Vertaa PF-selostetta

CARBO MEDICINALIS kapseli, kova 200 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 200 mg aktiivihiiltä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Kova kapseli

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Akuuttiin ripuliin ruokavaliohoidon lisänä.

Annostus ja antotapa

3–4 kapselia kerrallaan; korkeintaan 12 kapselia vuorokaudessa.

Kapselit otetaan veden kera.

Vasta-aiheet

Täydellinen ruoansulatuskanavan tukkeuma tai epäilty suolentukkeuma.

Akuutti vatsakipu ja haavainen paksusuolen tulehdus.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin apuaineista.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ellei ripuli ole hävinnyt ja on olemassa elimistön kuivumisen riski, on tehtävä kliinisiä ja biokemiallisia lisätutkimuksia vaivan syyn selvittämiseksi.

Aktiivihiilen käyttöä ei suositella potilaille, jotka käyttävät antiperistalttista lääkitystä tai ovat nielleet antiperistalttisesti vaikuttavaa myrkyllistä ainetta. Näissä tapauksissa on olemassa suolilaman riski; tilanne voi aiheuttaa suolen puhkeamisen (ks. kohta Vasta-aiheet).

Aktiivihiiltä käytettäessä uloste värjäytyy mustaksi.

Yhteisvaikutukset

Yleensä aktiivihiilen käyttö vähentää vaikutusmekanisminsa takia suun kautta otettavien lääkkeiden tehoa.

Furosemidin ja aktiivihiilen samanaikaisen käytön on osoitettu heikentävän furosemidin tehoa huomattavasti.

Aktiivihiilen käyttö saattaa myös heikentää munasolun irtoamista ehkäisevien lääkkeiden tehoa (ks. kohta Raskaus ja imetys).

Raskaus ja imetys

Hedelmällisessä iässä olevat naiset / Ehkäisy:

Aktiivihiili saattaa vaikuttaa ehkäisytablettien tehoon. Sen vuoksi hoidon aikana suositellaan vaihtoehtoista, tehokasta ja turvallista ehkäisymenetelmää.

Raskaus:

Valmistetta voidaan tämänhetkisten tietojen mukaan käyttää raskauden aikana ilman että siitä aiheutuu vaaraa sikiölle.

Imetys:

Valmistetta voidaan tämänhetkisten tietojen mukaan käyttää imetyksen aikana ilman että siitä aiheutuu vaaraa lapselle.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Carbo Medicinalis -kapselit eivät vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Useimmat aktiivihiilen käytön yhteydessä raportoidut haittavaikutukset liittyivät maha-suolikanavaan. Useimmat haittatapahtumista voivat kuitenkin johtua myös hoidettavasta tilasta.

Haittavaikutusten esiintymistiheys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia ovat oksentelu, ummetus, vatsavaivat, ripuli, pahoinvointi, pakottava ulostamisen tarve ja peräaukon ärsytys.

Yliannostus

Useiden suurten lääkehiiliannosten käyttö voi aiheuttaa ohutsuolen tukkeuman (myrkytysten hoitoon käyttävät annokset).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: lääkehiili, ATC-koodi: A07BA01

Aktiivihiili on kasviperäinen, erityisellä tavalla hiilletty materiaali, joka laajan sisäpintansa ansiosta kykenee adsorboimaan maha-suolikanavassa olevia haitallisia, ei-toivottuja ja patogeenisia aineita.

Farmakokinetiikka

Koska aktiivihiili ei imeydy maha-suolikanavasta, sillä ei ole jakaantumisvaihetta eikä se metaboloidu.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Prekliiniset tiedot eivät viittaa mihinkään erityiseen ihmisille aiheutuvaan vaaraan.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Liivate, titaanidioksidi (E 171) ja musta rautaoksidi (E 172).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen

Kestoaika

5 vuotta

Säilytys

Säilytä kapseli alkuperäispakkauksessa suojassa kosteudelta.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

CARBO MEDICINALIS kapseli, kova
200 mg 30 fol (10,15 €)

PF-selosteen tieto

Kapselit on pakattu PVDC /PVC-alumiiniläpipainopakkauksiin, jotka on pakattu kartonkikoteloon. Pakkauskoko: 30 kapselia

Valmisteen kuvaus:

Musta, kova liivatekapseli (no. 1); ei painomerkintää, tuoksuton, mauton.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia

Korvattavuus

CARBO MEDICINALIS kapseli, kova
200 mg 30 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A07BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

01.03.2014

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

020 746 5000
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com