Vertaa PF-selostetta

AZALIA tabletti, kalvopäällysteinen 75 mikrog

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 75 mikrogrammaa desogestreelia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: 52,34 mg laktoosia (laktoosimonohydraattina).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Raskauden ehkäisy.

Annostus ja antotapa


Annostus

Ehkäisytehon saavuttamiseksi Azalia-tabletteja on käytettävä ohjeiden mukaisesti (ks. ”Miten Azalia-tabletteja käytetään” ja ”Azalia-tablettien käytön aloittaminen”).

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta
Kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta.

Maksan vajaatoiminta
Kliinisiä tutkimuksia ei ole tehty potilailla, joilla on maksan vajaatoiminta. Koska steroidihormonien metabolia voi heikentyä vaikeaa maksasairautta sairastavilla potilailla, kyseiset potilaat eivät saa käyttää Azalia-tabletteja ennen kuin maksa-arvot ovat palautuneet normaaleiksi (ks. kohta Vasta-aiheet).

Pediatriset potilaat
Azalia-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten nuorten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa
Suun kautta.

Miten Azalia-tabletteja käytetään
Tabletit otetaan joka päivä samaan aikaan niin, että lääkkeenoton väli on aina 24 tuntia. Ensimmäinen tabletti otetaan kuukautisten ensimmäisenä päivänä. Sen jälkeen otetaan yksi tabletti päivittäin jatkuvasti mahdollisista vuodoista välittämättä. Uusi pakkaus aloitetaan heti seuraavana päivänä edellisen pakkauksen loputtua.

Azalia-tablettien käytön aloittaminen
Ei edeltävää hormonaalista ehkäisyä (kuluneen kuukauden aikana)
Tablettien käyttö aloitetaan luonnollisen kuukautiskierron ensimmäisenä päivänä (ensimmäisenä vuotopäivänä). Tablettien käyttö voidaan aloittaa myös 2.–5. vuotopäivänä, mutta tällöin suositellaan lisäksi jonkin estemenetelmän käyttöä ensimmäisen kierron 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.

Ensimmäisellä raskauskolmanneksella tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen
Raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen tablettien käyttö tulisi aloittaa heti. Lisäehkäisyä ei tällöin tarvita.

Synnytyksen tai toisella raskauskolmanneksella tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen
Naista on neuvottava aloittamaan Azalia-tablettien käyttö minä tahansa päivänä 21–28 päivää synnytyksen tai toisella raskauskolmanneksella tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen. Jos nainen aloittaa käytön myöhemmin, häntä on neuvottava käyttämään lisäehkäisynä estemenetelmää ensimmäisten 7 tablettipäivän ajan. Jos nainen on kuitenkin jo ollut yhdynnässä, raskaus on suljettava pois ennen Azalia-tablettien käytön aloittamista tai naisen on odotettava ensimmäisiä kuukautisiaan.

Lisätietoja käytöstä imetyksen aikana, katso kohta Hedelmällisyys, raskaus ja imetys.

Käytön aloittaminen siirryttäessä Azalia-tabletteihin muusta ehkäisymenetelmästä
Vaihto yhdistelmäehkäisyvalmisteesta (yhdistelmäehkäisytabletti, emätinrengas tai ehkäisylaastari)
Azalia-tablettien käyttö aloitetaan mieluiten aiemman yhdistelmäehkäisytablettivalmisteen viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän tabletin ottoa seuraavana päivänä tai emätinrenkaan tai ehkäisylaastarin poistopäivänä. Lisäehkäisyä ei tällöin tarvita. Kaikki ehkäisymenetelmät eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa EU-maissa.

Tablettien käyttö voidaan aloittaa myös viimeistään tavallista tablettien, ehkäisylaastarin tai renkaan taukojaksoa tai edellisen yhdistelmävalmisteen plasebotablettijaksoa seuraavana päivänä, mutta tällöin suositellaan lisäksi jonkin estemenetelmän käyttöä ensimmäisen kierron 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.

