Vertaa PF-selostetta

ROPINIROL KRKA depottabletti 2 mg, 4 mg, 8 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Ropinirol Krka 2 mg depottabletit:

Yksi depottabletti sisältää 2 mg ropinirolia (hydrokloridina).

Ropinirol Krka 4 mg depottabletit:

Yksi depottabletti sisältää 4 mg ropinirolia (hydrokloridina).

Ropinirol Krka 8 mg depottabletit:

Yksi depottabletti sisältää 8 mg ropinirolia (hydrokloridina).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

Ropinirol Krka 2 mg depottabletit:

Yksi depottabletti sisältää 156,48 mg laktoosia.

Ropinirol Krka 4 mg depottabletit:

Yksi depottabletti sisältää 154,32 mg laktoosia.

Ropinirol Krka 8 mg depottabletit:

Yksi depottabletti sisältää 149,99 mg laktoosia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depottabletti

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Parkinsonin taudin hoito seuraavasti:

  • ensisijaishoitona ainoana lääkkeenä levodopan käyttöönoton lykkäämiseksi
  • yhdistelmähoitona levodopan kanssa, kun tauti on edennyt vaiheeseen, jossa levodopan vaikutus heikkenee tai muuttuu satunnaiseksi ja hoitovaikutus vaihtelee (”end of dose” tai ”on-off” tyyppistä vaihtelua)

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset

Suositellaan, että annos titrataan yksilöllisesti tehon ja siedettävyyden mukaan.

Hoidon aloitus

Ropinirolidepottablettien aloitusannos on 2 mg kerran vuorokaudessa ensimmäisen viikon ajan; annos tulee nostaa 4 mg:ksi kerran vuorokaudessa toisesta hoitoviikosta alkaen. Terapeuttista vastetta voidaan saada annoksella 4 mg ropinirolia depottabletteina kerran vuorokaudessa.

Potilaat, joilla hoito aloitetaan annoksella 2 mg/vrk ropinirolia depottabletteina, ja jotka saavat kestämättömiä haittavaikutuksia, voivat hyötyä hoidon vaihtamisesta tavallisiin tabletteihin käyttäen pienempää vuorokausiannosta, joka jaetaan kolmeen yhtäsuureen annokseen.

Hoito-ohjelma

Potilaille tulee antaa pienin ropinirolidepottablettiannos, jolla oireet saadaan hallintaan.

Jos annoksella 4 mg kerran vuorokaudessa depottabletteina ei saada oireita hallintaan, tai jos ne eivät pysy hallinnassa tällä annoksella, vuorokausiannosta voidaan nostaa 2 mg:lla viikon tai sitä pitemmin välein annokseen 8 mg ropinirolia kerran vuorokaudessa depottabletteina.

Jos annoksella 8 mg kerran vuorokaudessa depottabletteina ei saada oireita hallintaan, tai jos ne eivät pysy hallinnassa tällä annoksella, vuorokausiannosta voidaan nostaa 2-4 mg:lla kahden viikon tai sitä pitemmin välein. Ropinirolidepottablettien suurin vuorokausiannos on 24 mg.

Suositellaan, että potilaalle määrätään tarvittavan annoksen saavuttamiseen pienin määrä ropinirolidepottabletteja käyttäen vahvimpia sopivia ropinirolidepottabletteja.

Jos hoito keskeytetään vuorokaudeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi, annoksen uudelleentitrausta tulee harkita (ks. yllä).

Kun Ropinirol Krka ‑depottabletteja annetaan lisälääkkeenä levodopaa saavalle potilaalle, levodopa-annosta saatetaan voida pienentää vähitellen kliinisen vasteen mukaan. Kliinisissä tutkimuksissa levodopa-annosta pienennettiin vähitellen noin 30 %:lla potilaista, jotka saivat Ropinirol Krka -depottabletteja yhdistelmähoitona. Potilailla, joilla on pitkälle edennyt Parkinsonin tauti ja jotka saavat ropinirolidepottabletteja yhdessä levodopan kanssa, voi ilmaantua dyskinesiaa ropinirolidepottablettien annoksen titrausvaiheessa. Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin, että levodopa-annoksen pienentäminen voi helpottaa dyskinesiaa (ks. kohta Haittavaikutukset).

Kun siirrytään toisesta dopamiiniagonistista ropiniroliin, myyntiluvanhaltijan antamia ohjeita tulee noudattaa lääkityksen lopettamisessa ennen ropinirolihoidon aloittamista.

