Vertaa PF-selostetta

ALPRAZOLAM KRKA depottabletti 0,5 mg, 1 mg, 2 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi depottabletti sisältää 0,5 mg alpratsolaamia.

Yksi depottabletti sisältää 1 mg alpratsolaamia.

Yksi depottabletti sisältää 2 mg alpratsolaamia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

0,5 mg tabletti

1 mg tabletti

2 mg tabletti

Laktoosi

183,74 mg

183,69 mg

182,93 mg

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Depottabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

  • Paniikkihäiriö
  • Ahdistuksen oireenmukainen hoito

Alpratsolaami on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin, kun häiriö on niin vaikea, että se tekee ihmisen toimintakyvyttömäksi tai äärimmäisen ahdistuneeksi.

Annostus ja antotapa

Annostus

Ahdistuksen oireenmukainen hoito:Alkuannos on 0,5 mg kerran vuorokaudessa yksilöllisen tarpeen mukaan. Ylläpitoannos on 0,5–3 mg/vrk yhtenä tai kahtena annoksena.

Iäkkäiden potilaiden, maksan tai munuaisten vajaatoimintapotilaiden ja valmisteen rauhoittavalle vaikutukselle herkistyneiden potilaiden alku- ja ylläpitoannokset ovat 0,5–1 mg kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan tarvittaessa suurentaa asteittain.

Paniikkihäiriö: Alkuannos on 0.5–1 mg ennen nukkumaanmenoa. Annos määrätään yksilöllisesti, ja sitä voidaan suurentaa enintään 1 mg joka 3.–4. päivä. Ylläpitoannos on 3 mg/vrk ja enintään 6 mg/vrk jaettuna kahteen annokseen. Joissain tapauksissa annos voi olla jopa 10 mg/vrk, joka annetaan kahtena osa-annoksena.

Iäkkäiden potilaiden, maksan tai munuaisten vajaatoimintapotilaiden ja valmisteen rauhoittavalle vaikutukselle herkistyneiden potilaiden alku- ja ylläpitoannos on 0,5 mg kerran vuorokaudessa. Annosta voidaan tarvittaessa suurentaa asteittain. Maksimiannos on 4,5 mg/vrk jaettuna kahteen annokseen.

Hoidon kesto: Hoitojakso on pidettävä mahdollisimman lyhyenä. Potilaiden tila on arvioitava säännöllisesti, ja erityisesti on arvioitava oireettomien potilaiden lisähoidon tarve. Hoitojakso saa olla enintään 8–12 viikkoa, mihin sisältyy hoidon asteittainen lopettaminen.

Tutkimustulokset tukevat ahdistukseen kuuden kuukauden ja paniikkihäiriöihin jopa kahdeksan kuukauden alpratsolaamihoitoa.

Hoidon lopettaminen: Annosta pienennetään asteittain. Suosituksen mukaan alpratsolaamin vuorokausiannosta vähennetään enintään 0,5 mg viikossa. Joidenkin potilaiden annosta voidaan joutua pienentämään vieläkin hitaammin.

Pediatriset potilaat: Alpratsolaamin tehoa ja turvallisuutta alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ei ole osoitettu, joten alpratsolaamin käyttöä ei suositella.

Antotapa

Alprazolam Krka -valmisteella on pitkittynyt imeytymisaika (5–11 tuntia) lääkemuodosta johtuen. Lääkemuodon vuoksi tabletit on nieltävä kokonaisina, eikä niitä saa jakaa eikä murskata.

Vasta-aiheet

  • Yliherkkyys alpratsolaamille, muille bentsodiatsepiineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • Myasthenia gravis
  • Vaikea hengitysvajaus
  • Vaikea uniapneaoireyhtymä
  • Vaikea maksan vajaatoiminta

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Toleranssi

Bentsodiatsepiinien sedatiivinen vaikutus häviää jonkin verran, jos lääkettä käytetään toistuvasti useiden viikkojen ajan.