Vaihto pelkkää progestiinia sisältävästä ehkäisyvalmisteesta (minipilleri, ehkäisyruiske, ehkäisykapseli) tai progestiinia vapauttavasta kohdunsisäisestä ehkäisimestä (hormonikierukka)
Minipilleristä voidaan vaihtaa milloin tahansa (ehkäisykapselista tai kohdunsisäisestä ehkäisimestä sen poistopäivänä, ehkäisyruiskeesta seuraavana injektiopäivänä).

Tablettien unohtaminen
Valmisteen ehkäisyteho voi heikentyä, jos tablettien ottoväli on yli 36 tuntia. Jos tabletin unohtumisesta on kulunut vähemmän kuin 12 tuntia, unohtunut tabletti otetaan heti muistettaessa ja seuraava tabletti otetaan tavalliseen aikaan. Jos tabletin unohtumisesta on kulunut enemmän kuin 12 tuntia, on seuraavan 7 päivän ajan käytettävä lisäehkäisyä. Jos tabletteja on unohtunut ensimmäisen viikon aikana Azalia-tablettien aloittamisen jälkeen ja käyttäjä on ollut yhdynnässä unohtamista edeltäneen viikon aikana, raskauden mahdollisuus pitää ottaa huomioon.

Ohjeet ruuansulatuselimistön häiriöiden varalle
Jos esiintyy vakavia ruuansulatuselimistön häiriöitä, imeytyminen saattaa olla epätäydellistä ja lisäehkäisyä tarvitaan. Jos 3–4 tunnin sisällä tabletin ottamisesta esiintyy oksentelua, imeytyminen saattaa olla epätäydellistä. Tässä tapauksessa noudatetaan alakohdassa "Tablettien unohtaminen" olevia tablettien unohtumista koskevia ohjeita.

Hoidon seuranta
Ennen lääkkeen määräämistä on laadittava huolellinen anamneesi, ja on suositeltavaa tehdä perusteellinen gynekologinen tutkimus raskauden poissulkemiseksi. Vuotohäiriöt kuten oligomenorrea ja amenorrea on tutkittava ennen lääkkeen määräämistä. Kontrollikäyntien väli riippuu kunkin potilaan yksilöllisestä tilanteesta. Jos on mahdollista, että määrättävän valmisteen käyttö voi vaikuttaa piilevään tai todettuun sairauteen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet), kontrollitutkimukset on ajoitettava sen mukaisesti.

Vuotohäiriöitä voi esiintyä, vaikka Azalia-tabletteja käytettäisiin säännöllisesti. Jos vuoto on hyvin tiheästi toistuvaa ja epäsäännöllistä, on harkittava jonkin muun ehkäisymenetelmän käyttöä. Jos oireet pitkittyvät, elimellinen syy on suljettava pois.

Lääkityksen aikana esiintyvän amenorrean hoito riippuu siitä, onko tabletit otettu ohjeiden mukaisesti. Raskaustesti voi olla tarpeen.

Hoito on lopetettava, jos raskaus alkaa.

Naiselle on kerrottava, että Azalia ei suojaa HIV-infektiolta (AIDS) eikä muilta sukupuolitaudeilta.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
  • Akuutti laskimopuolen tromboembolinen häiriö.
  • Nykyinen tai aiemmin ilmennyt vaikea maksasairaus, niin kauan kuin maksan toimintakokeen arvot eivät ole normalisoituneet.
  • Todetut tai epäillyt maligniteetit, joihin sukupuolihormonit vaikuttavat.
  • Diagnosoimaton emätinverenvuoto.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Minkä tahansa alla mainitun tilan tai riskitekijän ilmetessä on progestiinin käytöstä aiheutuvaa hyötyä punnittava siitä mahdollisesti koituvia haittoja vasten erikseen kussakin tapauksessa, ja käyttäjän kanssa on keskusteltava asiasta, ennen kuin hän päättää Azalia-tablettien käytön aloittamisesta. Jos jokin näistä tiloista pahenee tai ilmenee ensimmäisen kerran, käyttäjää on otettava yhteys lääkäriin. Lääkärin on tällöin päätettävä, pitääkö Azalia-tablettien käyttö keskeyttää.

