Vertaa PF-selostetta

MINIFOM kapseli, pehmeä 200 mg

not_interestedSaatavuushäiriö

Ei saatavilla

MINIFOM kapseli, pehmeä

  • 200 mg100 kpl25.03.2024 - 27.05.2024

Saatavilla

Vaihtokelpoisia tai muita samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita ei saatavilla.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 kapseli sisältää 200 mg Antifoam M:ää, joka vastaa 188 mg dimetikonia ja 12 mg kolloidista vedetöntä piidioksidia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kapseli, pehmeä.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Liiallisista gastrointestinaalikanavan kaasuista johtuvat vaivat. Gastroskopian esilääkitys.

Leikkausten jälkeinen ruoansulatuskanavan pingottuneisuus.

Annostus ja antotapa

1 kapseli 3-4 kertaa päivässä. Lapsille lääkärin ohjeen mukaan.

Kapselit on nieltävä kokonaisina.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille (dimetikonille ja piidioksidille) tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ei ole.

Yhteisvaikutukset

Ei yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Minifom ei imeydy, joten sitä voidaan käyttää raskauden aikana.

Imetys
Vaikuttavat aineet eivät kulkeudu äidinmaitoon, joten Minifomia voidaan käyttää imetyksen aikana.

Hedelmällisyys
Minifom-valmisteen vaikutuksesta hedelmällisyyteen ei ole tietoja saatavilla.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Minifom-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta autolla ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Dimetikonin on todettu aiheuttavan erittäin harvoin haittavaikutuksia. Allergisia oireita, erityisesti ihottumaa ja urtikariaa on raportoitu. Yksittäisissä tapauksissa on esiintynyt neurologisia oireita.

Haittavaikutukset on luokiteltu elinjärjestelmän ja esiintyvyydestä tehdyn arvion perusteella seuraavan esitystavan mukaisesti: tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Ruoansulatuselimistö

• Tuntematon: vähäisiä maha-suolikanavan häiriöitä on raportoitu.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Valmiste ei imeydy suun kautta otettuna. Valmisteen nielemisestä ei aiheudu systeemistä toksisuutta.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Muut ruuansulatuskanavan toiminnallisten häiriöiden lääkkeet / silikonit.
ATC-koodi: A03AX13.

Vaikutusmekanismi:

Minifom sisältää Antifoam M:ää (dimetikoni ja kolloidinen vedetön piidioksidi), jolla on pintajännitystä pienentävä vaikutus ja joka on kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiili. Pintajännitystä pienentämällä Antifoam M estää kaasukuplien muodostusta ja hajottaa liman peittämiä kaasukuplia.

Vatsan pingottuneisuuden ja jännittyneisyyden tunne, kivut, röyhtäisyt ja kaasun poistuminen voivat olla ruoansulatuskanavaan kerääntyneen ylimääräisen kaasun aiheuttamia oireita. Suurimmaksi osaksi lisääntynyt kaasunmuodostus johtuu niellystä ilmasta. Tällaiset oireet ja erityisesti silloin, jos ne alkavat esiintyä aikaisemmin oireettomalla potilaalla, saattavat olla merkki pahanlaatuisesta taudista. Ne tulee lääkärin arvion mukaan sulkea pois ennen Minifom -kapseleiden käytön aloittamista.

Subjektiivisia vaivoja voi esiintyä myös pitkällisten vatsaleikkausten jälkeen, kun ruoansulatuskanavan toiminta hidastuu. Tästä saattaa seurata ilmavaivoja ja leikkauksen jälkeistä turvotusta, joka voi aiheuttaa haavan paranemisen huonontumisen ja haavan repeämisen.

Teho saavutetaan parin vuorokauden hoidon jälkeen.

Farmakokinetiikka

Antifoam M ei imeydy, vaan sillä on paikallinen vaikutus ruoansulatuskanavassa.
Suun kautta otettuna lääke erittyy muuttumattomana aineena ulosteeseen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Lääkkeen määrääjän kannalta oleellisia prekliinisiä tietoja ei ole.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Liivate, glyseroli ja rautaoksidi (E 172).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

MINIFOM kapseli, pehmeä
200 mg 100 kpl (21,79 €)

PF-selosteen tieto

25 ja 100 kapselia HDPE-purkissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Ruskeanpunainen, ovaali, pehmeä liivatekapseli.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

MINIFOM kapseli, pehmeä
200 mg 100 kpl

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A03AX13

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.01.2022

Yhteystiedot

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo


0207 631 600
www.aco.fi
finlandinfo@perrigo.com