Riippuvuus

Bentsodiatsepiinien käyttö saattaa johtaa fyysiseen ja psyykkiseen riippuvuuteen näille valmisteille. Riippuvuusriski kasvaa annoksen ja hoidon keston myötä, ja se on suurempi potilailla, joilla on ollut alkoholin tai lääkkeiden väärinkäyttöä. Lääkeriippuvuutta voi esiintyä hoitoannoksilla ja potilailla, joilla ei ole yksilöityjä riskitekijöitä. Lääkeriippuvuuden riski on suurentunut, jos potilas käyttää samanaikaisesti useita bentsodiatsepiineja riippumatta siitä, käytetäänkö niitä anksiolyyttinä vai hypnoottina. Bentsodiatsepiinien väärinkäytöstapauksia on myös raportoitu.

Kun fyysinen riippuvuus on kehittynyt, hoidon äkillinen keskeyttäminen aiheuttaa vieroitusoireita. Näitä voivat olla päänsärky, lihassärky, äärimmäisen vaikea ahdistuneisuus, jännittyneisyys, levottomuus, sekavuus ja ärtyisyys. Vaikeissa tapauksissa voi ilmetä myös seuraavia oireita: derealisaatio, depersonalisaatio, kuulon herkistyminen, raajojen puutuneisuus ja kihelmöinti, valo-, melu- ja kosketusyliherkkyys, hallusinaatiot tai epileptiset kohtaukset.Vieroitusoireita voivat ilmaantua useita päivä hoidon lopettamisen jälkeen.

Reboundahdistuneisuus

Ohimenevä oireyhtymä, jossa bentsodiatsepiinihoitoon johtaneet oireet palaavat hoidon päättyessä alkuperäistä voimakkaampina. Ilmiöön voi liittyä mielialan vaihtelua, ahdistuneisuutta tai unihäiriöitä ja levottomuutta. Koska vieroitusoireiden/rebound-ilmiön todennäköisyys kasvaa, kun annoksia pienennetään nopeasti tai hoito lopetetaan äkillisesti, suositellaan annoksen pienentämistä vähitellen.

Hoidon kesto

Käyttöaiheesta riippuen hoitojakson on oltava mahdollisimman lyhyt (ks. kohta Annostus ja antotapa). Ahdistuneisuus- ja jännittyneisyyshoito saa kestää enintään 8–12 viikkoa, mihin sisältyy hoidon asteittainen lopettaminen annoksia vähitellen pienentämällä. Lääkitystä ei pidä jatkaa tätä pidempään ilman tilanteen uudelleenarviointia.

Hoidon alussa potilaalle olisi hyvä kertoa, että lääkitys on määräaikainen ja miten annostusta pienennetään asteittain. Potilaan on hyvä olla tietoinen myös rebound-ilmiöstä eli oireiden mahdollisesta palautumisesta lääkityksen loppuessa, jolloin voidaan minimoida oireiden uudelleen ilmenemisen aiheuttama ahdistuneisuus. Lyhytvaikutteisia bentsodiatsepiineja käytettäessä voi esiintyä vieroitusoireita annosten välillä, etenkin jos annos on suuri.

Käytettäessä pitkävaikutteisia bentsodiatsepiineja potilasta on tärkeää varoittaa vieroitusoireista, jos hän siirtyy käyttämään lyhytvaikutteisia bentsodiatsepiineja.

Psyykkiset ja paradoksaaliset reaktiot

Reaktioita, kuten rauhattomuutta, kiihottuneisuutta, ärtyneisyyttä, aggressiivisuutta, harhaluuloa, raivoa, painajaisunia, hallusinaatioita, psykooseja, sopimatonta käyttäytymistä, ja muita käyttäytymiseen liittyviä haittavaikutuksia tiedetään esiintyvän bentsodiatsepiineja käytettäessä. Mikäli tällaista esiintyy, lääkkeen käyttö on keskeytettävä. Nämä reaktiot ovat todennäköisempiä lapsilla ja iäkkäillä potilailla.

Amnesia

Bentsodiatsepiinit saattavat aiheuttaa anterogradista amnesiaa, jota esiintyy useimmiten useita tunteja lääkkeen nauttimisen jälkeen (ks. myös kohta Haittavaikutukset).

