Vertaa PF-selostetta

DINIT sumute suuonteloon 1,25 mg/annos

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Isosorbididinitraattia 1,25 mg/annos

Lääkemuoto

Sumute suuonteloon.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Akuutin angina pectoris -kohtauksen hoito ja kohtausten lyhytkestoinen profylaksia. Sydämen vaikea-asteisen akuutin vajaatoiminnan tukihoito ja kroonisen vajaatoiminnan tukihoidon aloitus.

Annostus ja antotapa

Annostus on yksilöllinen. Hoito on syytä aloittaa pieniä annoksia käyttäen. Annosta suurennetaan asteittain, kunnes saavutetaan riittävä teho tai haittavaikutuksia ilmaantuu. Suihkeiden välin on oltava vähintään 30 sekuntia. Suihkeen aikana on pidätettävä hengitystä. Suihketta ei ole tarkoitettu inhaloitavaksi.

Akuutin angina pectoris -kohtauksen hoidossa 1–3 suihketta (1,25–3,75 mg) kielen päälle. Tarvittaessa voidaan ottaa useampia suihkeita, maksimaalinen annos on yksilöllinen. Jos kipu jatkuu, on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Kohtausten lyhytkestoisessa profylaksiassa 1–3 suihketta muutama minuutti ennen rasitusta, jonka tiedetään aiheuttavan rintakipua.

Akuutin tai vaikeutuneen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa annostus määritetään kliinisen vasteen ja hemodynaamisten mittausten mukaan.

3 suihketta (3,75 mg) isosorbididinitraattia vastaa 5 mg:aa samaa lääkeainetta tablettina kielen alle annosteltuna. Suurin siedetty isosorbididinitraatin vuorokausiannos ei ole tiedossa. Lyhytaikaisesti suun kautta (tablettina) otettuna 20–60 mg joka 4.–6. tunti on ollut hyvin siedetty annos. Annosta 100 mg joka 3. tai 4. tunti on käytetty turvallisesti vaikean sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys orgaanisille nitraateille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille. Konstriktiivinen perikardiitti, sydämen tamponaatio, aivoverenvuoto, hypovolemia, sokki tai vaikea hypotensio.

Sildenafiilin, tadalafiilin tai vardenafiilin samanaikainen käyttö nitraattien kanssa on kiellettyä niiden verenpainetta voimakkaasti alentavan yhteisvaikutuksen takia.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varovaisuutta on noudatettava sydämen vajaatoiminnan hoidossa, kun vasemman kammion täyttöpaine on alhainen sekä hoidettaessa potilaita, joiden verenpaine on alhainen ja joilla verenpaineen aleneminen voi merkittävästi huonontaa elinten perfuusiota. Valmistetta on annettava varoen potilaille, joilla on aorttastenoosi, mitraalistenoosi, mitraaliläpän prolapsi, obstruktiivinen kardiomyopatia, cor pulmonale, aivoverenkiertohäiriöitä, ortostaattinen hypotensio, hypoksemia tai vaikea anemia.

Nitraatit saattavat nostaa kallonsisäistä painetta ja silmänpainetta glaukoomaa sairastavilla potilailla. Valmisteen joutumista silmiin tai kosketuksiin piilolinssien kanssa on vältettävä.

Jos potilas käyttää jatkuvasti oraalisia tai transdermaalisia nitraattivalmisteita, voi kehittyä toleranssia ja myös Dinit-suihkeen vaikutus saattaa heikentyä. Toleranssin riskiä voi pienentää välttämällä suuria nitraattiannoksia ja ajoittamalla lääkitys niin, että nitraattivaikutusta ei ole läpi koko vuorokauden. Jatkuva nitraattihoito on syytä lopettaa asteittain mahdollisen rebound-ilmiön välttämiseksi. Hoidon alussa esiintyy usein päänsärkyä, joka helpottuu muutaman päivän kuluessa hoidon jatkuessa. Päänsärkyä voi vähentää aloittamalla hoito pienillä annoksilla. Valmisteen aiheuttamaan ohimenevään verenpaineen laskuun liittyvät oireet hoituvat yleensä asennon muutoksella. Riskipotilaiden suositellaan ottavan suihkeet istuvassa asennossa.