Kuten muutkin dopamiiniagonistit, ropinirolihoito lopetetaan vähitellen vähentämällä vuorokausiannosten määrää viikon aikana (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Vaihtaminen tavallisista, välittömästi lääkeainetta vapauttavista ropinirolitableteista Ropinirol Krka ‑depottabletteihin

Tavalliset ropinirolitabletit voidaan vaihtaa Ropinirol Krka ‑depottabletteihin yhdessä yössä. Ropinirol Krka ‑depottablettien annoksen tulee perustua potilaan tavallisten ropinirolitablettien kokonaisvuorokausiannokseen. Alla oleva taulukko esittää suositellut Ropinirol Krka ‑depottablettiannokset potilaille, jotka vaihtavat tavallisista ropinirolitableteista depottabletteihin:

Vaihtaminen tavallisista ropinirolitableteista Ropinirol Krka ‑depottabletteihin

Tavalliset ropinirolitabletit

Kokonaisvuorokausiannos (mg)

Ropinirol Krka ‑depottabletit

Kokonaisvuorokausiannos (mg)

0,75-2,25

2

3-4,5

4

6

6

7,5-9

8

12

12

15-18

16

21

20

24

24

Kun on siirrytty Ropinirol Krka ‑depottabletteihin, annosta voidaan tarkentaa hoitovasteen mukaisesti (ks. ’Hoidon aloitus’ ja ’Hoito-ohjelma’ yllä).

Iäkkäät potilaat

Ropinirolin puhdistuma on 65-vuotiailla tai sitä vanhemmilla potilailla n. 15 % hitaampaa kuin nuoremmilla. Vaikka annosta ei tarvitse muuttaa, ropiniroliannos on titrattava yksilöllisesti, siedettävyyttä huolellisesti seuraten, kunnes saavutetaan optimaalinen vaste. 75-vuotiaille tai sitä vanhemmille potilaille voidaan harkita annoksen titraamista hitaammin hoitoa aloitettaessa.

Munuaisten vajaatoiminta

Potilailla, joilla on lievästä kohtalaiseen munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma 30‑50 ml/min), ei havaittu muutoksia ropinirolin puhdistumassa, mikä osoittaa, että annosta näille potilaille ei tarvitse muuttaa.

Tutkimus, jossa selvitettiin ropinirolin käyttöä potilaille, joilla on loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta (dialyysipotilaat), osoitti, että näille potilaille annosta on muutettava seuraavasti: Suositeltu ropinirolidepottablettien aloitusannos on 2 mg kerran vuorokaudessa. Annoksen suurentamisen tästä tulisi perustua siedettävyyteen ja tehoon. Suurin suositeltu annos potilaille, jotka käyvät säännöllisesti dialyysissä, on 18 mg/vrk. Hemodialyysin jälkeen ei tarvita lisäannoksia (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Ropinirolin käyttöä potilaille, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (glomerulussuodosnopeus alle 30 ml/min) ja jotka eivät käy säännöllisesti dialyysissä, ei ole tutkittu.

Pediatriset potilaat

Ropinirol Krka ‑depottabletteja ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaille lapsille, koska tiedot turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

Antotapa

Suun kautta.

Ropinirol Krka ‑depottabletit tulee ottaa kerran päivässä samaan aikaan joka päivä. Depottabletit voidaan ottaa ruuan kanssa tai ilman ruokaa (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Ropinirol Krka ‑depottabletit on nieltävä kokonaisina ja niitä ei saa halkaista, purra tai murskata, koska depottablettien päällyste on tarkoitettu vapauttamaan lääkeaine hitaasti.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.
  • Vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma alle 30 ml/min), mutta ei säännöllistä hemodialyysia.
  • Maksan vajaatoiminta.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Uneliaisuus ja äkilliset nukahtamiset

Ropinirolin käyttöön on liitetty uneliaisuutta ja äkillisiä nukahtamisia, erityisesti parkinsonismipotilailla. Äkillistä nukahtamista kesken päivän toimintojen on raportoitu (ks. kohta Haittavaikutukset). Joissakin tapauksissa nukahtaminen on tapahtunut potilaan tiedostamatta tai ilman ennakoivia oireita. Potilaille on kerrottava tästä ja neuvottava olemaan varovaisia autonajossa tai koneiden käytössä ropinirolihoidon aikana. Potilaiden, jotka ovat kokeneet uneliaisuutta ja/tai äkillisiä nukahtamiskohtauksia, ei pidä ajaa autoa tai käyttää koneita. Lisäksi saattaa olla tarpeen harkita annoksen pienentämistä tai lääkityksen lopettamista.