Opioidien samanaikaisen käytön aiheuttamat riskit

Alpratsolaamin ja opioidien samanaikainen käyttö voi aiheuttaa sedaatiota, hengityslamaa, koomaa ja kuoleman. Näiden riskien vuoksi sedatiivisia lääkkeitä, kuten bentsodiatsepiineja ja vastaavanlaisia lääkkeitä, kuten alpratsolaamia, voidaan määrätä samanaikaisesti vain sellaisille potilaille, joille muut hoitovaihtoehdot eivät sovi. Jos potilaalle päätetään määrätä alpratsolaamia samanaikaisesti opioidien kanssa, on määrättävä pienin tehoava annos ja hoidon on oltava mahdollisimman lyhytkestoinen (ks. myös yleiset annossuositukset kohdassa Annostus ja antotapa).

Potilasta on seurattava tarkkaan hengityslaman ja sedaation merkkien ja oireiden varalta. On erittäin suositeltavaa neuvoa potilasta ja hänen läheisiään tarkkailemaan näitä oireita (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Erityisryhmät

Pediatriset potilaat

Alpratsolaamin turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu lapsilla eikä alle 18-vuotiailla nuorilla, joten alpratsolaamin käyttöä ei suositella.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Varovaisuutta suositellaan, jos potilaalla on heikentynyt munuaistoiminta tai lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohta Annostus ja antotapa). Bentsodiatsepiineja ei saa antaa vaikeita maksasairauksia sairastaville potilaille, koska bentsodiatsepiinit voivat edistää enkefalopatian kehittymistä.

Iäkkäät potilaat

Iäkkäille tai heikkokuntoisille potilaille suositellaan yleisperiaatteena käytettäväksi pienintä tehokasta annosta ataksian ja ylisedaation estämiseksi (ks. kohta Annostus ja antotapa). Alpratsolaamia on käytettävä varoen iäkkäälle potilaalle, koska bentsodiatsepiinien lihaksia relaksoivat vaikutukset aiheuttavat kaatumisriskin.

Masennuspotilaat

Bentsodiatsepiineja tai bentsodiatsepiinien kaltaisia aineita ei saa käyttää ainoana lääkkeenä vaikean masennuksen tai masennukseen liittyvän ahdistuksen hoitoon, koska ne voivat kiihdyttää tai suurentaa itsemurhariskiä. Alpratsolaamia on sen vuoksi käytettävä varoen ja lääkettä määrättävä kerralla vain vähän potilaille, joilla on masentuneisuushäiriön tai itsemurhataipumuksen oireita ja merkkejä.

Paniikkihäiriöiset potilaat

Paniikkihäiriöiden yhteydessä on havaittu primaarista ja sekundaarista vaikeaa masennusta ja itsemurhien lukumäärän lisääntymistä hoitamattomilla potilailla. Siksi varovaisuutta on noudatettava sekä silloin, kun paniikkihäiriöpotilaille annetaan suuria alpratsolaamiannoksia, että silloin, kun psyykenlääkkeitä annetaan masennuspotilaille tai potilaille, joilla epäillään olevan itsemurha-ajatuksia tai -suunnitelmia.

Kroonisessa keuhkoinsuffisienssissa suositellaan pienempiä annoksia hengityslamariskin vuoksi.

Bentsodiatsepiinit eivät sovellu psykoosin ensisijaiseen hoitoon.

Joitain maanisia vaiheita on raportoitu piilevää masennusta sairastavilla potilailla.

Mahdollisten antikolinergisten haittavaikutusten vuoksi bentsodiatsepiineja on annettava suurta varovaisuutta noudattaen potilaille, joilla on ahdaskulmaglaukooma tai joilla voi olla alttius sairastua siihen.

Bentsodiatsepiineja on annettava äärimmäistä varovaisuutta noudattaen sellaisille potilaille, joilla on esiintynyt alkoholin, päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Apuaineita koskeva erityisvaroitus

Alprazolam Krka sisältää laktoosia. Harvinaista perinnöllistä galaktoosi-intoleranssia, täydellistä laktaasinpuutosta tai glukooosi-galaktoosi-imeytymishäiriötä sairastavat eivät saa käyttää valmistetta.