Yhteisvaikutukset

Muiden vasodilataatiota aiheuttavien tai verenpainetta alentavien lääkkeiden, kuten kalsiuminestäjien, fosfodiesteraasin estäjien (sildenafiilin, tadalafiilin, vardenafiilin) tai trisyklisten masennuslääkkeiden, tai alkoholin käyttö voi voimistaa isosorbididinitraatin verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Isosorbididinitraatin ja dihydroergotamiinin samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa dihydroergotamiinipitoisuuden suurentumista, josta saattaa aiheutua mm. verenpaineen nousua.

Raskaus ja imetys

Isosorbididinitraatin turvallisuudesta raskauden aikana ei ole kliinisiä tutkimuksia ja käyttökokemusta raskaana olevilla naisilla on niukasti. Eläinkokeiden perusteella isosorbididinitraattihoitoon ei liity suurentunutta sikiövaurioiden riskiä.

Ei tiedetä, erittyykö isosorbididinitraatti äidinmaitoon.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jos isosorbididinitraatti aiheuttaa potilaalle huimausta tai päänsärkyä, se on otettava huomioon tarkkuutta vaativissa tehtävissä (esim. autonajo).

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset ovat samoja kuin muillakin nitraateilla ja valtaosa niistä aiheutuu isosorbididinitraatin farmakodynaamisista vaikutuksista. Haittavaikutusten välttämiseksi suositellaan hoidon aloittamista pienillä annoksilla ja annoksen lisäämistä vasteen mukaan.

Tavallisin haittavaikutus on päänsärky, jota esiintyy varsinkin hoidon alussa (jopa 50 %:lla potilaista). Vasodilataatiosta johtuvaa ihon punoitusta ja kuumotusta saattaa esiintyä. Verenpaineen lasku voi aiheuttaa huimausta, heikotusta, jopa kollapsin, ja reflektorista takykardiaa saattaa esiintyä.

Haittavaikutusten yleisyysluokat on määritelty seuraavasti:

Hyvin yleinen (≥ 1/10),

Yleinen (≥ 1/100 ja < 1/10),

Melko harvinainen (≥ 1/1000 ja < 1/100),

Harvinainen (≥ 1/10 000 ja < 1/1000),

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

Veri ja imukudos

Harvinainen

Methemoglobinemia

Psyykkiset haitat

Yleinen

Sekavuus

Harvinainen

Levottomuus

Hermosto

Hyvin yleinen

Päänsärky

Yleinen

Huimaus, uneliaisuus

Harvinainen

Pyörtyminen

Sydän

Yleinen

Takykardia

Melko harvinainen

Angina pectoris -oireiden paheneminen

Harvinainen

Bradykardia, palautuva AV-katkos

Verisuonisto

Yleinen

Hypotensio (varsinkin ortostaattinen)

Melko harvinainen

Kasvojen punoitus, verenkiertokollapsi (johon liittyy joskus bradyarytmiaa ja pyörtymistä)

Ruuansulatuselimistö

Melko harvinainen

Pahoinvointi, oksentelu

Hyvin harvinainen

Närästys

Iho ja ihonalainen kudos

Melko harvinainen

Allergiset ihoreaktiot (esim. ihottuma)

Hyvin harvinainen

Stevens-Johnsonin oireyhtymä, angioedeema

Tuntematon

Eksfoliatiivinen dermatiitti

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen

Heikkouden tunne

Jos suuria annoksia käytetään pitkään, saattaa kehittyä toleranssia isosorbididinitraatille sekä muille nitraateille. Tämän takia on syytä välttää jatkuvia suuria nitraattipitoisuuksia.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: www.fimea.fi.

Yliannostus

Suurin sallittu annos ei ole tiedossa. Kirjallisuudessa kuvatussa tapauksessa 1,2 g:n yliannos isosorbididinitraattia suun kautta (tablettina) otettuna aiheutti hypotensiota, vasodilataatiota, päänsärkyä ja sekavuutta, jotka kaikki olivat palautuvia haittavaikutuksia. Suuria annoksia käytettäessä saattaa kehittyä methemoglobinemiaa, syanoosia, dyspneaa ja takypneaa. Methemoglobinemian hoidossa voidaan käyttää metyleenisineä, joka kykenee pelkistämään methemoglobiinia takaisin hemoglobiiniksi.