Psykiatriset tai psykoottiset sairaudet

Potilaita, joilla on tai on aikaisemmin ollut vakavia psykiatrisia tai psykoottisia sairauksia, saa hoitaa dopamiiniagonisteilla vain, jos hoidosta mahdollisesti saatava hyöty on riskejä suurempi.

Hillitsemishäiriöt

Potilaita on seurattava säännöllisesti hillitsemishäiriöiden kehittymisen varalta. Potilaille ja heitä hoitaville henkilöille on kerrottava, että dopamiiniagonisteilla, myös Ropinirol Krka -valmisteella, hoidetuilla voi ilmetä hillitsemishäiriöiden käytösoireita, kuten pelihimoa, sukupuolivietin voimistumista, yliseksuaalisuutta, pakonomaista kulutus- tai ostokäyttäytymistä, ahmimista ja pakonomaista syömistä. Jos tällaisia oireita ilmenee, on harkittava annoksen pienentämistä tai hoidon lopettamista asteittain.

Mania

Potilaita on seurattava säännöllisesti manian kehittymisen varalta. Potilaille ja heitä hoitaville henkilöille on kerrottava, että ropiniroli-tablettien käyttäjille voi ilmaantua manian oireita yhdessä impulssikontrollin häiriöiden oireiden kanssa tai ilman. Jos tällaisia oireita ilmenee, on harkittava annoksen pienentämistä tai hoidon lopettamista asteittain.

Neuroleptioireyhtymä

Dopaminergisen hoidon äkillisen lopettamisen yhteydessä on raportoitu pahanlaatuiseen neuroleptioireyhtymään viittaavia oireita. Tämän vuoksi on suositeltavaa lopettaa hoito vähitellen (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Dopamiiniagonistien lopetusoireyhtymä (DAWS)

Dopamiiniagonistien vieroitusoireyhtymää on raportoitu dopamiiniagonistien, myös ropinirolin, käytön yhteydessä (ks. kohta Haittavaikutukset). Kun Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden hoito lopetetaan, ropiniroliannosta on pienennettävä asteittain (ks. kohta Annostus ja antotapa). Rajallisten tietojen mukaan dopamiiniagonistien vieroitusoireyhtymän kehittymisen riski saattaa olla suurempi sellaisilla potilailla, joilla on impulssikontrollin häiriöitä tai jotka saavat dopamiiniagonisteja suurina vuorokausiannoksina ja/tai suurina kumulatiivisina annoksina. Vieroitusoireita voivat olla apatia, ahdistuneisuus, masennus, väsymys, hikoilu ja kipu, joihin levodopa ei tehoa. Potilaille on kerrottava mahdollisista vieroitusoireista ennen ropiniroliannoksen asteittaista pienentämistä ja hoidon lopettamista. Potilaiden vointia on seurattava tarkasti annoksen asteittaisen pienentämisen ja hoidon lopettamisen aikana. Jos vieroitusoireet ovat vaikeita ja/tai ne jatkuvat pitkään, pienimmän tehokkaan ropiniroliannoksen tilapäistä uudelleenantoa voidaan harkita.

Hallusinaatiot

Hallusinaatiot ovat dopamiiniagonisti- ja levodopahoidon tunnettu haittavaikutus. Potilaille on kerrottava, että hallusinaatioita voi esiintyä.

Nopea kulkeutuminen maha-suolikanavan läpi

Ropinirolidepottabletit on kehitetty vapauttamaan vaikuttavaa ainetta 24 tunnin ajan. Vaikuttava aine ei ehkä vapaudu täydellisesti, jos lääke kulkeutuu nopeasti maha-suolikanavan läpi. Tällöin jäämiä saattaa poistua elimistöstä ulosteen mukana.

Hypotensio

Hypotensiovaaran vuoksi potilaille, joilla on vaikea sydän/verisuonisairaus (etenkin sydämen vajaatoimintaa) suositellaan verenpaineen seurantaa, erityisesti hoidon alussa.

