Vertaa PF-selostetta

YELLOX silmätipat, liuos 0,9 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml liuosta sisältää 0,9 mg bromfenaakkia (natriumseskvihydraattina).
Yksi tippa sisältää noin 33 mikrogrammaa bromfenaakkia.

Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:
1 ml liuosta sisältää 50 mikrogrammaa bentsalkoniumkloridia.
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmätipat, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Yellox on tarkoitettu aikuisille kaihileikkauksen jälkeisen silmätulehduksen hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus
Käyttö aikuisilla, vanhukset mukaan lukien
Annos on yksi tippa Yellox-valmistetta sairaaseen silmään/sairaisiin silmiin kahdesti päivässä, alkaen kaihileikkausta seuraavasta päivästä ja jatkuen leikkauksen jälkeisen kahden ensimmäisen viikon ajan.

Hoito ei saisi kestää pidempään kuin 2 viikkoa, koska sen turvallisuudesta ei ole tietoa.

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta
Yellox-valmistetta ei ole tutkittu potilailla, joilla on maksasairaus tai munuaisten vajaatoiminta.

Pediatriset potilaat
Bromfenaakin turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa
Silmään.

Jos käytetään useampaa kuin yhtä paikallisesti käytettävää silmälääkettä, lääkkeiden käytön välillä tulee olla vähintään 5 minuutin väliaika.

Jotta pipetin kärki ja liuos eivät kontaminoituisi, on oltava huolellinen, ettei pipetillä kosketeta silmäluomia, ympäröiviä alueita tai muita pintoja.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys bromfenaakille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille tai muille ei-steroidaalisille tulehduskipulääkkeille (NSAID).
Yellox on vasta-aiheinen potilailla, joilla asetyylisalisyylihappo tai muut prostaglandiinisyntetaasia estävät lääkevalmisteet laukaisevat astma-, urtikaria- tai nuhakohtauksia.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Kaikki paikalliset NSAID-valmisteet saattavat hidastaa tai viivyttää paranemista paikallisten kortikosteroidien tavoin. NSAID-valmisteiden ja paikallisten steroidien samanaikainen käyttö saattaa lisätä paranemisongelmien mahdollisuutta.

Ristiherkkyys
Ristiherkkyyden mahdollisuus on olemassa asetyylisalisyylihapolle, fenyylietikkahappojohdannaisille ja muille NSAID-valmisteille. Tästä syystä hoitoa on vältettävä henkilöillä, joilla on aikaisemmin ilmennyt herkkyyttä näitä lääkevalmisteita kohtaan (ks. kohta Vasta-aiheet).

Alttiit henkilöt
Alttiilla potilailla paikallisten NSAID-valmisteiden, bromfenaakki mukaan lukien, jatkuva käyttö saattaa aiheuttaa epiteelin rikkoutumisen, sarveiskalvon ohenemisen, sarveiskalvon eroosion, sarveiskalvon haavautuman tai sarveiskalvon perforaation. Nämä tapahtumat saattavat olla uhka näkökyvylle. Potilaiden, joilla ilmenee merkkejä sarveiskalvon epiteelin rikkoutumisesta, on heti lopetettava paikallisten NSAID-valmisteiden käyttö, ja heidän sarveiskalvonsa tilaa on seurattava tarkasti. Vastaavasti riskialttiilla potilailla silmään käytettävien kortikosteroidien samanaikainen käyttö NSAID-valmisteiden kanssa voi johtaa sarveiskalvon haittatapahtumien suurempaan riskiin.

Kokemukset markkinoille tulon jälkeen
Kokemukset markkinoille tulon jälkeen paikallisten NSAID-valmisteiden kanssa viittaavat siihen, että potilailla, joilla on monimutkaisia silmäleikkauksia, sarveiskalvon denervaatio, sarveiskalvon epiteelin defektejä, diabetes ja silmän pinnan sairauksia, esim. kuivasilmäisyys, nivelreuma tai toistuvia silmäleikkauksia lyhyen ajan sisällä, voi olla lisääntynyt riski saada sarveiskalvon haittavaikutuksia, joista voi tulla näkökykyä vaarantavia. Paikallisia NSAID-valmisteita tulee käyttää varoen näillä potilailla.

