Vertaa PF-selostetta

ENCEPUR LAPSET injektioneste, suspensio 0,75 mikrog/annos

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 annos (0,25 ml suspensiota) sisältää:
0,75 mikrog inaktivoitua TBE (puutiaisaivotulehdus) -virusta, kantaa K23*, adsorboituna alumiinihydroksidihydraattiin (0,15–0,2 mg Al3+)

* Viljelty primaarisissa kanan alkiosoluissa (PCEC)

Encepur lapset -valmiste sisältää pieniä määriä formaldehydiä, klooritetrasykliiniä, gentamysiiniä ja neomysiiniä sekä saattaa sisältää kananmunan ja kanaproteiinin jäämiä. Ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Aktiivinen immunisaatio puutiaisaivotulehdusta (engl. tick-borne encephalitis, eli TBE) vastaan lapsille 1. ikävuodesta alkaen. 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille annetaan aikuisten TBE-rokote.

Taudin aiheuttaa TBE-virus, joka leviää punkin pureman välityksellä. Rokote on erityisesti tarkoitettu lapsille, jotka asuvat vakituisesti tai oleskelevat tilapäisesti TBE-endeemisellä alueella.

Annostus ja antotapa

Encepur lapset -rokotteen rokotusohjelman tulee perustua virallisiin suosituksiin.

Annostus

1-11-vuotiaille lapsille annetaan sama annos 0,25 ml.

a) Perusimmunisaatio

Perusimmunisaatioon kuuluu kolme annosta ja rokotukset annetaan mieluimmin kylmänä vuodenaikana, jotta suoja saadaan riskikauden (kevät/kesä) ajaksi.

Encepur lapset -rokotukset voidaan antaa alla esitetyn aikataulun mukaisesti:

 

Tavanomainen rokotusohjelma*

Nopea rokotusohjelma

Ensimmäinen annos

Päivä 0

Päivä 0

Toinen annos

14 päivän−3 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta*

Päivä 7

Kolmas annos

9−12 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta

Päivä 21

* Toisen annoksen antamista 14 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta kutsutaan tavanomaiseksi nopeutetuksi rokotusohjelmaksi kohdassa Farmakodynamiikka kun taas annostusta 1−3 kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta kutsutaan tavanomaiseksi rokotusohjelmaksi.

Tavanomainen rokotusohjelma on suositeltu vaihtoehto, jos lapsella on jatkuva infektioriski.
Nopeaa rokotusohjelmaa voidaan noudattaa, kun lapsi tarvitsee nopeaa immunisaatiota.

Serokonversiota voidaan odottaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua toisesta annoksesta.

Kun perusrokotusohjelma on suoritettu, vasta-aineet pysyvät suojaavalla tasolla ainakin 12−18 kuukautta (nopean rokotusohjelman jälkeen) tai ainakin 3 vuotta (tavanomaisen rokotusohjelman jälkeen), jonka jälkeen suositellaan ensimmäisen tehosteannoksen antamista.

Katso kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet lisätietoja rokotteen antamisesta immuunipuutteisille potilaille.

b) Tehosterokotus

Jommankumman perusrokotussarjan jälkeen annetaan tehosterokotus (0,25 ml) alla olevan taulukon mukaisesti.

Tehosteannos

Tavanomainen rokotusohjelma

Nopea rokotusohjelma

Ensimmäinen tehosteannos

3 vuoden kuluttua viimeisestä perusrokotussarjan annoksesta

12−18 kuukauden kuluttua viimeisestä perusrokotussarjan annoksesta

Seuraavat tehosteannokset

5 vuoden välein ensimmäisen tehosteannoksen jälkeen

12-vuotiaille ja sitä vanhemmille annetaan aikuisten Encepur -rokotetta.

WHO:n virallisten suositusten mukaan Encepur lapset -rokotetta voidaan käyttää tehosteena lapsilla jotka ovat saaneet perusrokotussarjan (3 annosta) jollakin muulla TBE-rokotteella.

Antotapa

Rokote on ravistettava hyvin ennen käyttöä.

Rokote annetaan injektiona lihakseen, mieluiten olkavarren hartialihakseen tai etureiteen (riippuen lihaksen koosta).
Tarvittaessa (esim. potilaille, joilla on taipumusta verenvuotoon) rokote voidaan antaa ihon alle.

Rokotetta ei saa antaa laskimoon.

Kaikki rokoteannokset eränumeroineen ja kauppanimineen on merkittävä kansainväliseen rokotuskorttiin tai vastaavaan asiakirjaan. Merkintään voidaan käyttää esitäytettyjen ruiskujen tuotemerkintälappuja, mikäli tällaisia on saatavilla.

Optimaalinen suoja saavutetaan vain, jos koko rokotusohjelma on suoritettu loppuun.