Ropinirol Krka ‑depottabletit sisältävät laktoosia

Potilaiden, joilla on harvinainen, perinnöllinen galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos tai glukoosigalaktoosin imeytymishäiriö, ei pidä ottaa tätä lääkevalmistetta.

Yhteisvaikutukset

Ropinirolin ja levodopan tai domperidonin välillä ei ole farmakokineettistä yhteisvaikutusta, joka vaatisi minkään näiden lääkkeiden annoksen muuttamista.

Neuroleptit ja muut keskushermostoon vaikuttavat dopamiiniantagonistit, kuten sulpiridi tai metoklopramidi, voivat heikentää ropinirolin tehoa ja sen vuoksi näiden lääkkeiden samanaikaista käyttöä tulee välttää.

Kohonneita plasman ropinirolipitoisuuksia on havaittu potilailla, jotka saavat suuriannoksista estrogeenihoitoa. Jos potilas saa jo hormonikorvaushoitoa, ropinirolihoito voidaan aloittaa normaaliin tapaan. Ropiniroliannosta on ehkä kuitenkin muutettava kliinisen vasteen mukaan, jos hormonikorvaushoito lopetetaan tai aloitetaan ropinirolihoidon aikana.

Ropiniroli metaboloituu pääosin sytokromi P450 isoentsyymi CYP1A2:n välityksellä. Farmakokineettinen tutkimus (2 mg ropinirolia kolmesti vuorokaudessa käyttäen tavallisia tabletteja) parkinsonismipotilailla paljasti, että siprofloksasiini nosti ropinirolin Cmax-arvoa 60 % ja lisäsi AUC-arvoa 84 %, mihin saattaisi liittyä haittavaikutuksia. Täten potilaille, jotka saavat ropinirolia, sen annosta voidaan joutua muuttamaan, jos heille aloitetaan tai jos heiltä lopetetaan sellaisen lääkkeen käyttö, jonka tiedetään estävän CYP1A2:ta, esim. siprofloksasiini, enoksasiini tai fluvoksamiini.

Farmakokineettinen tutkimus parkinsonismipotilailla, jossa tutkittiin ropinirolin (2 mg ropinirolia kolmesti vuorokaudessa käyttäen tavallisia tabletteja) ja teofylliinin, joka on CYP1A2:n substraatti, yhteisvaikutuksia, ei tuonut esiin muutoksia kummankaan lääkkeen (ropinirolin tai teofylliinin) farmakokinetiikassa.

Tupakoinnin tiedetään lisäävän CYP 1A2:n metaboliaa. Sen vuoksi, jos potilaat lopettavat tupakoinnin tai alkavat tupakoida ropinirolihoidon aikana, annosta voi olla tarpeen muuttaa.

Potilailla, jotka ovat käyttäneet ropinirolia ja K-vitamiinin antagonisteja, on raportoitu INR-arvojen vaihtelua. Kliininen ja INR:n lisäseuranta on aiheellista.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa tarkkoja tietoja ropinirolin käytöstä raskaana oleville naisille. Ropinirolin pitoisuudet saattavat kohota vähitellen raskauden aikana (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Eläinkokeet ovat osoittaneet lisääntymistoksisuutta (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Koska riskiä ihmisille ei tunneta, suositellaan, että ropinirolia ei käytetä raskauden aikana, ellei potilaalle koituvaa hyötyä pidetä sikiölle koituvaa vaaraa suurempana.

Imetys

Ropiniroliin liittyviä aineita on osoitettu siirtyneen imettävien rottien maitoon. Ei tiedetä, erittyvätkö ropiniroli ja sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon. Riskiä imeväiselle lapselle ei voida poissulkea. Imettävien äitien ei pidä käyttää ropinirolia, koska se voi estää maidon eritystä.

Hedelmällisyys

Ropinirolin vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoja. Rotilla tehdyissä naaraiden hedelmällisyystutkimuksissa havaittiin vaikutuksia implantaatioon, mutta urosten hedelmällisyyteen ei havaittu vaikutuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ropinirol Krka ‑valmisteella on huomattava vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Potilaita, jotka saavat ropinirolihoitoa, ja joilla havaitaan hallusinaatioita, uneliaisuus- ja/tai nukahtamiskohtauksia, on neuvottava pidättäytymään autonajosta tai ryhtymästä toimiin, joissa heikentynyt tarkkaavaisuuskyky voi saattaa heidät tai muut alttiiksi vakavalle vaaralle tai kuolemalle (esim. koneiden käyttö), kunnes potilaalla ei enää ole tällaisia toistuvia kohtauksia ja uneliaisuutta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset on esitetty alla kohde-elimittäin ja esiintyvyyden mukaan. Haittojen yhteydessä on maininta siitä, onko ne raportoitu kliinisissä monoterapiatutkimuksissa vai yhdistelmähoidossa levodopan kanssa.

