, että latanoprosti on tehokas yhdessä beetasalpaajien (timololin) kanssa. Lyhytaikaistutkimukset (1 tai 2 viikkoa) viittaavat siihen, että latanoprostin vaikutus on additiivinen yhdessä adrenergisten agonistien (dipivalyyliadrenaliini) ja suun kautta otettavien hiilihappoanhydraasiestäjien (asetatsoliamidi) kanssa sekä ainakin osittain additiivinen kolinergisten agonistien (pilokarpiini) kanssa.

Kliinisten tutkimusten mukaan latanoprosti ei vaikuta merkitsevästi kammionesteen muodostumiseen. Latanoprostin ei ole todettu vaikuttavan veri-kammioneste-esteeseen.

Latanoprosti ei vaikuta silmänsisäiseen verenkiertoon lainkaan tai vaikuttaa vain vähäisessä määrin kliinisellä annoksella ja apinoilla tehdyissä tutkimuksissa. Paikalliskäytön aikana voi kuitenkin esiintyä lievää tai kohtalaista silmän sidekalvon tai episkleran verekkyyttä.

Pitkäaikaishoito latanoprostilla apinan silmissä, joihin oli tehty ekstrakapsulaarinen mykiönpoisto, ei vaikuttanut verkkokalvon verisuoniin fluoreseiiniangiografialla määritettynä.

Latanoprosti ei ole aiheuttanut fluoreseiinivuotoa ihmisen pseudofaakkisten silmien takakammiossa lyhytaikaishoidossa.

Kliinisillä latanoprostiannoksilla ei ole todettu merkittäviä farmakologisia vaikutuksia sydän- ja verisuonijärjestelmään eikä hengityselimiin.

Kliininen teho ja turvallisuus
Monoprost-silmätippoja tutkittiin kolme kuukautta kestäneessä satunnaistetussa tutkijalta sokkoutetussa tutkimuksessa, jossa säilytysaineettomia Monoprost-silmätippoja verrattiin 0,005 % säilytysainetta sisältävään latanoprostiviitevalmisteeseen 404 potilaalla, joilla oli kohonnut silmänpaine tai glaukooma. Tehon ensisijainen muuttuja oli silmänpaineen muutos lähtötilanteen ja päivän 84 välillä.
Monoprost-silmätipat alensivat silmänpainetta päivään 84 mennessä -8,6 mmHg eli -36 %. Silmänpaineen aleneminen oli samansuuruinen kuin säilytysainetta 0,005 % sisältävän latanoprostiviitevalmisteen käytön yhteydessä.

Vaikeammin sairas silmä
(mITT-populaatio)
 MonoprostViitevalmiste
Lähtötilanne (päivä 0)n
Keskiarvo ± keskihajonta
189
24,1 ± 1,8
164
24,0 ± 1,7
Päivä 84n
Keskiarvo ± keskihajonta
185
15,4 ± 2,3
162
15,0 ± 2,0
Keskimuutos (päivä 0 – päivä 84)n
Keskiarvo ± keskihajonta
[95 %:n luottamusväli]

185
-8,6 ± 2,6

[-9,0 ; -8,3]

162
-9,0 ± 2,4
[-9,4 ; -8,7]
Tilastollinen analyysiVirhe (keskivirhe)
[95 %:n luottamusväli]
0,417 ± 0,215
[-0,006; 0,840]

Kolme kuukautta kestänyt tutkimus osoitti seuraavat haittavaikutukset Monoprost-silmätipoilla ja latanoprostiviitevalmisteella: ärsytys/polttelu/pistely muulloin kuin annostelun yhteydessä (päivänä 84, 6,8 % Monoprost-silmätipoilla ja 12,9 % latanoprostiviitevalmisteella) ja silmän sidekalvon verekkyys (päivänä 84, 21,4 % Monoprost-silmätipoilla ja 29,1 % latanoprostiviitevalmisteella). Systeemisten haittavaikutusten osalta ei havittu merkittävää eroa kahden hoitoryhmän välillä.

Farmakokinetiikka

Latanoprosti (molekyylipaino 432,58) on isopropyyliesterin aihiolääke, joka on itsessään inaktiivinen, mutta joka hydrolysoiduttuaan latanoprostihapoksi muuttuu biologisesti aktiiviseksi.

Imeytyminen:
Aihiolääke imeytyy hyvin sarveiskalvon läpi, ja kaikki kammionesteeseen siirtyvä lääke hydrolysoituu sarveiskalvon läpäisyn aikana.

Jakautuminen:
Ihmiselle tehdyt tutkimukset osoittavat, että huippupitoisuus kammionesteessä saavutetaan noin 2 tunnin kuluttua paikalliskäytöstä. Paikalliskäytössä apinoilla latanoprosti jakautuu ensisijaisesti silmän etukammioon, sidekalvoon ja silmäluomiin. Takakammioon siirtyy vain erittäin pieniä lääkemääriä.

Kolme kuukautta kestäneessä satunnaistetussa ristikkäistutkimuksena toteutetussa pilottitutkimuksessa 30 potilaalta, joilla oli kohonnut silmänpaine tai glaukooma, mitattiin latanoprostipitoisuus plasmassa, ja 30 minuutin kuluttua tippojen tiputtamisesta pitoisuus oli lähes kaikilla potilailla pienentynyt alle määritysrajan (40 pg/ml).