Rintasyövän riski kasvaa yleisesti iän mukana. Yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä rintasyövän riski on hieman suurentunut. Suurentunut riski häviää vähitellen 10 vuoden kuluessa oraalisen yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytön lopettamisen jälkeen, eikä se riipu yhdistelmäehkäisytablettien käytön kestosta, vaan käyttäjän iästä. Odotettavissa oleva tapausten määrä 10 000 naista kohti, jotka käyttävät yhdistelmäehkäisytabletteja (tai ovat lopettaneet käytön 10 vuoden sisällä), suhteessa ei-käyttäjiin saman ajanjakson aikana on arvioitu eri ikäryhmissä ja esitetty alla olevassa taulukossa.

Ikäryhmä

Tapauksia odotettavissa
yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttäjillä

Tapauksia odotettavissa ei-käyttäjillä
16–19 vuotta4,54
20–24 vuotta17,516
25–29 vuotta48,744
30–34 vuotta110100
35–39 vuotta180160
40–44 vuotta260230


Vain progestiinia sisältävien ehkäisytablettien, kuten Azalia-tablettien, käyttäjiin kohdistuva riski on mahdollisesti samaa luokkaa kuin yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä. Vain progestiinia sisältävien ehkäisytablettien kohdalla tätä ei ole kuitenkaan pitävästi osoitettu. Verrattuna riskiin sairastua rintasyöpään elinaikana on yhdistelmäehkäisytablettien aiheuttama lisäriski pieni. Yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjiltä diagnosoidut rintasyöpätapaukset ovat yleensä kliinisesti varhaisemmassa vaiheessa kuin yhdistelmäehkäisytabletteja käyttämättömiltä diagnosoidut tapaukset. Yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjiltä havaittu riskin suureneminen voi johtua rintasyövän varhaisemmasta diagnoosista, ehkäisytablettien biologisista vaikutuksista tai molemmista.

Koska progestiinien biologista vaikutusta maksasyöpään ei voida sulkea pois, on maksasyöpää sairastaville naisille tehtävä yksilöllinen hyöty/riski-arvio.

Jos naisella on akuutti tai krooninen maksantoiminnan häiriö, on hänet ohjattava erikoislääkärin vastaanotolle tutkittavaksi ja ohjeiden saamiseksi.

Epidemiologiset tutkimukset viittaavat siihen, että yhdistelmäehkäisytablettien käyttö ja tromboembolisten laskimosairauksien (syvä laskimotromboosi ja keuhkoembolia) suurentunut riski ovat yhteydessä toisiinsa. Vaikka tämän havainnon kliinistä merkitystä ei tunneta, kun desogestreeliä käytetään ehkäisyvalmisteena ilman estrogeeniä, Azalia-tablettien käyttö on lopetettava tromboosin yhteydessä. Azalia-tablettien käytön lopettamista on harkittava myös pitkäaikaisen leikkaukseen tai sairauteen liittyvän immobilisaation yhteydessä. Naisille, joilla on ollut tromboembolinen sairaus, on kerrottava tilan uusiutumisen mahdollisuudesta.

Masentunut mieliala ja masennus ovat tunnettuja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyviä haittavaikutuksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Masennus voi olla vakavaa, ja se on itsetuhoisen käyttäytymisen ja itsemurhan tunnettu riskitekijä. Naisia on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriinsä, jos heillä esiintyy mielialan muutoksia ja masennuksen oireita, myös pian hoidon aloittamisen jälkeen.

Vaikka progestiinit voivat vaikuttaa perifeeriseen insuliiniresistenssiin ja glukoosinsietoon, pelkästään progestiinia sisältäviä ehkäisytabletteja käyttävien diabeetikkojen hoitoannostusohjeiden muuttamistarpeesta ei ole näyttöä. Diabeetikoita on kuitenkin seurattava huolellisesti ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Jos Azalia-tablettien käytön aikana ilmenee jatkuvaa verenpaineen kohoamista tai jos verenpainelääkitys ei merkittävästi alenna verenpainetta, on harkittava Azalia-tablettien käytön lopettamista.