On raportoitu, että NSAID-silmävalmisteet voivat aiheuttaa silmäkudosten lisääntynyttä verenvuotoa (hyfeema mukaan lukien) silmäleikkauksen yhteydessä. Yellox-valmistetta tulee käyttää varovasti potilailla, joilla tiedetään olevan verenvuototaipumusta tai jotka saavat muita vuotoaikaa mahdollisesti pitkittäviä lääkevalmisteita. Yellox-hoitoa lopetettaessa on havaittu harvinaisina tapauksina kaihileikkauksesta aiheutuneen tulehdusvasteen äkillistä voimistumista, mikä on ilmennyt esim. makulaturvotuksena.

Silmäinfektio
Tulehduslääkkeiden paikallinen käyttö voi peittää akuutin silmäinfektion.

Piilolinssien käyttö
Yleensä piilolinssien käyttö ei ole suositeltavaa kaihileikkausta seuraavan toipumisjakson aikana. Näin ollen potilaita on neuvottava olemaan käyttämättä piilolinssejä Yellox-hoidon aikana.

Apuaineet
Bentsalkoniumkloridi
Tämä lääkevalmiste sisältää bentsalkoniumkloridia 0,00185 mg per tippa, mikä vastaa 0,05 mg:aa/ml.

Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.

Bentsalkoniumkloridin on raportoitu aiheuttavan silmä-ärsytystä ja kuivasilmäisyyden oireita ja se saattaa vaikuttaa kyynelkalvoon ja sarveiskalvon pintaan. Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä valmisteita kuivasilmäisille potilaille ja potilaille, joilla sarveiskalvo on vaurioitunut.

Pitkäaikaisessa käytössä potilaita pitää seurata.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Mitään yhteisvaikutuksia ei ole raportoitu antibioottisilla silmätipoilla, kun niitä käytetään leikkauksen yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Bromfenaakin käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole olemassa riittäviä tietoja. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta. Koska systeeminen altistus ei-raskaana olevilla naisilla on merkityksetöntä Yellox-hoidon jälkeen, raskaudenaikaista riskiä voidaan pitää alhaisena.

Kuitenkin, koska prostaglandiinin biosynteesiä estävillä lääkevalmisteilla on tunnettuja vaikutuksia sikiön verenkiertoelimiin (valtimotiehyen sulkeutuminen), Yellox-valmisteen käyttöä kolmannen raskauskolmanneksen aikana on vältettävä. Yellox-valmisteen käyttöä ei yleisesti suositella raskauden aikana, ellei hyöty ole suurempi kuin mahdollinen riski.

Imetys
Ei tiedetä, erittyvätkö bromfenaakki tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Eläinkokeissa on ilmennyt bromfenaakin erittymistä rottien maitoon hyvin korkeiden oraalisten annosten jälkeen (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Ei ole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin tai imeväisiin, sillä bromfenaakin systeeminen altistus rintaruokkivalle naiselle on merkityksetön. Yellox-valmistetta voi käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Bromfenaakilla ei havaittu hedelmällisyyteen liittyviä vaikutuksia eläinkokeissa. Lisäksi systeeminen altistuminen bromfenaakille on merkityksetöntä; tästä syystä mitään raskaustestejä tai ehkäisytoimenpiteitä ei tarvita.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Yellox-valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Antamisen aikana voi ilmetä tilapäistä näön sumenemista. Jos antamisen aikana ilmenee näön sumenemista, potilaita on neuvottava pidättäytymään ajamisesta tai koneiden käytöstä, kunnes näkö kirkastuu.