Esiintyvyys on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleiset (≥ 1/10), yleiset (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinaiset (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinaiset (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinaiset (< 1/10 000), tuntemattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu joko ropinirolidepottableteilla (lääkeainetta hitaasti vapauttava tabletti) tai lääkeainetta nopeasti vapauttavilla tableteilla suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa Parkinsonin taudissa annostuksen ollessa korkeimmillaan 24 mg/päivä tai markkinoille tulon jälkeen.

Monoterapiassa

Yhdistelmähoidossa

Immuunijärjestelmä

Tuntematon

yliherkkyysreaktiot (mm. urtikaria, angioedeema, ihottuma, kutina)

Psyykkiset häiriöt

Yleinen

hallusinaatiot

sekavuus

Melko harvinainen

psykoottiset reaktiot (muut kuin hallusinaatiot) mukaan lukien delirium, harhaluulot ja paranoia

Tuntematon

Dopamiiniagonisteilla, myös ropinirolilla, hoidetuilla potilailla voi ilmetä pelihimoa, sukupuolivietin voimistumista, hyperseksuaalisuutta, pakonomaista kulutus- tai ostokäyttäytymistä, ahmimista ja pakonomaista syömistä. (Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ”Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet”).

Tuntematon

mania (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet), aggressiivisuus*, dopamiinin säätelyhäiriöön liittyvä oireyhtymä

Hermosto

Hyvin yleinen

uneliaisuus

uneliaisuus**

pyörtyminen

dyskinesia***

Yleinen

huimaus (myös kiertohuimaus), äkillinen nukahtaminen

Melko harvinainen

poikkeuksellinen uneliaisuus päivällä

Verisuonisto

Yleinen

asentoon liittyvä hypotensio, hypotensio

Melko harvinainen

asentoon liittyvä hypotensio, hypotensio

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Melko harvinainen

hikka

Ruoansulatuselimistö

Hyvin yleinen

pahoinvointi

pahoinvointi****

Yleinen

ummetus, närästys

oksentelu, vatsakivut

Maksa ja sappi

Tuntematon

maksareaktiot, lähinnä maksaentsyymiarvojen nousu

Sukupuolielimet ja rinnat

Tuntematon

Spontaani peniksen erektio

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

perifeerinen turvotus

jalkojen turvotus

Tuntematon

Dopamiiniagonistihoidon vieroitusoireyhtymä (johon liittyy apatiaa, ahdistuneisuutta, masennusta, väsymystä, hikoilua ja kipua)*****.

* Aggressiivisuuteen on liittynyt psykoottisia reaktioita kuten myös pakonomaisia oireita.

** Uneliaisuutta on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa hyvin yleisesti yhdistelmähoidossa lääkeainetta nopeasti vapauttavilla tableteilla ja yleisesti yhdistelmähoidossa lääkeainetta hitaasti vapauttavilla tableteilla.

*** Parkinson-potilailla, joilla tauti on edennyt pitkälle, dyskinesiaa voi ilmaantua alkuvaiheen ropinirolititrauksissa. Kliinisissä tutkimuksissa on osoitettu, että levodopa-annoksen pienentäminen voi parantaa dyskinesiaa (ks. kohta Annostus ja antotapa).

**** Pahoinvointia on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa hyvin yleisesti yhdistelmähoidossa lääkeainetta nopeasti vapauttavilla tableteilla ja yleisesti yhdistelmähoidossa lääkeainetta hitaasti vapauttavilla tableteilla.

***** Dopamiiniagonistien, myös ropinirolin, annoksen pienentämisen tai hoidon lopettamisen yhteydessä voi esiintyä ei-motorisia haittavaikutuksia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Ropiniroliyliannostuksen oireet liittyvät sen dopaminergiseen aktiivisuuteen. Näitä oireita voidaan lievittää asianmukaisella dopamiiniantagonistihoidolla, esimerkiksi neurolepteillä tai metoklopramidilla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: parkinsonismilääkkeet, dopamiiniagonistit, ATC-koodi: N04BC04.