Azalia-tablettien käyttö alentaa seerumin estradiolipitoisuutta tasolle, joka vastaa varhaista follikulaarivaihetta. Ei tiedetä, onko tällä kliinisesti merkittävää vaikutusta luun tiheyteen.

Perinteiset pelkästään progestiinia sisältävät tabletit eivät suojaa kohdunulkoiselta raskaudelta yhtä hyvin kuin yhdistelmäehkäisytabletit. Tämä johtunee siitä, että minipillereiden käytön aikana esiintyy usein ovulaatioita. Siitä huolimatta, että Azalia säännönmukaisesti estää ovulaation, on kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus otettava huomioon amenorrean ja vatsakivun erotusdiagnostiikassa.

Maksaläiskiä voi joskus tulla varsinkin niille naisille, joilla on ollut maksaläiskiä raskauden aikana. Maksaläiskiin taipuvaisten naisten tulee välttää auringonottoa ja ultraviolettisäteilyä Azalia-tablettien käytön aikana.

Seuraavia sairaustiloja tai niiden pahenemista on raportoitu sekä raskauden että sukupuolihormonien käytön yhteydessä, mutta niiden yhteyttä progestiinien käyttöön ei ole osoitettu: kolestaasiin liittyvä keltaisuus ja/tai kutina, sappikivimuodostus, porfyria, systeeminen lupus erythematosus, hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, Sydenhamin korea, herpes gestationis, otoskleroosiin liittyvä kuulonalenema, (perinnöllinen) angioedeema.

Azalia-tablettien tehoa voi heikentää tablettien unohtuminen (kohta Annostus ja antotapa), ruuansulatuselimistön häiriö (kohta Annostus ja antotapa) tai samanaikainen lääkitys, joka pienentää desogestreelin aktiivisen metaboliitin, etonogestreelin, pitoisuutta plasmassa (kohta Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset).

Laboratoriokokeet
Yhdistelmäehkäisytablettien käytöstä saatujen tietojen perusteella kontraseptiiviset steroidit voivat vaikuttaa tiettyjen laboratoriokokeiden tuloksiin, kuten maksan, kilpirauhasen, lisämunuaisten ja munuaisten toiminnan biokemiallisiin parametreihin, (kantaja)proteiinien (esimerkiksi kortikosteroideja sitovan globuliinin ja lipidi/lipoproteiinifraktioiden) pitoisuuteen seerumissa, hiilihydraattiaineenvaihdunnan parametreihin ja veren hyytymis- ja fibrinolyysiarvoihin. Muutokset pysyvät yleensä viitealueella. Ei ole tiedossa, missä määrin tätä ilmenee myös pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisyvalmisteiden käytön yhteydessä.

Apuaine
Azalia-tabletti sisältää 52,34 mg laktoosia (laktoosimonohydraattina). Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutukset

Huom. Samanaikaisesti käytettävien lääkevalmisteiden valmisteyhteenvetoihin tulee tutustua, jotta mahdolliset yhteisvaikutukset voidaan tunnistaa.

Muiden lääkevalmisteiden vaikutus Azalia-tabletteihin
Yhteisvaikutuksia voi ilmetä mikrosomaalisia entsyymejä indusoivien lääkevalmisteiden kanssa. Ne voivat lisätä sukupuolihormonien puhdistumaa ja johtaa läpäisyvuotoihin ja/tai ehkäisyvalmisteen tehon pettämiseen.

Kuinka toimia
Entsyymi-induktio voi ilmetä muutaman hoitopäivän kuluttua. Maksimaalinen entsyymi-induktio havaitaan yleensä muutaman viikon kuluessa. Lääkehoidon lopettamisen jälkeen entsyymi-induktio voi jatkua vielä noin 4 viikon ajan.

