Vertaa PF-selostetta

MINIMS OXYBUPROCAINE HYDROCHLORIDE silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus 4 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Oksibuprokaiinihydrokloridi 4 mg/ml.

Apuaineet, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Paikalliseen ja pintapuudutukseen silmänpaineen mittauksessa, poistettaessa vieraita esineitä silmästä sekä suoritettaessa erilaisia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä, esim. luomirakkuloiden puhkaisemiset.

Annostus ja antotapa

Silmän pintapuudutukseen riittää yksi minuuttia ennen silmänpaineen mittausta sidekalvopussiin annettava tippa. Kun annetaan toinen tippa 90 sekunnin kuluttua, puudutus on riittävä piilolinssien sovitusta varten. Annettaessa kolme tippaa 90 sekunnin välein saadaan aikaan puudutus, joka on riittävä vierasesineen poistamiseen sarveiskalvon epiteelistä tai luomirakkulan puhkaisemiseen sidekalvon läpi. Sarveiskalvon tunto palautuu normaaliksi noin tunnissa.

Vasta-aiheet

Ei saa käyttää potilaille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä tuotteelle.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Puudutettu silmä tulee suojata pölyltä ja bakteerikontaminaatiolta.

Sidekalvolle annettuna oksibuprokaiini ei ärsytä yhtä paljon kuin tetrakaiini käytettäessä normaalipitoisuuksia.

Systeemistä imeytymistä voidaan vähentää painamalla kyynelpussia silmän sisäkulmassa minuutin ajan tippojen annon aikana ja sen jälkeen. (Näin estetään tippojen pääsy kyynelkanavan kautta nenän ja nielun limakalvolle, joka on laaja imeytymispinta. Tämä on erityisen suositeltavaa lapsia hoidettaessa).

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutuksia ei ole todettu.

Raskaus ja imetys

Tuotetta ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana, ellei lääkäri pidä sitä välttämättömänä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Potilaita tulee kieltää ajamasta ja käyttämästä vaarallisia koneita, kunnes näkö on palautunut normaaliksi.

Haittavaikutukset

Annon yhteydessä saattaa esiintyä ohimenevää kirvelyä ja näön hämärtymistä.

Sarveiskalvo saattaa vahingoittua, jos puudutesilmätippojen käyttöä jatketaan pitkään.

Harvinaisissa tapauksissa paikallinen puudutusainevalmiste on yhdistetty allergisiin reaktioihin (vakavimmissa tapauksissa anafylaktinen sokki).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • silmien allergia
  • allerginen blefariitti
  • yliherkkyys
  • anafylaktinen reaktio / sokki


Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostus on epätodennäköistä suositusannoksia käytettäessä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Paikallispuudutteet. ATC-koodi: S01HA02.

Oksibuprokaiinihydrokloridia käytetään paikallispuudutteena, koska se salpaa palautuvasti hermoimpulssien syntyä ja kulkua aksoneissa.

Farmakokinetiikka

Paikallispuudutteista hyvin suuri osa menee hukkaan kyynelten mukana, sillä ne aiheuttavat aluksi kirvelyä, joka stimuloi refleksinomaista kyyneleritystä ja johtaa lääkkeen laimentumiseen. Paikallispuudutteiden maksimivaikutuksen erittäin lyhyen keston uskotaan johtuvan tästä. Oksibuprokaiini on ionisoitumaton emäs ja imeytyy nopeasti sarveiskalvoa peittävältä kyynelkalvolta lipofiiliseen sarveiskalvon epiteeliin. Sieltä lääke kulkeutuu sarveiskalvon stroomaan ja edelleen etukammioon, josta se poistuu kammionesteen vaihdunnan kautta ja diffundoituu vereen suonikalvon etuosan läpi. On todennäköistä, että plasman koliiniesteraasit (samoin kuin maksan esteraasit) metaboloivat oksibuprokaiinia nopeasti, kuten muitakin esterityyppisiä paikallispuudutteita.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Tämän tuotteen kehittämisen aikana ei havaittu turvallisuushaittoja. Vaikuttavalla aineella on vakiintunut asema kliinisen oftalmologian alalla.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kloorivetyhappo, steriili vesi.

Yhteensopimattomuudet

Oksibuprokaiini- ja fluoreseiiniliuoksia ei saa sekoittaa yhteen, sillä tällöin voi muodostua saostuma.

Kestoaika

Avaamattomana: 15 kuukautta.

Säilytys

Säilytettävä huoneenlämmössä, alle +25 °C:ssa. Ei saa jäätyä. Suojattava valolta.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MINIMS OXYBUPROCAINE HYDROCHLORIDE silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
4 mg/ml 20 x 0,5 ml (22,85 €)

PF-selosteen tieto

Sinetöity kartionmuotoinen polypropyleenipakkaus, jossa kierrettävä vetokorkki. Minims-kerta-annospakkaukset on yksittäispakattu polypropyleeni/paperipusseihin. Pakkaus sisältää 20 kpl 0,5 ml:n kerta-annospakkausta.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön, steriili liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Minims-kerta-annospakkaukset ovat yhtä käyttökertaa varten, ja ne tulee hävittää käytön jälkeen.

Korvattavuus

MINIMS OXYBUPROCAINE HYDROCHLORIDE silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus
4 mg/ml 20 x 0,5 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

S01HA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

18.02.2022

Yhteystiedot

BAUSCH & LOMB NORDIC AB
Söder Mälarstrand 45, P.O. Box 15070
SE-104 65 Stockholm
Sweden

+46 8 6169500
www.bausch.se
customerservice.nordic@bausch.com