Yhteisvaikutukset

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Psykoaktiiviset lääkevalmisteet:

Muita psykoaktiivisia lääkeaineita on annettava varoen samaan aikaan alpratsolaamin kanssa. Keskushermostoa lamaannuttava vaikutus voi kasvaa, jos tabletteja käytetään samanaikaisesti psykoaktiivisten lääkevalmisteiden kuten esim. antipsykoottisten lääkkeiden (neuroleptien), unilääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden, joidenkin masennuslääkkeiden, opioidien, epilepsialääkkeiden ja väsyttävien H1-antihistamiinien kanssa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava hengitystoimintaa lamaavien lääkeaineiden, kuten opioidien (analgeetit, antitussiivit, korvaushoidot) kanssa, varsinkin iäkkäillä. Tablettien ottaminen opioidien kanssa voi vahvistaa euforiaa, mikä saattaa johtaa pahempaan psyykkiseen riippuvuuteen.

Opioidit:

Additiivisen keskushermostoa lamaavan vaikutuksen vuoksi sedatiivisten lääkkeiden, kuten bentsodiatsepiinien ja vastaavanlaisten lääkkeiden, kuten alpratsolaamin, samanaikainen käyttö opioidien kanssa lisää sedaation, hengityslaman, kooman ja kuoleman riskiä. Annostusta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Alkoholi:

Alkoholi lisää alpratsolaamin rauhoittavaa vaikutusta, mikä vaikuttaa potilaan ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Alpratsolaamihoidon aikana alkoholin käyttöä ei suositella.

Klotsapiini:

Klotsapiinin samanaikainen käyttö lisää hengitys- ja sydänpysähdyksen riskiä.

Lihasrelaksantit:

Lisääntyneeseen lihaksia rentouttavaan vaikutukseen (kaatumisriskiin) on varauduttava erityisesti alpratsolaamihoidon alussa, jos alpratsolaamia annetaan samaan aikaan lihasrelaksanttien kanssa.

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia voi esiintyä, jos alpratsolaamia annetaan sellaisten lääkeaineiden kanssa, jotka estävät maksaentsyymi CYP3A4:n toimintaa suurentaen alpratsolaamin pitoisuuksia plasmassa.

CYP3A4:n estäjät:

Antimykootit: samanaikaista itrakonatsolin, ketokonatsolin, posakonatsolin, vorikonatsolin ja muiden atsolisienilääkkeiden (voimakkaita CYP3A4:n estäjiä) käyttöä ei suositella.

Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa ja annoksen huomattavaa pienentämistä harkita, jos samanaikaisesti käytetään CYP3A4:n estäjiä kuten HIV-proteaasin estäjiä, fluoksetiinia, dekstropropoksifeenia, ehkäisypillereitä, sertraliinia, diltiatseemia tai makrolidiantibiootteja kuten esim. erytromysiiniä, klaritromysiiniä, telitromysiiniä ja troleandomysiiniä.

Itrakonatsoli on potentti CYP3A4:n estäjä, joka lisää kokonaisaltistusta (AUC) ja pidentää alpratsolaamin eliminaation puoliintumisaikaa. Tutkimuksessa, jossa terveille vapaaehtoisille annettiin itrakonatsolia 200 mg/vrk ja alpratsolaamia 0,8 mg, AUC kohosi kaksin-kolminkertaiseksi, ja eliminaation puoliintumisaika piteni noin 40 tuntiin. Alpratsolaamin on myös havaittu muuttavan psykomotorisia toimintoja. Itrakonatsoli voi tehostaa alpratsolaamin keskushermostovaikutusta, ja itrakonatsolihoidon lopettaminen voi heikentää alpratsolaamin tehoa.

Nefatsodoni, fluvoksamiini ja simetidiini: varovaisuutta on noudatettava, jos näitä lääkeaineita (CYP3A4:n estäjiä) käytetään yhtä aikaa alpratsolaamin kanssa, ja alpratsolaamiannoksen pienentämistä on syytä harkita.

Nefatsodoni estää CYP3A4:n välittämää alpratsolaamin hapettumista, mikä aiheuttaa plasman alpratsolaamipitoisuuden kaksinkertaistumisen sekä riskin keskushermostovaikutusten tehostumisesta. Sen vuoksi on suositeltavaa pienentää alpratsolaamiannos puoleen näitä valmisteita yhtä aikaa käytettäessä.

Fluvoksamiini-hoito pidentää alpratsolaamin puoliintumisaikaa 20 tunnista 34 tuntiin ja nostaa plasman alpratsolaamipitoisuuden kaksinkertaiseksi. Yhdessä käytettäessä suositellaan alpratsolaamiannoksen puolittamista.