Lyhytaikainen hoito
Maksaentsyymejä indusoivia lääkevalmisteita tai rohdosvalmisteita käyttäville naisille on kerrottava, että Azalia-tablettien teho saattaa heiketä. Azalia-tablettien lisäksi on käytettävä estemenetelmää. Estemenetelmää on käytettävä koko samanaikaisen lääkehoidon ajan sekä 28 päivän ajan maksaentsyymejä indusoivan lääkevalmisteen käytön lopettamisen jälkeen.

Pitkäaikainen hoito
Jos nainen käyttää pitkäaikaisesti entsyymejä indusoivaa lääkevalmistetta, on harkittava ehkäisymenetelmävaihtoehtoa, johon entsyymejä indusoivat lääkevalmisteet eivät vaikuta.

Hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden puhdistumaa suurentavat lääkeaineet (ehkäisytehon heikentyminen entsyymi-induktion vuoksi), esim:
Barbituraatit, bosentaani, karbamatsepiini, fenytoiini, primidoni, rifampisiini, efavirentsi sekä mahdollisesti myös felbamaatti, griseofulviini, okskarbatsepiini, topiramaatti, rifabutiini ja mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet.

Hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden puhdistumaan vaihtelevasti vaikuttavat lääkeaineet
Monet HIV-proteaasinestäjien (esim. ritonaviiri, nelfinaviiri) ja ei-nukleosidirakenteisten käänteiskopioijaentsyymien estäjien (esim. nevirapiini) yhdistelmät ja/tai HCV-lääkkeiden (esim. bosepreviiri, telapreviiri) yhdistelmät voivat suurentaa tai pienentää progestiinien pitoisuutta plasmassa, kun niitä käytetään hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden kanssa. Näiden muutosten nettovaikutus voi joissain tapauksissa olla kliinisesti merkittävä.

Tästä syystä on perehdyttävä samanaikaisen HIV/HCV-lääkityksen valmisteyhteenvetoon mahdollisten yhteisvaikutusten ja mahdollisten niihin liittyvien suositusten osalta. Jos on aihetta epäilyyn, proteaasinestäjää tai ei-nukleosidirakenteista käänteiskopioijaentsyymin estäjää käyttävän naisen on käytettävä lisäksi jotakin estemenetelmää.

Hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden puhdistumaa pienentävät lääkeaineet (entsyymi-inhibiittorit)
Progestiinien (myös desogestreelin aktiivisen metaboliitin, etonogestreelin) pitoisuudet seerumissa saattavat suurentua, jos samanaikaisesti käytetään vahvoja (esim. ketokonatsoli, itrakonatsoli, klaritromysiini) tai keskivahvoja (esim. flukonatsoli, diltiatseemi, erytromysiini) CYP3A4:n estäjiä.

Azalia-tablettien vaikutus muihin lääkevalmisteisiin
Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet saattavat vaikuttaa muiden lääkkeiden metaboliaan. Muiden vaikuttavien aineiden pitoisuudet plasmassa ja kudoksessa voivat siis joko suurentua (esim. siklosporiini) tai pienentyä (esim. lamotrigiini).

Raskaus ja imetys

Raskaus
Azalia-tabletteja ei ole tarkoitettu käytettäväksi raskauden aikana. Jos nainen tulee raskaaksi Azalia-hoidon aikana, tablettien ottaminen pitää lopettaa.
Eläintutkimuksissa on todettu, että suuret progestiiniannokset voivat aiheuttaa naaraspuolisten sikiöiden maskulinisaatiota.

Laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa ei ole todettu syntymävaurioiden riskin lisääntymistä lapsilla, joiden äidit ovat käyttäneet yhdistelmäehkäisytabletteja ennen raskaaksi tuloa, eikä teratogeenisia vaikutuksia, kun yhdistelmäehkäisytabletteja on vahingossa käytetty raskauden varhaisvaiheessa. Desogestreeliä sisältävistä yhdistelmäehkäisytableteista kerätyt haittavaikutustiedot eivät myöskään viittaa lisääntyneeseen riskiin.

