Vertaa PF-selostetta

GLYCOSTIGMIN injektioneste, liuos 2,5/0,5 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 ml sisältää 2,5 mg neostigmiinimetilsulfaattia ja 0,5 mg glykopyrroniumbromidia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Natrium
Yksi millilitra injektionestettä sisältää 2,97 mg natriumia vastaten 0,13 mmol/ml.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kompetitiivisen nondepolarisoivan lihasrelaksantin aiheuttaman hermo-lihasliitoksen residuaalisalpauksen kumoaminen.

Annostus ja antotapa

Aikuiset ja vanhukset
1,25–5 mg neostigmiinimetilsulfaattia ja 0,25–1 mg glykopyrrolaattia (= 0,5–2 ml Glycostigmin-injektionestettä) laskimoon 10–30 sekunnin kuluessa. Jos Glycostigmin-annos lasketaan millilitroina painokiloa kohti, 10–30 sekunnin kuluessa voidaan siis injisoida 0,01–0,02 ml/kg.

Pediatriset potilaat
0,02 ml/kg laskimoon 10–30 sekunnin kuluessa (50 mikrog/kg neostigmiinimetilsulfaattia ja 10 mikrog/kg glykopyrrolaattia).

Annos voidaan tarvittaessa toistaa, ellei hermo-lihasliitossalpaus kumoudu riittävästi. Maksimaalinen Glycostigmin-kokonaisannos on kuitenkin 2 ml.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille. Maha-suolikanavan tai virtsateiden mekaaninen tukos. Suksametonin aiheuttama lihasrelaksaatio.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Glycostigmin-injektionestettä tulee antaa varoen potilaille, joilla on jokin sydänsairaus, kuten sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoimintaa tai rytmihäiriöitä. Glycostigmin-valmistetta on käytettävä varoen myös jos potilaalla on verenpainetauti, tyreotoksikoosi, epilepsia, Parkinsonin tauti, korkea kuume, astma, taipumus bronkospasmiin tai merkittävä bradykardia. Glykopyrrolaattia tulee antaa varoen potilaille, joilla on ahdaskulmaglaukooma, prostatahyperplasia tai muu sairaus, johon liittyy virtsaretentio.

Glycostigmin-injektionestettä tulee antaa lihasrelaksaation kumoamiseen vasta, kun hermo-lihassalpaus on jo väistymässä. Jos relaksaatio kumotaan täydellisen hermo-lihassalpauksen aikana, potilaalle saattaa tulla niin sanottu jälkirelaksaatio.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per 1 ml:n ampulli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Neostigmiinimetilsulfaatti vahvistaa suksametonin aiheuttamaa hermo-lihassalpausta, joten Glycostigmin-valmistetta ei tule käyttää suksametonin aiheuttaman lihasrelaksaation yhteydessä.

Eräät lääkeaineet, kuten trisykliset masennuslääkkeet, neuroleptit ja eräät antihistamiinit, saattavat voimistaa glykopyrrolaatin antikolinergistä vaikutusta.

Raskaus ja imetys

Glykopyrrolaatin ja neostigmiinimetilsulfaatin turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei ole tutkittu. Koska yhdisteet läpäisevät biologisia kalvoja huonosti, on niiden kulkeutuminen istukan läpi ja äidinmaitoon kerta-annoksen jälkeen vähäistä. Siksi sikiölle tai imeväiselle ei terapeuttisia annoksia käytettäessä todennäköisesti aiheudu merkittävää riskiä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Valmisteen vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

Haittavaikutukset

Neostigmiinimetilsulfaatin ja glykopyrrolaatin haittavaikutukset johtuvat lähinnä yhdisteiden farmakologisista vaikutuksista, ja ne ovat osittain toisilleen vastakkaisia.

Neostigmiinimetilsulfaatti saattaa aiheuttaa suun, nielun ja hengitysteiden eritteiden lisääntymistä, sydämen rytmihäiriöitä, erityisesti bradykardiaa, ja maha-suolikanavan toiminnan kiihtymistä. Glykopyrrolaatin tavallisimmat haittavaikutukset ovat suun ja nielun kuivuminen, näköhäiriöt, silmän mukauttajalihaksen toimintahäiriöt, virtsaamisvaikeudet, erilaiset sydämen rytmihäiriöt, kuten takykardia ja palpitaatio, sekä hikoilun estyminen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostuksen hoito riippuu siitä, ovatko vallitsevina oireina antikoliiniesteraasin vai antikolinergisen yhdisteen yliannostuksen oireet.

Neostigmiinimetilsulfaatin yliannostelun oireina vallitsevat muskariinivaikutusten kaltaiset oireet, eli hengitysteiden ja maha-suolikanavan eritteiden lisääntyminen, bronkospasmi, vatsakrampit, bradykardia ja sydämen rytmihäiriöt. Ne voidaan hoitaa glykopyrrolaatilla (0,2–0,6 mg/kg i.v.) tai atropiinilla (0,5–1,0 mg i.v.). Hätätapauksissa tulee muistaa, että atropiinin vaikutus alkaa nopeammin. Mahdollinen hengitysvajaus on tarvittaessa hoidettava mekaanisesti.