Vaikutusmekanismi

Ropiniroli on ei-ergoliininen D2/D3-dopamiiniagonisti, joka stimuloi striataalisia dopamiinireseptoreita. Ropiniroli lievittää Parkinsonin taudille ominaista dopamiininpuutosta stimuloimalla striataalisia dopamiinireseptoreita.

Ropiniroli vaikuttaa hypotalamukseen ja aivolisäkkeeseen ja estää prolaktiinin eritystä.

Kliininen teho

36 viikkoa kestänyt kolmijaksoinen ’crossover’ kaksoissokkotutkimus monoterapiassa, johon osallistui 161 potilasta, joilla oli alkuvaiheen Parkinsonin tauti, osoitti, että ropinirolidepottabletit olivat samanveroisia kuin tavalliset ropinirolitabletit ensisijaisen päätetapahtuman suhteen, joka oli hoitojen välinen ero alkutilanteesta ’Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS)’ motorisen asteikon mukaan (UPDRS-asteikolla määritettiin 3-kohtainen ’non-inferiority’ marginaali). Suhteutettu keskimääräinen ero ropinirolidepottablettien ja tavallisten ropinirolitablettien välillä tutkimuksen päätetapahtuman suhteen oli -0,7 pistettä (95 % CI: [-1,51, 0,10], p = 0,0842).

Kun lääkitys vaihdettiin yön yli vastaavaan määrään toista tablettimuotoa, haittavaikutusprofiilien välillä ei ollut eroa ja alle 3 %:lla potilaista annosta oli tarpeen muuttaa. (Kaikki muutokset olivat yhden annostason lisäyksiä. Yhdellekään potilaalle annosta ei tarvinnut pienentää.)

24 viikkoa kestänyt kaksoissokko, lumekontrolloitu rinnakkaisryhmätutkimus, jossa tutkittiin ropinirolidepottabletteja parkinsonismipotilailla, joilla levodopa ei pitänyt oireita hallinnassa, osoitti että ropiniroli oli kliinisesti ja tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin lumelääke ensisijaisen päätetapahtuman suhteen, muutos alkutilanteen hereilläoloajan ’off’-ajassa (painotettu keskimääräinen ero hoitojen välillä oli -1,7 tuntia (95 % CI: [-2,34, -1,09], p < 0,0001). Tätä tulosta tukivat toissijaisten tehokkuusparametrien tulokset: muutos kokonaishereilläoloajan ’on’-ajassa (+1,7 tuntia (95 % CI: [1,06, 2,33], p < 0,0001) ja kokonaishereilläoloajan ’on’-ajassa ilman hankalia dyskinesioita (+1,5 tuntia (95 % CI: [0,85, 2,13], p < 0,0001). Ja mikä on tärkeää, potilaiden päiväkirjakortit tai UPDRS-tiedot eivät osoittaneet lainkaan lisäystä lähtötilanteeseen ’on’ -ajassa, johon liittyy hankalia dyskinesioita.

Tutkimus ropinirolin vaikutuksista sydämen repolarisaatioon

Terveillä vapaaehtoisilla miehillä ja naisilla suoritettiin perusteellinen QT-aikaa mittaava tutkimus. Tutkimuksessa annettiin 0,5, 1, 2 ja 4 mg ropiniroliannoksia tavallisina tabletteina kerran vuorokaudessa. QT-aika piteni eniten 1 mg annoksella 3,46 millisekuntia (pistearvio) verrattuna lumelääkkeeseen. Yksisuuntaisen testin 95 %:n luottamusvälin yläraja suurimmalle keskimääräiselle vaikutukselle oli alle 7,5 millisekuntia. Suurempien ropiniroliannosten vaikutuksia ei ole tutkittu systemaattisesti.

Olemassa oleva kliininen tieto perusteellisesta ropinirolin QT-vaikutuksia selvittävästä tutkimuksesta ei viittaa QT-ajan pidentymisriskiin enimmillään 4 mg/vrk -annoksilla. QT-ajan pidentymisen vaaraa ei kuitenkaan voida sulkea pois, koska perusteellisia QT-tutkimuksia enimmillään 24 mg/vrk -annoksilla ei ole tehty.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Ropinirolin biologinen hyötyosuus on noin 50 % (36-57 %). Kun ropinirolidepottabletti on otettu suun kautta, pitoisuudet plasmassa nousevat hitaasti. Keskimääräinen (mediaani) aika huippupitoisuuden (Cmax) saavuttamiseen on yleensä 6-10 tuntia.