Simetidiini pienentää alpratsolaamin puhdistumaa, mikä voi tehostaa sen vaikutusta. Tämän yhteisvaikutuksen kliinistä merkitystä ei vielä ole määritetty.

CYP3A4:n induktorit:

Alpratsolaamin teho voi heiketä, jos potilas käyttää CYP3A4:n induktoreita kuten rifampisiinia, fenytoiinia, karbamatsepiinia tai mäkikuismaa. Eliminoitumisvaiheessa plasman alpratsolaamipitoisuudet riippuvat aineenvaihdunnan tietyistä maksaentsyymeistä (erityisesti CYP3A4:stä), ja näitä entsyymejä indusoivat lääkkeet pienentävät pitoisuuksia. Jos mäkikuismahoito tai muu hoito CYP3A4:n induktorilla lopetetaan äkillisesti, alpratsolaamin yliannostusoireet ovat mahdollisia.

Alpratsolaamin vaikutus muiden lääkevalmisteiden farmakokinetiikkaan:

Digoksiiini:

Plasman digoksiinipitoisuus nousee erityisesti iäkkäillä henkilöillä, kun digoksiiniä ja 1 mg alpratsolaamia käytettiin päivittäin samanaikaisesti. Näin ollen alpratsolaamia ja digoksiinia samaan aikaan käyttäviä potilaita on tarkkailtava tehostetusti digoksiinitoksisuuden merkkien ja oireiden varalta.

Imipramiini ja desipramiini:

On raportoitu, että alpratsolaamin käyttö (jopa 4 mg/vrk) samanaikaisesti imipramiinin ja desipramiinin kanssa nosti imipramiinin vakaan tilan plasmapitoisuutta 31 % ja desipramiinin vakaan tilan plasmapitoisuutta 20 %. Vielä ei ole tiedossa, onko näillä muutoksilla kliinistä merkitystä.

Varfariini:

Ei ole pystytty määrittämään, onko vaikutuksia protrombiiniiaikoihin ja varfariinin pitoisuuteen plasmassa.

Yhteisvaikutuksia propranololin ja disulfiramin kanssa ei havaittu.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Jos Alprazolam Krka -valmistetta määrätään hedelmällisessä iässä olevalle naiselle, häntä on kehotettava olemaan yhteydessä lääkäriin hoidon lopettamisesta, jos hän suunnittelee raskautta tai epäilee sitä.

Kohorttitutkimusten laajojen tulosten perusteella raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana tapahtuneeseen bentsodiatsepiinialtistukseen ei liity huomattavien epämuodostumien riskiä. Joissakin aiemmissa epidemiologisissa tapaus-kontrollitutkimuksissa on kuitenkin ilmoitettu huuli- ja suulakihalkion ilmaantuvuuden lisääntymistä. Tutkimustietojen perusteella ilmaantuvuusriski lisääntyy siten, että jokaista tuhatta kohdussa bentsodiatsepiineille altistunutta sikiötä kohti syntyy alle kaksi vauvaa, jolla todetaan huuli-suulakihalkio, kun riski normaaliväestössä on noin yksi tuhannesta. Suuriannoksinen bentsodiatsepiinihoito raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana aiheuttaa sikiön liikkeiden vähenemistä ja muutoksia sikiön sydämen rytmissä.

Kun hoitoa on lääketieteellisistä syistä johtuen annettava raskauden viimeisen kolmanneksen aikana, vaikka vain pienillä annoksilla, velton lapsen oireyhtymää, kuten aksiaalista hypotoniaa ja heikkoon painon nousuun johtavia imemisvaikeuksia, voi esiintyä. Nämä merkit ovat palautuvia, mutta voivat kestää yhdestä kolmeen viikkoon valmisteen puoliintumisajan mukaan. Suuria annoksia käytettäessä voi vastasyntyneellä esiintyä hengityslamaa tai apneaa ja hypotermiaa.

Lisäksi vastasyntyneellä voi muutaman päivän kuluttua syntymästä esiintyä vieroitusoireita oireinaan ylikiihtyneisyyttä, agitaatiota ja vapinaa, vaikka velton lapsen oireyhtymää ei todetakaan. Syntymän jälkeisten vieroitusoireiden esiintymiseen vaikuttaa lääkeaineen puoliintumisaika.

