Vertaa PF-selostetta

ETONO ihopuikko 20 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Tripelennamiinihydrokloridi 20 mg/g.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

1 g sisältää propyleeniglykolia (E 1520) 715 mg.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Ihopuikko.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Hyönteisten pistot ja puremat.

Etono on tarkoitettu aikuisten ja vähintään 2-vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoon.

Annostus ja antotapa

Hierotaan kevyesti ihoon. Tarvittaessa valmistetta voi levittää lisää enintään 3 kertaa päivässä.

Valmistetta saa käyttää vain pienelle alueelle (korkeintaan kämmenen suuruiselle) ja lyhytkestoisesti (enintään 10 päivän ajan).

Pediatriset potilaat

Valmistetta ei pidä käyttää alle 2-vuotiaiden lasten hoitoon (ks. kohta Vasta-aiheet).

Hoidettaessa 2–6-vuotiaita lapsia, valmisteen käytössä on noudatettava varovaisuutta (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Antotapa

Iholle. Valmistetta hierotaan kevyesti ihoon vain hoidettavalle alueelle. Valmistetta ei saa levittää avoimiin haavoihin (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.).

Vasta-aiheet

Käyttö laajoille ihoalueille ja leesioihin, joita ympäröivä iho on tulehtunut. Vetistävä ja/tai rakkulainen ihottuma. Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Alle 2-vuotiaat lapset.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jos kutina jatkuu tai pahenee, valmisteen käyttö on lopetettava.

Paikallisesti käytetyllä antihistamiinilla voi olla herkistävä vaikutus.

Systeemisten vaikutusten välttämiseksi valmistetta ei pidä levittää avoimiin haavoihin.

Valmiste sisältää 715 mg/g propyleeniglykolia (E 1520). Propyleeniglykoli saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

Pediatriset potilaat

Varovaisuutta on noudatettava hoidettaessa 2–6-vuotiaita lapsia, sillä vaikka imeytyminen on vähäistä, sedatiivisia ja antikolinergisiä vaikutuksia voi ilmetä.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Raskauden aikaisia vaikutuksia ei ole odotettavissa, sillä tripelennamiinin systeeminen altistus on merkityksetöntä. Etono-valmistetta voi käyttää raskauden aikana.

Imetys

Tripelennamiini saattaa erittyä ihmisen rintamaitoon, mutta Etono-valmisteen normaaleita hoitoannoksia käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin/imeväisiin, sillä tripelennamiinin systeeminen altistus rintaruokkivalle naiselle on merkityksetön. Etono-valmistetta voidaan käyttää rintaruokinnan aikana.

Hedelmällisyys

Etono-valmisteen vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tietoja.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Etonolla ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Joskus voi ilmetä yliherkkyysreaktioita.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet ja löydökset

Tähän lääkemuotoon ei odoteta liittyvän akuutteja myrkytyksiä, sillä yliannostus on epätodennäköinen, jos valmistetta käytetään ohjeen mukaan.

Systeemisen myrkytyksen yhteydessä ilmeneviä tripelennamiinihydrokloridin yliannostuksen oireita voivat olla letargia, kiihtymys, sekavuus, tinnitus, näön hämärtyminen, mustuaisten laajeneminen, kuiva suu, punoitus, kuume, vapina, unettomuus ja aistiharhat.

Hoito

Alentuneen tajunnantason tai muiden oireiden tukihoito. Aktiivihiilen anto voi olla aiheellista, etenkin pian valmisteen nauttimisen jälkeen.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Kutinaa lievittävät lääkeaineet, sis. Antihistamiinit, puudutteet ym., paikallisesti käytettävät antihistamiinit. ATC koodi: D04AA04.

Tripelennamiinihydrokloridi on H1-reseptoriantagonisti, joka heikentää histamiinireaktiota palautuvalla reseptorisalpauksella. Tämän seurauksena histamiinivaikutukset kuten sileälihassupistus ja kapillaarien läpäisevyyden lisääntyminen vähenevät. Iholle annosteltuna tripelennamiinihydrokloridin vaikutuksen kannalta tärkeitä ovat ihon kapillaareihin kohdistuva vaikutus ja paikallispuudutevaikutus.

Farmakokinetiikka

Suun kautta tapahtuvassa annostelussa tripelennamiinihydrokloridi metaboloituu lähes täysin ja eliminoituu virtsaan.

Imeytyminen

Terveelle iholle tapahtuvan annostelun jälkeen ei virtsassa tavata tripelennamiinia eikä sen metaboliitteja. Virtsassa tavattiin hiukan tripelennamiinia vain vaurioituneelle iholle tapahtuneen annostelun jälkeen. Imeytyneen lääkeaineen määrä oli karkeasti verrannollinen ihoon hieromisen kestoon. Systeemisiä haittavaikutuksia ei esiintynyt ellei vaurioituneen ihon osuus ollut yli 25% ruumiin pinta-alasta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Propyleeniglykoli (E 1520), natriumstearaatti, puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25°C, älä säilytä kylmässä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

ETONO ihopuikko
20 mg/g 5,7 g (9,66 €)

PF-selosteen tieto

Polypropyleeninen kierrettävä hylsy, pakattu pahvikoteloon.

5,70 g.

Valmisteen kuvaus:

Kierrettävä puikko, valkoinen, kiinteä massa.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

ETONO ihopuikko
20 mg/g 5,7 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D04AA04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

09.10.2022

Yhteystiedot

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo


0207 631 600
www.aco.fi
finlandinfo@perrigo.com