Ropinirolin vakaata tilaa selvittävässä tutkimuksessa, jossa 25 Parkinson-potilasta sai 12 mg ropinirolia kerran vuorokaudessa depottabletteina, runsasrasvainen ateria lisäsi systeemistä altistusta ropinirolille: AUC-arvo kasvoi keskimäärin 20 %, Cmax nousi keskimäärin 44 % ja Tmax saavutettiin 3,0 tuntia myöhemmin. Näillä muutoksilla ei kuitenkaan ole todennäköisesti kliinistä merkitystä (esim. haittavaikutusten lisääntyminen).

Ropinirolidepottableteilla ja tavallisilla tableteilla saavutetaan samanlainen systeeminen altistus ropinirolille, kun vuorokausiannos on sama.

Jakautuminen

Ropinirolin sitoutuminen plasman proteiineihin on vähäistä (10-40 %). Koska ropiniroli on erittäin lipofiilinen, sen jakautumistilavuus on suuri (noin 7 l/kg).

Biotransformaatio

Ropiniroli metaboloituu pääosin CYP1A2:n kautta ja sen metaboliitit erittyvät pääosin virtsaan. Tärkein metaboliitti on vähintään 100 kertaa vähemmän potentti kuin ropiniroli dopaminergistä tehoa mittaavissa eläinmalleissa.

Eliminaatio

Ropiniroli puhdistuu systeemisestä kierrosta siten, että sen puoliintumisaika on keskimäärin noin kuusi tuntia.

Systeemisen altistuksen kasvu (Cmax ja AUC) on terapeuttisilla annostasoilla jokseenkin annosriippuvaista. Ropinirolin puhdistumassa ei ole havaittavissa eroja yksittäisannoksen tai toistuvien annosten jälkeen. Farmakokineettiset parametrit ovat vaihdelleet laajasti yksilöiden välillä. Kun ropinirolidepottableteilla on saavutettu vakaa tila, yksilöiden välinen ero Cmax-arvoissa oli 30-55 % ja AUC-arvoissa 40-70 %.

Munuaisten vajaatoiminta

Ropinirolin farmakokinetiikan ei ole havaittu olevan muista poikkeavaa lievästä tai kohtalaisesta munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla.

Potilailla, joilla on loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta ja jotka käyvät säännöllisesti dialyysissä, oraalisen ropinirolin puhdistuma on noin 30 % hitaampaa. Metaboliittien SKF-104557 ja SKF-89124 puhdistumat laskivat myös noin 80 % ja 60 %. Sen vuoksi suurin suositeltu annos Parkinsonin taudin hoitoon näille potilaille on korkeintaan 18 mg/vrk (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Raskaus

Raskauden aikaisten fysiologisten muutosten (sisältäen alentuneen CYP1A2 -aktiivisuuden) arvioidaan vähitellen lisäävän äidin systeemistä altistusta ropinirolille (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lisääntymistoksisuus

Naarasrotilla tehdyissä hedelmällisyystutkimuksissa havaittiin vaikutuksia implantaatioon. Tämä johtui ropinirolin prolaktiinipitoisuutta alentavasta vaikutuksesta. On huomioitavaa, että prolaktiini ei vaikuta oleellisesti implantaatioon ihmisillä.

Ropinirolin antaminen kantaville rotille emolle toksisina annoksina alensi sikiöiden painoa tasolla 60 mg/kg/vrk (rottien AUC-arvojen keskiarvo noin kaksinkertainen verrattuna korkeimpaan AUC-arvoon ihmisille suositellulla enimmäisannoksella), lisäsi sikiöiden kuolemia tasolla 90 mg/kg/vrk (AUC noin kolminkertainen verrattuna korkeimpaan AUC-arvoon ihmisille suositellulla enimmäisannoksella) ja varpaiden epämuodostumia tasolla 150 mg/kg/vrk (AUC noin viisinkertainen verrattuna korkeimpaan AUC-arvoon ihmisille suositellulla enimmäisannoksella). Tasolla 120 mg/kg/vrk (AUC noin nelinkertainen verrattuna korkeimpaan AUC-arvoon ihmisille suositellulla enimmäisannoksella) rotalla ei todettu viitteitä teratogeenisuudesta eikä kaniinilla vaikutuksesta organogeneesiin, kun ropinirolia annettiin yksinään 20 mg/kg (9,5-kertaa ihmisen Cmax-keskiarvo ihmisille suositellulla enimmäisannoksella). Kuitenkin, ropinirolin annostelu kaniineille annoksella 10 mg/kg (4,8-kertaa ihmisen Cmax-keskiarvo ihmisille suositellulla enimmäisannoksella) aiheutti yhdessä oraalisen levodopan kanssa enemmän ja vaikeampia varpaiden epämuodostumia kuin levodopa yksinään.