Nämä tiedot huomioiden alpratsolaamin käyttöä voidaan harkita raskauden aikana, jos käyttöaiheita ja annostusta noudatetaan tarkasti.

Jos alpratsolaamihoito on välttämätön raskauden viimeisen kolmanneksen aikana, suurten annosten käyttöä on vältettävä ja vastasyntynyttä on tarkkailtava vieroitusoireden ja velton lapsen oireyhtymän varalta.

Imetys

Alpratsolaami erittyy äidinmaitoon pieninä pitoisuuksina. Alpratsolaamin käyttöä imetyksen aikana ei kuitenkaan suositella.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Alpratsolaamilla on huomattava vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Sedaatio, amnesia, keskittymiskyvyn heikentyminen ja lihastoiminnan heikentyminen saattavat vaikuttaa haitallisesti ajokykyyn ja kykyyn käyttää koneita. Jos unen pituus ei ole riittävä, valppauden heikentyminen on varsin todennäköistä.

Potilaita on varoitetta yllä mainituista vaaroista ja kehotettava olemaan ajamatta autoa ja käyttämättä koneita hoidon aikana. Alkoholi tehostaa vaikutuksia (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Haittavaikutukset

Bentsodiatsepiinien tavallisin haittavaikutus on niiden rauhoittava vaikutus, johon voi liittyä ataksiaa, koordinaatiovaikeuksia ja sekavuutta. Vaikutuksille altistumien on yksilöllistä. Vaikutukset riippuvat annoksen suuruudesta, ja ne vähenevät kun annosta pienennetään. Iäkkäät potilaat ovat erityisen alttiita rauhoittavalle vaikutukselle. Rauhoittavat vaikutukset ja koordinaatiovaikeudet ovat pahimmillaan hoidon alussa, ja niiden sietokyky kasvaa käytön jatkuessa.

Haittavaikutukset määritetään seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

 

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko harvinainen

Harvinainen

Tuntematon

Umpieritys

  

Hyperprolaktinemia

  

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 

Ruokahalun väheneminen

Anoreksia

Ruokahalun lisääntyminen

 

Psyykkiset

häiriöt

 

Sekavuus, depressio (ks. jäljempänä), akatisia

Hallusinaatiot, raivokohtaukset, aggressiivinen käytös, vihamielinen käytös, ahdistuneisuus, agitaatio, libidon muutokset, unettomuus, epänormaalit ajatukset, hermostuneisuus, kiihtyneisyys

Psyykkiset ja paradoksaaliset reaktiot ja riippuvuus (ks. jäljempänä)

 

Hermosto

Sedaatio, uneliaisuus

Ataksia, koordinatiohäiriöt, muistin heikkeneminen, puheen puuroutuminen, keskittymis-vaikeudet, heitehuimaus, päänsärky, heikotus

Muistinmenetys (ks. jäljempänä), dystonia, vapina

Turtuneisuus, vireystason lasku

Autonomisen hermoston toimintahäiriöt

Silmät

 

Näön hämärtyminen

Kaksoiskuvat

  

Sydän

 

Takykardia, sydämentykytys

   

Verisuonisto

   

Hypotensio

 

Hengityselimet, rintakehä ja

välikarsina

 

Nenän tukkoisuus

   

Ruuansulatus-elimistö

 

Ruuansulatuskanavan vaivat (ummetus, pahoinvointi, ripuli, suun kuivuminen, lisääntynyt syljeneritys, nielemisvaikeudet)

Oksentelu

  

Maksa ja sappi

  

Keltaisuus, maksan toimintahäiriöt

 

Maksatulehdus

Iho ja ihon-alainen kudos

 

Allerginen ihottuma

Dermatiitti, kutina

Iho-ongelmat

Angioedeema

Luusto, lihakset ja sidekudos

  

Luuston ja lihasten heikkous

  

Munuaiset ja virtsatiet

  

Inkontinenssi, virtsaumpi

  

Sukupuolielimet ja rinnat

  

Sukupuoli-toimintojen häiriöt, epäsäännölliset kuukautiset

  

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Väsymys, astenia, ärtyvyys

  

Perifeerinen turvotus

Tutkimukset

  

Painon muutokset, kohonnut silmänpaine

  

Muistinmenetys:

Anterogradinen muistinmenetys voi ilmaantua jopa terapeuttisilla annoksilla, ja riski kasvaa suuremmilla annoksilla. Muistinmenetykseen voi liittyä epäasiallista käytöstä (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.).