Glykopyrrolaatin yliannostelun oireet (takykardia, kammiolisälyönnit ja muut rytmihäiriöt) voidaan hoitaa antamalla saman verran neostigmiinia (= 1 mg neostigmiinimetilsulfaattia 1 mg:n glykopyrrolaattiannosta kohti). Koska glykopyrrolaatin yliannostuksen oireet ovat pääasiassa perifeerisiä, ei fysostigmiinin käyttö yleensä ole tarpeen.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Parasympatomimeetit, antikoliiniesteraasit

ATC-koodi: N07AA51

Glykopyrrolaatti on epäselektiivinen muskariinireseptoreita salpaava lääkeaine, joka on stabiili, vesiliukoinen kvaternaarinen amiini. Antikolinergisten ominaisuuksien lisäksi sillä saattaa olla histamiinin H2-reseptoreja salpaavaa vaikutusta. Glykopyrrolaatti lisää sydämen syketaajuutta mutta ei pieninä annoksina käytettäessä aiheuta kolinomimeettistä bradykardiaa. Kvaternaarisena, vesiliukoisena ja fysiologisessa pH:ssa runsaasti ionisoituneena glykopyrrolaatti läpäisee huonosti biologisia kalvoja, kuten veri-aivoesteen ja istukan, minkä vuoksi keskushermostovaikutukset ja vaikutukset sikiöön ovat harvinaisia. Glykopyrrolaatti ja neostigmiini ovat molemmat kvaternaarisia yhdisteitä, joten niiden lihasrelaksaatiota kumoava vaikutus alkaa yhtä nopeasti. Niinpä taky- ja bradykardiaa sekä sydämen rytmihäiriöitä esiintyy suhteellisen harvoin.

Neostigmiinimetilsulfaatti on kvaternaarinen yhdiste, joka estää kompetitiivisesti koliiniesteraasia ja lisää siten asetyylikoliinin määrää hermo-lihasliitoksissa ja parasympaattisen hermoston postganglionaarisissa hermopääte-elinliitoksissa. Neostigmiinin asetyylikoliinin määrää hermo-lihasliitoksissa lisäävää vaikutusta käytetään hyväksi nondepolarisoivan lihasrelaksantin vaikutusta kumottaessa. Massavaikutuslain mukaan nondepolarisoiva lihasrelaksantti syrjäytyy näin reseptoreistaan ja lihasrelaksaatio kumoutuu. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, jos kaikki reseptorit ovat lihasrelaksantin salpaamia.

Farmakokinetiikka

Glykopyrrolaatin eliminaation puoliintumisaika plasmassa on noin 1/2–1 tuntia. Glykopyrrolaatin lyhyt puoliintumisaika johtuu lähinnä sen pienestä jakautumistilavuudesta (0,6 l/kg). Terveillä vanhuksilla glykopyrrolaatin eliminaation puoliintumisaika on noin tunnin pidempi kuin muilla, mikä johtuu lähinnä munuaispuhdistuman pienenemisestä. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla glykopyrrolaatin eliminaation puoliintumisaika pitenee 2,5-kertaiseksi. Alle 1-vuotiailla lapsilla eliminaation puoliintumisaika on noin 2 tuntia, kun se 1–3-vuotiailla lapsilla on vain 45 minuuttia. Glykopyrrolaattiannoksesta 80 % erittyy muuttumattomana virtsaan.

Kvaternaarisena yhdisteenä glykopyrrolaatti kulkeutuu selkäydinnesteeseen ja istukan läpi huomattavasti hitaammin ja epätäydellisemmin kuin ne antikolinergit, joiden rakenne on tertiäärinen. Plasman glykopyrrolaattipitoisuuden ja kliinisen vasteen välillä ei ole todettu selvää korrelaatiota.

Neostigmiinin eliminaation puoliintumisaika on 1–2 tuntia. Noin 15–20 % neostigmiinista sitoutuu proteiineihin. Neostigmiini läpäisee veri-aivoesteen huonosti. Neostigmiini erittyy virtsaan sekä muuttumattomana että kvaternaarisena alkoholijohdannaisena.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Tieto puuttuu yhdistelmästä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Dinatriumfosfaattidihydraatti, sitruunahappomonohydraatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen

Kestoaika

2 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Säilytä ampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

GLYCOSTIGMIN injektioneste, liuos
2,5/0,5 mg/ml 10 x 1 ml (39,48 €)

PF-selosteen tieto

10 x 1 ml, 25 x 1 ml, 50 x 1 ml

Väritön, lasinen ampulli, ampullin kaulassa vihreä rengas.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

kirkas, väritön liuos

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia

Korvattavuus

GLYCOSTIGMIN injektioneste, liuos
2,5/0,5 mg/ml 10 x 1 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

N07AA51

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

25.01.2022

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

0800 774 051
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com