Vasta-aiheet

Tämän rokotteen käyttö on vasta-aiheista lapsilla, joilla on yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille tai jäämille kuten formaldehydi, klooritetrasykliini, gentamysiini, neomysiini, kananmuna tai kanaproteiini.

Lapsille, joilla on jokin äkillinen hoitotoimenpiteitä vaativa sairaus, rokotus voidaan antaa aikaisintaan 2 viikkoa toipumisenjälkeen.

Jos immunisaation jälkeen esiintyy komplikaatioita, ne on tulkittava vasta-aiheeksi, ja samaa rokotetta ei tulisi antaa ennen kuin komplikaatioiden syy on selvitetty.
Tämä on erityisen tärkeää, kun epäillään allergista reaktiota ja kun reaktio ei ole rajoittunut vain pistosalueelle.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Yleensä Encepur lapset -rokote ei aiheuta suurempaa riskiä henkilöille, jotka ilmoittavat olevansa ”allergisia kanaproteiinille” tai joilla allergia on osoitettu positiivisella ovalbumiini-ihotestillä.
Kuten kaikkia pistettäviä rokotteita annettaessa, saatavilla on aina oltava asianmukainen hoito- ja seurantavalmius siltä varalta, että rokotteen annon jälkeen kehittyy harvinainen anafylaktinen reaktio

Rokotetta ei saa antaa suonensisäisesti.

Vahingossa annettu suonensisäinen rokote voi aiheuttaa haittavaikutuksia, pahimmassa tapauksessa sokin. Hoitotoimenpiteet sokin ehkäisemiseksi on aloitettava välittömästi.

Kuten minkä tahansa rokotteen kanssa, kaikille rokotetuille ei välttämättä kehity suojaavaa immuunivastetta.

Pelkoon liittyviä reaktioita, kuten vasovagaalisia reaktioita (pyörtyminen), hyperventilaatiota tai jännitykseen liittyviä reaktioita, saattaa ilmetä psyykkisperäisenä vasteena neulalla pistämiseen (ks. kohta Haittavaikutukset). On tärkeää, että pyörtymisen aiheuttamat vaaratilanteet voidaan estää.

Rokottamista on harkittava tarkkaan lapsilla, joilla on aikaisemmin ollut vaikeita neurologisia sairauksia.

Rokotetta ei tule antaa punkin pureman jälkeen epäiltäessä akuuttia infektiota. Rokote ei tehoa muihin punkin levittämiin sairauksiin (esim. borrelioosiin), vaikka tartunta saataisiin samanaikaisesti puutiaisaivotulehdusviruksen kanssa.

Alle 3-vuotiaille lapsille voi nousta korkea kuume (≥ 39,5°C). Kuume (˃ 38°C) nousee pääasiassa ensimmäisen rokotuksen jälkeen. Toisen rokotuksen jälkeen se on vähemmän yleistä. Tarpeen mukaan on suositeltavaa harkita kuumetta alentavan lääkkeen käyttöä (ks. kohta Haittavaikutukset).

Encepur lapset ei ole vasta-aiheinen seuraavissa tapauksissa:

 • tavalliset infektiot, vaikkakin niihin liittyy lievä kuume
 • mahdollinen kontakti sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on jokin tarttuva tauti
 • perheenjäsenillä esiintyvät kouristukset
 • kuumekouristusten esiintyminen rokotettavalla lapsella (koska rokotuksen aiheuttamat reaktiot kuume mukaan lukien voivat aiheuttaa kouristuskohtauksen, suositellaan kuumetta alentavaa lääkettä annettavaksi lapsille, jotka ovat alttiita kuumekouristuksille: esim. inaktivoitujen rokotteiden kyseessä ollessa rokotuksen yhteydessä sekä 4 ja 8 tuntia rokotuksen jälkeen)
 • krooniset sairaudet, mukaanlukien etenemättömät keskushermostosairaudet
 • ekseema ja muut ihotaudit, paikalliset ihoinfektiot
 • antibioottihoito, matala-annoksinen kortikosteroidihoito tai paikallishoito steroideja sisältävillä valmisteilla
 • synnynnäinen tai hankittu immuunivajavuustila (ks. kohta Yhteisvaikutukset)

Jokaisen punkinpureman jälkeen tulisi tarkistaa potilaan rokotussuoja myös jäykkäkouristuksen osalta.

On odotettavissa, että lapsille, jotka saavat immunosuppressiivista hoitoa tai joilla on immuunivajavuutta aiheuttava tila (mukaan lukien hoitoperäinen), ei välttämättä kehity riittävää immuunivastetta. Tällaisissa tapauksissa vasta-ainevaste on arvioitava serologisin menetelmin ja tarvittaessa tulee antaa lisäannos rokotetta.