Masennus:

Piilevä masennus voi herkillä ihmisillä puhjeta bentsodiatsepiinihoidon aikana.

Riippuvuus:

Käyttö (jopa terapeuttisin annoksin) saattaa johtaa fyysisen riippuvuuden kehittymiseen: hoidon keskeyttäminen voi aiheuttaa vieroitusoireita tai rebound-ilmiön. Psyykkistä riippuvuutta voi esiintyä. Bentsodiatsepiinien väärinkäytöstä on raportoitu (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Yleistä toksisuustietoa

Bentsodotsepiinien yliannostus ei yleensä ole hengenvaarallinen, jos yliannosta ei oteta yhdessä muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden (mukaan luettuna alkoholin) kanssa. Minkä tahansa lääkevalmisteen yliannostuksen hoidossa on syytä muistaa, että potilas on ehkä ottanut useita lääkeaineita. Hoitoa on annettava sen mukaisesti.

Oireet

Bentsodiatsepiinien yliannostus ilmenee tavallisesti eriasteisena keskushermostolamana vaihdellen uneliaisuudesta koomaan. Lievissä tapauksissa oireisiin kuuluvat uneliaisuus, mentaalinen sekavuus ja horrostila. Vakavimmissa tapauksissa oireita voivat olla ataksia, hypotonia, hypotensio, hengityslama, harvoin kooma ja hyvin harvoin kuolema.

Hoito

Oraalisten bentsodiatsepiinien yliannostuksen jälkeen (tunnin kuluessa) on yritettävä saada potilas oksentamaan, mikäli hän on tajuissaan tai on suoritettava mahahuuhtelu hengitystiet suojattuina, jos potilas on tajuton. Jos mahan tyhjennyksestä ei ole hyötyä, on annettava lääkehiiltä lääkkeen imeytymisen estämiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä hengitys- ja kardiovaskulaarisiin toimintoihin tehohoidossa. Pakotetulla virtsanerityksellä tai hemodialyysillä ei ole merkitystä.

Flumatseniili voi olla hyödyllinen vastalääke.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: bentsodiatsepiinijohdokset, ATC-koodi: N05BA12

Kuten kaikki bentsodiatsepiinit myös alpratsolaami sitoutuu aivojen bentsodiatsepiinireseptoreihin. Se vahvistaa inhibitorisen välittäjäaineen gamma‑aminovoihapon (GABA) vaikutuksia, joka toimii keskushermostossa sekä pre- että postsynaptisesti.

Alpratsolaami on ahdistusta lievittävä lääkeaine. Kuten kaikilla bentsodiatsepiineilla myös alpratsolaamilla on ahdistusta lievittävien ominaisuuksien lisäksi myös rauhoittavia, unettavia, lihaksia heikentäviä ja kouristuksia estäviä ominaisuuksia.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen

Suun kautta otetun Alprazolam Krka ‑depottabletin biologinen hyötyosuus on vähintään 80 %. Suurimmat pitoisuudet plasmassa saavutetaan 5–11 tunnissa lääkkeen nielaisemisen jälkeen.

Jakauma

Yhden lääkkeenottokerran jälkeen plasman pitoisuudet ovat suoraan suhteessa otetun annoksen kokoon. In vitro 70 % alpratsolaamista sitoutuu seerumin proteiineihin.

Biotransformaatio

Alpratsolaamin tärkeimmät metaboliitit virtsassa ovat α -hydroksi-alpratsolaami ja bentsofenonin johdannainen. Plasman pääasialliset metaboliitit ovat α-hydroksi-alpratsolaami ja 4-hydroksi-alpratsolaami. Alpratsolaami metabolisoituu pääasiallisesti CYP3A4:n avulla.

Bentsofenonin johdannainen on käytännöllisesti katsoen tehoton. α-hydroksi-alpratsolaamin biologinen aktiviteetti on verrannollinen alpratsolaamin biologiseen aktiviteettiin, kun taas 4-hydroksi-alpratsolaamin aktiivisuus on vain noin 1/10 alpratsolaamin aktiivisuudesta.