Imetys
Kliinisestä tutkimuksesta saatujen tietojen perusteella Azalia-valmiste ei näytä vaikuttavan rintamaidon eritykseen tai laatuun (proteiini-, laktoosi- tai rasvapitoisuus). Markkinoille tulon jälkeen on kuitenkin tullut harvakseltaan ilmoituksia siitä, että rintamaidon eritys on vähentynyt Azalia-valmistetta käytettäessä. Pieniä määriä etonogestreeliä erittyy rintamaitoon. Tämän vuoksi lapsi voi saada 0,01–0,05 mikrogrammaa etonogestreeliä painokiloa kohti päivässä (kun lapsi imee rintamaitoa arviolta 150 ml/kg/päivä). Muiden pelkästään progestogeenia sisältävien ehkäisytablettien tavoin Azalia-valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana.

Pitkäkestoisia tutkimustietoja on jonkin verran lapsista, joiden äidit aloittivat 75 mikrogramman desogestreelitablettien käytön 4.–8. viikolla synnytyksen jälkeen. Lapset olivat rintaruokinnassa 7 kuukauden ajan, ja heitä seurattiin 1,5 ikävuoteen (n = 32) tai 2,5 ikävuoteen (n = 14) asti. Kasvun sekä fyysisen ja psykomotorisen kehityksen arvioinnissa ei osoitettu eroja verrattuna lapsiin, joiden äidit käyttivät kohdunsisäistä kuparikierukkaa.

Saatavilla olevien tietojen perusteella Azalia-tabletteja voi käyttää imetyksen aikana. Rintaruokinnassa olevien lasten kehitystä ja kasvua tulee kuitenkin seurata huolella, jos heidän äitinsä käyttävät Azalia - tabletteja.

Hedelmällisyys
Azalia on tarkoitettu raskauden ehkäisyyn. Tiedot hedelmällisyyden (ovulaation) palautumisesta, ks. kohta Farmakodynamiikka.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Azalia-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Kliinisissä tutkimuksissa useimmin raportoitu haittavaikutus on epäsäännölliset vuodot. Jonkinlaista vuotojen epäsäännöllisyyttä on raportoitu ilmenneen 50 %:lle 75 mikrogramman desogestreelitablettien käyttäjistä. Koska desogestreeli estää ovulaation lähes 100-prosenttisesti, toisin kuin muut pelkästään progestiinia sisältävät ehkäisytabletit, epäsäännölliset vuodot ovat yleisempiä kuin muita pelkkää progestiinia sisältäviä ehkäisytabletteja käytettäessä. Vuotovälit voivat lyhentyä 20–30 %:lla naisista, kun taas 20 %:lla ne voivat pidentyä tai vuodot voivat jäädä kokonaan pois. Vuodon kesto voi myös pidentyä.
Muutaman kuukauden käytön jälkeen vuotovälit yleensä pidentyvät. Vuotorytmiin sopeutumista voidaan helpottaa antamalla tietoa ja neuvontaa sekä vuotopäiväkirjan avulla.

75 mikrogramman desogestreelitableteilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa raportoidut yleisimmät (> 2,5 %) muut haittavaikutukset olivat akne, mielialan vaihtelut, rintojen arkuus, pahoinvointi ja painon nousu. Haittavaikutukset on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kaikki haittavaikutukset on lueteltu elinjärjestelmän ja esiintyvyyden mukaan; yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000 ja < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Elinjärjestelmä
(MedDRA)
Haittavaikutusten yleisyys
YleinenMelko harvinainenHarvinainenTuntematon
Infektiot Emätintulehdus  
Immuunijärjestelmä   

Yliherkkyysreaktiot, mukaan

lukien angioedeema ja

anafylaksia

Psyykkiset häiriöt

Mielialan vaihtelu
Masentunut mieliala

Libidon heikkeneminen

   
HermostoPäänsärky   
Silmät Piilolinssien sietokyvyttömyys  
RuoansulatuselimistöPahoinvointiOksentelu  
Iho ja ihonalainen kudosAkneHiustenlähtöIhottuma,
urtikaria,
kyhmyruusu
 