Toksikologia

Toksikologinen profiili määräytyy pääasiassa ropinirolin farmakologisen vaikutuksen mukaan: käyttäytymismuutokset, hypoprolaktinemia, verenpaineen lasku ja sykkeen hidastuminen, ptoosi ja salivaatio. Ainoastaan albiinorotilla havaittiin retinan degeneraatiota pitkäaikaisessa tutkimuksessa, jossa käytettiin suuria annoksia (50 mg/kg/vrk), todennäköisesti liittyen lisääntyneeseen valoaltistukseen.

Genotoksisuus

Genotoksisuutta ei havaittu tavanomaisissa in vitro ja in vivo tutkimussarjoissa.

Karsinogeenisuus

Kahden vuoden tutkimuksissa hiirellä ja rotalla 50 mg/kg/vrk -enimmäisannoksilla hiirellä ei esiintynyt viitteitä karsinogeenisuudesta. Rotalla ainoat ropiniroliin liittyvät kasvaimet olivat ropinirolin hypoprolaktinemiavaikutuksen aiheuttamat Leydigin soluhyperplasia ja kivesadenooma. Näitä leesioita pidetään lajispesifisinä eivätkä ne ole riski ropinirolin kliinisessä käytössä.

Turvallisuusfarmakologia

In vitro -tutkimukset ovat osoittaneet, että ropiniroli estää hERG-välitteisiä virtoja. IC50 on 5‑kertainen verrattuna odotettavissa olevaan enimmäispitoisuuteen plasmassa potilailla, jotka saavat korkeimpia suositeltuja annoksia (24 mg/vrk), ks. kohta Farmakodynamiikka.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tablettiydin:

Hypromelloosi, tyyppi 2208

Laktoosimonohydraatti

Piidioksidi, kolloidinen, vedetön

Karbomeerit 4000-11000 mPa.s

Risiiniöljy, hydrattu

Magnesiumstearaatti

Ropinirol Krka 2 mg depottabletit:

Kalvopäällyste:

Hypromelloosi, tyyppi 2910

Titaanidioksidi (E171)

Makrogoli 400

Punainen rautaoksidi (E172)

Keltainen rautaoksidi (E172)

Ropinirol Krka 4 mg ja 8 mg depottabletit:

Kalvopäällyste:

Hypromelloosi, tyyppi 2910

Titaanidioksidi (E171)

Makrogoli 400

Punainen rautaoksidi (E172)

Keltainen rautaoksidi (E172)

Musta rautaoksidi (E172)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 30 °C.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ROPINIROL KRKA depottabletti
2 mg 84 fol (7,22 €)
4 mg 84 fol (12,06 €)
8 mg 84 fol (24,49 €)

PF-selosteen tieto

Tabletteja on saatavana 10, 21, 28, 30, 42, 60, 84 ja 90 depottabletin läpipainopakkauksina (OPA/Al/PVC//Al).

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

2 mg depottabletit: vaaleanpunaisia, kaksoiskuperia, soikeita tabletteja (pituus noin 15,1 mm, leveys noin 8,1 mm, paksuus noin 6,0 mm).

4 mg depottabletit: vaaleanruskeita, kaksoiskuperia, soikeita tabletteja (pituus noin 15,1 mm, leveys noin 8,1 mm, paksuus noin 6,0 mm).

8 mg depottabletit: punaruskeita, kaksoiskuperia, soikeita tabletteja (pituus noin 15,1 mm, leveys noin 8,1 mm, paksuus noin 6,0 mm).

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

ROPINIROL KRKA depottabletti
2 mg 84 fol
4 mg 84 fol
8 mg 84 fol

  • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt (110).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

N04BC04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.05.2023

Yhteystiedot

KRKA Finland Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Suomi

020-7545330
www.krka.biz
info.fi@krka.biz