Näiden metaboliittien pitoisuus plasmassa on vähäinen. Niiden puoliintumisajat näyttävät olevan samaa suuruusluokkaa kuin alpratsolaamin. Metaboliitetilla on sen vuoksi vain rajallinen merkitys alpratsolaamin biologisessa aktiivisuudessa.

Eliminoituminen

Alpratsolaamin keskimääräinen puoliintumisaika on 12–15 tuntia. Alpratsolaami ja sen metaboliitit erittyvät pääasiallisesti virtsaan.

Iäkkäät henkilöt

Iäkkäillä keskimääräinen puoliintumisaika voi pidentyä (noin 16 h).

Maksan vajaatoiminta

Keskimääräinen eliminaation puoliintumisaika pitenee maksan vajaatoimintapotilailla (noin 19 h).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kun rotille annettiin alpratsolaamia 24 kuukauden ajan, naarailla ja uroksilla havaittiin kaihin ja sarveiskalvon vaskulaarisuuden lisääntyvän vastaavasti annoksen koon mukaan.

Toistuvien annosten toksisuustutkimuksessa (12 kuukautta) havaittiin suun kautta annettujen suurten annosten aiheuttavan koirilla kouristuksia, joista osa oli hengenvaarallisia. Tämän merkitys ihmiselle ei ole selvä.

Rotilla ja hiirillä tehdyissä karsinogeenisuustutkimuksissa ei havaittu karsinogeenisiä vaikutuksia. Rottien annokset olivat jopa 30 mg/kg/vrk (150 kertaa ihmisen vuorokautinen maksimiannos 10 mg/vrk) ja hiirien annokset 10 mg/kg/vrk (50 kertaa ihmisen vuorokautinen maksimiannos).

Suuret alpratsolaamiannokset lisäsivät epämuodostumia ja sikiökuolemia rotilla ja kaniineilla.

Alpratsolaami ei ollut mutageenien rotilla tehdyissä mikronukleus-testissä edes 100 mg/kg vuorokausiannoksella, joka on 500 kertaa ihmisen vuorokautinen maksimiannos 10 mg/vrk. Alpratsolaami ei myöskään ollut mutageeninen in vitro.

Edes 5 mg/kg/vrk ‑alpratsolaamiannokset eivät heikentäneet rottien hedelmällisyyttä. Nämä annokset ovat 25 kertaa suurempia kuin ihmiselle suositellut maksimiannokset.

Rottien ja hiirien sikiöiden altistuminen alpratsolaamille tai muille bentsodiatsepiineille on yhdistetty jälkeläisten käytösmuutoksiin. Näiden muutosten mahdollinen merkitys ihmisille on epäselvä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Depottabletti 0,5 mg:

Laktoosimonohydraatti

Hypromelloosi

Magnesiumstearaatti

Indigokarmiini (E132)

Kinoliinikeltainen (E104)

Depottabletit 1 mg:

Laktoosimonohydraatti

Hypromelloosi

Magnesiumstearaatti

Depottabletit 2 mg:

Laktoosimonohydraatti

Hypromelloosi

Magnesiumstearaatti

Indigokarmiini (E132)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

4 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ALPRAZOLAM KRKA depottabletti
0,5 mg 20 fol (2,02 €), 100 fol (8,09 €)
1 mg 20 fol (3,65 €), 100 fol (14,54 €)
2 mg 20 fol (6,38 €), 100 fol (24,87 €)

PF-selosteen tieto

Läpipainopakkaus (Al/Al): 20, 30, 60, 100 ja 100 x 1 depottablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

0,5 mg: vihertävänkeltainen, pyöreä, jonkin verran kaksoiskupera.

1 mg: valkoinen, pyöreä, jonkin verran kaksoiskupera.

2 mg: vaaleansininen, pyöreä, jonkin verran kaksoiskupera.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

ALPRAZOLAM KRKA depottabletti
0,5 mg 20 fol, 100 fol
1 mg 20 fol, 100 fol
2 mg 20 fol, 100 fol

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

N05BA12

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.03.2018

Yhteystiedot

KRKA Finland Oy
Bertel Jungin aukio 5
02600 Espoo
Suomi

020-7545330
www.krka.biz
info.fi@krka.biz