Sukupuolielimet ja rinnatRintojen arkuus,
epäsäännöllinen kuukautisvuoto,
amenorrea
Dysmenorrea,
munasarjakystat
  
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Väsymys  
TutkimuksetPainonnousu   


Azalia-tablettien käytön aikana voi ilmetä vuotoa rinnoista. Harvoja tapauksia kohdunulkoisista raskauksista on raportoitu (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Sen lisäksi perinnöllisen angioedeeman pahenemista saattaa esiintyä (katso kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

(Yhdistelmä)ehkäisytabletteja käyttävillä naisilla on raportoitu useita (vakavia) haittavaikutuksia. Näitä haittavaikutuksia ovat laskimo- ja valtimopuolen tromboemboliset häiriöt, hormoniriippuvaiset kasvaimet (esim. maksakasvaimet ja rintasyöpä) sekä maksaläiskät. Osa näistä haittavaikutuksista on esitelty tarkemmin kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Muiden lääkkeiden (entsyymi-induktorien) ja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden yhteisvaikutuksista voi seurata läpäisyvuotoja ja/tai ehkäisyvalmisteen tehon pettäminen (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Vakavia yliannostuksen aiheuttamia haittavaikutuksia ei ole raportoitu. Yliannostuksen mahdollisia oireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja nuorilla tytöillä vähäinen emätinverenvuoto. Antidoottia ei ole, ja jatkohoito on oireenmukaista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemisesti käytettävät hormonaaliset ehkäisyvalmisteet, Progestiinit, ATC-koodi: G03AC09

Vaikutusmekanismi
Azalia on pelkästään progestogeenia sisältävä ehkäisytabletti, joka sisältää desogestreeli-nimistä progestogeenia. Muiden pelkästään progestogeenia sisältävien ehkäisytablettien tavoin Azalia-valmistetta voivat käyttää ne naiset, jotka eivät voi tai halua käyttää estrogeeneja. Toisin kuin perinteisten pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisytablettien teho, Azalia-tablettien ehkäisyteho perustuu pääasiassa ovulaation estoon. Valmiste lisää myös kohdunkaulan liman viskositeettia.

Kliininen teho ja turvallisuus
Tutkittaessa kahta kiertoa (ovulaatiosta käytettiin määritelmää, että progesteronitaso on suurempi kuin 16 nmol/l viitenä peräkkäisenä päivänä) ovulaation esiintyvyys ITT-ryhmässä (käyttäjä- ja menetelmävirheet yhteensä) oli 1 % (1/103) (95 %:n luottamusväli 0,02–5,29 %). Ovulaatio estyi ensimmäisestä hoitokierrosta alkaen. Kun samassa tutkimuksessa 75 mikrogramman desogestreelitablettien käyttö lopetettiin kahden syklin (56 perättäistä päivää) jälkeen, ovulaatio tapahtui keskimäärin 17 päivän kuluttua (vaihteluväli 7–30 päivää).
Tehoa mittaavassa vertailututkimuksessa (jossa seuraavan tabletin otto sai myöhästyä enintään kolme tuntia) desogestreelin ITT-Pearl-indeksi oli 0,4 (95 %:n luottamusväli 0,09–1,20) ja 30 mikrog levonorgestreelin 1,6 (95 %:n luottamusväli 0,42–3,96).

75 mikrogramman desogestreelitablettien Pearl-indeksi on verrattavissa yhdistelmäehkäisytableteilla saatuun Pearl-indeksiin yhdistelmätabletteja käyttävässä väestössä.

Desogestreelihoito 75 mikrogramman tableteteilla alentaa seerumin estradiolipitoisuutta tasolle, joka vastaa varhaista follikulaarivaihetta. Sillä ei ole todettu kliinisesti merkittäviä vaikutuksia hiilihydraattiaineenvaihduntaan, rasva-aineenvaihduntaan eikä hemostaasiin.