Lateksille herkät potilaat:
Esitäytetty ruisku ilman neulaa:
Vaikka ruiskun kärkikorkissa ei ole havaittu luonnonkumilateksia, Encepur lapset ‑rokotteen turvallista käyttöä tälle potilasryhmälle ei ole varmistettu.
Esitäytetty ruisku kiinteällä neulalla:
Neulansuojus on valmistettu luonnonkumista, joka sisältää lateksia. Tämä voi mahdollisesti aiheuttaa allergisen reaktion lateksille herkille potilaille.

Yhteisvaikutukset

Rokotteen teho voi heiketä, jos sitä annetaan lapsille, jotka saavat immunosuppressiivistä hoitoa, tai lapsille, joilla on synnynnäinen tai hankittu immuunipuutos.

Väliajat muihin rokotuksiin nähden
TBE-immunoglobuliini-injektion jälkeen on oltava vähintään 4 viikon väliaika, ennen kuin annetaan Encepur lapset -rokotetta; muuten spesifinen vasta-ainetaso voi laskea.

Rokote voidaan antaa samanaikaisesti muiden rokotteiden kanssa, mutta eri injektiokohtaan.

Raskaus ja imetys

Ei oleellinen Encepur lapset -rokotteen osalta, koska rokote on tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei merkityksellinen.

Haittavaikutukset

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu satunnaistetuissa kontrolloiduissa Faasin III kliinisissä tutkimuksissa. Haittavaikutukset ovat esitetty MedDRA-elinjärjestelmän mukaisesti. Jokaisessa elinjärjestelmässä haittavaikutukset on esitetty esiintyvyyden mukaan, yleisin haittavaikutus ensimmäisenä. Jokaisessa esiintyvyysluokassa vakavin haittavaikutus on esitetty ensimmäisenä. Tämän lisäksi esiintyvyys ilmoitetaan käyttäen seuraavaa luokittelua (CIOMS III): Hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinanen (< 1/10 000).

Elinjärjestelmä

Esiintyvyys

Haittavaikutukset

Hermosto

Hyvin yleinen

Päänsärky 3-vuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla

Hyvin yleinen

Uneliaisuus alle 3-vuotiailla lapsilla

Ruoansulatuselimistö

Yleinen

Pahoinvointi

Harvinainen

Oksentelu

Harvinainen

Ripuli

Luusto, lihakset ja sidekudos

Yleinen

Lihassärky

Yleinen

Nivelsärky

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Hyvin yleinen

Kipu injektiokohdassa

Hyvin yleinen

Kuume > 38 °C 1–2-vuotiailla lapsilla

Yleinen

Kuume > 38 °C 3–11-vuotiailla lapsilla

Yleinen

Influenssan kaltaiset oireet1

Yleinen

Injektiokohdan punoitus ja turvotus

Yleinen

Yleinen sairauden tunne

Yleinen

Letargia (uneliaisuus)

1 mukaan lukien kuume, liikahikoilu ja vilunväristykset, joita ilmenee lähinnä ensimmäisen rokotuksen jälkeen. Nämä oireet häviävät yleensä 72 tunnin kuluessa.

Markkinoille tulon jälkeen raportoidut tiedot

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu markkinoille tulon jälkeisissä spontaaneissa raporteissa. Haittavaikutukset on järjestetty elinjärjestelmän mukaan. Koska nämä haittavaikutukset on ilmoitettu vapaaehtoisesti populaatiosta, jonka kokoa ei tiedetä, haittavaikutusten esiintyvyyttä ei voida arvioida luotettavasti.

Elinjärjestelmä

Haittavaikutukset

Veri ja imukudos

Lymfadenopatia

Immuunijärjestelmä

Allergiset reaktiot 1

Hermosto

Parestesia (kuten puutuminen ja pistely), kuumekouristukset, pyörtyminen (synkopee)

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihas- ja nivelsärky2

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Granulooma injektiokohdassa3

1 kuten yleistynyt nokkosihottuma, monimuotoinen erittävä punavihoittuma, limakalvoturvotus, hengityksen vinkuminen, hengenahdistus, bronkospasmi, hypotensio ja ohimenevä trombosytopenia, joka voi olla myös vaikea. Allergiaa voi toisinaan olla myös verenkiertohäiriöt, joihin voi liittyä ohimeneviä epäspesifisiä näköhäiriöitä.

2 kaulan alueella, mikä voi liittyä meningismiin. Nämä oireet ovat hyvin harvinaisia ja häviävät muutaman päivän kuluessa ilman jälkiseurauksia.

3 johon toisinaan liittyy serooman muodostuminen.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty−haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Ei tunnettuja oireita.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: ATC-koodi: J07B A01

Tämän rokotteen kliinisissä tutkimuksissa on käytetty validoitua NT-määritystä, jossa NT ˃ 2 antaa viittauksen seropositiivisuudesta ja NT ≥ 10 on valittu konservatiivisimmaksi kliinisesti merkittävän vasta-ainepitoisuuden raja-arvoksi.