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista:
Saatavilla olevien kliinisten tietojen perusteella kaikkiaan 3,4 % potilaista koki yhden tai useamman haittavaikutuksen. Yleisimmät tai tärkeimmät vaikutukset poolatuissa tutkimuksissa olivat epänormaali tunne silmässä (0,5 %), sarveiskalvon eroosio (lievä tai kohtalainen) (0,4 %), silmän kutina (0,4 %), silmäkipu (0,3 %), silmän punoitus (0,3 %). Sarveiskalvon haittavaikutuksia havaittiin vain japanilaisessa populaatiossa. Haittavaikutukset johtivat harvoin tutkimuksesta poistamiseen, kaikkiaan 8 (0,8 %) potilasta keskeytti tutkimuksen hoidon ennenaikaisesti haittavaikutuksen johdosta. Luku sisälsi 3 (0,3 %) potilasta, joilla oli lievä sarveiskalvon eroosio, 2 (0,2 %) potilasta, joilla oli silmäluomen turvotus ja yhdellä (0,1 %) potilaalla kullakin oli epänormaali tunne silmässä, sarveiskalvon turvotus tai silmän kutina.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista:
Taulukossa lueteltujen mahdollisten haittavaikutusten yleisyys määritellään seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Alla oleva taulukko kuvaa haittavaikutukset elinjärjestelmän ja yleisyyden perusteella:

MedDRA-elinjärjestelmätietokantaYleisyysHaittavaikutukset
SilmätMelko harvinainenAlentunut näön tarkkuus
Hemorraginen retinopatia
Sarveiskalvon epiteelin defekti**
Sarveiskalvon eroosio (lievä tai kohtalainen)
Sarveiskalvon epiteelin sairaus
Sarveiskalvon turvotus
Verkkokalvon eksudaatit
Silmäkipu
Silmäluomen verenvuoto
Sumentunut näkökyky
Fotofobia
Silmäluomen turvotus
Eritys silmästä
Silmän kutina
Silmän ärsytys
Silmän punoitus
Sidekalvon hyperemia
Epänormaali tunne silmässä
Epämukava tunne silmässä
HarvinainenSarveiskalvon perforaatio*
Sarveiskalvon haavauma*
Sarveiskalvon eroosio, vakava*
Skleromalasia*
Sarveiskalvon infiltraatit*
Sarveiskalvon sairaus*
Sarveiskalvon arpi*
Hengityselimet, rintakehä
ja välikarsina
Melko harvinainenEpistaksis
Yskä
Nenän sivuontelon erite
HarvinainenAstma*
Yleisoireet ja antopaikassa
todettavat haitat
Melko harvinainenKasvojen turpoaminen

* Vakavia, raportteja markkinoilletulon jälkeen, yli 20 miljoonan potilaan joukossa.
** Havaitaan, kun annos annetaan neljästi päivässä.

Potilaita, joilla ilmenee merkkejä sarveiskalvon epiteelin rikkoutumisesta, on neuvottava lopettamaan Yellox-valmisteen käyttö heti, ja heidän sarveiskalvonsa tilaa on seurattava tarkasti (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: www.fimea.fi

Yliannostus

Mitään kliinisesti merkityksellisiä poikkeavia löydöksiä tai haittavaikutuksia ei havaittu, kun 2 mg/ml liuosta annettiin kaksi tippaa neljästi vuorokaudessa enintään 28 päivän ajan. Useamman kuin yhden tipan antaminen vahingossa ei todennäköisesti suurenna paikallista altistusta, sillä liiallinen määrä huuhtoutuu silmästä sidekalvopussin rajallisen tilavuuden takia.