Pediatriset potilaat
Kliinisiä teho- ja turvallisuustietoja valmisteen käytöstä alle 18 vuoden ikäisten nuorten hoidossa ei ole saatavilla.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Azalia-valmisteen oraalisen annon jälkeen desogestreeli imeytyy nopeasti ja muuttuu etonogestreeliksi. Vakaassa tilassa huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1,8 tunnin kuluttua tabletin ottamisesta, ja etonogestreelin absoluuttinen biologinen hyötyosuus on n. 70 %.

Jakautuminen
Etonogestreeli sitoutuu 95,5–99-prosenttisesti seerumin proteiineihin, pääasiassa albumiiniin ja vähäisemmässä määrin sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG).

Biotransformaatio
Desogestreeli metaboloituu hydroksyloitumalla ja dehydrogenoitumalla aktiiviseksi metaboliitiksi, etonogestreeliksi. Etonogestreeli metaboloituu ensisijaisesti sytokromi P450 3 A (CYP3A) -isoentsyymin kautta ja konjugoituu sen jälkeen sulfaateiksi ja glukuronideiksi.

Eliminaatio
Etonogestreelin keskimääräinen eliminaation puoliintumisaika on n. 30 tuntia. Kerta-annoksen ja toistuvan annon välillä ei ole eroa. Vakaan tilan plasmapitoisuudet saavutetaan 4–5 päivän kuluttua. Etonogestreelin laskimonsisäisen annon jälkeen seerumin puhdistuma on n. 10 litraa tunnissa. Etonogestreeli ja sen metaboliitit erittyvät virtsaan ja ulosteeseen (suhde 1,5:1) joko vapaana steroidina tai konjugaatteina. Imettävillä naisilla etonogestreeli erittyy rintamaitoon; maito/seerumisuhde on 0,37–0,55. Jos imeväisen saama äidinmaidon määrä päivässä on 150 ml/kg/vrk, näiden tietojen perusteella on arvioitu, että imeväisen saama etonogestreeliannos vuorokaudessa on 0,01–0,05 mikrog/kg.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta
Munuaissairauden vaikutusta desogestreelin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu.

Maksan vajaatoiminta
Maksasairauden vaikutusta desogestreelin farmakokinetiikkaan ei ole tutkittu.

Steroidihormonien metabolia voi kuitenkin vähentyä naisilla, joiden maksan toiminta on heikentynyt.

Etniset ryhmät
Ei ole tehty tutkimuksia, joissa arvioidaan farmakokinetiikkaa etnisillä ryhmillä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksikologisissa tutkimuksissa ei ole tullut esiin muita kuin desogestreelin hormonaalisilla ominaisuuksilla selitettävissä olevia vaikutuksia.

Ympäristöön kohdistuvien riskien arviointi
Vaikuttavaan aineeseen, etonogestreeliin, liittyy kaloihin kohdistuva ympäristöriski.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, perunatärkkelys, povidoni K-30, vedetön kolloidinen piidioksidi, steariinihappo, all-rac-α-tokoferoli.

Tabletin päällyste: polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E171), makrogoli 3000, talkki.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Herkkä kosteudelle.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

AZALIA tabletti, kalvopäällysteinen
75 mikrog 3 x 28 fol (kalenteripakkaus) (15,51 €)

PF-selosteen tieto

Azalia kalvopäällysteiset tabletit on pakattu läpinäkyvästä, kovasta PVC/PVDC-alumiinifoliosta valmistettuun läpipainopakkaukseen. Kukin läpipainopakkaus on laminoidussa alumiinipussissa.

Pusseissa olevat läpipainopakkaukset on pakattu kartonkipakkaukseen, joka sisältää pakkausselosteen ja säilytyspussin.

Pakkauskoot: 1 x 28, 3 x 28, 6 x 28, 13 x 28 kalvopäällysteistä tablettia
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoisia tai melkein valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden halkaisija on noin 5,5 mm ja joiden toisella puolella on merkintä ”D” ja toisella puolella merkintä ”75”.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

AZALIA tabletti, kalvopäällysteinen
75 mikrog 3 x 28 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03AC09

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

31.01.2022

Yhteystiedot

GEDEON RICHTER NORDICS AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm
Sweden

+358105793700

medinfo.fi@gedeonrichter.eu