Perusrokotus
Encepur lapset -rokotteen perus- sekä tehosterokotuksen (0,25 ml) immunogeenisuutta ja/tai turvallisuutta arvioitiin 9 kliinisessä tutkimuksessa (faasi I-IV), joihin osallistui yhteensä yli 3200 lasta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty lasten prosenttiosuudet, joilla TBE:n vasta-ainetitterit olivat NT ≥ 10, ja vastaavat GMT-arvot:

Tavanomainen rokotusohjelma

Tavanomainen nopeutettu rokotusohjelma*

Nopea rokotusohjelma

2 viikon kuluttua toisesta annoksesta

NT ≥ 10

NT GMT

NT ≥ 10

NT GMT

NT ≥ 10

NT GMT

98 %

72

91 %

25

ei tutkittu

3 viikon kuluttua kolmannesta annoksesta

100 %

3672

100 %

3335

99 %

57

* Tavanomainen nopeutettu rokotusohjelma vastaa tavanomaista rokotusohjelmaa mutta toinen annos annetaan 14 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta (ks. kohta Annostus ja antotapa)

Immuunivasteen kesto
Seuraavassa taulukossa on esitetty lasten immuunivasteen kestoa:

Tavanomainen rokotusohjelma

Tavanomainen nopeutettu rokotusohjelma*

Nopea rokotusohjelma

3 vuoden kuluttua perusrokotusohjelman suorittamisesta

3 vuoden kuluttua ensimmäisestä tehosteannoksesta

NT ≥ 10

NT GMT

NT ≥ 10

NT GMT

NT ≥ 10

NT GMT

98 %

459

96 %

233

100 %

475

5 vuoden kuluttua perusrokotusohjelman suorittamisesta

5 vuoden kuluttua ensimmäisestä tehosteannoksesta

91 %

244

86 %

109

100 %

588

* Tavanomainen nopeutettu rokotusohjelma vastaa tavanomaista rokotusohjelmaa mutta toinen annos annettiin 14 päivän kuluttua ensimmäisestä annoksesta (ks. kohta Annostus ja antotapa)

Julkaistu tieto rokotetuista, jotka olivat saaneet kolmen annoksen perusrokotusohjelman, viittaa siihen, että Encepur lapset -rokote saa aikaan vasta-ainemuodostusta myös joitakin TBE-viruksen Kaukoidän isolaatteja vastaan.

Farmakokinetiikka

Ei tietoa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei saatavissa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Trometamoli, sakkaroosi, natriumkloridi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Rokotetta ei saa sekoittaa muiden valmisteiden kanssa samassa ruiskussa.

Kestoaika

3 vuotta.
Tätä valmistetta ei saa käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Herkkä valolle.
Ei saa jäätyä. Jäätynyttä rokotetta ei saa käyttää.

Rokote on käytettävä heti pakkauksen avaamisen jälkeen.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ENCEPUR LAPSET injektioneste, suspensio
0,75 mikrog/annos 0,25 ml (ilman neulaa) (28,33 €)

PF-selosteen tieto

Esitäytetyissä ruiskuissa (luokan I lasia) on tulppa (bromobutyyli) ja männänvarsi (polystyreeni).

Esitäytetty ruisku, jossa on neula (ruostumatonta terästä) ja neulansuojus (luonnonkumia, joka sisältää lateksia).
Esitäytetty ruisku, jossa ei ole neulaa, on Luer-kartiotulppa sulkumekanismi ja kärkisuojus (styreeni-butadieeni).

Esitäytetty ruisku (neulan kanssa tai ilman neulaa). Jokainen ruisku sisältää 0,25 ml suspensiota.

 • Pakkaus, jossa on 1 esitäytetty ruisku (neulalla tai ilman), jokainen ruisku sisältää 0,25 ml suspensiota.
 • Pakkaus, jossa on 10 esitäytettyä ruiskua (neulalla tai ilman), jokainen ruisku sisältää 0,25 ml suspensiota.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Encepur lapset on valkeahko, samea injektioneste, suspensio esitäytetyssä ruiskussa.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ravistettava hyvin ennen käyttöä.
Parenteraalinen lääkevalmiste on tarkistettava visuaalisesti hiukkasten tai värjäytymien varalta ennen antamista. Rokote on hävitettävä, jos sen ulkonäkö ei ole normaali.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

ENCEPUR LAPSET injektioneste, suspensio
0,75 mikrog/annos 0,25 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

J07BA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

15.05.2023

Yhteystiedot

BAVARIAN NORDIC A/S
Philip Heymans Alle 3
DK-2900 Hellerup
Denmark


www.bavarian-nordic.com