Vertaa PF-selostetta

MINIFOM kapseli, pehmeä 200 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 kapseli sisältää 200 mg Antifoam M vastaten 188 mg dimetikonia ja 12 mg kolloidista vedetöntä piidioksidia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kapseli, pehmeä.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Liiallisista gastrointestinaalikanavan kaasuista johtuvat vaivat. Gastroskopian esilääkitys.

Leikkausten jälkeinen ruoansulatuskanavan pingottuneisuus.

Annostus ja antotapa

1 kapseli 3-4 kertaa päivässä. Lapsille lääkärin ohjeen mukaan.

Kapselit on nieltävä kokonaisina.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys dimetikonille, piidioksidille tai jollekin valmisteen sisältämälle apuaineelle.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ei ole.

Yhteisvaikutukset

Ei yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Minifomia voidaan käyttää raskauden aikana.
Imetys
Dimetikoni ei kulkeudu äidinmaitoon.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Minifomilla ei ole haitallista vaikutusta autolla ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Dimetikonin on todettu aiheuttavan erittäin harvoin haittavaikutuksia. Allergisia oireita, erityisesti ihottumaa ja urtikariaa on raportoitu. Yksittäisissä tapauksissa on esiintynyt gastrointestinaalisia ja neurologisia oireita.

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut suoliston toiminnallisten häiriöiden lääkkeet / silikonit.
ATC-koodi: A03AX13.

Minifom sisältää AntiFoam M:ää (dimetikoni ja kolloidinen vedetön piidioksidi), jolla on pintajännitystä pienentävä vaikutus ja joka on kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiili. Pintajännitystä pienentämällä Antifoam M estää kaasukuplien muodostusta ja hajottaa liman peittämiä kaasukuplia.

Vatsan pingottuneisuuden ja jännittyneisyyden tunne, kivut, röyhtäisyt ja kaasun poistuminen voivat olla ruoansulatuskanavaan kerääntyneen ylimääräisen kaasun aiheuttamia oireita. Suurimmaksi osaksi lisääntynyt kaasunmuodostus johtuu niellystä ilmasta. Tällaiset oireet ja erityisesti silloin, jos ne alkavat esiintyä aikaisemmin oireettomalla potilaalla, saattavat olla merkki pahanlaatuisesta taudista. Ne tulee lääkärin arvion mukaan sulkea pois ennen Minifom-kapseleiden käytön aloittamista.

Subjektiivisia vaivoja voi esiintyä myös pitkällisten vatsaleikkausten jälkeen, kun ruoansulatuskanavan toiminta hidastuu. Tästä saattaa seurata ilmavaivoja ja leikkauksen jälkeistä turvotusta, joka voi aiheuttaa haavan paranemisen huonontumisen ja haavan repeämisen.

Teho saavutetaan parin vuorokauden hoidon jälkeen.

Farmakokinetiikka

Antifoam M ei imeydy, vaan sillä on paikallinen vaikutus ruoansulatuskanavassa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei tietoja.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Liivate, glyseroli ja rautaoksidi (E 172).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä (15-25 °C).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

MINIFOM kapseli, pehmeä
200 mg 100 kpl (20,82 €)

PF-selosteen tieto

100 kapselia HDPE-purkissa.

Valmisteen kuvaus:

Ruskeanpunainen, ovaali, pehmeä liivatekapseli.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

MINIFOM kapseli, pehmeä
200 mg 100 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A03AX13

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

30.08.2012

Yhteystiedot

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

0207 631 600
www.aconordic.com
info-fi@aconordic.com