Vahingossa tapahtuvaan nielemiseen ei käytännössä liity haittavaikutusriskiä. 5 ml pullollisen nieleminen vastaa alle 5 mg:n suun kautta otettavaa bromfenaakkiannosta, joka on 30 kertaa pienempi kuin aiemmin käytetyn, suun kautta otettavan bromfenaakkivalmisteen vuorokausiannos.
Jos Yellox niellään vahingossa, on otettava nesteitä lääkevalmisteen laimentamiseksi.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Silmätautien lääkkeet, tulehduslääkkeet, tulehduskipulääkkeet, ATC-koodi: S01BC11.

Vaikutusmekanismi
Bromfenaakki on ei-steroidaalinen tulehduskipulääke (NSAID), jolla on anti-inflammatorinen vaikutus. Tämän ajatellaan johtuvan sen kyvystä estää prostaglandiinin synteesiä estämällä etupäässä syklo-oksigenaasi 2:ta (COX-2). Syklo-oksigenaasi 1 (COX-1) estyy vain vähäisessä määrin. In vitro bromfenaakki esti prostaglandiinien synteesiä kanin iiriksessä ja sädekehässä. IC50-arvot olivat alempia bromfenaakille (1,1 µM) kuin indometasiinille (4,2 µM) ja pranoprofeenille (11,9 µM). Bromfenaakki pitoisuuksina 0,02 %, 0,05 %, 0,1 % ja 0,2 % esti lähes kaikki silmätulehduksen merkit kokeellisessa uveiittimallissa kaneilla.

Kliininen teho
Kaksi II-faasin satunnaistettua, kaksoissokkoutettua, rinnakkaisryhmiä käyttävää monikeskustutkimusta suoritettiin Japanissa ja kaksi III-faasin satunnaistettua (2:1), kaksoissokkoutettua, rinnakkaisryhmiä käyttävää, lumelääkekontrolloitua monikeskustutkimusta suoritettiin Yhdysvalloissa kahdesti päivässä annetun Yellox-valmisteen kliinisen turvallisuuden ja tehon arvioimiseksi kaihileikkauksen jälkeen ilmenevän tulehduksen hoidossa. Näissä tutkimuksissa tutkittava lääkeaine annettiin noin 24 tuntia kaihileikkauksen jälkeen, ja lääkkeen antamista jatkettiin korkeintaan 14 päivää. Hoitovaikutusta arvioitiin korkeintaan 29 päivää. Merkitsevästi suurempi osuus Yellox-ryhmän potilaista, 64,0 % vs. 43,3 % lumelääkeryhmässä (p < 0,0001) koki silmätulehduksen täydellisen poistumisen tutkimuspäivänä 15. Etukammion soluja ja valotietä oli merkitsevästi vähemmän ensimmäisen 2 viikon aikana leikkauksen jälkeen (85,1 % potilaista, joilla valotiepistemäärä oli ≤ 1) vs. lumelääke (52 %). Ero tulehduksen poistumisessa ilmeni niinkin varhain kuin päivänä 3.
Suuressa, hyvin kontrolloidussa tutkimuksessa, joka suoritettiin Japanissa, Yellox-valmisteen osoitettiin olevan yhtä tehokas kuin pranoprofeenisilmäliuos.

Pediatriset potilaat
Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Yellox-valmisteen käytöstä leikkauksen jälkeisen silmätulehduksen hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Bromfenaakki läpäisee kaihipotilaiden sarveiskalvon tehokkaasti; yksittäinen annos johti kammionesteen keskimääräisiin huippupitoisuuksiin 79 ± 68 ng/ml 150-180 minuuttia annostelun jälkeen. Pitoisuudet pysyivät yllä 12 tuntia kammionesteessä, ja mitattavissa olevia määriä ilmeni korkeintaan 24 tuntia silmän tärkeimmissä kudoksissa, verkkokalvo mukaan lukien. Kun bromfenaakkia sisältäviä silmätippoja annosteltiin kahdesti päivässä, plasmapitoisuuksia ei voitu määrittää.