Yliannostuksen hoito perustuu ensisijaisesti hypotension ja vasodilataation korjaamiseen. Lievissä tapauksissa potilaan jalkojen passiivinen nosto saattaa olla riittävä hoitotoimenpide, mutta myös laskimonsisäinen nesteytys nestevolyymin suurentamiseksi voi olla tarpeen. Isosorbididinitraatille ei ole tiedossa spesifistä antagonistia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä, ATC-koodi C01DA08

Isosorbididinitraatti on typpihapon polyalkoholiesteri. Farmakologisesti se kuuluu orgaanisten nitraattien suureen ryhmään, jonka tyyppiyhdiste on glyserolitrinitraatti eli nitroglyseriini.

Isosorbididinitraatti relaksoi sileää lihaksistoa typpioksidin (NO) välityksellä ja aiheuttaa siten vasodilataatiota kaikissa verisuonissa. Vaikutus on voimakkain laskimoissa. Siksi laskimoveren paluu sydämeen vähenee ja näin sydämen esikuormitus keventyy. Lievä valtimodilataatio keventää sydämen jälkikuormitusta ja laskee jonkin verran verenpainetta. Näiden vaikutusten vuoksi sydämen työ ja hapentarve vähenevät. Sepelvaltimoiden laajentuminen ja kollateraalisuonten avautuminen parantavat sydänlihaksen verenkiertoa, mikä lisää hapen tarjontaa. Isosorbididinitraatin teho angina pectoriksen hoidossa ja estämisessä on osoitettu lukuisissa kliinisissä tutkimuksissa. Lisäksi on todettu, että siitä on valikoiduissa tapauksissa hyötyä muun hoidon lisänä vaikeassa sydämen vajaatoiminnassa.

Farmakokinetiikka

Kun isosorbididinitraattia annetaan suusumutteena, antianginaalinen vaikutus alkaa yhtä nopeasti kuin nitroglyseriinin (1–3 minuutin kuluessa), mutta kestää huomattavasti kauemmin (jopa kaksi tuntia). Peroraalisesti otetun isosorbididinitraatin vaikutus alkaa 15–45 minuutissa ja kestää 2–6 tuntia.

Isosorbididinitraatin hyötyosuus pienenee runsaan ensikierron metabolian vuoksi. Kun lääke otetaan suusumutteena, vältetään suurin osa ensikierron metaboliasta ja hyötyosuus yli kaksinkertaistuu verrattuna siihen, jos lääke otetetaan suun kautta nieltynä (jolloin hyötyosuus on 20–30 %). Suusumutteena otetun isosorbididinitraatin huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 6 minuutin kuluessa, ja puoliintumisaika on noin 45 min. Isosorbididinitraatti ei sitoudu merkittävästi plasman proteiineihin.

Isosorbididinitraatti metaboloituu maksassa mutta maksan vajaatoiminta ei vaikuta oleellisesti sen farmakokinetiikkaan. Pääasiallinen metaboliitti on isosorbidi-5-mononitraatti, joka on farmakologisesti aktiivinen. Isosorbidi-5-mononitraatin puoliintumisaika on yksilöstä riippuen 2–5 tuntia.

Munuaiset ovat tärkein eliminaatiotie; vain alle 1 % erittyy ulosteeseen. Munuaisten vajaatoiminnalla ei ole vaikutusta isosorbididinitraatin pitoisuuksiin plasmassa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologiset turvallisuutta, toistuvaisannosten toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta sekä lisääntymistoksisuutta koskevien tutkimusten tulokset eivät viittaa mihinkään erityiseen vaaraan ihmisillä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Etanoli, glyseroli, lääkekonjakki.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

DINIT sumute suuonteloon
1,25 mg/annos 20 ml (7,48 €)

PF-selosteen tieto

20 ml. Vähintään 180 annosta suusumutetta pumpulla varustetussa alumiinisäiliössä.

Valmisteen kuvaus:

Kellertävä, arominen liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ennen käyttöä suojakansi poistetaan. Sumutelaite pidetään pystyasennossa. Jotta säiliöstä saatava annos olisi oikea, on painonappia painettava riittävän nopeasti ja voimakkaasti; lisäksi sumuttimen suuaukko on puhdistettava ohjeen mukaisesti. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

DINIT sumute suuonteloon
1,25 mg/annos 20 ml

  • Alempi erityiskorvaus (65 %). Krooninen sydämen vajaatoiminta (201), Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö (206).
  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

C01DA08

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

31.03.2015

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki

020 746 5000
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com