Biotransformaatio ja eliminaatio:
Latanoprostihappo ei metaboloidu käytännöllisesti katsoen lainkaan silmässä, vaan pääasiassa maksassa. Puoliintumisaika plasmassa on ihmisellä 17 minuuttia. Eläintutkimuksissa päämetaboliiteilla, 1,2-dinori- ja 1,2,3,4-tetranorimetaboliiteilla, ei ollut biologista vaikutusta lainkaan tai vaikutus oli vain vähäinen, ja ne kulkeutuivat pääasiassa virtsaan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Latanoprostin okulaarista ja systeemistä toksisuutta on tutkittu useilla eläinlajeilla. Latanoprosti on yleensä hyvin siedetty, ja silmään annetun kliinisen annoksen ja systeemisen toksisuuden turvallisuusmarginaali on vähintään 1000-kertainen. Suuret, painokiloa kohti määritettävään kliiniseen annokseen verrattuna noin 100-kertaiset latanoprostiannokset lisäävät tutkitusti laskimonsisäisesti annettuna nukuttamattomien apinoiden hengitystiheyttä. Tämä on luultavasti osoitus lyhytkestoisesta bronkokonstriktiosta. Eläimillä tehdyissä tutkimuksissa latanoprostilla ei ole todettu herkistäviä ominaisuuksia.

Valmisteen ei ole todettu vaikuttavan toksisesti kaniinien ja apinoiden silmiin, kun annos on ollut enintään 100 mikrog/silmä/vrk (kliininen annos on noin 1,5 mikrog/silmä/vrk). Latanoprostin on kuitenkin osoitettu lisäävän värikalvon pigmentaatiota apinoilla.

Pigmentaation lisääntymisen mekanismi näyttää perustuvan värikalvon melanosyyttien melaniinituotannon stimulaatioon ilman havaittavia proliferatiivisia muutoksia. Värikalvon värinmuutos voi olla pysyvä.

Pitkäaikaisissa silmän toksisuustutkimuksissa on myös osoitettu, että 6 mikrogrammaa latanoprostia silmää kohti vuorokaudessa suurentaa luomirakoa. Vaikutus on korjaantuva ja sitä esiintyy kliinisen annostason ylittävillä annoksilla. Tätä vaikutusta ei ole tavattu ihmisellä.

Latanoprosti todettiin inaktiiviseksi bakteereilla tehdyissä takaisinmutaatiotesteissä, hiiren lymfooman geenimutaatiotestissä ja hiiren mikrotumatestissä. Ihmisen lymfosyyteissä havaittiin kromosomiaberraatioita in vitro. Samankaltaisia vaikutuksia havaittiin F2α-prostaglandiinilla (elimistön oma prostaglandiini), mikä osoittaa, että kyseessä on luokkavaikutus.

Rotilla tehdyt solun sisään ohjelmoitua DNA:n korjausmekanismia (unscheduled DNA synthesis) koskevat ylimääräiset in vitro / in vivo mutageenisuustestit olivat negatiivisia ja osoittavat, ettei latanoprosti ole mutageeninen. Hiirillä ja rotilla tehdyt karsinogeenisuustutkimukset olivat negatiivisia.

Eläintutkimuksissa latanoprostin ei ole todettu vaikuttavan urosten eikä naaraiden hedelmällisyyteen. Rotilla tehdyssä alkiotoksisuustutkimuksessa laskimonsisäisesti annetun latanoprostin (5, 50 ja 250 mikrog/kg/vrk) ei havaittu aiheuttavan alkiotoksisuutta. Se vaikutti kuitenkin letaalisti kaniinin alkioihin, kun annos oli vähintään 5 mikrog/kg vuorokaudessa.

Latanoprostin 5 mikrog/kg:n vuorokausiannos (noin 100-kertainen kliiniseen annokseen verrattuna) aiheutti merkittävää alkio- ja sikiötoksisuutta, jolle oli ominaista myöhäisen resorption ja keskenmenojen lisääntynyt ilmaantuvuus ja sikiöpainon aleneminen.

Teratogeenisuusriskiä ei ole todettu.

Silmätoksisuus
Monoprost-silmätippojen tiputtaminen eläinten silmiin kaksi kertaa vuorokaudessa 28 vuorokauden ajan ei osoittanut paikallisia eikä systeemisiä toksisia vaikutuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Makrogoliglyserolirisiinioleaatti, hydrattu
Sorbitoli
Karbomeeri 974P
Makrogoli 4000
Dinatriumedetaatti
Natriumhydroksidi (pH:n säätöön)
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta ulkopakkauksessa säilytettynä.
Pussin ensimmäisen avaamisen jälkeen: käytä kerta-annospakkaukset 10 päivän kuluessa.

Kerta-annospakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeen: käytä avattu kerta-annospakkaus heti ja hävitä käyttämättä jäänyt liuos.

Säilytys

Säilytä alle 25 ºC.

Säilytys pakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeen, ks. kohta Kestoaika.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MONOPROST silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
50 mikrog/ml 30 x 0,2 ml (15,58 €), 90 x 0,2 ml (45,57 €)

PF-selosteen tieto

5 tai 10 kerta-annospakkausta (LDPE), jotka sisältävät 0,2 ml silmätippaliuosta, suojapussiin (kopolymeerit/alumiini/polyeteeni/paperi tai PE/alumiini/polyeteeni/PET) pakattuna.

Pakkaukset sisältävät 5 (1 x 5), 10 (2 x 5), 10 (1 x 10), 30 (6 x 5), 30 (3 x 10), 90 (18 x 5) tai 90 (9 x 10) kerta-annospakkausta.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Liuos on hieman kellertävä ja opaalinhohtoinen liuos.
pH: 6,5-7,5, osmolaliteetti: 250-310 mosmol/kg

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

MONOPROST silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
50 mikrog/ml 30 x 0,2 ml, 90 x 0,2 ml

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Glaukooma (114).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

S01EE01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

09.03.2022

Yhteystiedot

THÉA NORDIC AB
Storgatan 55
703 63 Örebro
Sweden

+46 1933 3780
www.thea-nordic.fi
info@thea-nordic.com