Jakautuminen
Bromfenaakilla ilmenee korkea sitoutuminen plasman proteiineihin. In vitro 99,8 % sitoutui proteiineihin ihmisen plasmassa. Mitään biologisesti relevanttia melaniiniin sitoutumista ei havaittu in vitro. Kaneilla tehdyt tutkimukset, joissa käytettiin radioleimattua bromfenaakkia, ovat osoittaneet, että paikallisen käytön jälkeen korkeimmat pitoisuudet havaitaan sarveiskalvossa, sitten sidekalvossa ja kammionesteessä. Mykiössä ja lasiaisessa havaittiin vain alhaisia pitoisuuksia.

Biotransformaatio
In vitro -tutkimukset viittaavat siihen, että bromfenaakki metaboloituu etupäässä CYP2C9:n vaikutuksesta. Entsyymi puuttuu sekä iiriksestä, sädekehästä että verkkokalvosta/suonikalvosta, ja sen määrä sarveiskalvossa on alle 1 % verrattuna vastaavaan maksan määrään. Suun kautta hoidetuilla ihmisillä muuttumaton lähtöyhdiste on suurin komponentti plasmassa. Useita konjugoituneita ja konjugoimattomia metaboliitteja on tunnistettu, ja syklinen amidi on tärkein metaboliitti virtsassa.

Eliminaatio
Silmään antamisen jälkeen bromfenaakin puoliintumisaika kammionesteessä on 1,4 tuntia, mikä viittaa siihen, että poistuminen on nopeaa. Sen jälkeen, kun 14C-bromfenaakkia annettiin suun kautta terveille vapaaehtoisille, erittymisen virtsassa havaittiin olevan tärkein reitti radioaktiivisille eritteille, joka muodosti noin 82 %, kun taas erittyminen ulosteissa edusti noin 13 % annoksesta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta, genotoksisuutta ja karsinogeenisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Kuitenkin 0,9 mg/kg/päivä rotilla suun kautta annettuina annoksina (900 kertaa suurempi kuin suositeltu annos silmään) aiheutti letaalisuutta alkiossa ja sikiössä, lisääntynyttä vastasyntyneiden kuolleisuutta ja vähentynyttä syntymänjälkeistä kasvua. Tiineiden kanien hoitaminen suun kautta 7,5 mg/kg/päivä (7500 kertaa suurempi kuin suositeltu annos silmään), aiheutti lisääntynyttä implantaation jälkeistä menetystä (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Eläinkokeet ovat osoittaneet, että bromfenaakki erittyy rintamaitoon, kun sitä käytetään suun kautta annoksina 2,35 mg/kg, joka on 2350 kertaa suurempi kuin suositeltu annos silmään. Silmään annon jälkeen plasmapitoisuuksia ei kuitenkaan pystytty havaitsemaan (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Boorihappo, booraksi, vedetön natriumsulfiitti (E221), tyloksapoli, povidoni (K30), bentsalkoniumkloridi, dinatriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumhydroksidi (pH:n säätöön).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.
Ensimmäisen avaamisen jälkeen: 4 viikkoa.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.
Potilaita on neuvottava pitämään pullo tiukasti suljettuna, kun sitä ei käytetä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

YELLOX silmätipat, liuos
0,9 mg/ml 5 ml (13,44 €)

PF-selosteen tieto

5 ml liuosta puristettavassa polyeteenipullossa, jossa on pipetti ja polyeteeninen kierrekorkki. Yhden pullon pakkaus.

Valmisteen kuvaus:

Kirkkaankeltainen liuos.
pH: 8,1–8,5; osmolaalisuus: 270–330 mOsmol/kg

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

YELLOX silmätipat, liuos
0,9 mg/ml 5 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

S01BC11

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

27.10.2020

Yhteystiedot

BAUSCH & LOMB NORDIC AB
Söder Mälarstrand 45, P.O. Box 15070
SE-104 65 Stockholm
Sweden

+46 8 6169500
www.bausch.se
customerservice.nordic@bausch.com